POLELO EA LETONA – MIN WAGES 2324 PARLIAMENT

1
POLELO EA LETONA LE KHABANE LA LEKALA LA
BOSEBELETSI BA SECHABA, BOSEBETSI LE KHIRO
MOHLOMPHEHI RICHARD RAMOELETSI (SENATOR) KA
NTLONG EA BAKHETHOA BA SECHABA MABAPI LE MEPUTSO
EA MATHOMO EA 2023/24
MOHLOMPHEHI MOTSAMAISI OA LIPUISANO;
LITHO TSE KHABANE TSA NTLO;
KE LEBOHA SEBAKA SEO KE SE FUOANG HO TLALEHELA NTLO
ENA E KHABANE KA QETO EO KE E FIHLETSENG MABAPI LE
MEPUTSO EA MATHOMO EA SELEMO SA LICHELETE SA
2023/24.
KE BEHA KA PELE HO NTLO ENA E KHABANE HORE BOTO E
NKELETSANG KA LITABA TSA MEPUTSO EA MATHOMO LE
MAEMO A MANG A TŠEBETSO (WAGES ADVISORY BOARD) E ILE
EA PHETHELA MOSEBETSI OA EONA KA LA 27 TLHAKUBELE,
2023.
KE MASOABI HO TLALEHA HORE BOTO E HLOLEHILE HO
NKELETSA HORE NA MEPUTSO EA MATHOMO EA 2023/24 E
NTLAFATSOE JOANG. KE SUPE HORE BAHIRI BA NE BA SISINYA
HORE MEPUTSO E NYOLLOE KA LINOKO TSE HLANO
LEKHOLONG (5%), HA BASEBETSI BONA BA NE BA
KHOTHALETSA HORE NYOLLO E BE LINOKO TSE MASHOME A
MABELI LEKHOLONG (20%). KA HONA HA BA KA BA FIHLELA
TUMELLANO MABAPI LE HO NKELETSA KA HO NYOLLA KAPA HO
SE NYOLLE MEPUTSO EA MATHOMO (MINIMUM WAGE
ADJUSTMENT).
MOHLOMPHEHI MOTSAMAISI OA LIPUISANO;
BAHLOMPHEHI LITHO TSE KHABANE TSA NTLO;
2
MAEMONG ANA KE ILE KA TLAMEHA HO ETSA MOSEBETSI KE
SA FUMANA BOELETSI BA BOTO KAHA KE BOIKARABELLO BA
KA KE LE LETONA LA BOSEBELETSI BA SECHABA, BOSEBETSI
LE KHIRO HO PHATLALATSA MEPUTSO EA MATHOMO. KA
HOLIMO HO MONA, BASEBETSI BA LEBELLETSE KA
THAHASELLO HO PHATLALATSOA HA GAZETTE EA MEPUTSO EA
MATHOMO.
KA MORA HO NYAKURELA TLALEHO EA LITSEBI KA HARA BOTO
(EXPERTS), E LENG TSA BANKA E KHOLO EA LESOTHO LE SETSI
SA LIPALO-PALO (NATIONAL BUREAU OF STATISTICS) E
BONTŠANG MAEMO A MORUO (GDP) LE SEKHAHLA SA TSOALA
(INFLATION RATE), KE ILE KA ETSA QETO EA HO NYOLLA
MEPUTSO EA MATHOMO KA LINOKO TSE TŠELETSENG
FEELOANA TŠELELA LEKHOLONG (6.6%). GAZETTE EA MEPUTSO
EA MATHOMO EA 2023/24 E PHATLALALITSOE KA LA BOBELI LA
LA 04 ’MESA, 2023 ’ME E KENE TŠEBETSONG KA LONA LETSATSI
LENA.
MOHLOMPHEHI MOTSAMAISI OA LIPUISANO;
NYOLLO ENA EA MEPUTSO EA MATHOMO E AMA LIKAROLO
TSOHLE TSA TŠEBETSO (SECTORS) ’ME QETO ENA KE E
FIHLETSE KE IPAPISITSE LE TSE LATELANG:

 1. MAEMO A MORUO O THEFULEHILENG KA LEBAKA LA
  COVID-19 LE NTOA E NTSENG E TSOELA PELE EA
  UKRAINE.NTLO E KHABANE E TLA HOPOLA HORE
  LIKHOEBO TSE NGATA LI ILE TSA AMEHA HAMPE KE
  COVID-19 ’ME TSE LING LI ILE TSA KOALOA. HA JOALE
  LIKHOEBO LI KHUTLETSE TŠEBETSONG LEHOJA E SE KA
  MATLA ’ME LI LOKELA HO TŠEHETSOA HORE LI LULE LI
  SEBETSA LE HONA HO BOLOKA MESEBETSI E TENG LE HO
  E EKETSA.
  3
 2. SEKHAHLA SA THEKO (INFLATION RATE) SEO KE BUILENG
  KA SONA PEJANA SE AMANG THEKO EA MAFURA, LIJO LE
  LITLHOKO TSE LING TSA MANTLHA.
 3. TAHLEHELO EA MESEBETSI EA BASOTHO BA FETANG
  LIKETE TSE ROBONG E KA SITANA LE BA BEHELLOANG KA
  THOKO HO MOSEBETSI KHAFETSA (SHORT TIME)
  HAHOLOHOLO LIFEMENG TSA LIPHAHLO.
  MOHLOMPHEHI MOTSAMAISI OA LIPUISANO;
  KE KOPA HO THETHA POLELO ENA KA HO SUPA HORE
  MEPUTSO EA MATHOMO KE BONYANE FEELA KAPA SEKEPELE
  SE TLASE-TLASE SEO HO SA LEBELLOANG HORE BAHIRI BA
  LEFE BASEBETSI KA TLASE HO SONA. GAZETTE E FUMANEHA
  KHATISONG EA ’MUSO (GOVERNMENT PRINTING) KA MALOTI A
  LESHOME LE METSO E MEHLANO (M15.00)
  KEA LEBOHA