Hansard 12th October, 2016

KINGDOM OF LESOTHO
NINTH PARLIAMENT
NATIONAL ASSEMBLY
Daily Hansard
(Official Report)

FOURTH MEETING
FIRST SESSION

Wednesday
12th October, 2016

(Unrevised)
National Assembly Chamber
Wednesday 12th, October, 2016
The House Assembled at 2.30p.m
(Rt. Hon. Madam Speaker in the Chair)

PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR
Litho tse Khabane, joalokaha le se le hlokometse, re ntse re phutheha ho etsa Thapelo feela kaha mosebetsi ohle o seng o tekiloe o likomiting. Ho tla lokela hore Ntlo e ke e khefutse e le ho fa likomiti monyetla oa ho shebana le tšebetso ena ntle le tšitiso ea letho. Tukiso e joalo le eona e tla etsoa ha fela Ntlo e se e phethetse mosebetsi holim’a Setšoantšo sa Molao oa Likhetho tsa Makhotla a Puso ea Libaka, oa 2016 (Local Government Amendment Bill, 2016).
Honourable Members, there being no further Business on the Order Paper, the House is adjourned until tomorrow afternoon at 2:30pm

ADJOURNMENT
There being no further Business upon the Order Paper, Rt. Hon. Madam Speaker, adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16(2)
The House accordingly adjourned at 2:40pm