Hansard 30th November, 2015

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Monday, 30th November, 2015
The House assembled at 2:40 p.m.
(RT. HON.MADAM SPEAKER in the Chair)


PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer


COMMUNICATION FROM THE CHAIR
Litho tse Khabane, letsatsi la 01 Tšitsoe selemo le selemo le tšoailoe ke machaba e le letsatsi la sehopotso bakeng sa bohloko bona ba HIV and AIDS. Ofisi ea Mohlomphehi Tona-Kholo e lokisitse mesebetsi e hopoletsoeng ho phethoa ka letsatsi lena. Ke kopa Letona le Khabane Ofising ea Tona-Kholo ho hlalosetsa Ntlo e Khabane le ho e memela mesebetsi eo e lokisitsoeng. Honourable Minister of Law and Constitional Affairs.


HON. M. LETSOSA (Minister of Law and Constitional Affairs): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ka monyetla ona oo u fang Lekala la heso la Ofisi ea Mohlomphehi Tona-Kholo hore le etse memo ho Ntlo ena e Khabane ha bosiu bona bo oela fatše e leng hosane. Mosebetsi o tla tsoelapele Lepereng, sepetleleng sa Baylor sa bana (Baylor College of Medicine Childrenss Foundation Lesotho). Ke letsatsi la ho tšoaea le ho hopola mafu a bakiloeng kapa a amahangoang le bohloko bona ba HIV and AIDS. Re ne re se ntse re hlophile hore mosebetsi o tle o qale hoseng haholo. Re lebeletse hore lipakeng tsa 8:00 a.m le 8:30 a.m, Litho tse Khabane tsa be se li le teng. Hang-hang ka 8:30 a.m ho tla be ho fihla Mohlomphehi Motlatsi oa Tona-Kholo. Sepheo sa sehopotso sa letsatsi lena la la 01 Tšitoe ke hore bohle re hopoleng hore lefatše ka kakaretso ho na le kholumo-lumo e halefetseng sechaba sa lefatše haholo e bitsoang HIV and AIDS. Re hopola letsatsi leno ka hore re sisinye matsoalo a rona re le sechaba ka kakaretso le boetapele ba sechaba hore re hopole hore ho na le batho ba ileng ba oa moleng oa ntoa oa bophelo ba liuoa ke eona kholumo-lumo ena. Sehopotso sena se etsa hore re le Litho tse Khabane le sechaba ka kakaretso re hopole hore ho na le batho ba phelang le tšoaetso ea lefu la AIDS hona joale bao re ka reng ba ntse ba loana ntoa ea bophelo le lona. Re hopotse matsoalo a rona hore re loketse ho ba tšehetsa ba seng ba angoe ke lefu lena hore ba tle ba hlole ntoa ena e se ke ea ba hlola. Re boetse re nka monyetla ona ho hopola hore ba ileng ba ingoeloa ke ntoa khahlanong le AIDS eaba ba siea lefatše lena ba siile likhutsana le ba maloko a bona, ba bang ba neng ba ba jarile ka litaba tsa bophelo, empa bosieo ba bona bo bakile sekheo se seholo ho bana bao ba banyane esita le maloko ao ba neng ba phelisa ha ba ne ntse ba phela. Re tsosa matsoalo a rona hore re etse letho (ho hong) re le sechaba ka kakaretso hore AIDS e se ke be ea hlola e tsoela pele ho felisa sechaba sena sa Basotho.


Re hopola hore ho na le batho ka mekhahlelo e mengata haholo, e le sechaba, e le bo-me le bo-ntate ka bo mong, e le mekhatlo, e le mekhatlo e ikemetseng, e le Muso, e le development partners kamoo litaba li leng kateng, e le bona ba kentseng letsoho ka mokhoa o matla hore ntoa khahlanong le AIDS re qetelle re e hlotse Lesotho mona. Letsatsi leno ke lona leo re reng ka lona, e mong le e mong a khutle a hetle morao ho re na sefutho sa hae se ntse se mo lumella hore a ka hla e loana a ba e hlola na. Haeba liphaka li se li batla li khathala, ka letsatsi lena ke moo re hopotsanang teng hore re boele re tiise liphaka. Re nke ka sekaja, re hle re sututse haholoanyane. Sepheo e ntse e le sa hore re qetelle re hlotse kholumo-lumo ena e bonahalang e haketse haholo e hakalla naha ena ea sechaba tsa Thesele. Ke eona nako ena, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, eo re tlo keteka, ebile ho le mahlonoko haholo. Ha re ne re hopotse hore moo ho kolokisoang linaha tse hlasetsoeng ke HIV and AIDS Lesotho le ka bonahala le ntse le theo-theoha hobane joale re imela AIDS ka ntoa, le ntse le nyoloha. Hoo ho re belaetsa hore ekanna eaba AIDS ea re imela ka ntoa hobane Lesotho le ntse le nyoloha. Re se re le boemong ba bobeli hona joale lefatšeng. Ke sehopotsong seno moo re tla boela re bua litaba tsa hore na… HON. L. MOLISE-MABUSELA (PR): Potso! RT. HON. MADAM SPEAKER: Letona le Khabane ha le etse polelo. Leha ho le joalo, ke u fa monyetla, re tsebe ho utloa litaba tsa hau, Setho se Khabane. HON. L. MOLISE-MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Kea kholoa nkabe ntse ke itse ntlha ea ho hlapolla hore re utloisise. Ebe re bua re se re shebile taba ea ha lefu leo e se e le AIDS kapa re ntse re shebile litaba tsa HIV ka kakaretso na? Ke hona moo ke neng ke re Mohlomphehi Letona le Khabane a tle a otlolle hore na o re HIV le AIDS? Hothoe ho na le HIV, hape AIDS ke ha e se e le fully blown. Ke kopa ho hlake na re bua ka hofeng. Kea leboha. RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ke hore na re bua ka hofe ha re bua ka letsatsing le la la 01 Tšitoe? Hoa akaretsoa, Setho se Khabane. Honourable Minister. HON. M. LETSOSA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Kanete re bua ka kakaretso hore e sa ntsane e le hona le hlahang, le ha ntse le tiea-tiea, le ha le se le holile e ntse e le lona. Ka methati eno ea lona kaofela hoa eona, re re letsatsi leo re tle re le hlasele. Re etse bonnete ba hore re loana khahlanong le ho bitsoang HIV e leng ho honyane. Leha ho se ho hola-hola, ho fihlela ho fihla ho AIDS, re e lelekise le ha e se ntse e khokhoba e le AIDS joalo.

Litaba tsa letsatsi la hosasa li hakalo. Molaetsa oo lefatše le o tšoaileng ke, “Ending AIDS Towards Sustainable Development”. O ileng oa khethoa naheng ea Lesotho ke, “Treat the Child and Sustain The Nation”. Lefatše ka kakaretso le shebile hore ha re ka loana hore re felise AIDS and HIV, re tla leba litabeng tsane tsa sustainable development (Ntšetso-pele ea moshoelella) ka har`a linaha tsa rona.
Rona Lesotho mona re re, ha re ka hlokomela bana, ra thiba hore AIDS e se ke ea ba nanarela, re tla ba le sechaba se tsoelang pele ka kholo ea sona. Li hakana litaba tsena, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Kea leboha.


Rt. HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, Letona le Khabane le buile ka nako empa ha a re qi hantle hore na lona le lebelletsoe ho fihla ka nako efeng. Lethathamong leo re le filoeng le bonts’a ha bohle ba lebelletsoe ho fihla… ke e behe ka hore, mokhahlelo oa pele, eleng oa sechaba ka kakaretso o lebelletsoe ho fihla ka hora ea bots’elela hoseng (6:00 a.m). Ka hora ea bosupa hoseng (7:00 a.m.), ho tla ba le mokoloko ‘me bohle Bahlomphehi le lebelletsoe hore ka hora ea borobeli (8:00 a.m), la be le se le le teng. Litaba tsena tsa nako re kopuoa ho li ela hloko, ho lihlompha le ho li ts’oara ka tsela eo re hlokomelisitsoeng kateng.

Litho tse Khabane, bao ebang letla hloka koloi ho ea mono Baylor, ke kopa le tle le atamele Ofisi ea Mongoli oa Lekhotla a tle a le etsetse tokiso. Ka 8:00 a.m Litho tse Khabane, ha hothoe eabe e le hona re tlohang Paramenteng, hothoe re be re fihla mane moo mosebetsi o ilo etsetsoa teng.
Litho tse Khabane, ho bonahala litaba tsa mosebetsi o bonts’itsoeng on the Order Paper, li sa tsamaea hantle. Mosebetsi o ke ke oa tsoelapele kajeno. Honourable Minister of Local Government and Chieftainship has given a Notice of the Statement that the ministry wishes to read this afternoon.
Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Qhalasi.

HON. P. A. LETEETE (Qhalasi): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke taba ea bohlokoa ruri eo Ntlo ena e tlabe e memeloa ho li-occasion tsa ‘Muso. What is embarrassing, ke taba ea hore ha re fihla mono u tlo fumana ho se na litulo tseo re hlophetsoeng ho lula ho tsona. Embarrassment e joalo e kang eo re ileng ra e etsetsoa mona Metolong, ka’nete ha se lintho tse ntle tseno. We accept to be invited but ha u se u fihla teng u tla fumana hore hospitality e etsoang mono ke e behellang Litho tse Khabane ka thoko ho tsela hohang feela. Re kopa hore litaba tseo, li etsoe ho tloha mona ho fihlela le moo Litho tse Khabane li eang teng, li fumane sohle se le joalo kaha ba memetsoe ho ea mono. Ke e ’ngoe ea litaba tse ling tseo u tla bona ba le leqe ho ea limemong tseo ‘Muso o ba etsetsang tsona, taba ena eo ke buoang ka eona. Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi.


Rt. HON. MADAM SPEAKER: Kea leboha, Setho se Khabane. Taba eo le eona ha ea ts’oanela hore ebe e hlaha ha re se re fumana memo e ‘ngoe. E ts’oanetse hang ha le fumane boemo bo joalo le bo tlalehe re tsebe ho lokisa litaba. Hona joale ha ke tsebe hantle hore na u re le fumane ho se na moo le lulang kapa le beuoe moo le neng le sa rate.


HON. P. A. LETEETE: Ha ke hlalose taba ea maoba mona recently ea Metolong. Ka ’nete re ile ra ba re tsejoa ke Ntate Clerk re fumana hore batho bohle ba na le litulo, li-PS, CCL le bohle ba bang tsa li-MP li le sieo. Ntate Clerk o ile a re thusa ka hore re lule moo litulong tsa batho ba li-Statutory Bodies. Li ne li le morao-rao moo ha ho binoa, ho etsoa li-event tse ling, re ntse re hlaela joalo ka bana. What is that? O se o thatafalloa ke ho ea fana ka limpho hobane o morao. Bangoli ba Baholo ba makala a ‘Muso ba lula ka pele ho Litho tsena tse Khabane tsa Ntlo ena. Taba ena ke khale re e phoka hore e se ke ea etsahala, e itsoellapele joalo kaha eka re ntse re sa re letho. Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi.

Rt. HON. MADAM SPEAKER: U hlalositse, Setho se Khabane ke’nete kea utloa hore ba re memang ha ba re lokisetse hore na re tle re eo lula ho kae. Ke moketeng oo re lebelletsoeng hore re tla ea, re be re fumane moo re lulang. Matona a Khabane, ruri le mametse boipiletso ba Litho tsena tse Khabane ka moo ba seng ba ile ba ts’oareha ha bohloko kateng. Taba ena lea utloa hore ba re e se e ba sulafalletsa leho ea moo ba memiloeng teng mesebetsing ea ‘Muso. Ke kopa le ‘ne le ee re tle re bone hore na taba ena ha ena ho lokisoa [lerata].


Litho tse Khabane, order! Please. Ha e na ho fetoha dialogue taba ena. Re buile ka eona joale ha e lokisitsoe re tla tseba joang ha re sa ee? Re ka nka khato e ‘ngoe e ka holimo kapa e ka pele haeba re bona boemo bo sa fetohe. Kea ipiletsa, Bahlomphehi. Honourable Member for Kolo, tsoelapela.
HON. T. LEHLOENYA (Kolo): Kea leboha, Mohlomphehi Madam Speaker. Ha e le mona taba ena e se e hlaile, re nka hore e bohlokoa hore re hlokomelise Executive ea habo rona ka taba ena. Ha re ne re le Polihali, re menngoe mosebetsing ono mohla Motlotlehi le President Jacob Zuma ba eo thakhola, tafoleng eno e kholo ea Bahlomphehi, Ntate Motsamaisi oa Ntlo ka nako eno o ne a lutse le bona. Ha ho eo khaoloa lesela, o ile a sala a le mong Government Secretary a re ba bang ba tsamaee. Taba eno re ile ra e etsa watch ra ba ra bua ka eona. E etsahetse hape maoba mona, Mohlomphehi, Madam Speaker o ile a sala mono tafoleng. Ba bang ba mengoa ba tsamaea ba ea pota ka mane. E leng hore taba ena, o ile a tla latoa ka tsela e ‘ngoe e maka-makamatsang tjena. Taba ena ea ipheta. Ke kopa ruri ha Bahlomphehi Matona ba ntse ba re mema mesebetsing ena e metle ea bona, ba hopole hore na re bo mang ho kenyeletsa la batsamaisi ba rona. Mr Speaker oa mehleng le Madam Speaker oa ka jeno ba phetuoe ka eona ntho eno.

Rt. HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, le se no potlakele ho loana re buoeng pele. Ke ne ke sa siuoa, ke ka boikhethelo ba ka [lerata].
HON. MEMBERS: Ba ne ba u siile, u ne u setse.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ke tla reng joale ha ke le hlalosetsa hore na ke ne ke setse hobaneng [lerata]. Ke tla le joetsa ha Matona a Khabane a le sieo. Ke tla le joetsa hore na moo ke neng ke siuoe ke hokae. Ke ntse ke nkile Letona leno ka pelo. Taba eno eona ke tla le bolella eona. Honourable Minister of Local Government, tsoelapele.

HON. K. DIHOLO (Deputy Minister of Local Government): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Polelo ena eo ke fanang ka eona kea Letona le Khabane la Puso ea Libaka le Borena, ka Ntlo ena ea Bakhethoa ba Sechaba ka kakaretso, ka ketekelo ea letsatsi la Afrika la Theolelo ea Matla Makhotleng a Puso ea Libaka le Ntlafatso ea Metse (Africa Day on Decentralization and Local Development).


Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, ke le tsebisa mona ka thabo e kholo hore selemong sena naha ea Lesotho joalo ka linaha tse ling tsa Afrika e tla keteka letsatsi la Theolelo ea Matla Sechabeng (Afrika Day on Decentralization and Local Development. Letsatsi lena le ile la ananeloa ke kopano ea linaha tsa Afrika (African Union) ‘mokeng oa bo mashome a mabeli (20 years ordinary session) ka selemo sa 2012 Aiddis Ababa naheng ea Ethiopia. ‘Mokeng ona litho li ile tsa lumellana ka ho keteka letsatsi lena ka la leshome Phato (10August) selemo le selemo e le ho ipha monyetla oa ho hetla morao le ho arolelana le bohle ba nang le kobo ea bohali leeto leo naha ka ‘ngoe e seng e le tsamaile ho fetisetsa mosebetsi le bosebeletsi ho tloha ‘musong o moholo ho ea makhotleng a puso ea libaka.


Letsatsi lena le boetse le reretsoe ho hopotsa bohle boikarabello ba bona katlehisong ea morero ona o moholo oa ho theolela matla sechabeng ka makhotla a Puso ea Libaka e le ho fa sechaba monyetla oa ho kenya letsoho ka kotloloho morerong oa ntlafatso le liqetong tse ba amang tse reretsoeng ho fetola bophelo ba bona.


Letsatsi la Theolelo ea Matla Sechabeng le tla ketekoa lekhetlo la pele Lesotho mona tlasa sehlooho se reng Theolelo ea Matla Sechabeng, Khoro Ntlafatsong ea Phano ea Litšebeletso le Ntlafatso ea Metse. Ketekelo ena e tla tšoareloa motseng oa Ha Mohlapiso Seterekeng sa Qacha’s Nek ka la 16 ho isa la 17 December 2015. Letsatsi le qalang la la 16 ho tla ba le lipuisano tse reretsoeng ho hetla morao e le ho hlahloba khatelo-pele e seng e fihletsoe ke naha ea Lesotho morerong oa phetiso ea matla ho ea Makhotleng a Puso ea Libaka, liphepetso tse bileng teng leetong lena ekasita le malebela a ka sebelisoang katlehisong ea morero ona.

Libui lipuisanong tsena li tla kenyeletsa mekhatlo e ikemetseng, litsi tsa thuto e phahameng, mekhatlo ea bahoebi, makhotla a puso ea libaka, bamemuoa ho tsoa linaheng tsa Rwanda le Uganda har’a ba bang. Ketekelo ena e se e ile ea etelloa pele ke ho hlahlojoa ha makhotla ohle a Puso ea Libaka naha ka sepheo sa ho fumana lekhotla le ipabotseng lintlheng tse latelang;
Poloko ea metsotso ea tulo ea lekhotla
Ho ba teng ha litho khafetsa tulong ea lekhotla
Bohoebi le poloko e ntle ea meaho le thepa ea lekhotla
Bahloli ba tla fuoa limpho ka thuso ea lichelete ho tsoa ho KFW e leng Banka ea Germany e ntseng e thusa naha ea Lesotho ka ho aha liofisi tsa Makhotla a Puso ea Libaka ka bochabela ho naha. Likhau ho bahloli li lebeletsoe ho fanoa mohlang letsatsi la mokete.


Setereke sa Qacha’s Nek se boetse se lokisitse ho keteka ka ho tšoara letsatsi la phano ea litšebeletso moo ho lebeletsoeng hore bafani ba litšebeletso tse fapaneng ba tla kopana sebakeng se le seng se tla khethoa ho fana ka litšebetso ‘moho. Sebaka seo mosebetsi ona o tla etsetsoa ho sona se tla hloauoa le ho phatlalatsoa ke komiti ea setereke e ntseng e hlophisetsa mokete ona.
Sehlohlolo sa mokete se tla ba ka la 17, moo mokete o tla tlotlisoa ka lipuo le menyakoe. Ka hona, Mohlomphehi Tona-Kholo e tla ba sebui sa bohlokoa sa letsatsi. Kea leboha [Liatla].


RT. HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Hon. Minister. Honourable Members, you may pursuant to Standing Order No. 28(2) ask short questions to the Minister for a period not exceeding 20 minutes. Hon. Member for Makhaleng.
HON. MS. LEHATA (Makhaleng): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Potso ea ka ho Letona le Khabane ke hore na o re joetsa ka letsatsi kapa o memela Ntlo hore e ee moketeng na?
Hape na hobane’ng mokete oo a sa shebeloa hore o ee Makhaleng a o isitse Qacha’s Nek hole hakaale?
LITHO TSE KHABANE: Hole leng?


HON. K. DIHOLO: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Potso ena kea bohlokoa eo ke nahanang hore e mong le e mong a ka ‘na a ipotsa eona. Mokhoa oo tšebetso e etsoang ka eona ke hore ho tla lohothoa sebaka se le seng hore bonyane tšebetso e ee ho sona. U tla fumana hore le hangata ha se le qeto e etsoang ke Bahlomphehi Matona eno, ke bahlanka ba fuoang tšebetso eno hore ba ke ba hloae sebaka seo mekete ea mofuta ona se ka sa ea tšoareloang teng. Ka ‘nete ho etsahetse hore ebe ho khethiloe sebaka se joalo.
U ne u boetse u re na sepheo sa polelo ke hore re ee moketeng na, ehlile ho joalo, Mohlomphehi, re tla re eeng moketeng ka bongata bona boo re leng bona. Mokete o bolela hore re il’o ithuta tse etsahalang mono, re il’o tebisa maikutlo ka kutloisiso ena ea theolelo ea matla sechabeng joalokaha ho le joalo. Kea leboha.


HON. P.T. LEHLOENYA (Kolo): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Ntlo. Potso eo ke lakatsang ho e botsa Mohlomphehi Letona le Khabane, ke malebana le hore na ha e le mona ebile ho se ho tšoauoe letsatsi ke machaba moo ba le tšoaileng teng hore re keteke, hana moo Lesotho moralo oa ho theolela matla sechabeng moo kapa makhotleng a tlaase, hana Paramente ee e tla o tseba neng, ka sebopeho se feng malebana le eona taba ee ho fapana le mokete na?


HON. K. DIHOLO: Ke leboha haholo, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Potso ena le eona e bohlokoa. Hantle-ntle hore Ntlo ena e tle e tsebe ka botebo ka litaba tsena, Lekala le hlile le tebisitse maikutlo hore le hlophise tsela eo le tla tla le tsebisa Ntlo ena ka eona. E leng hore moralo o tseleng o’a tla, re tlil’o tseba litaba tsena kapelenyana ‘me ka nepo. Kea leboha.


RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. L. Molise-Mabusela
HON. L. MOLISE-MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi. Hona le taba eo ke ntseng ke leka ho e thuisa mona. Ke ne ke kopa tataiso ea Ntlo. Re na le mosebetsi o mongata likomiting mane, haholo Komiting ea haeso ea Molao moo re shebaneng le mosebetsi o moholo haholo oa ho fetisa litšoantšo tse peli tsa molao, ‘me tseo ke utloang eka ekare Ntlo e ne e tlameha ho li fetisa pele re ea Keresemeseng. Joale ke ne ke re ke utloe hore na, Mohlomphehi, e ka ba phoso ha komiti e ka ea kopana hosane ho tsoelapele ka mosebetsi oo joalokaha re ne re se re ntse re entse tokiso e joalo kajeno kapa re ee Lepereng na?


RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, taba ena eo u e hlahisang kea bohlokoa ruri. Kea kholoa ka makhetlo a mangata ke ntse ke phatlalatsa mona hore re ntse re kharametsa mosebetsi re hlekela likomiti li tsebe ho etsa mosebetsi oa tsona. Mohlomong ke taba e ka kopaneloang le Letona le Khabane hang ha re qeta mona hore re e shebisaneng hore na re ka etsa joang.

Lebaka le leng leo u neng u bona re folletse mosebetsi ka tsela ena mona Leqepheng la Mosebetsi (Order Paper), e ne e le hona ho etsa hore re hleke mosebetsi ohle o teng likomiti li tsebe ho lokoloha ho shebana le litšoantšo tseno tsa molao pele re koala. Mohlomong re ka e shebisang le Letona le Khabane boikarabello ba ho re mema hang ha re qeta mona.
Honourable Members, this concludes all the business for today. House is adjourned until tomorrow afternoon at 2:30pm.

ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Rt, Hon Madam Speaker adjourned the House without question put pursuant to Standing Order No. 16(2).
House accordingly adjourned at 3:10pm