Hansard 18th November, 2016

KINGDOM OF LESOTHO
NINTH PARLIAMENT
NATIONAL ASSEMBLY
Daily Hansard
(Official Report)

FOURTH MEETING
FIRST SESSION

Friday
18th November, 2016

(Unrevised)
NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Friday, 18th November, 2016
The House assembled at 2.30 p.m.
(HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair)


PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer


HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Mechachane.


HON. N. E. KHAYA (Mechachane): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Mohlomphehi, pele Ntlo ena e Khabane e koalloa mariha ka 14/07/2016, ke ne ke etse draft ea motion oo ka oona ke neng ke sisinya hore Ntlo ena e Khabane e ke e bue ka lipolao tsena tse bonahalang li hloele mekoalaba mona Lesotho. Ka morao ho mona ha Paramente e sa tsoa bula ka la 07/10/2016, li-clerk li ile tsa tla ho ’na tsa mpolella hore ho bonahala tsitsinyo eno eaka e tsoana le ea Mohlomphehi Mokhethoa oa Qeme. Eaba ke koptjoa hore ekare tsitsinyo eno e ne e ka kopangoa ea etsoa ntho e le ’ngoe hoa nkoa eno ea mokhethoa oa Qeme le ea ka e le hore Ntlo ena e Khabane eke e bue ka lipolao tsena tse bonahalang kahare ho naha. Esale ho lula ho le joalo, Mohlomphehi, ho fihlela hona joale tjena. Ha ke tsebe hore na ho etsahalang ke eng ka taba eno ea tsitsinyo eno e joalo.

Ho sa le joalo, Mohlomphehi, ke le Setho sa Ntlo ena ke khathatsehile ’na kamoo litaba tsa naha ena li tsoaroang ka teng. Sechaba se khathatsehile ka ntle ka mona. Re khathetsehile ke litaba tsa Africa Growth and Opportunities Act (AGOA). Re re ea tseba hore hona khoeling eona ena etlang ea Tsitoe, America e tlameha ho etsa qeto hore na Lesotho le tla tsoelapele ka AGOA kapa che. Mohlomphehi, motho oa ipotsa hore na ebe ’Muso ha ho e-so ho utloe ho lokela hore ho ke ho be le polelo e hlakileng ho sechaba hore na ho ntseng ho etsahala ke ho feng, na sechaba see sa Basotho se tlil’o tla lahleheloa ke AGOA kapa che.

Re bontse hape hore ho se ho fetile selemo, Mohlomphehi esale re tseba America e fanyehile litaba tsa Millennium Challenge Cooperation (MCC). Haeba selemo se fetile hona joale tjena, hona ke ho bolela hore haeba MCC Lesotho le ne le tlameha hore le fumane ka nako ea lilemo tse hlano le fumana ts’ehetso ea chelete eseng katlase ho li-billion tse mashome a mahlano M50,000,000,000 hona ho bolela hore haeba selemo se se se fetile, Mohlomphehi, ho bolela hore Lesotho le se le lahlehetsoe ke chelete eseng ka tlase ho li-billion tse leshome (M10,000,000,000) eleng chelete e batlang e lekana le budget ea naha ena kaofela.

Mohlomphehi, ts’ebetsong ea rona ea oversight eo re tlohang ho eona ho bonahetse hore litaba tsa khaho (construction) li theohile hampe ka ntho eka etsang likotara rse peli tsa pele tsa selemo sena sa lichelete etsang 10%. E’ngoe ea lintho tseo re ithutileng tsona ke hore ke taba ea MCC hore ebe ha e sa tsoelapele e bakileng ho theoha hona.

Taba ea ho qetela ke taba ea Southern Africa Development Community (SADC) decision ho latela kamoo Commission ea Phumaphi e neng e khothalelitse kateng, eaba SADC e nka likhothaletso e li etsa decision, ekaba Muso o hakae, Mohlomphehi, ho fihlela boemong moo re ke keng ra tsoaroa boemo bona bo tjena re sa tsebe hore na se etsahalang ke se feng kahare ho naha ena molemong oa naha ena, molemong oa sechaba sena. Kea leboha Mohlomphehi.


HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane.

HON. M. MATS’UMUNYANE (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke bona hangata ho ngotsoe Order Paper mona ho ngotsoe “Prayer” feela. Kea bona kajeno ho na le Supplementary Order Paper ea Tabling of Report. Ke ne ke ema ka ntlha ea tsamaiso ea hore esale re lahlela taba ea li report tsa State House le tse ling tse ngata. Re bona feela ho hlahile ena ea Bio-Safety Bill, tse ling ha re tsebe hore na ho etsahetse joang hobane tsena tse ling ke tsa pele ho June. Ena ea State House le ea li Drivers Licenses joale re ne re batla ho botsa hore na ebe tsona taba ea tsona e hokae Mohlomphehi, kea leboha ke eona ntlha eaka ea tsamaiso.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi. Taba ea motion oo Mohlomphehi Setho se Khabane sa Mechachane se buileng ka ona, kea hlokomelisoa hore ehlile o ntse o sebetsoa motion oo, o ntse o lokisoa o ntse o le ka ofising ea ’M’e Speaker.
Taba ena ea AGOA le ea likhothalletso tsa SADC na ke ne ke tla re… ke ile ka utloa ke ts’oha ha u re e ea re lahlehela. Ke ne ke tla re ha re emeleng ho utloa hore na ho etsahalang ke eng. Empa hee ho mpang e le taba mona ke hore kea utloa, Mohlomphehi, u tsitsinya hantle hore mohlomong Letona le ikarabellang litabeng tseo le ke le shebe hore na le ka tseba hore le tle le re behe leseling, ke utloa e le tsitsinyo e nepahetseng.
Li report tsena tsona kea hlokomelisoa hore li ntse li sebetsoa ke Molula-Setulo le eena Madam Speaker ’me ekare ha litaba tseno li felile ke lumela hantle hore li tla tla ka mona ka Ntlong. Next item Mr. Clerk.

  TABLING OF REPORT 

⦁ Internal Security Arms and Ammunition Fire Arm Competence Certificate Rules, 2016 tabled by Hon. R. Masenyetse (Chairperson of the Portfolio Committee Law and Safety Cluster).
The Report to lie upon the Table and to be published

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Deputy Prime Minister.

HON. M. METSING (Deputy Prime Minister): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Kannete ha ke rate le hore ke nke nako e telele. Ke utloile ho ts’oenyeha ha Bahlomphehi ka litaba tsa AGOA le litaba tsa MCC . Ke supe hore ho bile le likopano tse ’maloa le liofisiri tse kholo boemong ba puso ea America li bile teng mona Lesotho nakong ea libeke tse peli tse fetileng ho ntse ho tsoeloapele ho buisanoa ka litaba tsena. Taba eo ke re feela e tla hlahlojoa hobane ke taba e tlamehang hore e ts’oaroe ka tsela e hlokolosi hore e se ke eare ha ho ntse ho buoa behind the scenes ebe joale Muso o re ma-America a tla etsa ka hore, le ka hore feela e ntse e sebetsoa ka matla a maholo.
Ke ne ke re feela ke otlolle taba eno hore e ntse e sebetsoa ka matla a maholo. Liofisiri tseno li se li bile teng kahare ho naha ho tla hlahloba litaba tseno ele hobane re utloisisa hore ena eona ho fapana le tse ling ke bophelo ba sechaba sa Basotho. Re lemoha le ho utloisisa Litho tse Khabane tsa Ntlo ena li ts’oenyehile. ’Muso equally o tsoenyehile joalo. ’Muso o tsoara litaba tseno ka eona hlokolosi eno. Ho fihlela mona ho ne ho e-so ho lumellanoe hore rona re ka phatlalatsa. Qetellong ke America e tla phatlallatsa hobane ke bona ba ntseng ba etsa li assessment tseo ba li etsang, ba batla litlhaloso mona le mane. Ho fihlela mona ba ntse ba khotsofetse. Ekaba hantle hore taba eno re e boloke, re boloke lipuisano tseno lipakeng tsa mebuso ena e ’meli. Ha nako e fihla ’Muso o tla etsa phatlalatso e hlokahalang. Kea leboha, Ntate Motsamaisi. [Liatla].


HON. DEPUTY SPEAKER: Thank you, Leader of the House. Bahlomphehi Litho tse Khabane, ke fumana kopo mona eo ke kopang hore nke ke fe Letona le Khabane la tsa Bohahlauli hore le ke le re etsetse phatlalatso eo le kopileng ho e etsa.

HON. L. TAMPANE (Minister of Tourism): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Mohlomphehi, ke tsebisa Ntlo ena e Khabane ka masoabi a maholo ka lefu la Daemane Clement ’Neko. Ke sebini sa famo. Ho latela motsoalle oa hae eleng Ntate Masiea oa Sehlopha sa Manka le Phallang, mofu o hlahetse Pulane Ha Nkhahle ka selemo sa 1978 .
O qalile ho bina ‘mino ona oa famo ka 2006 a binela sehlopha seno se bitsoang Mohale oa Lioling, le kajeno o ntse a se binela ha e le mona re mo bitsa mofu. O thuntsoe ka Mantaha oa la 14th November, 2016 ka hora ea borobeli (8.00pm) a thunyetsoa Maputsoe moo a ntseng a sebeletsa hona teng…


HON. DEPUTY SPEAKER: Order, Hon. Members.

HON. L. TAMPANE: Mesebetsi e meng ea mofu, o ne a rekisa meriana ea Sesotho [Litšeho] ebile e le le-security, mofu o siea mofumahali le bara ba babeli ea lilemo li leshome le tse tšeletseng. Mofu ke moahi oa Teya-Teyaneng Ha Ramonaheng…

HON. K. MAKOA (PR): Point of order!


HON. L. TAMPANE: Haele sesosa sa lefu ha se eso tsejoe…[Lerata]..


HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member ke kopa u lule fatše. Tsoelapele, Letona le Khabane.

HON. L. TAMPANE: Kahoo re tsebisa Ntlo ena hore kannete re masoabi ke taba ena…

HON. R. MARUMO (PR): Point of order!


HON. L. TAMPANE: Re se re bile re ipiletsa ho Bahlomphehi hore re ke re leke ka hohle ho thibela lipolao tsena ‘me le sepolesa sa rona se se se nketse khato litaba tsena. Kea leboha.

HON. DEPUTY SPEAKER: Thank you. Ntlha ea tsamaiso, Hon. Marumo.

HON. R. MARUMO: Ntlha ea tsamaiso ke hore ke utloa ke batla ke ferekana hore na ebe taba ee ke phatlalatso kapa ke polelo hobane mohlomong ka kutloisiso ea ka ke tseba re mamela liphatlalatso tsa Litho tsa ntlo ena e Khabane ho tloha liparamenteng tse fetileng joale ke ne ke re ke thusoe mohlomong hore na ebe re ntse re le tsamaisong ka ho mamela phatlalatso ea lefu kapa ke statement?
HON. DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi. E ne e ile eare ha ke fa Mohlomphehi Letona le Khabane sebaka eaba ke re ho na le phatlalatso eo a kopileng ho e etsa.

HON. K. SELLO (Hlotse): Point of order!

HON. DEPUTY SPEAKER: Point of order, Hon. Member for Hlotse.


HON. K. SELLO: Kea leboha Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Kannete ka masoabi a maholo re mametseng ketso e bohloko hakaalo-kaalo e etsahetseng ka hare ho Naha ena ea Lesotho empa ke ipotsa feela hore na khetlong lena ebe phatlalatso ena e mahlonoko hakana-kana e fapane kae le tse ling. Ho etsahetse litaba tse ngata haholo ka hare ho naha ena moo maphelo a batho a ileng a nkoa ka sehloho. Hana Letona le Khabane, taba ee le ile la e arola joang le tsee tse ling hore ebe kajeno o ema a bua ka eona empa ho ntse ho etsahala tse bohloko le ho feta ena eo Letona le Khabane le buang ka eona …’me sethunya seno ke ne ke tlo…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order, Hon. Member, ache ke utloa eka taba ena eo Setho se Khabane sa Hlotse se e behang ha ke utloe eka e nepahetse ho hang…

HON. MEMBERS: E nepahetse eona.


HON. DEPUTY SPEKER: Ka mona ka Ntlong ena e Khabane, Litho tsena tse Khabane, they are at liberty ho tla ka litaba tseo ba utloang eka lia hlokahala ka Ntlong ena e Khabane, ke hlokometse hore ho ee ho etsahale joalo, taba ena ea hore na mang o bohlokoa ho feta mang ke utloa eka ha e nepahale.

HON. SETŠABI (Kolonyama): Point of order!

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, this concludes the business for today, and as usual the Chair wishes the Rt. Hon. The Prime Minister, Hon. Deputy Prime Minister and Leader of the House, Hon. Ministers, Hon. Leaders of Political Parties represented in Parliament, Hon. Members, Hansard Staff, Sargent-at-Arms and Ushers, all Parliamentary Staff and Radio Lesotho Reporters, the Media and all our visitors in the Public Galleries a warm and pleasant weekend.

HON. MEMBERS: Same to you!
The House is adjourned until Monday morning at 2.30.

ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Hon. Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order 16(2).
House accordingly adjourned at 9.20am.