Hansard 10th February, 2016

KINGDOM OF LESOTHO NINTH PARLIAMENT NATIONAL ASSEMBLY Daily Hansard
(Official Report)
FIRST MEETING FIRST SESSION
Wednesday
10th February, 2016
(Unrevised)


Hansard Wednesday 10th February 2016 Page 1
NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Wednesday, 10th February, 2016
The House assembled at 2.30. p. m.
(HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair)


PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer

HON. DEPUTY SPEAKER: Point of Order, Honourable Member for Makhaleng.
HON. M.S. LEHATA (Makhaleng): Kea leboha, Mohlomphehi. Ha se le hore hona le tsamaiso ea Ntlo e robiloeng. Selemong se felileng pele re koalla Keresemese ho ile haeba le li-point of order tse kabang peli, feela li ntse li bua ka ntho e le ’ngoe ea batho bao e reng ha re nyolohela koano mosebetsing ebe re ba bona ba lutse kantle keiting ea Lesotho Sun/Avani Lesotho. Taba eno ’Muso o ile oa e sekehela tsebe haba haeba le polelo ea Letona la Bosebetsi le hlalosa boemo ba litaba. Ra khotsofala re le Ntlo hore taba ea rona e utloahetse bonyane, ’Muso o latella hore o bone hore batho bano ba ea tloha mono empa ho fihlela kajeno ha baeso tlohe. E leng hore Letona le ne le fumane litaba feela empa eaba ha hona letho le etsoang ka Basotho bano ba chesoang ke letsatsi mono everyday ba ntse ba leka ho itseka ho leka ho batla mesebetsi ea bona e khutle kapa ho batla litsiane tsa bona hore ba tsebe ho tloha mono.
Re kopa hore taba ena eke e nkoe ke ’Muso ka matla hore o kene lipakeng ho bona hore basebetsi bano ba ea thusoa, haholo hobane Lesotho Sun/Avani Lesotho ke company e ’ngoe eo ’Muso o ikarabellang ho eona. Ke khoebo ea ’Muso ka basebetsi ba bang, ’Muso o na le li-share mono. Haeba batho ba tla sebetsa moo ’Muso o nang le li-share ebe ba sebelisoa joalokaha eka ba sebetsa lifemeng tsa Ma-China moo ’Muso o senang boikarabello ka ’nete it is not fair for bana ba naha ena. Ke kopa hore taba eno, Mohlomphehi, ka uena u mpe u bue le Matona hore a e nkele hloohong ’me a e sebetse. Kea leboha.
HON. DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane, taba eno e ea utloahala. Re tla e fetisa. Kea leboha.
Hansard Wednesday 10th February 2016 Page 2
Litho tse Khabane, ke ile ka hlokomelisoa hore re tla fumana polelo eane ea Mohlomphehi Tona-Kholo. Kea tšepa hore bohle le e fumane.
Honourable Members, we have come to the end of today’s business and the House is adjourned until tomorrow at 2.30 p.m.


ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Hon. Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16(2).
House accordingly adjourned at 2.35 p.m.