Hansard 03rd December, 2015

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Thursday, 3rd December, 2015
The House assembled at 2:40 pm
(RT HON. MADAM SPEAKER in the Chair)
The Clerk led the House in Prayer

RT. HON. MADAM SPEAKER: Next item Mr. Clerk.

TABLING OF SUBORDINATE LAW
Copyright Regulations, 2015 tabled by Hon Minister of Tourism, Environment and Culture tabled by Hon. J. Setipa (Minister of Trade and Industry)
RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Members the regulations are tabled and they shall stand reffered to the relevant Portfolio Committee. Next item Mr. Clerk.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

 1. CONSTRUCTION OF BUS DEPORT/TAXI RANK IN HLOTSE
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Ho bonahala ho se na motho ea botsang Potso eo ea Number 41. Next question. Next question Honourable Members..
 2. NON-OPERATIONAL CLASSROOM
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Ho bonahala ho sena motho ea botsang potso eo ea number 46, ha re feteleng ho potso e `ngoe ea Setho se Khabane sa Rothe.
 3. ROAD IN NEED OF REPAIRS
  HON. M. PHOHLELI (Rothe): Asked the Minister of Public Works and Transport,
  If he is aware that the road from Ha-Rantšala to Ha-Letsie is so badly damaged that people in the area are unable to access essential services because the few public transport operators still using the route charge exorbitant prices due to the damage caused to their vehicles, and if so, how soon he will intervene.
  HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Works and Transport): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la heso le hlokometse hore tsela e kopanyang Ha-Rantšala le Ha- Letsie e senyehile. Ka hoo Lekala la heso le kenyelelitse tsela ena mererong ea litsela tse tlang ho lokisoa Selemong sena sa Lichelete sa 2015/ 2016. Ha hajoale tokiso ea tsela e na e abetsoe mekonteraka e meraro `me mosebetsi oa tukiso ena o tla qala khoeling eona ena ea T šitoe, kea leboha.
 4. REVIVAL OF DEFUNCT BORDER POST
  HON. M. PHOHLELI ( Rothe): Asked the Minister of Home Affairs,
  If he is aware of the need to revive the use of the currently inoperative border post of Tong-Tong which was shut down some years back, and if so, how soon the border post will operate again as people in the area keep using illegal crossing, which could negatively affect relations between Lesotho and the Republic of South Africa.
  HON. L. RAKUOANE (Minister of Home Affairs): Mohlomphehi, Motsamaisi oa Lipuisano, karabo ea potso ea number 66 ke e latelang. Ke nete leliboho lena la Tong-Tong, ke nako joale e ka isang lilemo tse mashome a mabeli kapa ho feta le koetsoe. Ho fihlela joale ho ne ho sa bonahale eka mebuso ea Lesotho le ea Afrika Boroa, bokhoni bo le teng ba ho le bula. Empa ho latela likamano tse ntseng li ntlafala lipakeng tsa Lesotho le Afrika Boroa, ho bonahala leliboho le kana la sebetsa. Hona ke ka lebaka la tumellano ea bohlokoa e tekenetsoeng ke mebuso ena e meli selemong sona sena. Ho ea ka tumellano ena Afrika- Boroa e entse boitlamo ba ho nolofatsa ka litsela tsohle mekhoa ea ho kena le ho tsoa ka hara naha sebakeng sa Sechaba sa Basotho. Har`a meralo e entsoeng ke oa boithuto ba libaka tse meeling, e le ho fumana mekhoa eo libaka tseo ho tsona ho ka etsoang kapa hoa buloang mecha ea ho tšela ea batho ba arolelanang meeli (community border crossing). Boithuto bona bo kenyelelitse libaka tseo ekileng ea ba malibohoana joalo ka Tong-Tong. Ka hoo ha joale re sa emetse sephetho tsa boithuto boo, re tle re lebelle hore na Tong-Tong na e ke ke ea hloauoa e le leliboho la sechaba ho latela boithuto boo ba (community border crossing). Kea leboha, Mohlomphehi.
 5. DAMAGED ROAD IN NEED OF URGENT REPAIRS HON. R. LITJOBO (PR): Asked the Minister of Public Works and Transport, if he is aware that the Katu-Mokema road in the Koro- Koro Constituency has been in a bad state of repair since 2012; and if so, how soon the Minister will intervene. HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Public Works and Transport): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ho fihlile tlhokomelong ea Lekala la heso hore tsela e kopanyang Katu le Mokema ehlile e senyehile haholo. Ke ka hoo Lekala la heso le ileng la kenyeletsa tsela ena lenaneng la litsela tse lokelang ho nchafatsoa selemong sena sa lichelete sa 2015/16. Ha joale tsela ena e se e potietsoe , ‘me Lekala la heso le mothating oa ho ntsá tender ea tokiso ea tsela ena. Kea leboha.
  1. NEED FOR PORTABLE WATER
   HON. R. LITJOBO (PR): Asked the Minister of Water,
   if he is aware of the lack of potable water in the villages of Ha Mahlelebe, Ha Rantsétsé, Mokema, Ramaqhanyane, Liile, Lihanela, Nkhata, etc. in the Koro-Koro Constituency where people are compelled to draw water from a river that is often contaminated by impurities from a nearby mortuary, and if so, how soon he will intervene.
   HON. K. MAFURA (Minister of Forestry, and Land Reclamation): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Lekala la heso le hlokometse ka tlhokahalo ea metsi a lipompo metseng e boletsoeng. Metse ea Ha Mahlelebe le Rants’ets’e e se e potietsoe ha ba ha etsoa likhakanyo tsa lichelete. Ka hona e se e emetse selemo se tlang sa lichelete hore e kene morerong oa tsébetso ea selemo seo se tlang.
   Ha e le Ha Ramaqhanyane teng ho se ho emetsoe boithuto bo ntseng bo tsoela pele hore na ebe motse ona o ka fepeloa ka metsi a tsoang kae, ebang e ka ba a tsoang fats’e (bore hole) kapa ho shejoe mehloli e meng e ka shejoang kae kapa kae. Ho fumanehile hore mehloli ha e bonahale sebakeng seno. Ka hona boithuto bo se bo hatelletse ho li bore-hole tse ka lekanang phephelo ea metsi motseng ono. E leng hore boithuto bono bo se bo bo tla fela, ‘me mosebetsi ona o tla oela likhakanyong tsa lichelete tsa selemo.
   Motse oa Mokema o ne o le morerong oa metsi a pompuoang ka mechine ea diesel le liliba tse theohang thabeng. Mochini ona o ile ua utsuoa le ntlo e neng e beile mochini ono ea pshatloa. Ha e le liliba tse theohang ka thabeng tsona li chele hoo ho se nang letho. Lekala la heso le boithutong ba ho bona hore na liliba tseo ha li chele joalo, ebe ho ka rekoa mochini o mocha ka khopolo ea hore o tla hula metsi a ka tlaase a tla tseba ho lekana motse ona oa Mokema. Boithuto bo joalo bo se bo atametse ho fela, ka hona ho ntse ho sebetsoa taba ea teng.
   Ha Lihanela le ha Nkhata teng metse ena e fumana metsi a lipompo tsa letsoho (hand pumps). Metse ena ha e na mehloli ea liliba. Ka hoo e kenyellelitsoe morerong oa Metolong Dam e le tharollo ea moshoelella. Kea leboha.
   RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Motete.
   HON. T LERAFA (Motete): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ho se ho le nako e telelele ke entse lipotso, feela joale ke bona li sa hlahe. Joale empa ka ho makala ho hoholo ke bona ho hlaha lipotso tsa Litho tse Khabane tse sieo ka hará Ntlo ena. Ke elelletsoe hore e ka re re khannela moo Ntlo ena e Khabane e tla ea phomolong ea Keresemese lipotso tseo li es’o hlahe. Joale ke ipotsa hore na ebe ke tla re’ng ho sechaba sa Lebatooa la Motete ha e le mona lipotso tsena li sa hlahe. Mohlomphehi, joale ke re na ebe re ka thusoa joang boemong boo bo lipotso tsa rona ho bonahalang li fasitse.
   RT. HON. MADAM SPEAKER: Ke tla botsa bahlophisi ba mosebetsi ona oa lipotso, Setho se Khabane.
  2. NEED FOR A FOOTBRIDGE
   HON. T. SEOKA (Thaba Moea): Asked the Minister of Public works and Transport,
   if he is aware of the need to build a footbridge that links the villages of Ha Mokone, Khetsi and Ha Lepolesa to the village of Methalaneng which is the centre of essential services; and if so, how soon the Minister will intervene as travel is impossible for communities of these villages in times of rain.
   HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Works and Transport): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, bahlanka ba Lekala la heso ba tla ea sebakeng sena ho ea potiela e le hore ba tle ba etse likhakanyo tsa lichelete tsa khaho ea borokho bona. Mothati o tla hlahlama kamorao ho mono e tla ba hore Lekala la heso le tla kenyeletsa kopo ena lethathamong la likopo tsa marokho a maoto a hlokahalang seterekeng seo sa Thaba-Tseka. Kea leboha, Mohlomphehi.
  3. NEED TO UPGRADE A ROAD
   HON. M. PHOHLELI (Rothe) asked the Minister of Public Works and Transport,
   if he is aware that the road from Ha Teko, through ha Hlalele, and on the Rothe needs to be upgraded to tarmac as it is used by a large population; and it also links the two districts of Maseru and Mafeteng (bokaota-bo-tlaase) Ts’akholo; and if so, how soon the Minister will intervene.
   HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Public Works and Transport): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Lekala la heso le hlokometse bohlokoa ba tsela e tlohang Ha Teko e feta Ha Hlalele e ea Rothe. Tsela ena e kenyelelitsoe mererong ea nako e telele ea litsela tse tla nyolleloa boemong ba sekontiri ka puo e tloaelehileng.
   Ha joale Lekala la heso le tla tsoela pele ho lokisa tsela eno e ntse e le boemong bono ba Lehlohlojane (gravel) ho fihlela lichelete tsa ho e nyolella boemong ba sekontiri li ba teng. Kea leboha, Mohlomphehi.
   RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Malingoaneng.
   HON. S. QOO (Malingoaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ema ka ntlha ea tsamaiso tjena e le hobane ke ntse ke thatafalloa ho ea ho ile malebana le potso e qetang ho arajoa ke Letona la marokhoana a maoto. Ke batla ho tseba hore na hantle-ntle potso ena ea marokhoana a maoto re e lebise ho Lekala lefe. Litaba tsena haeba ke tsa Public Works ha e sa le tsa Local Government ehlile taba ena e ntse e thatafala. Ke kopa hore re hle re tsebe hantle hore na lipotso tsee re li lebise ho kae tsa marokhoana a maoto. Ke batla tlhakisetso hona mono, Mohlomphehi.
   HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke rata hore ke mpe ke hlalosetse Setho se Khabane hore taba ea marokho ana a maoto e ka Lekaleng la Public Works. Joale empa ka ha tlhokahalo ea marokho ana e hohle ka hare ho Naha ea Lesotho ka ho pharalla. Re bone ho le molemo hore tšebetso ena e rereloe ke Makhotla a rona a Litereke, moo Makhotla a rona a Puso ea Libaka a kopanang teng kaofela. Ka ha re fana ka palo e itseng ea marokho a maoto selemo le selemo ka har’a setereke se seng le se seng hore bona e le balisa ka hare ho setereke seno ba shebe tlhokahalo ea marokho kaofela ka hare ho mabatooa ano a Puso ea Libaka, ’me ba etse prioritize. Ke ka lebaka lena ke ntseng ke bua ka taba eno hore kopo eno leha e ntse e tlile ka rona kapa e hlahile ka Local Government e ntse e nepahetse empa qetellong ea letsatsi hore na ho thathamisoe tšebetso ea marokho ana a maoto re e sietse Makhotla a Setereke. Kea leboha.
   HON. K. MAKOA (PR): Kea leboha, Madam Speaker. Ke botsa Letona le Khabane hore na le ka ba mohau hore le abele Litho tsena tse Khabane moralo oa marokho ana a maoto a Lekala e le hore ha re etsa lipotso, re etse lipotso re tseba hore na a seng a le moralong ka afe, libaka tse e-s’o kene moraolong ke life na?
   HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano nka etsa joalo ka pelo ea ka e tšoeu eohle empa e seng hona joale joalokaha ke sena tokomane tse joalo.
   HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke mpa ke re ke botse Letona le Khabane hore na potsong ena ea Setho se Khabane sa Rothe na le hlile le re le eleletsoe hore potso ena e ne e re tsela ena e tsoelepele ho tloha ho feta Ha Teko, ho feta Ha Hlalele ho ea Bokaota bo tlase Tšakholo na? Le hlile le araba le ipapisitse le hore le araba eona eno na?
   HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ka bokhutšoanyane ke araba potso ena ke ipapisitse le ena e ngotsoeng fatše. Kea leboha.
  4. CLINIC BUILDING NOT USED.
   HON. L. HLAPISI ( ’Maliepetsane): Asked the Minister of Public Works and Transport,
   If he is aware that the Community of Ha Salae
   has constructed a building intended to serve as
   a clinic; which has, however, lately begun to
   deteriorate as it is not being used; and if so, can
   the Minister say how soon the building will be
   put to use as it would serve the embattled people
   of the highland.

HON. J. SETIPA (Minister of Trade and Industry): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Order! Letona le Khabane, Letona le Khabane la Health le ntse le le le teng.
HON. J. SETIPA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, microphone ha u sebetse joale ke tlameha ho ema mona.
HON. DR. M. MONYAMANE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Lekala la Bophelo Seterekeng sa Maseru le hlokometse ka khaho ea setsi sa motebo oa bophelo…
RT. HON. MADAM SPEAKER: Order! Hon. Minister, lentsoe lena la hao le lebe ka ’nete…[Litšeho]… Re ke ke ra kopa ho mamela lentsoe le tjena.

HON. DR. M. MONYAMANE: Ke ne ke kopa hore Hon. Minister a nthuse.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Re ke ke ra ba ra kopa ho mamela lentsoe le lebe hakaana…[litšeho]…
HON. J. SETIPA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Lekala la Bophelo seterekeng sa Mafeteng se hlokometse ka khaho ea setsi sa motebo oa bophelo (health post) Motseng oa Ha Salae. Ke bontše Setho se Khabane le tse ling hore motebo oa bophelo ho sebetsa, basebetsi ba tsa bophelo metseng (Village Health Workers). Bonyane khoeli le khoeli setsi sa tliliniki se chakela ho fana ka litšebeletso.
Ke hlokomelise Setho se Khabane hore khahello ea baoki le tlhokahalo ea likoloi ke tsona tse bakang hore ebe metebo ea bophelo ha e chekeloe ho latela tlhokahalo. Lekala le emetse karabo ho tsoa Lekaleng la Bosebeletsi ba Sechaba mabapi le khiro ea basebetsi haholo-holo baoki. Hang ha litaba li lokile metebo ea bophelo e tla chakeloa bonyane hang ka khoeli ke litsi tsa litliliniki. Kea leboha.
76. REHABILITATION OD DAMAGED ROAD.
HON. T.G. MAMASIANE (Pela-Tšoeu): Asked the Miniter of Public Works and Transpost,
if he is aware of the need to re-gravel the
Naleli (Moruatona) road to ’Mate; and if so,
How soon the road will be re-graveled.

HON. M. MOLETSANE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la heso le hlokometse hore tsela ena e kopanyang Naleli le ’Mate e hloka ho nchafatsoa. Ka hoo tsela ena e kenyelelitsoe likopong tsa lichelete bakeng sa litsela tse tla nchafatsoa kapa tse tla lokisoa Selemong se tlang sa Lichelete 2016/2017.

78. VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY. 

Was deferred

79. UPGRADING OF A ROAD.

HON. P.D. MAFEREKA (Mpharane): Asked the Minister of Public Works and Transport,

  if he is aware of the need to upgrade the
  Tšepo ’Mantšeli Road in Mpharane Constituency
  to tarmac, as it serves the Constituency of Qhalasi, 
  ’Maliepetsane and Matelile which have a large 
  number of people and vehicles; and if so, how soon
  the road will be upgraded. 

HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi Motsamisi oa Lipuisano, kea leboha. Lekala la heso le hlokometse hore Tsela e tlohang Ha Tšepo e feta ’Mantšeli le Mpharane e ea Matelile e hloka ho nyolohela boemong ba sekontiri. Ka hoo Tsela ena e kenyelelitsoe mererong ea nako e telele ea litsela tse tla nyolleloa boemong ba litsela tsa sekontiri.

Ha hajoale Lekala la heso le tla tsoelapele ho lokisa tsela ena e ntse e le boemong ba lehlohlojane (gravel) ho fihlela lichelete li eba teng tsa ho e nyollela boemong ba sekontiri. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. P. LETEETEE: Kea leboha, ’M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Potso e nyanyeletsang ho Letona le Khabane ke hore na mohlomong na le ka re thusa la bea Ntlo leseling hore na ha le bua ka nako e telele e le hore Mohlomphehi Mokhethoa
ha a il’o bua le batho a be a tseba hore na o hlalosa eng, na nako e telele ke ho reng? Ke hore nako e kae bonyane?

HON. M. MOLETSANE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke hlalose taba eno ea nako e telele. Ke mpe ke e hlalose ka hore ke long term plan, eleng hore ke moralo oa nako e telele. Morero oa nako e telele hangata o balelloa ho tloha lilemong tse tharo ho ea pele. Ka ’nete ke ne ke re Setho se Khabane se amohele taba eno ea hore ehlile ke moralo oa nako e telele oo e seng haufinyane haholo hoo nka fanang ka karabo e haufinyane. Kea leboha.

HON. K. MAKOA: Madam Speaker, ke botsa Motlatsi ea Khabane oa Letona le Khabane la Lipalangoang hore na hantle taba ena ea maintenance oa litsela e etsuoa joang? Ke hore e etsuoa kamor’a hore ho tlalehoe hore tsela e se e le mpe kapa ho na le batho ba ntseng ba hlahloba hore na litsela li boemong bofeng na? Ke rialo hobane ho bonahala litsela tse ling li senyeha hoo li bileng li felang feela
joale e le hore ho na le mokhoa oo hothoeng hona le maintenance oa litsela. Kea leboha.

HON. M. S. MOLETSANE (Deputy Minister of Public Works and Transport): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Taba ena ea litsela le hore na ha ho na le ho bitsoang maintenance joale litsela li feela tuu!. Ekaba ho e arabela ka mokhoa o molelele haholo. Ke mpe ke behe Setho se Khabane leseli la hore ha se khale haholo ha ‘Muso o ne o hlopha bocha lekala leno litabeng tsena tsa litsela le theha ho bitsoang Roads Directorate. Ho ne ho kopanngoa mafapha a maloanyana hore re tsebe ho ba le ho bitsoang Roads Directorate ebile e ikemetse e le hore e tle e tsebe ho potlakisa lits’ebeletso.

‘Nete ke hore litsela tse ngata li ile tsa nna tsa ahoa ‘me ehlile ho ile hoa eba le kheha lipakeng tsa ho ahoa hoa litsela tseno le ho li lokisa empa lekala le ne le ntse le etsa maintenance litseleng tseling eseng boholo ba tsona. Hona joale tjena re se re bua ka ho bitsoang routine maintenance eo Mohlomphehi ke tsebang hore Litho tse Khabane li hlile li na le hore li se ke tsa utloisisa hore ho boleloang ha hothoe routine maintenance. E sa bolele hore ehlile ke ho ahoa hoa tsela, ke hore tsela ha e qetoa ho ahoa joang kapa joang e ts’oanela hore ebe e kenngoe ho routine maintenance e le hore ho se ke hoa eba le mohlang e tla iphumana e seneyehileng joalokaha re bona hore litsela li senyehileng hona joale.


Empa taba eno e bolela hore moo ho senang tsela hohang hang moo ho neng ho le lepoqo ho tla qaloa e ncha ho ahoa. Moo ho ileng hoaba le tsela ea gravel haeba e se e le maemong a mabe haholo e tla etsoa re-gravel. Litsela tse ngata tseo re tlil’o tla re li sebelisa hona joale ehlile ke tsona tseno tseo re li etsang re-gravel. Kutloisiso ke hore ha li qetoa ho etsoa re-gravel li ts’oanela ho kena ho routine maintenance plan li se kebe tsa hlola li khutlela mane moo li ileng tsa khutlela teng.
Le ha ho le joalo Mohlomphehi, ho na le tsena tseo re reng maemo a tsona a hlile a ne a se a le mabe haholo. Seo re se etsang ka routine maintenance hape mono ke hore ebe possible ha re ntse re itokisa hore na re tla qalela hore re ahe bocha joang. Re ke ke ra e tlohela feela hobane re re efelile eaba re ntse re sa e lokise hore ho fetehe mono ‘me kannete ke ne ke re Setho se Khabane ke mpe ke mohlalosetse taba ena ka sebopeho seno. Kea leboha.

 1. PROVISION OF POTABLE WATER AND LATRINES
  HON. P. D. MAFEREKA (Mpharane): Asked the Minister of Water,
  If he is aware of the scarity of water and lack of latrines, in the villages of:
  Phala,
  Sekhutlong,
  Motse-Mocha, Mpharane,
  Cliniking, Mpharane,
  Mapoleseng, Mpharane,
  Mpharane
  Kopi-A-lena,
  Makutoaneng,
  Ha-Noto,
  Mongoameng Salemanene,
  Moseneke,
  Tiping,
  Ha-Ramolahlehi,
  Mpokho and Ha-Khalo;
  and if the Minister is aware, how soon he will intervene.

HON. K. MAFURA (Minister of Forestry): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Metse ena kaofela e boletsoeng ke Mohlomphehi Setho se Khabane sa Mpharane ntle le e robeli (8) ea ho qetela e se e ile ea fuoa phepelo ea metsi ke lekala nakong e fetileng. Ho etsahalang ke hore eohle e se e hloka ho nchafatsoa ho bonahala lipompo tseno li se li thibane kapa tseling li bile li choatlehile ‘me boitokiso bo joalo bo se ntse bo etsoa kamora litlhahlobo tsena tsa ho elelloa hore na lithloko ke lifeng tokiso e joalo e tla etsoa.

Ha Phala:
Ha-Phala le ona ke ea morero oa khale ‘me ts’ebelisano ‘moho le lekhotla la puso ea libaka la Thaba-Mokhele le Lekala la Phepelo ea Metsi le Bohloeki le se le ile la hlahloba morero ona ‘me hoa potieloa hoaba hoa shejoa le hore na litjeho e kaba bokae, tseo tsohle li reretsoe hore li tle li phethahatsoe selemong se tlang sa lichelete (2016/17).

Sekhutlong:
Morero ona le ona ka ho ts’oana ke oa khajana ‘me boithuto ( feasibility study) bo tlanne bo tsoele pele hobane ho ntse ho etsoa boithuto bo joalo ba ho batla mehloli esita le li-borehole tse nepahetseng. Tsona boithuto bo joalo bo tlanne bo tsoelepele mohlomong mahareng a selemo se tlang le ona metsi kapa phepelo ea metsi e tla phethahatsoa ka mora boithuto bono.
Mpharane
Kutloisiso ke hore ho latela maemo a teng a komelo libaka tse ngata li amehile hampe ‘me Lekala le tsoile letsolo ho potoloha le merero e joalo ‘me Mpharane le eona e kahara letsolo leno la metse eno eo lekala le ntse le e potoloha ka sepheo sa hore moo bothata bo leng teng ebe ba jela phate. Kea leboha.

 1. NATURAL WATER FOUNTAIN
  HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): Asked the Minister of Water,

If he is aware of the abundant clean potable water that emanates
from the Ts’akholo mountain all year round only to end up in
the Mohokare river without benefiting any of the villages in
the area experiencing acute shortages of water; and if the Minister
is aware, how soon he will intervene.
HON. K. MAFURA(Minister of Forestry): Kea leboha ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la haeso le hlokometse ka boemo bona boo Mohlomphehi a buang ka bona. Le haho le joalo ofisi ea haeso ka Lekala la phepelo ea metsi metseng (DRWS) Mafeteng e sa tsoa phethela morero oa metsi sebakeng sa Ts’akholo e kenyeletsa le matloana. Ha e le liliba tse fumanehang ka holima thaba ea Ts’akholo ofisi e tla ea ho ea ithlahloba ho bona hore na li keke tsa fepela metse e meng sebakeng seo. Tlhatlhobo ena e tla etsoa hang hoba mephato e teng ka holima thaba eno e koaloe. Kea leboha.

 1. CITIZEN ASSAULTED BY POLICE

HON. M. Y. MALIEHE (PR): Asked the Minster of Police,
If he is aware that Tuesday 05/06/2012 the police officer at
Ha-Thetsane police station assaulted on ‘Mankhala Majoro
to the point of extensive bleeding; and that following the
incident, the complainant was denied a medical form
(certificate) to take along to a doctor; and if so, how soon
the Minister will intervene as to-date ‘Mankhala Majoro’s
health has deteriorated as a result of the assault.

HON. M. MOTHOKHO (Minister of Agriculture and Food Security) Ke leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ofisi ea litlaleho e leng e shebaneng le boitsoaro ba mapolesa ha e so fumane tlaleho kapa tletlebo ena. E iphile nako ea ho e batlisisa motebong oa Ha Thetsane, bookameli ba motebo oo bo bontsitse ho sena tlaleho kapa tletlebo ea mofuta o joalo le libukeng tsa bona tsa litlaleho. Le ha ho le joalo molli e leng ‘Mankhala Majoro o fuoe lengolo la hore a ilo kopana le ngaka ‘me a khutle ho tlil’o tla ho buloa nyeoe. Kea leboha, Mohlomphehi,,,,

 1. IMPRERATIVE NEED TO RESOLVE WATER PROBLEM IN HLOTSE TOWN.

HON. L. MOLISE-MABUSELA (PR): Asked the Minister of water,

If he is aware that Hlotse town has been without water for more
than eleven days; and if so, can the Minister shed some light on
the following:
Measures being taken by the Ministry to redress the situation,
And
The Ministry’s plans to ensure that the problem is eradicated
and will not recur in future.

HON. K. MAFURA (Minister of Forestry): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano.

(i) They are two sources of water for provision of water at Hlotse town namely;
Hlotse river and
Borehole
The current situation is such that Hlotse river has dried out.
Measures taken to redress the situation.

Rationing of water commenced since the beginning of November.
Tankering services is currently provided for Motebang Hospital and the Prison -as for general public Jojo tanks will be placed in strategic areas within the town for public access with the assistance of Water Committee and the DA. However, one tank has already being placed and WASCO office at Hlotse for public access.

Efforts are underway to access LHWP Water through Hlotse adit at Ts’ehlanyane;
Request has been made to Lesotho Highlands Water Commission.
Reconnaissace, design a methods statement are at finale stage.
Work will commence this week and it will take 5 working days.
Estimate water travel is 10 days to reach Hlotse town

if Hlotse adit efforts fail, water will be sourced from Mohokare river through pumping Tsifalimali – Mohokare Confluence.
The water will be transferred to the Hlotse Treatment Plant which is about 3kms from the convergence.
The Ministry plans to ensure that the problem is eradicated and will not re-occur in the future. The answer to that is, the Company is to speed up the five time water supply project, intended to contribute, to increase the access levels of water in the urban sector to target levels up to the year 2035, both by increasing supply of water in different towns and extending the transmission and reticulation systems. The towns are namely:
Botha-Bothe,
Hlotse,
Mafeteng,
Mohales’ Hoek,
Qacha’s Nek.

I thank you, Madam Speaker.
HON. L. MOLISE-MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke leboha karabo eno ea Mohlomphehi Letona le Khabane. Ke kopa ke mpe ke mohlakisetse feela hore ho bonahala ekare ho na le ho se utloisise hantle ka hare ho potso. Ha ho buua ka Hlotse ha ho buue ka Toropo ea Hlotse feela. Ke bona karabo e no e fupere litaba tsa Toropo ea Hlotse. Sebaka sa Hlotse ke sebaka se seholo, seo le batho ba baholo metseng e kantle, joaloka bo Khanyane, Ha ‘Makhabo, libaka li ngata tse se nang metsi ho hang. Mono joale Basotho ba tla ka litanka tsa metsi ba hlaha bo Maputsoe, ba tlil’o a rekisa kahara sebaka seno sa Hlotse.
Ke re na, Lekala le ile la etsa boithuto kamora ho fumana potso ena. Ba hore na bothata bona ba metsi ha ho buua ka sebaka sa Hlotse na bo libakeng lifeng kahare ho Lebatooa la Hlotse, eseng toropong ea Hlotse feela? Joale haeba ba entse boithuto bo joalo ba hore bothata bona bo anetse Lebatooa la Hlotse ka kakaretso, na teng ba tla etsa joang ho bona hore bano ba phelang ka thoko ho Toropo na ba thusoa joang ho fumana metsi? Hona ka hare ho Toropo metsi a ntse a sa ba anele, batho ba ntse ba reka metsi ho tsoa ho batho ba private na?

HON. K. MAFURA: Thank you, ‘M’e Motsamaisi. I thank the question from Hon. Minister Mabusela…[Applause]. Honourable MP Mabusela. However, here I was following the question that was asked. If you asked me about Hlotse Town, I would definitely answer you on Hlotse Town, and I would recommend that as a follow up or in future you should just draft another question refer to the direct village, especially in this times of draught. You have to be specific to a specific village. Thank you.
*87. NEED FOR WATER AND LATRINES
HON. M. PHOHLELI (Rothe): Asked the Minister of Water,
if he is aware that most of the villages in the Rothe Constituency
experience acute shortages of water as the Constituency is in an
arid area; and that the few sources of water, available are untrustworthy
due to the old, rusty pipes that need to be replaced; and if so,
can the Minister say how soon he will intervene in accordance
with the current year’s government policy which declares
priority in the supply of water and improved toilets.

HON. K. MAFURA: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la ha eso le hlokometse ka tlhokahalo ea metsi a lipompo Lebatooeng lena la Rothe. Metse eohle e nang le lipompo tsa letsoho (hand pumps) tse neng li tlalehiloe li robehile, tokiso ea tsona e ntse e tsoela-pele. Metseng e latelang:
RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of Order, Hon. K. Makoa.
HON. K. MAKOA (PR): Madam Speaker, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ka Ntlong ka mona Setho se lumelletsoe ho botsa lipotso tse tharo e seng ho feta mono. Ke elelloa hore Setho se Khabane potso ena eo se e botsang ke ea bone (4).


HON. MEMBER: Ea bohlano (5).
RT. HON. MADAM SPEAKER: Lipotso tsena li ile tsa retsisoa, Setho se Khabane. Honourable Minister!
HON. K. MAFURA: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la ha eso le hlokometse ka tlhokahalo ea metsi a lipompo Lebatooeng lena la Rothe. Metse eohle e nang le lipompo tsa letsoho, hand pumps, tse neng li tlalehiloe li robehile, tokiso ea tsona e ntse e tsoela pele. Metseng e latelang:
Leralleng,
Ha Rahlao,
Linots’ing,
Ha Morobi,
Ha ‘Musi,
Ha Tlali,
Ha Tlelase,
Ha Ramaphiri,
Ha Rasekoai,
Ha Ramatekane
Ha Mokitimi
Ha Mokaoli,
Ha Hlao.
Ka kakaretso sebaka sena sa Roth eke sebaka se lehoatata, se se nang mehloli e ts’epahalang hobane le moo phepelo ea metsi e ntseng e le teng, metsi a teng a fokolla sechaba haholo.
Leklaa le boithutong bo matla ba ho sheba hore ho ka etsahalang keng kaha le linoka tse haufinyana, tse kang bo Tsoaing e le tsena tse chang ha komello e le teng joalokaha li chele hakana. Boithuto bona bot la tsoela-pele ho isa selemong sona sena se tlang sa lichelete. Kea leboha.

 1. SCHOOLS IN DIRE NEED OF CLASSROOMS AND FURNITURE
  Was deferred
 2. TOILETS IN MALEA-LEA
  HON. L. HLAPISI (’Maliepetsane): Asked the Minister of Tourism, Culture and Environment,
  if she is aware of the need build toilets at Malea-Lea, which is a tourism hub in the interior of the country; and if so, how soon the Minister will intervene as the lack of toilets is very inconvenient for tourists visiting the village.
  HON. J. SETIPA (Minister of Trade and Industry): Kea leboha, Mohlomphehi. Re le lekala re elelletsoe hore Malea-Lea ke se seng sa libaka tse tsebahang haholo mafatšeng a mang. Ka lilemo tse ngata sebaka sena se eteloa haholo ke bahahlauli ka hare ho naha le ka ntle ho naha ka lebaka la matlotlo le likhoheli tse fumanoang sebakeng seo, le ka lebaka la boteng ba ramatsete ea ikemetseng, monga Molea-Lea Lodge. Bohahlauli ba Malea-lea ehlile bo phahama ho feta libaka tse haufinyana le sona ho latela mokhoa o pharalletseng oa lipapatso le itsetela sechabeng hoa hae.
  Ke motlotlo ho hlokomelisa Ntlo ena e Khabane hore Malea-lea e nkoa e le mohlala o phethahetseng oa litaba tsa bohahlauli bo kopanetsoeng le sechaba (Community Tourism) mona Lesotho. Ke mohlala o motle o bontsang boleng ba ecotourism ka eona re bolela bohahlauli bo kenyelletsang batho kapa boleng ba sechaba mekhoa le meetlo, tikoloho le lihloliloeng tse kang limela, liphoofolo, lithaba le linoka joalo-joalo. Ke supe hore moo ho bonahalang e ka khahello e teng ke ho hlokahala ha matloana ka hare ho motse ona oa Melea-Lea le likhoheli tse fumanehang teng.
  Motsotsong ona bookameli ba Lekala la heso bo ile ba etela Malea-Lea ho ea inoesa ka nkho moo teng ba kopaneng le bohle ba amehang mererong ea sebaka seo. Moralo ke hore re thakhole tšebetso ea ho arolellana maikutlo le bo-mphato makaleng a tsa Puso ea Libaka, Bophelo le Metsi ho shebisana hore na tharollo e ka ba ea mofuta ofeng tabeng ena.
  Ka ho le leng lekala la heso le ka thusetsa ka ho potlakisa khaho ea matloana likhoheling tseo, e le mokhoa oa ho thusa baeti libakeng tsa bohlokoa. Kaha lekala la heso ebile le ikarabella hape tabeng tsa tikiloho, ke boikarabello ba rona ho bona hore re tla ka meralo e phethahetseng ea ho atamela taba ena ea tšilafalo ea libaka re tšoarane ka matsoho le mokh’anselara oa sebaka seno.
  Ka holimo ho moo boikarabello ba lekala la heso ke ho thusana le bo-rakhoebo le sechaba ka phumantso ea mobu, litša sebakeng sa khaho le meralo ea libaka tse kholo tsa boikhathollo (rest areas). Hape lekala le ka sebetsa le makh’anselara ho hloaea libaka tse joalo tseo ba ka li kenelletsang meralong ea bona ea ntlafatso ea libaka tseo.
  Ke phethele ka hore lekala le tla akofisa litaba tsena ho tloha maqalong a selemo sena se tlang kaha re ne re se re le mafelong a selemong sena sa 2015, ’me bongata ba litšebelletso bo ea koaloa.
 3. LACK OF POTABLE WATER
  Was deferred
  1. VILLAGES WITHOUT WATER AND LATRINES
   HON. M. KHIBA (PR): Asked the Minister of Water,
   if he is aware that all the village in Tsikoane have good sources of water and modern latrines except the villages of Mojapela, Peete, Qokolo, Mpopo and Lesitsi; and if so, how soon the Minister will intervene.
   HON. K. MAFURA (Minister of Forestry): Kea leboha, Mohlomphehi. Ho fihlile tlhokomelong ea lekala la heso hore motse ona oa Ha-Mojapela o na le leqeme la metsi. Motse ona o ne o ile oa fumatsoa phepelo ea metsi selemong se fetileng tseo ha joale li seng li sa sebetse ka lebaka la komello e ameng mehloli ea metsi e cheleng. E le ho tsosolotsa phepelo ea metsi Lekala la heso le se phethetse meralo e kenyelletsang le likhakanyo tsa lichelete, sepheo ke ho kenyelletsa kopo ea lichelete likhakanyong tsa ’Muso ho sebetsa motse ona oa Mojapela esita le oa Lesitsi selemong se tlang. Kea leboha.
   RT. HON. MADAM SPEAKER: Hon. K. Makoa.
   HON. K. MAKOA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi. Ke botsa Letona le Khabane hore na ha potso e kenyellelitse metse ekang Peete, Qokolo le Mpopo, na eno e meng ha Letona le Khabane le bua ka Mojapela le Lesitse, na ena emeng ke hobane litaba li se li hlakile na?
   HON. K. MAFURA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Setho se Khabane ruri se hlokometse ka nepo hore kea kholoa ke ile ka siella karoloana feela mane moo ke neng ke re likhakanyo tsena li nka motse oa Ha-Mojapela, oa Lesitsi esita le e meng e tsamaeang le eona eleng e boletsoeng mono. Kaofela eohle etla oela likhakanyong tsena tse tlil’o tla etsoa tsa 2016/2017. Kea leboha.
   HON. K. MOROENG: Potso e nyenyeletsang, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke re na ebe Letona le Khabane lea hlokomela hore taba ena ea metsi ke bothata na?
   HON. K. MAFURA: Karabo ke ee, Letona lea hlokomela.
  2. BROKEN WATER PUMP AT HA-RAMATŚELISO

HON. M. MAPHATHE (Matelile): Asked the Minister of Water,
if he is aware that the borehole pump at Ha-Ramatšeliso (Molomo’s Hoek) is broken; and if so, how soon the Minister will intervene as the community suffers acute shortages of water.
HON. K. MAFURA: Lekala la heso le tlhokomelong ea tlhokahalo ea metsi Ha-Ramatšeliso. Ele ho tlisa tharollo Ha-Ramatšeliso, lekala le se le kene lethathamong la ho hlahloba metse etlang ho lokisetsoa selemong sena se tlang ’me Ha-Ramatšeliso e hlaha lethathamong leno le tlil’o tla sebetsoa selemong sona seno. Kea leboha.

98.VILLAGES WITHOUT WATER
HON. M. MAPHATHE: Asked the Minister of Water,
if he is aware of the five (5) broken borehole pumps at the village of Ha-Thahanyane in Matelile Constituency, causing the villagers to search for water in the various unprotected sources in the area; and if so, how soon the Minister will intervene.
HON. K. MAFURA: Kea leboha, Mohlomphehi. Lekala la heso le hlokometse ka lipompo tse nang le bothata Ha-Thahanyane, Matelile, ’me ho tse hlano (5) tse nang le bothata Lekala la heso le tla lokisa tse peli (2) selemong sena sa lichelete ka lebaka la lichelete ’me e le ka morero oa hore ho tle ho tsoeloepele ho tle ho lokisoe tse ling ha lichelete li ntse li ba teng. Kea leboha.

 1. ACUTE SHORTAGE OF WATER.

HON. M. TSELENG (PR): Asked the Minister of Water,

  if he is aware that the following villages in Matsatseng 

in the district of Mafeteng have an acute shortage of water:

Ha-Tseleng, Matsatseng,
Borata,
Khalahali,
Ha-Koebu,
Ha-Ramokoena, and
Ha-Nthebe;

and if so, how soon will the Minister will intervene.

HON. K. MAFURA: Lekala la heso le tlhokomelong ea hore metse e lethathamong ha e na metsi ka lebaka la lihlooana (bibcorks) tse neng li utsuoe. ‘Me litumellano tsa sechaba le Lekala la heso ebile hore sechaba se reke karolo e ‘ngoe ea lihlooana ha tse ling tsa tsona li rekoa ke Lekala. Empa ka bomalimabe ho fihlela hona joale, sechaba ha se e-so etse letho, ‘me Lekala le ile la reka karolo eo le e rekang empa ho fihlile tlhokomelong ea Lekala hore ehlile sechaba ha sea ikemisetsa ho phethahatsa sena. Lekala le itse le tla phethahatsa, kamorao ho moo ho luloe fatše ho shejoe hore na efela sechaba se reng ka thepa ea sona.
100.INFORMATION ABOUT IDLE IMINISRY’S LAND.
HON. M. MOLEFE (PR): Asked the Minister of Communications, Science and Technology,
if he is aware of the buildings erected in the Ministry’s
land/grounds and Ha-Abia, Thoteng in the area commonly
called LTC, and if the Minister is aware, can he say how soon the
land will be appropriated to the community so that it may
be used for development.

HON. M. MOLETSANE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la Likhokahanyo, Mahlale le Tšebeliso ea mahlale lea tseba ka setša sena se Ha-Abia Lithoteng. Sebaka sena seo ho buuang ka sona e ne e le setša le thepa ea company ea ‘Muso e neng e bitsoa Lesotho Telecommucation Corporation (LTC). Ha ‘Muso o kenya leano la ho khutlisetsa likhoebo sechabeng, LTC e ile ea rekisoa le thepa eohle ea eona. Setša le meaho ela e Lithoteng e ile ea rekisetsoa Econet Telecom Lesotho, eaba karolo e ‘ngoe ea setša seo e fuoa Lesotho Communications Authority (LCA) ho kenya tšebetsong taolo ea li-ea-le-moea esita le marang-rang ka hare ho naha. Meaho e setseng ke ea LCA le Econet feela. Econet le LCA ke bona ba sebelisang sebaka sena hona joale. Ntlafatso e lebeletsoeng setšeng sena e tlameha ebe ntlafatso e amanang le marang-rang feela ho latela ho hola ha tšebeliso ea mehala ea thekeng (internet, facebook, whatsupp le tse ling). Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. M. MOLEFE: Potso ea ka e nyenyeletsang ho Letona le Khabane ke hore na kutloisiso ea hae ke ea meaho e ntseng e runya bocha ka thoko ho moaho ono oa likhokahanyo hobane meaho eno ke e ntseng e ahoa ke batho ba sa amaneng hohang le Lekala.

HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi, ke ne ke utloisisa eka potso ea Setho se Khabane e botsa ka setša, ‘me ke utloa eka hona joale se bua ka meaho e runyang kathoko, empa haeba ho na le meaho e runyang ka hare ho setša sena, Mohlomphehi, kea kholoa mafapha ana ao ke buileng ka ona hona joale a tšoanela hore e le beng ba setša ba shebe taba eno. Empa tabeng ea hore ho na le meaho e runyang kathoko ho setša sena, mohlomong e se e kaba taba ea ho sheba hore na ebe e kena-kenana le setša sena sa monga sona seo mosebetsi oa sona e leng ho matlafatsa litaba tsa likhokahanyo. Kea leboha.

 1. NEED TO BUILD CLASSROOMS FOR HA-LONG PRIMARY SCHOOL.
  Was deferred
 2. INFORMATION REGARDING BEDCO BUILDING USAGE IN BUTHA-BUTHE.
  HON. M.P. SHAO (PR): Asked the Minister of Small Business Development, Co-operatives and Marketing;
  to shed some light on the following regarding the use of
  the BEDCO Building in Butha-Buthe by small business
  owners:

the main purpose for which the BEDCO building was built and whether that purpose is being met;

the reasons why the traders housed at BEDCO are made to pay high monthly rent rates which are increased yearly; and what the purpose of collecting this rent is;

the reasons that the centre’s management does not employ permanent technical staff to help the traders with common place tasks such as changing the light bulbs, rather than have the traders hire temporary persons on their own as is currently the practice; and;

the time when the BEDCO Butha-Buthe Centre will be renovated both in the interior and exterior so that it does not look as dilapidated as it currently does.

HON. MAFURA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. The Question is in four parts.

The main purpose for which the Butha-Buthe BEDCO estate was built for:
To provide workspace for small enterprises
To provide spaces for incubation
Whether that purpose is being met
The purposes are being met to the extent that there are now tenants. However, research indicates that more is needed to get more tenants.

BEDCO was founded with incubation as its core programme. However, this appears to have been abandoned over the years, so that all the facilities have been used for workspace. The corporation is resuscitating the incubation programme and some of the space at the Butha-Buthe estate will be reallocated for this purpose as may of the current tenancies expire.

The reasons why the traders housed at BEDCO are made to pay high monthly rent rates which are increased yearly; and what the purpose of collecting this rent is.

BEDCO has always strived to keep rentals below the commercial market rates. Even though this has been at high opportunity costs. The rentals in Butha-Buthe average M56 per square metre against the market rate of M96 per square metre.

The rentals changed to tenants are meant to fund maintenance costs and to contribute to enterprise development initiatives.

The reasons that the center’s Management does not employ permanent technical staff to help traders with common place tasks such as changing the light bulbs, rather than have the traders hire temporary persons on their own as is currently the practice.

The general practice in tenancy is to share maintenance costs, with the tenant taking responsibility for replacing consumable items like bulbs while structural maintenance is assumed by the landlord. BEDCO’s approach is therefore in line with standard practices.

The time when BEDCO Butha-Buthe Centre will be renovated both interior and exterior so that it does not look dilapidated as it currently does.
BEDCO’s estates have not received adequate maintenance since their development. This year, Government had allocated M5 million towards rehabilitation of the estates. While this is far below the amount needed to refurbish all the estates, efforts are being made to ensure that all estates, Butha-Buthe Centre included, get partial refurbishment.

 1. SOIL EROSION PREVENTION
  Hon. M. Matšumunyane (PR): Asked the Minister of Forestry, Range and Soil Conservation,
  if he is aware of the need for soil erosion prevention measures in the village of Sekoka, at Sekoka Mountain, preferably by building soil retention walls (Metsele-tsele) or by any other means; as the soil erosion is affecting the burial places in the area (khohloaneng, near Matalasi gorge and Motse-Mocha) exposing the remains of the buried; as well as in the village of Motsitseng, where soil erosion is affecting crop fields; and if so; how soon the Minister will intervene.
  HON. K. MAFURA (Minister of Forestry, Range and Soil Conservation) : ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke lokela ho leboha Setho se Khabane ‘M’e Matšumunyane ka hore ebe o ile a ba pelonolo hore ebe nakong e fetileng, ha re
  chechisa potso ena o ile a tla, ‘m’e ke lakatsa hore a ‘ne a tle hape hobane karolo e kholo ea teng ehlile e tla tla eba teng nakong e tlang.
  Khoholeho ea mobu e Sekoka e joalokaha Hon. M. Matšumunyane a hlolosa, ke sebaka se khoholehileng haholo.
  Pitso e ile ea tšoaroa sebakeng sa Sekoka ho shebisana le Sechaba hore na khoholeho e Sekoka eka thijoa joang. Ho ile hoa lumellanoa hore ho ka ahoa foro e kholo e khelosang metsi le ho tšireletsa masimo.
  Sebaka sa Mabitla: Moralo ke hore mosebetsi o qale ka pherekhong 2016. Ho tla etsoa lebota le leholo mabopong a khohloana ho laola metsi. Hape ho tla ahoa deflector ho khelosa metsi mabopong a khohloana.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Potso e nyanyeletsang ka Hon. M. Matšumunyane.
  HON. M. MATŠUMUNYANE: Ke botsa Letona la ka le Khabane le arabileng hantle hore na boemong bona ebe ho ile ha etsahala joang ka masapo ao a hlahileng?
  HON. M. MAFURA: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, kea kholoa potso e batla hore na ebe ekaba masapo a mabitleng moo kapa ho ne ho buua ka masapo a feng, ha ke tsebe. Empa ke hakanye hore ho buua ka hore mabitla a ne a se a senyehile hoo ho seng ho hlahile masapo. Joalokaha ke boletse, ‘M’e hore tšebetso eona ke hona e tla qala ka pherekhong. Ha e le se ntseng se etsahala hona joale sona e se e le hore lipakeng tsa morena, ma-councilor le bohle ba moo le sechaba se tla bona hore na ho etsahala joang. Ke kopa hore Setho se Khabane hobane ehlile ke sona se bohareng se hle se hlokomele hore masapo ano ehlile a ea bolokeha hantle. Kea leboha.
  ORAL ANSWER TO URGENT QUESTION
 2. HALTED CONSTRUCTION OF ‘MAMANTSO COUNCIL OFFICES
  Hon. P. T. Lehloenya (Kolo): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  to shed some light on the following, regarding the construction of ‘Mamantšo Community Council Offices that has abruptly stopped:
  Reasons that construction was abruptly stopped.
  Measures that the Ministry is taking to ensure that construction is resumed with immediate effect; and
  The estimated cost of the “standing charge” to the Ministry, as a result of this unscheduled delay in construction of this office.
  HON. K. DIHOLO (Deputy Minister of Local Government and Chieftainship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, Lekala la heso le hlokometse ka ho emisoa ha mokonteraka ea ntseng a aha liofisi tsa Lekhotla la Puso ea Libaka la Mathomo la ‘Mamantšo E02 (‘Mamantšo Community Council).
  Lebaka la ho emisa tšebetso ke hobane Lekalana la Khaho ea Litsela (Roads Directorate) le ile la etsa tlhokomeliso ho Lekala la heso hore setša seo ho ahuoang ho sona liofisi se kene ka har’a moeli o boloketsoeng tsela (Road Reserve), ‘me re lokela ho emisa hang hang ka khaho e le ho lokisa boemo boo. Re ile ra ikobela taelo ena.

E le ho lokisa boemo bona Lekala la heso le ile la tšoara lipuisano le mokonteraka, ‘me ra mohlokomelisa hore re tšoanela ho ikobela molao oa tsela. Ka hona re tla lokela ho chechisa mohaho oa ofisi e le hore mohaho o tsoe ka hare ho moeli oa tsela. Tharollo e se e fihletsoe, ‘me bekeng e tlang ho tloha ka la 7 Tšitoe, 2015, mokonteraka o tla tsoela-pele ka tšebetso.

Lekala la heso ha le na ho kena litšenyehelong tse eketsehileng ka lebaka la tiehiso ena ea mosebetsi. Litumellano tse fihletsoeng le mokonteraka ke hore o tla fuoa keketso ea nako (contract extension) ea hore ha a ne a lebeletsoe ho qeta mosebetsi oa khaho ka Tšitoe (December) 2015, o ekellelitsoe nako ho fihlela Tlhakubele (March) 2016. Tebello ke hore khaho ea liofisi tsa Lekhotla la Puso ea Libaka la ‘Mamantšo E02 e tla be e felile ka nako eo ho lumellanoeng ka eona.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Member for Malingoaneng.
HON. S. QOO: ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ke na le pelaelo, ‘M’e. Setho se Khabane sa Makhaleng ha se motho ea robalang linako tsohle kaofela, feela motho u bona a khalehile tu tu! pela Setho se Khabane ‘M’e Matšumunyane mane ka lehlakoreng la Bohanyetsi. Joale kea ipotsa hore na ebe o imetsoe ke’ng hakaale-kale? Ke utloa e mpelaetsa taba eno, ebile oa khona.
RT. HON. MADAM SPEAKER: O robetse kae?
HON. S. QOO: Pel’a Setho se Khabane ‘M’e Matšmunyane.
RT. HON. MADAM SPEAKER: A k’u e’o mo nka. Next item, Mr. Clerk.
PROCEEDINS OF SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION
ADOPTION OF THE REPORT OF THE PORTFOLIO COMMITTEE ON THE PRIME MINISTER’S MINISTRIES AND DEPARTMENTS CLUSTER ON THE REVIEW OF PERFORMANCE FOR THE FIRST QUARTER OF THE FISCAL YEAR, 2015/2016
RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of order, Hon. K. Makoa.
HON. K. MAKOA (PR): Madam Speaker, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, ‘M’e, ke tla kopa tataiso holim’a eona hobane ke hlile ke se leseling. Ho na le ntho eo ho thoeng ke collective responsibility ho Bahlomphehi Matona a Khabane. Joale ho na le lipotso tse ling tseo re li botsang ka Paramenteng ka mona tse potlakileng, joale ho fumantšahale hore mohlomong Letona le amehang potsong eno ha le teng, feela re sa hlakeloa hore na motho ea seng a tšoere mokobobo ka ofising ea hae ke mang ha a le sieo. Ke bua tjena, Mohlomphehi, hobane ho na le nako ena eo joale boemo ba leholimo bo ntseng bo hlokofatsa Basotho ka lifefo tse nkang matlo. Mohlala, hona joale tjena, ho bile le matlo a ileng le moea mane haeso Mt. Moorosi libakeng tse ling, ke tse hlokang hore ho nkoe mehato e potlakileng. Ke bolelloa mona hore Letona le Khabane Mohlomphehi Letona ofising ea Tona-Kholo ekare ha a eo o leetong. Joale ho na le potso e potlakileng mona e hlokang hore ebe o bolela hore na o tla e araba neng. Ke potso ea ‘M’e Noneng Seqao oa mane Ha Mohlakoana, a seng a lutse kantle, Mohlomphehi, joale taba ea hae e lokela hore e etsoe attend. Ke kopa hore ke tataisoe hore na boemong bo joalo na re sebetsa joang le Matona a Khabane. Kea leboha.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Ke tla u thusa, Setho se Khabane, ka ho u fa Letona le setseng sebakeng. Ke hopola hore ke Honourable Minister of Law and Constitutional Affairs, feela le eena ha ke mo bone kajeno. Honourable Chairperson.
HON. LITJOBO: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. I raise to move that
This Honourable House resolves to adopt the Report of the Portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries and Departments Cluster, on the review of performance for the First Quarter of the Fiscal Year 2015/2016.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke tšoanela ho supa hore ho bile le khang lipakeng tsa Avis le Lesotho Defence Force (LDF). Khang ena e ile ea qetella boemong boo re lokelang ho nka bohato re le Komiti. Re ile ra qetella re bitsitse Avis, Ministry of Finance le LDF. Re ile ra ithuta ntho tse ’maloa in that meeting oo, moo re neng re kopane le makala ana a amehang. Ke phuthehong eona ena moo re ileng ra fumana hore Avis e se e tlile le leqoetha la eona hobane e ne ena le lesisitheho tjena, e sa batle hore re tsoele-pele ka phutheho. Empa re ile ra qetella re kopile leqoetha leo hore le tla bolelloa haeba le hlokahala ka ho meeting oo. Re ile ra kopa hore le re tšoarele ’me re tsoele-pele ka phutheho bosieong ba hae. Ka hona re ile ra tsoelapele le Avis ntle le leqoetha esitana le LDF.

Ha re se re kopane le bona ra qetella re ithuta hore re lokela hore re ba kope hore ba re fe lipampiri mmoho le Lekala la Finance. Hobane khang e kholo ke hore Avis e ne e re LDF ke karolo ea contract, ha LDF e ne e re hase karolo ea contract ea hore ebe Avis e laola makoloi. LDF e re makoloi a bona a ne a sa laoloe ke eona ebile ba tiisa hore ba ne ba se na makoloi hohang a laoloang ke Avis, ntle le koloi e le ’ngoe feela ea Commander.

Taba ena re ile ra tlameha hore re batle bopaki joale ba hore ba re fe litokomane tseo tsona li neng li ba thusa ho etsa mosebetsi lipakeng tsa bona. Avis e ile ea re fa litokomane, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ’me e ile ea etsa lethathamo le le telele la litšebeletso tseo ka lona ba reng LDF e’a ba kolota.
Ha ke bontše hore litaba eo ehlileng ba llang ka tsona ke tse latelang:-
LDF ke karolo ea contract,

Ba na le lenane la likoloi le lengata ka ho bona ka moo e le Avis, leo ka lona ba reng ke likoloi tsa LDF. Likoloi tseo ba ne ba li balla ho 45.
Ba re tse ling ke hore ba ne ba rekela LDF likoloi,
Ba ne ba etsa service likoloi tsa LDf
Ba kentse likoloi tsa LDF li-dragger,
Ba ne ba li kentse ho insurance,
Ba ne ba etsa manage taba tsa li accident, ba hula likoloi tsa LDF moo ebang li bile le breakdown hona teng.
Ba ne ba fana le ka litšebeletso tsa panel beatings ho LDF,
Ba ne ba rekela LDF lithaere.

Bopaki boo ba neng ba fana ka bona hore ba itšetlehile ka bona litabeng tsena kaofela e ne e le lethathamo la likoloi tse 45 tseo ho thoeng li ile tsa isoa ka Avis. Joale lethathamo leo ha re le sheba re fumana hore ke likoloi tsa NSS hase likoloi tsa LDF.
Ka mor’a moo, re ile ra fetela litokomaneng tse fanoeng ke Ministry of Finance. Ministry of Finance litokomaneng tsa bona ba ne ba fana hore ehlile ba lumela hore Avis e kolota Lekala la LDF. Ha ba sheba puisano e bileng teng lipakeng tsa Avis le Ntate PS oa mehleng eo e leng Ntate Joang Khethisa. PS ho na le moo a neng a laela Avis hore e lefe LDF chelete e kaalo ka M30 million. Avis ha ea ka ea lumela kapa ha ea ka ea qetella e ikobela taelo eo ea Ntate PS.


Re ile ra sheba litokomane tse ngata, ra fumana hore litokomane tsena tseo Lekala la Finance le faneng ka tsona ke litokomane tseo Avis e faneng ka tsona. Bopaki boo Lekala la Finance le fanang ka bona bo lumellana le khang (argument) e etsoang ke LDF. Re ile ra qetella ka hore re hle mpe re etele setsi sa LDF ho ea sheba tse ling tsa ntho tseo LDF e neng e bua ka tsona e leng tsena tse latelang:-
LDF e ne e re eona hase karolo ea contract eo ’Muso o nang le eona le Avis. Ehlile ha ho na ntho e ba kopanyang le contract eo. Re ile ra sheba contract eno ’me ra fumana hore ho na le clause ehlileng e ba behellang ka thoko hohang.


Ntlha ea bobeli, ke hore ba ne ba re hase ’nete hore likoloi tsa bona li ne li etsoa service ke Avis.
Hase ’nete hore likoloi tsa bona li ne li hlokomeloa kamehla le ho fetoleloa (chencheloa) li-oil le ntho tse ling kaofela ke Avis.
Ha se ’nete hore Avis e ne e ba rekela li-tire,
Ha se ’nete hore Avis e ne e ba rekela makoloi.
Ba lumela hore service tse peli tseo ba li kopileng ho Avis, ke hore koloi tseo ba neng ba lokela ho li etsa auction Avis e ba etsetse tšebetso eo. Chelete e rekileng koloi tseo, ha ekaba ea fihla ho bona e ile eaba e se e isoa mokotleng o moholo (Consolidated Fund).

E leng hore taba ea hore ebe Avis e ile ea ’na ea tsoela pele hore ebe e ntse etsa charge standing charge likoloing tseo tse ho thoeng li entsoe auction, e ne e le e ’ngoe ea litaba tseo ba llang ka tsona hore batho bana ba Avis ba ntse ba tsoelapele ho ba lefisa standing charge holim’a likoloi tse LDF e li entseng auction ka Avis. Mohlomphehi, ebile taba ea pele eo LDF e reng ke service ea pele eo ba e kopileng ho Avis, eo ba lumelang hore ka eona ba ne ba sa ba kolote letho empa ba ne ba re ba etse auction koloi tsa bona.


Ntlha ea bobeli, ke hore ba ne ba reka likoloi ka Avis Naheng ea South Africa. Taba eo ba itse ba ne ba e etsa ka ho lefa, ba ne ba fana ka purchase ebe koloi ha e fihla ebe ba lefa. E leng hore ha ho na lebaka leo Avis e ka reng bona e le LDF ea ba kolota.
Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, taba ena e boetse ea tsoela pele hape ea tla boemong boo ba bontšang hore hase ’nete hore ha hona tracker likoloing tsa bona hobane ke likoloi tsa tšireletso. Li ke ke tsa etsoa track ke company e ikemetseng malebana le security ea bona le security ea Bahlomphehi le bohle kaofela. Security ea naha ha hona mokhoa oa hore likoloi tsa Sesole li ka etsoa track ke company e ikemetseng, me ba hanana le taba eo. Engoe hape e ile ea ba taba ea insurance. Re ile ra fumana hore likoloi tsa LDF le maemo ao li leng ho ona ha li na insurance hohang. Hape LDF e na le moo e lokisetsang likoloi teng. Ba ile ba re nka ba re isa teng me ra hlokomela hore ba na le workshop ea bona. Eleng hore ha senete hore likoloi tsa bona li ne li etsoa service ke Avis.

Litaba tsena li ile tsa etsa hore re utloisise hore re tšoanela ho tlisa Avis, LDF le Finance moho hape, re tlo ba bolella hore na joale re ithutile litaba lifeng ha re se re kene litabeng tsena tsa boithuto ba litokomane tsa bona. Hara lintho tse ling tseo re li fumaneng ke hore Avis e ne e sitoa ho hlalohanya lipakeng tsa likoloi tsa Lekala la… RT. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Mpharane. HON. P. D. MAFEREKA (Mpharane): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa Molula-Setulo oa Komiti hore na haele mona ho bonahetse Principal Secretary a itse LDF e patale Avis, na taba eo ha se bobolu na? Komiti e nkile likhato lifeng tabeng eo ea bobolu? RT. HON. MADAM SPEAKER: Na u e behile hantle tabe eo, Setho se Khabane, kamoo e beuoeng kateng ke Molula-Setulo? HON. P. D. LERAFA (Motete): Ke e behile hantle. RT. HON. MADAM SPEAKER: Tsoelapele, Molula-Setulo, haeba u utloisisitse potso. HON. T. LITJOBO: Taba eo re e hlokometseng ke hore Avis e ne e etsa charge koloi engoe le e ngoe e neng e hlaha National Security Services (NSS). E ne e sa utloisisa hore ke tsa LDF,me e sitoa ho hlalohanya ho tsa lekala. Ministry o na le administration, o na le NSS hape ho na le LDF. Likarolo tseno tse tharo tse etsang ministry, e ngoe le engoe e tla ipatalla likoloi haeba ho ne ho kopuoe tšebetso ho Avis. Ho etsahetseng ke hore likoli tse 45 tseo ho neng ho buua ka tsona, re fumane hore ke likoloi tse neng li tsoa NSS kaofela, e ne e se tsa LDF hohang.


Taba ena e bolela hore ho bile le pherekano e tšabehang lipakeng tsa Avis le Muso litabeng tseno tsa hore na likoloi tse tšoanelang hore ebe li etsoa charge li-standing charge malebana le LDF le NSS ke efeng. Re ile ra ba bolella eona taba ena ea hore, “Avis, le ne le ferekane haholo ha le etsa li-transaction tsena lipakeng tsa lona leMuso malebana le hore na LDF e teng kapa ha e eo. Ntho e ngoe lengoe e neng e hlaha Lekaleng la Defence le ne le e bitsa ea LDF. Ka hona litšebeletso tsohle tseo le reng le li file LDF ha se tsona”.

Taba ena ha se le hore ba ne ba ferekane, ekanna eaba ho rona re bone e le pherekano. Hoo e leng taba ke hore ke taba e neng e ba thusa hore ba ne ba nke chelete ea LDF leha e le mono ba ne ba sa e fe litšebeletso hakaalo. Ha re sheba, ha se le hore Avis e ne e sa bone hore LDF ha ena likoloi ka mono. Hara litaba tsena tsa Avis, re ile ra fumana hore taba ena ha e qale ho tla komiting ea Paramente. E ile ea tla me Public Accounts Committee (PAC) ea etsa li-recommendation. Boithuto boo re ileng ra ba le bona ea ba hore litaba tseno ha li ka ba tsa qetella li fihla ka Ntlong ka mona. Feela Finance e ne e tseba hore na PAC e ne e reng, le Avis e ne e tseba hore na PAC e ne e itseng litabeng tseo. Empa Avis ha e ka ba ea natsa litaba tseo hohang. Engoe ea litaba tseo re ileng ra li fumana ke hore company ea Avis kamoo e sebelitseng kateng, ho bile le maphemphe a mangata haholo. Ha e ne e fana ka claim ho Ministry of Finance, Finance e ne e sa shebe hore na, haeba Avis e re lekala le e kolota M20 million, ba ne ba sa bitse liofisiri tse amehang ba etse verify hore na ehlile ke nete lekala le kolota Avis chelete e kaalo. Ha ba ne ba tloha feela ba ne ba etsa charge lekala le amehang chelete ebe ba lefa Avis. Taba eno e re beile boemong boo re utloisisitseng hore litaba tsena li kholo hape li ngata. Taba ena eo re e bonang ka hara LDF ha e ame LDF feela, e ama le makala a mang a mangata. Ha ho ka etsoa audit re tla fumana hore chelete ea Lesotho e nkuoe ka bongata bo tšabehang. Mohlala oo re ka o etsang ke oa ha monna feela a ntša moraha ka sakeng ho latela kamoo ba neng ba nka chelete ea naha ea Lesotho kateng. Ba ne ba sena mohau, ba ne ba fiela ha re ne re sheba tsela le sepheo seo ba neng ba sebetsa ka sona.

Re ile ra kopa Lekala la Finance hore le sebetse le Avis hore LDF e fumane chelete ena moo Avis e kolotang LDF. Le thuse Muso ho etsa recover chelete enamoho le LDF. Re ile ra boela ra etsa khothaletso hore mekoloto eohle eo ebang Muso o na le eona o tšoanela ho patala Avis e tšoaroe ho fihlela Avis ka bo eona e lefa chelete eo e e kolotangMuso.
Hape re entse khothaletso ea hore audit e seng e ntse e etsoa e potlakisoe. Feela LDF e se ke ea etsoa subject taba ea hore e emele audit hobane taba ea eona e hlakile. Ministry of Finance o etsa hore Muso o etse recover chelete eno kapele. Re ne re se ntse re le aware ka nako eno hore konteraka ea Avis ea feela lipakeng tsa bona leMuso. Re ile ra etsa khothaletso kannete haeba Avis e ka tsoa le nku terateng ka litaba tsena tse tjena, liofisiri tsa Finance li tla nka boikarabello ba litaba tsena.

Re ne re lumellana le Principal Secretary hore Avis e tšoanela ho lefa LDF M30 million. Ke ka hona, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano ke reng ke kopela tlaleho ena ea komiti hore e nkoe e le tlaleho ea Ntlo ena. Kea leboha.
RT. HON. MADAM SPEAKER: May I have a seconder, please.
HON. K. MAKOA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ema mona ho tlatsa Mohlomphehi Molula-Setulo oa Komiti hore Ntlo ena e Khabane e amohele tlaleho ena, eo ruri motho u ka utloang u tšoaroa ke litlhokonyane. Chelete ea Basotho e tsamaileng ke chelete e ngata ha kae. ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, litaba tse neng li makatsa ha re ne re bitsisi AVIS le Ministry of Finance, ke resistance eo re neng re e fumana ho Lekhooa le neng le ipitsa e le akhente ea AVIS, a bonts’a hore a ke ke a lumela hore re fuoe litokomane hobane li confidential. Ntho e neng e makatsa ke hore na litabeng tsa puso moo leeto la Paramente e leng leoto la Boraro la puso, joale ho thoe litokomane tse lokelang ho tla ka Paramenteng ka mona ha li batloa ke bosebeletsi ba Ntlo ena joale e ba AVIS e bonts’a hore e ke ke ea fana ka litokomane tseno hobane li confidential, u ne u utloa u tsieleha ruri.


Lintho tse ‘neng li buuoa tse neng li makatsa, ‘M’e, ke hore ha u ne u mametse hore na kutloisiso ea AVIS ka Ministry of Defense ke eng, u ne u utloa hore ha hona tlhalohanyo ea hore Ministry of Defense ke Lekala le leng la makala a ‘Muso ‘me…
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane sa Motete.
HON. T. LERAFA (Motete): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ka uena, ‘M’e, ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore litokomane tsena tseo Akhente e neng e hana ka tsona na li ile tsa qetella li fihlile Komiting na?

HON. M. MAKOA: Madam Speaker, karabo ea Setho se Khabane sa Motete ke hore, ho joalo. Kamora’o ho hore Komiti e tiise ka hanong hore, che ibile uena akhente ea AVIS ha u na tokelo ka mona tsoaha, li ile tsa tla litokomane tseno. Re ile ra fihla ra etsa balance lintho ra bona hore na ruri chelete ea Basotho e ile ka bongata bo bokae.
‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, lintho tse neng li buuoa ke LDF ha e buoa ka litaba tsena li ne li sisimosa ‘mele hobane ho na le mothati oo ho ileng hoa nkuoa chelete ea bona ea lijo e le ho ea patala litaba tsena tsa makoloi ao AVIS e reng ea a lokisa bakeng sa hore ha nako ea ona ea hore a lokisoe a hlahlojoe e fihla. Joale o ipotsa hore na ha batho ba etsang mosebetsi oa bohlokoa o mokalo oa naha, joale ho nkuoa chelete ea bona ea lijo e 2Million, joale e eo lefa AVIS ka ntho e sieo, ka service eo ba sa e fumanang. Ruri ea ruri taba eno e ne e le taba e utloisang bohloko. U ne u bona hore ho AVIS ha u buoa ka Defense, ha rona re nka Defense e le Ministry, AVIS eona e nka hore Defense ke LDF. ‘Na ke ne ke elelloa hore pherekano e hona mono.

Ba ne ba etsa lintho tse neng li makatsa hobane u ke ke ua re likoloi tsa Sesole o li etsa track, joang? Taba eo ke ho bolela hore ts’ireletso ea Naha ena ha se e amohelehang, e matsohong a AVIS. ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, tsela e ‘ngoe e neng e makatsa ka AVIS ke hore, e ne e bonahala ena le thahasello e kholo ea hore ho batloe forensic audit. Potso ke hore na thahasello eno ea AVIS e ne e bakoa ke eng ha e sebe ho ne ho na le ntho e ‘ngoe ka mane kamora’o ho thaba hore forensic audit eo ha e tla ho tla tla eo e leng ea AVIS joaloe e tlo tla e ba biased.

‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, re ile ra e phekhola taba eo. Ke supe hore Lekala la Finance le ile la sebetsa le rona hantle ho re thusa hore re fihlele motso oa taba ena. Re ile ra fihla ho ona hoo re ileng ra tsamaea ra ea mane Makoanyane ra fihla ra sheba litaba tseno. Re ile ra bonts’oa makoloi, a mang ke ea khale, ‘M’e Speaker, ao u seng u bona hore ha se ntho eo e sa tlo lokiseha feela AVIS e ntse e ngola hore koloi eno e ntse e lokisoa le standing charge se ntse se etsoa charge koloing eno ea mofuta o joalo.

E le hore, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ruri ke rata hore ke re ‘Muso oa Motlotlehi o tle o ikeletse tabeng ena hore haeba chelete ea AVIS ha e-so tsoe, ea ho qetela ea hore ba lefane e be ho felile, ba e ts’oare AVIS e lefe chelete eno ea LDF eo e nkileng pele ba ba fa ea bona ba tsebe ho arohana, ba tsebe hore ha ho na ea kolotang e mong.
‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ka mantsoe ana a fokolang ke leka ho bonts’a hore ke tlatsa Molula-Setulo oa Komiti hore Ntlo ena e Khabane e amohele Tlaleho ena. Le hore ka’nete, ‘Muso ona oa Motlotlehi o bone hore chelete ena ea Basotho ea khutla. Kea leboha.

Question proposed
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Member for Semena.
HON. J. J. SEKAUTU (Semena): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ka’nete, ‘M’e, ha ke na litaba tse ngata tseo nka li buoang. Ke rata ho bonts’a hore, hore motho u tle u utloe, ha litaba tse tjena li etsahala selemo le selemo, nako le nako, licheleteng tsa Naha ena ea Lesotho tseo ruri ho senang likhato tse nkuoang, likomiti li ile tsa sibolla litaba tse kang tsena, tse nyarosang ha kana. Ke bua tjena, ‘M’e, ke hopola lietsahala tseo motho u ileng oa kopana le tsona likomiting tsona tsena tseo re leng ho tsona. Moo teng ho neng ho utloahala hore Lekala la Temo, ke etsa mohlala, le kile la reka mechini mona ho thoe ke li-harvester ho company e sieo e koetsoetsoeng.
Re le Komiti ra sibolla litaba tsena ra li fumana. Ho ntse ho ameha litaba tsona tse kang tsena, ho thoe Finance tjena, lekala tjena ‘me litaba tsena kaofela li ntse li e-so nkeloe khato joale ekaba e tlaba kapele ha kae ho ka eloang hloko taba ena ea hore ha bana ba batho ba ile ba sebetsa ka thata likomiting moo… ba tla likomiting ba tla sibolla litaba tse… hona joale re qeta ho fumana libuka tse ling tsa Audit tse hlahisang litaba tse thata. Litaba tsona tseno tseo ho tla be ho ntse ho etsoa litaba tseno tse joalo ho thoe, lichelete tse kana li tsoile tsa lefa lintho tse sieo, lichelete tse kana li tsoile ka tsela eona eo ka nako e ‘ngoe ho ntse ho thoe likoloi li ntse li lefshoa li-standing charge feela li sa sebetse le insurance feela ho se joale. Motho u ne u mpa u re feela, e ka ka re ka ikeletsa jore…

Rt. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Honourable T. Pheko.
HON. T. PHEKO (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa ho etsa potso ho Setho sena se Khabane se ntseng se bua hantle hore na, ha se bone eka ke nako ea hore re ke re nyarele melao ea rona ea tsamaiso, ho ke bo be le komiti e ‘ngoe ea resolution committee, e ka sebetsanang feela le litaba tsa liqeto tsa likomiti tse joalo ho sala litaba tsee morao?

HON. J. J. SEKAUTU: Ruri haeba e ka thusa komiti eo, hobane likomiti tsena kaofela li tla etsa mosebetsi ha li qeta li etse likhothaletso tsena tseo Mohlomphehi Molula-Setulo a reng ba li entse, empa joale ha li sa kenngoe ts’ebetsong ha hona thuso. Mohlomong komiti eno haeba eona litaba tsa eona li tla nkeloa hloohong ke ba boikarabellong, ka’nete ho ts’oana feela le litaba tsena tsa hore lintho li ntse li etsehala makaleng lichelete li nyamela, li eo reka lithepa le lintho tse sieo feela India le libaka tse ling.
Litaba tsena re tla li bua re li bue, re li bue, li etse lerata kantle ka mona le felelle feela lerata leno. Ka’nete ke ne ke tla khothaletsa komiti eno haeba e ka re thusa haeba litaba tsa eona li ka utloahala haholo ho feta tsena tsa likomiti tsena tse teng. Ruri litaba tsena rea li fumana re be re etse likhothaletso.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Honourable K. Makoa.

HON. K. MAKOA: Kea leboha, Madam Speaker. Ke botsa Setho se Khabane sa Semena se ntseng se bua hantle se bile se entse quote taba ea Buka ea Mohlahlubi oa Libuka tsa ‘Muso e tsoileng, e teng matsohong a rona re le Maparamente. Hore na ha a sheba, o bona eka taba ee e tlameha hore e etsuoe joang? Hona joale motho ea lokelang ho nka boikarabello, Molula-Setulo oa Komiti ee ea PAC e leng eona e etsang peruse litaba tsena tsa lichelete, ke enoa ea sa tleng Paramenteng mona. A tlo etsa lead Komiti ena e tla etsa hore buka ena e ts’oereng litaba tse thata ea Mohlahlubi re tsebe hore re kene kahare ho eona mohlomong ho tle ho hlahe litaba tsa hore na re ka nka tsela efeng na. O bona eka ho ka etsuoa joang?

HON. J. J. SEKAUTU: Molula-Setulo eno ke lenyeoane, ha tsebe letho. A ntse a le sieo tje, a ituletse ha hae, mosebetsi o joalo re ka o etsa rona Litho tsa Komiti tse teng. Ke hore feela re itsoellepele re etse mosebetsi ono re nyebekolle litaba tseo re tla li fumana ka mono. Taba eo ke llang ka eona ke ea hore, ha re qeta ho nyebekolla, re ikhathatsa joalo re fumana litaba tsena kaofela, ha ho na likhato tse nkuoang. Haeba likhato li nkuoa, re se re entse litlaleho tse ngata haholo tsa lintho tse kang tsona tsena. Ke hopola ka nako e ‘ngoe hona Komiting eno ho buuoa ka taba ea 20Million e nyametseng ho company eno e etsang litlhare Mafeteng. E ne e le chelete e ngata e 20Million. Joale re iphumanela likarabo tse bobebe feela tsa hore e ho account ea Leburu kapa ea motho a mosoeu mane Bloemfontein. Ha ho bua le eena o khetha ho thola, o hana ka li-account tseno.

Re qetelletse re utloa ‘Muso o re ho hlokahala chelete kapa chelete ha e eo e ka lelekisang lichelete tseno. Re qetella re ipotsa rona ba bang hore na ho lelekisa chelete e 20Million ho batlahala chelete e kae? Ho ea Bloemfontein moo feela moo batho ba ka eang hoseng ka makoloi a ‘Muso, a ts’eloa ba ea, ba se ke ba robeletsa ba tlo robala ma habona, ba ee hape hosane ba etse mosebetsi ba khutle. Batho bona ba hloka chelete e kae ho lelekisa chelete e 20Million. Joale plus 5,4Million tsena tsa li-harvester tse sieo, feela chelete eona e tsoile Lekala la Agric le nts’itse. Ha ke batle le ho li bua litaba tseno hobane li thata. Rea ipiletsa rona ba bang hore ka’nete ha hona lebaka la hore hothoe chelete ha e eo ka hare ho Naha ka mona ‘Muso oa Lesotho ha o na chelete feela ho na le chelete tse kana kana tse ntseng li felella feela bathong.

Ke hopola hape hore e ee ere ha re ntse re sheba litaba tsena re fumane hore… ho ts’oana le ntho ena eo u tla utloa ho thoe motho is suspended with pay.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Honourable Member. It is time for break. The House will resume at 4:45 p.m.
House Suspended at 4.40 p.m.


Tea Break
RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Member, you may proceed, you still have 5 minutes.
HON. J. SEKAUTU: ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke le moo ke ntseng ke bontša ho khathatseha ke boemo bona bo teng, boo motho u neng u ka lakatsa hore esitana le….ke hore litaba tsena tsa hore u tla fumana ho ntse ho angoa mabitso a PS, mohlomong ea Finance hore tse ling tsa lintho o entse litaelo, e ne e ka ekare ho ka ka etsoa hore le eena a ke a hlahlojoe, ho se ke ha thoe o se a tsoile mosebetsing, ebe o se a tlhelloa joalo feela hobane ehlile li ngata haholo lintho tse etsahetseng.

Company ena ea Avis e jele ‘Muso oa Lesotho chelete e ngata haholo, haholo hoo ka ‘nete ha ho ne ho ka ha etsoa lipatlisiso tse tebileng ho ne ho tla fumaneha masisa-pelo. U tla fumana hore leha koloi e chaisitse hanyenyane fela, fela e etsoang claim mono e ea tšosa. Ka ‘nete company eno e ruile mo e teng ke chelete ea Lesotho, e hoholeile. Ka hona boipiletso ba rona re le batho ekaba hore litaba tsena li se ke tsa tloheloa feela, esita le eona ena e teng ea Bidvest Fleet Service ho sa tsotellehe hore na ke nako e khutšoanyane hakae, ka ‘nete ekare re ka ka ra tseba mohlomong re le Ntlo ena hore na contract ea eona….ena e teng company, e phuthetse eng, ho tle ho se ke mpe hoa tla etsahala ntho e tšoanang le eno eo Avis e entseng ea khoholeho ena e kana-kana ea lichelete tsa ‘Muso, bonyane ea be e le hore rea tseba hore na e felletse kae.

Hona tjena ha u e sheba fela company ena e teng, ha u re u sheba makoloi ana feela a se a ntse a se na lithaere feela a na le nako e khutšoanyane feela li le teng. Joale ha u ka tlo sheba li-claim tseo ba tlil’o li batla li ea tšosa hobane ba bone hore mona Lesotho ke ha ‘mannyafeng ntlheng ea lichelete.
Ka ‘nete ke ne ke ipiletsa hore Paramente ena e Khabane e ke e tiise ka hanong. Likhothaletso tseno tse etsoang ke likomiti ka ho fapana; ho tloha ka Komiti ena ea haeso e leng ena e qetang ho beha litaba tsena, likhothaletso tseno tseo ba li entseng li eloe-hloko, li kenngoe tšebetsong esitana le tse entsoeng ka rona ka Komiting eane ea PAC ho latela ka mokhoa oo li leng ngata kateng, li leng matla kateng. Ka ‘nete kea leboha, kea tlatsa le ‘na hore taba ena e ke e shoejoe ka mokhoa o matla. Kea leboha.
HON. P. LETEETEE (Qhalasi): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ka ‘nete ke phahamisoa feela ke ho leboha tšebetso e entsoeng ke Molula-Setulo oa Komiti ena ea Prime Minsiter’s Ministries and Department le Litho tsa Komiti ea habo tseo a neng a sebetsa le tsona. Ba entse mosebetsi o tsoileng matsoho, ‘M’e Motsamaisi. Ke mosebetsi o re behileng leseling hantle la taba tse hlileng li etsahetseng.
Ha u ka u’a sheba hantle, Litho tse Khabane, ‘M’e Motsamaisi, ka uena, u tla fumana hore bahlanka ba ‘Muso, haholo Lekaleng la Lichelete, ntho e kholo eo ba sa batleng ho e etsa ke ho bapisa li-record tsa bona tsa lekala (reconciliation) le tsa company ena e re lokisetsang makoloi, ntho eno ba hana ho e etsa. Re lekile ho e bua ka makhetlo-khetlo kapel’a Public Accounts Committee (PAC) ka mona. Kamehla u tla fumana hore lekala le ea koana, Avis e ea koana. Feela joale taba e kholo e teng ke hore u tla be u fumana Avis e na le lipalo tse holimo ha lekala tsa lona li le tlaase le ka chelete ka lilemo tsohle.


Ha u batla ho tseba hore na taba ena e etsahetse joang, batho ba sebetsanang le likoloi makaleng mono a ‘Muso ke bona ba re kenyetsang metsi ka moeli, e leng li-Transport Officer. Ba hana ho etsa mosebetsi oa bona. Ho fihlela boemong boo driver ha e entse phoso ka linako tse ling, ha a qoba hore o tla etsoa surcharge ebe o nka koloi o’a e nyenyelepisa e ea ka mane ka Avis e il’o teoa ka mono. Joale ebe lekala ha selemo se fela le tšoere lipalo tsena ka chelete ena, Avis e tšoere lipalo tsena ka chelete ena, ke hore lilemo tsohle. Ke ntho eo esaleng re e bina mona, ha re fumane thuso, ho itsoelloa pele feela. Ke se ke bile ke belaela hore….kantle le haeba ho na le motho e aka ntlosang khoao, ha e se bahlanka bano ba Lekala la Lichelete ke karolo ho syndicate ena. Ba teng tabeng ena ea moo naha e jeoang ka sehloho se sekana-kana.


Ha ke utloe hore na bona leha ba nka buka feela ea Mohlahlobi oa Libuka tsa ‘Muso hore taba ena e buuang ke Komiti ena ea haeso na e tšoana hantle le e suboloang ke Mohlahlobi oa Libuka tse Kholo tsa ‘Muso. Mehla ena u tla fumana li-figure e le tsena ka chelete tse fapaneng, in every financial year, Auditor General’s report e bua ka taba ena, feela e ntse e itsoella pele joalokaha eka ha ho thoe letho. Ha u batla ho tseba hore, “lona bahlanka ba ‘Muso reconciliation e kae?” Ha e eo. “Litaba tsee li fihlella boemong boo hobane’ng?” Ha u na ho fumana hore na lebaka hantle-ntle e bile lefeng. Ke eona feela taba eaka eo ke neng ke re ke e behe, ‘M’e.

Ha ke batle le ho bua haholo, haeba mohlomong Matona a Khabane ka Moetapele oa Ntlo re ka thusoa makaleng a ‘Muso mona hore ho bonoe hore tšebetso ena le haeba company ena e teng, eo ke belaelang hore le eona ba se ntse ba e rutile hore na kotopo ea chelete Lesotho mona ke efeng. Ke hore mo ba teng bona ba ntse ba ba ruta hore, “ho tsuoa le mona, ho tsuoa le mona hore re etse chelete”, e ‘ngoe e ea ho bona. Le hona mona eona ena (Bidvest) e ntseng e fuoe nakoana ee, ha e ka ea fihla ea hlahlojoa u tla bona hore ntho ena e se e ntse e le teng ea lichelete tse seng li ntse li tsoa, tseo lipalo tsa tsona kahar’a lekala le itseng; eba ke Local Government, ke eona Finance ka bo-eona, ke Tourism, kaofela makala ana a ‘Muso u eo fumana phapang e kholo haholo ea likoloi tseo ba seng ba li teile papisong le tseo lekala lona le reng lona lea li tseba hore li teuoe.

Re tla hatella ho tloha mona moo Molula-Setulo le Komiti ea habo ba supileng litaba tsena hore li loke ho tloha mona, ho ea pele. Hoja ba ne ba le teng bahlanka ba na ba ‘Muso, re ne re tla ba joetsa hore mohlang ba tlang kapel’a PAC mona they will fly high. Ha re sa tla lamella hore chelete ea ‘Muso e sebelisoe hampe. Sechaba sa Basotho se sotlehile ka ntle ka mona, ha se na mesebetsi, likhaello li ngata, joale lichelete li itsoella lipakaneng mona li fuoa li-company tse re thusang ka litšebeletso tsa likoloi.
‘M’e Motsamaisi, ka ‘nete ha ke na le litaba tse ngata, ke ne ke mpa ke ema feela ho ba leboha hore job well done. Kea leboha.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Hon. M. Molefe. Ke le bone, Litho tse Khabane.
HON. M. MOLEFE: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Taba ena ea Avis le LDF joalokaha Molula-Setulo a ile a beha hantle ka makhethe, le ‘na kea tlatsa, ‘M’e, hore tlaleho ena e amoheloe ke Ntlo.

Ha ke supa lintlha tse ling kapa ke tlatseletsa moo Molula-Setulo oaka a seng a buile ke hlile ke batla hore ke hle ke thatiselletse kapa ke bue ka matla haholo tabeng ena eo ho neng ho bonahala Avis e ntseng e inkela chelete ea LDF kathoko ho litšebeletso tseo e li etsetsang tsona e sa li etsetse LDF. Ka ‘nete taba ena e ile ea re utloisa bohloko haholo ha re mametse re bile re bona. Leetong leo re ileng ra le nka ha re se re le LDF mane, re ea boithutong ba ka moo department eo LDF e iketsetsang mosebetsi, ke lekala le itšokolelang nthong e ‘ngoe le e ‘ngoe.

Kea kholoa ha ke beha mohlala, ‘M’e, LDF e itemela lijo tse fepang litho tsa eona ka mono. LDF e ithuela le tsona liphoofolo tseo e fepang litho tsa eona. Re ile ra fihla le mapolasing ano a bona, ra bona botle bo bokaalo-kalo ba maruo ao LDF e etsang. Ba ile ba bontša hore lintho tsena li tsoa liphokothong tsa bona ka hore setho se seng le se seng sa LDF se ntša M30.00 khoeli e ‘ngoe le e ‘ngoe. M30 ena ke mokotla o etsang hore li-project tsena li atlehe. Empa jang le siele project ea likolobe. Ha ke e-s’o bone project e ntle hakaalo. Batho bano ba LDF ba itetse.

E ‘ngoe eo ba iketsetsang eona ke ho ithokela uniform. Ba na le small factory ka mono ka ho bona ba itheketse mechini. Tsena tsohle joalokaha ke ntse ke bua ke lintho tse tsoang lipokothong tsa bona. Ba bile ba bontša hore ba bile ba lakatsa hore e hole ho feta mono, ehle e roke uniform ka ho otloloha hobane ho na le moo ba ntseng ba fumana uniform teng, empa ba bona eka e ka re ha ba ka hla ba ithokela e le bona ba ka bolokela Muso chelete e ngata haholo. Lekalana leno Mohlomphehi le hlile le boloketseMuso chelete e ngata hoo. Joale ha re fihla tabeng ena ea makoloi teng ke masisa pelo. Likoloi lingata tse emeng, tse ling tsa tsona ho thoe ke tse rekiloeng linaheng tsane tsa bo-Israel koana tseo ho bonahalang li-part tsa tsona li seng li fumaneha ka boima haholo hore li ka lokiseha. Likoloi tsena ke likoloi tsa ntoa tseo ba tlamehang hore li lule li le teng li phela hantle. Tsena tseo ho bonahalang joale batho bana ba AVIS ba neng ba ntse ba ikhapela lichelete tsa Lekala lena kapa tsona tsa Muso ka soele empa ba sena kabelo hohang. Joalokaha Molula-Setulo a se a hlalositse Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, LDF e ithekela likoloi empa AVIS e ne e le borokho ba eona boo e itefellang ha e lo reka likoloi kantle kaha AVIS e ne e le eona e neng e na le tumellano le li-company tse kantle ho rekisa makoloi.


Ka nete sena se ne se utloisa bohloko joale ha o se o fihla ho li-scrapyard tsa teng ho likoloi tse seng li sa tlo hlola li sebetsa hohang, ho se ho bile ho metse le lintho tseno. Feela ho thoe li ntse li etsoa charge ke AVIS standing charge mono moo li leng hona teng. Empa joale ena ea hore e etse auction likoloi tsa LDF ebile e ntse e tsa charge standing charge feela li ne li bile li etsoa auction ke eona. kanete Litho tse Khabane li ka ikutloela ekasitana le Baotho ka kakaretso hore na company ena eo ho thoeng ke AVIS e ne e le sehloho ka kae.

Sena Mohlomphehi se re rutile hore ekanna eaba taba tse tjena ha li etsahala LDF feela. Ehlile makaleng ohle, ka nete joalokaha Molula-Setulo a se a bontšitse hore Komiti ehlile e entse liqeto tsa hore Finance e ke e phahamise likausi tabeng tsena ho etsoe lipatlisiso hore na lichelete tsohle tse neng li ntse li lefshoa AVIS na li ne li ntse li lefshoa hantle ka litšebeletso tseo e leng tsona kapa ho ne ho ntse ho etsoa auction ea likoloi li boetse li ntse li etsoa charge makaleng ohle. Kanete, joalokaha Setho se Qetang ho bua se ne se bontša hore bahlanka ba bonahala ba ne ba sa etse mosebetsi oa bona oa ho etsa reconciliation statements, ka nete hona ke bohlasoa bo boholo hobane ke hona moo ho bonahalang hore na chelete e sebelitseme hokae. Ha ke buile ha kaalo Mohlomphehi, ha ke batle le ho senya litaba tse monate tseo Molula-Setulo a seng a li buile. Kea leboha, kea tlatsa.


HON. L. MOLISE-MABUSELA (PR): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Le na ke ema mona ho tlatsa hore Ntlo e amohele tšitšinyo ena e entsoeng ke Molula-Setulo oa ka Komiting eo. Ke lakatsa hore Mohlomphehi ke tle ke bue ka makala a mabeli feela. Ke tla bua ka lona lena la Defence, ke boele ke bue ka la Foreign Affairs. Ke tle ke ntše lintlha tse peli feela tseo ke utloang eka ekare ke lintlha tse ka sehlohlolong tseo motho o ka lakatsang hore mohlomong kaha Mohlomphehi, Motlatsi oa Tona-Kholo ebile e le Ntate Tona-Kholo kajeno a le teng ka mona a ka khahloa ke hore a nke mofaome a ilo li arolelana le ba boholong le eena ka mane ka pusong. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Lekaleng lena la Foreign Affairs ha re ne re sheba litaba tsa revenue, re ile ra fumana hore ho ne ho thoe ho kotara ea peleMuso oa Lesotho ka matlo kapa li-assets kapa Properties tseo Muso oa Lesotho o nang le tsona mane Afrika Boroa o bokeletse feela chelete e kaalo ka M7, 000.00. joale Mohlomphehi taba ena ke engoe ea taba tse ileng tsa bontša hore ehlile bohlasoa bo boholo bo bonahala bo le teng tabeng ea tšoaro ea li-asset tsa Muso hobane e ile ea re ha re kopane le Lekala joale re batla inventory ea hore na hantle li-property… HON. SEKAUTU: Ntlha ea tsamaiso RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso Setho se Khabane sa Semena. HON. SEKAUTU: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke ba tla hore ke re ke hopola eka ekare tlaleho ena e ne e tšoanela hore e be e ile ea buua matsatsing a fetileng, eaba e ea chechisoa ka lebaka la hore Letona le ikarabellang ha le eo la Finance. Haeba ke hopola hantle. Motho ha o re o ea sheba le hona joale, o fumana hore o boetse o tsamaile hape, o ne a le teng ha tlaleho ena e qaloa.Na ka nete ke bona e le hore re hlokela toka taba eno hobane ba bang re lutse ka mona re qenehetse hore quorum ene e be teng. Kea Thaba-Tseka ha ke tloha mona feela ke ma mona ho boloka quorum. Joale ka nete ke utloa e le ntho e re hlokelang toka hore e be o tsamaile feela nako e fetileng re chechisitse lipuisano ka lebaka la bosieo ba hae. Ke eona ntlha ea tsamaiso eo ke neng ke ema ka eona, kea leboha. RT. HON. MADAM SPEAKER: E, ho joalo Setho se Khabane, ho ile hoa retsisoa mosebetsi oo e le hobane kopo e ne e le hore Letona le Khabane a tle a be teng, o ne a le teng ha re qala o ile a ema a tsoa ka kopa Chief Whip hore a mo hlokomelise, a khutla, joale o tsamaile hape. Che ruri e se e le taba e ka sebetsoang le Honourable Leader of the House. U ka tsoelapele Setho se khabane. HON. L. MOLISE-MABUSELA (PR): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke le moo ke neng ke bua ka taba eno ea hore ha re ne re kopane le moifo oa Lekala joale re nka inventory ea li-property tseoMuso o nang le tsona mono Afrika-Boroa. E ne e le matlo a mangata haholo. Ke hopola hore ho ile ha ba ha buua ka mohao o mong oo ho thoeng ke “indent house” oo ho thoeng ona o bolele kapa o na le mekato e robong ho ea holimo. Feela moaho oana oa boleng bo bokaalo o lutseng sebakeng se setle haholo o sitoa ho etsetsa Muso chelete hobane o se bile o ikhapetsoe ke makoere-koere joale a rekisa banana mono e se e le khoebo. Ke hore ba butse khoebo ka hare ho mohaho oaMuso oa Lesotho kahare ho naha e ngoe. Taba ena speaks to the core of the problem Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. E re kanete re mpe re kopek a boikokobetso hore Lekala leno la Foreign Affairs moho leMuso ka kotloloho ba mpe ba eme ka thata haholo ho bona hore ba khutlisetsa moaho ono oa Lesotho Musong oa Lesotho hobane ke emeng ea meaho e ka etsetsangMuso chelete e ngata haholo. Ke bua ka ono feela hobane o na le bothata bono bo ikhethileng. Athe ena e meng e mengata le eona litaba tsa teng li ne li sa hlake. Tebello ea Komiti e ne e le hore mohlomong ba tla ke ba fumane monyetla oa hore joale ba ke ba ee moo ho ea iphumanela litaba tseno hantle hore hantle-hantle ho etsahalang ka meaho e mengata hakaalo ea Muso feela eo ho thoeng e faMuso oa Lesotho chelete e kaalo ka M7,000.00 feela ka kotare. Na re ne re re ho nepahetse litaba li ntse li tsamaea hantle? Ke hona moo ke neng ke re ke tšoaele teng Foreign Affairs moo Mohlomphehi. Ke lakatsa hore joale ke tle ke titime ke kene ka hare ho Lekala le na la Defence. Ha ke kena teng Mohlomphehi Motsamaisi,na ke ba tla ke tle ke se ke ka tšoara noha ena mpeng, ke hl eke e tšoare hlohong mane moo bothata bo leng hona teng. Ntho e kholo e bonahetseng e baketse Muso bothata ke konteraka e ileng ea tekenoa ke ea neng a emetseMuso ka nako eo le AVIS. Ke bua ka hore taba ena e bakile bothata Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, hobane komiti e ile ea lemoha hore one, konteraka eno e tekenoang ke Lekala la Finance e se e ka ke konteraka e tekenoang lipakeng tsa batho ba babeli ba nang le likamano tsa bona tsa botho hobane joale ha re se re e batla ka hare ho Ntlo kamona, re se re bona bohlasoa bona bo etsahetseng ka tšebeliso ea lichelete ka hare ho Lekala leno la Defence, ea ba joale e ba bothata ba kobo ea khomo ho fumana konteraka eno. Re bile re tšosoa ka hore re tla qosoa ha re ka ra e fumana. Empa che Komiti e ile ea ema ka maoto ea ipatlela eona `me ea e fumana. Potso e bile hore na ho ka etsahala hore naheng e busoang ka molao, eo chelete ea sechaba, likhafa tsa Basotho ba futsanehileng e be Paramente le ‘Muso ka kotloloho li ke keng tsa ba le tokelo ea hore li tsebe hore na konteraka eo ‘Muso o kenang ho eona e bonoa ke bo mang na? Taba eo e ile ea hla ea re bakela bothata haholo. E ile ea re ha re se re kene ka hare ho taba eno ea konteraka, re ile ra kopana le e ‘ngoe khoba. Hona le clause 37 e neng e bua ka exclusivity eo ka tsela e hlakileng haholo e neng e hlile e nts’a LDF e e behella kathoko. Joale potso e ile eaba hore na joale LDF e etsoa charge ke Avis joang, empa konteraka ea teng e hlakile hore LDF hase karolo ea konteraka eo.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, litaba tsena ke tsona tseo ke reng ke kopa hore Mohlomphehi Motlatsi oa Tona Kholo ebile e le Tona Kholo kajeno ha ba iló lula, joale ba aba konteraka e tla tla sebetsa ho thusa ‘Muso hore o be le mokhoa oa ho phetha maeto a ona kapa mesebetsi oa ona ka transport, kannete a lemohe litaba tseno tsa likonteraka. Taba eno ke eona e bakang bothata hobane ha joale re se re teba ka litaba tseno tsa Avis, u ne u bona ho etsahala lintho tse makatsang. Mohlala; ho batho bao e neng e le li director tse neng li emetse company ea Avis, ho ne ho hlaha mabitso a kang bo Phooko. Joale motho ha u sheba nako eo Avis e neng e kena ts’ebetsong, joale u sheba hore na mabitso ano e ne e le a batho ba ts’oereng boemo bo feng, joale u nyalanya litaba tsena, ua bona hore there is an element of corruption.

Litaba tsena li ea u ruta hore ehlile ho ne ho na le taba e kholo e etsahalang kahare ho litaba tsena tsa Avis. Che maikutlo a rona e ntse e le hore ba ikarabellang ba tla ke ba tebe ka litaba. Re entse li-recommendation tseo re reng ho batloe hantle hore na taba ea kabo ea mosebetsi ona oa Avis ka bo eona, ke hore ka thoko le ho sheba taba ea ts’ebetso ea Avis, joale le botsotsi bo bongata boo e neng e bo etsa ha e ne e lefisa ‘Muso, na kabo ea konteraka e ne e nepahetse na.


Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke bua ka botsotsi, mohlomong ho ka thoe na ke re botsotsi hobaneng. Ke tla re botsotsi hobane Avis e ne e lefisa lekala, e re ha lekala le hana ho lefa le re ha re o kolote chelete e kaalo, ebe Avis e ea directly to Finance, ebe Finance without consultation and verification with the concerned ministry e ea lefa. Taba ena e etsahetse makaleng óhle, Mohlomphehi.
Ka tsela e khethehileng ke leboha ba etelletseng pele LDF and Ministry of Defence hore ebe ba ile ba fuoa bohlale ba hore ba lemohe kotsi e kana-kana e neng e bakiloe ke company eno ea Avis. Eo motho ha u sheba u bonang hore sepheo sa eona e ne e le ho tla hohola moruo óhle kapa cheletenyana eohle e neng e ka thusa sechaba sa Basotho hore se phele.


Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa hore ke se ke be ka hlola ke ea kae kapa kae ka litaba tsena. Ke mpe ke re ho Mohlomphehi Motlatsi oa Tona Kholo ea teng ka mona, ke re sekoti ke seo. Hona joale re kene ka hare ho konteraka ena ea Bidvest, eo re sa tsebeng hore na ho kenoe joang, litumellano tsa eona le’Muso ke li fe, na likhoqetsane kapa li ntle tsa eona ke li fe. Re se re rapela hore e tle e re ha nako ea eona e fela, ba tlang ho fuoa mosebetsi ka morao ho moo, ho tle ho hopoloe bana ba Basotho ba ka tsebang ho etsa ts’ebetso e joalo, e le hore ba thuse ho nyolla moruo oa naha ena. Tsela eo ho tla etsoa terms of reference tse tla aba mosebetsi ono, kea ipiletsa, Mohlomphehi, hore li tle li etsoe hore ho be bobebe hore Mosotho ea phelang Lesotho mona a tle a fumane molemo mosebetsing ono oa lichelete tse ngata hakaalo.


Taba ea bobeli ke hore re kopa hore ho tle ho be le ponaletso, e tle e se ke ea re kamoso ra tla kopana le mathata a ts’oanang le ana ao re kopaneng le oona ka Avis. Mohlomphehi, ka nako e ‘ngoe liphoso li etsahala qalong feela u fumane hore liphoso tseno ka ha li liehile ho thijoa, re qetella re nts’a litopo tsa bana ba batho hobane feela ba lokela ho tla araba ka pele ho Paramente hore na lichelete tsa sechaba li sebelisitsoe joang. Ha re sa batla ho bona mali a bana ba Basotho a ts’oloha moo ba fuoeng boikarabello teng, hobane joale ba utloa eka e ka re li kentse maoto ketaneng. Kea leboha, Mohlomphehi.


HON. T. LEHLOENYA (Kolo): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ka ho fumana monyetla ona oa ho tsóaela tlalehong ena e manoni, e bohlokoa, e buang ka litaba tse molemo tsa naha ena ea Lesotho. Ke lakatsa hore ke ts’ohetse taba eo ka botlalo. Ha re ntse re e tséhetsa joalo, mohlomong re be re nke monyetla oa ho eletsa ‘Muso oa Lesotho litabeng tsena tsa tlhoko ea likoloi ‘Musong.
Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Lesotho e batla e le mokhelo, e se e le naha ea tse ling tse fokolang haholo lefats’eng eo ho ntseng ho sebelisoa likoloi tsa government pool. South Africa le eona mona moo bo Avis le Bidvest li tsoang teng, ha e sa sebelisa mokhoa ono oa transport. Ba se ba sebelisa tsela e bohlale haholo ea hore lekala le shebe hore na ka hará lona ke bo mang ba nang le tlhoko ea likoloi, le hona tsa mofuta ofe.

Haeba motho a le teng ea hlokang ho tsamaea lithabeng kapa litseleng tse ts’oanang le tsa bo Rural Water Supply a fuoe koloi ea 4×4 a tsamae ka eona. Ea tsamaeang mona literopong mohlomong a tloha sub-accountancy e Leribe joale a tla mona Maseru kapa a tloha Mafeteng a tla Maseru, boemong bono a tsamae ka motokara hobane litlhoko tsa hae li hona mono feela.


Tsela eo e sebetsang ka eona ke ena, ebe hore ha tlhoko e joalo e se e entsoe ke Lekala boitokisong ba ‘Muso, motho ea joalo a fuoe ts’ehetso ka ntho e kang guarantee banking hore a fumane koloi eona eno ea mofuta ono. Mongá koloi eno a e lefe ‘moho le’Muso ka tsela e mona eo Avis e eeng e sebetse ka eona ea residual value. Ha litaba tseno li se li etsahetse koloi ena kea mongá eona, e ngolisitsoe ka lebitso la mongá eona, ‘me e tsamaea le ho hlokomeloa ke mongá eona. Feela ha e le mosebetsing ka tumellano le mookameli oa hae, a ba a tekena logbook hore koloi ena e hloka ho tsamaea ho ea lebakeng le itseng la ‘Muso.


Melemo ea litaba tsena ke hore koloi ena ea baballeha. Ekasitana le nako eo ho rekoang ka lebaka la bulk buying power eo ‘Muso o tla be ona le eona ho tla khonoa ho etsa negotiate discount ho beng ba makoloi. Maintenance oa koloi eno e ba ntho e bonolo hobane hangata u tla fumana konteraka eo motho ka bo mong a kenang ho eona le ba mo fang koloi ho mo tlama hore ka matsatsi a itseng kapa kilomitara tse itseng, koloi eno e be e ile servicing. Ke re taba ena e mpe e be ke thuto ho rona re le Basotho hore ha re ntse re ea ka tsela ena eo ba bangata ba seng ba sa tsamae ka eona re tla lula re ntse re lla sello sena se utloahalang kajeno se tekoa ke Komiti ena ea habo rona.

Ha ke buile joalo, Mohlomphehi, ruri ke re Mohlomphehi Motlatsi oa Tona Kholo ebile e le Tona Kholo kajeno le ‘Muso oa Khokanyana Phiri ba na le monyetla kajeno oa hore ba chakele taba ena bocha ka ha ebile ha ba esó kene koterakeng bocha ka morao ho ena ea Avis.
PUTSOE
-51-

Ha ke buile hakana, kea leboha Mohlomphehi.

HON. M.S. LEHATA: Kea leboha, ’M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Le ’ne ke rata ho tlatsa hore Report ena e amoheloe ke Ntlo. Cluster ena e na le makala a mangata ka har’a eona ka mona, a maholo, a bohlokoa ho sechaba. Ha motho u ne u ntse u sheba Report ena u bone hore Komiti e na le likhothaletso tse ngata tsa lintho tse bohlokoa tse amang maphelo a sechaba, tseo ’Muso o tlamehang hore o li shebe.

Ke tla qala pele ka hore Ofisi ea Mohlomphehi Tona-Kholo, e oela ka har’a Lekala lena, ’me e na le makalana a mangata ka hare ho eona a akhang bo DMA. Ofisi ena ea likoluoa eo boemo bona ba leholimo hona joale bo bakang likoluoa tse ngata metseng eo re phelang ho eona le mabatooeng a rona. Pula ha e fihla e fihla ka lifefo, matlo a fefoha, ho etsahala litaba tse ngata haholo. Komiti taba ena e e bone, eaba e bontša hore ehlile e khothaletse hore e bona hore DMA is under staffed. Joale ’Muso o shebe hore na o ka eletsa joang hore o be le bahlanka ba tla khona ho sebetsa, ba be ba arabele litlhoko tsa sechaba sane se metseng mane ho latela hore na ofisi eno sepheo sa eona ke sefe. E le hore ke nka Komiti e nepile haholo, ka hona ke e tlatsa ka phatla e phahameng hore DMA ho bonoe hore bana ba Basotho ba ea hiroa, joale ba tsoe ba ee metseng mane ba eo sebetsa le sechaba, esita le likomiti tsa sechaba tse seng li ntse li oela tlas’a Lekala leno la DMA hobane re tsietsing ea koluoa ea matlo le likhohola le tse ling, le ho ruta sechaba ka ho itlhokomela le pele koluoa e fihla.Taba eno e ka re thusa haholo hore maphelo a batho ebe a khona hore a bolokehe.

Ka tlas’a Komiti ena hape, Lekala le kang Local Government le teng hona mono. Leo joale lona e leng mokokotlo oa Puso ea Sechaba ka Sechaba. Leo ha le sa sebetse hantle, ho utloang bohloko Mosotho tlase mane hore joale Lekala lena ha le nsebeletse hantle, hobane ke lona la ba ntlafatsi. Ke lona leo litlhoko tsena tsa sechaba re eang ho tsona. Ke rata hore Komiti e bone litaba tseno hore ehlile meralo ka mokhoa oo e leng kateng, e tla re thusa kapelenyana hore re fihle moo re eang teng le hore boikarabello ba the Local Councils ha bo e-s’o ka bo re qii! Ba
-52-
hore ba ikemele. Le litabeng tsa ho etsa collect chelate feela, litabeng tsa ho theha mekotla ea bona (collection of revenue) ba bone hore e ntse e le thata hore e etsahale.
HON. M. SOULO: Kea leboha, ’M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa Setho se Khabane se buuang hantle hore na ha e le mona se bua ka DMA, ena eo se buang ka eona hore ho na le lifefo, ho na le eng, le eng, DMA ena haeba ke sa hopola hantle ha ehlile ha hona chelate. Ke hore na chelete e tla hlaha teng ha e le moo ho sena le fund, ho sena le account ea DMA moo ho kenngoang chelete ke bao ebang ba ka leka ho thusetsa DMA, e kolla ntsi hanong. Joale ke mona Setho se Khabane se bua hantle hore lifefo li pokile. ’Muso o tla etsa joang hore DMA e ke e be le chelete e ngata. Hobane ho tloha 19 mang-mang eo ke sa tsebeng, ha esale matlo a fefoha le hona joale ha e-s’o ruleloe, ho ntse ho qotsoa-qotsoa mane. Na re le Paramente ha re bone ho hlokahala hore ehlile e hle e be le moo ho topeloang chelete hore ha likoluoa li hlaha ho ntšoe chelete hobane ba tla u bolella hore chelete ha e eo na?

HON. M.S. LEHATA: Potso ena e matla haholo. Setho se Khabane, DMA there is a Disaster Relief Management Fund eo ’Muso o akhelang chelete ka ho eona. Ke tla moo ke reng, the fund is there, ke hore na re etsa joang hore ’Muso, even the private sector, le rona re le batho re kenye letsoho into the fund. Taba ena e bohlokoa hore na re ka etsa joang hore fund eno ebe teng. Ebe bahlanka bona bao ke re ba under staffed, ke bahlanka ba lefshoa ke ’Muso feela re be le fund eo re ka tšelang. Hona tjena ebe Maparamente a re khoeli le khoeli re tšela M50.00 kapa M100.00 ka letloleng la likoluoa tsa Naha ea Lesotho kapa mohlanka e mong le e mong oa ’Muso o ntša M10.00. E le hore ha ho etsahala koluoa ’Muso o arabele kapelenyana. Le rona batho ba lefshoang ka likhafa tsa sechaba re be re kentse letsoho re arabela taba eno kapelenyana. Taba eno e kaba bohlokoa haholo hore re ’ne re e shebe, ’me kea e ananela hore re shebe hore na fund ena re ka etsa joang, re tle re lokiseng hore motho e mong le e mong ea kholang chelete e tsoang ’Musong oa Lesotho, re nka M10.00 kapa M20.00 e eang mokotleng oa likoluoa every month. E le hore ha ho etsahala mathata ebe re a arabela haholo. Taba eno e tla re thusa haholo. Kea leboha, Setho se Khabane, ka eona.
-53-
Ke ne ke le mona ho ena ea Local Government hore re tlameha hore re lokise litaba tse ngata tsa melaoana le hore re etse empower our Local Councils hore li tsebe ho etsa mosebetsi le taba feela ea ho etsa budget, e ke e be taba e teng ea hore na hantle ho etsahala eng. Li-council boikarabello ba tsona ke bofe, meralo e tsamaea joang, tsela No.1 e khethoa joang, No. 2 e khethoa joang ha ho etsahala eng. Taba ena ea hore na problem ena na e sebetsoa joang e ntse e le mathata, ’me Komiti e bone bothata bono. Ke kopa hore e eo nyakurela hape hore na re ka thusa joang hore ha u bua ka Lekhotla la Makhaleng mane, re tsebe hore ehlile selemong sena re itse re etsa tsela (a) le (b), re na le chelete, re tlil’o tla re bokella chelete e kana ea maboella, ea lehlabathe, ea eng, ea eng. Ba tsebe ba le mono hore ba iketsetsa budget ea bona. Ho feta mona moo re tlo boela re tseba hore na hobane’ng likhofu li ile lebatooeng la mang-mang? Mang-mang o ratuoa haholo ho feta mang-mang, it creates a problem. Re tlameha hore taba eno re tlil’o tla re e lokisa hore na re e sebetsa joang.


Komiti ena hape e na le Public Service Commission, eo mosebetsi oa eona e leng ho bona hore e hira bahlanka ba ’Muso, performance ea bona, ba etsoa promote le eng kaofela. Feela u bona performance ea teng e le thata. Ha u fihla Health mane ha hona bahlanka, ha u fihla Agric re ntse re emetse Public Service Commission e tle e re thuse hore na re hira joang. Ha ke hane hore re na le taba ena ea wage bill e batlang e nyolohile feela ho na le li-position tse tlamehang ho tlatsoa. Ho na le Basotho ba nang le litsebo ka ntle ka mane ba ntseng ba tsamaea seterateng lilemo-lemo ba sa hiroe ka lebaka la performance ea Public Service Commission and the Public Service Ministry. Re hloka hore litaba tseo, re lokise hore re potlakele hore re arabele the rate of unemployment in this country. Taba ena e bohlokoa haholo hore Komiti ea heso e eo e sheba, re thusaneng, re thuse ’Muso, re o khanneng hore o ea pele hobane ehlile ke mosebetsi oa rona oa hore re etse joalo.


Ke batla ena ea bo-AVIS, likoloi, ’Muso le likonteraka. Honestly, taba ena eo Komiti e leng ea eona e sebelitse ka mokhoa o matla, o motle, oo ke ba lebohang. Ho na le Litho tse buileng mona bo-Ntate Palo, bo-Semena, Setho se Khabane sa…hana ke kae ha eno moshana…
HON. MEMBER: Qhalasi, monna.
-54-
HON. M.S. LEHATA: Setho se Khabane sa Qhalasi le Setho se Khabane sa Semena. Ba buile se PAC…
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Member for Mount-Moorosi.
HON. K. MAKOA: Mohlomphehi, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore Setho se Khabane sa Makhaleng se ntse se bitsa Litho tse Khabane bashana ka mona joale se hule mantsoe ano.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Hula mantsoe, Setho se Khabane.
HON. M.S. LEHATA: Madam Speaker, ha hona motho eo ke itseng ke moshana ka mona ke bua le uena e seng le bona. Ha ke utloe…


RT. HON. MADAM SPEAKER: U ne u re ’na…[Litšeho]…Hele! Ke hore joale e mpe le ho feta…[Litšeho]…
HON. M.S. LEHATA: Ke ne ke etsa mohlala. Kea leboha, ’M’e Motsamaisi oa Lipuisano, kea a hula. Ba buile mona ba tlatsa Komiti, joale ebile ke batho ba lichelete ba sebetsanang le lichelete, joale puo ea bona e-ea ka mane, ke ne ke nahana hore ba tla hopotsa Ntlo ena, ba bue ka pale ea li-fleet. Imperial Fleet Services re ile ra etsa hore ho etsoe reconciliation. Eitse konteraka ea eona ha e fela eaba e etsa refund ’Muso more than M13 million. E ne e se e tsamaile ka eona. Now is AVIS, re fumana M40 million from LDF, there is another M50 million from all the Ministries. Ha ho sa etsoe reconciliation, ba ile ba ile ka eona. Likonteraka tsena mokhoa oo li lefisang kateng, lekala ha le sa lefe ka mora nako e itseng re etsa charge interest. Treasury e ne e se e inkela matla pele koana ebe e se e lefella Makala, Makala a so etse reconcile joale u fumane hore ho entsoe over charge li-ministry. Ho etsa reverse litaba tseno tsa li-account ….


HON. K. MAKOA(PR): Kea leboha, Madam Speaker. Ke botsa Setho se Khabane sa Makhaleng se buang litaba tsa bohlokoa ruri. E le hore o bolela hore hona joale ‘Muso o etse reconciliation litaba tsena tsa Avis Fleet Service pele o ka lefa le chelete eo ‘Muso o neng o e kolota Avis na?

MOTHEOLANE

-55-
HON. M. S. LEHATA: Ehlile ke re re il’o etsa reconcile joale ebe ho etsoa set-off. Ka har’a Komiti ka mona hona joale rea lumellana, ha ke re ho na le chelete e ngata e ileng hobane ba ntse ba etsa over charge makala. Makala a etsa reconcile ka har’a Paramente ka mona ha ba se ba entsoe authorize access expenditure. Ha ba baleha litaba tseo ba etsa reconcile ba re joetsa hore ba ntse ba sebelitse hantle mono feela ho lefiloe chelete e ngata. Ha ba tloha mono eaba ha ba re joetse li-account tseno, eaba ha li ee mono moo li tlamehang hore li be hona teng. This is a problem eo likonteraka tsa ‘Muso le li- big company li tlamehang re ke re li shebe hape re khone ho bona na li re thusa hore li sebetsoe ka mokhoa o nepahetseng. Kapa re hle re e letse Avis Fleet Services ka hore haeba Ministry of Health e lieha ho lefa service eno koloi tsa eona li tla pakoa ‘me le fele li pakoe…

HON. L. MOLISE-MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore na ebe se ke keng sa lumellana le ‘na hore ha likonteraka tsena tse etsoang ke ‘Muso le li-company tsena tse kholo li ne
li etsa negotiate in good faith, na ho ne ho ke keng hoa etsahala hore ebe li-interest tseno ha se tse ling tsa litaba tseo ho ka thoeng ha li be teng hohang na if negotiations where done in good faith and contracts were above board?

HON. M. S. LEHATA: Setho se Khabane, potso ea hau e ntle feela u hopole hore likonteraka tsena tsa nako e telele li tsamaea ka rate e ts’oanang. Ha hothoe petrol e nyolohile joale e se e tla ba M12.00 per litre, li batla li le standard. Ke ka hona re reng o re lefe kapelenyana hobane le rona re o file a reasonable price joale e ba thata ha e ba mono. Ke ka hona ke reng Makala ka nako e ‘ngoe a ka itefella e le hore ha le hloleha ho lefa koloi tsa lona li eme. Haeba le etsoa charge interest ba felloa ke chelete ‘me ba sitoe hore mesebetsi e be teng joale rona re ba lome.
-56-
Mosebetsi oa rona Paramenteng mona ke ho loma le ha re se re sena meno a mangata hakalo fela re na le hore re lome e mong ebe e noa o ilo loma e mong joale ka ha o loma bashanyana naheng mane. Le roma re lome a le mong o tla loma ba bang. E le hore mono matla re na le ona.

Taba ena ea M30 million ena ea LDF ha e qale ho tla ka Paramenteng ka mona. Ebile teng ka Public Accounts Committee (PAC), LDF e lille ka litaba tsena. PS Finance by then a tlile PAC ra sheba contract re e bala ‘moho e ne e re likoloi tsohle tsa ‘Muso li tla tsamaisoa ke Avis. Avis e tla etsa charge li-standing charge likoloi tseno tsa ‘Muso. Joale agreement ea ba hore konteraka rea e bona empa Avis ena hase likoloi tsa eona, Avis tsena ha e li etse service, why should they have to pay. Ke hore taba ena ha e ncha ‘me le e ts’oere hantle hobane le tla ka track eo le rona ha re ne re e tsoere re le PAC mokola joale re tla ka eona Paramenteng mona eaba Litima le Lija-Mollo tsa hlaha ra chencha litaba eaba e mong o se a bua ka nqena ‘me eaba ha re sa sheba lithasello tsa naha….

RT. HON. MADAM SPEAKER: U tl’o hlaha u ntse u jaefa on television.

HON. M. S. LEHATA: Ha ke ee on television, Mohlomphehi.

RT. HON MADAM SPEAKER: Ha ke re e ntse e u nka lits’oantso joale u tlil’o tla u hlaha u jaefa mono.

HON. M. S. LEHATA: Litho tse Khabane li ne li se li halefile joale ke ne ke etsa hore li se ke tsa tsamaea, ba ‘ne ba ts’ehe le ha ba se ba khathetse. Ke leboha taba ena haholo.
-57-
Hona joale ‘Muso ona o qetang ho feta ha u ne u utloa Minister of Health ea neng a bua o ne a lla ka Public Private Partnership (PPP) ea Ts’epong. Ba ne ba bona e le a monster. Ke hore na e ne e le ‘nete kapa e ne e se ‘nete na ‘me we should sit down and go back and re-vist all those things re shebe na re li kena hantle. Hona joale lefats’eng ehlile ha o ea bo Pan African Parliament (PAP) mona moo ho uoang li-conference ha ho buoa ka litaba tsa meruo ho bua ka PPP ho nkoa e le ona the best method oo re ka o sebelisang re le mebuso hore lits’ebeletso li ee sechabeng kapele, re tla nne re ee re ntse re tataea re lefa butle-butle. Taba eo ke reng re tlameha re shebe hantle hore this model o sebelelitse naha ea Lesotho hantle, re o etsa joang hore le bana ba Basotho ba etse benefit

Taba ena ea hore hona joale Basotho ba se ba re na ntho ee ke ea mang e tsoa kae, na ‘na e ka ntlhola. U tla fumana hore e mong o re a ka e etsa empa a tseba hore e ea mo hlola. Empa re le baetapele ba bona re tlameha hore re lokise, re bope hore re ba kenyeletse hore bonyane ha ho ntse ho sitsoa ba bang le bona ba se ke ba fetoa hobane ke sefela seo ba se binang. Ke kopa hore ena eona ‘Muso o e’o e nka ka matla hore o e’o sheba le ho lekola mekhoa ea likonteraka tsena, o e’o sheba le mekhoa ea hore na chelete ea naha e tsoa joang ka hare ho naha ka mona, ho e’o shejoa hore na ho salang ke eng. Re chenche melao e tla thusa hore circulation of the currency e be ka hare ho naha ka mona, re koalle ka hare ho naha ka mona ho feta kantle. Ke leboha Komiti ka seo e se boneng, kea tlats’a.

Question put and agreed to
Resolved
That the Honourable House resolves to adopt the Report of the
Portfolio Committtee on the Prime Minister’s Ministries and
-58-

Department Cluster on the Review of Perfomance for the First
Quarter of Fiscal Year, 2015/2016

RT. HON. MADAM SPEAKER: This concludes all the business for today and the House is adjourned until tomorrow Morning at 9 o’ clock .

ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Hon Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order 16(2).

House accordingly adjourned at 5: 32 p.m.