Hansard 17 th November, 2015

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Tuesday, 17th November, 2015
The House assembled at 2:30 p.m.
(Rt. Hon. Madam Speaker in the Chair)


PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer
RT.HON.MADAM SPEAKER: Next Item Mr Clerk. Ha re e-so qale le mosebetsi, Setho se Khabane, e ke keng eaba re se re robile tsamaiso.

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS
MOTION

 1. NOTING THE REPORT OF THE NATIONAL ASSEMBLY DELEGATION TO THE SADC PF WORKSHOP ON THE DIALOGUE ON STRATEGIC ROLE OF THE LEGISLATURE IN THE REVISED SADC PROTOCOL ON GENDER AND DEVELOPMENT.
  HON. R. LITJOBO(PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano kea leboha. I rise to move
  that this Honourable House resolves to note the Report of the
  National Assembly Delegation to the SADC PF Workshop on
  the Dialogue on Strategic Role of the Legislature in the
  Revised SADC Protocol on Gender and Development.

Moifo o neng o bopiloe ka Litho tse Khabane Mohlomphehi Mathabo Shao le Refiloe Litjobo, o ile oa ea SADC PF Workshop litabeng tsa Gender Equality, Women Advancement and Youth Development, Standing Committee and SADC National Parliaments Chairpersons of Standing Committees on Gender or Women. -2- Moifo o tsamaile ka la 31 August, 2015me oa qeta ka 1 September, 2015. Linaha tse bileng teng mono ebile linaha tse maloa… HON. S. M. LEHATA(Makhaleng): Point of Order! RT.HON. MADAM SPEAKER: Point of Order Honourable Member for Makhaleng. HON. S. M. LEHATA: Kea leboha, Madam Speaker. Ke bona eka ekare re tlotse ho isa ho Notice ho latela hore na ho ngotsoe joang mona. Le teng ha u sheba the Notice Paper ea Monday 16th e bontša hore ho bile le notice. The Order Paper e re without Notice. RT. HON. MADAM SPEAKER: Ke bona ntlha ea tsamaiso eo u buang ka eona, Setho se Khabane. Ehlile Notice Paper e tsoile maobane, hona ho entsoeng mona on the Order Paper ke phoso. Tsoelapele, Setho se Khabane. HON. R. LITJOBO: Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Linaha tse bileng teng e bile tsemaloa tse thathamisitsoeng mona. Ho bile le tse seng kae tse akhang Botswana, Malawi, Democratic Republic of Congo, Mauritius le Tanzania tse ileng tsa eba sieo ka mabaka. Empa le ha ho le joalo, phutheho e ile ea tsoelapele ea matsatsi a mabeli joaloka ha ho ne ho reriloe.

HON. K. J. MOROENG: Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano.
RT.HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Mekaling.
HON. MEKALING: Ntlha ea tsamaiso Mohlomphehi, eo ke e supang ha ke tsebe hore na e reng. Ke thotse ka seeta ke sena, e be nka se isa Tafoleng kapa ka se etsa joang?
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ha se ntlha ea tsamaiso hle, Setho se Khabane. Tsoelapele, Setho se Khabane. O qala le ho ema ka ntlha ea tsamaiso joale ha a tsebe hore na na ho thoe ntlha ea tsamaiso ke ha ho etsahetse joang. Le ha a thotse lieta o re ke ntlha ea tsamaiso [Litšeho] Honourable Member, go on.
-3-
HON. R. LITJOBO: Sepheeo sa phutheho ena e ne e le ho hlahloba bocha litaba tsa teka-tekano malebana le ntlafatso ea moruo. Hara tse ling ho tse fihletsoeng moo, ebile hore ho be le sebopeho seo SADC PF eka sebetsang ka sona se ikarabellang lenaneng leo le lecha la teka-tekano. Ho hloptjoe bocha le litaba tsa hore na likamano tsa lona kapa ona mokhoa oo o mocha oa tšebetso o amana joang le hore ho etsoa report joang li- Paramenteng tse amehang tse nkang karolo. Ho tse ling hape tse fihletsoeng moo, eaba taba ea hore ho tiisoe litaba tsa teka-tekanome limatlafatsoe ho ea boemong ba 50/50. Tekano, Ntate oa Gender o se a nthusitse. Taba ena ea tekano e bontšitsoe e le bohlokoa haholo hobane linaha tse ling li se li fihletse…
TSOLO
-3-
HON. R. LITJOBO: Sepheeo sa phutheho ena e ne e le ho hlahloba bocha litaba tsa teka-tekano malebana le ntlafatso ea moruo. Hara tse ling ho tse fihletsoeng moo, ebile hore ho be le sebopeho seo SADC PF eka sebetsang ka sona se ikarabellang lenaneng leo le lecha la teka-tekano. Ho hloptjoe bocha le litaba tsa hore na likamano tsa lona kapa ona mokhoa oo o mocha oa tšebetso o amana joang le hore ho etsoa report joang li- Paramenteng tse amehang tse nkang karolo. Ho tse ling hape tse fihletsoeng moo, eaba taba ea hore ho tiisoe litaba tsa teka-tekanome limatlafatsoe ho ea boemong ba 50/50. Tekano, Ntate oa Gender o se a nthusitse. Taba ena ea tekano e bontšitsoe e le bohlokoa haholo hobane linaha tse ling li se li fihletse…

Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable R. Marumo.
HON. R. MARUMO (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa hore Setho se Khabane se ntseng se bua hantle, se ke se re joetse hore na Ntate oa Gender ke mang?
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Order! Setho se Khabane, le uena ntlha eno ea hau hase ntlha ea tsamaiso ke potso. Ak’u e arabe, Setho se Khabane.
HON. R. LITJOBO: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke ne ke re Ntate oa Gender ke ne ke bua ka Letona le Khabane la Motlotlehi Ntate Mathebeli Mokhothu, ka ha a ne a qeta ho nthusa malebana le lentsoe “teka-tekano le tekano”. Joale Letona le ne le re hase “teka-tekano” ke “tekano”. Taba ena ea tekano e bontsítsoe e le bohlokoa hore e ka kenngoa tsébetsong maemong óhle a lipolotiki le maemong óhle moo ho etsoang liqeto. Ekaba boemong ba ’Muso kapa ba li Non-Governmental Organisation (NGO) le ho Private Sector.

Ho ile ha bontsóa hore ho na le linaha tse seng li hatetse pele tse hlokang hore li boele li itsárolle ho fihlela ho 50-50 e le eona threshold e ncha.
Litaba tse ling hape tse fihletsoeng mono e ile eaba hore ho be le mokhoa oa tsálo morao eleng taba e tloaelehileng ka hore ke monitoring and evaluation ea litaba tsa tekano hohle moo li sebetsoang. Ho ile ha bontsóa bohlokoa ba taba ena ka hore e tla thusa liparamente hore li hlokomele hantle hore na efela
-4-
manane a bona a kenngoa tsébetsong ho latela ka mokhoa oo ho raliloeng kateng.
Ho boetse ha etsoa qeto hape ea hore ho be le moo balula-setulo ba likomiti tsa Gender ba tsóanelang ho kopanela teng e le hore lenane lena la tekano le tle le se ke la salla morao. Ho tle ho bonahale hantle hore na le fela le kene tsébetsong, ‘me ho be le moo le ikarabellang teng, e leng hona likomiting tse joalo moo batla tseba ho tlalehela liparamente tse amehang.


Ho boetse ho ile ha etsoa qeto ea hore liparamente tsohle tsa linaha tse amehang, li tsóanela ho etsa meralo ea hore na li tla lefella balula-setulo ha ba ile liphuthehong ka tsela efe. Ebe liparamente kapa linaha tse amehang tse jarang litsényehelo tse joalo ha balula-setulo ba ea liphuthehong tse joalo. Ho ile ha hlahisoa hore ka nako eo ho etsoang likhakanyo tsa lichelete ho be le budget e hlakileng e amanang le litaba tsena, e tséhetsang litaba tsa tekano. Paramente e ‘ngoe le e ‘ngoe e tlaleheloe kamehla hore na ho buisanoe joang SADCPF, ‘me liqeto tsohle li tlisoe ka hará paramente, e le hore liparamente li be boemong boo li ka tsebang hore na SADCPF kamehla ha e kopane na e ntse e khemisa pere ea eona joang litabeng tsena tsa leano lena le hlophiloeng bocha leo ho neng ho qoqoa ka lona phuthehong ena.
Ho boeloe hape ho matlafatsoe ka mokhoa o batsi balula-setulo litabeng tsena tse amehang tse thathamisitsoeng mona tseo ke tla li bala ka Senyesemane. Hore balula setulo ba utloisise hantle lintlha tse latelang:
Understanding gender as a social construct
Gender analysis and planning
Gender mainstreaming
Gender responsive budgeting
Gender responsive oversight model
Litaba tsena ke tsona tseo ho thoeng balula-setulo ba koetlisoe hantle ho tsona. Ba utloisise hantle hore na litaba tsa tekano li tsamaea joang, ‘me ba tla tseba hore ba li sale morao, ba be ba bone hore ha ‘Muso o ntse o tsoela-pele ho kenya tsébetsong tse ling tsa tsona tse tsóanelang ho kena tsébetsong ha ba fela ba utloisiso hantle. Joale e re ha ho fetisoa likhakanyo tsa lichelete ba fele ba be le kutloisise ea hore na efela budget e nkile tse hlokahalang. E fela e ts’ehelitse litaba tseno tsa tekano.
-5-
Ha ra tse ling tse ileng tsa tsóhloa ebile hore e le ho hlompha boitseko ba linako tse fetileng bo neng bo etsoa khahlanong le mebuso ea khatello, ho tsóaneloa ho thusoa Naha ea Namibia hore batho bohle ba ileng ba bolaoa ka nako ea Ma-Germany ha a le mono e leng merabe ea Heroro le Nama ba tle ba buseletsoe.
Namibia e eme kathata haholo ho loana hore Germany e e khutlisetse matséliso litabeng tsa batho ba ileng ba bolaoa ka sehloho ke Ma-Germany ka nako eo Germany e ntse leka ho hapa naha ea Namibia. Taba ena eka ‘na eaba le tla utloa eka ha e amane le taba ea tekano, Litho tse Khabane, empa ka lebaka la SADC ka hore taba ena e ne e beoa ke Namibia litabeng tsena tsa tekano, ho utloahale hore linaha tsohle tse neng li le teng mono li ile tsa sitoa ho qhelela taba ena kathoko. Ba ile ba kopa hore linaha tsohle tsa SADC li sekehele taba ena tsebe. South Africa e ile ea ba ea hlaha hore e tla hle e etse second the motion oo Namibia e neng e kopile hore e tla o beha phuthehong e hlahlamang.


HON. T. RAMAKEOANE ((PR): Potso, Potso, Setho se Khabane.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ha ke u fe sebaka, Setho se Khabane, hobane ke sa ntse ke mametse litaba tsa Setho se Khabane se ntseng se bua.
HON. R. LITJOBO: Mohlomphehi, ke tsoela pele ke bontsé hore hará litaba tse ling tse fihletsoeng mono ka mantsoe a Sesotho ke hore lehlanya le ea bokaneloa. Litaba tsena tsa tekano hase litaba tse ka etsoang …
HON. M. MOLEFE (PR): Potso! Potso!
HON. R. LITJOBO: Kea mo fa, Mohlomphehi.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ak’u fe Setho se Khabane Honourable Litjobo se ke se bee litaba tsena tsa sona. Ke utloa se li tsoaka, joale empa e le litaba tse sa kopaneng ho hang. Ak’u mo fe sebaka sa hore a bue re utloe na li tla kopana.
HON. R. LITJOBO: Mohlomphehi, ke ne ke bontsítse hore litaba tsena tsa tekano li ngata haholo, tseo re ka reng li bolela hore lehlanya lea bokaneloa, re sebetseng ka thata le ba bang. Ha ke bontsé hore hará li-body tse ileng tsa hloauoa kapa libopeho tseo re ka reng li ka thusana hore litaba tsena tsa tekano li akofe ……