Hansard 10th November, 2015

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Tuesday, 10th November, 2015
The House assembled at 2:30 p.m.
(HON.DEPUTY SPEAKER in the Chair)

PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR
Bahlomphehi Litho tse Khabane, ho fihlile tlhokomelong ea Setulo hore ruri le tšoere ka thata hobane likomiti tsa rona li ntse li lula ho tloha hoseng le ka mor’a hore Ntlo ena e Khabane e lule ka 2:30pm. Ka lebaka lena re mpa re etsa kopo feela hore e tle re ha re otla litaba tsa rona re li otle ka matla ‘me ka bokhutšoanyane e le hore re tsebe ho fa Bahlomphehi Litho tse Khabane tsa likomiti hore li be le monyetla oa hore ba tle ba tsebe ho tsoela pele ka mosebetsi.
Ntlha ea tsamaiso, Hon. L. Molise-Mabusela


HON. L. MOLISE – MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ke mpe ke u lemose ka boikokobetso bohle, Mohlomphehi, hore leha re bonahala re theohetse ka boima hakaalo mono likomiting, feela joale re theohela ka thata joalo ha ho na leha e le metsinyana feela molemong oa hore re n’o theo-theole lerole.
Taba e ‘ngoe hape e bonahalang ekare e na le bothata ke ka mona ka matloaneng ka mona, litaba tsa bo li-toilet paper joalo, Ntate. Kea leboha.
HON. DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi. Litaba tsena ke se ke li ngotse, ke na le tšepo ea hore li tla sebetsoa kapele-pele. Taba ea metsi ruri ha ke utloe hore na ebe eba bothata ha e fihla hokae. Athe ena eo u qetellang ka eona, Mohlomphehi, eona e ea soabisa ‘me e tla sebetsoa kapelenyana. Next item, Mr. Clerk.

TABLING OF REPORT
Special Report of the Portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries, Departments, Governance, Foreign Relations and Information Cluster on the Land Survey (Amendment ) Bill, 2015, tabled by Hon. R. Litjobo (Chairperson of the Committee)
Report to lie upon the Table and to be published
PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILL

MOTION
Noting the Report of the National Assembly Delegation to the 37th SADC Parliamentary Forum (SADCPF) Plenary Assembly Session
HON. M. PHOHLELI (Rothe): Ke u lebohe Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano le lona Litho tse Khabane. I rise to move:
That this Honourable House resolve to mote the report of the National Assembly Delegation on the 37th SADC Parliamentary Forum (SADCPF) Plenary Assembly Session.
Mohlomphehi le Litho tse Khabane, Ntlo e Khabane e tla hopola hore Paramente ea Lesotho ke setho mokhatlong oa liparamente tsa SADC eleng SADC Parliamentary Forum e bopiloeng ka liparamente tsa linaha tse leshome le metso e mene (14). Paramente ka ‘ngoe e emeloa ke litho tse sa feteng botšelela (6) mokhatlong ona. Paramente ea Lesotho lekhetlong lena re ne re emetsoe ke Motsamaisi oa Lipuisano, (Madam Speaker), Setho se Khabane Mohlomphehi Kosi Makoa, le ‘na ke ne ke le teng moifong oo le Motlatsi oa Clerk, ‘M’e Libuseng Majoro.

Phutheho ena e ne e tšoaretsoe Durban, South Africa ka Phupu, 2015. Motsamaisi oa Lipuisano e ne e le eena ea etelletseng moifo ona pele ebile e le setho sa komiti ea phethahatso sa mokhatlo, a re emetse ka har’a Executive Committee.
‘Moko-taba oa phutheho o ne o le holim’a mosebetsi oa Paramente litabeng tsa industrialization.
Phutheho ena e ile ea buloa se-‘muso ke Mohlomphehi Naleli Phando, Letona la tsa Mahlale la Afrika Boroa.
Lintlha-kholo tsa phutheho ena ke tla li toloka leqepheng la bobeli ho isa leqepheng la bone (2-4) la tlaleho eo le e tšoereng, Bahlomphehi.
Ke fetela mokhahlelong oa boraro eleng moo litho li etsang liqeto malebana le tsamaiso le maano. Ke bontše hore taba e ntseng e le ka sehlohong ke ho sebeletsa ho fetola mokhatlo ona hore e be Paramente ea region. Re se ntse re fereha mebuso ea linaha tsena tse leshome le metso e mene (14) hore e tle e utloisise hore ke nako joale hore SADC Parliamentary Forum (SADCPF) e fetohe Paramente e ikemetseng. Hape re ithukhubetse haholo ho tšoarela Litho tsa Paramente tsa SADC liphutheho. Litho tse Khabane tse ‘maloa li se li ile tsa memeloa liphuthehong tsena.

Ke kopa ho bontša mona, Bahlomphehi Litho tse Khabane, hore SADCPF joaloka Paramente ea bo-rona le eona e ntse e na le li-standing committee, ke tla li qolla, kea kholoa e kaba li-standing committee tse ka bang ‘ne (4) kapa hlano (5). Ke tla qolla litaba tse ileng tsa tšohloa ho Plenary eo Litho tse Khabane.
On the Committee on Gender Equality, Women Advancement and Youth Development, komiti e ile ea sheba ka botebo litaba tsa hore liparamente ha li fetisa likhakanyo tsa lichelete li shebe hore lkhakanyo tseo li araba litlhoko tsa bo-‘m’e, li be gender responsive. Komiti ea khothaletsa hore Maparamente le bahlanka ba rutoe mekhoa ena. Komiti ea boela ea bontša bohlokoa ba hore Maparamente a kenye letsoho hlahlobong ea SADC Protocol on Gender and Development. Bahlomphehi Litho tse Khabane le lona Bahlomphehi Matona, ho bohlokoa hore ho li-budget tsohle tsa lona, ruri le kenyelletse litaba tsena tsa basali le bana.

Ke fetela komiting ena ea Food, Agriculture and Natural Resources. Ke tla otla-otla kapele, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, feela lona Bahlomphehi Matona, ho bohlokoa hore ho li-budget tsohle tsa lona, ruri le kenyelletse litaba tsena tsa basali le bana.
Ke fetela komiting ena ea Food, Agriculture and Natural Resources. Ke tla otla-otla kapele, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, feela empa joale litaba tsena li bohlokoa hore ke ‘ne ke tebe-tebe. Komiti e hlahlobile litaba tsa bohlokoa ba lihloliloeng ba ho matlafatsa moruo. Ea bontša hore Maparamente a lokela hore a matlafatse mosebetsi oa oona oa bolisa litabeng tsa paballo ea lihloliloeng le ntlafatso e li sireletsang.

Ke fetele Komiting e ’ngoe. Ke tšepa le ntse le li bala, Litho tse Khabane. Ke fetala ho Committee on Trade Finance and Integration. Komiti e ile ea khothalletsa hore nako e fihlile ea hore linaha tsa SADC li sebetse ’moho. Linaha tsa SADC li tlohele mekhoa ea khale ea khoebisano e hlotsoeng ho li sebelletsa molemong oa ho holisa moruo. Komiti ea hatella haholo hore linaha li bone hore li etsa domesticate protocols tse amanang le khoebisano. Ka hona Maparamente a etse mosebetsi oona oa bolisa litabeng tsena ka hlokolosi. Ke mane moo re kenang, Litho tse Khabane, ka oversight re le Maparamente.
Ra fetela Komiting e ’ngoe, Bahlomphehi. Eona ke Committee on Women and Social Development and Special Programmes, eane ea Letona le Khabane Mohlomphehi Letlotlo. Komiti e ile ea hlahloba litaba tse amanang le HIV and AIDS ’me ea ikeletsa hore liqeto tse ling tse ileng tsa kengoa tšebetsong ho loantša sekhahla sa tšoaetso haholo e e tsoang ka boomo, ha li ea sebeletsa linaha. Ho feta moo li mpefalitse maemo.

Mohlomphehi Motlatsi oa Molula Setulo, ke kopa ho fetela Komiting e ’ngoe e bitsoang Democratization Governance and Human Rights. Komiti e ile ea hlahloba litlaleho tsa moifo oa bolebelli ba likhetho linaheng tsa SADC. ’Me e ile ea lemoha hore naha ka ho fapana li na le litloaelo (practices) tse ntle tse fapaneng, tseo naha ka bongoe e ka li qopitsang ho matlafatsa tšebetso ea tsena ea ho tsamaisa likhetho. Kantle ho mono, Komiti e ile ea lemoha hape hore linaha tse ’maloa ha ho melaoana ea boitšoaro ka nako ea likhetho (code of conduct) haholo-holo e laolang bophatlalatsi. Ka hona e ile ea nka hona le bofokoli bo lokelang ho hlahlobisisoa hantle. Komiti e ile ea boela ea hlahloba litlaleho tsa linaha ka ho fapana ho kenyelletsa le Naha ea Lesotho ka ha le ne le tsoa likhethong.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, mokhahlelong o mong o moholo oa tšebetso oa ’moka ebile oa ho ba le lipuisano esitana le hona ho amohela litlhahiso. Ke hore re ile ra etsa table li-motion tse fapaneng. Litho tse Khabane, kannete ’mokeng ona taba e kholo ea kholumo-lumo ea HIV and AIDS e ile eaba eona taba ea mantlha hore SADC Parliamentary Forum ea ipiletsa hore linaha tsa SADC li se be leqe ho ntšetsa pele ntoa khahlanong le HIV and AIDS.

Ha rea qetellong ea ’moka ona, Litho tse Khabane, le tla hopola hore nakong eane eo South Africa ebile e ne e le eona e neng e re tšoaretse phutheho ena e ne e qeta ho feta tabeng tsa xenophobic attacks. Re ne re bile re le hona Durban moo e neng e hlile e le khubung ea tsona, le tla hopola, Litho tse Khabane. Eaba Paramente ea South Africa e’a hlophisa le mo-Premier oa Kwazulu Natal hore re ke re bueng taba ena. E ne e bueloa boemong ba round table feela. Hore kannete ’mokeng oona ho ke ho shebisanoe litaba tsa ma-Afrika a phelang linaheng tseo e seng tsa bona tsa tsoalo. ’Moka oa lemoha hore linaheng tse ling ba hlorisoa joalo ka naheng ea Afrika Boroa. Baemeli ba Afrika Boroa kannete ba ile ba ikobela taba ena ’me ba kopa Maparamente ho sheba litaba tsena ka botebo ka ha nakong e tlang li ka etsahala naheng e ’ngoe.
Ka hona naha ka ’ngoe le region kaofela li koptjoa ho etsa maano le melao. Ka hona ea ipiletsa, Mohlomphehi Letona la tsa Lehae, ka taba ea maano a tla laola litaba tsa bojaki. Ha ka ’nqa e ’ngoe li ntse li shebile litaba tsa litaba-tabelo tsa bahai le tšireletso ea litokelo tsa bona tsa mantlha. Kea sisinya, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano.
HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane sa Malingoaneng.
HON. S. QOO (Malingoaneng): Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane se ntse se bua hantle se ntse se re Letona la Tsa Lehae joale ha le utloe. Ekare ba tšoere taba e thata haholo le Letona le Khabane la Matla. Joale re ne re re Letona la Matla le ke le mo lokolle e le hore le ke le mamele taba ke ena. Hona joale Letona le Khabane la Tsa Lehae le tšoanetse ho araba taba eno empa joae le tla e araba joang ha e le mona Setho se Khabane se lutse fatše? Ke ipotsa hore na le tla araba joang. Ka hona ke ne ke kopa hore Letona le Khabane le ke le arabe e le hore re utloe hore na Setho se Khabane se itseng.

HON. MEMBER: Letona le Khabane ha lea utloa.
HON. DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane, ea utloahala taba eo ’me ke e hlokometse. May I have a Seconder Please!
HON. K. MAKOA: Kea leboha, Deputy Speaker. Ke ema mona ho tlatsa Setho se Khabane sa Rothe ka Report eo se seng se e sisintse hore Ntlo ena e Khabane e e amohele. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane sa Rothe se beile litaba tsena ka bokhabane bo boholo. Empa ke supe hore joalo ka ha Setho se Khabane se hlalositse ka nepo, hore ke ne ke le karolo ea moifo o neng o emetse Paramente ea Lesotho mono ho conference, ke ne ke qala ebile ke le Setho se secha litabeng tseno tsa SADC Parliamentary Forum. Ka mantsoe a mang ke ne ke le fresher, Mohlomphehi. Ka hona ke ile ka lula fatše ka ithuta.

Litaba tseo ke ileng ka li lemoha mono, Mohlomphehi, e le lintlha tse kholo ruri tseo Forum e ileng ea bua ka tsona, tseo ke ileng ka e nka e le liphepetso tsee kholo ke taba ke ena eo Setho se Khabane se e thitsitseng mona le ha ke sa ka ka utloa se khahlela ka matla ho eona ea hore Forum ena ea Liparamente tsa SADC li tle li qetelle li fetohile Paramente ea SADC. Ho fapana le hona joale tjena e le Forum eo Liparamente tsa SADC li kopanang ho eona ho tšohla litaba tse amang liparamente tsa linaha tseo.
Mohlomphehi, ntho eo ke e hlokometseng mona tabeng eno ke hore, ke ile ka elelloa hore South Africa e tšehetsa taba eno ea hore forum e tle e fetohe Paramente. Taba e kholo eo na ke ileng ka bona e le phephetso, Mohlomphehi, ke hore na taba ena moo mebuso ea SADC e kopaneng teng, ke naha e feng e tla tla ka ho hlahisa taba ena hore e qoqoe mono ho level ea mebuso ea linaha tsa selekane. Ke ile ka utloa hore South Africa e tšehetsa taba eo. Le rona re le Lesotho rea e tšehetsa. Phephetso e ntse e le ea hore na joale ke mang ea tla hlahisa taba eno e le eena monga taba. Ha u ka sheba ho report mono u tla bona hore linaha tse ngata tse kang bo Zimbabwe le tse ling, ehlile li tšehetsa taba eo. Joale ho tšoanetse hore ho fumanoe hore na ke naha e feng e tla hle e teke taba e re re le linaha tsa SADC re tle re fetolele forum eo hore e be Paramente ea SADC.


Re na le Pan African Parliament (PAP) hona joale. Na ha ke na tsebo hore na eona ho ile ha lateloa methati e feng hore e tle e qetelle e le teng joalokaha e le teng tjena ebile naha ea rona e na le boemeli moo. HON. T. KHOLUMO (Deputy Minister of Education and Training): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore na bothata ba bona e le boemeli ba Lesotho ho etsa tšisinyo eo ea hore SADCPF e fetoloe Paramente na ke bo feng na? HON. K. MAKOA: Kea leboha, Mohlomphehi, ka potso ea Mohlomphehi Motlatsi oa Letona le Khabane la Thuto le Koetliso. Karabo ea ka tabeng eno ke hore taba eo ha e hloke hore ebe rona re le Litho tsa Paramente tse mono, ho ne etsoa lobby lihlooho tsa mebuso ea SADC. E leng hore ke tsona tse nang le matla a hore mane moo li kopanang teng e le batho ba ka holimo-limo, ba ka tseba hore taba eno e hlahe moo e lokelang ho hlaha teng, moo ho lokeloang ho etsoa propose, e etsoe. Rona re le Litho tsa Paramente ea Lesotho, hoa rona ke ho tšehetsa le ho tlatsa hore taba eno e etsahale. Moo e lokelang hore e hlahisoe teng, ke mane moo mebuso ea SADC e kopanang hona teng. Eleng hore taba eno e hloka hore re le linaha, re etse tšusumetso mebusong ea habo rona hore lihlooho tsa mebuso ea habo rona ba hlahise taba eno moo e lokelang hore e tle e be le matla. HON. M. SHAO (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Potso ea ka e hona mona litabeng tsena tsa hore SADCPF e ikemele e le Paramente. Ke kopa ho tseba hore na mabaka ke a feng ao SADACPF e be Paramente e ikemetseng ka bo eona na? HON. K. MAKOA: Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ho araba Setho se Khabane, Setho se Khabane sa Rothe se tekile ka makhethe a maholo litaba tse hlahileng ho report mona hore ke litaba tse lokelang hore li tle li tšoarehe hantle haholo, ke hore forum eno e fetohe Paramente ea SADC. Ha e le Paramente e tla tseba ho thusa hore litaba tsena tse hlahang mona tsa machaba tsa ho loantša mafu ana a sa phekoleheng joalo ka HIV and AIDS le a mang, le litaba tsena tsa hore ho bonahale Maparamente a sebetsa litaba tsa budget hantle. HON. M. SOULO (PR): Potso ea ka e khutšoanyane, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa hore na e eabe e se bohlale hore li-report tsee le no re fe ebe re ipalla pele re tsebe ho utloisisa? Re se ke ne ra utloa lona feela. Le se ke la likhoaela eaba tsa lona. HON. K. MAKOA: Maobane re ne ntse re bua ka litaba tsa bana hore na bana ba etsoa joang tšireletsong ea bona. Ho ile ha ba le taba ena ea bana ba nyaloang ba le banyane. Ke hopola Setho se Khabane sa Botswana se botsa hore na hantle-ntle ngoana ke motho a mokae ho latela melao ea rona ea linaha ka ho fapana. Joale linaha tse ling li re motho o tsoa bongoaneng ha fihla lilemong tse 18, tse ling li re ha le lilemo li 21, tse ling ka tlasana ho mono. Ho ile ha bonahala hore linaheng tse ling tsa rona tsa Africa ehlile hona le manyalo a etsahalang ntle le hore ngoana a ikhethele hore na o tla nyaloa kae. Ka nako engoe batsoali mohlomong le ka ho sheba hore na moo ngoana a eang teng lelapa leno le ruile (rich) hakae, ebe ngoana eno o qobelloa ho ea lenyalong le joalo e bile a le ka tlaase ho lilemo. Ho tšoanetse hore ho be le taba e tšoanang (common) ea hore na ngoana ke ngoana ha a le lilemo li kae. Mohlomphehi, taba ena e ile ea ba phephetso.

Ke tlatsa Setho se Khabane sa Rothe hore Ntlo ena e Khabane e amohele tlaleho ena moifo o neng o ile Durban phuthehong ea SADCPF. Kea leboha.
HON. DEPUTY SPEAKER: Ke bulela lipuisano joale.
Question put and agreed to
Resolved
That this House Honourable House resolves to note the report of the National Assembly Delegation to the 37th SADC Parliamentary Forum (SADCPF) Plenary Assembly session
HON. DEPUTY SPEAKER: Tšoarelo, Litho tse Khabane.


Question proposed
HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. T. Pheko.
HON. T. PHEKO: Honourable Speaker, ha ke tsebe u khutlisitsoe ke eng u ne u se ntse u beile taba. Re se re bile re itse “e”. E ne e le hore feela u re ba khahlanong le motion, joale re fete taba. Ha re se re itse “e”, re ke ke ra tla bula lipuisano hape.
HON. DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi Litho tse Khabane, ho hlokomelehile hore re fetile stage seo re neng re lokela hore re fihlile ho sona. Ke ne ke kopa hore le tle le ntumelle hore re fane ka monyetla ho ba ratang hore ba ka bua letho tabeng ena joale re tle re fete kapele. Ntlha ea tsamaiso, Hon. T. Pheko.
HON. T. PHEKO: Ke kopa ho ema ka Standing Order No 42, Honourable Deputy Speaker. Re fihlile mona ka 9:00 a.m ‘me ho na le batho ba tlileng likomiting ba ntseng ba eme kantle ka mane. Ministry of Finance e eme e sale e fihla ka 2:00 p.m. Litho tse ling li tlameha ho ea ho bona. Ha re tsoa ka mona ha ho na ba le quorum mona. Re kopa hore re khaotse lipuisano. Ha ho na taba mona. Le tabeng eona ena e hlahlamang re kopa hore e tekoe e etsoe second re tsamaeeng re ee likomiting re tla li bala lintho tsena. Makala a eme kantle ka mona. Kea leboha.


HON. DEPUTY SPEAKER: Litho tse Khabane, kaha leha re qala mona ke ne ke ile ka kopa hore ho bonahala mosebetsi o re hatile haholo, ntumelleng ka hona hore ke amohele tšitšinyo ena ea Mohlomphehi T. Pheko, re fetele ho report e hlahlamang.
Question that the question be now put, put and agreed to
Question put and agreed to
Resolved
That this Hounorable House resolves to note the report of the National Assembly Delegation to the 37th SADC Parliamentary Forum (SADCPF) Plenary Assembly session.
HON. DEPUTY SPEAKER: Next item, Mr Clerk.

MOTION


NOTING THE REPORT OF THE NATIONAL ASSEMBLY DELEGATION TO THE (SADCPF) WORKSHOP ON VALUE FOR MONEY, SUSTAINABILITY AND ACCOUNTABILITY IN SOCIAL SECTORS FOR SADC PARLIAMENTARIANS.
HON. M. PHOHLELI: Kea u leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Taba ena rea e tšohla, Bahlomphehi, hobane hona ke taba. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, re ile ra tsamaea mona re le moifo oa Ntlo ena e Khabane re ea thupelong eo re neng re e lokiselitsoe ke African Development Bank (ADB), e hlophisitse thupelo ea matsatsi a mabeli. ‘Moko taba mona e ne e le ‘value for money’.
HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Letona le Khabane.

HON. L. RAKUOANE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke hore re kope Litho le ho li elellisoa hore motion oa noting ba ka etsa hore o be mokhutšoanyane ka hore ho etsoe a substantive motion oa lintlha tseo Setho se Khabane se reng li matla ‘me li tla ba le li-resolution. Problem ke hore leha Setho se ka intša monate hona joale, there will be a resolution on noting. Ha liehella a ka mpa a e kopela e le leader of delegations hore a kenye motion lintlheng tseo a nkang li le bohlokoa ka mono. Hona joale ke ‘nete o tla li etsa empa ha li na ho tla tlama hore li latelloe ke ‘Muso. Kea utloa o re ntho ena ke taba. Ke ho bolela hore there must be a substantive motion. Noting does not amount to a substantive motion. Ke ne ke ikhakeletsa ho litaba tseo Deputy Whip Chief a li buileng. Ke hlokomelisa hape Litho tse Khabane hore le na le tokelo ea hore le tlo tla le ba le a substantive motion ka hare ho mafura le manoni ao re a fumanang from the delegation report. Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ea utloahala. Tsoela pele, Setho se Khabane.
HON. M. PHOHLELI: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke leboha le keletso ena e matla eo re e fuoang ke Mohlomphehi Letona le Khabane. Ke tla li otla mabalankoe . Re ne re tsamaile re le moifo oa Litho tse tharo. Ea neng a etelletse moifi ona e ne e le uena Mohlomphehi Deputy Speaker, ke le teng le ‘na, re ne re ena le Mohlomphehi Setho se Khabane sa Peka.
Taba e kholo mono e ne e le hore African Development Bank e ne e eo re ruta re le Maparamente e re tlatsetsoa ka litsebo, haholo litabeng tsa oversight, Bahlomphehi ba ka. Ho tlile tlhokomelong hore kannete Executive e etsa hore mosebetsi oa rona re le Maparamente e be mosebetsi o bebofalehang. Hangata ha re batla ho tsibisisa hantle hore na ho etsahetse joang lintlheng tsa service delivery, e bonahala e sa ntsane e le pharela.

Ba bontša ka kotloloho mona hore tabeng ea budget, re tlameha ho sebeletsa hore budget e entsoeng allocate lekaleng bakeng sa selemo seno sa lichelete e sebetse selemong sona seno sa lichelete. Ho seke hoa eba le mekoloko ea mehatlana e kenellang lilemong tse ling joalo-joalo. Taba eno ke nka e ka re tsoela molemo haholo, Bahlomphehi Litho tse Khabane. Ke sa buile ha kana kea sisinya Mohlomphehi, molemong oa nako.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, May I have a seconder?
HON. T. PHEKO: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke tlatsa mona Setho se Khabane hore Ntlo ena e amohele tlaleho ena. Kea leboha.
Question put and agreed to
Resolved
That this Honourable House resolves to note the report of the National Assembly Delegation to the SADCPF Workshop on Value for Money, Sustainability and Accountability in Social Sectors for SADC Parliamentarians.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House is adjourned until tomorrow at 2:30 p.m.
ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Hon. Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No.16(2).
House accordingly adjourned at. 3:10 p.m.