Hansard 15th May, 2007

KINGDOM OF LESOTHO

SEVENTH PARLIAMENT

NATIONAL ASSEMBLY

DAILY

HANSARD

(Official Report)

FIRST MEETING HRST SESSION

Tuesday,

15 th May, 2007

(unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Tuesday, 15 th May, 2007

The House assembled at 2.30 p.m.

(HON. MADAM SPEAKER in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR

Order! Litho tse Khabane, Ntlo e tsebisoa hore Baetapele ba Mekha ea lipolotiki e latelang e leng:

 • All Basotho Convention (ABC)
 • Allaence for Congress Parties (ACP) o Basotho National Party (BNP) o Marematlou Freedom Party (MFP) le o Ntate A.C. Manyeli

Ba ile ba ngolla Law Society ka liketsahalo tsa mohla letsatsi la Pulo ea Paramente ea Bosupa la la 15 th March, 2007. Se etsahetseng ka morao hore mosebetsi oa Ntlo o fihlele qetellong ebe hoa koaloa sebakeng sa letsatsi leo moo bona ba ileng ba ikhethela ho robaletsa ka mona ka Lekhotleng la Sechaba ka mabaka a neng a se a ile a boleloa. Law Society e ile ea araba litaba tseo ka matla, ea seolla le ho nyefola e sa ka ea mamela lehlakore la ka la ntlha ena. Ba bile ba phatlalatsa karabo ea bona haholo, ba e pharalatsa haholo e leng Iona lengolo leno la bona la linyefolo.

Ke arabile litaba tseno tsa Law Society, Litho tse Khabane. Le Iona le tla abeloa likopi ka ha Ntlo ea ameha.

Next item, Madam Clerk.

ORAL ANSWERS TO QUESTION

72. NEED TO CONSTRUCT A BRIDGE.

Hon. I. M. Makhebesela (Rothe): Asked the Minister of Public

Works and Transport,

if he is aware that there is a need to construct a bridge across Tsoaing river to connect Likhetleng and Kotsoane villages; and if so, how soon will the Minister intervene.

HON. T. CHAKELA (Minister of Public Works and Transport): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ho se ho ile hoa fihla tlhokomelong ea ka le Lekala la heso hore tlhokahalo ea borokho e teng ho kopanya metse e boletsoeng potsong.

Nakong eo khaho ea tsela e tlohang Thupa Likaka ho ea Lekhetleng, tlas’a lichelete tse neng li tsoa ho LHWRF ka nako eo, ‘me e seng e le Letsete la Ntlafatso ea Sechaba (LFCD), khaho ea borokho ha e ea phethahatsoa ka lebaka la khaello ea lichelete.

Ka ha tlhokhahalo ea borokho eona ke e totobetseng, Lekala la heso le nile la leka ebile le ntse le tsoelapele ho leka kahohle ho fumana lichelete tsa khaho, ‘me ha li fumanehile e tla phethahatsoa.

 • INFORMATION ON THE TERMS OF SUSPENSION OF THE PRINCIPAL CHIEF.

Hon. S. Khampepe (PR): Asked the Minister of Local Govemment and Chieftainship,

if she is aware that following the suspension of the Principal Chief of Butha-Buthe from his duties, the office is vacant; and if so, will the Minister disclose the following.

the remaining term of suspension;

 • whether or not the chief has applied for mercy from the King in terms of section 101 of the Constitution;
  • whether or not the Butha-Buthe community can apply on his behalf.

HON. DR. M.P. SEKATLE (Minister of Local Government and Chieftainship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntumelle ke hlalosetse Ntlo ena e Khabane hore Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe, Morena Kuini Hlasoa Mopeli o ile a amohuoa matla a ts’ebetso a nako ea lilemo tse 14 ke Lekhotla la Khalemo la Marena ho latela lipallo tsa Molao oa Borena oa No. 22 oa 1968 temana ea 18 (a) ka la 16 Hlakola, 1999. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Morena Kuini o saletsoe ke lilemo tse supileng (7) pele a qeta kahlolo ea hae.

Mohlomphehi, hang kamor’a hore Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe a amohuoe matla a ts’ebetso a borena ka tsela eo ke seng ke e hlalositse, lelapa la Mopeli le ile la beha mots’oareli ka ofising eo ea Morena oa Sehlooho ho tsamaisa puso e leng Mofumahali ‘Majoele Kuini Mopeli. Ka lebaka lena ha ho sekheo ofising eo ea Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe.

Tabeng ea ho ikopela mohau ho Motlotlehi ho latela temana ea lekholo le motso o le mong 101 ea Molao oa Motheo ha ke ea e hlokomela. Mohlomong lebaka ekaba hobane mecha e lateloang ea likopo tsa mofuta oo e sa kenyeletse ofisi ea heso e le taba e amang tsamaiso ea Molao oa Motheo, Ka lebaka lena nke ke ka tseba hore na sechaba sa Butha-Buthe se na le matla a makae Molaong oa Motheo ho mo kopela ts’aorelo ka ha ‘na ke tataisoa ke Molao oa Borena oa No. 22 oa 1968 ts’ebetsong ea ka le Marena.

 • NEED TO REPAIR FOOTBRIDGES.

Hon. M. D. Sello (Nokong): Asked the Minister of Public Works and

Transport,

if he is aware that a footbridge across Phuthiatsana river joining Mapoteng and Nokong villages and the one joining Mapoteng and Futhong villages need to be repaired; and if so, how soon will the Minister intervene.

HON. T. CHAKELA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ho ne ho eso fihle tlhokomelong ea ka le Lekala la heso hore libakeng tse boletsoeng potsong ts’enyo ebile teng kamor’a lipula tse ngata tsa ngoahola. Ke leboha Setho se Khabane ka tlhokomeliso ena.

Lekala le ile la romela litsibi ho hlahloba ts’enyo, ‘me hoa fumaneha tse latelang:

 1. Nokeng ea Phuthiatsana borokhong bo tsebahalang ka lebitso la Nts’irele, Mapoteng, ts’enyo ke e kholo haholo hoo borokho bo sa sebeliseheng. Tokiso ea borokho bona e hloka hore ts’ia (pillar) e ‘ngoe ka hare ho noka e ahoe bocha, ‘me sena se hloka boitukisetso ka ha litjeo tsa lichelete li tla ba holingoana. Lekala le se le ntse le etsa likhakanyo tseo, ha lichelete li fumaneha bo tla lokisoa.
 2. ha e le bo kopanyang metse ea Mapoteng le Futhong bona, ho fumanehile bo e-so utloe bohloko haholo ka ha bo ntse bo tsoelapele ho sebelisoa ho se na letsoalo la hore bo ka hlahisa likotsi. Mona teng Lekala le se le ntse le etsa litokiso tsa ho lokisa ts’enyeho eo hang pele e kaja setsi.

     75.     REPAIR OF ROADS.

Hon. S. Qoo (Malingoaneng): Asked the Minister of Public Works and Transport,

if he is aware that during winter when it is snowing a road from Butha-Buthe to Mokhotlong is inaccessible; and if so, how soon a road from Malingoaneng (Tloha-re-Bue) via Nts’upe to Matsoku and the one from Mapholaneng to Makhoaba will be repaired to serve as altematives.

HON. T. CHAKELA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, ho se ho ile hoa fihla tlhokomelong ea Lekala la heso le ho ‘na hore ha lehloa le khethehile ka bongata, tsela e kholo e eang Mokhotlong ha e tsamaee ha bobebe. Lekala le se le ile la qalella ho ntlafatsa tsela e tlohang Mapholaneng ho ea Makhoaba ebile e ka fetela Ha Seshote, ho tloha ka selemo sa lichelete tsa 2001/2002 ka sepheo sa mantlha sa ho bebofatsa maeto a sechaba se phelang tikolohong eo ( lipakeng tsa litsela tse eang Mokhotlong le Katse tsa lets’oana). Sena se ntse se phethahatsoa ka mekhahlelo ka lebaka la phokolo ea lichelete, ‘me le selemong sena se holimo sa lichelete bolelele ba likilomitara tse leshome (10) bo tla tsoela pele.

Bakeng sa e tlohang Malingoaneng e feta Nts’upe ho ea Matsoku, ka ha eona ke e ncha, Lekala la heso le se le ntse le tla kena boithutong ba litsela tse jaolo tse hlokahalang naha ka bophara. Hang ha bo felile phethahatso e tla latellana ka mathathamo a hlophisitsoeng ho latela bohlokoa ka ha khomo ha li kae empa batho re bangata.

 • OUTSTANDING PAYMENT OF TERMINAL BENEFITS.

And

 • ANOMALY OBTAINING AT MAPUTSOE BUS STOP.

Were deferred

HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, le mpe le bone hore le fumane set ea mangolo a mararo a fapaneng, ho seng joalo litaba tseno li ka ‘na tsa se

ke tsa utloahala hantle.

Next item, Madam Clerk

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

               5.      CONSOLIDATED CAPITAL ACCOUNT

(DEVELOPMENT ESTIMATES) 2007/2008

Resumption of adjourned debate on Question (Monday, 14th May, 2007)

That this Honourable House gives general approval to the financial proposals contained in the Consolidated Capital Account

(Development Estimates) 2007/2008.

Question again proposed

HON. MADAM SPEAKER: When we adjourn the debate yesterday, Honourable Member for Lithabaneng was still on the floor. You may proceed, Honourable Member.

HON. M. RALEJOE (Lithabaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke tsoela pele litabeng tsa ka ho bonts’a hore ehlile bothata bo teng boo ho sa bonahaleng ho fanoa ka tharollo e leng bona ba batho ba nang le ts’oaetso ea HIV le AIDS. Re bile re hopola hore ke selemong se fetileng ha British Broadcasting Corperation (BBC) e etsa documentary and the then Minister of Health, Ntate Motloheloa Phooko a neng a bue ka matla le ho fana ka ts’episo hore na mehato e tla nkoa e tla ba efe ho etsa address some of the issues raised by thejournalist ea BBC in the documentary.

Ha motho u mametse le ho sheba budget ea 2007/2008, ha u bone eka litaba tseo li entsoe address. The newspaper ea Sunday Times e bonts’itse hore

naha ena ka tsela eo e sebetsang ka eona is brewing a slow bomb eo ka nako eo e tla etsa explode, re tlang ho tëoarana le mathata a maholo haholo. Ka Sunday Times e ne e supa le ho bontëa hore batho ba eang ho ea fumana lithuso tsa meriana e ka ba thusang ho matlafatsa masole a bona a ‘mele ha ba fuoe litlhare tse felletseng, ba tsipeloa fela, ‘me hangata ho feta hanyenyane, ha ba ea litsing tseo ba fumana litlhare li le sieo.

Ke lumela hore rea tseba ebile rea utloisisa hore hothoe motho ha a ile a qala treatment ea mofuta ono, o lokela hore a e sebelise ntle le ho e fosa bophelo bohle ba hae. Joale haeba motho o qalisoa programme e lokelang hore e thuse bophelo ba hae, joale e re ha a ea litsing tseo a il ‘o kopa thuso eo ebe o fumana litlhare li le sieo, ruri ke mathata a maholo.

Ke ne ke itse stage fipo e leng karolo ea treatment ena ho batho ba nang le lefu lena, eona ha hona le litaba tse ngata haholo tseo motho u utloang li boleloa kapa hona ho buua. Joale bothata bo boholo ke hore na ebe ‘Muso o sebetsa joang molemong oa hore o tsebe ho etsa address litaba tse kang tsena tse amanang le maphelo a batho.

Ke kopa ho fetela tabeng e amanang le likooa ‘me ke re bothata bona ke boo ke bo bonang ka likooa. Ha ke bone eka ho na le moo litaba tsa likooa ho bonahalang li entsoe address ka tsela eo motho a ka reng e molemong oa batho bao. Likolo tse ahoang ka lithuso tsa chelete ea Japan ke meaho e mekato e palamaneng, ha ho na li-lift libakeng tse joalo. Ebile ha ho na libaka tseo u ka sutumetsang motho oa sekooa ho hloella mokatong o kaholimo kapa Ofeng. Motho u ipotsa hore na ha e le mona ho thoe re tlameha hore re fane ka thuto, ‘me thuto ena e le thuto eo ho bontëang hore e lokela hore e ee ho ngoana e mong le e mong oa Mosotho, na re bua feela ka ba phetseng hantle ba tsebang ho hloa litepisi tseo kapa baa ba likooa bona ha e sa le Basotho, ha ba lokela le hore le bona ba fumane monyetla oa ho kena likolo tsee tsa ‘Muso tsa Free Education. Le teng ha kea utloa eka taba ena e sisintsoe kapa hore e tolokoe le ho hlalosoa ka tsela e lokelang.

Ke supile taba ena ha ho ntse ho buua lintlheng tse ngata hore tsona likolo tsena tseo ho bonahalang li ahiloe mesikong ea lithaba, leha ho thoe ho etsa hanyane ha ho tëoane ebile ‘Muso o tla bona hore na mabala a etsoa joang. Ke re libaka tseo likolo li ahiloeng ho tsona li fanoe ke ‘Muso,

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Motho u ipotsa hore na batho ba

neng ba aba libaka tseo ba ne ba lebetse hore bana baa ba lokela hore ba bapale? Ho ne ho shebuoe hore ho tle ho etsoe develop litsela tsa ho bona hore na ba talented in sports ke bafeng kapa ho ne ho shebuoe feela hore re tle re ahe likolo joale re tle re re hamorao ke hona re tla ba shebela litaba tse amanang le mabala. Motho u ntse u sitoa ho utloisisa the logic e sebelitseng litabeng tsena. Leha ho le joalo ha u bone eka cheleteng ena eo re buang ka eona ea 2007/2008, taba ena ea mofuta ona e entsoe address.

Boholo ba batho ba keneng sekolong National University ofLesotho (NUL) and other tertiaries, ka hare ho naha ena haholo ba tsoang NUL ba khale, ba tla tseba hore ha esale ba etsa mekoloko ea hobane joale ho ne ho bonahala li-stipend tsa bona li ne li na le mathata. Ke kopa hore ke mpe ke re ebile a mang a Matona a Khabane a tseba taba eno. Le bane ba neng ba noa joala Ha Mafefooane ba tla sekolong, ba ne ba ntse ba tseba taba eno, ba fetile bothateng boo. Le ba morao tjena ba ntse ba feta ka hare ho mathata a mofuta o joalo. Motho u ipotsa hore na ebe ‘Muso o ee o ke o lekole taba ea mofuta oo ka tsela efe ho rarolla mathata ao hore a se ke a ipheta khafetsa le khafetsa? Ha e le hore re shebile taba ea thuto eo re ka reng ke thuto ena e boleloang ‘me ke thuto ena eo re lumelang hore e tsoela naha ee molemo? Le teng ha ke tsebe hantle hore na ebe ke litaba tse shejoang joang ‘me na maikemisetso ke hore li tle li etsoe address ka tsela efe na?

Taba e ‘ngoe, Mohlomphehi, kea Tourism. Ha re sheba taba e amanang le Tourism re ithuta ka matla hore 98% ea li-lodge, li-guest house le hotels in this country ha li matsohong a Basotho. ‘Muso e le hore moruo o be ka hare ho liatla tsa Basotho, ke eng eo o hopolang ho e etsa ho thusa bahoebi ba Basotho ho kena likhoebong tsa mofuta 00? Li-lodge tsena tseo re batlang hore re li thaothele ka hore li-Tourist li etele ka hare ho naha ena. Na Basotho baa bona ho na le moo re reng ba tle ba une molemo teng litabeng tsee tseo ‘Muso o nkileng ka sekatja le ka matla hore ho kenngoe chelete na? Joale ho khothalletsoe bahahlauli hore ba tle ka hare ho naha ena ‘me ho thoe ba tlil’o siea lichelete tseo hangata ho feta hanyane, Mohlomphehi, u elelloang hore leha re batla hore li-Tourist li etele ka hare ho naha ena ea rona, ha ba fihla libakeng tse itseng ba qeta ho bona lintho tse peli tse tharo, ke phetho. Ha ho na other activities tse ka etsang hore motho eno a iphumane a lutse moo matsatsinyana a itseng ‘me a sebelisa chelete eo a tlileng le eona ka hare ho naha ena.

Mohlomphehi, ha u bone eka ho na le litsela tseo ho thoeng ho lokela hore ho sebetsoe ka tsona molemong oa hore ho etsoe hore haeba li-Tourist, mohlala, li etetse sebakeng seo ho thoeng ke Liphofung, joale ba qeta ho etsetsoa a presentastion e ka nkang metsotso e mashome a töeletseng ha ho thoe e telele, joale ka morao ho teng e le hore batho bana ba lule mono, ba se ke ba iphumana ba re, re qetile, there is nothing else, joale rea tsamaea. Ba iphumane ba lokela ho robala mono hobane ho na le other activities tse tlang ho etsahala ka shoalane tse tla ‘ne li etse caught the attention ho fihlelletse ha ba sebelisitse chelete e itseng e salang ho batho ba mono. Le teng ha utloe eka ho sebetsanoa le taba ea hore ho tle ho etsoe litaba tsa mofuta o joalo.

Thaba-Bosiu a Cultural Village e ea lokisetsoa ‘me e sebetsoa ka chelete e boima, e tlil’o ranoa (run) ke mang? Ke ‘Muso? Na ho se ho ntse ho koetlisoa batho ba tla e rana (run)? E tlil’o runoa (run) ke Business Community ea naha ee? Na ba se ba ile ba etsoa identify.

HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, mantsoe a mang a thatafalla ba a ngolang ha a sa bitsoe hantle. Sebakeng sa “ranoa” u ke u batle lentsoe le leng.

HON. M. RALEJOE: Motho u re, hore re tle re hlakeloe ke lintlha tsena ho le monate kapa ho bobebe hore re tsebe hore na meralo ke efe molemong oa hore likhoebo tse kang tsena li tle li qetelle li sebetsoa ke sechaba. Mohlala o mong, Mohale Lodge ho na le nako eo ho neng ho thoe e lokela hore e fumane batho ba ka tsebang hore ba sebetsane le eona. Ha ke tsebe hore na ke bahoebi ba bakae ka hare ho naha ena ba neng ba ile ba fuoa monyetla. Le hore na ke bahoebi ba bakae ka hare ho naha ena bao ho neng ho lumeloa hore ba fuoe koetliso molemong oa hore ba tle ba tsebe ho sebetsana le lodge eo e le hore e tsoele naha molemo le bona e ba tsoele molemo e le bahoebi. Ke litaba tseo u utloang re bua ka tsona ‘me li le monate tseo tse amanang le hore re lakatsa hore batho ba tle ka har’a naha ea rona, feela ho elelloa hore ha ho na töusumetso, ha ho na thuto e neoang bahoebi ba rona ka ha tse ling tsa likhoebo tsena e le tse ncha, ‘me tse lokelang hore li tle li sebetsoe ka tsela e fapanang.

Manyesemane kapa batho ba tsoang ka ntle ba sebetsanang le li-lodge tse ngata ka hare ho naha ena, they go to the Internet. Ba bua le metsoalle ea bona from other countries, e leng bona batho ba etelang libakeng tseo tsa bona, ‘me joale ba itäiela chelete ho bona.

Joale feela the Communities around those lodges, bona ha ho na benefit eo ba e fumanang. It has to be incorporated in such a way that baahi ba metse eo le bona ba une molemo tabeng ea mofuta o joalo. Haeba e etsahala ka tsela eo, re lumela hore e tla ba e ea re thusa.

Auditors General’s Office. Ho ntöuoa Audit Report ‘me Paramente ena e sitoa ho fumana litaba tseno hore e shebe joale hore na ho etsahetseng ka lichelete. Li-report tse ling tse ileng tsa tsoa nakong e fetileng, ho ne ho na le likhang tsa hore na li nepahetse kapa ha lia nepahala. Lichelete tse neng li bontöoa ke those Auditors Report, tse neng li lokela hore li setsoe morao hore na li sebelisitsoe joang, ho etsahetse eng, u utloa ho se na letho leo ho buuang ka Iona; feela ho thoe Ntlo eona ena e Khabane e fane ka chelete eo ho sa etsoeng account for eona. U ema hloho ha u tseba hore Auditors Report from Auditor General lia tsoa, feela ha ho na letho le etsoang ka tsona.

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Hon. Member for Matsieng.

HON. M. LEHATA: Mohlomphehi, ken e ke re Setho se Khabane se ntseng se bua e se e le Setho sa Paramente, joale ke utloa se bua ka litaba tsa khale tseo ekang e ne e se Setho sa Ntlo ena ha se tsebe Auditor General’s Report e etsoa table in this House, ho ee ho be le Komiti ea Public Accounts e thuse and table the report even in this House. Ke kopa se se ke sa bua joale ka ha eka litaba tsena ha li etsahale, ha se tsebe lia etsahala ka ‘nete [Liatla].

HON. MADAM SPEAKER: Ke amohela ntlha ea hau ea tsamaiso, setho se Khabane [Liatla]. Order! Ntate Maphalla ke hlalosetse Setho se Khabane. Ho na le Komiti mona Paramenteng e bitsoang Public Accounts Committee, eo e reng ha ho qetoa ho tekoa litlaleho mona ebe e ea li sebetsa. Ee, ehlile lia sebetsoa litaba tseno, Setho se Khabane.

HON. M. RALEJOE: Ke kopa ho amohela taba eo, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, feela ke re na ebe li ee li sebetsoe ho fihlela hokae [Lerata].

HON. MADAM SPEAKER: Order! Setho se Khabane, u se u le teng u tla ithuta tsona le ho li tseba hantle haholo. Ke eona taba eane eo le ileng la eletsoa ba fihlang hore le ke le lule le ithute [Liatla].

HON. M. RALEJOE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Leha ho le joalo ke mpe ke re, taba e amanang le palo ea sechaba ke nke hore ke taba e bohlokoa haholo ha ho tluoa tabeng e amanang le kabo ea lichelete. Lichelete tse ajoang ‘me li abeloa makala hore a etse mosebetsi re sa tsebe hore na li il’o sebeletsa batho ba bakae, ke nka re ntse re ipakela mathata. Re sa tsebe hore na ke bo mang ba il’o etsa benefit litabeng tsa mofuta 00, ke nka e ntse e le taba e supang mathata. Haholo-holo ha motho u lumela hore ho sebelisitsoe lichelete tse ngata…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Order!

HON. M. RALEJOE: Le hore ho bile le a Census ea selemo sa ho feta, ‘me eo ka kutloisiso ea botho e neng e le eona e tla bopa guidelines tabeng ea hore na chelete tsena ha ho thoe li il’o etsa tjee, li etsetsa batho ba bakae, li tsoela batho ba bakae molemo? Ha joale re li etsa tjee ka har’a lefifi re sa tsebe hore na ke sechaba se sekae sa Basotho se tla fumana se etsa benefit tabeng ena ea palo ea sechaba.. ..

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Hon. Deputy Prime Minister.

HON. L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re ha Setho se Khabane se khethile ho ea lefifing, rona re khanyeng ea ho tseba hore na ke sechaba se sekae. Che ha se le lefifing o lefifing se le seng [Lerata].

HON. M. RALEJOE: Ntumelle, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke tsoele pele litabeng tsa ka ka ha ke re eona taba eo ea palo ea sechaba e sieo, ebileng e bakileng lipelaelo litabeng tsa amanang le likhetho ka manane, e ne e le bohlokoa haholo hobane ekabe e fane ka leseli. Ke supile taba ea hore ho ajoa lichelete, ‘me ke supa hore ha re tsebe hore na ke lichelete tse eang ho sechaba se sekae ka hare ho naha ena eo re phelang ho eona.

E ‘ngoe ebile e le taba ea hore re na le Basotho ba sebetsang Afrika Boroa ‘me bao matsatsing a mangata har’a selemo ba sa luleng ka koano ka Lesotho ba sebetsa Afrika Boroa, joale rona ka hare ho naha ena re se na lipalo-palo tseo. Ke supile taba ea hore ho na le batho ba nang le mathata le bohloko ba HIV le AIDS, bao ha joale re sa tsebeng le hore na ebe ha ho ntse ho fanoa ka li-percentage, neng-neng e tla ba 33%, neng-neng ebe 23%, ke hore na likhakanyo tsee li etsoa ho ipapisitsoe le lipalo lifeng? Kapa ke lula feela ke ngole hore ke bona eka selemong sena ke palo e kana le eona e’a nqaka, Mohlomphehi. Motho ha u tsebe hore na ebe litabeng tsena tsohle rea be re ntse re re re leba kae.

Mohlomphehi, u ntumelle hore ke tle ke qetele litaba tsa ka, Mohlomphehi, ka taba e amanang le thuto ‘me ke e nke le lipapali. Ke re ka hare ho naha ena Lekala la Thuto ke Lekala la bohlokoa haholo. Ke leo ‘na ke le ngoana oa Mosotho naheng ena ke ne ke lumela hore le lokela hore le hlokomele bangoli ba libuka. Mohlomong hangata ho feta hanyane, batho ba joalo ka ba re sietseng letlotlo la libuka tse neng li baloa haholo likolong, e le libuka tsa lipale le libuka tsa litöoantäiso, matsitsing ana ha ba eo. Mohlomong ke hobane Lekala la rona la Thuto, mona, ke mpa ke lahlela keletso.

Le ne le lokela hore ka nako e ‘ngoe le ke le beelle chelete e itseng ka thoko eo ka eona le ka tsebang hore le tle le hohele bangoli ka eona. Motho ea ngolang a ntse a ea mosebetsing o ba le bothata ba ho nka nako e telele haholo hore a qetelle a re file sengoliloeng sa hae. Athe haeba ho na le letho leo a le fuoang ‘me a sebetsana le taba eo, ho ba bohlokoa haholo hore ebe a ka etsa seo. Mohlala, Ntate Ntsu Mokhehle moea oa hae o iphomolele ka khotso. Ke ne ke lumela hore Lekala la Thuto le ka be le entse library e nyenyane e buang ka litaba tsa bophelo ba hae e le hore bana ba tsebe hore ba bale litaba tseo ‘moho le Litona-Kholo tse bileng teng kapa lietsahala tse bileng teng ka hare ho naha ena, e le hore re tsebe litaba tsa naha ena ea Lesotho…

HON. M. BILLY: Ka uena, Mohlomphehi, ke ne ke re ke botse Setho se

Khabane hore na ebe ha se bone eka litaba tsee tse bohlokoa tseo se ntseng

se li bua tse ntle hakana, ke litaba feela tse ka etsoang kapa tsa phethoa ke moo ho tsamaisoang naha ka mokhoa o nang le ponaletso e ntle, moo ehlileng ho nang le lerato la naha? [Lerata]. Na ha se bone eka litaba tseo li ka sebetsoa feela ha ho na le ntho e joalo na?

HON. M. RALEJOE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane se opile khomo lenaka.

Ke mpe ke lielle ka hore ka ‘na ke ne ke tla utloisisa hore ebe Lekala le ne le ka etsa taba ea mofuta o joalo. Taba ena e ne e tla re thusa haholo hore batho ba bang bao e leng lingoli kapa bangoli, ba nke nako ho ea sebetsana le mesebetsi eo, joale ka ha e le e hlokang liphuputso, ‘me e hloka motho ea tsamaeang libaka tse itseng, ho fumana litaba tse nepahetseng hore a tle a tsebe ho re siela letlotlo. Lipapaling. Re bile le bahale ba naha ena ba ileng ba etsa hore naha ena e tsejoe lefatäeng. Mohlala litabeng tsena, nka bua ka ntate Motsapi Moorosi ea neng a matha haholo, empa kajeno ha o botsa ngoana ea monyane hore na Motsapi Moorosi oa mo tseba kapa o kile a bala letho ka eena, u fumana ho se na letho le setseng le ntse le supa khalala eo ea rona ea naha….[SETHO SE KHABANE: Ha ua ngola keng?]…U sheba batho ba täoanang le bo-Zero oa ha e-so Mafeteng koana ea neng a bapala bolo [Lerata].. . .

HON. MADAM SPEAKER: Order! Honourable Members, order please.

HON. M. RALEJOE: U ithuta hore taba eo ea hore ebe ha re sa na bahale lipapaling, bao letlotlo la bona le salang le baloa ke rona, ‘me le hohela bana ba bangata hore ba qetelle ba e na le thahasello ea hore ba iphumane le bona ba lakatsa hore ba täoane le litho tseo tse teng tse tlotloang ke naha ena, re mona moo re leng teng kajeno; ‘me re töoarana le mathata a kang ana. Ke ka hona, Mohlomphehi, u tla fumana hore ha ho hlalosoa taba eo e leng ‘nete, sebakeng sa hore ebe rea e amohela e le ‘nete, joale re tla ba le bothata ba hore re lumaele [Liatla]. Ke kopa hore litaba tsena le tse ling tseo ho amohelehang hore mohlomong li ile tsa lebaleha ka phoso hobane ke lumela hore ha ho na naha e ka tlohellang bahale ba eona ka boomo. Ke re tse ileng tsa lebaleha ka phoso, monyetla o ntse o le teng oa hore li ke li lokisoe.

Libapali tsa khale tsa tennis, tsa bolo ea maoto, tsa mabelo, tsa boxing, joalojoalo, ho ke ho shejoe hore na ho ke keng hoa imamelloa hore batho bao ba

ke ba tlotloe ka ba ba ne ba re thabisa, ‘me ba etsa hore re be motlotlo re le naha, re le sechaba naheng ena ea ha habo rona. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke Iahletse hakaalo u ntumelle ke re, likhakanyo tsena tsa lichelete tsa 2007/2008 li ajoe ke Ntlo ena e Khabane.

HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, re ‘ne re hopoleng hore ha re bue ka budget ka karetso, re bua ka Consolidated Capital Account.

HON. M. S. LEHATA (Matsieng): Kea leboha, Mohiomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata hore ke kenye letsoho mona ho Capital Budget…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ha ke hopotsa Ntlo hore na re lokelang ho etsa joang, ha ke se ke ka utloa likarabo tseo ke li utloang.

HON. M. S. LEHATA: Kea kholoa libekeng tsa ho feta re ile ra sebetsana le Recurrent Budget, ra e fetisa e neng e etsa chelete e kaalo ka MS, 488, 000 000. Hona joale re bua ka Capital budget e etsang chelete e kaalo ka Ml, 924, 000, 000. Joale ke rata hore ntho ea pele ha motho a sheba palo tse peli tsena a li nka, joale ka ho Recurrent Budget ka mane a sheba hore hangata chelete e abjoang ke Ntlo ena kea tjelo, ke taba tsa administration moo ho etsoang hore basebeletsi ba lefshoe, mosebetsi hore o tsebe ho etsoe ho tëoanetse hore ho be le term, ho be le litlhokahalo tse tlang ho etsa hore litëebeletso li tsebe ho fihla ho batho metseng mane.

Joale ha u sheba Capital Budget ke moo u fumanang hore ehlile chelete ena e eang ho li-project ka botsona e leng moo litëebeletso li eang sechabeng. Moo sechaba se utloang monate oa budget ke mona moo re leng hona teng hona joale hobane is the budgetfor projects tse eang mane sechabeng. Joale phapang ena eo motho u e bonang, u ipotsa hore na ehlile re entse balance hantle ha re ja ho feta mong’a khomo na, hobane mong’a khomo ke sechaba. Ka hona budget e kholo e tlameha hore e be the Capital Budget ebe recurrent Budget e ba tlase, mohlomong ha re ntse re lokisa litaba tsa rona re qetelle chelete e ngata e ea mane ho li-project, ho ntlafatsa maphelo a batho ho feta e sebetsang ka liofising tsa basebeletsi le bohlanka bo teng.

Taba e ngoe hape eo motho a ileng a e sheba ke makala ka bo ‘ona hore na ka mona ka harâ the Capital Buget, makala ao a fumaneng chelete kapa a kopeloang chelete e ngata na ke afeng, ao motho a neng a ka lebella hore ebe a fumane chelete e ngata hape mohlomong a sa e fumana na ke afeng. Le hore na ao a fumaneng chelete e ngata mosebetsi oa ona bophelong ba sechaba na ke Ofeng. Ha u ne u lebeletse hore le amang ao ebang ha a fumana mosebetsi oa ‘ona na ke Ofeng, ‘me na ho ne ho ka etsoa joang hore litaba tsena li tsamae ‘moho.

E ‘ngoe ea lintho ke ho sheba hape taba ea na li-source tsa chelete hore na li tsoa kae. Kea kholoa Setho se Khabane Ntate Malebo, maobane se ile sa bua ka taba eno hore ke lekhetlo la pele ‘Muso oa Lesotho eba oona o tëehetsang Capital Budget ho feta li-grant le li-loan. Hono ho bontëa boiphihlelo ba hore likhafa tsa sechaba sa Basotho joale li sebelisoa hantle hobane lia bokeletsoa, li khutlela ho sechaba ka mokhoa oa li-service. Ena eona ke taba ea bohlokoa haholo.

Hape motho u ipotsa hore na ho etsahetseng ka li-grant haeba li fokotsehile, haeba ngoaholo li ne li le ngata ho feta monongoaha kapa ‘Muso ke oona o nyolotseng chelete, o entseng hore e be ngata, ebe li-grants li be li le hona moo li neng li ntse li le hona teng kapa ‘Muso o nyolotse haholo. Ke e ‘ngoe ea lintho tseo ha u eba le set50antso sena motho u ipotsang lipotso hore na re shebile hantle hore na hantle re tsoa ho kae ‘me re ea hokae.

Ke rata ho leboha bathusi ba Naha ea Lesotho le Sechaba sa Basotho. Ho na le bafani ba bangata ba hlahang ka mona ka ho budget, ba bontëitsoeng hore na ba thusa li-project lifeng hore li tsebe ho etsahala. Ba kenya letsoho litëebeletsong lifeng hore li tsebe ho phethahala hobane ‘Muso o ke ke oa tseba ho li khanna kaofela ka matla a oona. Ka hona ke rata bano bohle ba hlahang ka ho budget hore ba t<oare letsoho leno ho thusana le ‘Muso oa Lesotho ho bona hore Sechaba sa Basotho tlhoko tsa sona lia arabeloa.

Ka harâ budget ka mona ena ea Capital Budget, Lekala le ka holimo limo ka chelete ke the Ministry ofFinance, ka M450, 000, 000. Ke ile ka ipotsa hore na Ministry ofFinance ha oona ke ho etsa’ng? Ke ho thusa feela ho nahana le ho sebelisa lichelete, ke ntho e kang mochini o thusanang tabeng tsa lichelete. Na o fihla le tlase mola moo ho etsoang li-project tse batho ba khonang ho li fumana na? Taba ena ke ile ka e sheba ka mekhoa e mengata hore na ebe li-project tse tlang ka Lekaleng la Lichelete ke tse hahang the systems hore li hole e le hore tëireletso ea lichelete le tgebeliso ea lichelete e

tsebe hore e bolokehe ho feta ka mokhoa oo ho ntseng ho etsoa kateng na? Motho ua bona hore ehlile ke ho tla haha the systems tse teng tsa hore na lichelete tsa ‘Muso li sebelisoajoang, taolo ea tsona le ho kengoa hoa tsona.

Joale eaba motho o’a bona hore haeba motho a lema, joale a aha lisiu ho tla bokeletsa chai ea hae hore e tle e bolokehe e tsebe ho etsa mosebetsi oa ho fepa bao a rerileng hore ba fepehe, taba ena ke taba ‘me ke khatelopele.

Lekala la bobeli ke fumane hore ke Ministry ofPublic Works and Transport, leo re tsebang hore Iona mosebetsi oa Iona ke ho etsa lintlafatso metseng mane ka litsela, marokho le tse ling ho etsa hore taba ea tsamao le neheletsano ea melaetsa li fihle ka pelenyana ho Sechaba sa Basotho. Ha u sheba u fumana hore le taba eo ka bo-eona e ntse e boetse e batla e atametsa litaba tseo Basotho ba li lebeletseng, tseo ba li hlokang, tseo ba re rommeng ka tsona ka Ntlong ena. Ka mokhoa o täoanang le Ministry of Natural Resources le Ministry of Health and Social welfare ke tsona tse ka holimolimo tseno tse ‘ne tseo u bonang li fumana chelete e ngata.

Ke ile ka sheba Lekala la Temo e leng Ministry of Agriclture. Ka fumana chelete eno e M35, 000, 000 e le ‘nyenyane haholo hobane batho ba bangata ba na le mobu, o ka khonang ho ba thusa hore ba sebelise mobu ono oa bona e le hore ba felise taba ea tlala haholo hobane re na le rate ea batho ba sa sebetseng e phahameng haholo. Batho ba bangata ha ba sebetse, bophelo ba bona bo ntse bo etsa depend holimå mobu oo ba nang le oona. Ho thusoa ha bona hore ebe ba o sebelisa hantle, o ba tsoele molemo, le ho latela the Budget Speech of the Minister of Finance ha a ne a bua mona hore na temong na ho tlil’o sekameloa kae hore ho thusoe bao masimo a bona a leng pelå linoka hore ba tle ba tsebe ho nosetsa, le ho tla thusa ba bang hape litabeng tsa temo ka mokhoa o batlang o matlafetse kapa o batlang o phahame. Ke bona chelete ena e le nyenyane ho tla latela litaba tsena tse neng li buua mono, eka chelete eno e tla sebetsa libakeng tse nyenyane e sa anele naha kaofela. Taba ea hore re etse hore kanetso ea lijo e be teng ka harå naha ka mona, with this amount, ha ke bone e ka re tla e fihlela.

Joale ke hore re tle re shebe ho etsa balance hore na re tla qetella re fihletse joang hore mona temong likhafa tsane tsa Basotho tseo re li nkang ho motho e mong le e mong eo e reng ha a reka a khafa, e tle e khutle, e khutlele ho eena mane ho ea mobung oa hae ho ea sheba litaba tseno tsa bophelo ba Basotho.

Ke shebile hape Ministry of Trade and Industry, Cooperatives and

Marketing. Ka lebaka Ia likoporasi tse oelang tlasá Lekala leo moo joale Mohoo oa Lesotho Congress for Democracy o fetohang leano Ia ‘Muso, o buang ka bofuma hore bo fele, moruo o hole, ‘me ho tatoe. Chelete e filoeng Lekala lena le eona ke bone ke e halala ha ke sheba hore na leha likoporasi li se li phela, re etsa hore joale li phele, li sebetse, e re Basotho ha ba lemme ba ikopantse ho etsa lihlahisoa ba be le mokhoa oa hore na ba rekisa joang, ba fumana lintho haufinyane le bona joang, ho isa liÑebeletso ho bona ‘me ka mokhoa oa boikopanyo oo linaha tse ngata li hotseng moruong ka lebaka Ia boikopanyo boo, boo le Naha ea Lesotho e ileng ea bo qala, eaba ea nyoloha moruong oa eona ka boikopanyo ebile e le leano Ia Ma-Congress ho tloha qalong hore boikopanyo ke ntho e kholo, likoporasi li be teng ‘me sechaba se tsebe ho phela. Tse ileng tsa fumaneha hore joale li ile tsa oa, ‘me tsa sebelisoa hampe ke ba bang ba neng ba e-na le matla ka nako eno a ho tsamaisa litaba tsa naha ena. Ba ile ba nka monyetla oa ho liha likoporasi tseo tse neng li tlameha ho thusa sechaba sa Basotho ba mafutsana se tlase mane. Joale re batla ho phelisa taba eno hape hore e tsebe ho nyoloha. U bona ho akhetsoe feela, limilione tse mashome a mabeli. Na ebe re tla fihla kapele hakae tabeng eno na? Kea tseba hore ha ke bua tjena Letona Ia Finance le tla nthusa hore le tlil’o tla le etsa hore le tle le nkholise hore na le shebile kae hore le e’o fihla hona tabeng eo.

Kea kholoa Lekala Ia tsa Temo le Lekala Ia tsa Meru, li batla li tsamaea ‘moho, li sebetsana le mobu, ho ntlafatsa motho, ho thusa batho hore ba leme lifate e le tsa litholoana kapa tsa meru, makhulo a be matle sebakeng sa liphoofolo tsa bona. E leng sechaba sane se tlaase-tlase mane metseng se phelang metseng mane se sa pheleng le Maseru mona ho bonoang batho ba phelang mona ba eang mesebetsing ha khoeli e fela, b’a khola. Bano ba hae ba fumana meputso ka mobu oa bona le lihlahisoa tsa bona tse hlahang mobung le liphofolo tsa bona tse moo. Ka mokhoa o goanang u bona ho fanoe ka chelete e M9, 000, 00. U bona eka mohlomong ka mokotleng ho ile ha hlahella, empa lekhetlong le tlang re tla kopa hore ho tle ho shejoe mono hore na ho ka phahamisoa joang litaba tseno.

Ho na le litaba tsa bohahlaoli, eo e leng e ‘ngoe ea li-project tsa pele tsa ‘Muso hore re tlameha hore re rekise Naha ea Lesotho ho bitsa bahahlaoli hore ba tla ka harâ naha ka mona hobane ho tla ha bona ba tlil’o siea chelete. Bohahlaoling ha ho tëoane le temong haholo moo ho tla thoe komello kapa letsatsi le chabile ha rea kotula. Ha feela khotso e le teng ka harâ naha, bahahlaoli baa tla, ‘me ha ba tla ba siea ho hong. E leng hore polelo eane ea Basotho ea hore mabele a lengoa ka a mang, mona tabeng tsa bohahlauli re hle re tëele haholo ho lema mabele hobane joale re tla bitsa ba bangata ho rekisa naha ea rona ena eo re nang le eona.

Taba ena e kholo haholo ea khotso le taba ea bohahlauli hobane ho na le taba tse ling tseo u fumanang hore ka nako e ‘ngoe ha li etshala, u bona re le ka Ntlong ena, re aba lichelete hore ‘Muso o tsebe ho sebetsa, sechaba se tsebe ho phela, re bua ka tsona ebile re lumellana ka tsona. Ha re tsoa ka mona, re boetse e mong o nka line ea hae e etsang hape hore sona sechaba seno se se ke be sa phela. Taba ea khotso le botsitso ka harâ naha ena ke taba e kholo haholo eo haeba ha re e tsoa ka mona re e lukang ka ntle ka mane, ho se nang thuso ea hore e be re lutse ka mona re aba lichelete tse eang ho sechaba mane empa chelete tsena tsa sechaba ha li na ho fihla hona mono.

Lipapaling mona, Letona la Lipapali ha le bua ka taba tsena le ile la bua ka chelete e M 14, 000, 000 ea li-project. Le bontëitse hore na li-project tsa Iona ke lifeng la bala libaka tsee ekang bo-Mafeteng le bokae. My main concern tabeng ena ke hore 2010 ha World Cup e tla South Africa, kea kholoa mohlomong joale ka motho e mocha, ke na lehabea la hore ke batla ho bona hape le team ea naha e le part of the teams tse mono tse Ioanelang ho nka mohope oa lefatse. Haholo hobane ke lekhetlo la pele o e-tla pelâ rona, ke lekhetlo la pele e e-tla in Africa, e ka ‘na eaba o tla tla mohlomong ke se ke lekana le Setho se Khabane Ntate Malebo tjena, eba ha ke na ho khona le ho’a shebella. Chelete ena e M14, 000, 000 ha ke bone e tlil’o thusa topromote Sports ka botsona hore re qetelle re fetola molao oa lipapali ho tloha ho oa amateur to professional e le to motivate bana ba naha ena ba bapele ba lefshoa, e le hore a tsebe hore ho ea lebaleng ha hae ke mosebetsi, a boulele papali, a boulele talenta eo a nang le eona hobane o tla fumana ho hong ka eona.

Mothating ona ho fapane hobane u fumana hore o nka nako e nyenyane a ena le talenta hobane ha a tloha mono o ea tseba hore Iapeng mane ha ho na

letho le il’ong ho jeoang, ho na le mathata, o qetella a tlohela papali eo, a sheba mesebetsi e meng e ka etsang hore a qetelle a fepa eena le lelapa la bo ho feta hore ebe joale o lebaleng mane o lelekisa moea ka ho matha kapa ho bapala bolo feela lelapa le sa fumane letho qetellong ea letsatsi tabeng tseno tsa lipapali. Ke tla rata hore lekhetlong le tlang, ho tle ho shejoe hore ehlile taba eno e tle e etsahale.

Taba ena ke e bua hobane ho na le bill eo re e filoeng e ileng ea baloa in the First Reading e bontöang e kopanetsoe ke Lekala la Lichelete le Lekala la tsa Lipapali, ho tla etsa hore bahoebi ba kenye letsoho tabeng tsa lipapali. Joale empa bahoebi ha ba ka kenya letsoho litabeng tsa lipapali, ba isa lichelete mono, ho e-so fetoloe molao ona oa mechaba, chelete tseno li tla ea feela li sa il’o tsoela libapali tsona ka botsona molemo. E leng ntho ea pele eo re tlamehang hore re shebe hore na re etsa’ng ka libapali tseno tse mono tse sebelisang matla a tsona. Mokhoa oa tsona oa ho ja le mokhoa oa ho Phela le eng ka Ofela re bone hore le bona ba phela. E le hore Setöoantso sa molao se teng ka mona seo re tlil’ong ho se sebetsa re le Ntlo ena se tlameha hore le sona se o il’o fetoha se shebe hore na lipapali ka harå naha ka mona li töoaroa joang, se tle ka pele e le hore li tsamae ‘moho e le hore e tle e re ha bahoebi ba töela lichelete tsa bona lipapaling ebe e le hore ba li töela ho ea lefa ba tsamaisang lipapali le bohle ba kenyang letsoho tabeng tseno tsa lipapali e le hore moruo oa naha o tsebe ho nyoloha le talentsa tsa bana ba Basotho li bolokeha ba li boulele ba tseba hore ke mosebetsi, ho ea mabaleng ha se taba ea ho ithapolla feela.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, mosebetsi rea tseba hore o pharaletse, chelete ha e ngata hobane ehlile ha e khone hore e ka etsa mesebetsi eohle. Ho na le litaba tse ling tsona tseo re tlamehang hore re bone hore rea li tatela ho ea fihlela töepo ena eo Basotho ba ileng ba re fa matla a ho ba busa hore ba bone li phethahala ‘me li fihla ho bona. Le bona e be maphelo a bona a fetoha hobane ha motho a khetha ke hobane a e na le täepo ea hore o lebeletse phetoho e tla etsahala bophelong ba hae sebakeng seo a phelang ho sona, tikolohong eo a phelang ho eona, le naheng eo a phelang ho eona. Taba eno e bohlokoa haholo hore ba ikarabellang ba tle ba shebe hore lekhetlong le tlang boholo ba chelete bo ee mono moo sechaba se tla fumana melemo eo e reng chelete ha e tloha mona e il’o fihla motseng mane e le ka mokhoa ono o joalo, ebile e le kapele e le hore maphelo a bona a tsebe ho nyoloha hobane re nakong ena eo batho ba salang le likhutsana ba

bang ba e shoa ke lefu lena la HIV le AIDS. Mesebetsi e felileng ka South Africa. U bona Lesotho lena ka palo eo re nang le eona e se e le Iona leo re töepetsoeng hore re tla Phela ho Iona. Re tlameha hore re le boulele ho feta ba bang ba ntseng ba batla ho le rekisa ka santhao.

Ka hona ke rata ho tlatsa hore Ntlo ena e fetise chelete ena ho ea sebeletsa sechaba. Ntlo ena hape eona ka boeona e lokise kapele hore portfolio committees li be teng ho ea etsa töalo-morao ea delivery. Ka nakong e ‘ngoe chelete Ntlo ena e tla li aba tjena ebeproject A ha e qale ho fihlela selemo se ba se fela, feela Paramente e fane ka chelete. Ebile sechaba se tseba hore se lebeletse project hore e qale feela bosebeletsi bo lieha ho ea etsa mosebetsi mono ho fihlela selemo sa lichelete se fela ka molao ho thoe chelete lia oelella.

Ka nako e ‘ngoe lithuso tsena li fihlile tjena li qetelle li khutla makaleng mona ho thoe Lesotho ha le na tjelo hobane re sa ka ra li töoara hantle kapa ra sebetsa hore re qetelle re li sebelisitse hore re qetelle re fumane molemo oa tsona. Ka hona likomiti tseno, li tla thusa hore makaleng mane —joale komiti ea Paramente e tle e botse hore na ChiefAccounting Officer le Iona bosebeletsi bo teng, Paramente ha e le file chelete hobaneng le e-so qale project e tlohang moo ho ea fihla mona? Komiti eno ka bo eona e tla sheba even the performance ea hore na ho ne ho itsoe project e lebeletsoe ho nka likhoeli tse kae kapa lilemo tse kae, hobaneng joale e se e fetiloe ke nako feela e ne e lebeletsoe hore ebe e sebelitsoe ka nako e itseng. Taba eno e tlabe e thusa the Executive hore joale ha e ntse e khanna ka mane le ka mona Paramente e sebetse, ho töoaroanoe ka matsoho, Sechaba sa Basotho ebe sea hola, ebile se fumana molemo oa puso ea sechaba ka sechaba, ‘me se phele.

Taba tsena hape li tlil’o thusa hore kamorå hore lichelete tsena li ajoe, boikarabello ba Pararnete hape boo ke utloileng Setho se Khabane sa Lithabaneng se bua ka bona mona hore ehlile re moo hona joale lilemong tsena even the Office of the Auditor General, e etsang mosebetsi oa eona ka nako. Libuka tsa ‘Muso li etsoa audit, le li- reports li etsoa table in this Parliament. Tabaeno eno e hloka hore ha rele ka Ntlong ena e mong le e mong a bee sechaba sa Basotho pele ho feta hore na o lumela ho eng, ha a rate eng kapa na o ntse a tseka eng. Ho hlokahala hore re töoarane ka matsoho re le Basotho re bile re le baetapele in this country hore re bone hore litaba tsena lia etsahala. Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano.[liatla]

HON. M. MAL.IEHE (Butha*uthe): le ‘M’e Mol:sarnaisi ha e le mona ke fumane sebaka sena. Ke rata .joalo ka Litho tse ‘maloa tse fetileng ke lebohele ha e le mona chelete ena ea Capital Budget e nyolohile bonyane ka lipesente tsena tse seng li boletsoe tse 53%. Ke nka taba ena e le ea bohlokoa hobane hD bonahala tsoelopele e le teng ntlheng ena. Ha ke na hoba molelele haholo hobane ke tia ika makala a fokolang feela ho latela ka mokhoa 00 ke ithutileng Chelete ena ea Ca.pital Budget.

Taba ea bohlokoa Lekaleng la Bophelo eo ke boneng e ntse e saletse morao ]eha ho bonahala Lekala lerıo le qalelletse ho e sebetsa ke taba e amanang le batho ba nang le bokooa. Polelong ea Mohlomphehi Letona la Lichelete le ile la bontğa hore ‘IVIuso o tia sheba taba ena ea batho ba nang le bokooa, ba bangata haholo. Ba bangata le ho fela batho ba seng ba holile ba bitsoang maqheku le maqhekoana empa ha ba e-s’D ka ba fumana molemo oa likhafa tsa lichelete tsena tseo rona ba narıg le matla le bophelo bo feletseng re ntseng re li sebetsa.

Ke ne ke le sepetle]e mono maobane, ke, na le mokuli ea narıg le bokooa ha a tsebe ho bua, o sehelitsoe leihlo o Yitse a robetse mono le kajeno. Ke i]e ka ba masoabi ka mokhoa o makatsang ha ke fıımana hore o hlapa ka metsi a batang. Bakuli bano hona joale ha ke bua ba hlapa ka metsi a batang rnariha tjena. Joale ke re e ntse e le hona ntlheng eno ea Health ho ke ho hlahlojoe boemo bono le ‘na ke le Viena nke ke ka hlapa ka metsi a batang haeba motlakase o ka ba sieo ke tia tia ke sa hlapa. ka Paramenteng ka mona, hobane a bata ‘me a ea re kulisa. Joale haeba batho ba seng ba ntse ba kula ba tia hlapa ka metsi a batang, ha ho bonahe]e e ka ho tia tatoa joale ka ha ‘Muso o bolela, ke bona ho tatasela feela. Chelete e abetsoeng batho ba disabled ha e kopana e etsa limiloni tse peli le likete tse makholo a mabeli M2 200,000, ha ke tsebe hore na e tia ba thusa ka li-incentive tsa MIOO ka ithoeli kapa e tia sebelisoa joang, feela ke chelete e nyane haholo ho ]atela bothata boo ba leng ho bona.

Ke kene Lekaleng la Thuto ‘M’e. Ke ile ka mamela ka hloko Letona la Thuto ha le bontğa hore lichelete tsena ise ntseng li isoa likolong tsaprimary mona moo ‘Muso o seng o lefa schoolİees ka likhafa tsa rona, ho ntse ho na ]e likolo tse ntseng li lefısa barutoana schoo/.fees se etsang rangefrom MIO to ]1450.00. HO thoe ke sa lifbnstere tse Shoeleng, -ke tsa matloana, ke tsa eng.

Ke ile ka le mamela ha le re holim’a ngoana e mong le e mong ea primary ‘Muso o na le chelete 00 0 e ntgang bakeng sa mesebetsi eno. Joale feela ke ne ke re Letona la Thuto le hlokorne]e hore. ka har’a likolo tse ling ho ntse ho na le ntho e joalo, e etsahalang. Ke le kopa hore le nke khato malebana le taba ena hobane batsoali ba bang ekasitana le bana ba bang bao e leng

ho e fihlela. Ke ne ke re e tle e shejoe le eona„

Thuso ea likhutsana ha u ea hona sekolong mono. Taba ena ea hore na batho bao e leng likhutsana ke ba joang bao e seng likhutsana ke ba joang e ntse eso hlake hantle hobane ho thoe ba ngolisoa Ice Marena le Ma-counselor. Ka har”a metse ka mono u tla fumana hore ngoana e mong ha a na motsoali oa ntate kapa ‘m’e, ba bang ha ba na batsoali bano ba babeli. Joale feela ngoana ea se nang motsoali oa ntate kapa ‘m’e. Ke hle ke re a ntse a e na le batsoali ba babeli, joale ha ba le baputsoa mano Iapeng, ho se na moo ba nkang ba sitoa feela le hore ba ka lerna jarete ba etsetsang moroho, ba se na le chelete ea ho reka lipeo tsa ho ea lerrla mona., ka. ‘nete ho thoe bona ba etse joang. Empa ntho e worse ka ho fetisisa. ke hore ‘Muso o kile oa tëepisa hore bana bana ba qetang ho ngola standard 7 0 tla bona hore ba ea sekolong selemong sena, ba lutse hae mona ba le makholo-kholo, ba pasitse hantle ka mokhoa o makatsang. Joale ke ne ke re Lekala la Thuto le abetsong chelete e bileng e leng ngata, Ke bile ke thoholetsa e joale ka ha Motlatsi oa Tona-Kholo a bontëitse maobane. Kea mo thoholetsa hore ruri re leboha ‘Muso ha e le mona o nkile khato ea hore chelete e ngata ho feta e ‘ngoe ka har’a Makala e ee Lekaleng la Thuto. Joale empa ho bonahala e ntse e-so sebelisoe ka mokhoa o nepahetseng kapa e ea haella ha ke cho joalo hore e tle e fihlele litlhoko tseo ‘Muso le sechaba se li lebelletseng.

Ke kena Lekaleng la Trade. Lekala lena la Khoebo le Mesebetsi e Meholo, Likoporasi le Limmaraka ke Lekala la bohlokoa ka mokhoa a makatsang hobane ha re bua ka mesebetsi re bua ka e thehoang ke Lekala lena. Taba ena e ‘makalitse feela ha ho thoe ho eketsoe lifeme tse seng li ntse li le teng ‘me tse seng li ntse li hirile basebetsi ba bangata ba balloang ho ea liketeng tse mashome a mahlano, Maseru le N/laputsoe. Banna! Ha ke tsebe hore na ho tla buua ka Butha-Buthe neng, hobane ke lilemo tse Geletseng masimo a sechaba sa heso a nkiloe ke Lekala leno ho thoe ho il’o ahuoa lifèrne. Ho fihlela joale ‘Muso ha o sa re letho ka taba ea lifeme. Masimo ano ha a l_engoe, a lutse feelav Ha ke tsebe hore na holirn’a tlala ena e shebaneng le

                                                                                           

sechaba sena sa Basotho, joale ba nketsoeng rnasimo a sa lefshoa le ho ]efshoa kapa ba filoe sente holim’a mobu onc) oa bona ho lebelletsoe hore ba phele ka sebopeho se joang.

ne ke re Lekala lena le tle le inahane beterenyana ho feta ka tsela eo le hopalang ka eona .hobane kea tseba hore G l\’fuso o na Lekala la ho etsa decentralized taba ena ea Jifeme„ Joale empa ho fihlela joale re bona li e ntsoe confine Maseru le Maputsoe feelao Ke bolela le Mohale ‘s Hoek mane moo ho ahiloeng litoro tse emeng feela re sa tsebe hore na li tla qetelletse li sebelitse neng.

Taba e ‘ngoe eo Lekala lena le loketseng ho e ernela ka maoto ‘me ruri eo e leng ea bohlokoa, e ileng ea. buua ke Setho se seng se Khabane maobane, ke hore ha le ntse le inahanela ho theha lifeme tse:na le se ke la sheba lifeme tsena tsa masela a etsoang China kapa Europe koana, feela re na le boea ba lipoli le ba linku, re na le makoko a liphofoolo jole re ka etsa lifeme tseo re tsebang hantle hore li-resource tsa tsona li teng ka har’a naha ena. Le Ice re nahane ho fihle.la boemong bono hobane ruri ke sa pheta hore haeba ka mora 40 years naha ena e ipusa ha re e-s’o ka re ba le feme e le ‘ngoe eo re reng ke ea raw material ea rona, ka ‘nete ha ho bonahale eka ho na le moo re eang teng.[liatla]

Ke kena tabeng ea Lekala la Works. Ke shebane le lintlha tse peli feela e leng taba ea Rural Roads le Foot Bridges. Ke bona chelete e abetsoeng makalana ana a mabeli e le ‘nyane haholo ha latela tlhoko e teng ka hare ho naha ena. Ha ho na mang k.apa mang ea ka hanyetsang hore geographically Lesotho le ahehile ka tsela eo le hlokang marokho le marokhoana a mangata ho latela linokana le linoka tse teng ka har’a naha ena. Joale chelete e IVII 5,000, 000 eo ho thoeng e il’o sebetsa li-Rural Roads ha ke tsebe hore na ho thoe ke improvement of Rural Roads ke bona. e fokola haholo. Mohlomong ha e ne e ka ea shejoa ka tsela e ‘ngoe, ena e tla arnana le lintho tse ngata tse töoanang le Tourism. Bahahlauli ba loketseng ho tsamaea litseleng tsena ka likoloi tsa bona tse ntle tse theko e phahameng tse loketseng ho tsama.ea litseleng tse baballehileng, joale ba tsebe ho siea chelete e tla tla li kenya letöoana haeba li -ßetsoe le cravel ka mokhoa o motle. Joale ke re chelete ena ke bona e fokola le haeba ho thoe: sejo senyane ha se fete molomo. Mona terg ‘IVIuso o tla hloloa ho tata le ha o ka ba oa rata. O ke be oa khona ho tata ka chelete ena ho phetha mesebetsi ena.

Ke kene ho Forestry. Ke ne ke sa tsebe hore na chelete e tla sebelisoa ke Lekala lena hote ria etsoa hokae, empa ke utloile ha ho hlalosoa ho thoe holim’a  e töoahetsoeng taba ena ea boemo ba tlala ka har’a naha ena Foresfry e tla e sebelisa. Ha ke tsehe .hDre na e, tla e sebelisa joang hobane ho fihlela joale Ntlo ena kapa ‘na ha kea utloisisa hore na e tla e sebelisa ka tsela e joang. Mohlomong ka. tsela ea hore ho lenngoe lifate li täireletsoe, ‘me batho ba li sireletsang ba lefshoe. Ho katoe mangope, I belive so, ho jaloe joang e.kaba bohlokoa ha ho ka ha etsoa joalo; ‘me ho ]efshoe sechaba sena ka chelete se tle se tsebe ho reka lijo. Ho se ke ha rekoa phoofo e bolileng ea Machaena le Ma-America ho tla tla fepa sechaba sena se lapileng ebe e ea se kolisa, e be ka tsela eona eno.[liatla] Re ka ananela, me ra tlatsetsa hore ho be joalo.

Ke tle Lekaleng la Natural Resources. Ha IC tsebe hore na WASA le Rural Water Supply li sebetsa ka tsela e joang leha e le Mafapha mabeli tlas’a Lekala le leleng la metsi. Ha eso mane Rural Water Supply e ile ea etsa liborehole tse tharo tse metsi a mangata. Ha e loketse hore e kenye liphaephe pipes) sechaba sa motse oa heso se filmane metsi, eaba motse oa heso o hokelloa ka toropong. Joale eaba e se e re ha e sa sebetsa mono hobane motse oa Ha Mopeli o se o oela ka toropong. Ho fihlela lena ke chelete eno e likete-kete tsa maluti e senyehileng ho etsa li-borehole tseno. Li ntse li le joalo, WASA ha e na taba le tsona, re ntse re se na metsi ka har’a motse. Joale ke re Letona le Khabane le Natural Resources le ke le shebe litaba tsena hore na ha e le makalana a mabeli tlas’a Lekala le le leng ebe hobaneng ha a se na täebelisano ‘moho, mot:) e mong a ileng a siea teng e mong a qetelle. Ke töenyeho feela ea lichelete e se nang tatello kamorao.

Ke kene tabeng ea Tourism. Puong ea Motlotlehi ha a ne a bula Paramente ena o ile a bont{a rr100 a neng a bala teng hore Information Centre…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Thank you, Honourable Member. It is time for break you Will resurne at 4.00 p.m.

4.00 p.m

HON. MADAM SPEAKER: Order! The House is called to order. You may proceed, Honourable Member.

HON. M. MALIEHE: Ke re poleiong ea Motiotlehi ha a ne a bula Paramente ena ea Bosupa oile a bonts’a hore ka hare ho Lebatooa lane la Butha-Buthe, lelibohong la Caledon, Lekala la tourism le il’o aha Information Centre eo esale re lla ka eona lilemo-lemo hobane bahahlauli bana ba kenang lelibohong leno ka bongata ba fumana tlhalosetso tse amanang le litaba tsa Lesotho ka lehlakoreng la South Africa, motsaneng oo oa Mashaeeng kapa Fouriesburg kamoo ho tlaoetsoeng kateng. Joale empa re ile ra sebetsa ka thata hore re fumane sebaka seo sa hore ho e’o ahoa ofisi tseo ba tla tseba ho ithuta Lesotho ba le ho tsona. Ke maketse feela ha ke fumana chelete ee…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Letona le Khabane la Minister of Education and Training.

HON. DR. M. KHAKETLA: Ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore na ho tla ahoa li-border post ka tlasa Lekala la Finance na?

HON. M. MALIEHE (Butha-Buthe): Kea leboha, ‘M’e, ka uena, ‘M’e Motsamaisi, Mohlomphehi Letona la ka le utloa ekare ke re ho il’o hahoa liborder post empa ‘na ke bua ka information centre which is about 3 to 4 kilometers awayfrom the border. Ke sets’a se setlefor tourists.

Ke kene ho ea ho qetela, ‘M’e, e leng Local Government. Lekala lena la bohlokoahali, leo ka ‘nete-‘nete ha ho bua ‘nete e leng Iona le ka hare hare ho sechaba le isang lits’ebeletso sechabeng, ho fihlela ha re bua tjena ha ho bonahale le e ntse phetoho eo Basotho ba ka reng Local Government e teng, ea Phela re bona mapotolo a eona. Ha ehlile ha e-so bonahale. Joale le chelete ena ea Capital Budget e abetsoeng Lekala lena, ha u sheba metseng ea litoropo u bona e filoe M35,000,000. Ha u sheba li-council tse kantle ho metse ea literopo tse ngata haholo ke M21,000,000 feela. Bonyane litoropong mona leha ho loketse hore li shebahale, li be ntle, li be le litsela tse tsamaeeang tse ntle, feela sechaba sane se metseng koana se sengata haholo se tsietsing ea ho tsamaea ka likoloi ka lebaka la ho hloka litsela.

Ke mabatooa a mangata haholo a Local Government a ka ntle ho litoropo, ao bonyane hoja ebe chelete ena e M35,000,000, leha e ntse e fokola hakaalo, ebe e esitsoe kantle metseng. Joale ebe M21,000,000 ka ha litoropo li se ntse li e na le litsela tse batlang li le betere e se e le ho li etsa maintain, feela tse teng. Joalo ka ha teropo ea heso ea Butha-Buthe ka hare ho metse e

meng e ka hare ho teropo ka mono ke hore ho ts’oana le moo ho tsamaeang likosekara fela ekare ha ho tsamaee likoloi. Likoloi tsa likh’ara (car) ‘nqa tse ling li hloloa ho tsamaea ka lebaka la litsela tse mpe-mpe. Joale feela ka ‘nete, ha re buela Molimo ‘nete chelete ena e M21,000,000 e eang ho lirural council e nyane haholo.

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane sa Matsieng.

HON. M.S. LEHATA (Matsieng): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata ho botsa Setho se ntseng se bua hantle. Setho se Khabane se bua mathata a sechaba se mo khethileng le litaba tseo Setho se Khabane se li bonang le shortage ea e bonang ea lichelete. Ke hore Setho se Khabane se bua hantle hore ha li hlahe mona ho Capital Budget, ‘me ke botsa hore ‘na ke re hobaneng ke utloa se bua ka ea likhetho na?

HON. M. MALIEHE: Kea leboha, ‘M’e. Ke khethile ho bua ka makala ana ao ke a khethileng. Setho se Khabane ha se ka ba sa nhlokomelisa hore ke tle ke bue ka likhetho. Ha ke ea ikemisetsa ho bua ka likhetho.

Ke ne ke re, ‘M’e, taba ena ea chelete e abetsoeng li-project sebakeng sa Local Government e ne e ka e ka hlahlojoa ka mokhoa o mong. ‘M’e, kea leboha ho siela ba bang.

HON. L.R. ‘MOKOSE (Minister of Forestry and Land Reclamation): ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, le ‘na ka boikokobetso bohle le bohlanka ke ananela hore chelete ena ea Capital Budget e tekiloeng ka pele ho Paramente ena e tsamae e il’o sebetsa.

Cheleteng ena e koptjoang le rona ba Lekala la Meru le Ntlafatso ea Mobu re filoe karolo. Chelete eo re e filoeng e etsa M9,000,000. Ho’a ka, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano ke hore ke tekele Ntlo ena e Khabane hore na ka chelete ena e M9,000,000 re re re il’o etsang.

Mosebetsi ona oa rona joalokaha o tsebahala oa mantlha, ke ho loants’a khoholeho ea mobu. Ha re loants’a khoholeho ea mobu re ntse re bona hore mesebetsi e ea hlaha moo. Ebang ke mosebetsi oa ha batho ba hiretsoe ‘me ba lefshoa ba chenchana ka khoeli le khoeli ba sebetsa ho kata mangope.

Ebang ke mosebetsi o hlokang hore kaholimo ho libaka tseo tsa mangope mane mehloling ea mangope libakeng tsena tsa methipoloho, re ahe marakoana ka majoe ‘me ho hloka hore re bokelle majoe. Ebang ke mosebetsi o tia re hloka hore re reke lifate tse ngata tseo re tia li lema ka hare ho mangope kamoo, ‘me ha re li lema joalo ebe e le hore re li reka ho lihoai tseo re li rupetseng hore ba iphelise ka ho hlahisa litholoana tseno tsa lifate. Chelete ena e M9,000,000 ke karolo ea chelete e eang moo.

Ke lakatsa hore ke bonts’e hore na selemong sena, joalo ka selemo se fetileng, ke tia rata hore etlere ha ke qetella ke fe Ntlo ena e Khabane hore selemong se fetileng teng ha re ne re kopile M8,000,000 na re ile ra tseba hore re e sebelise na haeba ha re ea e sebelisa na mabaka ebile a feng.

Ke ne ke re ha joale ho M9,000,000 eno eo re e kopang re il ‘o sebetsa libakeng tse ka bang hlano (5). HO na le sebaka ka mona, ke Thaba-Bosiu ka bochabela se bitsoang Motato, seo re qalileng ho se sebetsa ho sona selemong se fetileng. Sebaka seo se haufinyane le qhobosheane ea rona. Re ka thusa Lekala le amehang la Tourism ho ntlafatsa sebaka seno e le hore ba hloeletseng ka holimo ba khatholohe ha ba sheba ka bochabela ho ThabaBosiu.

Ka lehlohonolo sona sebaka seno re se re ile ra kenya thahasello ho metsoalle ea rona ea China koana ha Letona la teng le ne le khutlisa ho chakela ha rona China joale le e tia moo Motabo. China koana ke moo re ileng ra bona ho e na le libaka tse ntle tse kopanetsoeng ke linaha tse peli, ‘me ho thoe mona ke China-Malaysians Friendship Forest. Joale e le sebaka seo ho etsoang botanicals garden se setle. Re ile ra khahloa hore ha ba etla mona re ba supise Motabo moo. Ba se ba ngotse hore ba ea tia ba tlil’o etsafeasibility stüdy ba bone hore na re ka thusana joang hore re etse sebaka se setle ka mokhoa o makatsang mono. Rona karolo ea rona le rona re se ke ra re re lebeletsoe ho thusoa feela, ke hore re akhele molangoana oa rona cheleteng ena e M9,000,000 joale MI ,260,000 e ea Motabo ho ea sebetsa.

‘M’e, mosebetsi e il’o o e etsa M9,000,000 0 arotsoe ka li-category tse latelang, ea pele ke Labourers, basebetsi ba tia sebetsa moo. Re hopotse hore ha selemo seo se fela ra be re ts’ebile ho hira basebetsi ba M4,266 [litlatse] Ke bolela bana ba tia ‘ne ba sebetse khoeli le khoeli. Motho a ka

re ho ho nyane fela rona re re re ts’oarane ka matsoho le Lekala la heso la Temo le Kanetso ea Lijo. Motho ha a il’o kena mosebetsing moo, ke takatso ea rona hore re kenye ts’utsumetso ea hore ha e le mona o lefshoa M42 ka letsatsi, ka matsatsi a 20 chelete ea hae e be plus minus M900.00 ha a tsoa moo.

Ho lekane hore ka M900.00 ena a ka reka likhoho tse hlano (5) tse khoarahlana ka M45 kapa tse leshome (10) eaba o il’o sebetsa, li tla mo fepa [litlatse]

E le hore le ha re mo tlohella, the sustainability element ea tsona, re tlabe re e kenya ka hore re thusane le ba Lekala la Temo hore ba be le hoo ba ka ‘nang ba tseba ho iphelisa ka hona. Ke moo re reng re nkile karolo hore batho bano ba fumane mokhoa oa boipheliso. [litlatse]

Sebaka se seng seo re il’o se sebetsa selemong sena ka chelete ena e M9,000,000 ke sebaka sa ha Ha-Rafolotsane, Mokhotlong koana. Sebaka sena sa Ha-Rafolatsane teng re se abetse chelete e kaalo ka Ml ,962,576. Ho eona Ml ,962,576 moo re re e tla hira batho feela e tlaba M971,980. Ha e le e M627,500 eona e tla koetlisa ma-council, e koetlise batho ba tla sebetsa moo e be le batho ba tla etsa supervise mosebetsi 00.

Ho na le chelete e hona moo Ha-Rafolatsane e kaalo ka M72,000. Eona e tla reka lifate tsena tsa meru tseo re reng li rekoa ho batho bane ba ba hlahise. Ha li rekoa ho bona ba fumana mokhoa oa boipheliso moo. Ho tla ba limaterial tse hlokahalang tse kang li-galion le litaba tse ling tse hlokahalang. Chelete e hlokahalang mono ke M348, 378. E le hore kakaretso ea chelete eo re e hlokang sebakeng sa Rafolatsane ke Ml

Sebaka se seng hape-hape, ke ntse ke le Mokhotlong mane, sebaka seo ho thoeng ke Thaba-Limpe seo re il’o se sebetsa. Sona re se file chelete e kaalo

Joale ke kena libakeng tse peli tseo re li khethileng tse tla latsoa le ho ts’oaella ho M9,000,000 ena. Tsena ke Sekoainyana, Thaba-Tseka. Eona e filoe

Joale ho na le sa bobeli hona Thaba-Tseka ‘me sona ke Makoabating. Eona e filoe Ml, 776,600. Kakaretso ea chelete ena eo re e kopang tlasa Capital Budget ke M9,000,000. Ke lumela hore ke e buelleletse.

HON. R. SHEA (PR): Ka uena, ‘M’e Motsamaisi,ke lakatsa ho botsa Letona le Khabane hore ebe ha e le mona le bontëitse hore na chelete ena e M9,000,000 e il’o sebetsa hokae, ebe taba ela e neng e buua ke Motlatsi oa tona Kholo a re sebakeng se seng libakeng tsena tsa bo Mohale’s Hoek, Letona le bone moo eleng mangope fela .le sa tsebe hore na ho lenngoa joang, ebe ho tlile tlhokomelong ea Letona ka morao hore budget e etsoe ha e le moo sebaka seo e ka se setse sa reng se mangope ka mokhoa o ts ‘ abehang hakaalo na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Mohlomphehi, ke kopa ka boikokobetso hore litaba tseno kaofela li tla arabeleha ha ke ntse ke tsoela pele ka litaba tsa ka mona.

HON. E.L. MOKHANOI (Lithabaneng): Mohlomphehi, ke kopa ho botsa Letona le Khabane la Meru hore na ebe libakeng tsena tseo le il’o sebetsa ho tsona na le re le il’o hira batho ba moo kapa le il’o hira batho ho latela litsebo tsa bona kapa le il’o hira joang na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Mohiomphehi, ke kopa Litho tse Khabane ruri hie hore ke mpe ke fuoe sebaka ke bue hobane lipotso tsena tseo li ntseng li mpotsa tsona li teng ke tlil’o bua ka tsona li tla li utloa.

Selemong se fetileng re ne re kopile chelete ea Capital Budget, ‘me re filoe chelete e kaalo ka M8 million. Re ne re re re il’o sebetsa libaka tse latelang; Re ne re re re il’o sebetsa Botako, Qoaling, Boleka le Mekaling re ntse re etsa mesebetsi ena eo ke ileng ka e lokolisa. Ke rata feela hore ka bokhutëoanyane ke bontëe hore na libakeng tsena tse ‘ne re sebelisitse bokae, na kakaretso ke bokae, na ho setse e kae.

 • Botako re ile ra tseba ho sebelisa chelete e kaalo ka M2,304,074.47, 0 Qoaling ra
 • Boleka ra sebelisa Ml o Mekaling ra sebelisa M2,033,704,52

Kakaretso ea ba M7,983,789,47. Chelete e ileng ea sala ke Ml 6,211.

Joale ke tla litabeng tsena tseo ke bonang ehlile thahasello e le teng ho tsona. Ho na le chelete ka ho Capital Budget ka mono. Ha u shebapage 15 Capital of Estimates Book, tlas’a Ministry of Finance and Development Planning, moo ho buuang ka li-project, ho na le eane e ho programme 04 01 47, e buang ka Famine Relief. Project eo ho eona e fana ka chelete e kaalo ka M250 million. Sepheo-pheo sa mantlha ke hore nakong ena ea sekoboto, nakong ena ea tlala, nakong ena eo ho ileng ha chaba letsatsi ka tsela eo re eso bone lefatöeng mona [Litöeho] [Liatla] Letsatsi leo ha le chaba la toalaletsa lijalo tsa rona, batho ra kena mahlomoleng.

LITHO TSE KHABANE: Toala!

HON. L.R. ‘MOKOSE: Re re ho be le hoo re ho etsang. ‘Nete joale ke hore mane metseng, ho na le batho ba se nang bonko, bao haeba ho sena ho ka etsoa ba tla ba le bothata. Joale seo re se kopileng re qalile pele ka ho sheba hore na capacity ea rona ka Lekaleng ka mono re ka jara bokae, haeba ho thoe lebatooa ka lebatooa le be le moo le etsang mosebetsi oa thibelo ea khoholeho ea mobu feela le ntse le lefshoa. Ra fumana hore haeba re ka ra re lebatooa le leng le le leng le fuoe batho ba lekholo (100), re tla be re na le batho bao re ba thusitseng lebatooeng le leng le le leng 100 x 12. Lebatooa le leng le leng selemo ha se fela e tla be e le batho ba thusitsoeng ba 1200. [Liatla]

Joale haeba ke batho ba 80 ba sebetsang, ba le 100 lebatooa ka lebatooa, e tla be e le 80 x 100. E leng ntho e ka etsang 80,000. Empa haeba ke 80,000, joale eba re lefa motho a le mong M42.00 ka matsatsi a 20, likhoeli tse 12 re re multiply 80,000, chelete e tla hlokahala hore e lefe batho bano ke M80 million.

Joale re re haeba mosebetsi ona haeba ho ka ha khahloa Cabinet hore chelete ena e fanoe, meralo eona re se re ntse re batla re e phethela hobane hantlentle meralo kea batho bane ba li-community council. [Liatla] Community council re re re bitsitse li-District Administrator tsa litereke ra re re batla ho etsa tjena, re etsa submission e tjena, ‘me re batla ho e etsa le Iona. Ha re qaleng pele ka hore ka li-community council tsena tse 128 Lesotho ka bophara, le ke le re fe libaka tse peli lebatooa ka lebatooa re ke re bone hore na libakeng tse peli ha re ka ra re 50 batho ka nq ‘ena, 50 ka nq’ena, na ekaba batho ba bakae ba ka sebetsang. Joale e le hore etlere ha re il’o etsa kopo ea

ntho ena, re be re tseba ho etsajustification ea hore re kopa chelete e il’o sebetsa libakeng tse itseng, ho etsa mosebetsi ona o tjena. E leng hroe kopo e joalo e entsoe. [liatla]

HON. M.P. MALIEI-IE (Teya-Teyaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisan, kea leboha. Ke ne ke re ke botse Letona le Khabane le hroe na ha le re mosebetsi o tlil’o fuoa li-community council, taba eo ea nqana-qaka hobane joale boholo ba li-community council ke ma-LCD [lerata] na ebe joale khiro e tla tsamaea joang na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Setho se Khabane, Paramente ena e Khabane e entse molao. Molao ono oa thea ntho e bitsoang local councils. Li-Local Council tseo li etselitsoe hore joale rona mona mosebetsi oa rona ebe ona oo re o etsang oa ho aba lichelete. Mosebetsi oa rona ke oa hore joale re eo lisa, (oversight) councils, re shebe hore na e sebetsa joang ka makaleng ka mane. Joale re e theolele ho beng ba eona, ‘me li-community council lie e metseng mane li kope hore na li-priority tsa bona ke lifeng. Ha ba bitse feela ma-LCD, ba bitsa sechaba se ba khethileng le se sa ba khethang [liatla]

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane sa MountMoorosi.

HON. K. MAKOA: Ke kopa ho botsa Letona le Khabane le ntseng le bua hantle litaba tsa bohlokoa hore na ekaba taba ea ho hira batho bane mabatooeng na e tla etsa rotate ho sechaba seno kaofela na?

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ke itse re bue puo eo batho ba re ngollang litaba tseo re li buang ba tla tseba ho li ngola hantle.

HON. K. MAKOA: Taba ea.. .

LITHO TSE KHABANE: se ke ua joalo hobane e se ka u etsa taba e etsoang ke Mokha oa Kobo-tata ha ba bontSa hore ba batla liphethoho, ha u ntse u sotha matsoho joalo [lerata].

HON. M. MOKOSE: Ke itse Setho se Khabane, chelete ena batho ba hiroang, ho tla hiroa lekholo (100) la batho lebatooeng khoeling ea pele.

Likhoeli li leshome le metso e ‘meli tsa selemo. Lea bona hona joale tjena re se re nkile likhoeli tse peli ho sa etsahala letho. Ha se lere lekhopo, ke ho bolela hore chelete eno ea likhoeli tse peli e tla eketsa kae-kae. Re tla be re ekeletse lebatooa la hau kae-kae [liatla]. Ho tla hiroa khoeli ebe ho kena ba bang.

Ke mane moo re neng re re takatso ea rona ke hore joale re kopaneng re fe community councils rona ba Bakhethoa hammoho le Lekala lena la Lichelete, hore re re hela banna ha re ke re le feng thupelo ka hore na chelete ena e ka le thusa joang hore ebe start sa lona hore le tsebe ho intlafatsa.

Ho tla hiroa khoeli ebe ho kena ba bang. Ke mane moo re neng re re takatso ea rona ke hore joale re kopaneng re fe community councils, rona ba Bakhethoa hammoho le Lekala lena la Puso ea Lebaka, hore re re hela banna ha re ke re lefeng thupelo ka hore na chelete ena e ka le thusa joang hore ebe start sa lona hore le tsebe ho intSetsa pele mane, le reke lipeo, menontSa le tse ling hore le tsebe ho iphelisa. [liatla]

HON. MEMBER: Potso!

HON. MADAM SPEAKER: Letona 1e Vüabane 1e se 1e qetile ho bua 1e se le lutse fatSe. Honourable Maphalla.

HON. S.P. MAPHALLA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, hore nke ke bee…

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Honourable Member for Mpharane.

HON. N.C RAMAKATSA (Mpharane): ‘M’e, ke kopa hore u ke u re namolele. Lerata le ka nqena ka letsohong la ka le letSehali [litéeho] eseng le letSehali empa le letona [liatla] ke le hlabisang lihlong. [lerata le litSeho]

HON. MADAM SPEAKER: Order! Ak’u bontSe Litho tse Khabane leqele la hau, Setho se Khabane. [liteeho le lerata] Tsoela pele, Honourable Maphalla. Oele! Batho ba ka leqeleng la Setho se Khabane sa Mpharane, ak’u tholeng lerata [litSeho le liatla]

HON. S.P. MAPHALLA: Ke ema feela hore le ‘na ke bee mantsoe a makhutSoanyane holima Capital Budget ena e tekiloeng ke Letona le Khabane la Lichelete. Se khothatsang ka ho fetisisa ke ho hlokomela hore boholo ba chelete e ajoang ke Pararnente selemong sena ke chelete e il’o ntlafatsa maphelo a Basotho tlase mane metseng.

HON. MEMBERS: Tiase ke ho kae?

HON. S.P. MAPHALLA: Tlase mane ke moo le khethiloeng teng. Mohlomphehi, haeba ho joalo, ho setseng ke hore na meralo ke efe ea hore chelete eno e abiloeng e fele e etse merero eo e e reretsoeng le kamoo e abiloeng kateng. Rea tseba hore e il’o sebelisoa ke batho. Meralo e tla etsoa ke batho, implementation kapa phethahatso e tla etsoa ke batho. Bahlanka ba tla phethahatsa mona, ea pele eo ke e nahanang hore ba tle ba phethahatse mosebetsi oa bona hantle, ke hore ba lokela ho hlapholeloe ka likellellong ka mona. Ba lokela ho phela hantle ‘meleng. Ba ikutloe ba tlameha ‘me e le tokelo ea bona ho etsajoalo. Sena se etsuoa joalo.

Letona le Khabane le buile ka litaba tsena ka makhetlo a mangata. Ka hare ho tsona le buile ka taba ea khotso. Taba ea khotso e turu haholo. Taba ea khotso, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano e fumanoa ka mekhoa e ipapisitseng le litokelo tsa mantlha tsa botho (human rights), ke moo khotso e fumanoang teng. U ka nketsang ha e ahe motse ‘me e ke ke ea aha khotso. Ha ho na khotso e ka fumanoang ka tsebelisano ea matla a mponyane, e tla sebelisoa haeba ka nako e ‘ngoe re lokela ho fumana hantle haeba ho hlokahala.

Ke rata hore ha re qeta ho bua litaba tsena, Mohlomphehi, re bontitse taba ea hore re il’o sebetsa ka batho. Ke bontSe hore batho ba ka sehlohlolong, ba ka holimo-limo ke bahlanka ba ‘Muso. Bahlanka bana ba sechaba e ‘ngoe ea lintho tseo re lokelang ho li etsa ‘me re li lelekise re le Paramente ena, re le ‘Muso, re le boetapele ba sechaba, ke hore ba khotsofale mosebetsi moo ba leng hona teng. Ba khotsofala joang? Ba lokela ho khotsofala ka hore ba se ke ba phela tlas’a litSoso

HON. MEMBERS: Tsa bo mang?

HON. S.P. MAPHALLA: Ba lokela ho khotsofala ka hore…

HON. MEMBER: Potso! Lula fats’e re u botse.

HON. A.L. NTLELE (Mosalemane): Mohlomphehi, ke botsa Setho se Khabane joalo ka ha se bua hantle se bua ka khotso, na taba ea hore batho ba se ke ba ea mesebetsing hore ba fumane litlhoko tsa letsatsi le letsatsi, na e ntse e le khotso ka ho etsa joalo, le ho robala ka Paramenteng na? [lerata le lits ‘ eho]

HON. S.P. MAPHALLA: Mohiomphehi, ke kopa ho araba potso ea setho se Khabane seo ke e-song ho tsebe hore na se eme lebatooeng lefeng ha moraonyana [lerata]. Ke ntse ke etla ho taba eo se botsang ka eona.

Ke re re lokela ho aha batho ba iľo etsa implement merero ena eo chelete ena eo Paramente e e abelang makala, re ba ahe pele. Ba be le tjantjello le sefutho sa hore ba fele ba etse mosebetsi ono. Ke boikarabello ba rona ba pele. Joale le moo ebang khotsofalo ha e eo re lokela re etse hore ebe teng. Litaba tseno li lokela li luleloe fats’e, li lokisoe hamonate ka mokhoa o amohelehang.

Ke kopa ke kene Lekaleng la Temo. Re na le polelo e tloaelehileng, kamehla moo ho ileng ho’a tloaeleha le nakong eo naha ea Lesotho e neng e ntse e itjarile ka litaba tsa temo, pele e e ba lipekane tjena, pele ho tlala matlapa a thellang, ebile ho na le lithoko tse chong joalo, tse reng, ”ea thella Kueneng”. Re ithorisa ka ts’enyeho le ho ithoka ka ts’enyeho ea nako, ea matlapa e ea thella Kueneng.

Taba eno ea hore temo ke mokokotlo oa naha ena e bolela ntho e ‘ngoe ea hore bophelo ba rona bohle ba letsatsi le leng le le leng bo holima temo. E fela e le joalo taba eo. Bothata ke hore na ho etsahetse joang hore ebe re boemong boo? Ea bobeli, ho tla etsoa ke’ng? Motho ha u qala u re na ho tla etsoa ke’ng u se u tla tabeng ea hore na Letona le Khabane ha le teka puo ea Iona ka mona le itseng ka taba ea temo.

Ke bua ka Letona le Khabane la Lichelete, ke bua ka Letona ka kotloloho la Temo. Ke tla qotsa tse peli feela tseo a buileng ka tsona tseo, Mohlomphehi, ho ‘na e bang ke tlhapa ho bana ba Basotho. Ea pele, ke ea hore tabeng tsa irrigation kapa ho ts’ella, ho reruoeng hore ho etsoe pele ho tla latoa libassboy le liforomane tsa Maburu ka ‘nq’ane mose ho Mohokare…

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Mount Moorosi.

HON. K. MAKOA (Mount Moorosi): Ke ne ke re Setho se Khabane ke utloa se bua ka bassboy. Joale ke re ha re tsebe na bassboy ke’ng, na a ka hlalosa hore na ke’ng.

HON. S.P. MAPHALLA: Taba eno, Mohlomphehi, e etsa hore ke le ngoana oa Mosotho ke utloe eka e nyenyefatsa lihoai le bana ba Basotho ba ithutetseng litaba tsa temo. HO ‘na ke utloa eka e etsa joalo. E mpakela letsoalo la hore lichelete tse ntseng li nts’oa ho ruta bana ba Basotho ho’a ithuta ka litaba le mahlale a temo, li ntse li ea le noka hobane moo re lumelang hore pholoho ekaba teng, e leng tabeng ea irrigation re il’o batla litsebi.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ‘nete hore mobu le boemo ba temo, mobu haholo, e batla e ts’oana linaheng tsena tse peli tsa Lesotho le Afrika Boroa, haholo Free State mono. Sejalo se atlehang ka ‘nq’a eo ea mose ho Mohokare ka Afrika Boroa se ka atleha ka koano ka mona ka Lesotho. Ke ‘nete e joalo. Empa na tsela eo re atamelang taba ea temo ka eona, e le leano, e nepahetse, e lumellana le maemo a mobu oa rona ao ka ‘nq’a eo ho noka (Afrika Boroa) a atlehang ka koano kamoo ho ba le bothata na? Ke taba ea hore na litaba tsa rona li nepahetse na.

Ha ke nke mohlala, Mohlomphehi, hore ho lokela Basotho ba be leseling hantle hona joale hore na ke temo ea mofuta ofeng eo ba lokelang ho e latela.

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane.

HON. K. MATHABA (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, ke taba feela ea hore Litho tse Khabane tse ka mona ka Lekhotleng la Sechaba li ke li leke hore li theole lerata kapa molumo e le hore re tsebe ho mamela Setho sena se Khabane se ntseng se bua hobane ke Setho se seng sa Litho tseo re seng re nyanya ho sona ho latela tsebo eo a nang le eona ea Paramente, ha ho na backbencher e nang le nako eo se nang le eona ka mona. Ke lumela hore re se re nyanya litaba tsa bohlokoa ho sona, ba ke ba se mamele hantle hore ba tsebe ho ithuta.

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ha re ke re tholeng lerata.

HON. S.P. MAPHALLA: Kea leboha, Mohiomphehi. Ke ne ke le tabeng ea hore na leano la rona le hlakile la temo? Na le lumellana le boemo ba naha ea rona esita le mobu oo oa naha ee? Na ngoapa u jale e ka atleha Lesotho moo? Haeba ngoapa u jale e se e ile ea ba litekong, ebile litekong hokae? Ea atleha joang? Ke feta moo ho entsoeng temo eno ea mofuta ono ha eso Peka, St. Rose. Ke mathata feela ao ke a bonang ka thoko ho tsela mono. Joale haeba, Mohlomphehi Motsarnaisi oa Lipuisano, e ea hana ngoapa u jale, Lekala la Temo le ts’oanela ho bua le hlakile hore ena eona e ea hana. Ntho ena eo re e qopilitseng Brazil e ea hana ho atleha Lesotho mona, ha re e tlohelleng. Joale re tle re tsebe ho bua ka ena ea block farming.

Joale re tle re re litaba tsa block farming ho ntse ho shejoa le taba ea sebopeho sa naha ea rona le eona ha ho tluoa ho eona, ho tluoa tabeng ea sebopeho sa naha hore na e tla atleha, ‘me e tla atleha litikolohong life.

Mohlomphehi, litaba tsena kaofela tse amang litaba tsa temo tseo ke reng ke mokokotlo oo re ka ra jang ka oona letsatsi le letsatsi, li hloka hore li sebetsoe ke batho ba butseng hantle litabeng tsa hore na Basotho ba lokela hore ba phele joang.

Section 105 ea Molao oa Motheo, Mohlomphehi, kea e pheta hape, e bua ka ntho eo ho thoeng ke National Planning Board. Re tlameha re ‘ne re bue ka National Planning Board. Re bua ka taba ena hobane ke na le kutloisiso ea hore ke ka eona feela ho ka bang le litsebi tsa bana ba Basotho tse beuoeng mona ho latela molao ono, tse beuoeng mona hore, a ke le faneng ka moralo hore na re lokela ho tsoa le kae boemong bona bo tjena. Ke ka eona feela, Mohlomphehi, re lumelang hore Leribe ho ka hlaka hantle hore na lijalo tse atlehang ke tsa mofuta Ofe, Mafeteng lijalo tse atlehang ke tsa mofuta ofe. Batho ba Leribe ho thoe ho bona, Iona lemang ntho ea Iona e atlehang ka mono, joale batho ba Mafeteng ba ise lijo ka Leribe, ba Leribe ba ise lijo ka mane ka Mafeteng [litlatse]. Ke tsela eo motho u ka nahanang hore ho ka sebetsoa ka eona, e le hore litereke tsena kaofela ha tsona, setereke se seng le se seng se tle se tsebe ho etsa excel sejalong se lumelang ho sona.

Ke rata hore, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano…

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Matsieng.

HON. M. LEHATA (Matsieng): Mohlomphehi, ntlha ea tsamaiso ea ka ke hore, ha le hantle Paramenteng mona pampiri ena e pink ke Notice Paper, e ts’oeu ke Order Paper, pad eo re e fuoang ke ena e ts’oeu to write notes on. Joale Setho se Khabane ke bona se ts’oere lipampiri tsena tse pink, se ngoletse mosebetsi ono teng, joale ke re se sebelise e nepahetseng [lit’seho].

HON. MADAM SPEAKER: Order! Please. Tsoela pele, setho se Khabane.

HON. S. P. MAPHALLA (PR): Ntlha e ‘ngoe eo ke ratang ho bua ka eona ke taba ea thuto. Thuto ke taba ea bohlokoa. Thuto e tonetsoe mahlo ke lefats’e. Linaha tse ngata tsa Africa tse ileng tsa eba pusong ea bokoloni, baetapele ba bohlale ba ile ba qala ho tsetela thutong pele. Ha ke tsebe boemo ba Lesotho, ‘M’e Motsamaisi, ka litaba tsa thuto. Nka thabela taba ea hore ke beoe leseling ke ba nang le tsebo. Taba eo ke e tsebang ke ea hore lilemong tsa ho feta taba ea thuteho ka hare ho naha ka mona e ne e le holimo haholo. Ke taba ea hore na boemo boo e neng e le ho bona e ne e le thuto e ka tsoelang naha ena molemo na? E, hobane litaba li ne li tsamaea hantle ka nako eno. Ha ho na le motho ea nahanang ho etsa lekorota hona tjena mona moo metsi a sa tlamehang ho matha feela. Ka nako eno batho ba ne ba nahana hore ho tlameha ho etsoa litaba tsa mofuta ono. Mohlala ke boManganese.

Mohlomphehi, ‘na ke lumela hore ho tsetela thutong haholo boemong ba bana bana ba likonyana e kaba taba ea bohlokoa haholo. Bana bano ba lokela ba hole lilemong tseno tse tlase tsa likonyana ntho ena ea ho ruteha le ho khetha, career guidance, e tlameha e be e ‘ngoe ea litaba tse shejoang haholo. Bana bana ba hle ba tataisoe, ngoana a se ke a re hobane ntatae ke rapolotiki ebe le eena o batla ho tla kena ka mona ka Paramenteng feela kelello ea hae le kamoo Molimo a mo fileng ka teng ho se joalo. Re tla fumana bana bana ba ntseng ba tsamaea literateng mona ba ea holimo le tlase. Re lokela hore bana ba tataisoe.

Mohlomphehi, Soviet Union bana ba ne ba…

SETHO SE KHABANE: Soviet Union ha e sa le eo.

HON. S. P. MAPHALLA: Ke bua ka mehleng ea eona. Ke bua ka Union of Soviet Socialised Republic (USSR) e seng e le sieo kajeno. Bana ba banyenyane ba ne ba isoa likolong tse fapakaneng ka hare ho eona ho latela litalenta tsa bona. Ho ne ho se na motho ea tla ea university a fihle a ithute li-science ebe ha a qeta o tla ka Paramenteng. O tlil’o etsa’ng kamoo hobane ke litaba tsa bo-rapolotiki feela kamoo. Li-science li na le sebaka sa tsona kae kae ‘me li lokela hore a e’o li sebelisa hona teng. Ke bothata boo re nang le bona.

Mohlomphehi, ke rata hore ke bue ka free education. Free education e nepahetse hore e be compulsory le ha molao o e-so tle ka hare ho Paramente. Rea e bona hore ea sebetsa bo-Zambia, it is very successful. Free and compulsory education, ea sebetsa linaheng tse kang bo-Zambia. Mohlomphehi, ha u fihla mono u kopana le barutehi ba naha eno ua hlokomela hore batho bana ba ile ba nyolloa ka mokhoa oa thuto eo batsoali le bona ba sa kang ba utloa bohloko ho eona. Ke taba ea ho re na Lesotho mona re tla e etsa implement joang.

Taba ea pele ke hore na e lokiselitsoe na hore e eo finyeletsa bana bana moo re lumelang hore ba tla be ba fumane sohle se hlokahalang hore e be barutehi. Re na le bana bafree primary education, selemong sena e ne e le ha re nka sehlopha sa pele ho ba neng ba bala Standard 7 ba se ba ea ka secondary boemong ba free education. Ba bangata, ‘M’e Motsamaisi, ba lutse hae. That is afact, ba lutse hae.

HON. A. P. LETEETEE (Qhalasi): Potso!

HON. MADAM SPEAKER: Potso ka setho se Khabane sa Qhalasi.

HON. S. P. MAPHALLA: Ke kopa ke qetele mona.

HON. MADAM SPEAKER: O tia u fa sebaka, Setho se Khabane.

HON. S. P. MAPHALLA: Bana ba bangata ba lutse hae ‘me taba eno ea ho lula hae e bolela ntho e ‘ngoe. Ke taba ea hore najoale rona ba entseng

implement leano la free education re etsang ka bona. Re etsang ka bana bale ba setseng ka lehlakoreng la primary ba feitseng ba sa ts’elela ka secondary, tlasafree education?

HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Thaba-Phats’oa.

HON. S. P. MAPHALLA: Kea kholoa nka fa Setho se Khabane sa Qhalasi, Mohlomphehi.

HON. A. P. LETEETEE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa Setho se Khabane Ntate Maphalla se buang hantle hore na se ka re’ng ka bo-ralipolotiki ba reng thuto ena ea mahala e feilisa bana

HON. S. P. MAPHALLA: Ha ke ba tsebe bano ba Chong joalo. Mohlomphehi, ho na le bana ba tlohileng ka lehlakoreng leno le lets’ehali ba paselitseng ka ho lena le letona mokhahlelong oa secondary. Letona le Khabane ha le bea litaba tsa lona mona le bonts’itse ho re ho budget ena ea selemo sena ho na le boikitlaetso ba hore ho hahoe likolo tsa secondary. Mohlomphehi, ha se taba e ka pota-potoang hore maqalong a selemo sena ke se seng sa lilemo tse ileng tsa hlopha haholo ho ma-secondary ha ho tlameha ho amoheloa bana. Bana ba ne ba le bangata haholo ho bile ho le ts ‘ubuhlellano likolong mona. ‘M’e Motsamaisi, ekare Letona le Khabane le ka sheba taba ena.

HON. H. NTS’EKHE (Thaba-Phats’oa): Kea leboha, M’e Motsamaisi. Potso ea ka e tobileng Setho se Khabane Ntate Maphalla, mokhoenyana oa ka ke hore na o se a ile a hlokomela hore ha a ile hae koana moo e leng mokhoenyana teng, Thaba-Phats’oa ha namame e khaotse kapa a kopa hore a tl’o thusoa ho nkisoa mokotlana oa litapole Iapeng mane o hlopheha hoo a tla be a emele hore likolo li koaloe hobane ho sena ngoana ea mo thusang. Ho tloha mono namane o e lelekisa hore a be a e ts’oare a le mong e le hore bana ba likolong kaofela?

HON. S. P. MAPHALLA: Mohlomphehi, seo ke ileng ka se hlokomela ke hore ha ho ka etsahala hore ke be sebakeng seno ho fihlela mantsiboea ke ee ke bone bana ba fihla ba etsoa naheng[lits’eho]

Mohlomphehi, ke rata ho re ke kene lekaleng leo ke le ratang haholo e leng Lekala la Tourism, Environment and Culture. Ke mametse Letona hantle ka ba ka utloa li-project tse ling tse seng li ntse li tlil’o beoa hore li kena ts’ebetsong tse kang Thaba-Bosiu Cultural Village eo ke reng e kaba hantle ha e kaba teng. Ho tla sala ho le teng ke hore re qala morao kamehla. Bana ba Basotho Matlameng mono Leribe le ha ha eso e le Hlotse, boholo ba bona ba tsebang mehobelo le mekhibo ba nkiloe ba apesitsoe cultural village e Qwa Qwa, South Africa. Re qala morao. Hoja ra tata, hoja ra potlaka hobane libaka tse ling le linaha tse ling li se li le pejana haholo ho rona ka thepa ea rona, matla a rona le boko ba bana bana ba Lesotho.

HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Hon. Member, this is all we have time for, and the House is adjourned until tomorrow morning at 10.30.

ADJOURNMENT

And it being 5.00 p.m., Hon. Madam Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order.

House accordingly adjourned at 5.00 p.m.

THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

 Palace of Justice High Court Building P/Bag A289 Maseru 100
email address: lawsociety@leo.co.ls Date: 13 April, 2007 The Hon. Madam-Speaker of Parliament National Assembly P.O. Box 190,Tel/Fax: 22324868
Maseru 100.(BY HAND)

Dear Madam,

RE: PROTEST TO THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL

ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

       l)     We refer you to the above mentioned matter.

 • Please find enclosed herein the letter addressed to the Law Society of Lesotho by leaders of five (5) political parties — the contents thereof speaks for themselves.
 • The Society has exercised its mind over the pertinent issues raised therein and is ready to respond to them meaningfully. However, it has considered it fair and just that Your Honour be given a copy of same, so that if so minded, you may proffer your side of the story.
 • For the avoidance of doubt, as a watch-dog of the rule of law, the Society is duty bound to intervene appropriately.

1

Yours faithfully,

PRESIDENT OF THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

cc:           -THE HON. MR. T.M. THABANE – ABC/KOBO-TATA

 • THE HON. ADV- K.A. MAOPE – ACP – THE HON. MAJOR GENERAL

                   METSING LEKHANYA            – BNP

 • THE HON. MR. V. MALEBO – MFP
  • THE HON. A. MANYELI – NIP

2

ALL BASOTHO CONVENTION

KOBO-TATA EA BASOTHO

P.O. BOX 11967

MASERU 100

LESOTHO

Email: kobo-tata@leo.co.ls

15th March 2007

The President

Law Society

Maseru

Lesotho

Protest to the Lesotho 17 Februa 2007 General Elections b Leaders of Political

Parties

Please accept, Your Excellency, our fraternal greetings to you and esteemed members of the Law Society of Lesotho.

It pleases our humble selves as Leaders of the under mentioned Political Parties, that recently contested the 17th February 2007 General Elections and as a result of our rejection of the manner in which the Proportional Representation seats were allocated was inconsistent with the law as passed by parliament, we decided to protest the

outcome.

We the leaders of the under mentioned Political Parties have further decided to stage a sit-in in Parliament as a protest. The reason for our: sit-in has been necessitated by the refusal of the Speaker of Lesotho Parliament to entertain a settlement of a burning issue regarding the treatment of the leader of National Independent Party (NIP) Hon. Mr. A.C Manyeli whose party has been deprived of its lawful representation in Parliament, has gained 21 proportional seats which the ruling party appropriated itself through the supposed agreement between themselves and the deputy Leader of that party.

This agreement was done without the knowledge of the party leader. Infact his name was excluded from the list. The determination of all proportional seats is illegal and not a true reflection of party votes.

The ruling party has obtained 61 constituency seats, the same seats they had when they called for the snap elections.

We further explain to you, Your Excellency, that the above mentioned position was a result of a deliberate tempering and subversion of the Mixed Member Proportional Model by the Lesotho Congress for Democracy (LCD) which turns it into a parallel model by usurping the NIP proportional representation seats with a view to maliciously and illegally enhancing its own majority.

This LCD (Lesotho Congress for Democracy) act is against the constitution and the electoral law which provided for the Mixed Member Proportional Model.

As we write this letter, we regrettably wish to further inform Your Excellency that the sit-in referred to earlier, was violently interrupted by armed members of the Lesotho Defence Force, who physically picked us up, one by one, and threw us out, in complete violation of the Rules of Procedure and the Sovereignty of Parliament. This violent act was supposed to have been committed on the orders of the Speaker. — Needless to say in their hurry, and with Galil automatic weapons, dangling, not much time was available to show us the Speaker’s written order.

Your Excellency, we look forward to your timeous political intervention on the ensuing constitutional crisis in the Kingdom of Lesotho and we look forward to the support of your good office in our egdeavour to protect the fragile democracy in Lesotho.

Please accept, your Excellency, assurances of our highest consideration.

Sincerely Yours

1. Thomas Motsoahae Thabane

Sincerel Yours

1. Thom s Motso

All Basou10’Convention – ABC/KOBO-TATA

THE LAW SOCÆTY OF LESOTHO

Palace of Justice

High Court Building

P/Bag 2089

Maseru 100 email address: lawsocietv@leo.co.ls Tel/Fax: 22324868

27/04/07

ABC(KOBO-TATA

ACP

BNP MFP

TO:           THE HON. MR T.M. THABANE

THE HON. ADV. KA. MAOPE

THE HON. MAJOR GENERAL

METSNG LEKHANYA

                  THE HON.        V. MALEBO

THE HON. MR. A. MANYELI

Dear Sirs,

PROTEST To THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL

 ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

We refer you to the above mentioned matter more specifically to your letter dated 15 th March, 2007 addressed to the Law Society of Lesotho.

The Society by way of response thereto, takes the opportunity, as a watchdog of the rule of law in the Kingdom to put on record its opinion of the

legal and constitutional position for the benefit of Parliament and society at large.

 • ‘Ihe Speaker is the spokesperson and representative of the dignity of the House and guardian of its privileges. As a presiding offcer, she must act with impartiality of an umpire or judge, free from any personal or party bias. The inflexible principle to follow is found in the words of Speaker Clifton Brown:

“I am not the government man, nor the opposition man, I am the House of Common ‘ s man”

It is this impartiality which upholds the finality of key decisions. Hence, from the Speaker’s rulings on points of order there is no appeal and any express of disagreement with them by a member would constitute contempt OC2the Chair.

 • But where rulings of the Speaker go beyond matters of irregularity of procedure, as distinguished from illegality. or unconstitutionality, such rulings are not immune from judicial review. The constitutional function of the Speaker encompasses maintenance of order in the House. This is distinct from maintenance of law which falls exclusively within the law enforcement agencies of the State for criminality outside the precincts of Parliament.
 • Thus, where there is a breach or threat of breach of a law in precincts of

Parliament the matter has to be dealt with in accordance with procedures

and protocols pertaining to law enforcement. The threatened breach or crime has to be brought to the attention of the Offcers of Parliament and investigated, charges preferred and prosecution instituted by the director of Public Prosecutions for ultimate adjudication in courts of law.

 • But if the conduct is misconduct by members falling short of criminal behaviour, the Speaker is enjoined to refer the matter to the Privileges Committee of the House for investigation and ultimate action by the Full House.
 • In none of the scenarios in aforegoing paragraphs is the Speaker a judge and jury or sergeant — at arms in the matters. She therefore cannot unilaterally summon the Commissioner of Police or Army Commander to send in the police and army personnel who are not officers of Parliament, to either arrest or evict members from the House. There is no legal warrant for=what the army did by embarrassingly “evicting” members from the House.
 • The misuse of the army and police in figbting Parliamentary battles is highly subversive of constitutional order in which there is a clear separation of powers and fimctions. Members immunity from arrest and execution of civil process is copper-fastened by the Parliamentary Powers And Privileges Act NO.8 of 1994. _Noyhere does the Act empower the Executive organs of Government in the law enforcement and defence arenas to do what they did. If anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except in compliance with previously written orders by the Speaker which ought to have been exhibited in a conspicuous position in the precincts of Parliament. Such orders, in any event, should be intravires the Act.
 • In summation, the Speaker does not have any powers to set strangers against Honourable Members of Parliament in relation to their conduct, while within the precincts of Parliament. That law exists to serve the public interest of preserving the diY1ity of Parliament as an institution and rigorous protection of rights of members as servants of the people.
 • Absent of any obstructions to the use of Parliament by other members there would be no reasonable and demonstrably justifiable reason for the Speaker to order removal of members from their House and place of work, simply because there is an objection to their peaceful assembly and protest against, inter alia, alleged misallocation of seats amongst parties in Parliameat.
 • As regards the other issues raised in the letter pertaining to the alleged distortion of the mixed member proportional electoral model we are of the opinion that the said issues are of high constitutional importance to the Kingdom and therefore consideration should be made for their peaceful resolution in the courts of law.

ADV. Z. IVDA

PRESIDENT OF THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

COPIES TO:                  THE HON. SPEAKER OF PARLIAMENT

 • THE HON. CHAIRPERSON OF SAbc
  • FOREIGN DIPLOMATIC/CONSULAR MISSIONS

IN LESOTHO

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

National Assembly

Telephone : 22323035P.O. Box 190, Direct : 22317052 (Office)Maseru, Fax : 22310438Lesotho.

E-mail        : anm@na.gov.ls

        NAJADMIN/I                             Speaker                        14th May 2007

Advocate Z Mda

President of the Law Society of Lesotho

Palace of Justice

High Court Building P/Bag A289

Maseru 100

Dear Sir

RE: PROTEST TO THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

Reference is made to your letters dated 13th April, addressed to the Speaker of the National Assembly, and 27th April, 2007 addressed to Hon. Mr. M.T. Thabane, Hon. Adv. K.A. Maope, Hon. Major General Metsing Lekhanya, Hon. Mr. V. Malebo and Hon. Mr. A- Manyeli, with a copy to the Speaker.

I write to bring to your attention that, at the time you wrote the letter, I was out of the country on official business. I had attended the Commonwealth Parhamentary Association (CPA) Mid-year. 9(ecutive Committee Meeting in Limassol, Cyprus.

You may wish to note that in September 2006, during the last General Assembly of the 52nd Commonwealth Parliamentary Association Conference held in Abuja Nigeria, I was elected the Vice-Chair of the CPA International.

It wa”n this capacity that I had attended the aforesaid meeting. t left Lesotho on Thursday 12t April and arrived back on Thursday 24th and resumed office on Wednesday 25

Barely two days thereafter, I received a copy of a letter to the political leaders as stated above.

Thus, the Law Society has addressed itself to the matter without giving me a hearing, something one would dare not expect from such an esteemed body.

I therefore wish to take this opportunity to respond to the issues raised in your letter of March as follows:

Paragraph 2 of the same reads thus:

“The Speaker is the spokesperson and Representative of the dignity of the House and guardian of its privileges. As a presiding officer, she must act with impartiality of an umpire orjudge, free from any personal or party bias. The inflexible principle to follow is found in the words of Speaker Clifton Brown:

“l am not the government man, nor the opposition man

I am the House of Common’s man. “

It is this impartiality which upholds the finality of key decisions. Hence, from the Speaker’s rulings on points of order there is no appeal and any express disagreement with them by a member would constitute contempt of the chair. “

Comment        

I really doubt if I or Parliament or “society at large” needed any lecture on the virtues of the holder of the office of Speaker. The point appears to be so obvious that to make it simple makes one wonder what was the intention behind, if not to insinuate, in relation to me, some improper conduct- If that was the motive, and I suspect it was, I find the lettev most unfortunate and regrettable, coming, as it does, from such an august body as the Law Society- Personally, I would expect much better from such a body, other than wholesale imputations of impropriety directed at core institutions of State which are so crucial to democratic ideals. The office of the Speaker is a national institution; so are the courts of law, and many more institutions of which I have always maintained that, in the best interests of this country, it behoves us all who are leaders in our respective fields to confer on them some modicum of honour and respect, other than a sustained campaign to put them in the throngs of imaginary scandals, disdain, loss of confidence by the citizenry, contempt etc- By this, I am not questioning anybody’s freedom of expression; I am merely pointing out that such a right has to be exercised responsibly-

Paragraph 3 reads:

“But where rulings of the Speaker go beyond matters of irregularity of procedure, distinguished from illegality or unconstitutionality, such rulings are not immune from judicial review. The constituüonal function of the Speaker encompasses maintenance of order in the House. This is distinct from maintenance of law which falls exclusively within the law enforcement agencies of the State for criminality outside the precincts of Parliament. “

Comment

I am not sure as to what it is that is referred to as “outside the precincts of Parliament.” If the suggestion is that the sit-in and/or threatened indefinite sleeping and staying in the Chamber by the “Members” in question was ari act executed “outside the precincts of Parliament,” I cannot agree. It is public knowledge by now, that the “Members” had sat-in in Parliament and threatened to continue with the action until such time that their demands were met. One of the demands, if not then the main, was, as declared in Parliament, that the House should look into the issue of a dispute between the leader of NIB and his Executive Committee, and find a just solution to it; this, against the background of the same dispute having gone through the judicial process, including up to the highest court of the land; the consideration which, in any form of civilization, would have put the matter to rest. The Law Society appears to have no comment on this aspect, and one wonders why.

With greatest of respect, the suggestion that the situation as hereinabove described (and indeed as publicly know to be) was not my business or concern is most ludicrous and absurd in the extreme! In all fairness to the people of Lesotho, it has to be borne in mind that the House was to continue in session the very next day, and I sincerely cannot understand how your Society would suggest (by implication) that I had nothing to do with putting right the situation which+was in the heart of my jurisdiction and administrative authority! Nor do I accept that I had no power to clear the Chamber of what basically was potentially a situation for lawlessness, anarchy and disorder. You simply have

to cast your eye at sections 6, 7 and 8 of the Parliamentary Powers and Privileges Act No.8 of 1994 to understand why I ordered as I did, that the said “Members” be removed from the Chamber; and, of course, the situation was such that I have had to engage police services as in the circumstances this was the only reasonable way to exercise and give proper effect to powers vested in me, in terms of the provisions pointed out above. (You may also in this regard wish to refer to section 32(1) of the Interpretation Act No. 19 of 1977 (as amended). Perhaps, it serves convenience to cite in full the statutory provisions referred to herein:

PARLIAMENTARY POWERS AND PRIVILEGES ACT

Section 6

“No stranger is entitled as of right to enter or remain within the precincts of Parliament.”

Section 7

“The President and Speaker acting jointly, may issue such orders as they deem necessary for the regulation of the admission of strangers into the precincts of Parliament. Notwithstanding subsection (1)

(a)

(b) The Speaker has sole discretion to Regulate the admission of strangers into the Assembly Chamber. “

Section 8

“The President or Speaker or an officer of the Parliament authorised in that regard may at anytime order a stranger withdraw from the precincts of Parliament. “

INTERPRETATION ACT

Section 32(1)

“Where an Act confers upon a person power to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers shall be deemed to be also conferred as are reasonably necessary to enable the person to do or enforce the doing of the act or thing.”

Perhaps you may wish to enter into an academic debate as to whether the “Members” concerned (sitting-in and/or about to sleep in the Chamber) were “strangers” within the meaning of sections 6, 7 and 8, inéluding the definition section. I will always contend that, regard being had to the purpose of the law, they rendered themselves “strangers,” the moment they remained within the precincts for their stated agenda. But if you prefer to go mechanical and literalist about the whole thing, then you are bound to differ with me and to say that they were not strangers per the definition in the Act. I would respect your views, but differ. For me, it is a “stranger” that Member of the House who undertakes to not leave the Chamber (after lawful closure of business) with a stated intention to sit-in and sleep in there for days on end, until his/her demands are met.

Let me end up this part by citing to you statutory provisions that facilitated joint engagement=of police services and the army in case there is doubt in the matter: They are as follows:

POLICE SERVICE ACT NO.7 OF 1998

Section 72

It reads:-

“If it appears to the Commissioner that any police functions can be more efficiently or effectively  discharged by members of the Police Service  acting jointly with some other body or bodies, either within or outside Lesotho, he may, with the consent of the Police Authority, enter into arrangements for the joint discharge of those functions.”

LESOTHO DEFENCE FORCE ACT NO-4 OF 1996

Section 5

It reads:-

“The Defence Force shall be employed

(a)

(b)

(c) [in the] maintenance of essential services including maintenance of law and order

4. Paragraph 4

It reads:-

“Thus, where there is a breach or threat of breach of a law in precincts of Parliament the matter has to be dealt with in accordance with procedures and protocols pertaining to enforcement. The threatened breach or scrime has to be brought to the attention of the Officers of Parliament and investigated, charges preferred and prosecution instituted by the?Director of Public Prosecutions for ultimate adjudication in courts of law. “

Comment

With due respect, the point your Society is missing here is that arrest and prosecutorial powers in the matter are not the sole panacea for all ills to resolve such problems- Perhaps, the criticism that you can level against me is that having removed them from the House, I was not eager enough to consider a possibility of an offence having been committed, arising out of their conduct.

5. Paraqraph 5

It states:-

“But if the conduct is misconduct by members falling short of criminal behaviour, the Speaker is enjoined to refer the matter to the Privileges Committee of the House for investigation and ultimate action by the Full House.”

Comment

I can only re-iterate what I have already said. Neither do I understand the logic that simply because the matter could be referable to a diéciplinary forum then that served as a prohibition to not clear the House of the protesters!

And again it is not stated as to where Parliament would be operating from in order for the procedures herein cited, to be executed, as there is no alternative venue to the one then under siege.

6. Paraqraph 6

It states:-

“In none of the scenarios in aforegoing paragraph is the Speaker a judge and jury or sergeant-at-arms in the matters. She therefore cannot unilaterally summon the Commissioner of Police or Army Commander to send in the police and army personnel who are  not officers of Parliament, to either arrest or evict members from the House. There is ao legal warrant for what the army did by embarrassingly “evicting” members from the House. “

Comment

See What I have already stated above in relation to Interpretation Act. It is simply to ignore the law on the part of the Society to virtually contend that I could not evict the protesters by engaging police/army services. Why not, in fitting cases? I really wonder on what basis your Society has arrived at the conclusion that I

“unilaterally summoned” such services. For your information, once I had issued

a lawful order for eviction of the strangers (then) from the Chamber, the matter was at large in the hands of the law enforcement agencies as to how to do their work. Naturally, consultation is an art of govemment, so that your allegation of “unilaterally summoning” is simply baseless. It is really embarrassing to see a body of your Society’s stature go out of its way in this lowly fashion, accusing a high office of State of impropriety on the flimsiest of allegations. I have always believed that the Law Society can play a meaningful and constructive role in the development of democracy, but at times I waver in that belief. It is regrettable for your Society to insinuate that I have constituted myself a judge, jury or sergeantat-arms! Again I find this most unfortunate, especially as there is no justification for that.

7. Paraqraph 7

It reads:-

“The misuse of the army and police in fighting Parliamentary battles is highly subversive of constitutional order in which there is a clear separation of powers and functions. Members’ immunity from arrest and execution of Civil process is copper-fastened by the

Parliamentary Powers and Privileges

Act NC-8 of 1994. Nowhere does the

Act empower the Executive organs of

Government in law enforcement and Defence arenas to do what they did. If  anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except in compliance with previously written orders by the Speaker which ought to have been exhibited in a conspicuous position in the precincts of Parliament  Such orders, in any event, should be intra-vires the Act “

Comment

I do not accept, for a moment, that when the “Members” (tumed “strangers” by their action on the day) were evicted that was tantamount to misuse of law enforcement agencies, I have gone out of my way to cite to a law body, which ordinarily would be expected to know better, clear and unambiguous provisions of the law, which put to rest the whole issue of how the police and/or the army got involved and hopefully will also put your Society to rest as well.

I do not know where you get the idea that there is any inconsistency between the general law enforcement powers of the police, on the one hand, and the arrest powers vested in terms of the Parliamentary Powers and Privileqes Act, on the other. These are complementary of each other; mere common sense tells that in case of need, police assistance may be engaged.’ Indeed, there are precedents in the history of Lesotho. It is very interesting that some of the complainants of what occurred recently were prominent members of LCD at the time when the BCP-LCD split came to its climax in Parliament, and police had to be called in to clear the Chamber. They never said a word then; perhaps, it was not convenient: it appears principle had to wait until later in life when they could speak against police assistance to protect precincts of Parliament. lt- iS argument-reduced-to-absurdity to conceive the idea that there are no-go areas in Lesotho OR in any other country in the world, for law enforcement and/or security officers! It is this mode of thinking that is subversive of constitutionalism. How cah it be so that law enforcement agencies are barred from performing their functions in relation to certain areas? Where in the world is such a set-up found? Perhaps, section 4 of the Police Act escaped the attention of your society.

It reads:-

“The police service maintained under Section 3 shall be called the Lesotho Mounted Police Service, and it shall be deployed throughout Lesotho to uphold the law, to preserve the peace, protect life and property, to detect and prevent crime, to apprehend offenders, bring offenders to justice, and for associated purposes.”

It is highly palpably unsound for the Law Society to even make a slightest suggestion that Lesotho’s law enforcement agencies are prohibited to be at the precincts of Parliament to keep law and order- l, nevertheless, note with interest your indirect concession that in fitting cases I have the power in terms of the law to cause Lesotho’s law enforcement agencies to carry out duties in relation to Parliament. The last sentence of your paragraph 4 had suggested that breach or crime is the sole responsibility of “Officers of Parliament,” but under the present paragraph (7) you have slightly shifted to “If anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except with previously written orders by the Speaker … etc.”

8. Paraqraph 8

It reads:-

“In summation, the Speaker does not have any powers to set strangers against Honourable Members of Parliament in relation to their conduct, while within the precincts of Parliament. That law exists to serve the public interest of preserving dignity of Parliament as an institution and rigorous protection of rights of members as servants of the people. “

Comment

In one vein you accept that the Speaker could by written order engage the police/army; yet in another, you sound absolute that the Speaker has no power whatsoever to engage police/army services within the precincts of Parliament. I note with interest the contradictory position you adopt in the matter- Incidentally, at that point in time, when the said “Members” started to execute their plan to sitin and sleep in the Chamber, I have contended that they were as much strangers as any other persons who could have decided to sit-in and sleep in the Chamber. But somehow you seem to contend that because they are ordinarily Members of Parliament they remain so even when sleeping in Parliament ovemight, when the official business has lawfully closed. I repeat that your interpretation of the law is too simplistic and mechanical in nature to stand scrutiny. According to you, the dignity of Parliament is served thereby when “Members” decide to sleep in Parliament indefinitely! I would have thought otherwise-

11

You somehow decide to set in to the whole debate, the concept of separation of powers! How this is of relevance to evicting from the Chamber “Members” who have decided to tum the House into a sleeping room, I cannot understand. I was dealing here with purely a law and order situation, but you throw in the issue of separation of powers! Sirs, the concept of separation of powers is in many a case relative. Certainly, in Lesotho it is- It is not absolute. Separation of powers relates to functional independence of the three organs of the State, and has nothing to do with calling in aid law enforcement agencies to quell a potentially anarchist and lawless situation which threatens to rip off Parliament of the dignity you profess to protect. Perhaps, it will enlighten your Society to know about the following remarks of the constitutional court of South Africa:-

“No constitutional scheme can reflect a complete separation of powers: the scheme is always one of partial separation. In Justice Frankfurter’s words “the areas are partly interacting, not wholly disjointed. “

Vide: In re: CERTIFICATION OF THE CONSTITUTION OF

THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1966 (10)

BCLR 1253(CC); 1966(4) S.A. 744(CC) para 109

And also consider this:-

“The applicants seem to envisage a Constitution that provides for a total separation of the judiciary from the other arms of government viz the executive and the legislative. Lekhanya says for example “the institutional independence of the judiciary in Lesotho is negated by executive legislative control, most evident in the appointment of judges and the dependence of the judiciary on an executive department of government for its administrative and budgetary function.”

The primary function of the courts is to dispense justice according to the law- In doing so they must be independent and free from interference and influence by the other arms. That is essentially what is meant by judicial independence. What it does not mean is that the judiciary should completely sever itself from the rest of the arms of govemment. Government is one whole with three parts of which one is the judiciary. So, as in one body, it is neither possible nor desirable that one part should function completely independently of the other.

12

Finally, Professor Tribe (in American Constitutional Law, Vol.13 ED) (Foundation Press, New York at p.127) dismisses any Utopian notion of the separation of powers as follows:

“What counts is not any abstract theory of separation of powers, but actual separation “operationally defined by the Constitution.” Therefore, where the constitutional text is informative with respect to the separation of powers issue, it is important not to leap over that text in favour of abstract principles that one might wish to see embodied in our regime of separated powers, but that might not in fact have found their way into our Constitution’s structure. “

Vide: BNP V AG – CONSTITUTIONAL CASE NO-5/2002

Perhaps, your Society would also learn something from eminent jurist and judge,

KENTRIDGE AJ that it cannot be too strongly stressed that the Constitution does not mean whatever we might wish it to mean.” A Constitution “embodying fundamental rights should as far as its language permits be given a broad construction.” The Law Societys construction of the Lesotho Constitution that it provides wholly disjointed, as opposed to partly interacting, three organs of the State, is unwarranted, on authority.

9. Paragraph 9

It reads:-       

“Absent of any obstructions to the use of Parliament by other members there would be no reasonable and democratically justifiable reason for the Speaker to-order removal of members from their House and place of work, simply because there in an objection to their peaceful assembly and protest against, inter alia alleged misallocation of seats amongst parties  in Parliament “

13

Comment

Sirs, do not you understand that the situation was that Parliament was in session and, in fact, the following day proceedings were continuing; and how on earth can anyone dare suggest that a self-respecting and sensible Parliament or leaders thereof could nevertheless resume sittings in a situation of this nature where the Chamber had become a sleeping outlet? Surely, I want to take your Society seriously, but you need to assist build up confidence in it10. Paragraph 10

It reads:-

“As regards the other issues raised in the letter pertaining to the alleged distortion of the mixed member proportional electoral model we are of high constitutional importance to the Kingdom and therefore consideration should be made for their peaceful resolution in the courts of law. “

Comment

I can only congratulate your Society for having seen sense with regard to the need to refrain from commenting on the case presently pending in court.

Yours sincerely

Speaker of the National Assembly

cc:

RINCDOM or LESOTHO

SEVENTH PARLIAMENT

NATIONAL ASSEMBLY

DAILY

HANSARD

(Official Report)

FIRST MEETING HRST SESSION

Tuesday,

15 th May, 2007

(unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Tuesday, 15 th May, 2007

The House assembled at 2.30 p.m.

(HON. MADAM SPEAKER in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR

Order! Litho tse Khabane, Ntlo e tsebisoa hore Baetapele ba Mekha ea lipolotiki e latelang e leng:

 • All Basotho Convention (ABC)
 • Allaence for Congress Parties (ACP) o Basotho National Party (BNP) o Marematlou Freedom Party (MFP) le o Ntate A.C. Manyeli

Ba ile ba ngolla Law Society ka liketsahalo tsa mohla letsatsi la Pulo ea Paramente ea Bosupa la la 15 th March, 2007. Se etsahetseng ka morao hore mosebetsi oa Ntlo o fihlele qetellong ebe hoa koaloa sebakeng sa letsatsi leo moo bona ba ileng ba ikhethela ho robaletsa ka mona ka Lekhotleng la Sechaba ka mabaka a neng a se a ile a boleloa. Law Society e ile ea araba litaba tseo ka matla, ea seolla le ho nyefola e sa ka ea mamela lehlakore la ka la ntlha ena. Ba bile ba phatlalatsa karabo ea bona haholo, ba e pharalatsa haholo e leng Iona lengolo leno la bona la linyefolo.

Ke arabile litaba tseno tsa Law Society, Litho tse Khabane. Le Iona le tla abeloa likopi ka ha Ntlo ea ameha.

Next item, Madam Clerk.

15

ORAL ANSWERS TO QUESTION

72. NEED TO CONSTRUCT A BRIDGE.

Hon. I. M. Makhebesela (Rothe): Asked the Minister of Public

Works and Transport,

if he is aware that there is a need to construct a bridge across Tsoaing river to connect Likhetleng and Kotsoane villages; and if so, how soon will the Minister intervene.

HON. T. CHAKELA (Minister of Public Works and Transport): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ho se ho ile hoa fihla tlhokomelong ea ka le Lekala la heso hore tlhokahalo ea borokho e teng ho kopanya metse e boletsoeng potsong.

Nakong eo khaho ea tsela e tlohang Thupa Likaka ho ea Lekhetleng, tlas’a lichelete tse neng li tsoa ho LHWRF ka nako eo, ‘me e seng e le Letsete la Ntlafatso ea Sechaba (LFCD), khaho ea borokho ha e ea phethahatsoa ka lebaka la khaello ea lichelete.

Ka ha tlhokhahalo ea borokho eona ke e totobetseng, Lekala la heso le nile la leka ebile le ntse le tsoelapele ho leka kahohle ho fumana lichelete tsa khaho, ‘me ha li fumanehile e tla phethahatsoa.

 • INFORMATION ON THE TERMS OF SUSPENSION OF THE PRINCIPAL CHIEF.

Hon. S. Khampepe (PR): Asked the Minister of Local Govemment and Chieftainship,

if she is aware that following the suspension of the Principal Chief of Butha-Buthe from his duties, the office is vacant; and if so, will the Minister disclose the following.

the remaining term of suspension;

 • whether or not the chief has applied for mercy from the King in terms of section 101 of the Constitution;
  • whether or not the Butha-Buthe community can apply on his behalf.

HON. DR. M.P. SEKATLE (Minister of Local Government and Chieftainship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntumelle ke hlalosetse Ntlo ena e Khabane hore Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe, Morena Kuini Hlasoa Mopeli o ile a amohuoa matla a ts’ebetso a nako ea lilemo tse 14 ke Lekhotla la Khalemo la Marena ho latela lipallo tsa Molao oa Borena oa No. 22 oa 1968 temana ea 18 (a) ka la 16 Hlakola, 1999. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Morena Kuini o saletsoe ke lilemo tse supileng (7) pele a qeta kahlolo ea hae.

Mohlomphehi, hang kamor’a hore Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe a amohuoe matla a ts’ebetso a borena ka tsela eo ke seng ke e hlalositse, lelapa la Mopeli le ile la beha mots’oareli ka ofising eo ea Morena oa Sehlooho ho tsamaisa puso e leng Mofumahali ‘Majoele Kuini Mopeli. Ka lebaka lena ha ho sekheo ofising eo ea Morena oa Sehlooho oa Butha-Buthe.

Tabeng ea ho ikopela mohau ho Motlotlehi ho latela temana ea lekholo le motso o le mong 101 ea Molao oa Motheo ha ke ea e hlokomela. Mohlomong lebaka ekaba hobane mecha e lateloang ea likopo tsa mofuta oo e sa kenyeletse ofisi ea heso e le taba e amang tsamaiso ea Molao oa Motheo, Ka lebaka lena nke ke ka tseba hore na sechaba sa Butha-Buthe se na le matla a makae Molaong oa Motheo ho mo kopela ts’aorelo ka ha ‘na ke tataisoa ke Molao oa Borena oa No. 22 oa 1968 ts’ebetsong ea ka le Marena.

 • NEED TO REPAIR FOOTBRIDGES.

Hon. M. D. Sello (Nokong): Asked the Minister of Public Works and

Transport,

if he is aware that a footbridge across Phuthiatsana river joining Mapoteng and Nokong villages and the one joining Mapoteng and Futhong villages need to be repaired; and if so, how soon will the Minister intervene.

HON. T. CHAKELA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ho ne ho eso fihle tlhokomelong ea ka le Lekala la heso hore libakeng tse boletsoeng potsong ts’enyo ebile teng kamor’a lipula tse ngata tsa ngoahola. Ke leboha Setho se Khabane ka tlhokomeliso ena.

Lekala le ile la romela litsibi ho hlahloba ts’enyo, ‘me hoa fumaneha tse latelang:

 1. Nokeng ea Phuthiatsana borokhong bo tsebahalang ka lebitso la Nts’irele, Mapoteng, ts’enyo ke e kholo haholo hoo borokho bo sa sebeliseheng. Tokiso ea borokho bona e hloka hore ts’ia (pillar) e ‘ngoe ka hare ho noka e ahoe bocha, ‘me sena se hloka boitukisetso ka ha litjeo tsa lichelete li tla ba holingoana. Lekala le se le ntse le etsa likhakanyo tseo, ha lichelete li fumaneha bo tla lokisoa.
 2. ha e le bo kopanyang metse ea Mapoteng le Futhong bona, ho fumanehile bo e-so utloe bohloko haholo ka ha bo ntse bo tsoelapele ho sebelisoa ho se na letsoalo la hore bo ka hlahisa likotsi. Mona teng Lekala le se le ntse le etsa litokiso tsa ho lokisa ts’enyeho eo hang pele e kaja setsi.

     75.     REPAIR OF ROADS.

Hon. S. Qoo (Malingoaneng): Asked the Minister of Public Works and Transport,

if he is aware that during winter when it is snowing a road from Butha-Buthe to Mokhotlong is inaccessible; and if so, how soon a road from Malingoaneng (Tloha-re-Bue) via Nts’upe to Matsoku and the one from Mapholaneng to Makhoaba will be repaired to serve as altematives.

HON. T. CHAKELA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, ho se ho ile hoa fihla tlhokomelong ea Lekala la heso le ho ‘na hore ha lehloa le khethehile ka bongata, tsela e kholo e eang Mokhotlong ha e tsamaee ha bobebe. Lekala le se le ile la qalella ho ntlafatsa tsela e tlohang Mapholaneng ho ea Makhoaba ebile e ka fetela Ha Seshote, ho tloha ka selemo sa lichelete tsa 2001/2002 ka sepheo sa mantlha sa ho bebofatsa maeto a sechaba se phelang tikolohong eo ( lipakeng tsa litsela tse eang Mokhotlong le Katse tsa lets’oana). Sena se ntse se phethahatsoa ka mekhahlelo ka lebaka la phokolo ea lichelete, ‘me le selemong sena se holimo sa lichelete bolelele ba likilomitara tse leshome (10) bo tla tsoela pele.

Bakeng sa e tlohang Malingoaneng e feta Nts’upe ho ea Matsoku, ka ha eona ke e ncha, Lekala la heso le se le ntse le tla kena boithutong ba litsela tse jaolo tse hlokahalang naha ka bophara. Hang ha bo felile phethahatso e tla latellana ka mathathamo a hlophisitsoeng ho latela bohlokoa ka ha khomo ha li kae empa batho re bangata.

 • OUTSTANDING PAYMENT OF TERMINAL BENEFITS.

And

 • ANOMALY OBTAINING AT MAPUTSOE BUS STOP.

Were deferred

HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, le mpe le bone hore le fumane set ea mangolo a mararo a fapaneng, ho seng joalo litaba tseno li ka ‘na tsa se

ke tsa utloahala hantle.

Next item, Madam Clerk

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

               5.      CONSOLIDATED CAPITAL ACCOUNT

(DEVELOPMENT ESTIMATES) 2007/2008

Resumption of adjourned debate on Question (Monday, 14th May, 2007)

That this Honourable House gives general approval to the financial proposals contained in the Consolidated Capital Account

(Development Estimates) 2007/2008.

Question again proposed

HON. MADAM SPEAKER: When we adjourn the debate yesterday, Honourable Member for Lithabaneng was still on the floor. You may proceed, Honourable Member.

HON. M. RALEJOE (Lithabaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke tsoela pele litabeng tsa ka ho bonts’a hore ehlile bothata bo teng boo ho sa bonahaleng ho fanoa ka tharollo e leng bona ba batho ba nang le ts’oaetso ea HIV le AIDS. Re bile re hopola hore ke selemong se fetileng ha British Broadcasting Corperation (BBC) e etsa documentary and the then Minister of Health, Ntate Motloheloa Phooko a neng a bue ka matla le ho fana ka ts’episo hore na mehato e tla nkoa e tla ba efe ho etsa address some of the issues raised by thejournalist ea BBC in the documentary.

Ha motho u mametse le ho sheba budget ea 2007/2008, ha u bone eka litaba tseo li entsoe address. The newspaper ea Sunday Times e bonts’itse hore

naha ena ka tsela eo e sebetsang ka eona is brewing a slow bomb eo ka nako eo e tla etsa explode, re tlang ho tëoarana le mathata a maholo haholo. Ka Sunday Times e ne e supa le ho bontëa hore batho ba eang ho ea fumana lithuso tsa meriana e ka ba thusang ho matlafatsa masole a bona a ‘mele ha ba fuoe litlhare tse felletseng, ba tsipeloa fela, ‘me hangata ho feta hanyenyane, ha ba ea litsing tseo ba fumana litlhare li le sieo.

Ke lumela hore rea tseba ebile rea utloisisa hore hothoe motho ha a ile a qala treatment ea mofuta ono, o lokela hore a e sebelise ntle le ho e fosa bophelo bohle ba hae. Joale haeba motho o qalisoa programme e lokelang hore e thuse bophelo ba hae, joale e re ha a ea litsing tseo a il ‘o kopa thuso eo ebe o fumana litlhare li le sieo, ruri ke mathata a maholo.

Ke ne ke itse stage fipo e leng karolo ea treatment ena ho batho ba nang le lefu lena, eona ha hona le litaba tse ngata haholo tseo motho u utloang li boleloa kapa hona ho buua. Joale bothata bo boholo ke hore na ebe ‘Muso o sebetsa joang molemong oa hore o tsebe ho etsa address litaba tse kang tsena tse amanang le maphelo a batho.

Ke kopa ho fetela tabeng e amanang le likooa ‘me ke re bothata bona ke boo ke bo bonang ka likooa. Ha ke bone eka ho na le moo litaba tsa likooa ho bonahalang li entsoe address ka tsela eo motho a ka reng e molemong oa batho bao. Likolo tse ahoang ka lithuso tsa chelete ea Japan ke meaho e mekato e palamaneng, ha ho na li-lift libakeng tse joalo. Ebile ha ho na libaka tseo u ka sutumetsang motho oa sekooa ho hloella mokatong o kaholimo kapa Ofeng. Motho u ipotsa hore na ha e le mona ho thoe re tlameha hore re fane ka thuto, ‘me thuto ena e le thuto eo ho bontëang hore e lokela hore e ee ho ngoana e mong le e mong oa Mosotho, na re bua feela ka ba phetseng hantle ba tsebang ho hloa litepisi tseo kapa baa ba likooa bona ha e sa le Basotho, ha ba lokela le hore le bona ba fumane monyetla oa ho kena likolo tsee tsa ‘Muso tsa Free Education. Le teng ha kea utloa eka taba ena e sisintsoe kapa hore e tolokoe le ho hlalosoa ka tsela e lokelang.

Ke supile taba ena ha ho ntse ho buua lintlheng tse ngata hore tsona likolo tsena tseo ho bonahalang li ahiloe mesikong ea lithaba, leha ho thoe ho etsa hanyane ha ho tëoane ebile ‘Muso o tla bona hore na mabala a etsoa joang. Ke re libaka tseo likolo li ahiloeng ho tsona li fanoe ke ‘Muso,

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Motho u ipotsa hore na batho ba

-8_

neng ba aba libaka tseo ba ne ba lebetse hore bana baa ba lokela hore ba bapale? Ho ne ho shebuoe hore ho tle ho etsoe develop litsela tsa ho bona hore na ba talented in sports ke bafeng kapa ho ne ho shebuoe feela hore re tle re ahe likolo joale re tle re re hamorao ke hona re tla ba shebela litaba tse amanang le mabala. Motho u ntse u sitoa ho utloisisa the logic e sebelitseng litabeng tsena. Leha ho le joalo ha u bone eka cheleteng ena eo re buang ka eona ea 2007/2008, taba ena ea mofuta ona e entsoe address.

Boholo ba batho ba keneng sekolong National University ofLesotho (NUL) and other tertiaries, ka hare ho naha ena haholo ba tsoang NUL ba khale, ba tla tseba hore ha esale ba etsa mekoloko ea hobane joale ho ne ho bonahala li-stipend tsa bona li ne li na le mathata. Ke kopa hore ke mpe ke re ebile a mang a Matona a Khabane a tseba taba eno. Le bane ba neng ba noa joala Ha Mafefooane ba tla sekolong, ba ne ba ntse ba tseba taba eno, ba fetile bothateng boo. Le ba morao tjena ba ntse ba feta ka hare ho mathata a mofuta o joalo. Motho u ipotsa hore na ebe ‘Muso o ee o ke o lekole taba ea mofuta oo ka tsela efe ho rarolla mathata ao hore a se ke a ipheta khafetsa le khafetsa? Ha e le hore re shebile taba ea thuto eo re ka reng ke thuto ena e boleloang ‘me ke thuto ena eo re lumelang hore e tsoela naha ee molemo? Le teng ha ke tsebe hantle hore na ebe ke litaba tse shejoang joang ‘me na maikemisetso ke hore li tle li etsoe address ka tsela efe na?

Taba e ‘ngoe, Mohlomphehi, kea Tourism. Ha re sheba taba e amanang le Tourism re ithuta ka matla hore 98% ea li-lodge, li-guest house le hotels in this country ha li matsohong a Basotho. ‘Muso e le hore moruo o be ka hare ho liatla tsa Basotho, ke eng eo o hopolang ho e etsa ho thusa bahoebi ba Basotho ho kena likhoebong tsa mofuta 00? Li-lodge tsena tseo re batlang hore re li thaothele ka hore li-Tourist li etele ka hare ho naha ena. Na Basotho baa bona ho na le moo re reng ba tle ba une molemo teng litabeng tsee tseo ‘Muso o nkileng ka sekatja le ka matla hore ho kenngoe chelete na? Joale ho khothalletsoe bahahlauli hore ba tle ka hare ho naha ena ‘me ho thoe ba tlil’o siea lichelete tseo hangata ho feta hanyane, Mohlomphehi, u elelloang hore leha re batla hore li-Tourist li etele ka hare ho naha ena ea rona, ha ba fihla libakeng tse itseng ba qeta ho bona lintho tse peli tse tharo, ke phetho. Ha ho na other activities tse ka etsang hore motho eno a iphumane a lutse moo matsatsinyana a itseng ‘me a sebelisa chelete eo a tlileng le eona ka hare ho naha ena.

Mohlomphehi, ha u bone eka ho na le litsela tseo ho thoeng ho lokela hore ho sebetsoe ka tsona molemong oa hore ho etsoe hore haeba li-Tourist, mohlala, li etetse sebakeng seo ho thoeng ke Liphofung, joale ba qeta ho etsetsoa a presentastion e ka nkang metsotso e mashome a töeletseng ha ho thoe e telele, joale ka morao ho teng e le hore batho bana ba lule mono, ba se ke ba iphumana ba re, re qetile, there is nothing else, joale rea tsamaea. Ba iphumane ba lokela ho robala mono hobane ho na le other activities tse tlang ho etsahala ka shoalane tse tla ‘ne li etse caught the attention ho fihlelletse ha ba sebelisitse chelete e itseng e salang ho batho ba mono. Le teng ha utloe eka ho sebetsanoa le taba ea hore ho tle ho etsoe litaba tsa mofuta o joalo.

Thaba-Bosiu a Cultural Village e ea lokisetsoa ‘me e sebetsoa ka chelete e boima, e tlil’o ranoa (run) ke mang? Ke ‘Muso? Na ho se ho ntse ho koetlisoa batho ba tla e rana (run)? E tlil’o runoa (run) ke Business Community ea naha ee? Na ba se ba ile ba etsoa identify.

HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, mantsoe a mang a thatafalla ba a ngolang ha a sa bitsoe hantle. Sebakeng sa “ranoa” u ke u batle lentsoe le leng.

HON. M. RALEJOE: Motho u re, hore re tle re hlakeloe ke lintlha tsena ho le monate kapa ho bobebe hore re tsebe hore na meralo ke efe molemong oa hore likhoebo tse kang tsena li tle li qetelle li sebetsoa ke sechaba. Mohlala o mong, Mohale Lodge ho na le nako eo ho neng ho thoe e lokela hore e fumane batho ba ka tsebang hore ba sebetsane le eona. Ha ke tsebe hore na ke bahoebi ba bakae ka hare ho naha ena ba neng ba ile ba fuoa monyetla. Le hore na ke bahoebi ba bakae ka hare ho naha ena bao ho neng ho lumeloa hore ba fuoe koetliso molemong oa hore ba tle ba tsebe ho sebetsana le lodge eo e le hore e tsoele naha molemo le bona e ba tsoele molemo e le bahoebi. Ke litaba tseo u utloang re bua ka tsona ‘me li le monate tseo tse amanang le hore re lakatsa hore batho ba tle ka har’a naha ea rona, feela ho elelloa hore ha ho na töusumetso, ha ho na thuto e neoang bahoebi ba rona ka ha tse ling tsa likhoebo tsena e le tse ncha, ‘me tse lokelang hore li tle li sebetsoe ka tsela e fapanang.

Manyesemane kapa batho ba tsoang ka ntle ba sebetsanang le li-lodge tse ngata ka hare ho naha ena, they go to the Internet. Ba bua le metsoalle ea bona from other countries, e leng bona batho ba etelang libakeng tseo tsa bona, ‘me joale ba itäiela chelete ho bona.

Joale feela the Communities around those lodges, bona ha ho na benefit eo ba e fumanang. It has to be incorporated in such a way that baahi ba metse eo le bona ba une molemo tabeng ea mofuta o joalo. Haeba e etsahala ka tsela eo, re lumela hore e tla ba e ea re thusa.

Auditors General’s Office. Ho ntöuoa Audit Report ‘me Paramente ena e sitoa ho fumana litaba tseno hore e shebe joale hore na ho etsahetseng ka lichelete. Li-report tse ling tse ileng tsa tsoa nakong e fetileng, ho ne ho na le likhang tsa hore na li nepahetse kapa ha lia nepahala. Lichelete tse neng li bontöoa ke those Auditors Report, tse neng li lokela hore li setsoe morao hore na li sebelisitsoe joang, ho etsahetse eng, u utloa ho se na letho leo ho buuang ka Iona; feela ho thoe Ntlo eona ena e Khabane e fane ka chelete eo ho sa etsoeng account for eona. U ema hloho ha u tseba hore Auditors Report from Auditor General lia tsoa, feela ha ho na letho le etsoang ka tsona.

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Hon. Member for Matsieng.

HON. M. LEHATA: Mohlomphehi, ken e ke re Setho se Khabane se ntseng se bua e se e le Setho sa Paramente, joale ke utloa se bua ka litaba tsa khale tseo ekang e ne e se Setho sa Ntlo ena ha se tsebe Auditor General’s Report e etsoa table in this House, ho ee ho be le Komiti ea Public Accounts e thuse and table the report even in this House. Ke kopa se se ke sa bua joale ka ha eka litaba tsena ha li etsahale, ha se tsebe lia etsahala ka ‘nete [Liatla].

HON. MADAM SPEAKER: Ke amohela ntlha ea hau ea tsamaiso, setho se Khabane [Liatla]. Order! Ntate Maphalla ke hlalosetse Setho se Khabane. Ho na le Komiti mona Paramenteng e bitsoang Public Accounts Committee, eo e reng ha ho qetoa ho tekoa litlaleho mona ebe e ea li sebetsa. Ee, ehlile lia sebetsoa litaba tseno, Setho se Khabane.

HON. M. RALEJOE: Ke kopa ho amohela taba eo, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, feela ke re na ebe li ee li sebetsoe ho fihlela hokae [Lerata].

HON. MADAM SPEAKER: Order! Setho se Khabane, u se u le teng u tla ithuta tsona le ho li tseba hantle haholo. Ke eona taba eane eo le ileng la eletsoa ba fihlang hore le ke le lule le ithute [Liatla].

HON. M. RALEJOE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Leha ho le joalo ke mpe ke re, taba e amanang le palo ea sechaba ke nke hore ke taba e bohlokoa haholo ha ho tluoa tabeng e amanang le kabo ea lichelete. Lichelete tse ajoang ‘me li abeloa makala hore a etse mosebetsi re sa tsebe hore na li il’o sebeletsa batho ba bakae, ke nka re ntse re ipakela mathata. Re sa tsebe hore na ke bo mang ba il’o etsa benefit litabeng tsa mofuta 00, ke nka e ntse e le taba e supang mathata. Haholo-holo ha motho u lumela hore ho sebelisitsoe lichelete tse ngata…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Order!

HON. M. RALEJOE: Le hore ho bile le a Census ea selemo sa ho feta, ‘me eo ka kutloisiso ea botho e neng e le eona e tla bopa guidelines tabeng ea hore na chelete tsena ha ho thoe li il’o etsa tjee, li etsetsa batho ba bakae, li tsoela batho ba bakae molemo? Ha joale re li etsa tjee ka har’a lefifi re sa tsebe hore na ke sechaba se sekae sa Basotho se tla fumana se etsa benefit tabeng ena ea palo ea sechaba.. ..

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Hon. Deputy Prime Minister.

HON. L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re ha Setho se Khabane se khethile ho ea lefifing, rona re khanyeng ea ho tseba hore na ke sechaba se sekae. Che ha se le lefifing o lefifing se le seng [Lerata].

HON. M. RALEJOE: Ntumelle, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke tsoele pele litabeng tsa ka ka ha ke re eona taba eo ea palo ea sechaba e sieo, ebileng e bakileng lipelaelo litabeng tsa amanang le likhetho ka manane, e ne e le bohlokoa haholo hobane ekabe e fane ka leseli. Ke supile taba ea hore ho ajoa lichelete, ‘me ke supa hore ha re tsebe hore na ke lichelete tse eang ho sechaba se sekae ka hare ho naha ena eo re phelang ho eona.

E ‘ngoe ebile e le taba ea hore re na le Basotho ba sebetsang Afrika Boroa ‘me bao matsatsing a mangata har’a selemo ba sa luleng ka koano ka Lesotho ba sebetsa Afrika Boroa, joale rona ka hare ho naha ena re se na lipalo-palo tseo. Ke supile taba ea hore ho na le batho ba nang le mathata le bohloko ba HIV le AIDS, bao ha joale re sa tsebeng le hore na ebe ha ho ntse ho fanoa ka li-percentage, neng-neng e tla ba 33%, neng-neng ebe 23%, ke hore na likhakanyo tsee li etsoa ho ipapisitsoe le lipalo lifeng? Kapa ke lula feela ke ngole hore ke bona eka selemong sena ke palo e kana le eona e’a nqaka, Mohlomphehi. Motho ha u tsebe hore na ebe litabeng tsena tsohle rea be re ntse re re re leba kae.

Mohlomphehi, u ntumelle hore ke tle ke qetele litaba tsa ka, Mohlomphehi, ka taba e amanang le thuto ‘me ke e nke le lipapali. Ke re ka hare ho naha ena Lekala la Thuto ke Lekala la bohlokoa haholo. Ke leo ‘na ke le ngoana oa Mosotho naheng ena ke ne ke lumela hore le lokela hore le hlokomele bangoli ba libuka. Mohlomong hangata ho feta hanyane, batho ba joalo ka ba re sietseng letlotlo la libuka tse neng li baloa haholo likolong, e le libuka tsa lipale le libuka tsa litöoantäiso, matsitsing ana ha ba eo. Mohlomong ke hobane Lekala la rona la Thuto, mona, ke mpa ke lahlela keletso.

Le ne le lokela hore ka nako e ‘ngoe le ke le beelle chelete e itseng ka thoko eo ka eona le ka tsebang hore le tle le hohele bangoli ka eona. Motho ea ngolang a ntse a ea mosebetsing o ba le bothata ba ho nka nako e telele haholo hore a qetelle a re file sengoliloeng sa hae. Athe haeba ho na le letho leo a le fuoang ‘me a sebetsana le taba eo, ho ba bohlokoa haholo hore ebe a ka etsa seo. Mohlala, Ntate Ntsu Mokhehle moea oa hae o iphomolele ka khotso. Ke ne ke lumela hore Lekala la Thuto le ka be le entse library e nyenyane e buang ka litaba tsa bophelo ba hae e le hore bana ba tsebe hore ba bale litaba tseo ‘moho le Litona-Kholo tse bileng teng kapa lietsahala tse bileng teng ka hare ho naha ena, e le hore re tsebe litaba tsa naha ena ea Lesotho…

HON. M. BILLY: Ka uena, Mohlomphehi, ke ne ke re ke botse Setho se

Khabane hore na ebe ha se bone eka litaba tsee tse bohlokoa tseo se ntseng

se li bua tse ntle hakana, ke litaba feela tse ka etsoang kapa tsa phethoa ke moo ho tsamaisoang naha ka mokhoa o nang le ponaletso e ntle, moo ehlileng ho nang le lerato la naha? [Lerata]. Na ha se bone eka litaba tseo li ka sebetsoa feela ha ho na le ntho e joalo na?

HON. M. RALEJOE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane se opile khomo lenaka.

Ke mpe ke lielle ka hore ka ‘na ke ne ke tla utloisisa hore ebe Lekala le ne le ka etsa taba ea mofuta o joalo. Taba ena e ne e tla re thusa haholo hore batho ba bang bao e leng lingoli kapa bangoli, ba nke nako ho ea sebetsana le mesebetsi eo, joale ka ha e le e hlokang liphuputso, ‘me e hloka motho ea tsamaeang libaka tse itseng, ho fumana litaba tse nepahetseng hore a tle a tsebe ho re siela letlotlo. Lipapaling. Re bile le bahale ba naha ena ba ileng ba etsa hore naha ena e tsejoe lefatäeng. Mohlala litabeng tsena, nka bua ka ntate Motsapi Moorosi ea neng a matha haholo, empa kajeno ha o botsa ngoana ea monyane hore na Motsapi Moorosi oa mo tseba kapa o kile a bala letho ka eena, u fumana ho se na letho le setseng le ntse le supa khalala eo ea rona ea naha….[SETHO SE KHABANE: Ha ua ngola keng?]…U sheba batho ba täoanang le bo-Zero oa ha e-so Mafeteng koana ea neng a bapala bolo [Lerata].. . .

HON. MADAM SPEAKER: Order! Honourable Members, order please.

HON. M. RALEJOE: U ithuta hore taba eo ea hore ebe ha re sa na bahale lipapaling, bao letlotlo la bona le salang le baloa ke rona, ‘me le hohela bana ba bangata hore ba qetelle ba e na le thahasello ea hore ba iphumane le bona ba lakatsa hore ba täoane le litho tseo tse teng tse tlotloang ke naha ena, re mona moo re leng teng kajeno; ‘me re töoarana le mathata a kang ana. Ke ka hona, Mohlomphehi, u tla fumana hore ha ho hlalosoa taba eo e leng ‘nete, sebakeng sa hore ebe rea e amohela e le ‘nete, joale re tla ba le bothata ba hore re lumaele [Liatla]. Ke kopa hore litaba tsena le tse ling tseo ho amohelehang hore mohlomong li ile tsa lebaleha ka phoso hobane ke lumela hore ha ho na naha e ka tlohellang bahale ba eona ka boomo. Ke re tse ileng tsa lebaleha ka phoso, monyetla o ntse o le teng oa hore li ke li lokisoe.

Libapali tsa khale tsa tennis, tsa bolo ea maoto, tsa mabelo, tsa boxing, joalojoalo, ho ke ho shejoe hore na ho ke keng hoa imamelloa hore batho bao ba

ke ba tlotloe ka ba ba ne ba re thabisa, ‘me ba etsa hore re be motlotlo re le naha, re le sechaba naheng ena ea ha habo rona. Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke Iahletse hakaalo u ntumelle ke re, likhakanyo tsena tsa lichelete tsa 2007/2008 li ajoe ke Ntlo ena e Khabane.

HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, re ‘ne re hopoleng hore ha re bue ka budget ka karetso, re bua ka Consolidated Capital Account.

HON. M. S. LEHATA (Matsieng): Kea leboha, Mohiomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata hore ke kenye letsoho mona ho Capital Budget…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ha ke hopotsa Ntlo hore na re lokelang ho etsa joang, ha ke se ke ka utloa likarabo tseo ke li utloang.

HON. M. S. LEHATA: Kea kholoa libekeng tsa ho feta re ile ra sebetsana le Recurrent Budget, ra e fetisa e neng e etsa chelete e kaalo ka MS, 488, 000 000. Hona joale re bua ka Capital budget e etsang chelete e kaalo ka Ml, 924, 000, 000. Joale ke rata hore ntho ea pele ha motho a sheba palo tse peli tsena a li nka, joale ka ho Recurrent Budget ka mane a sheba hore hangata chelete e abjoang ke Ntlo ena kea tjelo, ke taba tsa administration moo ho etsoang hore basebeletsi ba lefshoe, mosebetsi hore o tsebe ho etsoe ho tëoanetse hore ho be le term, ho be le litlhokahalo tse tlang ho etsa hore litëebeletso li tsebe ho fihla ho batho metseng mane.

Joale ha u sheba Capital Budget ke moo u fumanang hore ehlile chelete ena e eang ho li-project ka botsona e leng moo litëebeletso li eang sechabeng. Moo sechaba se utloang monate oa budget ke mona moo re leng hona teng hona joale hobane is the budgetfor projects tse eang mane sechabeng. Joale phapang ena eo motho u e bonang, u ipotsa hore na ehlile re entse balance hantle ha re ja ho feta mong’a khomo na, hobane mong’a khomo ke sechaba. Ka hona budget e kholo e tlameha hore e be the Capital Budget ebe recurrent Budget e ba tlase, mohlomong ha re ntse re lokisa litaba tsa rona re qetelle chelete e ngata e ea mane ho li-project, ho ntlafatsa maphelo a batho ho feta e sebetsang ka liofising tsa basebeletsi le bohlanka bo teng.

Taba e ngoe hape eo motho a ileng a e sheba ke makala ka bo ‘ona hore na ka mona ka harâ the Capital Buget, makala ao a fumaneng chelete kapa a kopeloang chelete e ngata na ke afeng, ao motho a neng a ka lebella hore ebe a fumane chelete e ngata hape mohlomong a sa e fumana na ke afeng. Le hore na ao a fumaneng chelete e ngata mosebetsi oa ona bophelong ba sechaba na ke Ofeng. Ha u ne u lebeletse hore le amang ao ebang ha a fumana mosebetsi oa ‘ona na ke Ofeng, ‘me na ho ne ho ka etsoa joang hore litaba tsena li tsamae ‘moho.

E ‘ngoe ea lintho ke ho sheba hape taba ea na li-source tsa chelete hore na li tsoa kae. Kea kholoa Setho se Khabane Ntate Malebo, maobane se ile sa bua ka taba eno hore ke lekhetlo la pele ‘Muso oa Lesotho eba oona o tëehetsang Capital Budget ho feta li-grant le li-loan. Hono ho bontëa boiphihlelo ba hore likhafa tsa sechaba sa Basotho joale li sebelisoa hantle hobane lia bokeletsoa, li khutlela ho sechaba ka mokhoa oa li-service. Ena eona ke taba ea bohlokoa haholo.

Hape motho u ipotsa hore na ho etsahetseng ka li-grant haeba li fokotsehile, haeba ngoaholo li ne li le ngata ho feta monongoaha kapa ‘Muso ke oona o nyolotseng chelete, o entseng hore e be ngata, ebe li-grants li be li le hona moo li neng li ntse li le hona teng kapa ‘Muso o nyolotse haholo. Ke e ‘ngoe ea lintho tseo ha u eba le set50antso sena motho u ipotsang lipotso hore na re shebile hantle hore na hantle re tsoa ho kae ‘me re ea hokae.

Ke rata ho leboha bathusi ba Naha ea Lesotho le Sechaba sa Basotho. Ho na le bafani ba bangata ba hlahang ka mona ka ho budget, ba bontëitsoeng hore na ba thusa li-project lifeng hore li tsebe ho etsahala. Ba kenya letsoho litëebeletsong lifeng hore li tsebe ho phethahala hobane ‘Muso o ke ke oa tseba ho li khanna kaofela ka matla a oona. Ka hona ke rata bano bohle ba hlahang ka ho budget hore ba t<oare letsoho leno ho thusana le ‘Muso oa Lesotho ho bona hore Sechaba sa Basotho tlhoko tsa sona lia arabeloa.

Ka harâ budget ka mona ena ea Capital Budget, Lekala le ka holimo limo ka chelete ke the Ministry ofFinance, ka M450, 000, 000. Ke ile ka ipotsa hore na Ministry ofFinance ha oona ke ho etsa’ng? Ke ho thusa feela ho nahana le ho sebelisa lichelete, ke ntho e kang mochini o thusanang tabeng tsa lichelete. Na o fihla le tlase mola moo ho etsoang li-project tse batho ba khonang ho li fumana na? Taba ena ke ile ka e sheba ka mekhoa e mengata hore na ebe li-project tse tlang ka Lekaleng la Lichelete ke tse hahang the systems hore li hole e le hore tëireletso ea lichelete le tgebeliso ea lichelete e

46-

tsebe hore e bolokehe ho feta ka mokhoa oo ho ntseng ho etsoa kateng na? Motho ua bona hore ehlile ke ho tla haha the systems tse teng tsa hore na lichelete tsa ‘Muso li sebelisoajoang, taolo ea tsona le ho kengoa hoa tsona.

Joale eaba motho o’a bona hore haeba motho a lema, joale a aha lisiu ho tla bokeletsa chai ea hae hore e tle e bolokehe e tsebe ho etsa mosebetsi oa ho fepa bao a rerileng hore ba fepehe, taba ena ke taba ‘me ke khatelopele.

Lekala la bobeli ke fumane hore ke Ministry ofPublic Works and Transport, leo re tsebang hore Iona mosebetsi oa Iona ke ho etsa lintlafatso metseng mane ka litsela, marokho le tse ling ho etsa hore taba ea tsamao le neheletsano ea melaetsa li fihle ka pelenyana ho Sechaba sa Basotho. Ha u sheba u fumana hore le taba eo ka bo-eona e ntse e boetse e batla e atametsa litaba tseo Basotho ba li lebeletseng, tseo ba li hlokang, tseo ba re rommeng ka tsona ka Ntlong ena. Ka mokhoa o täoanang le Ministry of Natural Resources le Ministry of Health and Social welfare ke tsona tse ka holimolimo tseno tse ‘ne tseo u bonang li fumana chelete e ngata.

Ke ile ka sheba Lekala la Temo e leng Ministry of Agriclture. Ka fumana chelete eno e M35, 000, 000 e le ‘nyenyane haholo hobane batho ba bangata ba na le mobu, o ka khonang ho ba thusa hore ba sebelise mobu ono oa bona e le hore ba felise taba ea tlala haholo hobane re na le rate ea batho ba sa sebetseng e phahameng haholo. Batho ba bangata ha ba sebetse, bophelo ba bona bo ntse bo etsa depend holimå mobu oo ba nang le oona. Ho thusoa ha bona hore ebe ba o sebelisa hantle, o ba tsoele molemo, le ho latela the Budget Speech of the Minister of Finance ha a ne a bua mona hore na temong na ho tlil’o sekameloa kae hore ho thusoe bao masimo a bona a leng pelå linoka hore ba tle ba tsebe ho nosetsa, le ho tla thusa ba bang hape litabeng tsa temo ka mokhoa o batlang o matlafetse kapa o batlang o phahame. Ke bona chelete ena e le nyenyane ho tla latela litaba tsena tse neng li buua mono, eka chelete eno e tla sebetsa libakeng tse nyenyane e sa anele naha kaofela. Taba ea hore re etse hore kanetso ea lijo e be teng ka harå naha ka mona, with this amount, ha ke bone e ka re tla e fihlela.

Joale ke hore re tle re shebe ho etsa balance hore na re tla qetella re fihletse joang hore mona temong likhafa tsane tsa Basotho tseo re li nkang ho motho e mong le e mong eo e reng ha a reka a khafa, e tle e khutle, e khutlele ho eena mane ho ea mobung oa hae ho ea sheba litaba tseno tsa bophelo ba Basotho.

Ke shebile hape Ministry of Trade and Industry, Cooperatives and

Marketing. Ka lebaka Ia likoporasi tse oelang tlasá Lekala leo moo joale Mohoo oa Lesotho Congress for Democracy o fetohang leano Ia ‘Muso, o buang ka bofuma hore bo fele, moruo o hole, ‘me ho tatoe. Chelete e filoeng Lekala lena le eona ke bone ke e halala ha ke sheba hore na leha likoporasi li se li phela, re etsa hore joale li phele, li sebetse, e re Basotho ha ba lemme ba ikopantse ho etsa lihlahisoa ba be le mokhoa oa hore na ba rekisa joang, ba fumana lintho haufinyane le bona joang, ho isa liÑebeletso ho bona ‘me ka mokhoa oa boikopanyo oo linaha tse ngata li hotseng moruong ka lebaka Ia boikopanyo boo, boo le Naha ea Lesotho e ileng ea bo qala, eaba ea nyoloha moruong oa eona ka boikopanyo ebile e le leano Ia Ma-Congress ho tloha qalong hore boikopanyo ke ntho e kholo, likoporasi li be teng ‘me sechaba se tsebe ho phela. Tse ileng tsa fumaneha hore joale li ile tsa oa, ‘me tsa sebelisoa hampe ke ba bang ba neng ba e-na le matla ka nako eno a ho tsamaisa litaba tsa naha ena. Ba ile ba nka monyetla oa ho liha likoporasi tseo tse neng li tlameha ho thusa sechaba sa Basotho ba mafutsana se tlase mane. Joale re batla ho phelisa taba eno hape hore e tsebe ho nyoloha. U bona ho akhetsoe feela, limilione tse mashome a mabeli. Na ebe re tla fihla kapele hakae tabeng eno na? Kea tseba hore ha ke bua tjena Letona Ia Finance le tla nthusa hore le tlil’o tla le etsa hore le tle le nkholise hore na le shebile kae hore le e’o fihla hona tabeng eo.

Kea kholoa Lekala Ia tsa Temo le Lekala Ia tsa Meru, li batla li tsamaea ‘moho, li sebetsana le mobu, ho ntlafatsa motho, ho thusa batho hore ba leme lifate e le tsa litholoana kapa tsa meru, makhulo a be matle sebakeng sa liphoofolo tsa bona. E leng sechaba sane se tlaase-tlase mane metseng se phelang metseng mane se sa pheleng le Maseru mona ho bonoang batho ba phelang mona ba eang mesebetsing ha khoeli e fela, b’a khola. Bano ba hae ba fumana meputso ka mobu oa bona le lihlahisoa tsa bona tse hlahang mobung le liphofolo tsa bona tse moo. Ka mokhoa o goanang u bona ho fanoe ka chelete e M9, 000, 00. U bona eka mohlomong ka mokotleng ho ile ha hlahella, empa lekhetlong le tlang re tla kopa hore ho tle ho shejoe mono hore na ho ka phahamisoa joang litaba tseno.

Ho na le litaba tsa bohahlaoli, eo e leng e ‘ngoe ea li-project tsa pele tsa ‘Muso hore re tlameha hore re rekise Naha ea Lesotho ho bitsa bahahlaoli hore ba tla ka harâ naha ka mona hobane ho tla ha bona ba tlil’o siea chelete. Bohahlaoling ha ho tëoane le temong haholo moo ho tla thoe komello kapa letsatsi le chabile ha rea kotula. Ha feela khotso e le teng ka harâ naha, bahahlaoli baa tla, ‘me ha ba tla ba siea ho hong. E leng hore polelo eane ea Basotho ea hore mabele a lengoa ka a mang, mona tabeng tsa bohahlauli re hle re tëele haholo ho lema mabele hobane joale re tla bitsa ba bangata ho rekisa naha ea rona ena eo re nang le eona.

Taba ena e kholo haholo ea khotso le taba ea bohahlauli hobane ho na le taba tse ling tseo u fumanang hore ka nako e ‘ngoe ha li etshala, u bona re le ka Ntlong ena, re aba lichelete hore ‘Muso o tsebe ho sebetsa, sechaba se tsebe ho phela, re bua ka tsona ebile re lumellana ka tsona. Ha re tsoa ka mona, re boetse e mong o nka line ea hae e etsang hape hore sona sechaba seno se se ke be sa phela. Taba ea khotso le botsitso ka harâ naha ena ke taba e kholo haholo eo haeba ha re e tsoa ka mona re e lukang ka ntle ka mane, ho se nang thuso ea hore e be re lutse ka mona re aba lichelete tse eang ho sechaba mane empa chelete tsena tsa sechaba ha li na ho fihla hona mono.

Lipapaling mona, Letona la Lipapali ha le bua ka taba tsena le ile la bua ka chelete e M 14, 000, 000 ea li-project. Le bontëitse hore na li-project tsa Iona ke lifeng la bala libaka tsee ekang bo-Mafeteng le bokae. My main concern tabeng ena ke hore 2010 ha World Cup e tla South Africa, kea kholoa mohlomong joale ka motho e mocha, ke na lehabea la hore ke batla ho bona hape le team ea naha e le part of the teams tse mono tse Ioanelang ho nka mohope oa lefatse. Haholo hobane ke lekhetlo la pele o e-tla pelâ rona, ke lekhetlo la pele e e-tla in Africa, e ka ‘na eaba o tla tla mohlomong ke se ke lekana le Setho se Khabane Ntate Malebo tjena, eba ha ke na ho khona le ho’a shebella. Chelete ena e M14, 000, 000 ha ke bone e tlil’o thusa topromote Sports ka botsona hore re qetelle re fetola molao oa lipapali ho tloha ho oa amateur to professional e le to motivate bana ba naha ena ba bapele ba lefshoa, e le hore a tsebe hore ho ea lebaleng ha hae ke mosebetsi, a boulele papali, a boulele talenta eo a nang le eona hobane o tla fumana ho hong ka eona.

Mothating ona ho fapane hobane u fumana hore o nka nako e nyenyane a ena le talenta hobane ha a tloha mono o ea tseba hore Iapeng mane ha ho na

15

letho le il’ong ho jeoang, ho na le mathata, o qetella a tlohela papali eo, a sheba mesebetsi e meng e ka etsang hore a qetelle a fepa eena le lelapa la bo ho feta hore ebe joale o lebaleng mane o lelekisa moea ka ho matha kapa ho bapala bolo feela lelapa le sa fumane letho qetellong ea letsatsi tabeng tseno tsa lipapali. Ke tla rata hore lekhetlong le tlang, ho tle ho shejoe hore ehlile taba eno e tle e etsahale.

Taba ena ke e bua hobane ho na le bill eo re e filoeng e ileng ea baloa in the First Reading e bontöang e kopanetsoe ke Lekala la Lichelete le Lekala la tsa Lipapali, ho tla etsa hore bahoebi ba kenye letsoho tabeng tsa lipapali. Joale empa bahoebi ha ba ka kenya letsoho litabeng tsa lipapali, ba isa lichelete mono, ho e-so fetoloe molao ona oa mechaba, chelete tseno li tla ea feela li sa il’o tsoela libapali tsona ka botsona molemo. E leng ntho ea pele eo re tlamehang hore re shebe hore na re etsa’ng ka libapali tseno tse mono tse sebelisang matla a tsona. Mokhoa oa tsona oa ho ja le mokhoa oa ho Phela le eng ka Ofela re bone hore le bona ba phela. E le hore Setöoantso sa molao se teng ka mona seo re tlil’ong ho se sebetsa re le Ntlo ena se tlameha hore le sona se o il’o fetoha se shebe hore na lipapali ka harå naha ka mona li töoaroa joang, se tle ka pele e le hore li tsamae ‘moho e le hore e tle e re ha bahoebi ba töela lichelete tsa bona lipapaling ebe e le hore ba li töela ho ea lefa ba tsamaisang lipapali le bohle ba kenyang letsoho tabeng tseno tsa lipapali e le hore moruo oa naha o tsebe ho nyoloha le talentsa tsa bana ba Basotho li bolokeha ba li boulele ba tseba hore ke mosebetsi, ho ea mabaleng ha se taba ea ho ithapolla feela.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, mosebetsi rea tseba hore o pharaletse, chelete ha e ngata hobane ehlile ha e khone hore e ka etsa mesebetsi eohle. Ho na le litaba tse ling tsona tseo re tlamehang hore re bone hore rea li tatela ho ea fihlela töepo ena eo Basotho ba ileng ba re fa matla a ho ba busa hore ba bone li phethahala ‘me li fihla ho bona. Le bona e be maphelo a bona a fetoha hobane ha motho a khetha ke hobane a e na le täepo ea hore o lebeletse phetoho e tla etsahala bophelong ba hae sebakeng seo a phelang ho sona, tikolohong eo a phelang ho eona, le naheng eo a phelang ho eona. Taba eno e bohlokoa haholo hore ba ikarabellang ba tle ba shebe hore lekhetlong le tlang boholo ba chelete bo ee mono moo sechaba se tla fumana melemo eo e reng chelete ha e tloha mona e il’o fihla motseng mane e le ka mokhoa ono o joalo, ebile e le kapele e le hore maphelo a bona a tsebe ho nyoloha hobane re nakong ena eo batho ba salang le likhutsana ba

15

bang ba e shoa ke lefu lena la HIV le AIDS. Mesebetsi e felileng ka South Africa. U bona Lesotho lena ka palo eo re nang le eona e se e le Iona leo re töepetsoeng hore re tla Phela ho Iona. Re tlameha hore re le boulele ho feta ba bang ba ntseng ba batla ho le rekisa ka santhao.

Ka hona ke rata ho tlatsa hore Ntlo ena e fetise chelete ena ho ea sebeletsa sechaba. Ntlo ena hape eona ka boeona e lokise kapele hore portfolio committees li be teng ho ea etsa töalo-morao ea delivery. Ka nakong e ‘ngoe chelete Ntlo ena e tla li aba tjena ebeproject A ha e qale ho fihlela selemo se ba se fela, feela Paramente e fane ka chelete. Ebile sechaba se tseba hore se lebeletse project hore e qale feela bosebeletsi bo lieha ho ea etsa mosebetsi mono ho fihlela selemo sa lichelete se fela ka molao ho thoe chelete lia oelella.

Ka nako e ‘ngoe lithuso tsena li fihlile tjena li qetelle li khutla makaleng mona ho thoe Lesotho ha le na tjelo hobane re sa ka ra li töoara hantle kapa ra sebetsa hore re qetelle re li sebelisitse hore re qetelle re fumane molemo oa tsona. Ka hona likomiti tseno, li tla thusa hore makaleng mane —joale komiti ea Paramente e tle e botse hore na ChiefAccounting Officer le Iona bosebeletsi bo teng, Paramente ha e le file chelete hobaneng le e-so qale project e tlohang moo ho ea fihla mona? Komiti eno ka bo eona e tla sheba even the performance ea hore na ho ne ho itsoe project e lebeletsoe ho nka likhoeli tse kae kapa lilemo tse kae, hobaneng joale e se e fetiloe ke nako feela e ne e lebeletsoe hore ebe e sebelitsoe ka nako e itseng. Taba eno e tlabe e thusa the Executive hore joale ha e ntse e khanna ka mane le ka mona Paramente e sebetse, ho töoaroanoe ka matsoho, Sechaba sa Basotho ebe sea hola, ebile se fumana molemo oa puso ea sechaba ka sechaba, ‘me se phele.

Taba tsena hape li tlil’o thusa hore kamorå hore lichelete tsena li ajoe, boikarabello ba Pararnete hape boo ke utloileng Setho se Khabane sa Lithabaneng se bua ka bona mona hore ehlile re moo hona joale lilemong tsena even the Office of the Auditor General, e etsang mosebetsi oa eona ka nako. Libuka tsa ‘Muso li etsoa audit, le li- reports li etsoa table in this Parliament. Tabaeno eno e hloka hore ha rele ka Ntlong ena e mong le e mong a bee sechaba sa Basotho pele ho feta hore na o lumela ho eng, ha a rate eng kapa na o ntse a tseka eng. Ho hlokahala hore re töoarane ka matsoho re le Basotho re bile re le baetapele in this country hore re bone hore litaba tsena lia etsahala. Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa

15

-’21Lipuisano.[liatla]

HON. M. MAL.IEHE (Butha*uthe): le ‘M’e Mol:sarnaisi ha e le mona ke fumane sebaka sena. Ke rata .joalo ka Litho tse ‘maloa tse fetileng ke lebohele ha e le mona chelete ena ea Capital Budget e nyolohile bonyane ka lipesente tsena tse seng li boletsoe tse 53%. Ke nka taba ena e le ea bohlokoa hobane hD bonahala tsoelopele e le teng ntlheng ena. Ha ke na hoba molelele haholo hobane ke tia ika makala a fokolang feela ho latela ka mokhoa 00 ke ithutileng Chelete ena ea Ca.pital Budget.

Taba ea bohlokoa Lekaleng la Bophelo eo ke boneng e ntse e saletse morao ]eha ho bonahala Lekala lerıo le qalelletse ho e sebetsa ke taba e amanang le batho ba nang le bokooa. Polelong ea Mohlomphehi Letona la Lichelete le ile la bontğa hore ‘IVIuso o tia sheba taba ena ea batho ba nang le bokooa, ba bangata haholo. Ba bangata le ho fela batho ba seng ba holile ba bitsoang maqheku le maqhekoana empa ha ba e-s’D ka ba fumana molemo oa likhafa tsa lichelete tsena tseo rona ba narıg le matla le bophelo bo feletseng re ntseng re li sebetsa.

Ke ne ke le sepetle]e mono maobane, ke, na le mokuli ea narıg le bokooa ha a tsebe ho bua, o sehelitsoe leihlo o Yitse a robetse mono le kajeno. Ke i]e ka ba masoabi ka mokhoa o makatsang ha ke fıımana hore o hlapa ka metsi a batang. Bakuli bano hona joale ha ke bua ba hlapa ka metsi a batang rnariha tjena. Joale ke re e ntse e le hona ntlheng eno ea Health ho ke ho hlahlojoe boemo bono le ‘na ke le Viena nke ke ka hlapa ka metsi a batang haeba motlakase o ka ba sieo ke tia tia ke sa hlapa. ka Paramenteng ka mona, hobane a bata ‘me a ea re kulisa. Joale haeba batho ba seng ba ntse ba kula ba tia hlapa ka metsi a batang, ha ho bonahe]e e ka ho tia tatoa joale ka ha ‘Muso o bolela, ke bona ho tatasela feela. Chelete e abetsoeng batho ba disabled ha e kopana e etsa limiloni tse peli le likete tse makholo a mabeli M2 200,000, ha ke tsebe hore na e tia ba thusa ka li-incentive tsa MIOO ka ithoeli kapa e tia sebelisoa joang, feela ke chelete e nyane haholo ho ]atela bothata boo ba leng ho bona.

Ke kene Lekaleng la Thuto ‘M’e. Ke ile ka mamela ka hloko Letona la Thuto ha le bontğa hore lichelete tsena ise ntseng li isoa likolong tsaprimary mona moo ‘Muso o seng o lefa schoolİees ka likhafa tsa rona, ho ntse ho na ]e likolo tse ntseng li lefısa barutoana schoo/.fees se etsang rangefrom MIO to ]1450.00. HO thoe ke sa lifbnstere tse Shoeleng, -ke tsa matloana, ke tsa eng.

1 5

Ke ile ka le mamela ha le re holim’a ngoana e mong le e mong ea primary ‘Muso o na le chelete 00 0 e ntgang bakeng sa mesebetsi eno. Joale feela ke ne ke re Letona la Thuto le hlokorne]e hore. ka har’a likolo tse ling ho ntse ho na le ntho e joalo, e etsahalang. Ke le kopa hore le nke khato malebana le taba ena hobane batsoali ba bang ekasitana le bana ba bang bao e leng

ho e fihlela. Ke ne ke re e tle e shejoe le eona„

Thuso ea likhutsana ha u ea hona sekolong mono. Taba ena ea hore na batho bao e leng likhutsana ke ba joang bao e seng likhutsana ke ba joang e ntse eso hlake hantle hobane ho thoe ba ngolisoa Ice Marena le Ma-counselor. Ka har”a metse ka mono u tla fumana hore ngoana e mong ha a na motsoali oa ntate kapa ‘m’e, ba bang ha ba na batsoali bano ba babeli. Joale feela ngoana ea se nang motsoali oa ntate kapa ‘m’e. Ke hle ke re a ntse a e na le batsoali ba babeli, joale ha ba le baputsoa mano Iapeng, ho se na moo ba nkang ba sitoa feela le hore ba ka lerna jarete ba etsetsang moroho, ba se na le chelete ea ho reka lipeo tsa ho ea lerrla mona., ka. ‘nete ho thoe bona ba etse joang. Empa ntho e worse ka ho fetisisa. ke hore ‘Muso o kile oa tëepisa hore bana bana ba qetang ho ngola standard 7 0 tla bona hore ba ea sekolong selemong sena, ba lutse hae mona ba le makholo-kholo, ba pasitse hantle ka mokhoa o makatsang. Joale ke ne ke re Lekala la Thuto le abetsong chelete e bileng e leng ngata, Ke bile ke thoholetsa e joale ka ha Motlatsi oa Tona-Kholo a bontëitse maobane. Kea mo thoholetsa hore ruri re leboha ‘Muso ha e le mona o nkile khato ea hore chelete e ngata ho feta e ‘ngoe ka har’a Makala e ee Lekaleng la Thuto. Joale empa ho bonahala e ntse e-so sebelisoe ka mokhoa o nepahetseng kapa e ea haella ha ke cho joalo hore e tle e fihlele litlhoko tseo ‘Muso le sechaba se li lebelletseng.

Ke kena Lekaleng la Trade. Lekala lena la Khoebo le Mesebetsi e Meholo, Likoporasi le Limmaraka ke Lekala la bohlokoa ka mokhoa a makatsang hobane ha re bua ka mesebetsi re bua ka e thehoang ke Lekala lena. Taba ena e ‘makalitse feela ha ho thoe ho eketsoe lifeme tse seng li ntse li le teng ‘me tse seng li ntse li hirile basebetsi ba bangata ba balloang ho ea liketeng tse mashome a mahlano, Maseru le N/laputsoe. Banna! Ha ke tsebe hore na ho tla buua ka Butha-Buthe neng, hobane ke lilemo tse Geletseng masimo a sechaba sa heso a nkiloe ke Lekala leno ho thoe ho il’o ahuoa lifèrne. Ho fihlela joale ‘Muso ha o sa re letho ka taba ea lifeme. Masimo ano ha a l_engoe, a lutse feelav Ha ke tsebe hore na holirn’a tlala ena e shebaneng le

                                                                                            15                2

sechaba sena sa Basotho, joale ba nketsoeng rnasimo a sa lefshoa le ho ]efshoa kapa ba filoe sente holim’a mobu onc) oa bona ho lebelletsoe hore ba phele ka sebopeho se joang.

ne ke re Lekala lena le tle le inahane beterenyana ho feta ka tsela eo le hopalang ka eona .hobane kea tseba hore G l\’fuso o na Lekala la ho etsa decentralized taba ena ea Jifeme„ Joale empa ho fihlela joale re bona li e ntsoe confine Maseru le Maputsoe feelao Ke bolela le Mohale ‘s Hoek mane moo ho ahiloeng litoro tse emeng feela re sa tsebe hore na li tla qetelletse li sebelitse neng.

Taba e ‘ngoe eo Lekala lena le loketseng ho e ernela ka maoto ‘me ruri eo e leng ea bohlokoa, e ileng ea. buua ke Setho se seng se Khabane maobane, ke hore ha le ntse le inahanela ho theha lifeme tse:na le se ke la sheba lifeme tsena tsa masela a etsoang China kapa Europe koana, feela re na le boea ba lipoli le ba linku, re na le makoko a liphofoolo jole re ka etsa lifeme tseo re tsebang hantle hore li-resource tsa tsona li teng ka har’a naha ena. Le Ice re nahane ho fihle.la boemong bono hobane ruri ke sa pheta hore haeba ka mora 40 years naha ena e ipusa ha re e-s’o ka re ba le feme e le ‘ngoe eo re reng ke ea raw material ea rona, ka ‘nete ha ho bonahale eka ho na le moo re eang teng.[liatla]

Ke kena tabeng ea Lekala la Works. Ke shebane le lintlha tse peli feela e leng taba ea Rural Roads le Foot Bridges. Ke bona chelete e abetsoeng makalana ana a mabeli e le ‘nyane haholo ha latela tlhoko e teng ka hare ho naha ena. Ha ho na mang k.apa mang ea ka hanyetsang hore geographically Lesotho le ahehile ka tsela eo le hlokang marokho le marokhoana a mangata ho latela linokana le linoka tse teng ka har’a naha ena. Joale chelete e IVII 5,000, 000 eo ho thoeng e il’o sebetsa li-Rural Roads ha ke tsebe hore na ho thoe ke improvement of Rural Roads ke bona. e fokola haholo. Mohlomong ha e ne e ka ea shejoa ka tsela e ‘ngoe, ena e tla arnana le lintho tse ngata tse töoanang le Tourism. Bahahlauli ba loketseng ho tsamaea litseleng tsena ka likoloi tsa bona tse ntle tse theko e phahameng tse loketseng ho tsama.ea litseleng tse baballehileng, joale ba tsebe ho siea chelete e tla tla li kenya letöoana haeba li -ßetsoe le cravel ka mokhoa o motle. Joale ke re chelete ena ke bona e fokola le haeba ho thoe: sejo senyane ha se fete molomo. Mona terg ‘IVIuso o tla hloloa ho tata le ha o ka ba oa rata. O ke be oa khona ho tata ka chelete ena ho phetha mesebetsi ena.

1

_24-

Ke kene ho Forestry. Ke ne ke sa tsebe hore na chelete e tla sebelisoa ke Lekala lena hote ria etsoa hokae, empa ke utloile ha ho hlalosoa ho thoe holim’a  e töoahetsoeng taba ena ea boemo ba tlala ka har’a naha ena Foresfry e tla e sebelisa. Ha ke tsehe .hDre na e, tla e sebelisa joang hobane ho fihlela joale Ntlo ena kapa ‘na ha kea utloisisa hore na e tla e sebelisa ka tsela e joang. Mohlomong ka. tsela ea hore ho lenngoe lifate li täireletsoe, ‘me batho ba li sireletsang ba lefshoe. Ho katoe mangope, I belive so, ho jaloe joang e.kaba bohlokoa ha ho ka ha etsoa joalo; ‘me ho ]efshoe sechaba sena ka chelete se tle se tsebe ho reka lijo. Ho se ke ha rekoa phoofo e bolileng ea Machaena le Ma-America ho tla tla fepa sechaba sena se lapileng ebe e ea se kolisa, e be ka tsela eona eno.[liatla] Re ka ananela, me ra tlatsetsa hore ho be joalo.

Ke tle Lekaleng la Natural Resources. Ha IC tsebe hore na WASA le Rural Water Supply li sebetsa ka tsela e joang leha e le Mafapha mabeli tlas’a Lekala le leleng la metsi. Ha eso mane Rural Water Supply e ile ea etsa liborehole tse tharo tse metsi a mangata. Ha e loketse hore e kenye liphaephe pipes) sechaba sa motse oa heso se filmane metsi, eaba motse oa heso o hokelloa ka toropong. Joale eaba e se e re ha e sa sebetsa mono hobane motse oa Ha Mopeli o se o oela ka toropong. Ho fihlela lena ke chelete eno e likete-kete tsa maluti e senyehileng ho etsa li-borehole tseno. Li ntse li le joalo, WASA ha e na taba le tsona, re ntse re se na metsi ka har’a motse. Joale ke re Letona le Khabane le Natural Resources le ke le shebe litaba tsena hore na ha e le makalana a mabeli tlas’a Lekala le le leng ebe hobaneng ha a se na täebelisano ‘moho, mot:) e mong a ileng a siea teng e mong a qetelle. Ke töenyeho feela ea lichelete e se nang tatello kamorao.

Ke kene tabeng ea Tourism. Puong ea Motlotlehi ha a ne a bula Paramente ena o ile a bont{a rr100 a neng a bala teng hore Information Centre…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Thank you, Honourable Member. It is time for break you Will resurne at 4.00 p.m.

4.00 p.m

HON. MADAM SPEAKER: Order! The House is called to order. You may proceed, Honourable Member.

th

HON. M. MALIEHE: Ke re poleiong ea Motiotlehi ha a ne a bula Paramente ena ea Bosupa oile a bonts’a hore ka hare ho Lebatooa lane la Butha-Buthe, lelibohong la Caledon, Lekala la tourism le il’o aha Information Centre eo esale re lla ka eona lilemo-lemo hobane bahahlauli bana ba kenang lelibohong leno ka bongata ba fumana tlhalosetso tse amanang le litaba tsa Lesotho ka lehlakoreng la South Africa, motsaneng oo oa Mashaeeng kapa Fouriesburg kamoo ho tlaoetsoeng kateng. Joale empa re ile ra sebetsa ka thata hore re fumane sebaka seo sa hore ho e’o ahoa ofisi tseo ba tla tseba ho ithuta Lesotho ba le ho tsona. Ke maketse feela ha ke fumana chelete ee…

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Letona le Khabane la Minister of Education and Training.

HON. DR. M. KHAKETLA: Ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore na ho tla ahoa li-border post ka tlasa Lekala la Finance na?

HON. M. MALIEHE (Butha-Buthe): Kea leboha, ‘M’e, ka uena, ‘M’e Motsamaisi, Mohlomphehi Letona la ka le utloa ekare ke re ho il’o hahoa liborder post empa ‘na ke bua ka information centre which is about 3 to 4 kilometers awayfrom the border. Ke sets’a se setlefor tourists.

Ke kene ho ea ho qetela, ‘M’e, e leng Local Government. Lekala lena la bohlokoahali, leo ka ‘nete-‘nete ha ho bua ‘nete e leng Iona le ka hare hare ho sechaba le isang lits’ebeletso sechabeng, ho fihlela ha re bua tjena ha ho bonahale le e ntse phetoho eo Basotho ba ka reng Local Government e teng, ea Phela re bona mapotolo a eona. Ha ehlile ha e-so bonahale. Joale le chelete ena ea Capital Budget e abetsoeng Lekala lena, ha u sheba metseng ea litoropo u bona e filoe M35,000,000. Ha u sheba li-council tse kantle ho metse ea literopo tse ngata haholo ke M21,000,000 feela. Bonyane litoropong mona leha ho loketse hore li shebahale, li be ntle, li be le litsela tse tsamaeeang tse ntle, feela sechaba sane se metseng koana se sengata haholo se tsietsing ea ho tsamaea ka likoloi ka lebaka la ho hloka litsela.

Ke mabatooa a mangata haholo a Local Government a ka ntle ho litoropo, ao bonyane hoja ebe chelete ena e M35,000,000, leha e ntse e fokola hakaalo, ebe e esitsoe kantle metseng. Joale ebe M21,000,000 ka ha litoropo li se ntse li e na le litsela tse batlang li le betere e se e le ho li etsa maintain, feela tse teng. Joalo ka ha teropo ea heso ea Butha-Buthe ka hare ho metse e

-26-

meng e ka hare ho teropo ka mono ke hore ho ts’oana le moo ho tsamaeang likosekara fela ekare ha ho tsamaee likoloi. Likoloi tsa likh’ara (car) ‘nqa tse ling li hloloa ho tsamaea ka lebaka la litsela tse mpe-mpe. Joale feela ka ‘nete, ha re buela Molimo ‘nete chelete ena e M21,000,000 e eang ho lirural council e nyane haholo.

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane sa Matsieng.

HON. M.S. LEHATA (Matsieng): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata ho botsa Setho se ntseng se bua hantle. Setho se Khabane se bua mathata a sechaba se mo khethileng le litaba tseo Setho se Khabane se li bonang le shortage ea e bonang ea lichelete. Ke hore Setho se Khabane se bua hantle hore ha li hlahe mona ho Capital Budget, ‘me ke botsa hore ‘na ke re hobaneng ke utloa se bua ka ea likhetho na?

HON. M. MALIEHE: Kea leboha, ‘M’e. Ke khethile ho bua ka makala ana ao ke a khethileng. Setho se Khabane ha se ka ba sa nhlokomelisa hore ke tle ke bue ka likhetho. Ha ke ea ikemisetsa ho bua ka likhetho.

Ke ne ke re, ‘M’e, taba ena ea chelete e abetsoeng li-project sebakeng sa Local Government e ne e ka e ka hlahlojoa ka mokhoa o mong. ‘M’e, kea leboha ho siela ba bang.

HON. L.R. ‘MOKOSE (Minister of Forestry and Land Reclamation): ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, le ‘na ka boikokobetso bohle le bohlanka ke ananela hore chelete ena ea Capital Budget e tekiloeng ka pele ho Paramente ena e tsamae e il’o sebetsa.

Cheleteng ena e koptjoang le rona ba Lekala la Meru le Ntlafatso ea Mobu re filoe karolo. Chelete eo re e filoeng e etsa M9,000,000. Ho’a ka, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano ke hore ke tekele Ntlo ena e Khabane hore na ka chelete ena e M9,000,000 re re re il’o etsang.

Mosebetsi ona oa rona joalokaha o tsebahala oa mantlha, ke ho loants’a khoholeho ea mobu. Ha re loants’a khoholeho ea mobu re ntse re bona hore mesebetsi e ea hlaha moo. Ebang ke mosebetsi oa ha batho ba hiretsoe ‘me ba lefshoa ba chenchana ka khoeli le khoeli ba sebetsa ho kata mangope.

Ebang ke mosebetsi o hlokang hore kaholimo ho libaka tseo tsa mangope mane mehloling ea mangope libakeng tsena tsa methipoloho, re ahe marakoana ka majoe ‘me ho hloka hore re bokelle majoe. Ebang ke mosebetsi o tia re hloka hore re reke lifate tse ngata tseo re tia li lema ka hare ho mangope kamoo, ‘me ha re li lema joalo ebe e le hore re li reka ho lihoai tseo re li rupetseng hore ba iphelise ka ho hlahisa litholoana tseno tsa lifate. Chelete ena e M9,000,000 ke karolo ea chelete e eang moo.

Ke lakatsa hore ke bonts’e hore na selemong sena, joalo ka selemo se fetileng, ke tia rata hore etlere ha ke qetella ke fe Ntlo ena e Khabane hore selemong se fetileng teng ha re ne re kopile M8,000,000 na re ile ra tseba hore re e sebelise na haeba ha re ea e sebelisa na mabaka ebile a feng.

Ke ne ke re ha joale ho M9,000,000 eno eo re e kopang re il ‘o sebetsa libakeng tse ka bang hlano (5). HO na le sebaka ka mona, ke Thaba-Bosiu ka bochabela se bitsoang Motato, seo re qalileng ho se sebetsa ho sona selemong se fetileng. Sebaka seo se haufinyane le qhobosheane ea rona. Re ka thusa Lekala le amehang la Tourism ho ntlafatsa sebaka seno e le hore ba hloeletseng ka holimo ba khatholohe ha ba sheba ka bochabela ho ThabaBosiu.

Ka lehlohonolo sona sebaka seno re se re ile ra kenya thahasello ho metsoalle ea rona ea China koana ha Letona la teng le ne le khutlisa ho chakela ha rona China joale le e tia moo Motabo. China koana ke moo re ileng ra bona ho e na le libaka tse ntle tse kopanetsoeng ke linaha tse peli, ‘me ho thoe mona ke China-Malaysians Friendship Forest. Joale e le sebaka seo ho etsoang botanicals garden se setle. Re ile ra khahloa hore ha ba etla mona re ba supise Motabo moo. Ba se ba ngotse hore ba ea tia ba tlil’o etsafeasibility stüdy ba bone hore na re ka thusana joang hore re etse sebaka se setle ka mokhoa o makatsang mono. Rona karolo ea rona le rona re se ke ra re re lebeletsoe ho thusoa feela, ke hore re akhele molangoana oa rona cheleteng ena e M9,000,000 joale MI ,260,000 e ea Motabo ho ea sebetsa.

‘M’e, mosebetsi e il’o o e etsa M9,000,000 0 arotsoe ka li-category tse latelang, ea pele ke Labourers, basebetsi ba tia sebetsa moo. Re hopotse hore ha selemo seo se fela ra be re ts’ebile ho hira basebetsi ba M4,266 [litlatse] Ke bolela bana ba tia ‘ne ba sebetse khoeli le khoeli. Motho a ka

re ho ho nyane fela rona re re re ts’oarane ka matsoho le Lekala la heso la Temo le Kanetso ea Lijo. Motho ha a il’o kena mosebetsing moo, ke takatso ea rona hore re kenye ts’utsumetso ea hore ha e le mona o lefshoa M42 ka letsatsi, ka matsatsi a 20 chelete ea hae e be plus minus M900.00 ha a tsoa moo.

Ho lekane hore ka M900.00 ena a ka reka likhoho tse hlano (5) tse khoarahlana ka M45 kapa tse leshome (10) eaba o il’o sebetsa, li tla mo fepa [litlatse]

E le hore le ha re mo tlohella, the sustainability element ea tsona, re tlabe re e kenya ka hore re thusane le ba Lekala la Temo hore ba be le hoo ba ka ‘nang ba tseba ho iphelisa ka hona. Ke moo re reng re nkile karolo hore batho bano ba fumane mokhoa oa boipheliso. [litlatse]

Sebaka se seng seo re il’o se sebetsa selemong sena ka chelete ena e M9,000,000 ke sebaka sa ha Ha-Rafolotsane, Mokhotlong koana. Sebaka sena sa Ha-Rafolatsane teng re se abetse chelete e kaalo ka Ml ,962,576. Ho eona Ml ,962,576 moo re re e tla hira batho feela e tlaba M971,980. Ha e le e M627,500 eona e tla koetlisa ma-council, e koetlise batho ba tla sebetsa moo e be le batho ba tla etsa supervise mosebetsi 00.

Ho na le chelete e hona moo Ha-Rafolatsane e kaalo ka M72,000. Eona e tla reka lifate tsena tsa meru tseo re reng li rekoa ho batho bane ba ba hlahise. Ha li rekoa ho bona ba fumana mokhoa oa boipheliso moo. Ho tla ba limaterial tse hlokahalang tse kang li-galion le litaba tse ling tse hlokahalang. Chelete e hlokahalang mono ke M348, 378. E le hore kakaretso ea chelete eo re e hlokang sebakeng sa Rafolatsane ke Ml

Sebaka se seng hape-hape, ke ntse ke le Mokhotlong mane, sebaka seo ho thoeng ke Thaba-Limpe seo re il’o se sebetsa. Sona re se file chelete e kaalo

Joale ke kena libakeng tse peli tseo re li khethileng tse tla latsoa le ho ts’oaella ho M9,000,000 ena. Tsena ke Sekoainyana, Thaba-Tseka. Eona e filoe

Joale ho na le sa bobeli hona Thaba-Tseka ‘me sona ke Makoabating. Eona e filoe Ml, 776,600. Kakaretso ea chelete ena eo re e kopang tlasa Capital Budget ke M9,000,000. Ke lumela hore ke e buelleletse.

HON. R. SHEA (PR): Ka uena, ‘M’e Motsamaisi,ke lakatsa ho botsa Letona le Khabane hore ebe ha e le mona le bontëitse hore na chelete ena e M9,000,000 e il’o sebetsa hokae, ebe taba ela e neng e buua ke Motlatsi oa tona Kholo a re sebakeng se seng libakeng tsena tsa bo Mohale’s Hoek, Letona le bone moo eleng mangope fela .le sa tsebe hore na ho lenngoa joang, ebe ho tlile tlhokomelong ea Letona ka morao hore budget e etsoe ha e le moo sebaka seo e ka se setse sa reng se mangope ka mokhoa o ts ‘ abehang hakaalo na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Mohlomphehi, ke kopa ka boikokobetso hore litaba tseno kaofela li tla arabeleha ha ke ntse ke tsoela pele ka litaba tsa ka mona.

HON. E.L. MOKHANOI (Lithabaneng): Mohlomphehi, ke kopa ho botsa Letona le Khabane la Meru hore na ebe libakeng tsena tseo le il’o sebetsa ho tsona na le re le il’o hira batho ba moo kapa le il’o hira batho ho latela litsebo tsa bona kapa le il’o hira joang na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Mohiomphehi, ke kopa Litho tse Khabane ruri hie hore ke mpe ke fuoe sebaka ke bue hobane lipotso tsena tseo li ntseng li mpotsa tsona li teng ke tlil’o bua ka tsona li tla li utloa.

Selemong se fetileng re ne re kopile chelete ea Capital Budget, ‘me re filoe chelete e kaalo ka M8 million. Re ne re re re il’o sebetsa libaka tse latelang; Re ne re re re il’o sebetsa Botako, Qoaling, Boleka le Mekaling re ntse re etsa mesebetsi ena eo ke ileng ka e lokolisa. Ke rata feela hore ka bokhutëoanyane ke bontëe hore na libakeng tsena tse ‘ne re sebelisitse bokae, na kakaretso ke bokae, na ho setse e kae.

 • Botako re ile ra tseba ho sebelisa chelete e kaalo ka M2,304,074.47, 0 Qoaling ra
 • Boleka ra sebelisa Ml o Mekaling ra sebelisa M2,033,704,52

Kakaretso ea ba M7,983,789,47. Chelete e ileng ea sala ke Ml 6,211.

14″

Joale ke tla litabeng tsena tseo ke bonang ehlile thahasello e le teng ho tsona. Ho na le chelete ka ho Capital Budget ka mono. Ha u shebapage 15 Capital of Estimates Book, tlas’a Ministry of Finance and Development Planning, moo ho buuang ka li-project, ho na le eane e ho programme 04 01 47, e buang ka Famine Relief. Project eo ho eona e fana ka chelete e kaalo ka M250 million. Sepheo-pheo sa mantlha ke hore nakong ena ea sekoboto, nakong ena ea tlala, nakong ena eo ho ileng ha chaba letsatsi ka tsela eo re eso bone lefatöeng mona [Litöeho] [Liatla] Letsatsi leo ha le chaba la toalaletsa lijalo tsa rona, batho ra kena mahlomoleng.

LITHO TSE KHABANE: Toala!

HON. L.R. ‘MOKOSE: Re re ho be le hoo re ho etsang. ‘Nete joale ke hore mane metseng, ho na le batho ba se nang bonko, bao haeba ho sena ho ka etsoa ba tla ba le bothata. Joale seo re se kopileng re qalile pele ka ho sheba hore na capacity ea rona ka Lekaleng ka mono re ka jara bokae, haeba ho thoe lebatooa ka lebatooa le be le moo le etsang mosebetsi oa thibelo ea khoholeho ea mobu feela le ntse le lefshoa. Ra fumana hore haeba re ka ra re lebatooa le leng le le leng le fuoe batho ba lekholo (100), re tla be re na le batho bao re ba thusitseng lebatooeng le leng le le leng 100 x 12. Lebatooa le leng le leng selemo ha se fela e tla be e le batho ba thusitsoeng ba 1200. [Liatla]

Joale haeba ke batho ba 80 ba sebetsang, ba le 100 lebatooa ka lebatooa, e tla be e le 80 x 100. E leng ntho e ka etsang 80,000. Empa haeba ke 80,000, joale eba re lefa motho a le mong M42.00 ka matsatsi a 20, likhoeli tse 12 re re multiply 80,000, chelete e tla hlokahala hore e lefe batho bano ke M80 million.

Joale re re haeba mosebetsi ona haeba ho ka ha khahloa Cabinet hore chelete ena e fanoe, meralo eona re se re ntse re batla re e phethela hobane hantlentle meralo kea batho bane ba li-community council. [Liatla] Community council re re re bitsitse li-District Administrator tsa litereke ra re re batla ho etsa tjena, re etsa submission e tjena, ‘me re batla ho e etsa le Iona. Ha re qaleng pele ka hore ka li-community council tsena tse 128 Lesotho ka bophara, le ke le re fe libaka tse peli lebatooa ka lebatooa re ke re bone hore na libakeng tse peli ha re ka ra re 50 batho ka nq ‘ena, 50 ka nq’ena, na ekaba batho ba bakae ba ka sebetsang. Joale e le hore etlere ha re il’o etsa kopo ea

14

ntho ena, re be re tseba ho etsajustification ea hore re kopa chelete e il’o sebetsa libakeng tse itseng, ho etsa mosebetsi ona o tjena. E leng hroe kopo e joalo e entsoe. [liatla]

HON. M.P. MALIEI-IE (Teya-Teyaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisan, kea leboha. Ke ne ke re ke botse Letona le Khabane le hroe na ha le re mosebetsi o tlil’o fuoa li-community council, taba eo ea nqana-qaka hobane joale boholo ba li-community council ke ma-LCD [lerata] na ebe joale khiro e tla tsamaea joang na?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Setho se Khabane, Paramente ena e Khabane e entse molao. Molao ono oa thea ntho e bitsoang local councils. Li-Local Council tseo li etselitsoe hore joale rona mona mosebetsi oa rona ebe ona oo re o etsang oa ho aba lichelete. Mosebetsi oa rona ke oa hore joale re eo lisa, (oversight) councils, re shebe hore na e sebetsa joang ka makaleng ka mane. Joale re e theolele ho beng ba eona, ‘me li-community council lie e metseng mane li kope hore na li-priority tsa bona ke lifeng. Ha ba bitse feela ma-LCD, ba bitsa sechaba se ba khethileng le se sa ba khethang [liatla]

HON. MADAM SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane sa MountMoorosi.

HON. K. MAKOA: Ke kopa ho botsa Letona le Khabane le ntseng le bua hantle litaba tsa bohlokoa hore na ekaba taba ea ho hira batho bane mabatooeng na e tla etsa rotate ho sechaba seno kaofela na?

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ke itse re bue puo eo batho ba re ngollang litaba tseo re li buang ba tla tseba ho li ngola hantle.

HON. K. MAKOA: Taba ea.. .

LITHO TSE KHABANE: se ke ua joalo hobane e se ka u etsa taba e etsoang ke Mokha oa Kobo-tata ha ba bontSa hore ba batla liphethoho, ha u ntse u sotha matsoho joalo [lerata].

HON. M. MOKOSE: Ke itse Setho se Khabane, chelete ena batho ba hiroang, ho tla hiroa lekholo (100) la batho lebatooeng khoeling ea pele.

Likhoeli li leshome le metso e ‘meli tsa selemo. Lea bona hona joale tjena re se re nkile likhoeli tse peli ho sa etsahala letho. Ha se lere lekhopo, ke ho bolela hore chelete eno ea likhoeli tse peli e tla eketsa kae-kae. Re tla be re ekeletse lebatooa la hau kae-kae [liatla]. Ho tla hiroa khoeli ebe ho kena ba bang.

Ke mane moo re neng re re takatso ea rona ke hore joale re kopaneng re fe community councils rona ba Bakhethoa hammoho le Lekala lena la Lichelete, hore re re hela banna ha re ke re le feng thupelo ka hore na chelete ena e ka le thusa joang hore ebe start sa lona hore le tsebe ho intlafatsa.

Ho tla hiroa khoeli ebe ho kena ba bang. Ke mane moo re neng re re takatso ea rona ke hore joale re kopaneng re fe community councils, rona ba Bakhethoa hammoho le Lekala lena la Puso ea Lebaka, hore re re hela banna ha re ke re lefeng thupelo ka hore na chelete ena e ka le thusa joang hore ebe start sa lona hore le tsebe ho intSetsa pele mane, le reke lipeo, menontSa le tse ling hore le tsebe ho iphelisa. [liatla]

HON. MEMBER: Potso!

HON. MADAM SPEAKER: Letona 1e Vüabane 1e se 1e qetile ho bua 1e se le lutse fatSe. Honourable Maphalla.

HON. S.P. MAPHALLA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, hore nke ke bee…

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Honourable Member for Mpharane.

HON. N.C RAMAKATSA (Mpharane): ‘M’e, ke kopa hore u ke u re namolele. Lerata le ka nqena ka letsohong la ka le letSehali [litéeho] eseng le letSehali empa le letona [liatla] ke le hlabisang lihlong. [lerata le litSeho]

HON. MADAM SPEAKER: Order! Ak’u bontSe Litho tse Khabane leqele la hau, Setho se Khabane. [liteeho le lerata] Tsoela pele, Honourable Maphalla. Oele! Batho ba ka leqeleng la Setho se Khabane sa Mpharane, ak’u tholeng lerata [litSeho le liatla]

15

HON. S.P. MAPHALLA: Ke ema feela hore le ‘na ke bee mantsoe a makhutSoanyane holima Capital Budget ena e tekiloeng ke Letona le Khabane la Lichelete. Se khothatsang ka ho fetisisa ke ho hlokomela hore boholo ba chelete e ajoang ke Pararnente selemong sena ke chelete e il’o ntlafatsa maphelo a Basotho tlase mane metseng.

HON. MEMBERS: Tiase ke ho kae?

HON. S.P. MAPHALLA: Tlase mane ke moo le khethiloeng teng. Mohlomphehi, haeba ho joalo, ho setseng ke hore na meralo ke efe ea hore chelete eno e abiloeng e fele e etse merero eo e e reretsoeng le kamoo e abiloeng kateng. Rea tseba hore e il’o sebelisoa ke batho. Meralo e tla etsoa ke batho, implementation kapa phethahatso e tla etsoa ke batho. Bahlanka ba tla phethahatsa mona, ea pele eo ke e nahanang hore ba tle ba phethahatse mosebetsi oa bona hantle, ke hore ba lokela ho hlapholeloe ka likellellong ka mona. Ba lokela ho phela hantle ‘meleng. Ba ikutloe ba tlameha ‘me e le tokelo ea bona ho etsajoalo. Sena se etsuoa joalo.

Letona le Khabane le buile ka litaba tsena ka makhetlo a mangata. Ka hare ho tsona le buile ka taba ea khotso. Taba ea khotso e turu haholo. Taba ea khotso, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano e fumanoa ka mekhoa e ipapisitseng le litokelo tsa mantlha tsa botho (human rights), ke moo khotso e fumanoang teng. U ka nketsang ha e ahe motse ‘me e ke ke ea aha khotso. Ha ho na khotso e ka fumanoang ka tsebelisano ea matla a mponyane, e tla sebelisoa haeba ka nako e ‘ngoe re lokela ho fumana hantle haeba ho hlokahala.

Ke rata hore ha re qeta ho bua litaba tsena, Mohlomphehi, re bontitse taba ea hore re il’o sebetsa ka batho. Ke bontSe hore batho ba ka sehlohlolong, ba ka holimo-limo ke bahlanka ba ‘Muso. Bahlanka bana ba sechaba e ‘ngoe ea lintho tseo re lokelang ho li etsa ‘me re li lelekise re le Paramente ena, re le ‘Muso, re le boetapele ba sechaba, ke hore ba khotsofale mosebetsi moo ba leng hona teng. Ba khotsofala joang? Ba lokela ho khotsofala ka hore ba se ke ba phela tlas’a litSoso

HON. MEMBERS: Tsa bo mang?

HON. S.P. MAPHALLA: Ba lokela ho khotsofala ka hore…

HON. MEMBER: Potso! Lula fats’e re u botse.

HON. A.L. NTLELE (Mosalemane): Mohlomphehi, ke botsa Setho se Khabane joalo ka ha se bua hantle se bua ka khotso, na taba ea hore batho ba se ke ba ea mesebetsing hore ba fumane litlhoko tsa letsatsi le letsatsi, na e ntse e le khotso ka ho etsa joalo, le ho robala ka Paramenteng na? [lerata le lits ‘ eho]

HON. S.P. MAPHALLA: Mohiomphehi, ke kopa ho araba potso ea setho se Khabane seo ke e-song ho tsebe hore na se eme lebatooeng lefeng ha moraonyana [lerata]. Ke ntse ke etla ho taba eo se botsang ka eona.

Ke re re lokela ho aha batho ba iľo etsa implement merero ena eo chelete ena eo Paramente e e abelang makala, re ba ahe pele. Ba be le tjantjello le sefutho sa hore ba fele ba etse mosebetsi ono. Ke boikarabello ba rona ba pele. Joale le moo ebang khotsofalo ha e eo re lokela re etse hore ebe teng. Litaba tseno li lokela li luleloe fats’e, li lokisoe hamonate ka mokhoa o amohelehang.

Ke kopa ke kene Lekaleng la Temo. Re na le polelo e tloaelehileng, kamehla moo ho ileng ho’a tloaeleha le nakong eo naha ea Lesotho e neng e ntse e itjarile ka litaba tsa temo, pele e e ba lipekane tjena, pele ho tlala matlapa a thellang, ebile ho na le lithoko tse chong joalo, tse reng, ”ea thella Kueneng”. Re ithorisa ka ts’enyeho le ho ithoka ka ts’enyeho ea nako, e matlapa e ea thella Kueneng.

Taba eno ea hore temo ke mokokotlo oa naha ena e bolela ntho e ‘ngoe ea hore bophelo ba rona bohle ba letsatsi le leng le le leng bo holima temo. E fela e le joalo taba eo. Bothata ke hore na ho etsahetse joang hore ebe re boemong boo? Ea bobeli, ho tla etsoa ke’ng? Motho ha u qala u re na ho tla etsoa ke’ng u se u tla tabeng ea hore na Letona le Khabane ha le teka puo ea Iona ka mona le itseng ka taba ea temo.

Ke bua ka Letona le Khabane la Lichelete, ke bua ka Letona ka kotloloho la Temo. Ke tla qotsa tse peli feela tseo a buileng ka tsona tseo, Mohlomphehi, ho ‘na e bang ke tlhapa ho bana ba Basotho. Ea pele, ke ea hore tabeng tsa irrigation kapa ho ts’ella, ho reruoeng hore ho etsoe pele ho tla latoa libassboy le liforomane tsa Maburu ka ‘nq’ane mose ho Mohokare…

1 5

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Mount Moorosi.

HON. K. MAKOA (Mount Moorosi): Ke ne ke re Setho se Khabane ke utloa se bua ka bassboy. Joale ke re ha re tsebe na bassboy ke’ng, na a ka hlalosa hore na ke’ng.

HON. S.P. MAPHALLA: Taba eno, Mohlomphehi, e etsa hore ke le ngoana oa Mosotho ke utloe eka e nyenyefatsa lihoai le bana ba Basotho ba ithutetseng litaba tsa temo. HO ‘na ke utloa eka e etsa joalo. E mpakela letsoalo la hore lichelete tse ntseng li nts’oa ho ruta bana ba Basotho ho’a ithuta ka litaba le mahlale a temo, li ntse li ea le noka hobane moo re lumelang hore pholoho ekaba teng, e leng tabeng ea irrigation re il’o batla litsebi.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ‘nete hore mobu le boemo ba temo, mobu haholo, e batla e ts’oana linaheng tsena tse peli tsa Lesotho le Afrika Boroa, haholo Free State mono. Sejalo se atlehang ka ‘nq’a eo ea mose ho Mohokare ka Afrika Boroa se ka atleha ka koano ka mona ka Lesotho. Ke ‘nete e joalo. Empa na tsela eo re atamelang taba ea temo ka eona, e le leano, e nepahetse, e lumellana le maemo a mobu oa rona ao ka ‘nq’a eo ho noka (Afrika Boroa) a atlehang ka koano kamoo ho ba le bothata na? Ke taba ea hore na litaba tsa rona li nepahetse na.

Ha ke nke mohlala, Mohlomphehi, hore ho lokela Basotho ba be leseling hantle hona joale hore na ke temo ea mofuta ofeng eo ba lokelang ho e latela.

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane.

HON. K. MATHABA (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, ke taba feela ea hore Litho tse Khabane tse ka mona ka Lekhotleng la Sechaba li ke li leke hore li theole lerata kapa molumo e le hore re tsebe ho mamela Setho sena se Khabane se ntseng se bua hobane ke Setho se seng sa Litho tseo re seng re nyanya ho sona ho latela tsebo eo a nang le eona ea Paramente, ha ho na backbencher e nang le nako eo se nang le eona ka mona. Ke lumela hore re se re nyanya litaba tsa bohlokoa ho sona, ba ke ba se mamele hantle hore ba tsebe ho ithuta.

HON. MADAM SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, ha re ke re tholeng lerata.

HON. S.P. MAPHALLA: Kea leboha, Mohiomphehi. Ke ne ke le tabeng ea hore na leano la rona le hlakile la temo? Na le lumellana le boemo ba naha ea rona esita le mobu oo oa naha ee? Na ngoapa u jale e ka atleha Lesotho moo? Haeba ngoapa u jale e se e ile ea ba litekong, ebile litekong hokae? Ea atleha joang? Ke feta moo ho entsoeng temo eno ea mofuta ono ha eso Peka, St. Rose. Ke mathata feela ao ke a bonang ka thoko ho tsela mono. Joale haeba, Mohlomphehi Motsarnaisi oa Lipuisano, e ea hana ngoapa u jale, Lekala la Temo le ts’oanela ho bua le hlakile hore ena eona e ea hana. Ntho ena eo re e qopilitseng Brazil e ea hana ho atleha Lesotho mona, ha re e tlohelleng. Joale re tle re tsebe ho bua ka ena ea block farming.

Joale re tle re re litaba tsa block farming ho ntse ho shejoa le taba ea sebopeho sa naha ea rona le eona ha ho tluoa ho eona, ho tluoa tabeng ea sebopeho sa naha hore na e tla atleha, ‘me e tla atleha litikolohong life.

Mohlomphehi, litaba tsena kaofela tse amang litaba tsa temo tseo ke reng ke mokokotlo oo re ka ra jang ka oona letsatsi le letsatsi, li hloka hore li sebetsoe ke batho ba butseng hantle litabeng tsa hore na Basotho ba lokela hore ba phele joang.

Section 105 ea Molao oa Motheo, Mohlomphehi, kea e pheta hape, e bua ka ntho eo ho thoeng ke National Planning Board. Re tlameha re ‘ne re bue ka National Planning Board. Re bua ka taba ena hobane ke na le kutloisiso ea hore ke ka eona feela ho ka bang le litsebi tsa bana ba Basotho tse beuoeng mona ho latela molao ono, tse beuoeng mona hore, a ke le faneng ka moralo hore na re lokela ho tsoa le kae boemong bona bo tjena. Ke ka eona feela, Mohlomphehi, re lumelang hore Leribe ho ka hlaka hantle hore na lijalo tse atlehang ke tsa mofuta Ofe, Mafeteng lijalo tse atlehang ke tsa mofuta ofe. Batho ba Leribe ho thoe ho bona, Iona lemang ntho ea Iona e atlehang ka mono, joale batho ba Mafeteng ba ise lijo ka Leribe, ba Leribe ba ise lijo ka mane ka Mafeteng [litlatse]. Ke tsela eo motho u ka nahanang hore ho ka sebetsoa ka eona, e le hore litereke tsena kaofela ha tsona, setereke se seng le se seng se tle se tsebe ho etsa excel sejalong se lumelang ho sona.

Ke rata hore, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano…

HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Matsieng.

HON. M. LEHATA (Matsieng): Mohlomphehi, ntlha ea tsamaiso ea ka ke hore, ha le hantle Paramenteng mona pampiri ena e pink ke Notice Paper, e ts’oeu ke Order Paper, pad eo re e fuoang ke ena e ts’oeu to write notes on. Joale Setho se Khabane ke bona se ts’oere lipampiri tsena tse pink, se ngoletse mosebetsi ono teng, joale ke re se sebelise e nepahetseng [lit’seho].

HON. MADAM SPEAKER: Order! Please. Tsoela pele, setho se Khabane.

HON. S. P. MAPHALLA (PR): Ntlha e ‘ngoe eo ke ratang ho bua ka eona ke taba ea thuto. Thuto ke taba ea bohlokoa. Thuto e tonetsoe mahlo ke lefats’e. Linaha tse ngata tsa Africa tse ileng tsa eba pusong ea bokoloni, baetapele ba bohlale ba ile ba qala ho tsetela thutong pele. Ha ke tsebe boemo ba Lesotho, ‘M’e Motsamaisi, ka litaba tsa thuto. Nka thabela taba ea hore ke beoe leseling ke ba nang le tsebo. Taba eo ke e tsebang ke ea hore lilemong tsa ho feta taba ea thuteho ka hare ho naha ka mona e ne e le holimo haholo. Ke taba ea hore na boemo boo e neng e le ho bona e ne e le thuto e ka tsoelang naha ena molemo na? E, hobane litaba li ne li tsamaea hantle ka nako eno. Ha ho na le motho ea nahanang ho etsa lekorota hona tjena mona moo metsi a sa tlamehang ho matha feela. Ka nako eno batho ba ne ba nahana hore ho tlameha ho etsoa litaba tsa mofuta ono. Mohlala ke boManganese.

Mohlomphehi, ‘na ke lumela hore ho tsetela thutong haholo boemong ba bana bana ba likonyana e kaba taba ea bohlokoa haholo. Bana bano ba lokela ba hole lilemong tseno tse tlase tsa likonyana ntho ena ea ho ruteha le ho khetha, career guidance, e tlameha e be e ‘ngoe ea litaba tse shejoang haholo. Bana bana ba hle ba tataisoe, ngoana a se ke a re hobane ntatae ke rapolotiki ebe le eena o batla ho tla kena ka mona ka Paramenteng feela kelello ea hae le kamoo Molimo a mo fileng ka teng ho se joalo. Re tla fumana bana bana ba ntseng ba tsamaea literateng mona ba ea holimo le tlase. Re lokela hore bana ba tataisoe.

Mohlomphehi, Soviet Union bana ba ne ba…

SETHO SE KHABANE: Soviet Union ha e sa le eo.

HON. S. P. MAPHALLA: Ke bua ka mehleng ea eona. Ke bua ka Union of Soviet Socialised Republic (USSR) e seng e le sieo kajeno. Bana ba banyenyane ba ne ba isoa likolong tse fapakaneng ka hare ho eona ho latela litalenta tsa bona. Ho ne ho se na motho ea tla ea university a fihle a ithute li-science ebe ha a qeta o tla ka Paramenteng. O tlil’o etsa’ng kamoo hobane ke litaba tsa bo-rapolotiki feela kamoo. Li-science li na le sebaka sa tsona kae kae ‘me li lokela hore a e’o li sebelisa hona teng. Ke bothata boo re nang le bona.

Mohlomphehi, ke rata hore ke bue ka free education. Free education e nepahetse hore e be compulsory le ha molao o e-so tle ka hare ho Paramente. Rea e bona hore ea sebetsa bo-Zambia, it is very successful. Free and compulsory education, ea sebetsa linaheng tse kang bo-Zambia. Mohlomphehi, ha u fihla mono u kopana le barutehi ba naha eno ua hlokomela hore batho bana ba ile ba nyolloa ka mokhoa oa thuto eo batsoali le bona ba sa kang ba utloa bohloko ho eona. Ke taba ea ho re na Lesotho mona re tla e etsa implement joang.

Taba ea pele ke hore na e lokiselitsoe na hore e eo finyeletsa bana bana moo re lumelang hore ba tla be ba fumane sohle se hlokahalang hore e be barutehi. Re na le bana bafree primary education, selemong sena e ne e le ha re nka sehlopha sa pele ho ba neng ba bala Standard 7 ba se ba ea ka secondary boemong ba free education. Ba bangata, ‘M’e Motsamaisi, ba lutse hae. That is afact, ba lutse hae.

HON. A. P. LETEETEE (Qhalasi): Potso!

HON. MADAM SPEAKER: Potso ka setho se Khabane sa Qhalasi.

HON. S. P. MAPHALLA: Ke kopa ke qetele mona.

HON. MADAM SPEAKER: O tia u fa sebaka, Setho se Khabane.

HON. S. P. MAPHALLA: Bana ba bangata ba lutse hae ‘me taba eno ea ho lula hae e bolela ntho e ‘ngoe. Ke taba ea hore najoale rona ba entseng

-39_

implement leano la free education re etsang ka bona. Re etsang ka bana bale ba setseng ka lehlakoreng la primary ba feitseng ba sa ts’elela ka secondary, tlasafree education?

HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Thaba-Phats’oa.

HON. S. P. MAPHALLA: Kea kholoa nka fa Setho se Khabane sa Qhalasi, Mohlomphehi.

HON. A. P. LETEETEE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa Setho se Khabane Ntate Maphalla se buang hantle hore na se ka re’ng ka bo-ralipolotiki ba reng thuto ena ea mahala e feilisa bana

HON. S. P. MAPHALLA: Ha ke ba tsebe bano ba Chong joalo. Mohlomphehi, ho na le bana ba tlohileng ka lehlakoreng leno le lets’ehali ba paselitseng ka ho lena le letona mokhahlelong oa secondary. Letona le Khabane ha le bea litaba tsa lona mona le bonts’itse ho re ho budget ena ea selemo sena ho na le boikitlaetso ba hore ho hahoe likolo tsa secondary. Mohlomphehi, ha se taba e ka pota-potoang hore maqalong a selemo sena ke se seng sa lilemo tse ileng tsa hlopha haholo ho ma-secondary ha ho tlameha ho amoheloa bana. Bana ba ne ba le bangata haholo ho bile ho le ts ‘ubuhlellano likolong mona. ‘M’e Motsamaisi, ekare Letona le Khabane le ka sheba taba ena.

HON. H. NTS’EKHE (Thaba-Phats’oa): Kea leboha, M’e Motsamaisi. Potso ea ka e tobileng Setho se Khabane Ntate Maphalla, mokhoenyana oa ka ke hore na o se a ile a hlokomela hore ha a ile hae koana moo e leng mokhoenyana teng, Thaba-Phats’oa ha namame e khaotse kapa a kopa hore a tl’o thusoa ho nkisoa mokotlana oa litapole Iapeng mane o hlopheha hoo a tla be a emele hore likolo li koaloe hobane ho sena ngoana ea mo thusang. Ho tloha mono namane o e lelekisa hore a be a e ts’oare a le mong e le hore bana ba likolong kaofela?

HON. S. P. MAPHALLA: Mohlomphehi, seo ke ileng ka se hlokomela ke hore ha ho ka etsahala hore ke be sebakeng seno ho fihlela mantsiboea ke ee ke bone bana ba fihla ba etsoa naheng[lits’eho]

-40-

Mohlomphehi, ke rata ho re ke kene lekaleng leo ke le ratang haholo e leng Lekala la Tourism, Environment and Culture. Ke mametse Letona hantle ka ba ka utloa li-project tse ling tse seng li ntse li tlil’o beoa hore li kena ts’ebetsong tse kang Thaba-Bosiu Cultural Village eo ke reng e kaba hantle ha e kaba teng. Ho tla sala ho le teng ke hore re qala morao kamehla. Bana ba Basotho Matlameng mono Leribe le ha ha eso e le Hlotse, boholo ba bona ba tsebang mehobelo le mekhibo ba nkiloe ba apesitsoe cultural village e Qwa Qwa, South Africa. Re qala morao. Hoja ra tata, hoja ra potlaka hobane libaka tse ling le linaha tse ling li se li le pejana haholo ho rona ka thepa ea rona, matla a rona le boko ba bana bana ba Lesotho.

HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Hon. Member, this is all we have time for, and the House is adjourned until tomorrow morning at 10.30.

ADJOURNMENT

And it being 5.00 p.m., Hon. Madam Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order.

House accordingly adjourned at 5.00 p.m.

THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

 Palace of Justice High Court Building P/Bag A289 Maseru 100
email address: lawsociety@leo.co.ls Date: 13 April, 2007 The Hon. Madam-Speaker of Parliament National Assembly P.O. Box 190,Tel/Fax: 22324868
Maseru 100.(BY HAND)

Dear Madam,

RE: PROTEST TO THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL

ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

       l)     We refer you to the above mentioned matter.

 • Please find enclosed herein the letter addressed to the Law Society of Lesotho by leaders of five (5) political parties — the contents thereof speaks for themselves.
 • The Society has exercised its mind over the pertinent issues raised therein and is ready to respond to them meaningfully. However, it has considered it fair and just that Your Honour be given a copy of same, so that if so minded, you may proffer your side of the story.
 • For the avoidance of doubt, as a watch-dog of the rule of law, the Society is duty bound to intervene appropriately.

1

Yours faithfully,

PRESIDENT OF THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

cc:           -THE HON. MR. T.M. THABANE – ABC/KOBO-TATA

 • THE HON. ADV- K.A. MAOPE – ACP – THE HON. MAJOR GENERAL

                   METSING LEKHANYA            – BNP

 • THE HON. MR. V. MALEBO – MFP
  • THE HON. A. MANYELI – NIP

2

ALL BASOTHO CONVENTION

KOBO-TATA EA BASOTHO

P.O. BOX 11967

MASERU 100

LESOTHO

Email: kobo-tata@leo.co.ls

15th March 2007

The President

Law Society

Maseru

Lesotho

Protest to the Lesotho 17 Februa 2007 General Elections b Leaders of Political

Parties

Please accept, Your Excellency, our fraternal greetings to you and esteemed members of the Law Society of Lesotho.

It pleases our humble selves as Leaders of the under mentioned Political Parties, that recently contested the 17th February 2007 General Elections and as a result of our rejection of the manner in which the Proportional Representation seats were allocated was inconsistent with the law as passed by parliament, we decided to protest the

outcome.

We the leaders of the under mentioned Political Parties have further decided to stage a sit-in in Parliament as a protest. The reason for our: sit-in has been necessitated by the refusal of the Speaker of Lesotho Parliament to entertain a settlement of a burning issue regarding the treatment of the leader of National Independent Party (NIP) Hon. Mr. A.C Manyeli whose party has been deprived of its lawful representation in Parliament, has gained 21 proportional seats which the ruling party appropriated itself through the supposed agreement between themselves and the deputy Leader of that party.

This agreement was done without the knowledge of the party leader. Infact his name was excluded from the list. The determination of all proportional seats is illegal and not a true reflection of party votes.

The ruling party has obtained 61 constituency seats, the same seats they had when they called for the snap elections.

We further explain to you, Your Excellency, that the above mentioned position was a result of a deliberate tempering and subversion of the Mixed Member Proportional Model by the Lesotho Congress for Democracy (LCD) which turns it into a parallel model by usurping the NIP proportional representation seats with a view to maliciously and illegally enhancing its own majority.

This LCD (Lesotho Congress for Democracy) act is against the constitution and the electoral law which provided for the Mixed Member Proportional Model.

As we write this letter, we regrettably wish to further inform Your Excellency that the sit-in referred to earlier, was violently interrupted by armed members of the Lesotho Defence Force, who physically picked us up, one by one, and threw us out, in complete violation of the Rules of Procedure and the Sovereignty of Parliament. This violent act was supposed to have been committed on the orders of the Speaker. — Needless to say in their hurry, and with Galil automatic weapons, dangling, not much time was available to show us the Speaker’s written order.

Your Excellency, we look forward to your timeous political intervention on the ensuing constitutional crisis in the Kingdom of Lesotho and we look forward to the support of your good office in our egdeavour to protect the fragile democracy in Lesotho.

Please accept, your Excellency, assurances of our highest consideration.

Sincerely Yours

1. Thomas Motsoahae Thabane

Sincerel Yours

1. Thom s Motso

All Basou10’Convention – ABC/KOBO-TATA

THE LAW SOCÆTY OF LESOTHO

Palace of Justice

High Court Building

P/Bag 2089

Maseru 100 email address: lawsocietv@leo.co.ls Tel/Fax: 22324868

27/04/07

ABC(KOBO-TATA

ACP

BNP MFP

TO:           THE HON. MR T.M. THABANE

THE HON. ADV. KA. MAOPE

THE HON. MAJOR GENERAL

METSNG LEKHANYA

                  THE HON.        V. MALEBO

THE HON. MR. A. MANYELI

Dear Sirs,

PROTEST To THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL

 ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

We refer you to the above mentioned matter more specifically to your letter dated 15 th March, 2007 addressed to the Law Society of Lesotho.

The Society by way of response thereto, takes the opportunity, as a watchdog of the rule of law in the Kingdom to put on record its opinion of the

legal and constitutional position for the benefit of Parliament and society at large.

 • ‘Ihe Speaker is the spokesperson and representative of the dignity of the House and guardian of its privileges. As a presiding offcer, she must act with impartiality of an umpire or judge, free from any personal or party bias. The inflexible principle to follow is found in the words of Speaker Clifton Brown:

“I am not the government man, nor the opposition man, I am the House of Common ‘ s man”

It is this impartiality which upholds the finality of key decisions. Hence, from the Speaker’s rulings on points of order there is no appeal and any express of disagreement with them by a member would constitute contempt OC2the Chair.

 • But where rulings of the Speaker go beyond matters of irregularity of procedure, as distinguished from illegality. or unconstitutionality, such rulings are not immune from judicial review. The constitutional function of the Speaker encompasses maintenance of order in the House. This is distinct from maintenance of law which falls exclusively within the law enforcement agencies of the State for criminality outside the precincts of Parliament.
 • Thus, where there is a breach or threat of breach of a law in precincts of

Parliament the matter has to be dealt with in accordance with procedures

and protocols pertaining to law enforcement. The threatened breach or crime has to be brought to the attention of the Offcers of Parliament and investigated, charges preferred and prosecution instituted by the director of Public Prosecutions for ultimate adjudication in courts of law.

 • But if the conduct is misconduct by members falling short of criminal behaviour, the Speaker is enjoined to refer the matter to the Privileges Committee of the House for investigation and ultimate action by the Full House.
 • In none of the scenarios in aforegoing paragraphs is the Speaker a judge and jury or sergeant — at arms in the matters. She therefore cannot unilaterally summon the Commissioner of Police or Army Commander to send in the police and army personnel who are not officers of Parliament, to either arrest or evict members from the House. There is no legal warrant for=what the army did by embarrassingly “evicting” members from the House.
 • The misuse of the army and police in figbting Parliamentary battles is highly subversive of constitutional order in which there is a clear separation of powers and fimctions. Members immunity from arrest and execution of civil process is copper-fastened by the Parliamentary Powers And Privileges Act NO.8 of 1994. _Noyhere does the Act empower the Executive organs of Government in the law enforcement and defence arenas to do what they did. If anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except in compliance with previously written orders by the Speaker which ought to have been exhibited in a conspicuous position in the precincts of Parliament. Such orders, in any event, should be intravires the Act.
 • In summation, the Speaker does not have any powers to set strangers against Honourable Members of Parliament in relation to their conduct, while within the precincts of Parliament. That law exists to serve the public interest of preserving the diY1ity of Parliament as an institution and rigorous protection of rights of members as servants of the people.
 • Absent of any obstructions to the use of Parliament by other members there would be no reasonable and demonstrably justifiable reason for the Speaker to order removal of members from their House and place of work, simply because there is an objection to their peaceful assembly and protest against, inter alia, alleged misallocation of seats amongst parties in Parliameat.
 • As regards the other issues raised in the letter pertaining to the alleged distortion of the mixed member proportional electoral model we are of the opinion that the said issues are of high constitutional importance to the Kingdom and therefore consideration should be made for their peaceful resolution in the courts of law.

ADV. Z. IVDA

PRESIDENT OF THE LAW SOCIETY OF LESOTHO

COPIES TO:                  THE HON. SPEAKER OF PARLIAMENT

 • THE HON. CHAIRPERSON OF SAbc
  • FOREIGN DIPLOMATIC/CONSULAR MISSIONS

IN LESOTHO

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

National Assembly

Telephone : 22323035P.O. Box 190, Direct : 22317052 (Office)Maseru, Fax : 22310438Lesotho.

E-mail        : anm@na.gov.ls

        NAJADMIN/I                             Speaker                        14th May 2007

Advocate Z Mda

President of the Law Society of Lesotho

Palace of Justice

High Court Building P/Bag A289

Maseru 100

Dear Sir

RE: PROTEST TO THE LESOTHO FEBRUARY 2007 GENERAL ELECTIONS BY LEADERS OF POLITICAL PARTIES

Reference is made to your letters dated 13th April, addressed to the Speaker of the National Assembly, and 27th April, 2007 addressed to Hon. Mr. M.T. Thabane, Hon. Adv. K.A. Maope, Hon. Major General Metsing Lekhanya, Hon. Mr. V. Malebo and Hon. Mr. A- Manyeli, with a copy to the Speaker.

I write to bring to your attention that, at the time you wrote the letter, I was out of the country on official business. I had attended the Commonwealth Parhamentary Association (CPA) Mid-year. 9(ecutive Committee Meeting in Limassol, Cyprus.

You may wish to note that in September 2006, during the last General Assembly of the 52nd Commonwealth Parliamentary Association Conference held in Abuja Nigeria, I was elected the Vice-Chair of the CPA International.

It wa”n this capacity that I had attended the aforesaid meeting. t left Lesotho on Thursday 12t April and arrived back on Thursday 24th and resumed office on Wednesday 25

Barely two days thereafter, I received a copy of a letter to the political leaders as stated above.

Thus, the Law Society has addressed itself to the matter without giving me a hearing, something one would dare not expect from such an esteemed body.

I therefore wish to take this opportunity to respond to the issues raised in your letter of March as follows:

Paragraph 2 of the same reads thus:

“The Speaker is the spokesperson and Representative of the dignity of the House and guardian of its privileges. As a presiding officer, she must act with impartiality of an umpire orjudge, free from any personal or party bias. The inflexible principle to follow is found in the words of Speaker Clifton Brown:

“l am not the government man, nor the opposition man

I am the House of Common’s man. “

It is this impartiality which upholds the finality of key decisions. Hence, from the Speaker’s rulings on points of order there is no appeal and any express disagreement with them by a member would constitute contempt of the chair. “

Comment        

I really doubt if I or Parliament or “society at large” needed any lecture on the virtues of the holder of the office of Speaker. The point appears to be so obvious that to make it simple makes one wonder what was the intention behind, if not to insinuate, in relation to me, some improper conduct- If that was the motive, and I suspect it was, I find the lettev most unfortunate and regrettable, coming, as it does, from such an august body as the Law Society- Personally, I would expect much better from such a body, other than wholesale imputations of impropriety directed at core institutions of State which are so crucial to democratic ideals. The office of the Speaker is a national institution; so are the courts of law, and many more institutions of which I have always maintained that, in the best interests of this country, it behoves us all who are leaders in our respective fields to confer on them some modicum of honour and respect, other than a sustained campaign to put them in the throngs of imaginary scandals, disdain, loss of confidence by the citizenry, contempt etc- By this, I am not questioning anybody’s freedom of expression; I am merely pointing out that such a right has to be exercised responsibly-

Paragraph 3 reads:

“But where rulings of the Speaker go beyond matters of irregularity of procedure, distinguished from illegality or unconstitutionality, such rulings are not immune from judicial review. The constituüonal function of the Speaker encompasses maintenance of order in the House. This is distinct from maintenance of law which falls exclusively within the law enforcement agencies of the State for criminality outside the precincts of Parliament. “

Comment

I am not sure as to what it is that is referred to as “outside the precincts of Parliament.” If the suggestion is that the sit-in and/or threatened indefinite sleeping and staying in the Chamber by the “Members” in question was ari act executed “outside the precincts of Parliament,” I cannot agree. It is public knowledge by now, that the “Members” had sat-in in Parliament and threatened to continue with the action until such time that their demands were met. One of the demands, if not then the main, was, as declared in Parliament, that the House should look into the issue of a dispute between the leader of NIB and his Executive Committee, and find a just solution to it; this, against the background of the same dispute having gone through the judicial process, including up to the highest court of the land; the consideration which, in any form of civilization, would have put the matter to rest. The Law Society appears to have no comment on this aspect, and one wonders why.

With greatest of respect, the suggestion that the situation as hereinabove described (and indeed as publicly know to be) was not my business or concern is most ludicrous and absurd in the extreme! In all fairness to the people of Lesotho, it has to be borne in mind that the House was to continue in session the very next day, and I sincerely cannot understand how your Society would suggest (by implication) that I had nothing to do with putting right the situation which+was in the heart of my jurisdiction and administrative authority! Nor do I accept that I had no power to clear the Chamber of what basically was potentially a situation for lawlessness, anarchy and disorder. You simply have

to cast your eye at sections 6, 7 and 8 of the Parliamentary Powers and Privileges Act No.8 of 1994 to understand why I ordered as I did, that the said “Members” be removed from the Chamber; and, of course, the situation was such that I have had to engage police services as in the circumstances this was the only reasonable way to exercise and give proper effect to powers vested in me, in terms of the provisions pointed out above. (You may also in this regard wish to refer to section 32(1) of the Interpretation Act No. 19 of 1977 (as amended). Perhaps, it serves convenience to cite in full the statutory provisions referred to herein:

PARLIAMENTARY POWERS AND PRIVILEGES ACT

Section 6

“No stranger is entitled as of right to enter or remain within the precincts of Parliament.”

Section 7

“The President and Speaker acting jointly, may issue such orders as they deem necessary for the regulation of the admission of strangers into the precincts of Parliament. Notwithstanding subsection (1)

(a)

(b) The Speaker has sole discretion to Regulate the admission of strangers into the Assembly Chamber. “

Section 8

“The President or Speaker or an officer of the Parliament authorised in that regard may at anytime order a stranger withdraw from the precincts of Parliament. “

INTERPRETATION ACT

Section 32(1)

“Where an Act confers upon a person power to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers shall be deemed to be also conferred as are reasonably necessary to enable the person to do or enforce the doing of the act or thing.”

Perhaps you may wish to enter into an academic debate as to whether the “Members” concerned (sitting-in and/or about to sleep in the Chamber) were “strangers” within the meaning of sections 6, 7 and 8, inéluding the definition section. I will always contend that, regard being had to the purpose of the law, they rendered themselves “strangers,” the moment they remained within the precincts for their stated agenda. But if you prefer to go mechanical and literalist about the whole thing, then you are bound to differ with me and to say that they were not strangers per the definition in the Act. I would respect your views, but differ. For me, it is a “stranger” that Member of the House who undertakes to not leave the Chamber (after lawful closure of business) with a stated intention to sit-in and sleep in there for days on end, until his/her demands are met.

Let me end up this part by citing to you statutory provisions that facilitated joint engagement=of police services and the army in case there is doubt in the matter: They are as follows:

POLICE SERVICE ACT NO.7 OF 1998

Section 72

It reads:-

“If it appears to the Commissioner that any police functions can be more efficiently or effectively  discharged by members of the Police Service  acting jointly with some other body or bodies, either within or outside Lesotho, he may, with the consent of the Police Authority, enter into arrangements for the joint discharge of those functions.”

LESOTHO DEFENCE FORCE ACT NO-4 OF 1996

Section 5

It reads:-

“The Defence Force shall be employed

(a)

(b)

(c) [in the] maintenance of essential services including maintenance of law and order

4. Paragraph 4

It reads:-

“Thus, where there is a breach or threat of breach of a law in precincts of Parliament the matter has to be dealt with in accordance with procedures and protocols pertaining to enforcement. The threatened breach or scrime has to be brought to the attention of the Officers of Parliament and investigated, charges preferred and prosecution instituted by the?Director of Public Prosecutions for ultimate adjudication in courts of law. “

Comment

With due respect, the point your Society is missing here is that arrest and prosecutorial powers in the matter are not the sole panacea for all ills to resolve such problems- Perhaps, the criticism that you can level against me is that having removed them from the House, I was not eager enough to consider a possibility of an offence having been committed, arising out of their conduct.

5. Paraqraph 5

It states:-

“But if the conduct is misconduct by members falling short of criminal behaviour, the Speaker is enjoined to refer the matter to the Privileges Committee of the House for investigation and ultimate action by the Full House.”

Comment

I can only re-iterate what I have already said. Neither do I understand the logic that simply because the matter could be referable to a diéciplinary forum then that served as a prohibition to not clear the House of the protesters!

And again it is not stated as to where Parliament would be operating from in order for the procedures herein cited, to be executed, as there is no alternative venue to the one then under siege.

6. Paraqraph 6

It states:-

“In none of the scenarios in aforegoing paragraph is the Speaker a judge and jury or sergeant-at-arms in the matters. She therefore cannot unilaterally summon the Commissioner of Police or Army Commander to send in the police and army personnel who are  not officers of Parliament, to either arrest or evict members from the House. There is ao legal warrant for what the army did by embarrassingly “evicting” members from the House. “

Comment

See What I have already stated above in relation to Interpretation Act. It is simply to ignore the law on the part of the Society to virtually contend that I could not evict the protesters by engaging police/army services. Why not, in fitting cases? I really wonder on what basis your Society has arrived at the conclusion that I

“unilaterally summoned” such services. For your information, once I had issued

a lawful order for eviction of the strangers (then) from the Chamber, the matter was at large in the hands of the law enforcement agencies as to how to do their work. Naturally, consultation is an art of govemment, so that your allegation of “unilaterally summoning” is simply baseless. It is really embarrassing to see a body of your Society’s stature go out of its way in this lowly fashion, accusing a high office of State of impropriety on the flimsiest of allegations. I have always believed that the Law Society can play a meaningful and constructive role in the development of democracy, but at times I waver in that belief. It is regrettable for your Society to insinuate that I have constituted myself a judge, jury or sergeantat-arms! Again I find this most unfortunate, especially as there is no justification for that.

7. Paraqraph 7

It reads:-

“The misuse of the army and police in fighting Parliamentary battles is highly subversive of constitutional order in which there is a clear separation of powers and functions. Members’ immunity from arrest and execution of Civil process is copper-fastened by the

Parliamentary Powers and Privileges

Act NC-8 of 1994. Nowhere does the

Act empower the Executive organs of

Government in law enforcement and Defence arenas to do what they did. If  anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except in compliance with previously written orders by the Speaker which ought to have been exhibited in a conspicuous position in the precincts of Parliament  Such orders, in any event, should be intra-vires the Act “

Comment

I do not accept, for a moment, that when the “Members” (tumed “strangers” by their action on the day) were evicted that was tantamount to misuse of law enforcement agencies, I have gone out of my way to cite to a law body, which ordinarily would be expected to know better, clear and unambiguous provisions of the law, which put to rest the whole issue of how the police and/or the army got involved and hopefully will also put your Society to rest as well.

I do not know where you get the idea that there is any inconsistency between the general law enforcement powers of the police, on the one hand, and the arrest powers vested in terms of the Parliamentary Powers and Privileqes Act, on the other. These are complementary of each other; mere common sense tells that in case of need, police assistance may be engaged.’ Indeed, there are precedents in the history of Lesotho. It is very interesting that some of the complainants of what occurred recently were prominent members of LCD at the time when the BCP-LCD split came to its climax in Parliament, and police had to be called in to clear the Chamber. They never said a word then; perhaps, it was not convenient: it appears principle had to wait until later in life when they could speak against police assistance to protect precincts of Parliament. lt- iS argument-reduced-to-absurdity to conceive the idea that there are no-go areas in Lesotho OR in any other country in the world, for law enforcement and/or security officers! It is this mode of thinking that is subversive of constitutionalism. How cah it be so that law enforcement agencies are barred from performing their functions in relation to certain areas? Where in the world is such a set-up found? Perhaps, section 4 of the Police Act escaped the attention of your society.

It reads:-

“The police service maintained under Section 3 shall be called the Lesotho Mounted Police Service, and it shall be deployed throughout Lesotho to uphold the law, to preserve the peace, protect life and property, to detect and prevent crime, to apprehend offenders, bring offenders to justice, and for associated purposes.”

It is highly palpably unsound for the Law Society to even make a slightest suggestion that Lesotho’s law enforcement agencies are prohibited to be at the precincts of Parliament to keep law and order- l, nevertheless, note with interest your indirect concession that in fitting cases I have the power in terms of the law to cause Lesotho’s law enforcement agencies to carry out duties in relation to Parliament. The last sentence of your paragraph 4 had suggested that breach or crime is the sole responsibility of “Officers of Parliament,” but under the present paragraph (7) you have slightly shifted to “If anything, the Act bars strangers like the police and the army personnel from entering precincts of Parliament except with previously written orders by the Speaker … etc.”

8. Paraqraph 8

It reads:-

“In summation, the Speaker does not have any powers to set strangers against Honourable Members of Parliament in relation to their conduct, while within the precincts of Parliament. That law exists to serve the public interest of preserving dignity of Parliament as an institution and rigorous protection of rights of members as servants of the people. “

Comment

In one vein you accept that the Speaker could by written order engage the police/army; yet in another, you sound absolute that the Speaker has no power whatsoever to engage police/army services within the precincts of Parliament. I note with interest the contradictory position you adopt in the matter- Incidentally, at that point in time, when the said “Members” started to execute their plan to sitin and sleep in the Chamber, I have contended that they were as much strangers as any other persons who could have decided to sit-in and sleep in the Chamber. But somehow you seem to contend that because they are ordinarily Members of Parliament they remain so even when sleeping in Parliament ovemight, when the official business has lawfully closed. I repeat that your interpretation of the law is too simplistic and mechanical in nature to stand scrutiny. According to you, the dignity of Parliament is served thereby when “Members” decide to sleep in Parliament indefinitely! I would have thought otherwise-

11

You somehow decide to set in to the whole debate, the concept of separation of powers! How this is of relevance to evicting from the Chamber “Members” who have decided to tum the House into a sleeping room, I cannot understand. I was dealing here with purely a law and order situation, but you throw in the issue of separation of powers! Sirs, the concept of separation of powers is in many a case relative. Certainly, in Lesotho it is- It is not absolute. Separation of powers relates to functional independence of the three organs of the State, and has nothing to do with calling in aid law enforcement agencies to quell a potentially anarchist and lawless situation which threatens to rip off Parliament of the dignity you profess to protect. Perhaps, it will enlighten your Society to know about the following remarks of the constitutional court of South Africa:-

“No constitutional scheme can reflect a complete separation of powers: the scheme is always one of partial separation. In Justice Frankfurter’s words “the areas are partly interacting, not wholly disjointed. “

Vide: In re: CERTIFICATION OF THE CONSTITUTION OF

THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1966 (10)

BCLR 1253(CC); 1966(4) S.A. 744(CC) para 109

And also consider this:-

“The applicants seem to envisage a Constitution that provides for a total separation of the judiciary from the other arms of government viz the executive and the legislative. Lekhanya says for example “the institutional independence of the judiciary in Lesotho is negated by executive legislative control, most evident in the appointment of judges and the dependence of the judiciary on an executive department of government for its administrative and budgetary function.”

The primary function of the courts is to dispense justice according to the law- In doing so they must be independent and free from interference and influence by the other arms. That is essentially what is meant by judicial independence. What it does not mean is that the judiciary should completely sever itself from the rest of the arms of govemment. Government is one whole with three parts of which one is the judiciary. So, as in one body, it is neither possible nor desirable that one part should function completely independently of the other.

12

Finally, Professor Tribe (in American Constitutional Law, Vol.13 ED) (Foundation Press, New York at p.127) dismisses any Utopian notion of the separation of powers as follows:

“What counts is not any abstract theory of separation of powers, but actual separation “operationally defined by the Constitution.” Therefore, where the constitutional text is informative with respect to the separation of powers issue, it is important not to leap over that text in favour of abstract principles that one might wish to see embodied in our regime of separated powers, but that might not in fact have found their way into our Constitution’s structure. “

Vide: BNP V AG – CONSTITUTIONAL CASE NO-5/2002

Perhaps, your Society would also learn something from eminent jurist and judge,

KENTRIDGE AJ that it cannot be too strongly stressed that the Constitution does not mean whatever we might wish it to mean.” A Constitution “embodying fundamental rights should as far as its language permits be given a broad construction.” The Law Societys construction of the Lesotho Constitution that it provides wholly disjointed, as opposed to partly interacting, three organs of the State, is unwarranted, on authority.

9. Paragraph 9

It reads:-       

“Absent of any obstructions to the use of Parliament by other members there would be no reasonable and democratically justifiable reason for the Speaker to-order removal of members from their House and place of work, simply because there in an objection to their peaceful assembly and protest against, inter alia alleged misallocation of seats amongst parties  in Parliament “

13

Comment

Sirs, do not you understand that the situation was that Parliament was in session and, in fact, the following day proceedings were continuing; and how on earth can anyone dare suggest that a self-respecting and sensible Parliament or leaders thereof could nevertheless resume sittings in a situation of this nature where the Chamber had become a sleeping outlet? Surely, I want to take your Society seriously, but you need to assist build up confidence in it10. Paragraph 10

It reads:-

“As regards the other issues raised in the letter pertaining to the alleged distortion of the mixed member proportional electoral model we are of high constitutional importance to the Kingdom and therefore consideration should be made for their peaceful resolution in the courts of law. “

Comment

I can only congratulate your Society for having seen sense with regard to the need to refrain from commenting on the case presently pending in court.

Yours sincerely

Speaker of the National Assembly

cc:The Hon. Chairperson of SADC

Hon. Leader of the House

Hon- M.T- Thabane – ABC/KOBO-TATA Hon. Adv. K.A. Maope — ACP

Hon. Major General M. Lekhanya — BNP

Hon. V. Malebo – MFP

Hon. A Manyeli — NIP

Foreign Diplomatic/Consular Missions in Lesotho

The Hon. Chairperson of SADC

Hon. Leader of the House

Hon- M.T- Thabane – ABC/KOBO-TATA Hon. Adv. K.A. Maope — ACP

Hon. Major General M. Lekhanya — BNP

Hon. V. Malebo – MFP

Hon. A Manyeli — NIP

Foreign Diplomatic/Consular Missions in Lesotho