Hansard 16th April, 2007

KINGDOM of LESOTHO

SEVENTH PARLIAMENT

NATIONAL ASSEMBLY

DAILY HANSARD

(Official Report)

FIRST MEETING

FIRST SESSION

Monday,

16th April, 2007

(unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Monday, 16th April, 2007

The House assembled at 10.30 a.m.

(HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

HON. DEPUTY SPEAKER: Ho bonahala ho na le batho ba tiolang bosiu, ba tlile ka mona ka Lekhotleng la Sechaba ba robileng machine ena e nkang litaba (microphones).

Litho tse Khabane, ha re ke re phomoleng ho bonoe bothata bona ba machine ‘me bo lokisoe.

House suspended at 10.35 a.m. and resumed at 10.50 a.m.

PROCEEDINGS ON SUBSTANTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

2 FINANCIAL POLICY

That this Honourable House gives general approval to the Financial Proposals contained in the Estimates ofRevenue and Expenditurefor the year 2007/2008.

Question again proposed

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha ke tsebe Hon. Leader of the House hore na u re file nako e kae kappa ha ua fe fa nako, u e beile ho Setulo feela ho bona hore na li khema joang na. Is there any time limit given by the Business Committee?

HON. A.L. LEHOHLA: Mohiomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Ntlo e Khabane, Komiti ea heso ea Ts’ebetso ea Ntlo e beile taba enajoale ka

Hansard: Monday,

mehla matsohong a hau empa e itheretse hore e shebe hore na lipuisano li tsamaea joang ho tloha kajeno ho fihlela Labohlano. E re ka ha re bona eka nakonyana e teng ea ho re lumella ho sebetsa the absolute maximum ea lipuisano holim’a Policy Statement sena sa Letona la Lichelete ekaba Labohlano lena. Ho tla shebahala feela hore na Ntlo e ntse e e na le lehala la ho bua hakae,for lack of better words. Ke bona e ka nako eona e teng. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. DEPUTY SPEAKER: Taba e tekiloe. Hon. Minister of Labour and Employment.

HON. R. M. MASEMENE (Minister of Labour and Employment): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi le Litho tse Khabane tsa Lekhotla la Sechaba. Mohlomphehi, ke itse ekaba u tla rarahana leleme hathe u tla hopola. Mohlomphehi, ke ema mona ho tlatsa Tlhahiso ena ea bohlokoa. Paramente mesebetsi e moholo ea eona ke kabo ea lichelete le ho li alosa ho bona hore na li sebelisitsoe ka tsela efeng le ho etsa molao. Ke eona mesebetsi e meholo ea mantlha. Kea elelloa, Mohlomphehi, hore chelete eo ‘Muso bitsong la sechaba o e sebelisang ke e bokeletsoeng ka likhafa ka ho fapana ha makala ‘me li ea molikong. Ho bohlokoa hore moliko ono kapa sesiu seno se se ke be sa ba le masoba kapa likhoto tse ka kena kenanang le eona ‘me e bolokehe.

Hoa bonahala litlaleho tsa lichelete li ee li supe hore hoa etsahala hore ho be le hore ebe lichelete tsena lia khelosoa ha li ee moo ho nepahetseng. Ho ntse ho bonahala hore litabeng tsa melao re ntse re lokela ho bona hore efela e aba toka litabeng tsa lichelete hobane hoa etsahala ho latela likahlolo tse ileng tsa ba teng hore haeba motho a ile a ba letsoho licheleteng tsa sechaba ebe ha a beeletsoe kathoko o ntse a lefshoa a lutse hae aja poqoka-hlanaka e le mohlohloa-o-rapame, mokotla o mahlo. Leha ho le joalo re ts’epa hore taba eno e tla shejoa ka leihlo le nchocho sebakeng sa ho fetola melao hore e fele e phethahatse litaba tsena tsa pokeletso ea lichelete. Ho latela polelo ena e ileng ea etsoa ke Motlotlehi Letsie Ill a le Teroneng, ‘me ea ba ea saloa morao ke likhakanyo tsa lichete, sepheeo sa likhakanyo tsena ke hona ho phethahatsa polelo eno ea Motlotlehi. Ha re sheba leqepheng le ka holimo la puo ea Motlotlehi ho ngotse hore ntlafatso ea mocha-o-chele ke hore ho theoe mesebetsi bofuma bo fele.

Taba ena ea leano e nyalana ka kotloloho le leano la ‘Muso ka tsela ea hore ts’ebeletso li potlake, ho tatoe ho se ke ha tataseloa hobane ha ho tataseloa ho ke ke ha etsoa mosebetsi. Lits’ebeletso ha li ka potlaka re tla tseba hore re sebetse hantle. Rea elelloa har’a tse ling ha ke bolela tsa Lekala la heso revenue, page 63, re tle re bone na e reng. Ke tla re Ntate Thom a ke shebe page 63 mono hore na e reng bakeng sa kakaretso ea lichelete tlasa Lekala la Employment. Employment e fuoe hore e bokeletse limilione tse peli tsa maluti selemong sena. Limilione tsena tse peli li tla ka tsela ea lits’ebeletso tseo eleng likhafa, litefiso tse fuoang sechaba ha li sebeletsoa. Mohlala batho ha ba ea merafong koana ba loketse hore na ke lehonyeling kapa ba il’o cheka litapole ba loketse ba lefe MIO.OO, e lefshoang ke mohiri. A lefa e le chelete e kenang ka mokotleng oa ‘Muso ‘me e loketse e be ka tsela e joalo ho motho ka bo mong. Merafong e bitsoa taxation, Basotho Batho o tla hopola hore motho ka mong o loketse a lefe M 150.00 e le chelete ea ramorafo ka mong. Ha ba ntse ba lutse sekeleng (traffic circle) ha ba kenye chelete. Lekala la heso le loketse le bone hore na batho bano ba banna ba liphaka ha ho thoe ba eo lema ba etsa libanka feela, ba koahela lehola bas a khirile empa ba re ba nepile. Eleng hore taba eno ea pokello ea chelete ke taba ea bohlokoa.

Lekala la heso ha motho a etsa kopo ea work permit hobane molao oa Lesotho le oa linaha ka kakaretso motho ha a etsoa kantle a re o na le litsebo tse itseng o tlil’o tsetela ka litsebo tseno tsa hae tsa ho sebetsa o loketse a lefe M750.00, empa ha a nchafatsa ke sekete sa maloti. Eleng hore ke tsela eo bana ba ntseng ba sebetsa ka litsebo tsa bona, hore na ke ka lifemeng, o okametse litaba tseo Basotho ba ke keng ba li etsa hobane leano la ‘Muso ke hore bo ramatsete ba nang le litsebo tse itseng kantle le ka hare ho naha ba bonahale ba etsa mesebetsi e meholo e ke keng ea etsoa ke Basotho. Basotho ba mpe ba kenye melata ka khoroana tsa matsa ha ba ena le li k’hefi ha ba qeta ba re, ‘Muso o etsa joang ha eka o re bolaisa Machaena empa e le bona ba hirisetsang Machaena hore ba fumane rente.

Taba ena e loketse e ts’oaroe ka matsoho hobane Motlotlehi puong ea hae o boletse hore tabeng tsa ntlafatso ke tse amanang le ho haha litsela le maeto ke tsona tse lokelang li kenye chelete, e le batho ka bomong ele batho ba ikemetseng esita le ba its’okolang joalo joalo. Batho bano kaofela ke bona ba holisang moruo ka ho sebetsa hobane rea tseba hore ke hona ho thusang hore chelete e kene ‘me hoa utloahala hore ha u sebetsa u rekisa thepa u tla qetella u khafa ‘me khafa ke eona e kenyang chelete e tla tseba hore e thuse ‘Muso le sechaba. Ha re shebapage 13 ea puo ea likhakanyo ea bonts’a hore selemong sena chelete e kaalo ka M7.2 billion ke eona e koptjoang hore e tle e tle mokotleng oa sechaba ha M5.3 billion e tlaba ea recurrent budget, 1.9 billion e tla e tsa mesebetsi eo e leng capital budget. Hoa hlakile hore ka lipalo palo e batlile e etsa half. Hoa bonahala hore capital e tla qetella e feta recurrent hobane hoa bonahala hore re sechaba se jang 1.9, ‘me takatso ke hore e tle e fete mono.

Ho fihlela ha joale re bonahala re le sechaba sa naha e jang feela, a consumer nation, ‘me re loketse re be sechaba se hlahisang. Ke boikarebello ba sechaba sa heso hore ho be le ho bitsoang productive center. Re lokela ho ipotsa hore na batho ba ekaba in the private kapapublic center ha ba hlahise hobaneng. Ba khathetse joang, ho ka etsoa joang ha e le ka Monday bas a lokela hore ebe ba khathetse le ple ba bumana pension hore ba sebetse ba le sehlahlo. Le Mosotho o ne a re matsoho a sebeletsa ‘metso. Rea elelloa hore ho latela moruo o teng kajeno ha pele re ne re tseba re le Basotho hore moruo oa rona o moholo e ne e e le oa liphoofolo joale re ne re tseba hore.. .. HON. DEPUTY SPEAKER: Point of order Hon. Rakuoane

HON. L. RAKUOANE (PR): Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, na ebe ho nepahetse hore ebe Letona le Khabane la Lichelete ha re le bone ntle le haeba ho na le Acting Minister of Finance. Ke eona feela taba eo ke neng ke re ke e utloe.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ho n’o ke ke ha nepahala haeba a le sieo feela joale ho nepahetse hobane ‘na kea ‘mona.[Lits’eho] Tsoela pele, Hon. Minister of Employment.

HON. R. M. MASEMENE: Kea leboha, Mohiomphehi Motsamaisi. Kea leboha ha e le mona re tsoela pele ka collective responsibility. Mohlomphehi, rea elelloa hore leruo la Lesotho le ne le its’etlehile ka liphoofolo pele Maiseraele a eba teng, ‘me re ne re tseba hore na liphoofolo li loketse li fule hokae joang ‘me li holisoe le ho tsoalisoa ka litsela lifeng esita le tsona lintho ka tsela e ts’oanang li ne li tseba hor e li rarolloe hantle. Hoa bonahala hore litabeng tsena tsa lichelete, cash economy ke hona ho bokelletsa lekhetho e leng Iona le tla thusa hore joale moruo o hole.

E ne e le moo ke supang hore Lekala la heso le loketse le bokeletse M2 billion, re loketse re bone hore chelete e joalo e tla kena. Ke ts’epa hore makala ka ho fapana ho latela puo ena, hobane ke eona feela e tla etsa chelete ena joale e kene molikong hore e tsebe hore e sebetse hobane ho latela likhakanyo ho lebelletsoe ho feta chelete e kaalo ka M6 billion e le Iona lekhetho. Ha khafa e ke ke ea kena, hoa utloahala hore likhakanyo tsena li tla sitoa hore li phethahatsoe. Ho bohlokoa hore bohle re ts’epahalle molekhetho litabeng tsena re tle re tsebe hore Paramente joale ka ha e le moalosi e bone hore e tla lisa lichelete tse tla ba teng. Hoa bonahala hore ho bohlokoa taba ena e tle e tsebe hore e phethahale.

Ha re sheba leqepheng la boraro la puo ena ea Letona la Lichelete, Letona le ile la fana ka kakaretso ea moruo oa Lesotho lilemo tse mashome a mane (40) tse fetileng hore na li ile tsa sebetsa ka tsela efeng. Rea tseba hore ka boipuso, taba e neng e sebetsa haholo e ne e le taba ea nationalization hobane ka boipuso, kamora’ hore Ghana e ipuse Manyesemane tsamaiso ea bona Lesotho mona le linaheng tse ling e ne e le hore khafa e bang teng ha e sebetsa ho se ke ha ba boima haholo e mpe e khutlele ho bona, ho be le Chief Colonial Administration, ‘me ntlafatso e se ke ea ba matla haholo. Ke ka lebaka lena ho ileng ha ba le mots’oets’oenyana oa sekontiri ka 1947 ho tloha ka borokhong ho ea Pitso Ground ha King George a ne a etla Lesotho mona, hobane joale li-High Commissioner li ne li lula Bloemfontein joale ho ne ho etsoa hore ba se ke ba ts’eloa ke lesole. Ba ne ba lebelletse hore Basotho ba tla ‘ne ba iphelela koana metseng ba palame lipere tsa bona ho sa hlokahale hore ba tle litoropong. Ke moralo o ileng oa liehisa teropo ea Maseru.

Mohlomphehi, nalane e ne e ile ea supa ka tsela e joalo. Nationalization e ile ea etsa hore ha re ipusa re ipuse ka khaketlana e sa ts’elang mothoebe hobane joale moruo oa ntlafatso o le sieo o sa ka oa tseba hore o be teng, Rio Tinto le bo-Scott ba re ha hona litaemane Lesotho mona, empa kajeno rea tseba hore na Lesotho Promise na e supa eng kajeno. Litsebi tsa rona re le Basotho ho bohlokoa hore re tsebe hore taba e ileng ea buua ke ba ileng ba tseba ka nako eno e ne e se taba eo ho ka thoeng joale e se e le mocha-ochele hobane kajeno rea elelloa hore na merafong ho etsahalang ke hofeng. Ke sheba ka litsebe eseng ka mahlo.[lit’seho]. Hoa bonahala hore taba ena ke taba ea bohlokoa.

In the budget speech page 4 ho buua ka duty free and access to global market. Rea elelloa hore sebakeng sa moruo oa naha efe kapa efe joale ka Manyesemane during industrial revolution taba e kholo pele ho nako eno ho ne ho ntse ho lohuoa li-jersy ka mamao eaba ho etsoa mochini o ka tsebang ho loha li-jersy le ho roka liphahlo. Joale eaba taba ea textile e kholo hoa sebetsoa lifemeng. Lesotho mona pele ho 1993 ho ile ha nkoa taba ea hore ho bonahale Lesotho le tseba hore ka bolona le fumane molemo o sirelelitsoeng oa African Growth and Opportunity Act (AGOA) hore ha ho etsoa liphahlo, libokate li romeloe ‘marakeng oa Amerika li le dutyfree.

Pele ho 1993 re ne re ena le basebetsi ba batlang ba atametsa 19,000 empa kajeno ba batla ba atametsa 50,000. Hona hoa bonahala hore ke o mong oa mesebetsi e batlang e entse hore bofuma bo tsebe ho fokotseha. Ho bile hoa bonahala hore ho ntse ho le bohlokoa hore ‘maraka ona o seke oa fella Amerika feela ho bonahale hore le ho ea linaheng tse ling tsa Asia ‘maraka oa buleha ‘me o tla buleha, ha re ka tseba hore re le ‘Muso re bona hore lits’ebeletso ha ho tatoa li tla tseba hore li fihlele hantle mono. Taba e kholo kea hore na kamora’ hore litaba tsa AGOA li fele na re leba pele joang. Ke ka lebaka lena re le Lekala la Trade esita le la Labour and Employment re lekang ho shebana le litaba tsena tsa Multi Fibre Agreement. Hona tjena lefats’eng taba e kholo ke hore na lits’ebeletso tsa khoebo li potlakile kapele hakae, lilakesense li fumaneha kapele ha kakang, litumelo tsa ho sebetsa le bolulo li potlaka hakae. Ho fumanehile hore na bosebeletsi bo ba ka tsela efeng, ‘me mona ke bua le Moetapele oa Workers Party hore na basebetsi ba fela ba hlahisa. Re le naha re loketse re bone hore na ho na le labour reform le labour productivity e tla etsa hore qetellong ha ho se ho buua litaba .

HON. L. RAKUOANE: Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano ke botsa Letona le Khabane la Bosebetsi hore na tabeng ena ea liwork permit na le ka bolela hore na mohlomong le eona budget e beiloeng mona hore na ho tla ke ho be le review ea hore na kh’amphani ha e ile ea fumana work permit ha e nke bophelo bohle ba eona eba post e itseng kea motho eno bophelo bohle. Na Letona le ka mpolella hore na ho na le lipatlisiso tse entsoeng Lekaleng la Iona kapa policy e bolelang hore leha re ka u fa workpermit re ke ke ra u fa bophelo bohle ba kh’amphani eno. Ho na le li-kh’ampani tseo esalefor the last 30 years post tse itseng li fuoa batho ba itseng. Lekala na le na le policy ea ho hlahloba litaba tseno na. Na Letona le e kentse likhakanyong hore le tsebe ho batlisisa litaba tseo na?

HON. R.M. MASEMENE: Kea leboha, Mohlomphehi. Setho se Khabane Ntate Rakuoane se opile khomo lenaka. Ke ka Labohlano la beke e fetileng ha ke ne ke hana tse ling tsa mocha-o-chele tseo ho neng ho thoe lia nchafatsoa le mesebetsi e meng eo u fumanang hore ba bang ke matichere. Re na le matichere a mangata Lesotho mona. Rea elelloa hore taba ena ea botichere Lesotho mona ho ile ha ba le balichaba ba neng ba sebelisa botichere hore ba tle ba tsebe ho qhomela libakeng tse ling kapa ba kene mesebetsing ea lithethefatsi ba ipatile ka choko ba re ke matichere. Ke ka lebaka lena ho nang le likolo hohle mona bo-Manonyane le likonkotieng mona. ‘Muso o se o ntse o leka ho sheba hore na tumello ea ho sebetsa e be e bea lipallo tse itseng joang.

Re ntse re leka ho sheba re le Lekala la tsa Lehae, Khoebo esita le Bosebetsi hore re bone hore work permit e etsoa review, ‘me e ba le lipeelo tsa mofuta ofeng, li be li saloe morao. Ho loketse ho be le database hore mane marang-rangha u penya u tsebe ka kh’amphaning e itseng, le hore ke batho bafeng, ba etsa mesebetsi efeng, ba flhlile neng, ba nchafalitse ho le ho kae. Ha u se na litaba tseno li tla tsoa le lipakeng tsa menoana u fumane hore motho a le mong o ntse a chafaletsoa hangata. : Ke ba bacha kaofela joale ba feta bana ba China, ba ts’oana le eena, ‘me taba eno e se entse e hlahlojoa. Ka tsela e ts’oanang le tsona li licence li lokela ho hlahlojoa bocha, li shejoe hore na li fana ka li-condition tse nepahetseng hammoho le polomiti (permit) ea bolulo. Ha li ke ke tsa ba le li pehelo molemong oa puso ea sechaba ka sechaba le Basotho, taba ena e tla thusa hobane re se re ntse re le mothating ono. Ha tsena tsohle li phethahetse re tla tseba ho tla tla tlaleha ka Ntlong ena e Khabane.

Mohlomphehi, ha ke tsoela pele ke bue ka limmarama. Taba eo re e shebileng -e kholo ke ena ea bosebetsi hore na bo fetoloa joang ka mor’a litumellano tsena tsa Multi-Fibre Agreement, re bone hore na re le naha re tla etsa joang ho bona hore mesebetsi ea Basotho ea baballeha. Re bone hape hore e etsa mesebetsi e mecha hore na diversification e ka etsoa ka tsela efe. Ke ipiletsa hore Paramente ena e Khabane re thusane le eona ho bona hore mesebetsi ea baballoa. Khafa e lefang Litho tsena tse Khabaneke e tsoang hona mesebetsing mona. Setho se Khabane sa Butha-Buthe ha se lutse feela ka mona se se ntse se pokothile Ml 50.00 e tsoang khafeng eona ena. Joale ho bohlokoa hore re bone hore hoa sebetsoa, hobane ha ho sa

sebetsoe khafa ena e tla etsa stayaway haeba ho sa sebetsoe . . . . . .(lits’eho)..

Ha rea lokela hore re bolae re sa tsoma. Che moputso ona o tla ‘ne o tle joale ka ha eka ha hoa etsahala letho hobane ke tokelo ea rona re le Maparamente.

Mohlomphehi, ke tla kopa hore re shebe page 9 ea puo ea Letona le Khabane la Lichelete moo ho ngotsoeng Economic Performance. Mona ke rata ho bonts’a hore hoa bonahala hore moruo oa rona ha oa ka oa sebetsa hantle. Pele ho 1998 moruo oa Lesotho o ne o hola ka 6%, empa ka mor’a hore ho be le meferefere eno ea 1998 0 ile oa theohela ho 3%. Ke ka lebaka lena leha ha u isa chelete bankeng o fumanang interest e ka tlase ho 3%. Joale mpa ha u il’o kalima o tla lefa 12% kapa 25% ho ea holimo. Hoa bonahala hore re le sechaba re loketse re baballe moruo oa rona leha re pota-potiloe ke naha ena ea Afrika Boroa. U lokela ho bona boemo ba bophelo, u bone hore na u reka eng kae, e lekana hantle le ha u reka Gauteng u ntse u le mane Motimposo. Sechaba sa Basotho ke sechaba sa empa bohlokoa, ba aha matlo a bona ha ba ea labella hore masepala o tla ba ahela matlo. Che ha ke e-s’o bone hore na Setho se Khabane sa Butha-Buthe se ahile Ntlo e joang.

Ke taba ea bohlokoa hore moruo ha o hola o hole hantle. Letona le Khabane le supa hore ho tloha ka 2006 moruo o ile oa hola ka 6%, nakong eo Motsamaisi oa Lipuisano a neng a etsa tlhophiso ea Maparamente ho ne ho na le batho ba Mohloli, ‘me ba ne ba re bonts’e hore matsatsi a mabeli a ho feta ha ho ne ho na le ho ithaopela ho se tle mosebetsing (stayaway) ka la 19-20 March 2007 ba ile ba lahleheloa ke chelete e kaalo ka M50,000,000. Joale oa bona hore na moruo o ile oa nonyetseha ha kae ka matsatsi ano a mabeli feela. Joale mona lipalo li supa hore 6% eno ke tsela eo moruo o ileng oa hola kateng ka 2006. Ke litholoana tsa khotso hore haeba re ile ra theoha ho 6%, ra ea ho 3% , joale re se re le ho 6% hoa bonahala hore ntlafatso ea moruo le botsitso lipolotiking tsa Lesotho li atlehile. Re tlameha ho bona hore re holisa moruo ono ho feta kamoo o leng kateng joale ka ha ho bonts’itsoe leqepheng leno la borobongla polelo ea Letonale Khabane la Lichelete. Ke hona moo Letona le qalileng ho bonts’a hore na kabo ea selemo sena sa 2006/7 hore na boipiletso ba hae ke bofeng.

Joale empa ha a tsoela pele Letona le boela le bonts’a hore puo ea Motlotlehi mono ho page 12, o leka ho akaretsa hore litaba tse kholo haholo ke tsa temo. Joale ka ha re elelloa hore komello e batla e re hatelletse, ho thoe pusong ea Faro ha Baisiraele ba sa lokolloa ho be le komello, empa ra hlokomela hore ka mor’a likhetho pula e ile eaba teng. Joale hoa bonahala hore ha puso ea sechaba e ba teng pula ea na. Ke hlokometse hore pula e nele haholo Maseru mona ka weekend empa ke sa e bona Quthing koana.

Taba ena ea temo ke taba ea bohlokoa. Temo ‘moho le tlhahiso ke tsona tse lokelang ho ipabola. Basotho temo ho bona ke bophelo, ebile ke mokokotlo oa naha. Temo e ne e sa etsetsoe ka liofising, empa ho ne ho supisoa balimi masimong koana. Mohlomphehi, re na le metsi. Re lokela ho bona hore na pel’a masimo moo metsi a phallang ka linoka le linokana tsa Lesotho mona ho noesetsoa joang. Ho lengoe meroho, cabbage ena e kenang lelibohong la Maseru le Ficksburg e fele. Cabbage ea Lesotho mona e matla ho feta e tsoang Fourisburg. Joale ho bohlokoa hee ho bona hore na taba ena ea temo re e matlafatsajoang.

Ntlha e ‘ngoe hape eo Letona le ileng la e supa ke ea bohahlauli. Re lokela ho etsa hore bohahlauli ebe moruo oo re lokelang ho o ntlafatsa ka ho baballa tikoloho le libaka tse ling tsa bohlokoa naheng ena. Khetlong lena re lokela ho bona hore re tseba boemo ba rona ba tsoaetso ea HIV le AIDS. Kea ts’epa hore mohla Letona la Bophelo le tlang mona ka taba ena ea hore re tsebe boemo ba rona re ke ke ra baleha. Nakong e fetileng ha ho menngoe Litho tse Khabane hore li tl’o tla tseba boemo ba tsona li ile tsa baleha. Motho o lokela ho tseba boemo ba hae e le hore a tle a tsebe ho eletsa sechaba mabatooeng koana. Ha u tseba boemo ba hao u tla tseba hore na u lokela ho iphelisa ka tsela efe. Boipaballo bo molemo ho feta setlhare.

Motlotlehi o ile a supa hore taba ena e kholo ea ho tseba boemo ba hau. Kea bohlokoa e le hore re feliseng kholumo-lumo ena. Taba ea meriana e tla fumanoa ka ts’ohanyetso joaloka sekontiri se ne se etsoe ka ts’ohanyetso, motho a liehela chapies, ‘me e itse ha e utloa letsatsi ea manama fats’e, eaba motho e mong oa elelloa hore a ka etsa lets’oana, ‘me a fela a le etsa. Taba ena e bohlokoa ea hore motho a tsebe ka boemo ba hae a tle a tsebe ho bo phekola.

Lingaka tsa Sesotho le tsona li bohlokoa hobane li hlotse li ipolela, ‘me na ebe li se li ile tsa ea ho Letona le Khabane la Bophelo ho ea hlahlojoa hore na litaba tsena tseo ba li etsang na ba li etsa ka tsela efe.

Taba e ‘ngoe ea bohlokoa ke ea infrastructure e leng marang-rang kapa phepelo ea metsi, motlakase le khaho ea litsela. Lintho tsena tse peli ha li le teng li ts’oana le methapo ‘meleng ea motho, hobane mali a tsamaea ka methapo. Litsela ke methapo eo re bonang hore e potlakisa khoebo, lits’ebeletso li ea sechabeng, lits’ebeletso tsa bophelo li potlakela sechabeng, hobane ha li le teng li tla tseba ho sebetsa hantle. Ha re na le infrastructure ea batlang ho etsa khoebo o tla e etsa hantle, le ea tla batla hore ka 2012 a be a le khoebong hobane Paramente ha e ruise motho ea mo futsanehisa, ke ka lebaka lena u tla fumana hore Litho tse neng li le liparamenteng tse fetileng ha hona le se seng se ruileng. Ke ka lebaka lena ka nako e’ngoe ba re somang ba reng lieta li re sheba ka mahlong. Ho bohlokoa hee ho bona hore na leruo is in the industry, in the trade. Mona paramenteng moputso 00 u o fumanang ke teboho eo sechaba se o fang eona o e baballe, se bone hore na re e etsa ka tsela efe ho bona hore re etsa melao e metle. Ha u etsa melao e metle hona joale oa iketsetsa, ‘me etlare ha u se u se Paramenteng u tsebe ho u sebelisa. ha Setho se Khabane Ntate Maphalla a se a se Paramenteng a le pensheneng hobane hona joale o se a ntse a le pensheneng empa a koetse sebaka sa motho e mong mono eo re sa tsebeng hore na ho ile ha tlajoang hobane u se u ntse u na le tokelo ea ho ba pensheneng ho latela Members of Salaries Act 1998 as amended. Puo ena ea Letonale Khabane la Lichelete ke eona e phethahatsang puo ea Motlotlehi ka lichelete. Bophethahatsi ba ‘nete bo tla ba teng ke ba bosebeletsi ba sechaba Joale ho bohlokoa hore mosebeletsi oa sechaba ha a phethahatsa mosebetsi a tsebe hore basebeletsi ba sebeletsa basebeletsuoa, ba tsebe hore ba lefshoa ka chelete ea basebeletsuoa bao joaleka ha babusi ba busoa ke babusuoa ba bona. Ha e le mona ho tla shejoa bocha taba ea bona ea maemo a ts’ebetso, ‘me ha e le mona ba fuoe 10% ea keketso ea meputso empa e le feela leotoana la ngoana-ngoanake e se lee, feela hajoale ho potlakiloe leha ho ntse ho etsoa leotoana la ngoana-ngoanake e se lee le leng e se lee.

Mosotho o re e polang ha e tlangoe molomo, ho lokela hore ha u sebetsa e tla ba ka mothong ke efe. Joale ho bohlokoa hore bohle mekhahlelong eohle ea ts’ebetso ha ba sebetsa ba tsebe hore ba sebetsa lipolotiki tsa bona li le ka mpeng. Ba se ke ba re ba tla sebetsa hantle mohla e leng party ea heso e busang. Li-party tse teng ke tsa Lesotho kaofela. Taba e kholo ke hore re lokela ho hola lipolotiking. Re tsebe hore ha re qeta ho feta likhetho re ts’oarane ka mats’oho, re re hela! Ka 2012 ke tla u hlola, ebe re tsoela pele ka mosebetsi joale ka ha eka ha hoa etsahala letho. Joale re tsebe ho bona hore na re lisa le ho alosa puso ka tsela efe.

Ke ka tsela eo ke reng re le sechaba, ka molomo le lentsoe la sona e leng Paramente hore joale ha e le mona kajeno re thakhola kapa re nts’etsa pele puo ena re e narnisa hore e tle e utloahale sechabeng hore na re reng, matsoho a phethahatso e tla ba bona basebeletsi bano. Basebetsi ka mekhahlelo ea bona ho tloha ho Bangoli ba Baholo (PS), joale ka ha Paramente e ile ea etsa hore ho be le molao o se nang ho fetoloa ha bobebe e le hore baalosi ba tsebe ho alosa ka tsela e nepahetseng, ‘me ba sa sebetseng ba tla ea boits’oarong bo nepahetseng ba tle ba tsebe ho sebetsa. Joale empa ha a sebetse o tla fumana ”phongola” (retrenchement). Ho bohlokoa hee hore re bone hore bohle ba tla sebetsa molemong oa malapa a bona le oa sechaba, ho ntse ho na le batho ba bangata bao ka morao hore ba qete likolong ho fihlela hona joale ba ntseng ba sokola mosebetsi. Hona le tichere e ‘ngoe e qetileng sekolong ka 2005 ‘me le hoseng hona o ne a ntse a ntjoetsa hore o ntse a sokola mosebetsi. Hoa bonahala hee hore mekhahlelong eohle re loketse ho bona hore re ba le data base ea hore na batho ba tla kena mosebetsing ke bafe. Moruo o tla holisoa ka ho sebetsa ha batho ba nang le litsebo.

Letona le Khabane la Bosebetsi ba Sechaba le bone hore bana ba sechaba ba ileng ba rutoa ka lichelete tsa sechaba ba sebeletsa sechaba. Joale empa le ba ntseng ba sebetsa kantle ho naha ba se ke ba jella nonyana naheng ba ‘ne ba tsebe hore ha habo bona ke Lesotho mona, ‘me ba bone hore na ba kenya letsoho ntlafatsong ka tsela efe. Joale ka ha Setho se Khabane sa ButhaButhe se neng se batle se jella nonyana naheng koana limmaneng Kingrose , a ka be a ntse a le hona teng hoja ea se ke eaba ka puso ea sechaba ka sechaba. Rea leboha hee hobane kajeno re tla bona hore na ka puo ena ea Financial Policy ho tla ba joang. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. DR. K.D. RADITAPOLE: Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke lakatsa hore le ‘na nke ke bee mantsoe a mabeli a mararo holim’a taba ena ea bohlokoa e tekiloeng ke Letona le Khabane la Lichelete. Mohlomphehi, e re ke qale moo ke lokelang ho qala teng ke re ke ananela hore;

This Honoruable House gives general approval to thefinancial proposals contained in the estimates for revenue and expenditurefor the year 2007/2008 and that the estimates ofexpenditure be referred to the Committee ofSupply.

Mohlomphehi, ha ke beile hakana ke lakatsa ho felehetsa kananelo ena ea ka ka lintlha tse seng kae. Ea pele ke hore ke lakatsa ho leboha Letona le Khabane la Lichelete ka litaba tseo le li beileng ka hare ho tokomane ena eo re buang ka eona. Bothata boo ke ileng ka bo fumana ke ba hore Letona have made a very good analysis of the problems that are faced by different sectors and he has come out with what has to be done. But the “How ‘3 ofit has become very vague ‘me e etsa bothata. Ke bofokoli bo bong boo ke bo boneng.

Mohlomphehi, ntlha e ‘ngoe eo ke lakatsang ho bua ka eona ke bosiu ba litaba (information) output report, statistical information e etsang hore Ntlo ena e Khabane e tsebe ho etsa debate this budget in an intelligent manner. Haholo nakong ena eo re sa ntse re hloka li portfolio committee tseo mohlomong li ka beng li ile tsa tseba hore li be le khokahanyo le tsebelisano e ngata lipakeng tsa tsona le makala a fapaneng a ‘Muso. Ka hona ha information e ngata e le sieo e etsa hore ho be le bothata ho Litho tsa Ntlo ena e Khabane hore re tsebe ho bua ka budget ena ka mokhoa o motle.

Mohlomphehi, ke tla leka ho bonts’a feela lintlha tse tharo holim’a information eo ke reng e ka be e re thusa re le Ntlo ena e Khabane hore re tle re tsebe ho bua ka budget ena. Ea pele ke ea the absence of information on the budget performance ofthe last years. Ke hore re ne re lokela ebe re tsebile hore na lichelete tsane tseo re ileng ra li aba selemong se fetileng li sebelisitsoe joang, ho kopanoe le mathata afe. Re tle re tsebe ho bona hore tsena tseo re li abang selemong sena re li hokahanya joang le mathata ao mohlomong makala a fapaneng a ‘Muso a kopaneng le oona nakong ea phethahatso ea lichelete tsena tse abiloeng ke sechaba.

Ntlha ea bobeli eo ke reng information eno e re sitisa ho sebetsa ‘me kea kholoa e se e fetohile sello sa ka ka hare ho Ntlo ena e Khabane ke …Setho se Khabane Ntate Sello Maphalla o re ke se ke ka re sello ke re seboko (Lits’eho) . . . Ke bosio ba li-target…

HON. DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane Ntate Sello Maphalla, ha e mong eo le kopanetseng lebitso le eena a sa tseke uena u tseka u le mong hobane’ng? Lillo li ngata ka mona….(Litseho). . . ..

HON. DR. K.D. RADITAPOLE: Mohiomphehi, ntlha e ‘ngoe ea bobeli ea information e tla ba bohlokoa haholo eo motho o ileng oa ‘na oa lla ka eona nako ea ho feta ke bosieo ba the targets and goals. Ha li sa beoa ho ba thata hore na rona re le Paramente re tla re makala a ‘Muso a sebelitse hantle ha a fihletse kae. Ke etse mohlala feela lintlheng tse kholo tsa bohlokoa. Ho na le taba e kholo ea bohlokoa e kang ea creation ofjobs. Kea kholoa ho bohlokoa hore ha budget e fihla e bonts’a hore na ke lichelete tse kae tse tla sebelisoa, ho boleloe hore ho lebelletsoe hore bonyane ke mesebetsi e mekae e tla theoa e le hore re tle re tsebe ho bona hore re fihletse sehlohlolo seno.

Ke ‘nete Letona le Khabane le buile ka mesebetsi e amang textile industry, but it is not the only employer in the country. Ka hona re tlameha hore re tle re tsebe hore na ha e le mona ‘Muso o beile ka sehlohlolong taba ea tlhahiso ea mesebetsi, ebe ho lebelletsoe hore selemong sena ho tla hlahisoa mesebetsi e mekae. Ke ne ke mpa ke etsa mohlala feela oa e ‘ngoe ea litaba tse ka etsang hore Ntlo ena e Khabane e tsebe ho bua budget ena ka mokhoa oa bohlokoa.

Information ea boraro, Mohlomphehi, eo ke bonang e haella mona ke many clear strategies and programmes of the how. Ha motho u bala budget ena ea hore na lintho tsena, ke itse there have been a good analysis, there have

been a clear definition of what needs to be done and what is missing. Ho ena ho tlamehoa ho tsamaoe le the target and clear programmes tsa hore na litaba tseno ho lebelletsoe hore li tle li fihleloe joang. Hono ho tla bea Ntlo ena leseling ka mathata a shebahalang a le teng.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, selemong sa ho feta Letona le Khabane le ile la bua ka hore ho na le taba e tla sebelisoa hore Makala a ‘Muso a sa sebeliseng chelete e abiloeng ke Paramente ena e Khabane, chelete eno e tla tlosoa e isoe makaleng a sebetsang. Motho u ne u lebeletse hore ho budget eona ena, Letona le Khabane le tla re bontSa phethahatso hore bonyane makala a itseng kapa lekala le itseng le ile la sitoa ho sebelisa chelete ‘me re ile ra nka bohato ba hore re tlose chelete eno re e ise Lekaleng le sebetsang. Lintho tsena li ka tseba ho hlaha ha ho na le the budget performance ena eo ke buang ka eona ea last year.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ntlha e ‘ngoe eo ke e boletseng ke ea hore lintho tsena li ba bohlokoa haholo nakong ena eo liportfolio committee tsa rona li hlokang ho tlatsetsoa e le hore re tle re tsebe ho sebetsa. Ke bua litaba tsena hobane ho na le what one will call it an endemic in this country, eo esaleng e le teng nako e telele, e leng lack of absorbtive capacity ea makala a ‘Muso. Ho bohlokoa hore re ne re bone hore na, is there any improvement in an absorbtive to capacity of the Government Ministries, kapa ho ntse ho theoha ho ea tlase. Tama ena e tla re thusa hore ha re aba lichelete re tsebe ho bona hore litaba tseno li tsarnaea hantle.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamisi oa Lipuisano, ke fumane litaba tsa tSebeliso ea lichelete tsa selemo sa 2005/2006 moo ho entsoeng an analysis ke Minister of Finance, Dr. T. Thahane ka April 2007 analysis ena e hlahlobile lintlha tse tharo tsa bohlokoa. Mohlomphehi, haeba u ua ntumella ke tla e tSoara ke e shebe. No summary, e bontSitse: A Summary of Government of Lesotho Own Funds Spending, ke selemong sa 2005\2006. Ea bobeli ke: The summary of Grant Spending selemong sona seo, e behiloeng ka maloti. Ea ho qetela ke: The summary of Loans Spending. Mohlomphehi, ha motho u sheba these summaries o bona hore under the budget e tsoang cheleteng ea ‘Muso, ho sebelisitsoe only 41% selemong seo sa 2005\2006. Cheleteng ea li-grant only 33%, ha cheleteng ea li-loan only 26%. Ke re selemo seo ke 2005/2006. Motho ha u tsebe hore na selemong sena sa 2007/2008 will there be an improvement and if there will be a

budget performance report eo Letona le Khabane le e behang kapele ho Ntlo re tle re tsebe hore na ebe litaba tsena li tsamaeajoang?

Litaba tsena, Mohlomphehi, li hloka tlhaloso ka hare ho Ntlo ena e Khabane e le hore re tle re tsebe ho tataisana le ho thusana hore na ebe ho ka etsoa joang hore bothata bona bo fele. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke na lakatsa ho etsa mehlala hona joale. Kea kholoa ke tla etsa mehlala ea makala a ‘Muso ka ho fapana ka nako eo re seng re kena into the sectoral estimates themselves. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, taba ena ke mpa ke bua ka eona ke bile ke e tiisa haholo hobane mosebetsi o moholo oa Paramente is to oversee the performance of the Government and the accountability of Government to Parliament. Joale ho ba thata ha ho se na information e nepahetseng hore na o ka etsa mosebetsi ona oa oversight joang ka makhethe.

Ke lakatsa ho kena ntlheng ea bobeli ‘me eo ke utloileng Letona le Khabane Ntate Masemene a bua ka eona letsatsing lena ke eona taba ea The Public Sectore Reform. Ke bua ka eona hobane lichelete tsena tsa sechaba ha li abuoe, it is the public sector e tla tseba ho bona hore e phethahatsa tSebetso ena ka mokhoa o nepahetseng. Ke nako e telele ho ntse ho buua ka eona programme ena ea The Public Sector Reform and what not. Ke tla e batla ke e fumane u tle u ntSoarele, Mohlomphehi.

HON. A.L. LEHOHLA: The Public Sector, kepage 16.

HON. DR.K. RADITAPOLE: Ae, ke batia ho e batia nqa e ‘ngoe,

Ntate….[LitSeho]. Programme ena kea kholoa haeba ka mohlala e bitsoa The Public Sector Reform and Capacity Building Programme. E ne e lebeletsoe hore e etse address kapa e ntse e lebeletsoe ho etsoa address the following weaknesses:

o rationalizing organizational structures within the Government, improving the management and use ofhuman resources,  strengthening government ‘s capacity to attract, retain and motivate personnel through improved conditions ofservice.

Ke ea bohlokoa haholo eo hobane ke bona batho bana bao ke reng ke bona ba tlil’o phethahatsa litSebeletso tsena tsa bohlokoa and ofcourse eo Letona le Khabane le ileng la ‘na la bua ka eona ke establishing a performance management system. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamisi oa Lipuisano, litaba tsena ke tsa bohlokoa haholo hobane ha programme ena e ka ea tseba hore e tle e re fihlise moo mo re lakatsang hore e re fihlise teng, ke ne ke kopa Letona le Khabane..

HON. DR.M. PHOOKO (Minister to the Prime Minister’s Office): Potso!

HON. DEPUTY SPEAKER: Ngaka e botsa ngaka e ‘ngoe. U ua latola, Letona le Khabane. Ngaka ha e tSoanetse ho botsa mokuli hore e tle e tsebe ho mo faprescription, mokuli a itatola tjee ke hobaneng? Tsoela pele, Hon. Member… [litSeho].

HON. DR. K. RADITAPOLE: Mohlomphehi, ke bua ka programme ena hobane e se e le nakoana esale re le ka Paramenteng ena ea Botselela (2005 2006) ho ntse ho buua ka programme ena ea Public Sector Reforms. Does it have a chance rate?

HON. DEPUTY SPEAKER: Na ke process kapa keng, u ne u lebeletse hore keng?

HON. DR.K. RADITAPOLE: E, Mate, even ifit is that process….

HON. DEPUTY SPEAKER: Haebaprocess e na le timeframe ejoang…..

HON. DR.M. SEKATLE: Ha u ntse u re ba ee ho stayaway ba tla ba le timeframe] ….

HON. DR.K. RADITAPOLE: Ke lebeletse hore le haeba e le a process it has to have benchmarks, ‘me e tsoanetse hore ho tsejoe hore nakong e itseng re tlabe re fihletse eng. Hoo e leng hoa bohlokoa is to see this programme yielding improvement in the performance of the….

HON. DEPUTY SPEAKER: U tia u bolella ke enoa u se a le teng, hore na se o fihletse tse kae ntlheng eno.

HON. DR.K. RADITAPOLE: Ha ke batie ho ‘motsa ke Motaung oa heso, nke ke ka ‘motsa.

HON. DEPUTY SPEAKER: Le ‘na ke le malome oa hau nka be ke ntse ke u tSoletse hore na ke ile ka fihlela li feng ha ke ntse ke le mono….[LitSeho].

HON. DR.K. RADITAPOLE: Mohiomphehi, litaba tsena tseo ke qetang ho bua ka tsona, ke ne ke kopa hore mohlomong ka nako e tlang Letona le Khabane ha le beha these financial policies le tla kenyeletsa litaba tse latelang; the monitoring and evaluation e tle mpe e tsebe ho ba teng e tle e re thuse. These should include statistical analysis. Ea bobeli, e tle e tsebe hore e re bontSe hore na joalo ka eona Public Sector Reform, how do we improve the skills of the public sector e le hore e tle e tsebe hore e phethe tSebetso ena. Kea kholoa e tla re thusa haholo, Ntate.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, taba ea boraro eo ke lakatsang ho kena ho eona ke taba e buang ka implementation of Development Goals; the PRS (Poverty Reduction Strategy) and Vision 2020. Ke ‘nete tokomane ena ea Letona le Khabane la Lichelete ea analysis of the 2007/2008 Financial Year e kenyelelitse litaba tsena, in some places it has mentioned them in passing. Ke mpa ke ne ke lakatsa chebo ea ka mohlomong e fokolang, ke ne ke hoptse hore last year there was an important meeting in New York moo ho neng ho il’o etsoa review countries status in terms of the achievement of the Millennium Development Goals (MDG). Kea tseba Lesotho le Iona e le naha, e tlamehile ebe le ile la itlhatlhoba ‘me seipone seno se ileng sa isoa New York. Kea kholoa e ne e tlaba bohlokoa hore ebe se kenyelelitsoe ka hare ho puo ena ea Letona le Khabane la Lichelete ho bontSa hore na how far are we? What strides are we making? What successes are we achieving? E le hore re tle re bone hore re ntse re t;oere hantle.

Litaba tsena tse tharo tseo ke buang ka tsona ke lintlha tse kholo tsa bohlokoa tse tla re bontga hore na re ntse re tSoere tsela kapa ho na le moo tsela e ntseng e lahleha, kapa re ntseng re haelloa ke litaba tse ling. ..

HON. L. LEHOHLA: Ha u tSoere litaba tsa bohlokoa ha kale ha u tle ka lehlakoreng lee la ‘Muso ke eng?

HON. DEPUTY SPEAKER: Ore o se a tsoa teng.

HON. DR.K. RADITAPOLE: E ‘ngoe hape-hape ka mokhoa o tSoanang e batlang e ipapisitse le ena, ke taba e amanang le litaba tsa HIV le AIDS. Ke tena ke bua ka litaba tsena hobane rea tseba hore within the Mellinium Development Goals MDG), we as a country re ile ra re our number one problem eo re e behang ka holimo in our goals, ke litaba tse amanang le HIV le AIDS. Re entse joalo hobane re bona bothata boo e bo tlisetsang naha ena. Ka mokhoa o tSoanang ho bile le tsebetso, kea kholoa Letona le Khabane la Bophelo le tla tla ka tsona litaba tsena ha a se a fana ka litaba tse

amanang le Lekala la hae. Le ha ho le joalo, motho u ne u hopotse hore li ne li ka hlaha bonyane puong ena ea Letona le Khabane la Lichelete.

There has been a programme eo ho kenoeng ho eona of universal access, prevention, treatment, care and support for HIV and AIDS, ‘me that is by the year 2010. Kea tseba hore Lesotho has committed herselfto these and at the same time kea kholoa e na le li-programme tseo e li entseng hore na se tla etsahala e le hore ho tle ho fihleloe litaba tsena ke sefe.

Letona le Khabane la Lichelete puong ea Iona le buile ka about a R109 million tse tlil’o kena tSebetsong ea toantSo ea HIV le AIDS. One would have be very interested to find out how much of that money go towards the attainment or the implementation of these commitments vision which we have made as a country. Kea kholoa re le Ntlo ena e Khabane re ne re tla ‘ne re thabele le ho tseba hore na ebe taba eno e keneletse hokae le hore Lesotho seipone sa rona le litaba tsa rona li tSoana le eng. Le hore haholo e tla thusa Komiti ea ea HIV le AID ea Paramente ena e Khabane.

Motho u ne u ntse o lebeletse hape hore hona selemong sena se fetileng ho bile le litlhatlhobo tse ngata. Ho bile hape le another Review of Abuja Declaration e neng e bua ka taba tsa the allocation offunds to Health sector e le hore re tle re tsebe ho bona hore litaba tsa rona li tsamaea hantle. Motho ha u sheba u bona hore we are only a 10% as oppose to the 15%. Che ha ke tsebe haeba it has been reviewed downwards. But again motho u ne u ntse u lebeletse hore o tla utloa Letona le Khabane le re letho ka taba ena.

Mohlomphehi, ntlha e ‘ngoe eo ke lakatsang hore ke kene ho eona, ke se ke ntse ke khannela qetellong hobane kea kholoa re tla fumana nako ea ho bua hape ka nako eo re buang ka li-sector ka kotloloho, ke taba ea kholo ea moruo.

Mohlomphehi, mohlomong I am a pessimist. Ha motho u sheba kholo ea moruo, its anticipated in the next five years, u mametse puo ea Motlotlehi ha a ne a bula Paramente ena le puo ea Letona la Lichelete, we are expected to grow at 7% at least. Ha motho o re o bala tokomane ena o sheba li-sector which are supposed to contribute to the growth of the economy, u bona joale lichelete tsa tsona o sa li bone. Ha u qeta le performance ea tsona e ntse e sa

sebetsahale. E re ke etse mohlala ka litaba tsa Agriculture. Agriculture ho buue ka eona haholo mona as one of the sectors that can create jobs and grow the economy. Ha u sheba its performance, eona kea kholoa e tlasenyana haholo, ke etsa mohlala oa litaba tsane tseo nkileng ka bua ka tsona tsa phethahatso ea töebeliso ea lichelete. Selemong seno sa 2005/2006, Agriculture and Food Security cheleteng e abuoang ke ‘Muso e sebelisitse only 21%. Chelete ea li-gmat e sebelitse only 8%. Cheleteng ea li-loan, haeba e na le tsona, le teng ke only 14%.

Now if we are supposed to grow the economy and expect agriculture to contribute to the growth of the economy, if its absorptive capacity is at these levels, what strategies are we going? What problems are we putting in place in order to improve the performance level of the Department of Agriculture so that is can contribute to the 7% that we are talking about?…

Kea kholola ke hona moo ke neng ke lakatsa hore ke fete teng. Ke taba eo Letona le Khabane le buileng ka eona, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! U ithipota ka lerata ha u flhla?

HON. Dr. K. D. RADITAPOLE:… Eo Letona le Khabane le buileng ka eona ke taba ea the free trade area within the Southern African Development Community (SADC) region ‘me eo ho itsoeng le eona ke e ‘ngoe e lebeletsoeng hore e tla re suthumetsa hore re tle re e’o fihla kholong eno ea moruo ea 7%. Motho moo u ipotsang ke hore na re le naha re itokiselitse joang? Re entse eng? What do we have in place when program ena ea free trade e qalella ho buleha ka hare ho naha tsa rona tsa SADC? What is it that we are going to sell. Joale motho u tena u botsa tjena hore e tle e se ke eare qetellong ra iphumana, as a country”, ra iphumana re le a country recipient ea lintho tse tsoang linaheng tsena tse ling rona re se na letho leo re le rekisang.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke le mona, ke lakatsa hore ke tle ke re ke bone hape Letona le Khabane le buile ka matla a maholo ka the local private sector. Taba tse amang a local private sector hobane motho u hopola hore bahoebi bana ba Basotho ba hloka hore qetellong ea qetello ba tl ‘ilo jara taba tsa kholo ea moruo andjob creation hobane bona ha ho na moo ba eang teng, ba teng hae mona. Ba hloka hore they should be empowered, they should be supported and they should be facilitated. Motho u ne u lebeletse hore mohlomong Letona le Khabane le tla le bolela hore na kholong ena ea Morou ea 7% e lebeletsoeng, ebe programme e beiloeng in place hore e tle e thuse bahoebi ba Basotho hore ba tle ba tsebe ho kenya letsoho ka mokhoa o toma kholong ena ea moruo ke efeng le hore ba tle ba tsebe ho una molemo le ho kenya letsoho ha re se re sebelisana le litaba tsa SADC.

Taba e ‘ngoe hape eo motho u neng u e lebeletse hore Letona le Khabane le buile ka eona la re ntle le li-textile, there are three thousand (300) other products tseo le sitoang ho nka monyetla, re na le quatas and duty free access to the European market and to the United Nation empa tseo ho fihlela ha joale re so ka bang re li sebelisa ka bomali-mabe. Letona ha le ea ka la bolela, ha le ea ka la etsa le mohlala hore na ke life li-products tseno. Mohlomong motho u ne u tla bua hore na ho li-product tseo, hase moo ho ka etsoang empower andfacilitate bahoebi ba Basotho hore ba ke ba bone hore na ba ka kena khoebong eo e joalo e le hore re tle re tsebe ho nka monyetla oa li-products tsena ho ea mono libakeng tse joalo joang?

HON. DEPUTY SPEAKER: Ke ho etsisana, haeba ha emong a ile a etsa sechura churane (restaurant) ese ele li chura churane kaofela ho tlala naha ena. Ntlha ea tsamaiso Honourable Leader of the House

HON. A. L. LEHOHLA: Mohiomphehi, ke ne ke hiile ke re ke ema ka ntlha ea tsamaiso hona tabeng ena eo Setho se Khabane se buang ka eona. ‘Na ke utloile e ka Letona le Khabane le itse any thing but arms. E leng hore lihlaisoa tsohle tse ka etsoang export other than arms. E leng hore ha Setho se Khabane se re Letona le Khabane hoja le kile la fana ka mohlala, ka ‘nete ‘na ke re the sky is the limit, ntho e ngoe le e ‘ngoe, le tuku eno eo Setho se Khabane Dr Raditapole se e roetseng, would have been something for export. E leng hore ke utloa a batla ho iketsa restrict, ke ne ke re ke cho joalo, Mohlomphehi. Ntlha ea ka ea tsamaiso ke eona eno ea hore any thing but arms.

HON. K. D. RADITAPOLE: Kea leboha, Mohiomphehi Motlatsi oa

Motsamaisi oa Lipuisano. Ke leboha point oforder ena eo Mohlomphehi Motlatsi oa Tona Kholo a e entseng. Empa kea kholoa ha e ntlose potsong ea ka. If they are three thousand and, if the sky is the limit rona re tseba bahoebi ba rona ba Lesotho, we know their capacity, we know their capability, and you can not go for unlimited sort of things, why can ‘t we identify a need eo re reng Basotho ba rona mona teng can excel and mona teng we can sell these products? Ha ke bua ka empowerment, facilitation and support, ke moo ‘Muso o tla kena joale o re re le thusa hore le tle le tsebe ho nka karolo ena hobane re bona eka re ka ‘marakeng ka mane moo litaba tsena li rekisoang ka teng e tlaba taba tsa bohlokoa.

Taba tsane tse kang taba tsa lehonyeli, it was a practical identification ea ntho ea bohlokoa ea ntho eo re ka ea e nkang ra sebetsa ka eona. Ha ke tsebe hore na e ile ea qetella e kopane le mathata afeng empa I am sure there is a few others that are coming. Mona hee ke reng the Government have to play thefacilitating role.. .HON. MEMBER: I agree wih that.

HON. DR. K. R. RADITAPOLE: Kea leboha Mate. Ke ne ke re ke bona eka mosebetsi o moholo hore re tle re tsebe ho tla fihlela mona hore re tle re tsebe hore re holise moruo oa rona ka 7% and we need to have tangiable program ‘me with timeframe tseo re lekang ho bontöa hore we are moving towards that direction rather than just making a statement. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke ntse ke bua ke buile ka taba tsa agriculture. Ka hona ke lakatsa ho khutlela ho eona ka bokhutöoanyane. Letona Le Khabane la Lichelete puong ea Iona le boletse horefrom 1980 2005, tlhahiso tsa temo li theohile from 25% – 17%. Taba ea bohlokoa ke hore na what are the contributing factors. Ke ‘nete re tseba hore the draught has been there, mathata a bile teng. Hona joale we are taking about blockfarming and irrigation, have we harvested the water? Ke taba tseo ke reng motho u lakatsa ho bona li ena le programme hore we are harvesting the water by this time, the water would have been harvested ‘me ho buue ka taba tsa bo agriculture, ‘me motho re tla tseba hore re il’o fihla mono. And in the absence ofthis information ho shebahala ho eba thata haholo, Ntate.

Ke lakatsa hore ke qetelle, mohlomong haeba ehlile ke se ke qetella, ke lakatsa hore ke kene lekaleng leo nkekeng ka lula fatöe ke eso bue ka Iona. Lona ke Lekala la Bophelo le la Social Welfare. Rea lehoba hore qetellong taba ea sepetlele the referral hospital, e tla hahuoa. Kannete rea leboha, feela tsietsi feela ke hore, Ntate, ke ne ke re ho Matona a Khabane ka ‘nete rea leboha, Ntate, because in the opening of the Sixth Parliament, re ile ra bolelloa about the building of the referral hospital empa eaba ha e tsoele pele, Ntate. Ke mokhoa ona ke reng rea leboha re töepa hore ha e le selemong sena teng e tla tsoela pele Mathata ‘ona a teng. Letona le Khabane la Health and Social Welfare re tla u töehetsa ho bona hore litaba tseno lia phethahala.

Ke mpa ke lakatsa hore feela ha Letona le bua ka taba tsa referral hospital le ho hauoa ha sona le boletse le ka ntlafatso ea litsi tse ling tsa bophelo. Ha u sheba chelete e setseng ho chelete e baliloeng hore e il’o sebelisoa ho haheng the referral hospital, oa ipotsa hore na ebe e tla sebetsa kae, Motho u ka be u lebeletse hore re bone li-deteriorating of health facilities within the country. Joale e ne e töoanetse hore ebe bonyane ho bontöitsoe hore re il’o qala sebakeng se itseng, litsing tse itseng, ‘me re lebeletse hore selemong sena sa lichelete we are going to spend this amount of money in this particular area, re tle re se ke ‘ne ra tla etsa lipotso eaba ke ntse ke re: clinic ena ea heso ea Pilot e be ho etsahalang ke eng?…

HON. DEPUTY SPEAKER: Eane eo re neng re ntse re e mathela le uena Ha Palama e’a sebetsa hona joale.

HON. Dr. K. D. RADITAPOLE: Eane eo re neng re ntse re e mathela. Mohlomphehi ke lakatsa hore ke cho joalo ke re kannete ke taba ea bohlokoa hore ho tle ho bontöoe hore which are the institutions tsa bophelo ntle le referral hospitals tseo re lebeletseng hore li ka etsoa improve during this period. Ho na le figure ho budget mona ka hare, over the past three years that figure of improvement of clinic facility, ke hore e tla e le a recurring decimal, it is always 2 million. Ke hore over a period it has always been 2 million. Ka ‘nete how do we arrive in thatfigure ea 2 million, why is it that every year thisfigure has to be 2million. Ke ne ke re kea kholoa, Ntate, hore re tle re thuse ho bona hore Letona le Khabane la Bophelo re ntse re sa Ile ka litaba tsena re tle ke re bontöoe hobane the amount e fanoe ea ho haha the referral hospital e ke ke be ea tseba ho sebetsa libaka tse ngata, e tla sebetsa libaka tse fokolang, li sebetsoe re tle re tsebe hore na ka moso selemong se tlang sa lichelete ho lebeletsoe hore ho be ho sebelitsoe libakeng lifeng.

Ha motho u le hona mona, u lakatsa hore u tle u bue hape hape ka basebeletsi ba bophelo. Kea tseba hore bothata bona hase bothata bo amang Lesotho feela. Ke bothata bo amang libaka tse ngata naheng ena ea Africa ka hore ebe basebeletsi ba bophelo ba ea tsoa ba il’o sebeletsa linaha tse ling. Kea tseba Letona le Khabane la mehleng la Bophelo le bile liphuthehong tseo ho tsona ho neng ho buua hore na what is it that we can do as Africa to stop the brain drain in the health sector. Motho u ne u lebeletse hape hape ho bona hore taba tse ka reng tsona tseno tse kang the referral hospital, the walls and the machines inside cannot perform the job but what we need are the people. Rea tseba hore Lekala la Bophelo is the very highlylabour intensive unit. Motho u ne u lebeletse ho bona hore na ebe e le hore re tle re thibe khoholeho ena e etsahalang ea basebeletsi ba bophelo, this referral hospital ha e hahiloe e le hore e tle e tsoele Basotho molemo, ebe ho lebeletsoe hore ho tle ho etsoeng ka litaba tseo tse joalo?

Mohlomphehi, ke lakatsa hore ke tle ke qetelle puo ea ka Setho se Khabane sa Teyateyaneng se tla tla se bua ha ke bue lebitsong la sona. Batho ba habo rona ba Teyateyaneng ba itse…

HON. DEPUTY SPEAKER: Joale u se u buela’ng?

HON. DR. K. RADITAPOLE: Ae, ke bua ka molaetsa 0 le mong feela le oona kea le sebela. Batho ba habo rona ba Teyateyaneng ba itse haeba ho na le three thousand products (3000), tsena tsa the sky is the limit, Oelee! Ha re hahafirm e ngoe ea li-products tseo, ha re ke re boneng hore Teyateyaneng e fumanafirm e le hore e tle e fuoe monyetla oa li-three thousand products tsena tse tl’o etsoa raise. Ha ke buile ha kaalo kea leboha.

HON DEPUTY SPEAKER: Ke bone hore Teyateyaneng mono, line eo le e nkileng kea lejoe, Iona le ea le betla. Bloemfontein koana ba ntse ba batla majoe. Ke ile ka u bona, Honourable Rakuoane. Ke ile ka u bona u ile oa ‘na oa ema. Kea u bona le uena Honourable Malebo. Ha re ke re utloe, Honourable Rakuoane.

HON. L. RAKUOANE (PR): Kea leboha, Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Le ‘na joale ka sebui se töeremang ke tle mpe ke lumelloe, Ntate, ho leboha puo ena ea Letona la Lichelete. Ke puo e matla ka ‘nete haholo le ha ho ena le moo re tla ‘neng re Ile teng. E matla haholo ho leka ho bua bo ‘nete ka mokhoa 00 re leng morao ka teng. Ke hona moo ke reng matla a eona ‘na ke a bona moo ho buuang ka mokhoa 00 naha ena e

lahleheloang ke menyetla kateng ‘me ebe ha e khutle. Menyetla e meng ha e ile ea tla ha e khutle. Letona ‘me le ile la b’a la etsa segoantsoa a qotsa bukeng ea sengoli se seholo sa Manyesemane Shakespeare mona moo a reng moea o ne o le teng o neng o nka likepe tsa li-engine, ha ho ne ho etsahala hore moea o ile, seketsoana seno se tla sala se ntse se lutse mono.

Ka ‘nete ‘ na kea bona moo hore oa buoa ka naha o supa naha ena le Basotho le baetapele e leng rona ba ka hare ho Ntlo ena. O supa ka monyetla o joalo o fihla oa hore sekepe sa rona se fofe, se phaphamale se tsamae, re se ke be ra hlola re etsa phoso. Ke utloile e le puo e matla a maholo. Ke ile be ka leboha ka re mohlomong ke hobane re khutlile likhethong, mohlomong ha re ne re ntse re ea likhethong ho ne ho tla ‘ne ho thoe things are on hold hore a re bolelle ‘nete e tsotseng, ke hore e se ena e photluoeng. Mono litabeng tsa bothata bo teng ke lebohile puo eo ka mokhoa o khethehileng, Ntate.

Mohlomphehi, le ha ho le joalo, Ntate, ho hlakile hore naha ea rona e Goeroe ke bothata ba nako e telele ba hore…

HON. DEPUTY SPEAKER: U ntse u tseka National Independent Party

HON. L . RAKUOANE: ha esale re phela ka ho hirisa batho. Ke hore profit ea rona eo re saleng re e rekisa ebile liphaka tsa batho. Matsatsi ana ke boko boo re bo rekisang. Le ha ke se na bo ‘nete hore na ba sa ntsane ba etsa remittance, batho bana ba rutehileng ba tsamaeang ba ea linaheng tse ling. Hoo ke sa tsebeng hantle ke hore na ho na le motho ea tsebang hantle hore na ehlile ho na le motho ea tsebang ho bala hantle hore na ntse ba tseba ho khutlisetsa chelete ho tla hae joalo ka bane ba liphaka. Bane ba liphaka bona ba ne ba tla ba jarile chelete ka lekarapa, hoaba hoa qetelloa ho entsoe leano la deferred pay. Joale bana ba boko le li-deferred pay ba ea e baleha. Ha re tsebe mokhoa hore na ebe ekaba teng. Letona la Labour ha kea utloa ha le bua hore na le ha le mokhoa oa ho lata lichelete tsa batho bano bana ba boko. Li linaheng tse ngata e entse kholo hase ea moruo. Taba ena ea chelete ea batho ba ileg ho rekisa boko e bohlokoa haholo.

Kannete o e bontSitse a re migration eo re neng re phela ka eona e timetse.

Basotho bana le maele a boima ane a reng tlhapifolofela leraha metsi a pshele ua bona. Ke utloa e ka ‘na puo ea hae, that is at the centre, ke hore ke khubu, theme e hlakileng ea puo ena ea Letona. Taba ke hore na ho etsoang e leng potso eo ka ‘nete e seng e botsitsoe ka bokhabane ke Setho seKhabane ‘M’e Debra Raditapole, hore na the real proven how to go about it? Ke hona moo a reng Letona la Iona le ile la fihla la thola, ‘Muso le ona oa thola. What to do about that, ke hore nothing else has been done. Eaba ho sallana taba eno. Joale taba ke hore na ke bo man ghee haeba mohlomong li se li hlotse, ho na le batho ba ka etsang hore Letona le bue, ho na le batho ba ka etsang ‘Muso o bue kapa joale hohle ho bue, rona kapa ho bue majoe na?

HON. L. RAKUOANE (PR): Joale ehlile naha ena it is at critical problem eo re reng e mateanong a litsela. O cho joalo ehlile o re mateanong a litsela. Mohlomphehi, ke mokhoa ona ke reng ha re tsebe hantle hore na ebe re tla etsa joang ho araba potso eno hobane ke eona e ikhethileng, ha ho se ho builoe litaba tsa ‘nete tsa boemo ba moruo oa rona hore na re tsoela pele joang. Leha ho le joalo, Ntate, joalo ka ha ke cho ke re litaba tse ngata tsa statistics tseo Litho tse ling tse seng li batla li otlile hantle mohlomong motho u ka tlameha ho ts’its’inya ‘Muso le rona re le le batho re its’its’inyi hore re eeng karabong eona eno. Mohlomong ke ho leka ho supa lintlha tse peli tse tharo ka hore na ho ka etsahalang ke hofeng.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke nahana hore re tlameha hore re ke re lahle mekhoa ea rona ea khale eona ha ena e nang le eona e meholo, eo batho ba pusong, e le bo-ralipolotiki, ele li-bureaucracy tsa rona, hobane tloaelo eno e teng ka har’a naha ka mona ha a bona project e le ea motho eane aprivate a lutse setulong e tlameha ho loka mona e sebetse o etsa matla ‘ohle a hae hore eseng ‘nyeo. E ‘ngoe ele ts’oko feela hore ‘nyeo nke ke be ka lumela hore ntho ena ea hae e atlehe, ntho eno ene teng. Joale ha u bone e Ielekisoa hore ho tlosoe moea ono. Ha e le mona ke le ‘musong nke ke be ka ananela ntho ena ea motho ea itseng hobane mohlomong le lipolotiking ha re bone ‘moho. Le rona ba bang ha re le kantle mane vice versa, nkeke ka thusa ‘Muso ona oa Makh’onkorese kapa oa Manationale. Ke hore ke e ‘ngoe ea tloaelo e kholo ea Basotho. Bane ba menyetleng ba tlamehang hore a etse approve lintho a k eke a li etsa.

HON. DEPUTY SPEAKER: U ka mpa’ botha.

HON. L. RAKUOANE: E ka mpa ea senyeha eaba lintho tseno ha li etsahale. Ke Iona lebaka le leng ke hore na ka that mindset na o tla fihla o qhaloa ke mang oa hore e mong a re, ‘na nke ke ka ts’ehetsa ‘Muso ona hobane ke oa Manonyana. Joale ebe ntho tse ling li ntse li eme. Le uena ebe u re, ache nke ke ka fepa ntja ea motho e mong. Ke lipuo tseo Basotho ba nang le tsona. Joale taba ke hore na re tloha joang boemong bono hobane ke e ‘ngoe ea lintho tse tlamehang ho buua hore ehlile re eme tjena hobane ho na le tjamelano eno. Mohlomong ho ka mpa ha se ke ha sebetsoa hobane ke mang-mang ea busang, mang-mang le eena a re, nka mpa ka etsa tjena. Ka ‘nete naha ena e ts’oeroe ke e ‘ngoe ea lintho tsena tse kholo tse e ts’oereng hore ebe ha e ee pele. Joale re eme hona mono. Joale ke bona hore cross road, joale taba ke hore na ke mang ea tlamehang ho tlosa likhomo pele hee. Ha ke hle ke nke hore joale ke moraba-raba. Ke mang ea tlamehang ho tlosa likhomo tseo pele hore li tsamae? Joale ‘na ke sheba ka ‘nqane hore ho na le ea moholo eo eleng eena ea lokelang hore a tlose likhomo, a bone hore li ea tloha ha e le mona ho ntse ho tsamaea ho koaloa likhomo tjena o lokela hore a li thibe. O tlameha hore likhomo li kene ka sakeng joale li tsamae. Basotho ban a le moraba-raba 00, khang hore na ke mang ea tlamehang ho li tlosa a bone hore ho ke ke ha etsoa joalo mona. ‘Na ke tla 11a ke shebile haholo ka ‘Musong empa re ntse re na le boikarabello bo boholo hobane naha ena ho ntse ho na le moo le teng re tsebang hore ‘Muso o ntse o le teng, empa ho na le moo u tla bona hore ho le lintho tseo o imelang. Joale ha u ne u sheba ntho eo ekang ea thuto ke hona ‘Muso o kenang ka hare ho eona. Ke ntho eo esaleng e etsoa ke kereke. Eleng hore ho na le li sector tseo u ntse u nahana hore ke tsa ‘muso u fumana hore ho na le bo-marinakhoehali ba ikemiselitseng ho se ho sa tsoteloe hore na ‘Muso o teng. Ba re, na naha ee ea Iona e na le ‘Muso ha ho le tjee? Hobane ho na le batho ba bang ba tlamehang ho feta. Eleng hore taba eno e ntse e tlameha hore ho ke ho etsoe analysis taba ena ea likhomo mona moo li fasoang hore na ke mang ea tlamehang ho etsa litaba tsa hore likhomo li tsebe ho tsamaea [lits’eho].

Ke itse ke shebile ‘Muso ke soaba ha Moetapele oa Kobo-Tata a le sieo mona hobane haeba ho na le motho ea ileng a thusa hore ‘muso o be in control, ha ke tsotelle hore na re ka fapana hakae le eena, ke e mong oa batho ba ileng ba Ioanela hore li instrument tsa tsamaiso ea puso a bone hore ‘Muso oa li laola [liatla] Setho se Khabane sa Ha Abia ke hore the nstruments ofpower li nkile nako li monyoha laola ‘Muso o ntse o le teng [liatla] leha ekaba eaba ‘Muso u ka ts’aba ho mo thoholetsa ka tsona eena o

li entse ka nako eo a neng a li etsa, le haeba kajeno ha o sa tla thaba haholo ha li sebetsa those very instruments mohlomong le ho mo kakasa ka nako e’ngoe, feela he delivered those instruments of power to govern. [lerata] .

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke qeta ho cho joalo ke re, re ee litabeng tseo Letona le buileng ka tsona mona ka litaba tsa hore taba ea temo e ile tlase haholo, ‘me ke sa batle ho pheta joale ka ha Setho se Khabane se se se buile. ‘Na ke bone eka Letona leha le buile ka taba ea komello le bothata bo bong, ka ‘nete ka taba ea land tenure eo ‘na ke tsebang Letona le Khabane la litaba tsa Local Government ho kile hoa beoa policy mona, empa puo ena taba ea land tenure ehlile ha e ee ho eona empa e le eona eo re tsebang hore ehlile haeba ho na le moo ho sekisetsoang hore ho bonahale hore temo e ka tseba hore e thehe mesebetsi, ho romelloe thepa kantle, hobane ka tsela ena eo re ntseng re etsa ka eona ha ho na thepa e kabang ea tsoa mona leha temo ekaba le thepa ea mofuta ofeng kapa ofeng o ka tsoang mona re tla ‘ne re be le bothata.

Joale land tenure eno e tsamaea le bureaucracy. Ke batla ho etsa mohlala, Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lpuisano ka sebaka sane sa mats’a a maholo ka mane ka Ha Katse, leo ehlileng le nkileng Lebatooa la hau boholo ba Iona letamo leno le leholo ke Lebatooa la hau. Re na le mekhatlo e buileng ka pele ho ba Metsi a Lihlaba hore hona pel’a Letamo mono ho ke ho lumelloe sechaba ho lema li-fruit .

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha eka u re boholo tjee, ho na le moo eseng Lebatooa la Maliba-Mats’o karolong eo?

HON. L. RAKUOANE: Karolo eno e ka mose mono ke ea Mants’onyane feela hee statistics se re 75% ke Maliba-Mats’o. Joale eba ha ho na qeto. Metsi a Lihlaba a ts’oere lintho tse peli tse kholo ka mono tseo ke eeng ke shebe Matona a mabeli a ikarabellang, la Temo le Meru le shebeletse hore le thuse rona ba ratang hore ho lengoe liapole le lipere e leng ntho e lumelang ho mela ka mokhoa o ts’osang ka thabeng ka mono. Ha ho na liboko ka holim’a lihlaba ka mono.Joale feela naha eno mona esale ho etsoa liproposal ke likoporasi tse nang le lichelete. Re na le koporasi ha eso mane e na le M24m ea chelete eo re neng re rata hore project eno e tsoele pele. Mobu ono ho ntse ho sa tsejoe hore na o sebelisoajoang. Ke batho ba

entseng li-proposal tse ngata tsa tourism mono eo ho se nang le e le ‘ngoe e sebetsang le kajeno ea ‘makajeno holim’a litaba tseno.

Joale naha ena litaba tsa eona leha e le mona Letona le Khabane le buile ka taba ea temo, le buile ka bohahlauli; feela bureaucracy ea naha ena eo u sa tsebeng hore na naha eno kea eona, hobane ke e ‘ngoe ea libaka tse re sa tsebeng hantle hore na hona mono Metsing a Lihlaba hantle kea mang hobane ha ho na qeto e etsoang ‘me litaba tseno ha li fele. E leng hore Letona le Khabane la Metsi a Lihlaba le la Tourism ke hore le Iona la Temo haholo ea Meru, ke leboha ha Letona le Khabane le le teng, mohlomong le la Local Government ha k tsebe hore na ba na le matla a ho fana ka lits’a mono ke bone ho na le khakhamonete hobane joale ha ke tsebe na ba. Ke e ‘ngoe ea bothata ba libaka tseno. Ntho eno ehlile that prime land le matamo ano ownership ea ‘ona le hore na ke mang ea ka investing eng ka mono ha e hlake. Ha ho na dialogue, ha ho na le litaba tsa taba tseno eno tsa matomo hore a tlil’o ea pele. Bo-2010 ke tsena li haufinyane ho tlameha hore ho buue ntho e kholo mono ka taba ea tourism li ntse li fasitse, ‘me e tlaka motho u bua u soma kapa u soasoa.

Nka etsa mohlala. Ho na le molao o ileng oa chenchoa ka mono ka Metsing a Lihlaba oa mats’eliso. Ho tloha ka 1996 ho fihlela kajeno ha ho na melaoana e kasetiloeng taba eno hobane ho le thata ho hlalosa hore na mong’a joang eleng bane bo koahetsoeng ke metsi na ke ba mang. That has not been defined le li regulations ho fihlela kajeno ha li e-so etsoe, ha esale ho etsoa tsa 1991 ke Masole feela eaba li fella mane. Ha ho thoe ho etsoe tse ncha ho fihlela kajeno ke mathile ofising tseno lilemo, re bile ra etsa le mohoanto o moholo kea kholoa ka 2002 kapa 2001 koana o reng ho mpe ho kasetoe litaba tseno tsa mats’eliso e se ke eaba taba ea letsatsi le letsatsi e sebetsoang ke motho. Boto ha e lutse e ntse e cho tjena, hosane e cho tjena. Lintho tsena ha li e-so etsoe. Joale ke re le naha eona eno, Setho se Khabane se pel’a ka mona ha ke bua se ntse se ncheba se ne se tloaetse ha ke buella Metsi a Lihlaba, se ntse se tseba litaba tsena mohlomong se ntse se li tiisa kapa se ntse se li hanyetsa moo ebang ha ke bue tsona ke Setho se Khabane sa Lithabaneng.

Joale ke re ka ‘nete litaba tseno ke tsona tse ts’oereng ho tsamaea ha naha ena. Taba ena ea ho tata ho ne ho ts’oanetse ‘muso o e fe ntho e practical kapa concrete hore joale ho tatoa ho shebiloe kae, ka tsela efeng, ho mothoa ha ho joang re tsebe ho bona motho ea fosang. Joale e re ha motho a ntse a e fosa re re, joale oa tlaila mona. [larata] Ke batla taba eno e hlake hobane e tla re thusa e le a strateg hoba ke ‘nete e ka ‘na eaba slogan sa boralipolotiki, empa ‘na ke re ha re se re sebetsa re tiile taba eno e ka fetoha ‘nete ea hore ho fele tsamauoe feela ka hore e tle e beoe e boleloe hore na mesebetsi e itseng re bolela eng. Ka selemo re bea bench mark e tjena holim’a taba eno. Joale re tla utloa hore ho oa tatoa e se fela ebe slogan. Se utloahale ka hore se etsoefor the sake ofthe good intention ho tsebe ho utloa ho tata hona. Re ho latsoe.

HON. M. R. MASEMENE (Minister of Employment and Labour): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi. Ke botse Setho se Khabane Ntate Rakuoane hore na taba ena ea Motlotlehi hore ho tlaba le li-session tsa evaluation ebe ha se eona taba e tla leka hore ho hetloe morao le ho tlaleha hore na ho tata hona ho ile h’a thijoa ke ho tatasela neng na?

HON. L. RAKUOANE: Ke lebohile, Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ka’nete ke utloa potso ea Letona le Khabane, feela ke na le bothata ba litaba tsa hore tse ling tsa lintho tse beoang mehlaena ha li ke be Ii phethahatsoe. Ke tla etsa mohlala oa lintho tseo Letona le kileng la li bea hobane ke ne ke itse ke tla ho tsona empa potso ena e nkisa mono ea hore Letona le Khabane le kile la bua ntho tse kholo, tse ntle hakae empa ha hona le e le ‘ngoe e kileng ea phethahala. Ka selemo sa 2002 kapa 2003 kea kholoa ho kile hoa thoe ho tlaba le ntho eo ho thoeng ke performance appraisal e leng eona e tla etsa hore hore motho a thole chelete ka taba eno. Policy eno e le ea buua feela tjena eaba ke phetho. Ke hopola ke kopana le e mong oa lesisitere e le principal a re na batho bana ha ba sebetsa …

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ha se selibeng mona!

HON. L. RAKUOANE: . . .motho ha a hana ho sebetsa e se e le hore ha a mo faperformance mona a mo tlatsetsa etlabe e se ele eona e bonts’ang hore na moputso oa hae oa nyoloha kapa ha o nyolohe e tlabe ele ntho e bonolo. Taba eno ha ho ea tsebahala hore na e feletse kae. Joale empa mohlomong motho u ka ‘na ua leboha ha e le mono mohlomong ‘Muso e le bohlale kapa Ofisi ea Mohlomphehi Tona-kholo le ea Motlotlehi hore ebe ho na le Letona le hlileng le sebetsanang le litaba tsena feela tsa li performance ha e le mona the Minister of Public Service joale a le teng e le responsibility ea hae. Ke ne ke mametse ha ho ntse ho buua ka li-reform mono, mohlomong ho tla ba le litaba tse ling ha li tsamaea le li bench mark tsena tsa ho tatajoale ho bile ho na le litaba tseno.Taba eno ha e e’a tseba ho etsoa.

Selemong se fitileng re ile ra ts’episoa ntho e kholo mona, feela eo ‘na ke neng ke ntse ke sa thaba haholo hobane ke sa tsebe hore na e tla ebetsa joang ka molao. Eona ena ea hore Maparamente ha a qeta ho aba lichelete mona, ebe Letona le Khabane le bonts’a hore ho tlaba le Budget Committee ea Cabinet e tla e laola. ‘Na mohlomong ka lebaka la hore motho e mong le e mong o na le moo a sekametseng teng, ka ipotsa hore na ha Paramente e abile chelete moo ho thoe Cabinet e tla tla nka chelete? Ke ne ke ipotsa hobane ho se na mid-Term Review hobane ho hlokahala hore ho be le instrument ea li mid-Term review ebe [liatla] ‘Muso ka September o tla ka new proposal ea hore mane moo re neng re abile ho hulangoa maoto kapa ho bile le bothata. [liatla] Joale eona ntho eo ke reng ha komiti ena ha e qeta ho etsa, joale ebe ho na mid-term review ehlileng e chechang the budget e etsa adjust, ha e le sieo ho ne ho tla etsahala eng ka molao kea utloa ka lipolotiki hore re tla e lata re fihle re ba amohe feela ke re legally to the Cabinet e fihle e nke batho bao ba abetsoeng ka molao chelete e fuoe Lekala joale ebe lea e nka. Ke lumela hore haeba instrument eno e tla ‘ne ebe sieo, ‘me ke lumela Letona le Khabane la Law le tla thusa tabeng ena, hore taba eno e ntle eo, ‘me le ba bang ha re ntse re le refomong, Ntate, re ile ra ba ra bona hore taba eno e tle e kenngoe Standing Orders. Ke hore e tle e ee mane le Financial Policy mane ka tlas’a Standing orders taba eno ea mid-term review le adjustment e hle e kene hobane e bohlokoa ho hlokahala hore ho be le a legal instrument e tla thusa hore taba eona eno ea batho ba sa koeneheng re bone hore na ba etsajoang…

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso ka Honourable Member for Matsieng

HON. M.S. LEHATA (Matsieng): Kea leboha, Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke botsa hore na ho bolela hore ho latela melao e meng ea lichelete, qeto ea Cabinet, matla a eona a molao, haeba lichelete li tsoa from other Ministries li ea ho project e ‘ngoe Paramente ene e abile lichelete hore ho etsoe tjena ke tlolo ea molao na?

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Matona a ntse a tiisa reallocation in the form ofsupplementary estimates, ‘me précisily lia be li etsa hona hoo potso ena ea hao e khabane eleng eona. Honourable Rakuoane tsoela pele.

HON. L. RAKUOANE: E Ntate, eno e ne e se e ikarabile eona. Ke ne re ke rata, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, hore pele ke ea lifigureng hoba ke nahana hore qetello ea maqetello taba tsena kaofela tse builoeng puong ea Letona le tse ling tseo re etsang khang ka tsona mona, li ka pakahatsoa, bopaki ba rona ba ‘nete ke li-figure. Re tla batla ho hoalatsa li-figure ka kakaretso hore na motho u li bona joang, taba tsa bo-Revenue ke e’ ngoe ea litaba tseo ke nahanang hore li kholo puong ena ea Letona.

Ke re, Ntate, ho na le taba e kholo eo Letona le e buileng ea SADC Free Trade Area la re less than a year ho tla be ho le joalo. Joale khang eo ke e etsang ke hore ebe Letona ha le re bolelle hore na rona re le Lesotho re e-s’o ka re etsa produce hobane ehlile rona ha re etsa produce re ntse re li consumer feela, ‘me South African Customers Union (SACU) e ne e re thusa hobane ha re ne re kaba le chelete ho ea atisa thepa e ngata ka hare ho Lesotho budget ea rona e ne e hola. That is why chelete ea SACU is close to 4 Billion. Ke ho bolela hore thepa ena ha re batla thepa e kena ka boima rona rea fumana, empafree trade ke belaela hore re tlameha ho hlalosetsoa hore na joale ha e theole chelete eane ea SACU na. Haeba contradiction e teng mono kapa eba chelete eno e tlaba nyane re ne re lebeletse hore re hlalosetsoe. Joale re hlalosetsoe hore na maoa a macha ‘me e le ‘nete joale ha u ithuta puo ea Letona ha e le mona le se ntse le re, batho ba 230 million ke bana ba teng, tsamaeang le il’o ba rekisetsa. Ke ntse ke utloa hore Letona ehlile le re khanela mono hore, lebalang hore le tla be esale le ntse le e-ja chelete ea SACU, empa puo ke bona eka ha e eaba puo phara ho lekana tabeng eno ea ho re bolella hore, hela ha e le chelete ena eo le ntseng le e fumana ea maliboho eka’na ea theoha ha free trade e fihla. Joale chelete ea Iona e tla qala ho tsoa ho production e seng ea ho etsa import thepa le litaba tsa batho ba bang, joale ebe ke hona ho fumanoang chelete le ho khafisa thepa eno.

U tla tlameha hore le uena u be mohlahisi eseng u be moji feela ke utloa ekare Letona le ne le cho joalo. Feela joale ehlile ha lea re bolella liimplication tsa hore le tsebe ha e le chelete eane ea SACU eka’na eaba

qala hore ho omelle, ke hore mehloli ea eona ha e sa tlaba sephara joalo ka ha e bonahala e matha hona joale.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ba e ka metsi ha e omeletse.

HON. L. RAKUOANE: Ke mpa ke re, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha kea utloa eka puo ea Letona ehlile e toboketsa ka matla tabeng eona ena ea hore na ho tla etsahala ke eng, ‘me ke bone e mpeha tsietsing taba eno ea hore ebe ha ea buua ka mokhoa o motle.

Temong mane Letona le Khabane le ne le ile la bua ka temo ea liphoofolo. Eleng hore leruo la liphoofolo ke taba e kholo. Letona le ile la bonahala le itokisilitse haholo. Rona batho ba phelang re tseba hore ke e ‘ngoe ea lintho tse utloileng bohloko hobane masaka a metse mehloa, empa lona puong ea lona le bolela hore ke eona e bontsitseng e itokiselitsoe haholo. Joale ke re ache rona re bone eka bosholu bo batla bo le bobe ‘me ka makala hobaneng ha puo ea Letona le töaba ho bolela bothata bono ba bosholu, haholo batho ba tsoang ka maloting moo liphoofolo li leng teng. Joale ka utloa ke batla ke sa utloe ka ‘nete, ke ne ke lebeletse hore ha le flhla mono le re joale re ea temong e le mokhoa o matla…

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso ka Honourable Minister of Local Government.

HON. DR.P.M. SEKATLE (Minister of Local Government): Ka uena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re na Setho se Khabane ha sea ka sa rata ho utloa taba ena ka tsela eo ‘na ke le motho oa Thabeng ke e utloileng kateng, hore Letona le Khabane le re leruo la liphoofolo le ka tsepahalla ho feta la lijalo hobane ha le laoloe ke sefako, lehloa, kapa eng kapa eng; ‘me le hlile le thabile le khothaletsa Basotho ho kena leruong leo la liphoofolo na?

HON. L. RAKUOANE: Che, kea kholoaparty le ne le e-cho joalo, feela ke ne ke bona bothata ba lona e le ho se bue empa puo ea lona e le ho bua ka mathata hobane ke ‘ona a re tlisitseng mona moo re leng teng. Ke bona hore ha le fihla mona moo ke bonang re tobane le bothata bo re hlobaetsang, ba bosholu ba liphoofolo, boo re ntseng re lebeletse hore re bone hore na re bo fenya joang, ebe ha bo hlile ha bo hlahe ka matla. Ke ne ke e bua ka tsela eno. Eona ke ‘nete ehlile Letona le ne le nepile ha le e-cho joalo, lona le ka tseba ho itokisetsa. Joale feela ntho eo ho thoeng ke bosholu eona ha re qeta hore re lokise lipalo re etse lintho tsena kaofela, ho na le batho ba iphetotseng thebe ebe ba fihla ba etsa. Ke ne ke lebelletse hona mona e hlahelie hobane ha u ne u ka utloa Letona la Lichelete ke hore re ka mpa ra senyeheloa ke chelete.

Mohlomphehi, ho na le nako eo ho neng ho rekoa botsitso, masole a ba a nyolelloa chelete mohlomong le eona Ntlo ena e ile ea etsoa expand ho thoe ho rekoa botsitso. Joale na bosholu bona bo ke ke ba fengoa ka hore re tla tlameha ho senyeheloa hanyenyane holim’a sepolesa haeba presence ea sona ke eona eo re lumelang hore ke strategy se nepahetseng empa ho ne ho tlameha hore ho be le strategy’ se re buang ka sona seo re reng, ache re ka mpa ra lapa-lapa nthong e itseng, re ke re thule hona, hobane re nka e Goenya batho joalo ka ha ehlile Letona le e hlokometse le bontëitse makhabane a leruo la liphoofolo hore ehlile re ka tliisa moo ho leng joalo. E ne e le nako ea hore ho thoe, ae ka ‘nete mona ha re itime-timeng ntho ke ena e ka re pholosang, ebile e etsa hore batho ba tsebe ho itjara. Eleng bothata boo Lesotho bo leng ho bona.

Ke tla licheleteng ka bokhutëoanyane. Hore ho revenue mona ke lekile ho batla chelete ea metsi a lihlaba ha kea e bona bukeng mona. Ke utloile Letona le buile ka eona puong empa ha ke se ke tëoere buka ena ke balile lipage tsohle tsa eona ntle le haeba ke tla qetella ke e fetile. Ehlile Letona le e balile empa moo re etsang approval ea revenue moo le seng le kopantse lipalo tsa lona bo plus mang mang ke e batlile ha e bonahale e hlaha. Ke hore ke re le ho Lekala la Finance, mehlaena e’a hlaha ka ho page ea finance. Joale feela ha kea e bona ke tsebile hore le buile ka eona ha le bua puong ea lona, le re ke 275 empa moo le etsang lipalo tsa lona, le li thathamanyang, ha kea e bona e hlaha. Ke ne ke bile ke ipotsa hore na e tla hlaha tlas’a Highlands, Natural Resource, empa Natural Resource e na le 86 ea bo-mafura le tse ling. Ka bona eno e hana ho hlaha mona moo ho seng ho kopangoa lipalo. Ehlile ke re e etsoe note, eno ea lintho tse etsang hore Minister a tle a arabele hore ke re ke sitoa ho e bona chelete eno. Kea pele ha ke e-tla tabeng ea li-revenue hore na ho etsahalang ke eng ka eona ke bona e sa hlahe.

Joale selemong se felileng, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ho etsahetse hore re bue ka revenue joalo ka ha ke bone u lumellana le ‘na hore bosholu bo bongata. Revenue ea liphoofolo tsena e teng e le ha re komela setereke sa Mohale’s Hoek, se bontëang hore se tla rekisa chelete e (hundred and thirty) lekholo le mashome a mararo a maluti ra re le konyana kapa le lihoapa tsa pere ha e ka shoa mono Mohale’s Hoek ha li ka tsa rekisoa li ka ‘na tsa feta hundred and thirty eno. Na ho lumelloa liofisiri li bapale ka makala le ka ntle ena na. Na ho etsahalang hore ho lumelloe taba ena. Ha ho etsoa revise figure eno e entsoe five thousand maluti. Ke bone setereke sa Mokhotlong se nang le liphoofolo, haeba re bua ka lipalo Lesotho mona se na le liphoofolo tse ngata hofeta tse ling. Joale ho se ho thoe malahleha a teng a tla etsa M3,000. Maseru e nang le lihlaba, karolonyana ea lihlaba tse itseng, li kholo ka ‘nete lihlaba tsa Matsieng.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mokhotlong e feta litereke tse ling ka limooloana feela, ke li-statistics … [Litëeho]

HON. L. RAKUOANE: Joale Mokhotlong e se e bokella likete tse tharo feela tsa maluti. Ke ho bolela hore ho boetsoe ho itjelloa lichelete tseno. Ho na le mekhoa ‘me re bile ra e hlalosa ka pele ho Ntlo ena. Ka ‘nete ke ntse ke soaba hore litaba tseno ha li nkeloe hloohong. Mohlomong Letona ha le tlile ho bua mona re tla re re le tlalehe hore na le ile la batlisisa litaba tsena. Liphoofolo tsona li tletse mono, taba ke hore na li myamela hokae tseno tse atsoitsoeng ho seng joalo liofisiri li ikukela tsona kapa li fuoa batho. Maseru e re e bokella M200 thousand Mokhotlong e tletseng liphoofolo e bokella M3000. Ke mang ea ka lumelang taba ena? Ke hore motho a e na le common sense a ka lumela taba eno ea hore that is the serious output e entsoeng ke liofisiri ho hlomphuoa batho ba neoang lipampiri tsena.

Ke hore bahlanka ba re ka liphoofolo tse teng, Mohale’s Hoek e na le lihlaba tseno ba ka bokella Ml 30. Lintho tsena ke hore re bona eka taba ea collection ea revenue ea makala taba ena e nkeloa fatëe hoo joale ho hlakileng hore mokotla oa sechaba ha o sa na mohlang o ka bang teng, ho lumelloa batho ba ithuhise. Pelaelo ke hore batho bona bao ba sebetsanang le litaba tseo u tla bona metebo ea bona. Ke ka hona u seng u bona revenue e ba nyane u tsebe libaka tseo ha li ka etsoa investigate batho bano ba mono ba na le metebo. Ha ba li bokelletse ba li isa metebong ea bona. Ba neb a lokela hore ba tëosoe ka hore ha ba nka mokotleng oa ‘muso. Ke bone taba

eno ea revenue ea Local Government tabeng tseno tsa liphoofolo e sa re hlahisa hantle ho hang, Ntate.

Ke boetse ke shebile taba ea Capital Budget hanyenyana ka bona hore ho hlahile taba ea Famine Relief ka M220 million. Le eona motho mohlomong e tle e hlalosoe ka matla a maholo hore na e tla sebetsoa joang taba ena ea M220 million ea ho thiba tlala e le hore re tle re bone hantle hore na ehlile e tla sebetsoa ka mokhoa u fair hakae. Ke bua tjena hobane ekaba taba e malimabe Ntate ‘me e ka re bakelang bolutu ba lipolotiki ha ho ka ba le batho ba ka oeloang ke tlala. Tlala ena ‘na ke ne ntse ke ratile ho tseba hore ‘muso o tla bontëa o tla ba le transport ea taba ena ea tlala hobane e le hore ho etsoe rate ea hore na e nkile tëobotsi efeng, na e tla tlameha ho etsoa joang. E le hore re tle re bone re se kebe ra etsa khang ka letsatsi le leng ka mona ka Ntlung ha thoe ho na le litopo tsa tlala ena. Che ke bona hore ‘Muso o se o entse litaba tsena, tsa hore o etsa budget litaba tsena empa mokhoa hape oa ho atamela taba ea ho thiba tlala ea boja-likata hore na ho ka etsoa joang ka ‘nete re rata hore ho ke ho beoe hantle ka mokhoa o khotsofatsang hore e ka sebetsoa joang.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha u bone eka 00 oa ho nyolella maqheku chelete ke o mong oa mokhoa oa hore ba tla ‘ne ba fumane.

HON. L. RAKUOANE: Che ha ea oela mono, Ntate, ebile taba eno e nkisa moo ke shebileng makala. Ke tloaetse hore, Ntate, ha ke bua mona ke shebe hore na Makala a eme joang, empa hona joale ke lekile ho sheba makala a fumaneng keketso e kholo. Ke bone hore Lekala la thuto ka holim’a budget ea nako e felileng eo ba e sebelitseng ba filoe chelete e M277million holim’a eo ba e sebelitseng nako e fetileng, ‘me motho u kile ua qala ho sheba hore na hantle na litaba tseno li tsoaloa ke eng. Ke nahana Letona le thuto le tla manolla ka mokhoa o motle ha le fihla mona ho bontëa hore na thuto eno e tla qala neng. Chelete e boima ehlile e matichereng. Che ke ‘nete 10% ka ha ba na le batho ba bangata ho feta bohle ke bone hore ba tseba lichelete eno ea 10% e oela mono. Joale empa ke bone le matichere a macha le li-allowance li etsa 66 million ha li kopana. Ke chelete e ngata haholo mohlomong eo Letona le ho hlalosa e leng eona e nyollang ea thuto.

Taba e ‘makalitseng eona, eo ke nahanang hore Letona le Khabane le e arabela ke ena ea li-interest charge tseo phapang ea eona le nakong e fetileng e leng M254 million. Joale hoo motho u ipotsang hona ke hore na.

HON DEPUTY SPEAKER: Order! Ha u ne u lutse holim’a revenue ke ne ke u tlohetse hantle hobane ke eona eo re buang ka eona mona, e le hore e tle e re ha re entse approve joale re tsebe ho ea komiting re il’o aba li-estimates. Ke utloa eka u se u itja monate moo ho töoanetseng ho tla teng hosasa.

HON. L. RAKUOANE: Kea utloa empa puo ea Letona ha kea utloa e re bontöa hore na re chenchile leoa hoo re seng se ra lefe likoloto joale re lefa li-interest na I was raising that hore puo ena ha ke sheba li-figure because puo ke e etsa compare le li-figure overall. Ke re ke sheba hore chelete e M254 million ha e ilo patala interest e leng tsoala empa nakong e fetileng re neng re etsa chelete e ngata e lefang joale re theotse eane e lefang. Empa puo ea Letona ha ea hlalosa leano leno le lecha la hore re se re lefa li-interest haholo re sa lefa mekoloto ka boeona. Joale u’a utloa hore mekoloto ha e ntse e sala ke belaela e ntse e etsa li-interest haholo. Ke ne ke hlile ke batla ho bua in that respect hore nka rata hore Letona le Khabane le ke le hlalose taba ena e le strategy kapa e le mokhoa 00 ‘muso o sebetsa ka oona hore re lefe interest ntle le haeba rea lefelloa. Joale puo ha e’a cho joalo hore tsebang hore nako e fetileng ha rea lefa mekoloto hobane interest e ngata joale re kolota haholo. Ke hona moo ke reng puo e kenoe ka li-figure ke ntho eo ke e bolelang. Interest ke ena e ea tlola e ea holimo repayment ea the principal loans eona e nyenyane. Ho etsahalang? Ke leano kapa ke accident ea hore ho ne ho sa lefshoa. Joale ke litaba tseo ke llang ka tsona, Ntate.

Ha ke buile joalo, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi, ke itse ke lebohile hore ebe budget ena e bonahala e nyolohile leha ke ntse ke belaela hore motho u ka rata ho kholisoa hore e tla fela ebe sustainable haholo litabeng tsa rona tsa SACU le free trade. Lintlha tseno tse peli ha li ka tsa otlolloa hantle, ‘me ra fuoa maoa a macha a hore na re tla Phela joang ha ho hong ho hola, ho hong ho ea, motho u ka thaba haholo. Leha ho le joalo, Ntate, ke re ke töehetsa hore motion ona Ntlo eo amohela ‘me ho tsejoe ho kenoa kabong ea lichelete. Ke lebohile, Mohlomphehi

HON. V.M. MALEBO (PR): Mohiomphehi, ke ema hore nice ke bee mantsoenyana a se makae. Mohlomphehi ha ke hopole hore ke tla nka metsotso e mashome a mararo (30 minutes) litabeng tsena tsa bohlokoa tseo re nkileng mosebetsi oa hore re ke re re;

This Honourable House gives general approval to the Financial Proposals contained in the Estimates ofRevenue and Expenditure for the year 2007/2008 and that the Estimates of Expenditure be referred to Committee of Supply.

Mohlomphehi, ke lakatsa hore ke etse joalo re tle re tsebe ho ea Komiting re e’o shebisisa litaba tsena tsa rona hantle e le ha re kile ra bua litaba tseo re hopolang hore, hore re tle re etse joalo e ka khona re ke re li supe pele.

Ke ile ka sheba kamoo Letona le Khabane le re boleletseng hore le tla bokella lichelete kateng, hore na le tla li sebelisa joang le hore na chelete e eang sechabeng e kae, e tla jelloa ka hare ka mona e kae. Ke ee ke re ha ke bua e e’o jeoa le ho sebelisoa ke batho ba sa feteng likete tse mashome a mahlano (50,000). Mohlomphehi, ke lemohile hore kajeno re bile lehlohonolo, ‘me boikeletso bo ile ba ba botle hore ha selemong se fetileng ‘Muso oa Lesotho o ne o fane ka li-million tse makholo a mahlano (500,000,000) bakeng sa chelete e tla ea sechabeng, (Capital Budget) e il’o etsa mesebetsi eo sechaba se ka fumanang molemo ho eona, kajeno e nyolotsoe chelete eno e fihlile ho billion ea ba ea feta. Kea bona mona hore

SETHO SE KHABANE:

HON. V.M. MALEBO: Ke bala tsa ka mona e seng tsa hao. [Lerata] Joale “Donor Grants”…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Le n’o re thusa hore na le bala hokae le se ke la ‘na la qabana eaba e mong o re o bala tsa hae, bakeng sa hore a bale tsa ‘Muso [LitSeho].

HON. v.M. MALEBO: “Donor Grants” ke bone hore ke M490 million, ‘me e nyolohile hanyane. “Donor Loans” ke M330,700,000 ‘me kaofela ke M 1,924,200,000. Ha ke e sheba ke e bapisa le e fetileng ha li hlile ha li fetane haholo empa keketseho eona e teng eo motho u lokelang hore u e amohele.

Joale taba ea bohlokoa ha ke flhla tabeng ena ke hore ha ke bapisa tSebeliso ea chelete ena e neng e sa fete ena haholo selemong se fetileng, ke fumane hore khoeling ea January hona selemong sona sena, chelete e neng e sebelisitsoe e ne e le feela M359 million. Motho u ne u ipotsa hore na joale se tla etsahala ke sefeng, se ileng sa etsahala ke sefeng cheleteng ena e ngata. Ho ne ho bile ho sa bonahale le hore na hantle-ntle chelete eno ke ea ‘Muso kapa ke “Donor Grants” kapa ke “Donor Loans,” e ne e sa bonahale. Ke bua taba ena hobane ke rata ho tla ntlheng ea bohlokoa. Ntlha ea bohlokoa ke hore na chelete ee e M 1,9 billion na re lokisitse hore re tle re e sebelise na?

‘Na ka ‘nete ke khathetse matla. Ke phetse nako e telele ka har’a mantsoe a reng Lesotho ha le na tjelo. Puo ena ke puo e buuang selemo se seng le se seng. Ha ke le Setho sa Ntlo ea Senate ka 1993, 1998 puo ena e ne e ntse e buua. Ha ke se ke le ka Ntlong ena lilemong tsena tse hlano tse fetileng tsa 2002-2006, puo ena e ne e ntse e buua re e bua selemo se seng le se seng. Kajeno re boetse re eme mona re bua eona puo eona eno.

Mohlomphehi, ke rata hore ke bolele hore ke ne ke mametse puo ea Letona le Khabane e neng e na le litaba tse ntle feela e neng e ena le litSomo tsa bontate moholo le bo-nkhono ka hare. Ke lakatsa hore kajeno lena erekaha re sebeletsa sechaba se bonoang ka mahlo, sechaba se re fang matla hore re tlil’o se sebeletsa, re lokela hore re tlohele taba ea litSomo tsa bo-nkhono le bo-ntate moholo re sebeletse sechaba.

Mohomphehi, ke itse Letona le Khabane le buile litaba tse ntle, ‘me kea le tSehetsa ho tsona. Ha re ke re shebe “revenue”…

HON. DEPUTY SPEAKER: Point of order, Hon. Minister of Home Affairs.

HON. A.L. LEHOHLA (Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs, Public Safety and Parliamentary Affairs): Mohlomphehi, ke ne ke re ka ‘nete, with due respect, ha re ka nyenyefatsa bo-ntate moholo le bonkhono ka tsela ena ea hore lit:omo ke tsa bona ‘me ha li na molemo. Ke utloa eka joale ho bua ntate moholo [litSeho] ke utloa ekajoale rea lahleha.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ke ne ke ntse ke itse ke tia nkela setho se Khabane Lesotho Sun ke le e mong oa bo-ntate moholo ke e’o se botsa hore na se ne se ntse se re’ng hantle-ntle.

HON. V.M. MALEBO: Mohiomphehi, ke bua ke le ntate moholo. Ka November this year I will be 76 years old. Ke bua ke tiile hobane ke ntate moholo, that is the reason why I speak. Ba banyane ho ‘na ba tla belaela. Ke tokelo ea bona hore ba belaele, ‘me ba na le maikutlo a bona.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha u ka phatsama feela kea u feta.

HON. V.M. MALEBO: Ba banyane ho ‘na ba bile ba na le maikutlo a bona ‘me ke ba hlomphela maikutlo ano a bona. Leha ba ka ba ba ntSonyetsa ha ke na taba feela ke ba hlomphela maikutlo a bona.

Mohlomphehi, ke rata hore ke kene litabeng tsena tsa “revenue.” Ke ile ka e sheba ‘me ka bona hore ena e feletseng ka April ebile e nyolohile e feta ka moo e neng e hakanyelitsoe kateng. Ka lebaka lena ke taba e ntle hore ebe e tla nyoloha e nyolohele ho li-billion tse tSeletseng (M6,000,000,000). ‘Na ke fumana e le katleho e kholo hore ebe mosebetsi ona oa etsahala. Ho bonahala ho ena le moo ho uoang teng. Joale feela potso ea ka e ntse e le hore na ke nepo? Ke se ke bone ka linako tse fetileng hore ha se nepo hore ha re aba chelete e bokeletsoeng ka lebitso la sechaba, e bokeletsoeng ho sechaba, ebe ho sechaba ho tla khutlela chelete e nyenyane haholo, eo re bileng re tsebang hantle hore chelete eno e khutlelang ho sechaba ha e sebetse hantle hore e fele e tsoele sechaba molemo.

Mohlomphehi, ke bone hore ena e sebelisoang ke rona (Recurrent budget), ha ke re ke rona ke bolela “Executive,” Paramente le bahlanka ba ‘Muso le eona e nyolohile e nyolohile ho tloha ho M4 billion e ile ho M5 billion. Ha ke sheba kamoo e sebelisitsoeng kateng ke bone hore nakong eona ea January 2007 ena eo ke neng ke bua ka eona ho ne ho sebelisitsoe feela M3 billion, nakong eo ke neng ke etsa lipatlisiso tseno. Taba ke hore na ha ho se ho setse likhoeli tse peli pele selemo sa lichelete se fela, feela u fumana ho ngotsoe litaba tsa mofuta Ono, hana e be e le hobane ho etsahetse eng? Ke ka lebaka lena Setho se Khabane Dr. Raditapole pejana kajeno se ileng sa bua ka hore hoja re ke re bolelloe, re hlalosetsoe hore na se etsahetseng ke sefeng haeba ka bo-January 2007 re tla fumana tsebeliso ea lichelete e entsoe ka tsela ea mofuta ono o joalo.

Mohlomphehi, ha ke buile litaba tsena tseo ke lakatsang hore re ke re li shebeng, ‘me re tla li shebisisa ka ho teba, joale nke ke bue litaba tse ling tse fapaneng le mono. Haeba puso ea sechaba ka sechaba e fela e le puso ea sechaba ka sechaba, re lokela hore re lemoheng hore leha re ka ba ra khethoa ra lula mona, ba bang ba khethoa ea eba Matona, ba bang ba khethoa ea ba bahlanka ba ‘Muso, ‘nete ea ‘nete ke hore sechaba ka bosona se tSoanetse hore se mameloe. Sechaba ha sea t:oanela feela hore se mameloe se bile se lokela hore se kenye letsoho ntlafatsong ea sona.

Ke rata hore ntlheng ena nke ke supe feela hore na sechaba sena se mameloa joang, sechaba sena se kenya letsoho joang. Ha se ‘nete hore sechaba ha se le khethile e se e le Iona feela ba t;oanetseng hore ba etse joalo. Ke rata hore ke le etsetse mohlala ka hore re ke re shebe “Section 105” ea Molao oa Motheo, National Planning Board. Ha re e shebeng le tle le qale ho tseba haeba le ne le ntse le sa tsebe hore ba bohlale ho re feta, ba neng ba lutse bakeng sona sena ka bo 1990, ka bo 1991, ‘me ba bang kea ba bona ba teng ka mona ba neng ba etsa buka ena. Eaba ba etsa karolo ea buka ena ea Molao oa Motheo e bitsoang National Planning Board.

HON. M. V. MALEBO: National Planning Board ha ea etsoa ka Matona, ha ea etsoa ka Maparamente, ha ea etsoa ka bahlanka ba ‘Muso, ‘me lipallo li teng kamoo e tSoanetsoeng ho etsoa kateng. Ke lakatsa hore ke bale moo ho buuang ka mesebetsi ea ntho ena e bitsoang functions of the National Planning Board. Ho thoe:

(a) to prepare plans for the economic development of Lesotho, including in particular the development, conservation and use of land and other natural resources;

Molao oa Motheo, o ngotsoe ke batho ba neng ba tseba hore na ba batla eng. Setho se Khabane Ntate Rakuoane se buile ka plan, ‘me ha se bua ka eona se ile sa nkhopotsa hore taba ena efela e le teng. Ke batla ho bala ea bobeli. Ho thoe: National Planning Board,

(a) to co-ordinate and supervise the preparation ofsuch plans by the Government ofLesotho and other public authorities;

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourable Malebo, when you quote u tSoanetse ho bolela precisely where you quote, e le hore li-Recorder li se ke tsa tla ho uena ho tla u botsa hore na u ne u ntse u etsa quote hokae.

HON. M.V. MALEBO: Kea u leboha, Mate. National Planning Board e hlaha Molaong oa Motheo, Section 105, page 97, ‘me moo ke balileng teng ke ho 2(a) moo ho buuang ka:

to prepare plans for the economic development ofLesotho, including in particular the development, conservation and use of land and other natural resources

Le eona ke e (b) balile, e re:

it to co-ordinate and supervise the preparation ofsuch plans by the Government ofLesotho and other public authorities;

National Planning Board ha ho fihloa litabeng tsena, maikutlo a ka ke hore ke eona ketella pele, moeletsi e moholo, ‘me taba ena esale re iphapanyetsa eona. Ka 1993, e ne e be teng hore na e ne e lahliloe kae, e hlahiloe ke mang ha ke tsebe, feela mosebetsi oa eona is very clear. It is to co-ordinate and supervise the preparation of such plans by the Government of Lesotho and other public authorities. Mosebetsi oa boraro ke ona:

  • to advise the Government ofLesotho …

Hobane ka mona the Government of Lesotho ha ea re mamela ka mona ka Paramenteng [liatla le lerata].’Muso oa Lesotho o ne o sa re mamele, this was meant…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! How do you proofthat ha ba sa ikoala litsebe? [litSeho].

HON. M.V. MALEBO: Khomo e tSoaroa ka linaka, empa motho o tsoaroa ka lipuo. Ke ne ke le ho ea boraro e reng:

  • to advise the Government ofLesotho and other public authorities in relation to the economic development of Lesotho, including the matters particularly specified in paragraph (a);

Paragraph (a) ke se ke e balile.

  • to advise the Government ofLesotho in relation to its policy in respect ofland holding; and

Ke se ke buile ka eona.

  • such other function as mayfor the time being be conferred upon it by or under any law.

Mohlomphehi, ha ke tsebe, empa mohlomong kajeno hobane ke balile Molao oa Motheo. Ke o balla ka Paramenteng, ke o balla ‘Muso [liatla] ‘me ke leboha hobane Tona-Kholo o teng kajeno. Re mo balla seo Molao oa Motheo o se bolelang. Re le Maparamente ‘moho le eena hore a il’o bona hore National Planning Board ea etsoa, it is the requirement of the Constitution and this is the Supreme Law of the land [liatla]. Haeba le ke ke la hlonepha the Supreme Law of the land, ha ke bone hore na ke mang ea ka hlomphang melao eo re e etsang [lerata]. Re le balla eona, re e balla Mohlomphehi Tona-Kholo a le teng kajeno hore a tle a ikeletse, hobane rea mo eletsa, I have the right today to advise him hore na oa o nka kapa ha e nke. He has to decide today, whether this country will have a National Planning Board or not. Hore na o tlanne a e robatse, o tlanne a e tlohele a e robalitse. Joale ebe mesebetsi ena eo re ratang hore e etsoe [HON.

MEMBER: Potso!]

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso ka Motaung e mong.

HON. M.V. MALEBO: Ha ke tsebe hore na ke hamareng ha ke na ho ea ha Molimo na. Haeba ke hamareng ha ke na ho ea ha Molimo e re a botse. Ke tle ke tsebe ho mo bontSa hore ke tla ea ha Molimo [litSeho]

HON. P. LETEETEE: Ka uena, Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa ho botsa Setho se Khabane hore na ha se tseba Molao hakana ba ile ba roballa eng ka mona [liatla le lerata].

HON. M.V. MALEBO: Kea u araba. Unless you rule it out of order. I an answering it. [HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Order!]

HON. MEMBERS: Order! Order! [lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: 1 called the point of order joale you are threaten us. Re bolela eng ha re re order.

HON. MEMBER: Le ne le roballang eng kamoo?

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ke ne ke re potso ena it is irrelevant hobane ha ba tseba ho khaleha letsatsing leo. [litSeho le liatla]. Ke itse u e tlohele [liatla le liteeho].

HON. M.V. MALEBO: Kea u leboha, Mate. Kea u leboha morena. Ka 1952, ke ne ke le ticherenyana, joale e ne e re ha ke bona bashanyana ba ka ba sekolo ho na le ea moraonyana, joale ebe ke re, “uena, u tle mantsiboea ha sekolo se tsoile ke tle ke tsebe ho u ruta hantle. U tle u tsebe ho tSoana le ba bang” [litSeho]! Ke ne ke cho joalo, Mohlomphehi. Ke rata ho boela litabeng tsa ka tsa letsatsi la kajeno ke hore…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order!

HON. L. RAKUOANE: Hoja la thola la mamela.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Tsoela pele, Honourable Malebo.

HON. M.V. MALEBO: Ke rata hore ke fetele pele ka hore makaleng re ile ra foko-fokola ‘me ke se ke batla ho lula hobane ke nako ea tinare (lunch). Mohlomphehi, ha se ‘nete hore lijo ha li eo Lesotho hobane komello e le teng. Ha u Gela Mohokare u ea ka Ladybrand u tla fumana moo poone e leng teng. Ha se ‘nete hore lijo ha li eo ka lebaka la komello empa seo e leng ‘nete ke hore re sitoa ho thusa sechaba hore se tsebe ho etsa temo ka ho nepahala [liatla]. Re maketse selemong sena se fetileng, ha e le hore ha re ne re tsoanetse ho kena masimong ho lengoa poone ebe re joetsoa ka “ngoapa o jale” [lit:eho]. Re ne re makale feela ka har’a Paramente ena hore na hana. Matona a Khabane ao re nang le ‘ona kajeno kea mofuta ofeng. Ke bo-ngoapa-o-jale? [litSeho]. Joale eaba rea bitsoa hoa thoe re ee pel’a sekolo sa temo, ra fumana ho ntse ho ngoaptjoa ho jaloa har’a joang [liatla]. Joale ra ipotsa hore na hana banna ee, temo kea mofuta Ofeng, re phoqelang thuto? In Agriculture there is no such thing. Ntle le lintho tseo re ntseng re li qopitsa ho batho. Kajeno lena seo re se tsebang ke hore re entse hore sechaba se furalle liphoofolo tsa sona re re sechaba se shebe literekere. Literekere batho ba sitoa ho lema ka tsona hobane ha ba na chelete. Re etsetsa sechaba see sehloho hobaneng?

Mohlomphehi, ke rata ho bua ka natural resources. Ha ho na ntho e bohloko ho feta ho bona ha taemane eno e jeoa ke batho basele [liatla]. Ha ho na bohloko bo joalo. Taemane ha e bole, it can be kept for another million years le bana ba rona ba tla tla ba e fumana, ba e ntSe mobung e ba tsoele molemo.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ha ke u tSe1e ka metsi hobane u chesa haholo empa ke u fa monyetla oa hore u tle u khutle hape u bela ho feta mono.

Order! Re tla phomolela lijo tsa motseare, Setho se Khabane u tlabe u saletsoe ke metsotso e leshome le metso e meraro (13 minutes).

2.30 p.m

HON. DEPUTY SPEAKER: Litho tse Khabane, Iibukeng tsa Iona mono tsa li-Estimate, ho na le a missing page, that will be page 30, it will be circulated. Hon. Malebo.

HON. V.M. MALEBO: Kea leboha, Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke se bile ke lihella litema litabeng tsena tse kholo ka hore ke tle ke hopotse feela hore mosebetsi ona oo re o etsang oa kajeno mona moo re buang teng o laoloang ke li-section tse peli tsa Molao oa Motheo e leng Section 111 le 112, ‘me ke khothaletsa ba bang baheso hore ba tle ba eo sheba likarolo tseno ka moso e le hore ba tle ba tsebe seo ba se etsang, hore na ba se etsa ba ipapisitse le eng, le likarolo lifeng tsa Molao oa Motheo.

Moo ke neng ke le teng, Mohlomphehi, e ne e le moo ke neng ke bua ka matlotlo a naha ena ea Lesotho a bitsoang Taemane. Ke lakatsa hore nke ke boele hona teng hape ke eletse joalo ka ha ke ‘nile ka eletsa ka nako e fetileng. Ke hopola ka letsatsi le leng ke bua ka mona ka har’a Ntlo potsong e neng e re na, na ebe re khethile batho ba nepahetseng hore ebe ke bona ba tsamaisang litaemane tsa rona ka thabeng moo ho thoeng ke Lets’eng-laTerai.

Letsatsing leno ke hopola hantle hore re ne se ke be re utloana hantle hobane ke ne ke re e se ke eaba re e neile litsotsi, ‘me ke ne ke bone hore taba eno ha e ea theohela hantle, feela as luck would have it, re ne re fumane e ne e le litsotsi.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ehlile e ne e le tihapa. Don ‘t say that.

HON. V.M. MALEBO: Feela kea kholoa u tla ntumela, Mohlomphehi, hore ha esale tlhapa hobane re kholisehile hore batho bano ba neng ba le ka mono e ne e le litsotsi.

HON. DEPUTY SPEAKER: You can’t say that ho batho ba seng ka mona ba ke keng ba ikarabella ha e le uena u ts’oanelang hore u ba sireletse.

HON. V.M. MALEBO: Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa

Lipuisano, ke Dat la hule mantsoe ano ebe ke re e ne e le mofuta oa batho o C]at l’epahaleng, [litlatse] ‘me ho se ts’epahale ha bona ho ile ha its’upa ha motho a ikopela hore a eo bolaoa, a shoe [lits’eho]. Rea tseba hore motho eno o ile a ikopela hore a eo bolaoa. Rea tseba bopaki bo teng bo ileng ba bonts’oa hore motho eno o qeteletse a ikopela hore a mpe a shoe, a thusoe a bolaoe kapele.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! U se ke be ua re tiamella hore rea tseba kaofela hobane taba eno ke hona e ntseng e batlisisoa.

HON. V.M. MALEBO: Che, re se re bone, Mohlomphehi, hore patiisisong ea eona [interruption]

HON. DEPUTY SPEAKER: 1a tia u etsa quote ba re, ka Paramenteng ea Lesotho bopaki bo hlahile.[Lits’eho]

HON. V.M. MALEBO: Re se re bone hore patlisisong ea eona e leba hona teng. Ka lehlohonolo le makatsang, Mohlomphehi, Paramente ena is immune ‘me ha ho na motho ea ka kena-kenanang le eona. It is immune. I enjoy immunity in this House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Matsieng. U se ke ua sebelisa immunity ea hau hamper, Setho se Khabane.

HON. M.S. LEHATA (Matsieng): Ka uena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha se le hore Setho se Khabane se robile Melao ea Tsamaiso. Taba ea ka feela ke hore re mpe re shebe hore na hantle pension na e ea ka taba ea lilemo na?[lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Le hoja Setho se Khabane se se tsamaisong, but I welcome the remarks [lits’eho le litlatse]. Tsoela pele, Honourable Member.

HON. V.M. MALEBO: Mohlomphehi, leha ke sa utloa hore na u li etsa welcome hobane’ng.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hobane ke e mong oa batho ba ts’oanetseng ho fuoapension [litlatse le lits’eho].

HON. V.M. MALEBO: Ka lehlohonolo 1e makatsang, Mohlomphehi, ‘na ea ka pension khale ke ne ke its’ebeletse eona le joale ke ntse ke e fumana [lits’eho]. Ke se ke sebeletsa ea bobeli.

Mohlomphehi, ke ne ke re ke lakatsa ho bona ha Letona le Khabane le lecha la Merafo le ela taba ena hloko, hore e ka khona taba ea litaemane tsa Basotho e fetohele sechaba sena molemo. Mohlomphehi, ho na le ntho e bitsoang reserves, ‘me har’a lintho tse hahang li-reserve ke lintho tse tsoang mobung. Afrika Boroa e sebelisa li-reserve tsa eona, e sebelisa Gauta, Litaemane le tse ling. Ke lakatsa hore litaba tsena re li ele hloko re tsebe hore ka daemane eo re nang le eona, re ka e boloka e le joalo kapa re ka e fetolela cheleteng ra e rekisa, ‘me ha re e bolokile moo re e bolokileng teng ke letlotlo la naha ena le ke keng la lahleha. Haeba re sa hlokomele re tla fumana batho ba nkile daemane ea rona e kholohali, ea bohlokoahali; ‘me ebe li-daemane tseno tsa rona li il’o nonts’a mafats’e asele.

Ntlha ea bobeli ke ena ea Metsi a Lihlaba. Metsi a Lihlaba ke rata ho bolella ba sa tsebeng kapa ho hopotsa ba tsebang hore Metsi a Lihlaba ka nako eo a neng a etsoa, ho lumellanoa ka hore ho tla ba le chelete e bitsoang li-Royalty e lefshoang, eo kajeno Letona le Khabane la Lichelete le re boleletseng hore na e se e fihla hokae. Chelete eno re ne re eletsoe re le Basotho hore e se ke be ea kena into the Consolidated Fund [litlatse]. Ho ba sa tsebeng, Consolidated Fund ke ena e jeoang ke rona, eo re lefshoang ka eona, e lefang Matona, Bahlanka ba ‘Muso le ba bang. E se ke be ea kena mono hobane re ne re eletsoa hore ha ekaba ea kena mono e ke ke be ea tsoela sechaba sena molemo, e tla tsoela molemo batho ba seng bakae feela e leng rona le ba bang ba seng bakae.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Le ne le bua litaba tse hanyetsanang le Molao oa Motheo hore all the monies shall be paid into the Consolidated Fund. Le ne le tsoa Molao oa Motheo tlase [lits’eho].

HON. V.M. MALEBO: Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ho ne ho tsejoa hore ho na le mekhoa e meng e ka sebelisoang ho sireletsa chelete eno. Sepheo-pheo e ne e le ho sireletsa chelete ea li-royalty, e le hore li-royalty li sebeletse batho ba metseng. Kea pheta, le se ke ‘ne la tla botsa hore na batho ba tla fuoa chelete neng, chelete ea li-royalty e ne e etselitsoe hore ebe ke eona e eang metseng, ke eona e tlosang bofuma [litlatse]. Ke ka lebaka lena ho itsoeng e se ke be ea kena ho Consolidated Fund e isoe nq’a e ‘ngoe moo e tla tseba hore e sebelisoen e sebelisetsoa sechaba se futsanehileng. Re fumane hore re qetile nako kajeno re inyollela meputso re tloheletse batho ba hlokang. Kea cho le kajeno, leha u ka ba re, “ao!” kea cho le kajeno, ke ntse ke Cho. Chelete eno e ne e sa etsetsoa rona, e ne e etselitsoe batho ba metseng, ‘me ke rata chelete eno e ee metseng Mohlomphehi. E, haeba ho khetha ke ho bolela hore le tlil’o ipha chelete, ha ke karolo ea Iona. Haeba ho khetha ke hore le tlil’o ipha chelete ebe batho ba futsanehileng ba shoa ke tlala, ha ke karolo ea Iona.

Mohlomphehi, ke rata ke lielle litema. Ke lakatsa hore, Mohlomphehi, ha ke liella tema ke re chelete ena e ngata eo Letona le Khabane le re boleletseng hore e tlil’o sebetsa, ‘me ke lumellana le Iona hore e ngata. Ke na le lintho tse peli feela tseo ke ratang ke tle ke li bolele.

Ntlha ea pele, ke hore re lokela hore re boneng hore na mosebetsi o etsoang ke batho ba ts’oanetseng ho bona hore chelete ena e-ea sebetsa, e sebetsa hantle ho tsoela sechaba molemo le hore chelete ena e-ea baballeha.

HON. D.M. MOTIKOE (PR): Ke botsa Setho se Khabane se ke se nkhopotse hore na chelete ena e ne e reroa ke mang? Ke hore mona moo ho thoeng e tle e se ke ea oela ho Consolidated Fund hobane Metsi a Lihlaba haeba ke hopola hantle a entsoe ke batho ba se nang tokelo ea ho etsa lintho e le Masole, le South Africa e neng e le ‘Muso oa khethollo o sa lumelloeng ke lefats’e; feela lekhetlong lena ke re na karolo eona ena e ne e lokisoa boemong bofeng re tle re tsebe ho hoopla, Mohlomphehi, ha re etsa debate ka mona, re tle re tsebe ho tseba hore na re li etsa re ipapisitse le eng [litlatse].

HON. V.M. MALEBO: Kea leboha, Mohlomphehi. Metsi a Lihlaba a reruoe ‘Musong oa Masole, ‘Muso ono o ne o sebetsa le Afrika Boroa World Bank le International Monetary Fund (IMF) ‘me hoa ba ha ba le treaty e etsoang, eaba e ea saeneloa, treaty eno e entsoe ‘Musong oa Masole, treaty eno ke ena eo ‘Muso oa Democracy o e jeleng lefa, treaty eno ke eona e entseng hore ebe chelete e teng kajeno e kena ho Consolidated Fund, ‘me ha ho na motho ea e hanang, ha ba e hane feela ba bile ba e ja [litlatse] ba bile ba e ja ba fumana molemo ho eona, ‘me ba ke ke be ba e hana, ke bana ba teng ke ba shebile. Ha a ke a eme motho ea reng ha a e batle chelete eno hobane e entsoe ke Masole [litlatse] ha ba e hane hobane ba ipha lichelete ka eona. Ke batla ho ‘ mona motho ea tla ema a re o cho joalo.

HON. MEMBERS: Ke bana ba eme.

HON. V.M. MALEBO: Ke batia a eme ea reng ha a batie treaty eno. Joale, Molao oa Motheo le oona o entsoe ke Masole le sebetsa ka oona [litlatse] mohlomong Masole ana a entseng Molao ona e ka ‘n’a ba ke mesalla ea bona bane bao re neng re lelekoa ka bona ka mona ka har’a Paramente. Eno taba re sa ntse re tlil’o e bua, ha u nteleka ka Paramenteng ka Masole, u tsebe hore ha a ntse a ntelekisa, a mang a tla a u setse morao [litlatse le lerata] U tsebe a mang a tla a u setse morao, ‘me etlare ha re e bua, etlare ha re tsoella ka ‘nq’ane etlabe e le uena [litlatse]. Ke kamoo Masole a sebetsang kateng.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Le eabe le li kae litaba tsena Setho se Khabane? [lits’eho] Lintho tse hlaha tsee tseo le ntseng le li bua le eabe le li nka kae?

HON. V.M. MALEBO: Mohlomphehi, ke mpa ke khelosoa ke batho ba bonahalang ba cheseha haholo ke litaba .

HON. DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane, lilemo tsa hau ha li lumelle hore u khelosoe [lits’eho].

HON. V.M. MALEBO: Mohlomphehi, ntumelle thuto ke ‘ne ke fane ka eona, ke ‘ne ke fane ka thuto hobane ke ts’oanetse ke lemose batho hore ha ba sebelisa lintja tsa bona hampe tsa ka li tla ba loma le ‘na [litlatse le lits’eho]. Kea u leboha, Mohlomphehi, ke qetile.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Hoja ra ‘na ra qopetsa re khutla e se re ra qetella re bitsa batho ba bang lintja tsa ba bang. Ke ne ke re nako ea hau e felile.

HON. A.L. LEHOHLA (Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs and Public Safety and Parliamentary Affairs): Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke tlatsa Ts’its’inyo ena ea Letona le Khabane la Lichelete hore Likhakanyo tsena tsa Lichelete le Puo ena ea Iona e fele e qetelle e beuoe ka pel’a Komiti ea Kabo ‘me moralo oa Puo ena ea Letona la Lichelete joalo ka ha Litho tse ling tse Khabane li hlalositse, e its’etlehile holim’a litokomane tse ‘maloa, har’a tsona ke tokomane e bitsoang Vision 2020 le Poverty Reduction, Strateu Paper le tokomane e ‘ngoe hape kea kholoa ke litokomane tse ka bang ‘ne (4) tseo Budget ena e its’etlehileng holim’a tsona.

Tokomane e ‘ngoe ke eo rona re ileng Likhethong ka eona, eo re khethuoeng ho ipapisitsoe le eona. Manifesto oa Lekhotla la Puso ea Sechaba ka Sechaba 00 joale o fetohileng leano ea ‘Muso hore re kenye ts’ebetsong lits’its’inyo tseo tse ka Mohoong. Ke mametse ka hloko ha ‘M’e, Setho se Khabane, Khauhelo Raditapole a bua litaba tsa bohlokoa tse reng ha e le hantle e ne ekabe e le hantle hore ebe re na le ntho eo re bapisang ka eona le litaba tsa lipalo tseo re ipapisitseng le tsona ho bona hore na re fela re ea pele, re eme ‘n’qa e le ‘ngoe kapa re ea morao.

Ka lehlohonolo bahlanka ba Lekala la Lichelete le Meralo ba teng kamora’ rona ka mona ‘me ba utloa litaba tsena tseo Litho tse Khabane li li buang hobane ke litaba tsa bohlokoa tseo ha e le ‘nete li ts’oanetseng hore li be teng. Taba ea bohlokoa ke hore ha e le litokomane tsa mefuta-futa tsona li teng tseo Litho tse Khabane li ka li balang holim’a moruo oa Lesotho ho tloha khale-khale ho fihlela morao tjee, ho tla fihlela hona joale. Ke lumela hore litokomane tseno li fela li le teng, ‘me re ka itlhalefisa ka tsona empa e ntse e le hantle hore bahlanka bana e be ba mametse hore na Paramente e re’ng molemong oa hore e tle e tsebe ho phetha mosebetsi oa eona oa boalosi hantle.

Taba e ‘ngoe e hlahellang ha motho u mametse, ho bonahala re sitoa ho sebelisa lichelete ka sekhahla se lokelang, hore ha chelete e abuoe ke Paramente e fele e sebetse mosebetsi 00 e lebeletsoeng ho o sebetsa ‘me sechaba se fumane molemo oa taba eo. Litaba tsena kaofela, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, li hlile li bua linnete tsa hore ha re ntse re koetlisa batho bao re sebetsang ka bona ba sebetsang mesebetsi ena ba fele ba koetlisehe, ‘me har’a lintho tse ling tseo Sets’oants’o sena sa Lichelete se li bolelang ke taba ea ho koetlisa batho haholo. Ha esale e le boikitlaetso ba mebuso ea Lesotho eseng oona feela ho leka ho bona hore thuto e ea fumaneha, ‘me ts’epo e le hore ha thuto e fumaneha e tla tseba ho tsepamisa ntlafalo ea sechaba, hakaakang hona joale ha ‘Muso o hlile o ikitlaelitse hore ngoana e mong le e mong… ?

Letona la Thuto le tla tla tlisa Sets’oants’o sa Molao mona se reng ngoana e mong le e mong a fumane bonyane thuto ea mathomo ka ho tlamelloa hore a ee sekolong, e leng hore seo re ntseng re se etsa, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ho bokella litsebo tseno tse hlokahalang tsena tseo Litho tse Khabane li buang ka tsona. Ha litsebo tseno li le teng ka bongata bo lokelang re ka tseba ho ba le khatelopele. Empa rea tseba hore ha re ntse re leka ho eketsa litsebo tseno ho na le lira tsa khatelopele eno, ke ts’ebeliso e mpe ea tai. Bahlalefi ba rona ba bangata bao re ba koetlisitseng ka boima ba bang ebile e le litsebi, lingaka, ha u na ho makala ho fumana sebete sa hae se sentsoe ke tai [Ierata le litlatse]. Kajeno sera se seng sa rona ke HIV and AIDS ha re ntse re leka ho atisa litsebo tse ka tsebang ho thusa sechaba ho tsoela pele, ho na le sera se seng se boetseng se re amoha khatelopele eno. Leha ho le joalo, re ke ke ra khathala matla re lokela ho ‘na re sebetsa ka thata hore litsebo tseno li bokellane hobane naha efe kapa efe e ka tsoelang pele kapa e tsoetseng pele e nts’etsoa pele ke the human capital hore na u kentse chelete e kae ho koetlisa batho le ho ba ruta.

Joale, mohlomong ha e le mona re tsoa Likhethong, sechaba se buile, e ne e le taba ea bohlokoa hore na ha e le mona re hlokomela hore khahlamelo ebile teng ea lipolotiki ho Bahlanka ba ‘Muso ka bongata, taba ke hore na Bahlanka bao ba ‘Muso ba utloa ‘muso le seo ba lebeletsoeng hore ba se etse na hobane taba eno ea attitude is a contributoryfactor to the weaknesses that we have. Haeba bahlanka ba ‘Muso ba tla utloa motho ea kamora’ sefate, ba se ke ba phetha se lebeletsoeng ho bona, re ka lebella hore re tla ba le mathata.

Basebetsi ba ‘Muso ba utloe se hlokoang ke sechaba le ho hlompha qeto ea sechaba. Re tla ba le mathata ao nako eohle, re tla ‘ne re tlil’o lla ka lintho tseo ke lumelang hore ho ‘na are very natural. That it is important that when the budget has been put before the House and Parliament approves the estimates hore li e’o sebetsa, its only logical hore Parliament gets to know what happened, where has been the weaknesses, ke ntho e utloahalang eno. Ke lumela hore bahlanka ba Lekala la Lichelete le ba bang litaba tsena ba tla li utloa, they only make sense. Ha ho na ka mokhoa oo u ka tsoelang pele u sa tsebe hore na selemong se fetileng u ne u le ho kae in relation to the current year, eleng hore litaba tseno lia utloahala.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke etsa boipiletso lebitsong la ‘Muso hore in as much as Government is expected to deliver but then also it is our responsibility to change the mindset of the civil servants. What we have seen …

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso ka Hon. Malebo

HON. A. L. LEHOHLA: Ha ke batle ho botsoa. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, Hon. Malebo o tla fumana potso ha ke na le bothata. ‘Na ke rata hore Ntlo ena e Khabane e bue maikutlo a eona as to our performance. At the end of the day rona kotloisiso ea rona re le ‘Muso ke hore there is nothing that can contribute to progress than stability le ho bua litaba tsa naha ka khotso, “that’s what we are about.” Ha re na ho hong.

Mohlomphehi, likhakanyo tsena tsa lichelete tseo Mohlomphehi Letona la Lichelete le li beileng ka pele ho Ntlo ena li reretsoe ho re tataisa holim’a merero le meralo eo ‘Muso ka tumello le tlhohonolofatso ea Paramente ena ha likhakanyo tsena li etla ka mona hore ho e’o etsoa mesebetsi ea sechaba. Har’a mathata ao re shebaneng le ‘ona hona joale tjena ke boemo ba tlala e totobetseng hobane lipula ha li ea ba teng tse ka hlahisang lijo tsa hore sechaba se phele. Taba ke hore na ho etsahale joang. Likhakanyo tsena li na le chelete e beeletsoeng ka thoko ho bona hore na ho ka etsoajoang.

Ha ke kholoe hore ke sepheeo sa Ntlo ena le ‘Muso hore ho etsoe ahlama u je empa ka ha re hlola re etsetsana khang mona hore na ha ho thoe mesebetsi ha e eo ho boleloang eng, ‘na ke re mesebetsi ka hara’ naha ena e mengata empa ho tsoa feela hore na u rata ho lefa motho ea etsang eng. Ha naha ee ea

Lesotho e le lipekane le mangope a hlokang ho katoa le ho bokella metsi litaba tseno li ka etsoa ke batho ba motseng, ba sa hloke ho tla Maseru moo, mangope a le hona moo ba phelang teng, mosebetsi o le hona moo, joale bothata ke bo feng ba ho se ba lefe hore ba etse mosebetsi? Kamora’ lilemo tse hlano (5) banna le basali ba Basotho ba etsang mosebetsi ono naha eno ea bona e tla be na le lifate tseo ba li hlokang, ho na le thibelo ea khoholeho ea mobu eo Mohlomphehi Tona-Kholo a entseng Lekala le khethehileng ho bona hore taba ea mobu oa naha ena oa baballoa.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ho thoe mosebetsi ha o eo, che e kaba ho boleloa mosebetsi ka kotloisiso e ‘ngoe eo ke sa e tsebeng. Ha e le mosebetsi oona o mongata sebakeng sa ho ntlafatsa naha ena, eleng hore sechaba seno se tla phela se sa etsoe ahlama u je se hlile se kentse matsoho a sona ho etsa mosebetsi. Ke mpa ke re likhakanyo tsena li tla araba taba ea hore erekaha boemo bona bo bonts’a tlala ea nako e telele ho fihlela re ka lema ra kotula, e tlaba hantle hore sechaba se metseng le metsaneng ea Lesotho se ts’oarise matsoho ‘me ho etsoe mosebetsi o sa tloseng batho ma hahabo bona hore ba tlilo Iula Maseru mona kapa ba tle litoropong moo ba tla hloka moo ba Iulang, moo ba tla hloka hore na metsi ba a fumanajoang.

Mohlomphehi, budget ena e hahioe ka mokhoa 00 ka mafapha a mangata e reretsoeng ho Ioants’a bofuma moo bo leng hona teng. Haeba ‘Muso o nts’etsa pele leano la thuto e sa lefelloeng ke batsoali (free primary education) o bile o fepa bana likolong, haeba ‘Muso o ntse o thusa maqheku ebile o ba ekelelitse hore a fumane, ka holimo ho seo ba neng ba se fumana litaba tseno kaofela li Ioants’a bofuma. Ha bana ba ne ba sitoa ho ea sekolong hobane batsoali ba neng ba sebetsa limmaeneng ba khutletse hae, komelloe e le ka mokhoa ona, re sitoa ho lema le ho kotula, joale ho kene sera sena re qetang bo ‘m’e le bo-ntate metseng, sa HIV le AIDS ruri ha ke tsebe hore na hoja ‘Muso oa se ka oa hlalefa oa phahamela marole ka 1999 hore ho etsoe thuto e sa lefelloeng ke batsoali boemo e ka be e le ba mofuta Ofeng. Haeba komello e ka sebopeho sena, batsoali ba feletsoe ke mesebetsi, joale le HIV e ka sebopeho sena, ha ke tsebe moo bana ba ka beng ba le teng. Ketso eno e bile ketso e nang le chebelo pele ‘me e ne se ntse e le karolo ea ho Ioants’a bofuma. Ha ke tsebe hore na bo-ntate moholo le bonkhono bano ba etsetsang bana lits’omo tsa bohlokoa ba ka be ba le kae ka bana bano. Mohlomphehi, ke nka sets’oants’o sena sa likhakanyo tsa

lichelete e le nts’etso pele ea ntoa ea ho loants’a bofuma moo bo leng hona teng.

Mohlomphehi, Letona la Lichelete le bonts’itse hore litsela tse kenellang metseng, litsela tse kopanyang metse e meholo, litsela tse hokahanyang maloti li raliloe, li ntse li raloa le marokho a tsona ka cheleteng e kaalo ka M668,000,000.00 e filoeng Public Works. Ha ho pelaelo hore chelete eno e reretsoe hore Basotho ba eo kenya letsoho ‘me ba fumane mosebetsi e ntse e le karolo ea ho loants’a bofuma.

Mohlomphehi Letona la Temo le qhololitsoe ka mokhoa o otlolohileng. Ke ne ke mametse ha Mohlomphehi Tona-Kholo a re komiti ea tlhahiso ea lijo hoja ea phaphamela marole ea phahamisa maoto. Komiti eno e tla etsa joalo hore lipula tsa pele ha li fihla li fumane meralo e le teng ea hore ho eo nts’etsoa pele taba ea temo. Taba eno e teng, ba re ha ho sa na pula e tla na, che ka ‘nete le chabile[lits’eho] le chabetse sechaba sena sa Basotho.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, e ne se sepheeo sa ka ho bua halelele feela ‘na ke bona these statements ofpolicies and proposals tseo Letona la Lichelete le li entseng li reretsoe hore re be le khatelo pele. Hara lintho tseo ‘na ke li lebohang, ha esale rona e ntse e le kotloisiso ea rona hore ha Setho se Khabane Ntate Malebo se bua ka National Planning Board, kea e utloa taba eno ‘me sea bolela e ile ea ba teng. Rona one vehicle eo re lumelang hore e matla haholo tabeng ea ntlafatso ea sechaba ke local government eo ke reng re ile ra sebetsa ka thata hore e be teng [Litlatse le lerata]. Re na le tumelo e tiileng hore Setho se Khabane Ntate Malebo taba eno le eona e hlaha ka hara Molao oa Motheo. Setho se Khabane haeba se ka hopola hore na Molao oa Motheo o kene ts’ebetsong neng ‘me na local government eo le neng le lebelletse hore ea phethahatsoa e ile ea re nka nako e kae hore re e phethahatse ka selemo sa 2005 ho tloha ha Molao oa Motheo o kena ts’ebetsong, u ka bona hore na lintho tse ling li le ntle ha kaalo li nka nako e kae ho phethahala. Late Honourable Speaker Kolane o na ba lutse Setulong sane se ileng sa cha ka 1998 ha a bolella tse ling tsa Litho hore:

Local government, Hon. Members ke molao o moholo, re ka ba ‘na ra qhalana mona o ntso s ‘o be teng hobane o ama puso ea naha ka mokhoa o tebileng

Ke etsa concur and agree with Hon. Speaker Kolane. It took us a long time, haeba re ka hopola re tla hopola hore ho ne ho ena le batho ba loants’ang hore local government e se ke ea ba teng. Ba ne bile ba botsa hore na re na le potomane e lekaneng hore re etse hore e be teng [liatla]. Joale batho bano ba neng ba re botsa ba ile ba re bula mahlo hore athe ntoa ee eo re e loants’oang ke hore re se ke ra kenya local government ts’ebetsong ha e re ha ho ts’oanetsoe ho etsoa molao ba bang ba bua lipotomane. Ke mohla re tla makala. Ke re le kajeno ho ntse ho ena le batho ba sa e ratisiseng local government feela rona re nka e le motheo oa puso ea sechaba ka sechaba ‘me re tla e matlafatsa, re tla etsa lithupelo, re rupele batho bano. Haesita the central government eo e sale e ntse e le teng uena, Hon. Member, u ntse u bua mathata a eona, u ntse u re ha re na sets’oants’o sa hore na selemong se fetileng re sebelisitse lichelete joang what more of local government, this infant e se ntse e rohakoa ho thoe ha e etse letho. Haesita central government e phetseng nako e telele ha kaalo e ba ho buua joalo, ‘na ke ke re che, let us be fair [liatla] hobane local government ke ‘Muso oa bohlokoa o amang sechaba moo se phelang teng. Batho bano ba ts’oanetse ho koetlisoa hantle. We must exercise patience hobane taba tseno are veryfundamental. Haeba le ka nako ena central government e ntse e ena le mathata re ka reng ka local government? ‘Na ke bona re ba hlokela toka ha ho se ho thoe na e etsang, e entseng, I don ‘t think that is a fair assessment.

Mohlomphehi, we will continue, we are providing in this budget support for local government and local authorities hore ba matlafale ba tsebe ho tla etsa mosebetsi oa bohlokoa oa sechaba.

HON. V. M. MALEBO: Mohiomphehi, ke botsa Moetapele oa Ntlo hore na u hlile u tiile ha a re local government e nka sebaka sa National Planning Board na. Na ke mo utloa hantle.

HON. A. L. LEHOHLA: Che, Hon. Malebo, I am not even attempting to say that. Ke ne mpa ke u supisa hore let us not have double standards. Kea e utloa National Planning Board kea tseba e ile ea ba teng feela equally you must say the same thing with equal force ka taba ea local government. rona Re le lekhotla le busang (LCD) ho rona local government is just as important if not more important than National Planning Board, I’ll tell you why National Planning Board has run into, not difficulties but challenges, re ntse re leka ho fumana to delineate taba ea hore na joale Lekala la Meralo ea ‘Muso which is charged with that responsibility joale Iona relevance ea Iona e tlaba efeng haeba National Planning Board e tla etsa meralo ka ‘ngena e etse joang le joang. Lintho tse ling li ntle pampiring but in practice they have difficulties. The relationship between the National Planning Board and the Ministry of Development Planning unless we have harmonized and dove tailed the activities we could already see complications tse hlokang hore li otlolloe hantle. Eleng hore they may well be a law that comes in e tlil’o otlolla litaba tseno tsa hore na ho tle ho sehoe meeli joang hantle e le hore lintho tseno li se ke tsa fetoha a nightmare.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, we could jolly have a National Planning Board. We have had it, e ile ea ba teng. It couldn ‘t work, we wanted it to work absolutely, but it couldn ‘t work. Ke tse ling tsa lintho tsena tse ntle pampiring empa ts’ebetsong then they have difficulties. What are the responsibilities of the Minister in relation to the National Planning Board. Is it advisory to the Minister? Does it supervise the Minister. Those are the issues that have to be clear hobane Lekala la Development Planning it is tasked with exactly those responsibilities. Taba ke hore na ntho ena e tla sebetsa joang. It makes nonsense of everything unless or until those things are properly defined [litlatse le lerata].

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, I don ‘t think seriously ho na le motho ea ka hanyetsang National Planning Board. We are allfor it feela joale bothata ba rona ke ba hore lintho tsena li ts’oanetse li otlolohe li tle li tsebe ho sebetsa. Ha hona thuso to have them and then find they are not working. Qetellong ke mathata feela ho feta ho rarolla bothata ba sechaba. To show our goodfaith and good intension, National Planning Board e ile ea ba teng e okametsoe ke bo Dr. Moteane, the veterinary surgeon le ba bang, but truly speaking taba tseno li teng li ntse li hlahlojoa ‘me li tla otlolloa in due course.

Ke ne ke re Hon. Malebo a se ke a khathala matla. A hopole horefrom 1993 to 2005 ke lilemo tse kae local government e le sieo, exactly 12 years e ntse e batloa ke Molao oa Motheo. Ha nkaba ka utloa u ena le matla le puo e matla, taba ke hore feela ho ne ho ena le batho ba reng na re na le potongoane, do we have the muscle to bring about local government ‘me ba e hanyetsa. Ba bang ba bona ba ne ba tsamaea le uena, Hon. Malebo, don ‘t forget [litlatse], le lipuo tsena ba ne ba li bua in your presence. ‘Nete ke hore in your definition of local government it also includes the chief and I know you are very happy [litlatse] Absolutely u ne u ntse u khotsofetse athe rona re re babusi ba busoe ke babusuoa. Re re u khethe batho mono as local authorities and local government. I was a Minister of Education, I have grown to be the Deputy Prime Minister (Litlatse le Lerata). . . joale ke ne ke re I have a passion for education hobane ke tseba hantle hore ha thuto e nepahetse, and we are not even claiming that it is right. Ha re re le hore e nepahetse, feela rona kutloisiso ea rona ke hore ngoana e mong le e mong a fumane thuto ea mathomo. ‘Muso o rerile ebile o abile chelete sebakeng sa thuto e bohareng. Ke ile ka utloa Litho tse Khabane mona li bua ka taba eno ea hore li bona budget ea thuto e eketsehile haholo, rightly so, it’s a logical consequence offree primary education. And now those children are entering secondary education and teachers have to be there and facilities have to be there. Taba eno ea utloahala, it is clear to my heart. Taba eno ea thuto ea bana ba sechaba e pelong ea ka hobane ha ho na tsela e ‘ngoe eo re ka tsoelang pele, eo re ka bang le mofuta oa batho bano bao Hon. Dr. K.D. Raditapole a ntseng a bua ka bona hore na Where are the statisticians. Where is the analysis ea budget e fetileng and its performance? Ha re se na batho bao re tla ba nka kae, hobane batho bao ba tla tsoaloa ke thuto? We need them yesterday, ‘me re tlameha ho ba le bona.

Ka lebaka lena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke re har’a tse ling tsa bohlokoa tseo likhakanyo tsena ii li supang ke hore Lekala la Thuto le boetse le ekelelitsoe chelete, Recurrent Budget as well as Capital Budget hore re tle re tsebe ho tla tla araba litlhoko tsa bana ba sechaba le thuto ka kakaretso. Kea tseba hore re ntse re kolota Ntlo ena e Khabane litaba tsa National Manpower Development Secretariat. Mohlomong Litho tse Khabane tse ling li ka ba ‘na tsa nahana hore taba eno re e lebetse, ha rea e lebala e ntse e sebetsoa ho fihlela re e otlollotse. Ngoana e mong le e mong ea nang le tokelo a be le tokelo ea ho fumana thuto e phahameng.

Mohlomphehi, kea khotsofala hobane taba ea sepetlele se seholo se nyoloha hantle haholo, Kanana ena eo e neng e le ea Honourable Dr. M. Phooko, joale e se e le ea Hon. Dr. Ramatlapeng e nyoloha hantle haholo, sooner or later e tla be e le sepetlele, referral hospital hona mona, joale re tsoela pele.

SETHO SE KHABANE: Moo liofising? (Litseho)

HON. A.L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motiatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha e le ‘nete ho tsoaloang ke botsitso ba naha ke khatelo pele. Hona joale the Honourable Members ba re litaemane li nkoa feela.

HON. V.M. MALEBO: Li nkoa feela le joale.

HON. A.L. LEHOHLA: Rona re re litaemane tseo tsa sechaba ‘Muso

HON. DEPUTY SPEAKER: Haeba li nkoa feela tsamaea U e’o li phaka.. …(Lits’eho).. …

HON. A.L. LEHOHLA: ‘Muso o nkile bohato bo matla ba hore litaemane tseno li tlil’o tla tsoela sechaba molemo. Ha ntlafalo e ntse e ba teng, sechaba sa Basotho se tla ‘ne se eketse shareholding ea sona mono litaemaneng tseno e le hobane e le taba ea bohlokoa eno ea hore litaemane tseno li chekoe, ‘me seabo sa sechaba sa Basotho se ‘ne se nyolohe ka mono ka limmaeneng tseno.

Mohlomphehi, ha ke kholoe hore Ntlo ena e Khabane e re ‘Muso o kene khoebong ea ho cheka litaemane e re ho le tjena e be sa le e le literaeke tse sa eeng moriting. Ha ‘maene o se o sa etse phaello (profit) ebe batho ba ntse ba Ilela ‘Muso, empa those investors ba ka mono hona joale as we read, ha re bala likoranta, re bala ho internet rea bona hore ka lebaka la investor confidence batho ba bangata ba batlang ho tla tsetela mona Lesotho.

HON. V.M. MALEBO: Ke hobane ba nka feela ha ba qeta b’a tsamaea.

HON. A.L. LEHOHLA: Kea e rata eno ea ho nka feela hobane uena Honourable Member, convenientlyforgets hore ha ho fanoa ka sets’a seno sa Letamo la Katse, joale ho se ho entsoe letamo, somebody conveniently comes and says, Van Sail, ho ts’etsoe metsi holim’a litaemane tsa ka (Litlatse) And I want money. Somebody support Van Sail against Lesotho hore Van Sail a ts’elisoe hobane sets’a seo a neng a se fuoe sa litaemane se koaetsoe ke metsi a lihlaba. And that you conveniently forget Honourable Member, and probably some of the problems we get arise from that. Joale ke ne ke re ha re ntse re bua re hop hopole… .(Lerata)… ..(Litlatse)

HON. V.M. MALEBO: Re re e thibe.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Order!

HON. A.L. LEHOHLA: Ke ne ke re re se ke be ra itebatsa litaba tseno (Lerata)

HON. DEPUTY SPEAKER: Order please! Order! Order! (Lits’eho) Order, Van Sail.

HON. A.L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ifwe are into go things tsa litaba tsena re tla li bolela (Lits’eho le litlatse)

Mohlomphehi, ke ne ke re in the last three years this country has experienced an unprecedented visits tsa batho ba boemo. Ka lebaka lefe na? Ke hobane botsitso le khotso li le teng, ‘me ke hona moo re ts’oanelang ho hatela teng, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Kajeno ha se lekunutu hore litaba tsena tse neng li ntse li buua tsa Millenium Challenge Cooperation of United State ba tla tla, ba ea tla. The European Union ba ea tla, they have a cherry on top haeba Lesotho le tsitse and there is good governance. Joale ke re na haeba . . .

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourable Machakela, u ipotle (Lits ‘eho). . .

HON. A.L. LEHOHLA: Joale haeba batho ba re ba ka abela Basotho over M2 billion in the next three, five years ho tla holisa moruo oa Lesotho le ho holisa Lesotho, eba ba ka tla thusa Lesotho ho aha li clinic tse over 96 ha re ntse re bua hona joale, eba batho ba re ba ka fa Lesotho Ml billion with a cherry on top ea over M90 million haeba Lesotho le busoa hantle. Ke mang ea ka hanyetsang litaba tseo e le hore naha ee e tsebe ho tsoela pele. Lichelete tseno li teng hore li tlil’o tla tsamaisa naha ena. Taba ke hore na Paramente ea Lesotho ebe (lerata) Ebe mohloli oa ho hloka botsitso ka har’a naha o ka Paramenteng ha e ts’oanela ho etsetsa naha ee khatelopele. Over and above budget ena ea Iona in the next three, four years le tla be le abetsoe over M3 billion ho tla nts’etsa naha ena pele. Joale ebe re lutse moo re etsa likhang tsa lintho tse sa re nts’etseng pele. ‘Na ke re re ts’oanela re

ke re inahane hantle. We must keep our eye on the board hobane haeba priority ke ho loants’a tlala, ke ho loants’a HIV le AIDS, ke hore metsi a be teng ka har’a naha ee, then ke bona eka (Lerata) that M3,5 billion ha e sebelisoa hantle e tla tla nts’etsa sechaba sena sa Basotho pele ho feta nako eohle eo re kileng ra e nahana.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourable Deputy Prime Minister you may wind up, you are left with land 1/2 minutes.

HON. A.L. LEHOHLA:                  Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa

Lipuisano, ‘na ka ‘nete ke re Sets’oants’o sena sa Molao le puo ena ea Letona le Khabane la Lichelete ha li ka tsa shejoa in its proper context, ea utloisisoa hantle

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Mpharane.

HON. N.C. RAMAKATSA (Mpharane):                 Mohiomphehi Motlatsi oa

Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa hore Motlatsi oa Moetapele le Motlatsi oa Tona Kholo ea naha ena a ekeletsoe nako. Ke utloa a ts’oere hantle mono moo a ts’oereng teng.

HON. A.L. LEHOELA: Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ba tlise metsi…(Lits’eho le liatla)…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! le chabile haholo ho batiahala metsi.

Question put and agreed to

HON. DEPUTY SPEAKER: U ekelelitsoe nako, Honourable Minister Leader of the House.

HON. A.L. LEHOHLA: Mohiomphehi, metsi ha ke a bone. Kea bona ba teraekile ba hana ho mpha metsi. Mohlomphehi, ha re ka ra sheba leqephe leno la 12 moo Mohlomphehi Letona la Lichelete .

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Maphalla.

HON. S.P. MAPHALLA (PR): Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha u qeta ho teka kopo ea Setho se Khabane sa Mpharane joale u batla maikutlo a rona re le Ntlo, ke utloile Setho se seng se le seng se re “che” ka ‘nqena. Joale ke ne ke re na le moo ho etsoa collection of voices kapa motho eo a le mong a ka sitisa kopo e joalo na?

HON. DEPUTY SPEAKER: ‘Na ke utioile Setho se soasoang.

HON. S.P. MAPHALLA: 00! O ne a soasoa! A se ke a soasoetsa ka Paramenteng ka mona.

HON DEPUTY SPEAKER: Ke utioile Setho se soasoang, ‘me le uena u ‘ne u soasoe ebe kea u tlohella.. .(Lerata). Tsoela pele, Honourable Leader of the House.

HON. A.L. LEHOHLA: Mohlomphehi, ke mametse ka hloko ka ‘nete taba e buueng ke Honourable Rakuoane, empa a le sieo hona joale. O buile litaba tsa bohlokoa, tse kholo not that the Honourable Members ba buileng ha ba bua litaba tsa bohlokoa. Taba eo a e buileng eo a reng ekaba hantle hore Ntlo ena e Khabane e tlil’o tla rua tsebo holim’a hore na taba ena ea Free Trade Arrangements tse ntseng li buisanoa e bolela eng tabeng ea SACU Receipts moo Lesotho le fumanang karolo e kholo. Ha re ka ra sheba mona re tla fumana hore karolo e kholo ea chelete e kenang ke e hlahang mono selekaneng seno sa rona le South Africa, Botswana, Namibia le Swaziland. Rona Lesotho leha e le joalo re ntse re fumana ka tlase ho linaha tseno kaofela. Karolo e kholo ea chelete, e tsamaisang ‘Muso oa Lesotho, e hlaha mono ho SACU. Taba ke hore na haeba joale Free Trade e tla tla etsa hore lichelete tse hlahang mono li theohe ho tla etsahala joang? Potso ena ‘Muso o ntse o botsa Letona la Lichelete le Matona a amehang le linaha tsena tse ling hobane kutloisiso ea rona ke hore haeba re kenela lilekane, lilekane tseno haeba ke tse nang le ‘nete ka hare ho tsona, li lokela ho nyolla boemo ba rona ho e-na le hore li bo tetebetse.

The European Union is a typical example ea selekane le litumellano tse ileng tsa ntlafatsa linaha tse neng li bonahala li fokola moruong. Haufinyane ha ke bua baeti ba bohlokoa ba bileng teng ka har’a naha ena re ka bua ka Prime Minister ea Ireland. Prime Minister enoa har’a tse ling tseo a ileng a

li bua and the Prime Minister ea Ireland and the President ofIreland ba bile ka har’a naha ena, ntho e ‘ngoe e kholo eo ba e buileng ka Lesotho le hore ebe ban a le commitment le kutloisiso ea hore eba bat eng Lesotho, ke hobane re entse khetho e nepahetseng. Ea pele ke ho tsetela thutong ka mokhoa o matla, le ho bona hore re ntlafatsa thuto. Re tla tsoela pele ho etsa joalo hobane tsela e botsoa ho ba pele. Banna bano ba bolela hore le bona e ne e le naha e futsanehileng ka mokhoa o tsabehang feela ba ile ba nka nako ba tsetela thutong, ‘me kajeno ba kotula litholoana tse molemo. Batho ba bona ba ileng ba ea America, batho ba bona ba ileng ba qhalakana le linaha tsa Europe, batho ba bona ba ileng ba ea Britain, ba khutletse Ireland ba na le litsebo, joale moruo oa Ireland oa tlokoma. Ke ka lebaka lena ba tsebang hore re thusa har’a tse ling.

Taba e kholo mono ke hore le eona European Union e ile ea tseba ho tSehetsa linaha test fokolang bo Portugal, Ireland joalo joalo, ho li matlafatsa hore li hole moruong. E leng hore le rona re re haeba re tla kenela this Free Trade Arrangement test ntseng li buisana, kutloisiso ea rona le seo re tla se tsitlallela ke hore tokiso eno e se ke be ea re theolela katlase ho moo re leng hona teng. Na re ka kenela selekane se tlil’o re khama molemong oa eng, hobane haeba SACU ke ena re ntse re tseba ho fumana a life line; ke ho bolela hore haeba re kenelafree trade area eno it can impact negatively on Lesotho or some other members of the free trade area. Kutloisiso ke hore the stronger members of the free trade area will empower the weaker ones. Ho fihlela mona Lesotho re ntse re balelloa har’a the least developed countries, ‘me we are the least developed country in the SACU Area. Mabaka ha a thata ho fumaneha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Lebaka e le hobane we can make a comparative study ea hore na ho ‘nile hoa etsahalang. The one reason that stands out kajeno ho hlakile hore naha ha e se na botsitso ruri e ke ke ea tsoela pele.

Ha Manyesemane a siea Botswana, it was but nothing, e le lehoatata feela la batho ba ruileng likhomo tse linaka litelele, but because is that country was stable and continued to be stable, they are where they are now. The challenge is with us now hore na rona re tla lumela hore nako eohle ha re tsoa likhethong naha ee e reketle e tsitsipane and get traumatised joale feela re ‘ne re lebelle hore ho tla tsoeloa pele joan [Liatla le Lerata]. How will that happen? Ka lebaka lena, Mohlomphehi Motlatsi oa motsamaisi oa Lipuisano, ‘na ke ne ke re I have personally traversed that cause.

Ke ntse ke hopola hantle ha ke buisana le Mapolesa ana a heso a Lesotho ka 1994. Ke ne ke le boipusong ka South Africa ka mane ha ke bitsoa ho thoe Mapolesa ke ana ha re tsebe hore na ho etsahalang, eaba ke fumana litaba li le moo li neng li le hona teng. Puo ea rona le banna bano ha ba kena ka ofising ea ka ba hlometse haholo. Joale ‘na ke re; “banna la kena ka ofising ea ka le jarelletse hakaale-kale molato?” Ha ke na le hona ha mokhoephetsanenyana feela. Ba ile ba re ho ‘na [Lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Litho tse batiang ho kakasoa ha li se ke tsa sitisa tse sa batleng ho kakasoa [Litêeho le Liatla].

HON. L. LEHOHLA: Eaba ba re ho C na: “u se ke ua ferekana, Minister, ha rea hlomella uena litaba tsena ke litaba tsa rona koana banneng mane, uena re tlil’o bua le uena”. Joale ra qala ho bua. Ba re: “Ha e le moo re batla chelete, na ekaba ‘Muso oa Lesotho o ke ke oa bua le ‘Muso oa Botswana” Eaba kea ba botsa hore na re buueng le ‘Muso oa Botswana. Bona ba bolela hore o ba kalime chelete e tla ba lefa. Ke ile ka ba bolella hore ha ho na naha le e ‘ngoe e ka fang batho chelete e tlil’o ea pokothong, chelete e fanoang ke ea ntêetso pele ea naha. Joale feela ak’u arabeng potso ena: “why do you think Botswana has the money? Ke ka lebaka la eng ha le nahana hore re ka ba ra ea Botswana ra ea kalima chelete hore le tlil’o lefuoa”? Ba ile ba hoara-hoara. Joale eaba ke re ba eme ke ba bolelle ‘nete hore lebaka le leng ke botsitso ba naha. Ha rona re ntse re Ioana moo, re kena ka ofising ea Letona ka lithunya, bona ba Ielekisa masholu b’a têoara. Joale rona re kene ka mona, ha esale naha ena e hloka botsitso, ‘me ha re sa etse hore botsitso bo be teng, ha re na ho tseba ho fumana chelete ea ho lefa Mapolesa a rona. E leng hore the message was as early as then loud and clear hore naha e têoanetse hoba le botsitso, then the country can move forward.

Ke ntse ke tiisa hore haeba re ka fa Budget ena ea Mohlomphehi Letona le Khabane le ‘Muso hore e kene têebetsong e sebetse, much sooner than we

would expected, re tla be re tsoile boemong bona ba the least developed country, ‘me re hatela pele joalo ka naha e ‘ngoe le e ‘ngoe, haholo-holo tsena tse ho region, hobane hona joale tjena as it is we are the sick man of the region. Feela joale taba ke hore na ke ‘nete ho joalo na ha u nahana hore linaha tsena kaofela ha tsona li qopilitse mona Lesotho. Bana ba tsona ba

rutuoe le batho ba litulong tse phahameng leha re ntse re bua tjena, ke ba keneng sekolo mona. Joale hona tjena Lesotho mona metsi a lukehile.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re ‘na ha ke ntse ke le Letona la Thuto, Dr. Gausitwe Chiepe was the Minister of Foreign Affairsfor Botswana joale a qetella e le Letona la Thuto, o ne a mpelelle a re: “ke u joetse liofisiri tse neng li tloha moo Lesotho li tla mona Botswana tsa mofuta ofe kapa ofe you name it, ba ne ba nkoa e le senior people ho rona Batswana.” Taba eno le kajeno re ntse re e hlompha hobane e ne e le ‘nete, e ntse e le ‘nete. Taba eno joale le kajeno re ntse re e-s’o ka ba re iphumana, re ntse re tlameha ho ba le mathata a mofuta ona 00 re nang le oona.

Joale ke ne ke re, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, kopo ea ka ke hore setêoantêo sena sa lichelete, likhakanyo tsena le Puo ena ea Letona re ke re e ahele lesaka re le Ntlo ena e Khabane hore re ke re boloke khotso re fe ntho ena sebaka. Ke ne ke re leha [Litêeho]. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ho hola ke ho bona. E mong oa borakhali o re : “hao! Bana baa ba ngoan’eso ha esale ba lula ba Ioana ba sa utloane, lintho li kena fesheneng lia tsoa. Lehloeo lee la bona ha le sa tsoa fesheneng?” [Litêeho le Lerata].” Ke ne ke cho joalo, Mohlomphehi, ke re oeee, ka ‘nete likhathatso tsee ha li sa tsoa fesheneng ra ka ra etse mosebetsi oa sechaba. Here is the Budget e reretsoeng ho ntêetêa naha ena pele. Na re ke keng ra e fa sebaka molemong oa sechaba sona see se re khethileng? Kajeno ka mose ka mono ho na le batho ba re khethileng Maseru mona, na le bona re se re ba hlokela toka le molemo oa hore re ke re tlil’o ba sebeletsa ha e le moo ba re khethile ka bongata bo bokaale-kale?

Ka lebaka lena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re Letona lena le beile these motion ka pel’a Ntlo ena, ‘me têisinyo ena e ipapisitse le Polelo ea Motlotlehi, Vision 2020, PRSP le mohoo oa rona re le Lekhotla le Busang. Rona re ne re utloa eka taba ea hore ebe sechaba se re khethile, ehlile se re file authority eno ea hore mohoo ono oa rona is authentic. Ho têoanetsoe ho tataisoa ‘Muso hore o tsebe ho tsoela pele ke liprogramme tsena tse reretsoeng ntlafatso ea sechaba.

Ka lebaka lena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke na ho lebala ha re koala Paramente ea Botêelela hore ke ile ka Ila hona ka -65-

har’a Ntlo ena, ka meketsa ka taba ea khotso le botsitso hore hoja ra sebeletsa khotso le botsitso ba naha ena. The late Dr. Ntsu Mokhehle said; “haeba sekepe sena se qoela, se tla qoela ka rona kaofela ha se na ho noeloa ka lehlakore lena le ka nqena feela empa se noela ka rona kaofela”.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha e le taba ena ea Bohahlauli eona ka ho otloloha, ke eo ka ‘nete ha e sebetsoa hantle e ka re ntêang bofumeng, ebile e le mofuta oa khoebo o ka eang bathing ka ho fapana le likhoebo tse ling tse sitoang ho ea bathong habonolo. Mona Lesotho hona tjena Basotho ba ne ba tloaetse industry ena ea transport e le ea bona, ‘Muso o ba tlohelletse oona. Ke eno e matsohong a bona le ena ea bohahlauli. Ke re ke e ‘ngoe eo potentially e ka bang matsohong a batho ba e sebetsa.

Ke na le bothata if people politicize business, ha batho ba kenya khoebo lipolotiking, I have a difficulty [Liatla]. Then I have a problem [Lerata]. Haeba beng ba litekisi (taxi) ha ‘Muso o ba tlohelletse khoebo eo hore ba e sebetse joale eba ka letsatsi le leng ha ba ee mosebetsing…. [Lerata].

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Potso ka Setho se Khabane….[Lerata]. Ha ke mo fe, Mohlomphehi… [Lerata].

HON. L. LEHOHLA: Joale ke ne ke re, Mohlomphehi, ‘Muso o ikemiselitse ho thusa bahoebi ba banyane, bahoebi ba bohahlauli. Joale ‘na ke re bahoebi ba Basotho ba mpe ba hlalohanye litaba tsena tsa khoebo e le hore ba rue kutloisiso e le ‘ngoe, ena ea hore taba ea chelete ka har’a naha le ho nyolla moruo ke ntho ea bohlokoa ka mokhoa o têabehang. ‘Muso ha o na moo o fumanang chelete teng ha e se hona ho bakhafi bano ba khafang. Ho hola ha khoebo ka har’a naha ke ho bolela ho hola ha litêebeletso tsa sechaba le ntlafatso ea sechaba.

Ka lebaka lena, Mohlomphehi, kea ipiletsa ho bahoebi hore rea tseba hore le na le maikutlo litabeng tsa sechaba, ‘me tabeng eno ha re na khang feela ha e le taba eno eona rona re e bona e se molemong oa khoebo ka har’a naha ena. Haeba khoebo e ka isoa le ho etsoa politicize ka tsela eona eo, re re taba eno e se ke ea etsahala. Haeba re tla thusa hore ho be le khoebo eno ea bohahlauli ‘me re lumela hore bo-ramakoloi le bahoebi ka mofuta-futa ea bona ebile ‘Muso o ikhathalitse.

Letona le boletse mona hore ‘Muso o hlokometse bothata bono ba hore bahoebi ba se ke be ba lefuoa ka nako. Government has now decentralized litaba tsa procurement, ke eona taba ea tefo ea bahoebi e le hore ‘Muso o se ke oa liha likhoebo. Ke kopa hore le ka nqa e ‘ngoe kea ipiletsa ho bahoebi hore bahoebi ba na le ho lihela vote, ‘me le ka etsajoalo hantle feela ha le ke keng la hlalohanya khoebo le vote ea Iona ka tsela e nepahetseng joale eno e tla ba bothata. Haeba the taxi industry has been politicized, then the Government will introduce public transport. Etsoe e ne e se ntse e le teng schedule feela taba eno e hlokomeloe hore [Lerata] ha re e nyonyobisi, it is not a secret.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! It is time for tea break.

4.00 p.m

HON. DEPUTY SPEAKER: Tsoela pele, Hon. Minister ka litaba tsa hao.

HON. L. LEHOHLA: Ha ke tsoela pele, Mohlomphehi, taba ena ea Metsing-a-Lihlaba kea khale ha se taba ea hona joale, ‘me phethahatso ea eona e entsoe ka nako eo e entsoeng ka eona. Rona ba bang re ile ra ‘na ra e nelehetsana ‘me ha ho pelaelo hore taba eno ea morero oa Metsi-a-lihlaba ebile morero oa bohlokoa naheng ena. Litsela tse ntle tse thata li entsoe tse eang mono ‘me tsa atametsa sechaba se phelang mono hore se tsebe ho tsamaea. Taba eno ke taba ea bohlokoa ka mokhoa o t:abehang bophelong ba sechaba, ‘me lichelete tse hlahisoang ke metsi-aLihlaba li kentsoe mokotleng oa sechaba ke ‘Muso. Taba eno ke taba ea bohlokoa ‘me ‘Muso o hlokometse bohlokoa ba hore mehleng re ne re rapela pula e na empa kajeno boemo ba komello bo teng ke hore re bone hore ho bokelloa metsi ka botieo. Lichelete tsona tseno tsa Metsi-a-Lihlaba li hlile li reretsoe hore joale li tlil’o ntlafatsa taba ea metsi..

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso! Qala potso u se ke ua ‘na ua soka.

HON. P. MACHAKELA: Ke ne ke re ke utloile Moetapele oa Ntlo o buile litaba tsohle tse hlahang mona tse builoeng ke Budget Speech. Ke ne ke kopa hore a tle a thetse lentsoe le le leng feela leo ke bonang eka o batla a lebetse ho le bua, le teng le reng nepotism, a tla ke a le ame le Iona hore na ehlile o reng. Kea leboha, Ntate…[Lerata].

HON. L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motlatsi oa motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke ile ka…..

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! O ne a erne ka potso feela ha a e-s’o ka ba a e etsa potso mona [Lerata]. Ema u botse.

HON. P. MACHAKELA: Na u ka ntlhalosetsa hore na ebe Letona le Khabane le ne le reng ha le bua ka nepotism hore e teng. U ke u re hlalosetse hore na le hona e hokae. Na a ka re hlalosetsa hore na.

HON. L. LEHOHLA: Mohlomphehi Motlatsi oa Lipuisana, ke mpa ke tsieleisoa ke Setho se Khabane Ntate Machakela, hobane joale ke re haeba ntho ena ke potso, it’s a very loaded poison eo ke sa tsebeng hantle hore na ho thoe ke reng. Joalo ka ha Litho tse ling tse Khabane leha ke sa bue le ba fatSe, li re o ne a ka ichebela eona ka ho dictionary, empa ha ke tsebe sepheo sa Setho se Khabane ka ho bua ka taba eno. Leha ho le joalo haeba se bone mona Letona puong ea Iona le buile ka nepo, kea kholoa ho hakile hore ehlile le itse e tla loantSoa moo ebang e teng.

Ka hona ha ke kholoe hore e na le bothata taba eno ea ho loantga nepotism ‘me haeba ho na le ntho e ka senyang tSebetso, ke ha nepotism e ka bonahala e le teng ka har’a ‘Muso. Joale mohlomong Setho se Khabane se ka be se ntse se tobile taba sa nontSa taba ea sona ra utloa hore na se re se bona kae nepotism hobane ha ke kholoe se e bua feela out of nothing, o na le mabaka a ho cho joalo. Ka hona ke lumela hore ka nako eo se buang se tla e supa moo se e bonang se re supise eona, haeba ho bonahala re hloka ho hlalosa re se hlalosetse hore na ebe hoo e leng taba ke hofeng.

Leha ho le joalo, Mohlomphehi, ehlile ke bua ka phatla e phahameng hobane ‘na kutloisiso ea ka e phethahatseng ke hore motho e mong le e mong ea fuoang boikarabello, ‘me a itoanela tSebetsong ea hae eo a a fuoeng, ehlile o ikana a tla Phela ho latela kano eno eo a e fuoeng. It is not a secret that my brother is a Chief Justice of this country and I am also Deputy Prime Minister of this country by Law. Ha ekaba ntho eno mahlong a batho ba bang ho ka thoe it ‘s a nepotism, I would say that is not so. He has a lawful office that he has taken and I have a lawful office that I have taken and that is very clear to us. We are very serious about boemo bono boo re bo filoeng

ka har’a naha ena, ‘me ha ho na le ka letsatsi re ka buang eng kapa eng rather than taba ea [lerata] ehlile kea u araba, Ntate.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso.

HON. C. S. MACHAKELA: Mohlomphehi ke utloa eka mohlomong.

HON. DEPUTY SPEAKER: What is it your point oforder?

HON. C. S. MACHAKELA: Ke ne ke re, Ntate, ha ke ne ke bua ka potso ke ne ke bua ka ntho e ngotsoeng mona…

HON DEPUTY SPEAKER: What is yourpoint oforder? …

HON C. S. MACHAKELA: Ke hona ha ke ne ke re ke ne ke ‘motsa ka Speech sa Letona la Lichelete hore na, ke ne ke sa re mohlomong…

HON. DEPUTY SPEAKER: Tsamaiso e robiloe kae, Honourable Machakela?

HON. C. S. MACHAKELA: E robiloe ka hore ebe u nkukajoale ka ha eka ke bua ka eena… [lerata] . . . E hlile ke ne ke botsa potso hore ehlile Letona la Lichelete le bua ka hore nepotism, corruption ehlile…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! U tia ema u kalle. [lerata] Don ‘t make a Point oforder as pretextfor debates. [lerata le liatla]

HON A. L. LEHOHLA: Ke ne ke hlile ke re, Mohlomphehi…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! U se u lebetse hore na uena u ne u tsamaisoa joang?

HON. A. L. LEHOHLA: Ha re 1e ka Lekhotleng 1a Sechaba ka mona, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ka lebaka lena re sa lokeleng ho botsa potso tse ka etsang inpute or anything like that of improper motive. Joale ke ne ke hlile ke re ‘na ke hle ke bue taba, ke e tobe. Ke re taba eno is of national importance. Ke hlile ke e toba ka boomo,

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, hobane ke re ke taba ea

bohlokoa. Ho na le batho, hona ka ng’a eno ka mono ba hlileng ba ngolang fatöe ba re Moahloli e Moholo oa Naha ena ke ngoana oa bo Motlatsi oa Tona Kholo, na re ka lebella eng? That statement is in black and white se ngotsoe, joale ke ne ke re ke hle ke e arabe hobane e ka ‘na eaba maikutlo a teng a hore

HON. DEPUTY SPEAKER: Ba ne ba batia ha e le ngoana oa bo mang?

HON. A. L. LEHOHLA: Ha ke tsebe. It is written in black and white, ‘me re ka e hlahisa moo e ngotsoeng. Joale ke re ha ho buua ka taba eno ea nepotism I should be above all ka taba eno, ke e bue for what it is. Ke tsoela pele ke cho joalo ke re the Chief Justice has an oath of office and allegiance. I have an oath ofoffice and allegiance. And we take those oath very seriously in deed hobane li ama kabo ea toka le khotso ka har’a naha ena not a day can I discuss a big case at all either pending in the High Court or any where at all. Taba tseo re li buang ke litaba tsa rona tsa lelapa feela. Re ke ke ra bua litaba tseno tse amang linyeoe tse ka lekhotleng la molao.. Ke bona, Ntate, a tsitsinya hloho. Oa tseba it is like that…

SETHO SE KHABANE: Ha ke eso e tsitsinyi. [litöeho].

HON. A. L. LEHOHLA: Eane ea ka morao ho uena.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! [lerata le litöeho]

HON. A. L. LEHOHLA: Hobane re hlakile ka mokhoa o phethahetseng ka taba eno ea boitöoaro ba rona hobane re utloisisa boikarabello ba rona. [lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Potso ka Honourable Member for Lithabaneng.

HON. A. L. LEHOHLA: Ke sa ntsane ke qetela, Mohlomphehi, ke tla mo fa ha ke qetella taba tsa ka. Ke ne ke re in as much as re utloisisa hantle as Ministers of Government, ha ho na Matona a kalimanang chelete mona. No Minister can lent or borrow moneyfrom another Minister. That is the code of conduct ea rona. Ha re bua taba tsa sechaba mane tafoleng eo re töoanetseng ho bua litaba tsa sechaba, ha ho na motho ea töoanetseng hore a

‘na ngoaengoaetse e mong hore ebile ke ntse ke mo kolota chelete. Ha ho na Letona le ka kalimang Letona le leng chelete ka tsela efe kapa efe. Taba eno that can undermine boikarabelo ba rona mane tafoleng hobane ha re bua re se ntse re re empa ke ntse ke mo kolota that Will not be right. so we take these things very seriously in deed.

Ke ke ne ke re ke arabele joalo, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, hore lintho tse ling e ka ‘na eaba ha li shejoa mona, batho ba bang ba nka eka litaba li bonolo hakaalo ha le fuoe boikarabelo. Likano tseo batho ba li nkang, ba fe kapa ba fe, ha ba li nka joale ka ha ba lokela ho li nka, ba ke ke ba keta ka tsona because those things are important and serious botsitsong le bophelong ba naha, ‘me hase ntho tseo ho ka bapalloang ho tsona.

Joale ke ne ke re he, Mohlomphehi, potso eo Setho se Khabane se neng se e botsa ea nepotism, ‘na ke re ehile e töoanetse ho lontäoa (nepotism) moo e bonoang teng. That does not mean that if Justice Lehohla has to qet a job, ebe a ke ke a fumana mosebetsi hobane e se e tla ba nepotism. That is not the implication. Joale empa haeba bypractice ho ka bonahala nepotism e le teng, eona e boleloe e tlosoe and corruption. Am I making myser clear? I am very clear. Ka lebaka lena, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ka ‘nete ke ne ke hlile ke se ke qetella litaba tsa ka ka hore .

HON. DEPUTY SPEAKER: Na u ka thabela ho nka potso ea ho qetela?

HON. A. L. LEHOHLA: Ke botsoa ke motho e            ha kaakang!

HON. DEPUTY SPEAKER: Honourable Member for Lithabaneng.

HON. M. RALEJOE (Lithabaneng): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke mpa ke kopa ho botsa Motlatsi oa Tona Kholo litabeng tseo a buileng ka tsona. Kutloisiso ea rona ke hore Morerong oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho mane, sechaba seo thepa ea sona e amehileng, ekaba joang, lekhulo le tse ling, ho ba le matäeliso. Maeneng oa Kao mane le merafo e meng ea litaemane, na leano le joalo lea sebelisoa la hore sechaba thepa ea sona e amehileng e fuoe matöeliso kapa ho iketsetsoa feela hore ebe chelete eo kapa melemo eo e fumanoang mahlong a sechaba seo, ke

eona e tla tla e sebelisoa ke batho bao ba nang le li-percentage tse kholo tsa taemane tse ka moo na?

HON. A. L. LEHOHLA: Ache, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, kea kholoa potso tsena tsa Litho tse Khabane, tse ling ka ‘nete li ne li ka ba molemo ha li ne li fana ka mohlala o totobetseng. Joale li kubutile hlooho joale motho ha u utloe hantle hore na potso e ho kae. Joale ke ne ke rata ho araba taba tseno tsa leano la ‘Muso tabeng tsa li-mine, ekasitana le generally the natural resources tsa naha. Ke ile ka supa mona, ho na le mekhahlelo ea lirafshoa le liremo le ntho tseno tse joalo. Molao ono oa Local Government, proportionately o leka ho araba eona taba eno ea boikarabello ba the local authorities, le hore na tse beoang ke naha ka karolelano li tla qetella li arotsoe joang. Linaheng tse ling ka ho otloloha taba ea local government, local authorities le karolelano ea chelete, li molaong oa motheo kapa e molaong oa paramente. I hope as we go along, taba eno e tla qetella mohlomong e etselitsoe molao oa paramente hore na karolelano ea moruo e be joang.

Mohlomphehi, ‘nete ea sala ho thata haholo hore batho ba hlome eka ba jeloa tjela mahlong. Joale empa le teng haeba ke karolo ea naha, ho ka ba thata hore batho ba be se ba re corner e itseng e nang le litaemane e se e le ea rona feela. That could not be right. E leng hore problem tsane tse bonahalang bo Nigeria mane moo Oil e leng teng, joale batho ba phelang teng ba re empa Oil ena rona ha e re tsoele molemo hoo e re etsetsang hona ke ho silafatsa feela rona ha re kotule melomo ea eona. E leng hore taba ena ea local government eo rona (LCD) re reng re ea e rata, in part ehlile e tla araba tsona litaba tsena. E tla araba those concerns hore na joale ha rona re le batho ba phelang tikolohong ena, seabo sa rona le litokelo tsa rona li kae ho lihlahisoa tse hlahang moo? E leng hore ke lintho tse tëoanetseng ho buisanoa. And it is a process hase ntho eo overnight ho ka be ho se ho thoe ho Iokela ho ba tjena.

Taba eno ea allocation of resources is a very critical matter naheng efeng kapa efeng. Ha re rate hore mona Lesotho re iphumane re tlameha ho tsohelana matla ka taba ea hore na resources li etsoa allocate joang ho latela hore na li hlaha tikolohong e feng ea naha. Haeba ha-eso Mafeteng ho tsejoa e le lehoatata moo ho se nang le lirafshoa feela e ntse e le karolo ea Lesotho, taba ke hore na se behoang ke Metsi a Lihlaba ha se lokele batho

ba Mafeteng kapa batho ba naha ena ba fe kapa ba fe. Na etlaba toka hore ho thoe che metsi le letamo li sebakeng se itseng ‘me ke batho ba Maliba matäo kapa batho ba ho kae, batöoanetseng kapa batho ba Leribe, joale taba tseno ke taba tsa bohlokoa.

Mohlomphehi, ke lekile ho araba taba tseno feela potso ke ne ke sa e utloa hantle. Ho teng ho ne ho ntse ho ena le Basotho ba chekang ka likharafu mono ‘me as Government moves in ka litumellano le bacheki ba baholo, ke lumela hore batho bano ba neng ba ntse ba cheka mono ‘Muso o ntse o kena lipuisanong le bona, Honourable Khaketla was a Minister of Natural Resources and would know that best. Ke litaba tse töoanetseng hore li sebetsoe with all the sensitivity, but at the same time kuitlisiso ke hore liresource tse teng ka hara naha li täoanetse ho tsoela naha molemo ka kakaretso.

Ha ke tsebe le haeba ke arabile Setho se Khabane but in deed ha re ka ipha nako ea hore naha ena ea rona ebe le botsitso, portfolio committees tseno li fele li be teng li etse mosebetsi, li tla araba tse ling tsa lintho tsona tsena. That is precisely the intention ea hore li be teng hore re tlo tseba hore bua lintho tsena ka ho tlala, re eletse Paramente, re eletse ‘Muso le sechaba.

Ke ne ke lumela hore if we give ourselves time to think development, we will get development. But if we give ourselves time to think strike, we will get strike. E leng hore ‘na ke re lintho tsena li itsoela ho rona hore na re bona eka re hloka eng, what are our priorities, ‘me haeba priority ea rona ke hore naha ea habo rona e hatele pele, in deed e tla hatela pele. Hobane re tla lula fatäe re bue tsona lintho tseo Setho se Khabane se li botsang hobane…

HON. DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Deputy Prime Minister, your second time has lapsed. Thank you [liatla]. Honourable Minister of Land and Reclamation.

HON. R. L. ‘MOKOSE(Minister of Land and Reclamation): Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, le ‘na ha ke lebohe sebaka seo ke se fuoeng sa hore ke töehetse töitönyo ena…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ke Letona la Motiotlehi lena.

HON. R. L. ‘MOKOSE: Ke ts’ehetse Tlhahiso ena e tekiloeng Paramenteng ke Letona la Lichelete le Nts’etso Pele ea Meralo. Ke ts’ehetsa puo ena ea Letona la Lichelete hobane ke bona e na le nyalano le chebelo pele ea Sechaba sa Basotho ea 2020 (vision 2020). Ke bona ena le nyalanyo le mohoo oa lekhotla la lipolotiki la LCD le fuoeng sebaka sa lilemo tse hlano ka menoana ea sechaba sa Basotho. . . [liatla] . .

HON. DEPUY SPEAKER: Order! Ha le ea chaba ka mona re khants’itse.

HON. R. L. ‘MOKOSE: Lekhotla la polotiki le fuoeng sebaka sa hore le arabe liphepetso tse tjametseng sechaba sa Basotho. Hape eona puo ena e na le nyalano le Puo ea Motlotlehi ea selemo sena eo re tsebang e bitsoa puo e tsoang Teroneng kapa Speech from the Throne. Ha ke sheba Chebelo Pele ea 2020 ke fumana hore e bile teng ka lebaka la khoelehetso ea Motlotlehi ea hore boralipolotiki, mekhahlelo eohle e fapaneng ea sechaba sa Basotho e khokhohane ‘moho e nke maikutlo a sechaba, joale e a behe mona ho bonts’a hore na tsela eo ba ka e tsamaeang ‘moho ho ea fihla selemong sa 2020 ke efeng. Ka mantsoe a mang re le li-party tsa lipolotiki tse 12 tse keneng ka mona ka Paramenteng…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ha u ntse u qhoma litulong tjee u ts’aba ho li futhumatsa.

HON. R. L. ‘MOKOSE: Ke bona tokomane ena e bitsoang Chebelo pele ea sechaba sa Basotho ea 2020 e le lebofe le re tlamahanyang ‘moho, ‘me ‘moho re lumela hore moo re eang teng re le sechaba sa Basotho ke moo re reng ka selemo sa 2020 Lesotho e tla be e le naha ea puso ea sechaba ka sechaba.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea Tsamaiso! Honourable Member for Matsieng.

HON. M. S. LAHATA (Matsieng): Kea leboha, Mate. Letona le Khabane, Ntate ha le ea tsoa tseleng le ntse le bua hantle. Ke ne ke re fela re mpe re namoleloe ho Setho se Khabane Ntate Maphalla mane se ts’oere pampiri e ts’ehlanyana joale e ea re fahla. Re kopa hape hore moea o mpe o buleloe… [lerata]..

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Ha ho ntlha ea tsamaiso moo, Setho se Khabane sa Matsieng. Tsoela pele, Honourable Minister.

HON. R.L. ‘MOKOSE: Kaofela re lumela hore moo re eang teng ka 2020 ke moo re reng ka selemo seo sa 2020 Lesotho e tla be e le naha ea puso ea sechaba ka sechaba e tsitsitseng e nang le bo-‘ngoe. E tla ba puo ea sechaba se phelang ka boiketlo le khotso ‘me se nang le likamano tse mofuthu le lichaba tseo se ahisaneng le tsona. E tla be e le naha ea batho ba phelang hantle, hape ba koetlisehileng. Moruo oa Iona o tla be o le matla, tikoloho e laoloa le ho sebelisoa ka hloko, ‘me ts’ebeliso ea mahlale e ntlafetse ebile e anetse.

Ha ho le joalo, Ntate Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, re na le kutloisiso ea hore ha re le tjena re le li party tse 12 re kene ka Paramenteng ka mona, mekhahlelo e fapaneng ea sechaba sa Basotho e re khethile hobane re ne re rekisa mehoo ea li party tsa rona e bonts’ang hore na lilemo tse hlano tse bopang mekhahlelo e re isang 2020, na rona re re ha ho buua ka bofuma, ho buua ka kholiso ea moruo, na re tla etsa joang, mesebetsi eo re tla e etsa na ke efeng, chelete ea sechaba eo re tla be re e fuoa ke Paramente, na re tla e sebelisa joang. Joale ke moo ke reng puo ena ea Mohlomphehi Letona la Lichelete e nyalana le litokomane tsena. Re tloha mane mohoong hobane e re fa chelete…

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourable Members, order please!

HON. R. L. ‘MOKOSE: E re fa chelete eo re il’o e sebelisa hang ha re kena ka Paramenteng ka mona. Joale molemong oa bomphato ba rona bao re neng re sa kheme ‘moho le bona fela re tsoa ka makhalo re fereha sechaba sa Basotho, ke lakatsa ho bonts’a hore na ha re ne re re joale re tlo felisa

bofuma ‘me re tata hobane ho ileng ke nako, re ne re re re tla etsa joalo ka mesebetsi efeng, ha re ne re re re tla holisa moruo mohooong oa rona oa LCD re ne re itse re tla holisa moruo ka ho etsa mesebetsi efeng. Mona empa e le tlhaloso feela eo ke reng ha e le mona ke hlalositse re hle re boele re shebang ka mane ka puong ea Motlotlehi eo eona joale e nkang tsona litëepiso tsena e li fetisetsang ‘Musong hore bahlanka ba ‘Muso ba tle ba tsebe ho etsa workable programmes ofaction.

Re le lekhotla la lipolotiki le busang (LCD) nako ena ea Paramente ea Bosupa re ne re itse ha re fihla bofumeng re tla re re ne re itse re tla etsa phephelo ea metsi, kholiso ea bana, paballo ea likhutsana le basali, toantëo ea litlolo tsa molao bosebeletsi ba sechaba le toantëo ea bobolu, bophelo le toantëo ea mafu a sa phekoleheng, toantëoa ea t5enyeho ea naha, paballo ea maqheku le bana ba nang le bokooa. Ha re fihla kholisong ea moruo teng re ne re itse re tla sebeletsa ka thata khotso le botsitso hobane ntle le khotso le botsitso ha ho kamoo moruo o ka holang, ‘me me re mema bo mphato oa rona ho utloisisa taba eo molemong oa sechaba sa Basotho. Re ne re itse re tla etsa tlhahiso ea mesebetsi le khoebo. Re itse.

HON. DEPUTY SPEAKER: Potso ka Honourable… R.L. ‘MOKOSE: Ha ke hane qetele taba ena ea ka feela.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha a e-so itokisetse ho 0 fa potso.

HON. R.L. ‘MOKOSE: Re itse re tla etsa litsela, motlakase, metsi le marang-rang a li khokahanyo. Re itse re tla etsa bohahlauli le bapallo ea tikoloho le taolo le tgebeliso ea mobu. Temo re tla e ntlafatsa hammoho le pokello ea makhetho, thuto le khaho ea matlo a bolulo. Ke litaba tseo re neng re itse re tla li etsa ha re kena Paramenteng.

Ka Labone la la 15, Tlhakubele Motlotlehi Hlooho ea Naha o ile a re fa puo. Puo ena joalo ka ha ke bontëa e na le nyalano e phethahetseng le mohoo ona 00 ke o bolelang. Hoja nako e ne e le teng ke ‘ne nka bontëa hore ena ea phephelo ea metsi e hlahapage mang, ena e hlahapage mang. Feela ke rata hore taba tsa ka li hle li hlake ke mpe ke nke feela ntlha kholo tse ka bang tharo kapa tse ka bang ‘ne tse hlahang ka mona ka puong ea Motlotlehi, tse tla re thusa hore na lintho tsena ha re se re li beile joale re tla phethahatsa joang. Chelete eo re e hlokang e hokae, re tla e sebelisa joang.

Puong ena ea Motlotlehi re na le lintlha kholo tse lateng, tsa bohlokoa. Ea pele ke matlafatso ea bolula-qhooa ba Paramente. Re re ho khotsofatsa batho bohle ba ka bang le khoao hore rea phethahatsa, Paramenteng ena ea Bosupa, re tla mema bohle esita le ba bohanyetsi hore ba tlil’o mamela ka litulo tsa Paramente, tse tla ba teng mahareng a lilemo tsena tse hlano, moo Motlotlehi joale a tla tla a bont#a hore ha re itse re tla etsa re entseng. Meralo eo re itseng re tla e etsa ha re qala Pararnente e buloa, na tulong ena re se re phethahalitse hakae. Taba ena re e bona e le matlafatso ea bolulaqhooa hobane joale e re re shebe, re mamele, re tsatnae ‘moho, hobane moo ebang ha ho ea phethahatsoa ke moo joale re tla be re bontëa hore na ha re tsoela pele re tla be re etsa joang. E ntse e le matlafatso ea bolula-qhooa re re ho tloha Paramenteng ea Botëelela ho thehuoe likomiti tsa Paramente tse il’o lisa makala ka ho fapana, li shebe hore chelete ena eo re e fuoang, eo re e kopang kajeno, na e sebelisoa joang. Joale ha ke bone khoao e tla ba teng ea hore na li-benchmark li kae, bothata bo hokae hobane joale re tla be re tsamaea ‘moho re le kholisa ha re ntse re tsetsepela, re koabila, re mathang ho ea phethahatsong ea tëebetso ena… [Litlatse]…

Ntlha kholo e ‘ngoe e hlahang ka mona puong eo ea Motlotlehi ke ntlafatso ea seriti sa naha machabeng. Kea ngongoreha Litho tse Khabane ha ke bona le ka nako ena ka Paramenteng ea Bosupa re ntse re na le kutloisiso ea hore ha re etsoa likhethong hobane mohlomong ‘na ke sa tsoa khoeleng mane pele, ke tlameha ke qale morosu oa pherekano hoo ha ho luloa ho thoe ho lokisoa litaba tsa mathata a linaha re be tlil’o tla re matahangoa le linaha tse kang Democratic Republic of Congo (DRC) eka Lesotho le na le bothata bo joalo… [Litlatse]…

Ke ngongoreha hobane ba bang ba rona re ile ra tëepeloa ke naha ea Lesotho hore re ilo emela naha ea habo rona linaheng tse ling tsa metsoalle. Re utloisisa hore na hore naha e tle e amoheloe, ebe le Gebelisano ‘moho le linaha tsa lefatëe, ke haeba e na le makhabane afeng, a bonoang. Re re taba e kholo ke hore na botsitso bo teng, na khotso e teng na, mamellano e teng na, na Paramente e bang e teng re ka re, It is an inclusive or a pluralistic kind of Parliament. Ka lebaka la hobane 2002 le 2007 re ile likhethong tse entseng hore ebe re na le Paramente ea li-party tse 12 ka mona ka Paramenteng, eona ntho eo ea re fa seriti machabeng ka hore ebe ha re bua ka lichelete tse ajoang, re bua ka hore na mehloli ea lichelete tsena e tsoa kae; ‘me har’a mehloli ea chelete ena ke likhafa tsa sechaba hammoho le lichelete li-donation kapa li-grant tse tsoang machabeng. Ke mpa ke

sekamela feela ho hlalosetsa motho ea reng ha a utloe hore na ke ntse ke reng.

Ke bua ka taba ena ea budget, ka karolo eno ea li-grant ea li-donation tseo re li fuoang ke machaba hobane feela ba re rona re shebahala re tsetsepela hantle tabeng tsa good governance, tabeng tsa good record of human rights… [Litlatse]… Tabeng tsa accountability.

Ntlha kholo e ‘ngoe e hlahang puong ea Motlotlehi ke eona ea liphephetso kapa liqholotso tse tjametseng sechaba. Har’a liqholotso tsena re bona pheliso ea bofuma. Re bona kholiso ea moruo ‘me li fihla li tlamahane joale le mohoo 00 re itseng re o theile hore re tlil’o tla re phethahatsa buka ena, tlaleho ena eo re e buang, e tekiloeng ka Paramenteng ka mona, e fihla e re fa chelete eo re e kopang ho Paramente. Page 12 ea teng e bontêa kakaretso ea chelete e koptjoang ho Paramente ena hore joale re il’o phethahatsa mesebetsi ena e tla re thusa hore moruo o hole, e tla re thusa hore bofuma bo fele.

Page 24 ea tokomane ena e bontêa chelete makaleng a ‘Muso ka ho fapana ho ea phethahatsa eona mesebetsi ena e baliloeng. Mona ke ne ke batla ho hlahlosa feela hore ho ba neng ba sa khotsofale hore ekare hoja Letona la Lichelete le ka be le tebile ka ho bontêa li-statistics, ka ho bontêa hore na tsena ba tla li phethahatsa joang, ba fihle neng, ba tlohe kae, ba iketse evaluate joang? Litaba tsena ha se litaba tseo re reng ke litaba tsa Iona, Iona le beile taba. Joale rona re le Matona a ‘Muso oa Motlotlehi ka Makala ka ho fapana, ka lichelete tseo re tla be re li kopa, joale re batla re tlil’o tla re tsetsepela hore na hantle-ntle re il’o sebelisa chelete ena joang. E bile ha ho hlokahala re ntse re bontêa hore na holim’a chelete eo re neng re e fuoe selemong se fetileng na re sebelisitse hakae, re atlehile hakae, ra fella hokae?

HON. L.W. RAKUOANE: Mohlomphehi Motiatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa ho botsa Letona le Khabane hore na le re fa ntho eo ho thoeng ke assurance hore Matona a Khabane a tla tla ka lipampiri tsa libenchmark na, ‘me le se nang eona re emise budget ena le khutle le tle le benchmark na ha e le mona re têoarela Letona le Khabane la Lichelete?

HON. L.R. ‘MOKOSE: Re filoe pampiri ke ena eo bohle re nang le eona, ‘me hoa bontêoa hore na Makala ka ho fapana a tla fana ka litlaleho joang.

-79_

Ho se ho se hokae, ke kopa hore bohle re beeng pelo sekotlolong, re tle re emeleng ha bohle ba fana ka litlaleho tsa bona ho pharalla holim’a litaba tsena tse tekiloeng ka Paramenteng ke Letona le amehang.

Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, mosebetsi ke ona o kene matsohong, Paramenteng ena ea Bosupa, Litho ke tsena tsa Paramente tse tsoang likanteng tse fapaneng, ka maikutlo a fapaneng. Rea tseba hore le ka tlung ‘m’e le ntate ha ba ke be ba tSoane ka maikutlo, ho se tSoane hoo ke hona ho matlafatsang lelapa hobane ba tla ke ba phehe khang, ba qoqe ba seka-seke taba, joale ba matlafatse taba hore ha e tsoa ka lapeng ka mono ebe e le taba e tiileng. Kutloisiso ke hore mehoo eo bo-mphato ba tlang ka eona ho tsoa ho li-party tsa bona ke mehoo e ntseng e na le litaba tseo ka nako e ‘ngoe li tSoanang le tsena tsa rona. E tla be e le pontSo ea kholo lipolotiking. Ha ke etse mohlala ka hore khotso le botsitso re tla li sebeletsa haeba re chulo joalo. Ha re tSoaraneng ka matsoho re se ke ra ba lihlong tsa hore hobane ke sa lumellane le eena ka lipolotiki ha ke loane feela. Moo ebang maikutlo ha a fapane a bee re be re sebelise tsamaiso ea Paramente hore moo ebang re ka etsa li-amendment ho matlafatsa le ho nyalanya tsebetso eo ‘Muso o litulong o etsang teng le teng re ‘ne re etse molemong oa sechaba sena sa Basotho. Kea leboha. [liatla]

HON. DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Minister. Order. 1 now put the question.

HON. C.S. MACHAKELA: Ke eme, Mohiomphehi.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha se ‘na ea tiil’o tia le kenya liporo hore le bue. ‘Na ke tlil’o sheba hore na lea bua kapa ha le bue, ha le sa bue ke nka senotlolo kea koala. Ke ile ka re u ipotle feela ua hana. I give you the benefit ofdoubt. Ke tsamaisa lipuisano ha ke tsamaise ho thola.

HON. C.S. MACHAKELA: Mohlomphehi, kea leboha le ‘na ha e le mona u mphile sebaka sa hore le ‘na nke ke lahlele a mabeli a mararo puong ena ea Letona le Khabane. Ke mpa ke khathatsoa feela ke mantsoe a ntseng a sebelisoa esita le ke Matona a Khabane a ‘Muso, esita le hona puong ena ea Letona ke khathatsoa ke mantsoe a kang “can “, “will. ” Ke utloa ke maketse feela hore na ha party e busang e na le lilemo joale e busa joale e sa bontSe hore na re entse eng le eng e ntse e bolela hore “we can, we will” ke hore na hono ho bolela eng.

Ha u phetla puong ena ea Letona le Khabane, leqepheng la boraro, ho na le moo ho buuang ka “unemployment is high” empa ho ntse ho buua joalo hore tlhokahalo ea mesebetsi e phahame. Ke utloe Matona a Khabane haholo Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo a re mesebetsi e mengata ke hore na o fapana kae le Letona le Khabane mona ha le re tlhokahalo ea mesebetsi e bonahala e phahame haholo na. Haeba ba tsamaea ‘moho, e mong a re mesebetsi e mengata, e mong a re tlhokahalo ea mesebetsi e phahame, ke hore na ha batho ba le babeli ba le ‘moho na u ka kholoa mang ua se ke u kholoa mang?

Ha u sheba hona ho paragraph ena e bolela hore poverty is deepening, e bolelang hore bofuma bo ntse bo ngatafala. Ha u sheba ho tloha ka 1993, Lekhotla le busang le ne le ntse le busa. Ha u ka sheba li-budget speech kaofela u tla fumana hore lia têoana ho mpa ho fapana lilemo feela. Ho tla buua ka pheliso ea bofuma, ho tla buua ka litaba tse kang poverty reduction eo u sa utloeng hore na e tla felisoa neng. Na e hana ho fela hobaneng? Na ho na le nako eo ho thoeng re bea nako e kana ‘me bofuma bo tla be bo felile

Kapa bofuma bo tlabe bo le maemong a itseng. Ha u sheba Lesotho mona u tsamaea ka Seterata sa Kingsway feela, u tla bona bofuma bo makatsang bathong mono. U sheba batho ba lutseng Selikoalikoeng se Seholo sa Makoloi (Main Circle) ho tloha ka 1993 ha puso e qala ho ba teng ena eo ho thoeng ke ea sechaba ka sechaba, eo re lumelang hore pusong ea sechaba ka sechaba melemo ea puso e lokela ho ea sechabeng eseng ho babusi. Empa hona joale leha e le mona ho lloa ka taba tsa pheliso ea bofuma, ‘na. . .

HON. M. LEHATA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore Setho se ntseng se bua mona se etsa mislead Ntlo, se mpe se il’o etsa research ka batho ba lipalo-palo tsa mekoao in this country e theohile haholo. Se mpe se il ‘o batla hle [lerata].

Ak’u emele nako ea hau ea ho flera, Setho se Khabane sa Matsieng. Ke tla u fa u tlere le uena.

HON. C.S. MACHAKELA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano ha u ntSirelelitse. Ke re ha u sheba ka har’a naha ena ea Lesotho, ena eo ‘Muso nako ena kaofela o etsang litSepiso tse sa phethahaleng, o tSepisa hore o tla IoantSa bofuma, re tla IoantSa bofuma ho tloha ka 1993 ho fihlela kajeno. Potso ke hore na o tla IoantSa bofuma ho fihlela neng? Ha u sheba Main Circle, u bona batho ba sa sebetseng hore na ba bangata hakae [lerata]. Ke re ha u tloha ka tsela e hlahellang Lekhoalaneng, u tla fumana batho ba lutseng ka thoko ho tsela eleng ba katileng liphoofolo tseo ba li theotseng ha habo bona joale ho lapile liphoofolo le bona batho bao. Potso ke hore na ‘Muso o ntse o bua tsona ha o ntse o re o tla felisa bofuma na? Ha u sheba the gap between the rich and the poor, u bona e le e tSosang. Bana ba ruileng ba ntse ba rua ho feta joale ba futsanehileng ba futsaneha ho feta, feela puo e ‘ngoe eo ba e tsepisoang ka har’a Paramente ka mona.

Litho tse Khabane tseo ho thoeng li khethiloe Mabatooeng mane. . .

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! 1Jena u re’ng? [liteeho]

HON. C.S. MACHAKELA•. Ke utloa ho boleloajoalo.

HON. MEMBERS: Uena u re’ng?

HON. C.S. MACHAKELA: Ha ke arabe he. Ke re ho na 1e tse khethiloeng ho na le tse sa khethoang tseo sechaba se ileng sa li lahla le Matona a mangata [litSeho le lerata].

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Hona ka moo?

HON. C.S. MACHAKELA: Ke re hona ka mona.

HON. DEPUTY SPEAKER: Ak’u mphe Setho se sa khethoang ka mona.

HON. C.S. MACHAKELA: Ho na le Matona a mangata a entsoeng [lerata]…

[lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: Ha re tsoa ka mona u pote le ‘na ka ofising ka mane u il’o mpha mabitso a Litho tse sa khethong ka mona ke li leleke.

HON. MEMBERS: Hammoho le uena [litSeh0 le lerata]

HON. DEPUTY SPEAKER: Ke batia mabitso ao a Litho tse joalo, mohlomong ha kea li elelloa.

HON. C.S. MACHAKELA: Ke re ha u sheba nakong eo ho buuang ka litaba tsa bohlokoa tsa sechaba, batho ba khethiloeng, ke batho ba mahaeng ba Molimo koana ba se nang letho, ba etsa lerata nakong eo ho buuang litaba tsena. Ke re the gap between the rich and the poor is getting wider, wider and wider nako ena kaofela [liatla le lerata].

Ha u sheba hona temaneng ena, Letona le bua ka corruption. Ke re na haeba ho na le Anti-Corruption Unit ka har’a naha ena e tSoanang hantle le Scorpion ka South Africa ke re na that anti Corruption Unit e hlokometse ka likoloi tsa M4,ooo na? [HON. MEMBERS: Ao! [lerata]. Ha u sheba…[HON. MEMBER: Ua tseba u hlolisitsoe likhetho ke taba eo] [lerata].

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Please. Litho tse Khabane, Anti Corruption Unit li thehetsoe hore le li fe information joale le li patela joale ebe le tlil’o joetsa rona bao re sa sebetsaneng le litaba tsena [liatla]. Ke file Setho se Khabane sa Matsieng, Honourable Minister of Education u tla bua ha se qetile.

HON. M. LEHATA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ha rea tlameha ho fana ka wrong information ha re bua ka Ntlong ena e Khabane hobane litaba tseo re li buang ka mona liea sechabeng joale Litho ha li bua li hopole joalo. Ho ke ke ha thoe Scorpion sa South Africa le Anti Corruption Unit of Lesotho lia tSoana. Ha ke utloe na li t:oana hokae. Ha ke utloe na the Former Minister o reng ha a cho joalo [liatla].

To make it worse, ho buua ka likoloi tseo officially ebileng package of outgoing Matona joalo ka eena. Joale o re Anti Corruption Unit e se ena le matla a hore ba nang le matla a ho etsa joalo ka ha re tlil’o etsa kabo ea lichelete tjee e tla re hase tsona? Oele! [liatla]. Honourable Minister of Education and Training u ne u eme ka ntlha ea tsamaiso le uena.

HON. DR. M. KHAKETLA (Minister of Education and Training): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke neng ke ema ka eona kea hore Setho se Khabane Ntate Machakela se hlokomele hore paragraph ena eo se ntseng se etsa quote ho eona, Letona la Lichelete le ne le etsa quote Mohlomphehi Tona-Kholo in his fore-word of Vision 2020. Se shebe sehlolo seno se re: Economic Performance During 40 years of Independence. Le litaba tsena tseo se ntseng se li bua o ne a re na ke hobaneng ha re lokela ho ba le Vision 2020. Setho se se ke sa bua joalo ka ha eka e ne e buua ke Letona le re ho tjena, joale re tla etsa tjena. Ke eona ntho eo ke neng ke ema ka eona, Ntate.

HON. DEPUTY SPEAKER: Honourable Minister, ke ntse ke tseba hore kotjana eno u ntse u e tSoere u tla tla ka eona ka nako e beetsoeng. U hle u khomarele hona mono, u tlil’o re bontSa taba eo. Ke oona monate oa debate ono.

Order! This concludes the Business for today. And the House will adjoum till tomorrow at 2.30 p.m.

ADJOURNMENT

And it being 5.00 pm Honourable Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order.

House accordingly adjourned at 5.00 p.m