Hansard 3rd April, 2007

KINGDOM OF LESOTHO

SEVENTH PARLIAMENT

NATIONAL ASSEMBLY

DAILY HANSARD

(OFFICIAL REPORT)

FIRST MEETING

FIRST SESSION

Tuesday

                3rd April, 2007      

(unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Tuesday, 3rd April, 2007

The House assembled at 2.30 p.m.

(HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourable Deputy Prime Minister, if your microphone is not working, I think a place in the Well of Parliament whereby everybody is permitted to talk from, is from the

Dispatch Box. I hope you will allow me to change my mind. Honourable Deputy Prime Minister, if you can stand near the Assistant Minister of Home Affairs that will be fine. Next item, Madam Clerk.

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

3, EASTER RECESS

HON. A.L. LEHOHLA (Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs, Public Safety and Parliamentary Affairs): Ke nke hore Litho tse Khabane li tla tima ka nqeno ka lehlakoreng la Bohanyetsi kapa li hana ho tima li microphone tsee?

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Ntlo e Khabane, ke sisinya tlas’a Molao oa Tsamaiso oa 32 (3) hore kajeno ka Labobeli la la 03/04/2007 ha Ntlo ena e Khabane e phomola e etse joalo, e tle e khutle ka la 13/04/2007 ka 9.00 a.m. e le hobane e ea matsatsing a Paseka.

I move, Honourable Deputy Speaker, Sir, that in terms of Standing Order 32 (3)

That when this Honourable House rises today, Tuesday 3rd April 2007, it do adjourn until Friday 13th April, 2007 at 9.00 a.m. for Easter Recess.

HON. DEPUTY SPEAKER: Honourable Minister, before you move, let me first give the concurrence of the House.

Question put and agreed to

Resolved

That Motion No 3, Easter Recess be moved without Notice under Standing Order No 32 (3)

HON. DEPUTY SPEAKER: Honourable Minister, may now move the Motion.

HON. A.L. LEHOHLA: Mohiomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ha e le ‘nete TSisinyo ena ke ea tloaelo feela hobane. Ke hore ho latela molao oa rona le calendar ea rona, ke nako ea hore re ee Pasekeng. Re etsa joalo ka nako ea libeke tse peli re ntan’o khutla. Mehleng eba re etsa tjena re se re buile likhakanyo tsa selemo se secha sa lichelete. Empa kajeno re tla ea Pasekeng e le hona Letona la Lichelete le qetang ho bea polelo ea Iona bakeng sa selemo sena se secha sa lichelete. E leng hore hantle-ntle re tla tla buisana ka Téisinyo eno ea Letona ekasitana le ho kena Komiting ea Kabo re se re tsoa Pasekeng.

Taba eo ka lehlohonolo joale ka ha u tseba Mohlomphehi, le Ntlo e Khabane e tseba, ba re etselitseng melao ena pele ho rona, Molao oa Motheo le Molao ona oa Tsamaiso ea Ntlo ena (Standing Order) ba ne ba ntse ba eleletsoe hore ho ntse ho ka etsahala hore selemo sa Paramente se se ke sa t:oana haholo le selemo sa lichelete. Ke mona re tsoa likhethong likhakanyo li e-so beeloe letsatsi, ‘me hono ho bolela hore ‘Muso o ne o ka ema haeba o ne o tla ema ho flhlela Ntlo ena e entse kano. Empa joale ka ha ke Cho, ba re eteletseng pele ba ile ba ba chatsi le ho ba bohlale hore ba

kenye Molaong oa rona oa Motheo le oa tsamaiso hore ho ka ‘na ha sebelisoa lichelete tse itseng, Letona la Lichelete le apesitsoe matla a hore le ka etsa hore ‘Muso o ‘ne o sebetse o se ke oa ema. Le kajeno ke tsepa hore tokiso eona eo e ntse e tla ba tokiso e tla lumela hore ho ‘ne ho sebetsoe, Ntlo ena e Khabane e tle e khutle Pasekeng e tlil’o etsa mosebetsi ono oa bohlokoa oa ho etsa molao oa kabo ea lichelete oa selemo sena.

Ha ke qetella, Mohlomphehi, ke supe hore re tsoa likhethong, re nchafetse, re tla tla tata hore bofuma bo fele re etse mosebetsi ka makhethe le ka potlako e tSoanelang. Mohlomphehi, taba ea bohlokoa mona ke ho bolokela sechaba khotso le botsitso. Polelo ena ea Letona la Lichelete le Polelo ea Motlotlehi e tsoang Toroneng e pitla pitlile taba ena ea botsitso le khotso molemong oa hore mosebetsi oa sechaba o tle o tsamaee hantle. Ka nako eona ena ea mahlomola a Morena oa rona Jesu Kreste e le ha a sebeletsa eona khotso le botsitso ba lefatse, le poelano ea motho ho motho, hoa tsoaneleha hore Litho tsena tse Khabane, e mong le e mong boinot@ing ba hae a tle a fumane nako ena ea bohlokoa ea ho ea imamela, e mong le e mong le lelapa la hae, e mong le e mong le ba habo, e mong le e mong ha habo.

Mohlomphehi, ka lebaka lena nako ena ke ea boinchafatso. Ke nako ea bohlokoa ruri eo e mong a ileng a tSolla mali a hae a felisa hang taba ea mahlabelo le tse li ling hore ba bang ka lefatée lohle ba lumelang ba tle ba pholohe. Ka lebaka lena, ke utloa e le nako e lehlohonolo haholo ho rona, haholo ha re tsoa mosebetsing o mokana-kana oa sechaba, hore e mong le e mong, ka bomong ke ka lihlopha re boele ha habo rona re e’o etsa poelano le ba bang. Mohlomphehi, kea sisinya,

That when this Honourable House rises today, Tuesday Yd April 2007, it do adjourn until Friday 13 th April, 2007 at 9.00 a.m. for Easter Recess.

HON. P. LEBESA (Minister of Trade and Industry, Cooperatives and Marketing): Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke ema ho tlatsa Mohlomphehi Motlatsi oa Tona Kholo eo e leng

Moetapele oa Ntlo Téisinyong ena e reng letsatsing la kajeno ha Ntlo ena e

qhalana mona e be e se e bile e ea phomolong ho fihlella Labohlano la la 13/04/2007 ka 9.00 a.m. kamorao ho phomolo ea Paseka.

Mohlomphehi, ehlile ke taba ea bohlokoa hore ebe Ntlo ena e Khabane e ka tsoela pele ho n’a e sebetsa ho latela meralo ea eona ea hore na e kena tsebetsong neng, e ea phomolong neng ka hare ho selemo sa eona sa taebetso. Kea tseba hore haufinyane re tla utloa lipolelo tseo, rona kaofela re le Litho tsa Ntlo ena, tse tla be li boleloa ka mokhoa oo e leng rona bao re seng re potlaketse phomolong re e-so sebetse. Ehlile li tla tla litaba tse joalo. Hoa tsebahala hore Ntlo ena le eona e na le linako tsa eona tsa tsebetso, e na le linako tsa eona tsa phomolo empa e le hore feela lekhetlong lena re kene ka mona ka hare ho Ntlo re tsoa likhethong, e le hore tsebetso boholo eo re kenang re se re tobana le eona ke eona ena ea likhakanyo tsa lichelete.

Ke se ke bile ke khothaletsa Litho tse Khabane hore ha li ntse li le phomolong li ‘ne li bale puo eo ea likhakanyo tsa lichelete (Budget Speech), li ‘ne li itokise hobane joale re tlil’o tla kena lipuisanong tsa litaba tseo le pele re kena litabeng tsa hore na re bua ka chelete e kae lekaleng ka leng, tabeng efeng ka bonngoe. Re sa tlil’o qoqa ka litaba tseno ka bophara, ka hona Litho li tle li ithute puo eno ka sebopeho sa hore ba tla bua ba tle ba tsebe ho bua ka ho pharalla ha eona.

Mohlomphehi, taba e ‘ngoe kea bona . . .

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Honourab/e Minister. This is not a substantive motion, but it is a procedural motion.

HON. P. LEBESA: Mohiomphehi, kea leboha. Ke mpe ke qetele feela ka hore ke re bao ba rona, Litho tse tlil’o nka maeto ho ea Moriea, re li lakaletse hore li tsamaee hantle. Rea tseba re le Basotho le rona re teng ba kereke eo e lebang moo. Kea leboha ka mantsoe ao, kea tlatsa, Mohlomphehi.

HON. DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Minister. Order! Honourab/e Members, ke ile ka tlohella Deputy Prime Minister hore a hlalose hanyenyane bakeng sa ba bacha ba rona. “Normally a procedural

motion” ke hore re fete taba eno feela ‘me ebe ha e hloke hore re ‘ne re e buue ka eng kapa ka eng hobane ke tlameho. Litho tse Khabane lia tseba hore Ntlo ena ha e etse letho, ha ho na letho leo e le qetang ka thoko ho tlhahiso. Ha re etsa tjena re etsa hore ho tsebe ho ba le “decision” ea Ntlo ena hore e ile ea rera ho koala ka la bokana ho fihlela la bokana.

Leha re fetisa molao, re o bala Lekhetlo la Boraro, ho tla ba le tlhahiso eno ea hore “that this Bill be read the “Third Time and do pass.” Joale u tsebe hore Ntlo, ha u fihla ho li-record u tla fumana hore e ile ea etsa qeto ea hore bill e baloe lekhetlo la boraro ‘me e fete. Tse ling tse ngata tseo re ka nang ra li bua ka mona, li le ntle kapa li se ntle, e le matlakala kapa e le ‘moko, ha li etsetsoe qeto. E mong o tla re ke utloile Setho se re tjena le tjena ka Paramenteng ka mane, qeto e tla etsoa ka tlhahiso e “specific,” joale etlaba Ntlo e na le “resolution” ka eona.

Question put and agreed to

Resolved

That when this Honourab/e House rises today, Tuesday 3rd April 2007, it do adjourn until Friday 13th April, 2007 at 9.00 a.m. for Easter Recess.

HON. DEPUTY SPEAKER: Order! Litho tse Khabane, sena se re fihlisa qetellong ea mosebetsi oa letsatsi la kajeno. Letona le Khabane le boletse hore na sepheo sa phomolo ena ke sefeng. ‘Na ke fetisa taelo ho Iona. Litho tsa Paramente ha li phomole, li mpa li fetola sebaka seo li sebeletsang ho sona feela. Re ne re ntse re sebeletsa mona matsatsing ana empa ho na le moo re tla sebeletsa re tloha hona teng.

Lintho tsohle tseo re li entseng mona Paramenteng li tsoanela hore li tlaleheloe ba re romileng mona. Le haeba ke ntho e le ‘ngoe e kholo eo re e entseng mona ea “The Speech from the Throne” empa kea tseba hore ba bang ba rona re hloka matsatsi a mashome a mabeli a metso e robeli (28) hore re be re qetile ho fetisa molaetsa ono sechabeng se re romileng hobane ha se phele nqa e le ‘ngoe se Phela metseng e qalikaneng ea sona.

Joalo ka ha re na le li-“polling station” tse ngata joalo, re tSoanetse re ‘ne re ee ho sona mono ho ea tlalehela sechaba tse ileng tsa etsahala Paramenteng mona.

Ka lebaka lena, le ‘na kea le laela hore tsamaeang le e’o tlalehela ba le romileng, e tle e se ke eare ka moso ha re ea likhethong ka 2012 eaba ba re ho uena; “ha esale re u roma re re u ee Paramenteng ke hona u tlang ha likhetho li tla tjee!” Nako ena ruri e be e le nyenyane, ntle le hore u hle u iphe nako ea hore u tsamaee e sa le hona joale, u ke ke be ua o qeta mosebetsi ona ka makala ano a mangata hakalo-kalo. U tla qetella libaka tse ling ruri u sa fihle ho tsona ‘me litaba tsena li u tSoanela hore ha esale re u roma u tla ha likhetho tse ling li atamela ha u e-so khutle, ebe ba u lahla ba batla e mong.

Setulo se lakaletsa Mohlomphehi Tona Kholo, Motlatsi oa Tona Kholo,

Matona a Khabane, Baetapele ba Mekha ea Bohanyetsi, Litho tse Khabane, Tafole, Hansard Staff hammoho le batho bohle ba eeng ba tle mona ho tla re mamela, phomolo e monate ea Paseka.

LITHO TSE KHABANE: Same to you!

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now adjourn until Friday the 13 th April 2007 at 9.00 a.m.

ADJOURNMENT

There being no further business upon the Order Paper, Honourable Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order No. 16 (2).

House accordingly adjourned at 2.50 p.m.