Hansard 18th October, 2023

KINGDOM OF LESOTHO

ELEVENTH PARLIAMENT  NATIONAL ASSEMBLY

Daily Hansard (Official Report)

FIRST SESSION

THIRD MEETING

  Wednesday, 18th October, 2023 

(Unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Wednesday, 18th October, 2023 

[The House assembled at 2:30 p.m.]

[RT. HON. MR. SPEAKER in the Chair]

PRAYER

[The Chaplain Led the House in Prayer]

COMMUNICATION FROM THE CHAIR

Litho tse Khabane, ke bala lengolo le mpang le tiisa litaba tseo re ileng ra li bua ha re ne re bula maoba mona. Lengolo le baleha tjena:

Joalokaha ke ile ka bolela, Litho tse Khabane, taba ena re ile ra bua ka eona, e se e mpa e le feela joale ho e tiisa hore ehlile e joalokaha re ne re ile ra e bolela pele re fumana lengolo la lelapa.

Bahlomphehi, maobane re ile ra khaoletsoa ke nako e le moo Setho se Khabane sa Matlakeng se neng se lokela hore se thethe litaba tsa sona. Ke ile ka tšepisa hore re tla sheba taba ea nako eo re ka fanang ka eona hore tšebetso eno e phetheloe. Kea bolela hore tsatsing lena re tla qala ka eona ’me e tla fella ka har’a nako ea forty-five (45) minutes

Mohlomphehi Setho se Khabane sa Matlakeng. 

HON. M. S. LEHATA (Makhaleng): Point of order!

RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Makhaleng.

HON. M. S. LEHATA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, re kopa ho u tsebisa hore e mong oa Baetapele ba rona o tšoroe a e tla Paramenteng koano eleng Setho se Khabane sa Motete, ebile hoa utloahala hore ha se eena feela, baetapele bohle ba tlil’o tla tšoaroa ke mokhoa ona u bonang ba le sieo, ba se hlile ba ikisitse hore ba tšoaroe. 

Joale, ho latela Molao o Tšireletsang Maparamente eleng Parliamentary Powers and

Privileges Act of 1994 re utloa re sa tšireletseha hobane hoa hlaka hore; 

“Concerns of freedom of speech in Parliament 

No Member of Parliament may be taken to court for anything he says or writes in Parliament in connection with Parliamentary proceedings nor may he be arrested for any civil offence while going to, attending or returning from Parliament. Also, the Speaker regulates admission to Parliament, power to order attendance of witnesses, offences relating to attendance before Parliament and exercise a jurisdiction of courts.”

Ke ne ke rata ho bala mono feela hore Mohlomphehi oaka ke boikarabello ba hau u le our Speaker to protect us. Like I said yesterday, ke u kopa joalo. Haeba Litho tsa Ntlo ena li tla tingoa their right ea molao hore li tle Paramenteng li tl’o bua litaba tsa sechaba ka ho tšosoa ka ho tšoaroa ke batho ba tsebang hore na molao oa naha ena o reng, re le ba Lehlakore lena la Bohanyetsi le ngotseng lengolo le loketseng ho tla baloa, ebile re itekenne hore na re hloka eng, re utloa re sa phutholoha, re sa tšireletseha ‘me re ke ke ra kenya letsoho tšebetsong ea Ntlo hohang. Kahona re kopa ho etsoe suspend the House and deal with the matter ea ho re tšireletsa re le Litho tsa Ntlo ena. 

Re le Litho tsa Ntlo ena re na le tokelo ea ho ngola the Motion of No Confidence and test lipalo tsa ‘Muso hore na li ntse li le teng kapa che. Ha rea tlameha ho tšosoa kapa ho hlekefetsoa ha re etsa tokelo ea rona eo re e filoeng ka Molao oa Motheo. We have been elected by the people of this country, all of us, some from the Constituencies, others from the Propositional Representation, but all of us we have been elected, we have got the right. 

The Prime Minister o khethoa ka Paramenteng, not from the Constituencies. This is why ho nang le molao o re fang matla a hore Maparamente ha utloa eka re re sa u bone, ha re ke re boneng  e mong ho se nang phoso. Empa taba ea hore Baetapele ba rona ba tšoare, ebe ka morao e tl’o ba rona, re utloa re sa tšireletseha [Liatla]. Re kopa tšireletso ho uena, Mohlomphehi.

RT. HON. MR. SPEAKER: Order! Honourable Members, kea li utloa litaba tseo u li buang Setho se Khabane sa Makhaleng. Ha ke qale ka ho u bontša hore taba eno eo u e buang ke lehoetla ho ’na, ke qala ho e utloa ka uena hona joale. Ha ke boele ke supe hore ke hantle haholo hore litaba tsena li tlalehoe ho ‘na, ‘me kea tlameha ho nka likhato tse lokelang, haholo taba ea ho sileretsa Litho tse Khabane tsa Paramente, ena ke ntho eo ke tlamehang ho e etsa. Leha ho le joalo ke utloile u s’u tlamella tabeng ea hau litaba tse ‘maloa tse ling, tseo joale ekanna eaba uena u li fumane, fela joale ha u li tlalehe ka tsela e hlakileng. Kelellong ea ka ha ho e-s’o hlake hore na u li tlamella hobane’ng ka hara tlaleho eno athe ’na ke bona ho le molemo hore ke tle ke tle potlake haholo hore ke fumane hore na ho etsahetse’ng, ho etsahetse joalo hobane’ng. Joale, re tle re tsebe ho bua litaba re tseba hantle ka batho ba ikarabellang mohlomong ka faneng ka litaelo kapa bao eleng bona ba phethisitseng. Re fumane hantle hore na ho etsahetse eng, ho etsahetse hobane’ng Taba eo e tla tseba hore e fe mohlaka e re fe leseli hore na litaba tseo, tseo u li tlamellang tlalehong ea hau na li hlile li tsamaea le eona taba eo na? Ke hlile ke tla qala hang-hang leha ke ntse ke le ka Ntlong ka mona hore ke etse liphuputso ho fumana hore na ho hlile ho etsahetse’ng. Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Thaba-Putsoa.

HON. L. MONAHENG (Thaba-Putsoa): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke letsatsing la maobane feela ha uena ka lentsoe la hau u makala ekasitana le hona ho makalla hore keiti eno eo re kenang ho eona e ile ea koaloa ka likoloi tsa Sepolesa ’me taba eo u ile ua e khalemela…

RT. HON. MR. SPEAKER: Hanyane feela Setho se Khabane. Nako eo u bolelang ho ileng hoa etsahala u hle u e nepe hantle hobane joale ke litaba litaba tsena. Ke ne ke hlile ke sa tsebe hohang tlalehong eaka hore ke mang mong’a ketso, ’me ha kea re ke nyeo. Joale, che, ho bua u ka bua empa eseke eare ha u tlaleha officially ua re ke itse koloi ea Mapolesa che, ha kea cho joalo fela tsoelapele you are on the floor, u tsoelepele ka taba ea hau feela re hlakole eno.

HON. L. MONAHENG: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata haholo ha u ntšupa kapa ntšoaea mohlare. Ke buisoa taba ena ke hobane hona maobane u ile ua re u sa il’o etsa lipatlisiso ka hore na ke mang ea neng a koetse tsela. Empa le ho fihlella motsotsong ona horeng eona ena eo ke emang ke bua, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, u ntse u e-s’o re fe hore na ke mang. Le hona joale u boetse u bua taba ea bohlokoa haholo ena eo Mohlomphehi Makhaleng a neng a e bua joale u boetse u re u sa il’o ithuta eona. Rea thaba, rea nyakalla ke taba eo. 

Empa rea ipiletsa ka tlhompho le boikokobetso bohle boo re nang le bona hore re kopa hore u etse suspend Ntlo ena [Liatla] hobane joale mona moo re leng teng re utloa re le matsoalong. Haeba, Mohlomphehi, ho nepahetse hore etlebe re etsa mosebetsi oa sechaba se re romileng mona Paramenteng ebe re lutse re le matsoalong nakong eo u tšoereng mosebetsi oa ho tsamaisa Paramente. Ke belaela hore taba eo ha ea nepahala. Kahoo Mohlomphehi kea ipiletsa ho uena ka tlhompho le boikokobetso ke se ke chulo Mohlomphehi, re kopa u etse suspend Ntlo u re fumanele taba tsena e le hore ha re sebetsa mona uabe u re thobile matsoalo. Kea leboha, Mohlomphehi [Liatla].

RT. HON. MR. SPEAKER: Honourable Members, litaba tsena li kholo haholo, re hlile re lokela hore re le Litho tsa Maparamente, re li sebetse ka hloko le hlokolosi e kholo le ka kutloisiso (maturity). Ka lebaka lena ke ne ke kopa hore ho le nolofalle hore re etse khefu ea nako e ka etsang hora e le hore re phethahatse kopo ena e behoang feela haholo-holo re il’o ithuta hore na hantle-ntle ho qala maobane ho tla fihlella kajeno ho ntse ho etsahala’ng [Liatla].

Hape-hape ke kopa hore Mohlomphehi Setho se Khabane sa Makhaleng ho latela kamokhoa oo se ileng sa beha litaba kateng u tl’u boele u re thuse ho fumana hantle ’me u tle to my Chambers, u re bolelle hore na baetapele bao ba bang ba kae? U etse patlisiso eo uena u nthuse, ba kae baetapele, nyeo o bakeng se itseng, nyeo eena o koana re tsebe hore na ho hlile ho etsahala’ng [Liatla]. 

Ke hlokometse hore Mohlomphehi Letona la Sepolesa e ne ekanna eaba o batla ho beha taba, empa hee ke bona eka nka le memela hore le lona le tle le tle in the Chambers re tlil’o tla shebisana hantle re e na le nako e joalo a tle a se ke a tla bua ka mona pele. Re ke re ee ka ofising pele re il’o sheba litaba [Lerata]. Joale ha le etsa tjena hee ho ’na kelellong eaka ebe now I am realizing a very important matter, ’me kannete ke ne ke tla re le se ke la etsa joalo. Le lumele hore re batle taba ena re e fumane hantle joale re khutle ha nako e le hora ea bone (4:00 o’clock) [Liatla]. 

    House suspended at 2:54 p.m. and resumed at 4:05 p.m. 

RT. HON. MR. SPEAKER: Order! Honourable Members, re ile ra kopa ho etsa khefu e le hobane ehlile ruri re batla ho tseba hantle hore na ehlile ho etsahalang esitana le hore re be le kelello ea hore na are we okay, boemo bo ntse bo nepahetse hantle na, e le hore re be le tsebo e joalo.  

Kea hlokomela hore the Honourable Minister ekanna eaba ha e-s’o kene. Oh! Ho thoe o teng, hobane ke ne ke batla hore ke tle ke qale ka eena.  Ehlile ke entse lipatlisiso tse ngata tseo ke lumelang hore li tla re thusa for now empa re boetse re ntse re tsoelapele hantle. Fela ke ne ke ile ka bolella The Honourable Minister hore e re kaha he is the police authority mohlomong ekaba hore re hle re qale ka eena.  

Ke ile ka bua le Setho se Khabane sa Makhaleng, hape-hape ke ile ka bua le e mong oa baetapele ba ntseng ba le Police Head Quarters ’me ke tla bolela.  Empa ke ne ke kopa hore ke qale ka The Hon. Minister, a ke a phete taba ena for what is worth re utloe.

HON. L. LEPHEMA (Minister of Local Government, Chieftainship, Home Affairs and Police): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha u emisa Ntlo ena e Khabane, ke ile ka nka boikhathatso ba hore ke bue le Mookameli oa Sepolesa ho fumana liketsahaho hore na ho etsahetse joang. Mohlomong pele ho mono ke ile ka bona ho mara-rang mona eaba kea mo botsa hore na taba ee ke taba, eaba o nkarabela ka hore ho joalo.  

Ha ke se ke khutla ke mo botsa hore na ho etsahala joang, o re e ne e le ka nako e lipakeng tsa 12:40 – 13:00 o’clock   ha Hoohlo, pel’a Sekolo sa Hoohlo Primary kapa Trentyre moo Mohlomphehi a ileng a emisoa teng a tsamaea le batho ba hae, bao motho u ka reng ke li-body guard tsa hae.  Ba ne ba tsamaea ka likoloi tse ka bang tse tšeletseng (6) joale ba batla ho hlalosetsoa hantle hobane bao ba neng ba tsamaea le eena ba ne ba e-na le lithunya tse ngata haholo.  Joale ba re ba batla ho fumana tlhaloso ka litaba tseo.  Mohlomphehi, ha khutšoanyane feela Mohlomphehi Setho se Khabane ha sea tšoaroa empa e ne e le ho batlisisa feela ka maemo ano a joalo.  Kahona ba ntse ba tsoelapele ka lipatlisiso tseno tse joalo. Ke eona taba eo ke e fumaneng.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha u ntumella, ke mpe ke buoe hape ka taba e ’ngoe e ileng ea buuoa, kea kholoa maobane.  E ne e buua ke uena Mohlomphehi, ea koloi e neng e koetse gate e kenang ka koano ka Paramenteng.  Le hoja re ntse re etsa lipatlisiso tsa hore na ho ne ho etsahala joang, tlhaloso eo ke e fumaneng ke hore koloi eo e ne e le mono lipakeng tsa 12:00 – 13:00p.m. 

Ha re batlisitsa re fumane hore ha e ne e eme joalo e sitisa batho ho kena, empa boholo ba batho ba neng ba ntse ba le ka morao ke ba lehlakore lena la ’Muso.  Ha e le ba lehlakore lena la habo rona le leng ba ne ba se ba le ka mona kaofela [lerata le liatla]. Empa le ha ho le joalo, Honourable Speaker, re ntse re tsoelapele ka lipatlisiso tsa hore na…

HON. M. S. LEHATA: Ntlha ea tsamaiso!

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ak’u re khefu hanyane re ke re utloe ntlha ea tsamaiso Mohlomphehi Letona ea Setho se Khabane sa Makhaleng.

HON. M. S. LEHATA: My point of order ke ea hore Honourable Minister a lokise mantsoe, ntlha ea pele ha u qala u ba mapoleseng, o tšoeroe.  Letona le Khabane le se ke la re motho ha tšoaroa, hore na o ile lipotsong ha u na freedom

Ntlha ea bobeli, nako eo Letona le Khabane le buang ka eona ea ketsahalo le sebaka seo ho buuang ka sona ke ho tloha Ladybrand ho tla Paramenteng.  E leng hore he was on his way to Parliament e leng seo ho sa lokeloang ho kena-kenanoa le sona ka tsela ea mofuta ofe kapa ofeng. Ke kopa Letona le Khabane le lokise statement seno ho latela molao o re sirelelitseng.

Ntlha ea ho qetala ha ho buang ka koloi, taba ea koloi e neng e koetse traffic to Parliament, e ne e le traffic for Honourable Members of Parliament, regardless of which site, we are all Honourable Members of Parliament in this Honourable House [liatla]. Therefore, we are talking about Honourable Members of Parliament e seng ba Bohanyetsi kapa ba ’Muso.  All in all ke hore we are Honourable Members of Parliament ’me molao ono o sebetsa ho rona kaofela.  Ka hona ke kopa Letona le Khabane le lokise statement sa hae.  Kea leboha.

RT. HON. MR. SPEAKER:  Order! I was really hoping this matter will not be politicised but I can see hore ka Paramenteng ka mona ntho e ’ngoe le e ’ngoe ke lipolotiki.  Ha ke mpe ke bolele hore ke qoqile le one of the Leaders ba mono, ’me o itse Setho se Khabane sa Motete se ka ofising ea Commissioner of Police.  Ka botsa hore na o tšoeroe, a re che, ha tšoaroa.  Joale ke ne ke na le thahasello e kholo tabeng eno ea ho tšoaroa ho latela tsamaiso ea Ntlo ena e Khabane.  Ke ne ke batla ho tseba hore na Setho see se Khabane se tšoeroe na.  ’Me ke ile ka khotsofala hore ha sea tšoaroa.  

Taba ena ea hore o ne a le tseleng e tlohang moo a lulang e tlang Paramenteng ke ’nete.  E lokela hore e batloe hantle hobane Sepolesa sea tseba ka molao ono o sireletsang Maparamente.  Ke se ke e qoqile le Mohlomphehi Letona le Khabane hore e tle e chabe hantle e be e hlake hore Mapolesa a tseba ka molao ono joale re tle re utloe mane tabeng ea ho tšoaroa.  Oa utloa Mohlomphehi Letona o re thahasello ea batho bano e ne e se ho Mohlomphehi, e ne e le ho batho bana ba nkileng lithunya tse ngata.  Ke taba eo eena a e buang. Joale ke re …. [lerata]… HON. MEMBER:  O tlamehile hore eena a tsamaee ka koloi tse kae…

HON. MEMBERS: Tse tšeletseng.

HON. MEMBER: Ua bona lea makatsa mosali-moholo! [Litšeho]

HON. MEMBER: U siile ’ma’o hae koana.

HON. MEMBER:  Ke uena, u tlile le eena mona.

RT. HON. MR. SPEAKER: Che, ha ke utloisise le hantle hore na lipuo tsa mofuta oo ebe li bakoa keng! Empa kea hlokomela hore ka nako e ’ngoe ho na le hore ho be le mofela-pelo moo motho u ka lebellang hore re sebetsa taba e kholo. Joale ke re ke lumela hantle hore Setho se Khabane sa Makhaleng taba ena ke e hlalositse, ak’u thethe Mohlomphehi Letona le Khabane. 

HON. L. LEPHEMA: Kea leboha Mohlomphehi. Ke ne ke se ke phethetse litaba tsa ka ka hore re ntse re tsoela-pele ho fumana hore na koloi eno e neng e eme mono sepheo sa eona e ne e le se fe, e ne e le ea mang. Kea leboha, Mohlomphehi [Lerata].

HON. M. MASOETSA (PR): ntlha ea tsamaiso Mohlomphehi! 

RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane Mohlomphehi Masoetsa. 

HON. M. MASOETSA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ka ‘nete re thabela le ho leboha tlaleho e fanoang ke Mohlomphehi Letona la Sepolesa. Taba ena Mohlomphehi, leha e le mona Letona le batla ho e beha ka bosesanyane tjena, ke ntho e hlabisang lihlong. Koloi eno e ne e le ea Sepolesa ea Quantum ba ntšitse nomoro. E ne e ntse e khannoa ke lepolesa le bile le apere uniform. E ne e ntse e checha mono, ba bang ba le morao ba ntse ba re u mang, u mang…e koale e bule, ke bolela mantloane ano a neng a ntse a etsoa mono. Ke lintho tseo re li boneng ka mahlo. Ka hona ho ea fosahala hore Mohlomphehi e le Setho sa Ntlo ena re lokela ho tšireletsoa kaofela ke melao e re amang kaofela irrespective of political affiliation e be Letona le tlil’o bua litaba tsena tse tjena. 

Litaba tsena re re li mpe Mohlomphehi Speaker. Ha lia lokela ho etsoa condone ka tsela efe kapa efe. Re tloha mono moo u ntseng u bua teng hona joale. Re boleletse mapolesa ano ao re a fumaneng mono hore, ‘mpolelle hore na motho ea itseng re se tle ho tla bona motho enoa ke mang, ke batla lebitso. Kamehla u tla fumana re re security agencies li tjena le tjena, feela e le particular individual which are corrupt within the police service

Ka hona ke kopa hore Bahlomphehi re se be ra itumella hore ha re tloha mona re bitse missiles ho security agencies other than the particular individuals [Liatla]. Batho bano ba bararo must take the responsibility hore na why did they do that

Ka hona ke ne ke re Bahlomphehi, litaba tsena mona moo ke eang teng, ho na le lisuspect ka mono tse neng li ntse li sebelisa bana ba batho. Bana ba batho ba ka teronkong tsona li lutse ka mona li etsa melao [Lerata]. Bana ba batho ba ka teronkong ha ba fuoa le bale they …Khale ho sebelisoa bana ba batho. 

Ka hona mapolesa ana le masole ana ke bana ba borona ke bana ba rona. We cannot allow hore ebe ba ntse ba rohakuoa ba pharoa ka seretse ka lintho tseo ba sa nkang boikarabello ba tsona. Ka hona re ne re re Bahlomphehi, ha re lumellaneng hore motho e mong le e mong a tle a thakhisetsoe libe tsa hae. Re se thakhise Sepolesa le Sesole sena and all other security services ka litaba tsa batho ba ikhethetseng hore ba tsoe melao ea naha ena tlaase. 

Ke kahona re reng motho ea bonahalang a ikhethetse hore a ikhelose tsamaisong ea molao le hore na matla a hae a qala kae a fella kae, taba eno re tle re se ke be ra oela molekong oa hore ebe joale re rohaka motho e mong le e mong eo re bonang a apere uniform ea Sepolesa le ea Sesole le ea NSS. Re se ke be ra e sebetsa joalo. Batho ba jare libe tsa bona joalo ka li-suspect tsena tse teng ka mona. 

Kea leboha, Mohlomphehi, fela re ne re re Mohlomphehi Letona, taba ena u se ke be ua e nka hanyane haeba u hlokometse hore na reaction ea lefatše ka litaba tsa polelo eno e entsoeng ke batho ba bararo na ke efe lefatšeng. Taba eno ha e bee ‘Muso. Press conference eno ea batho ba bararo ha e bee ‘Muso. Ke li-security agencies. Reaction eno e entsoeng kaofela ha eona ha e re bontše re le Paramente a nang le boikarabello. Ho tentšoa rona le lona. Re tšoanetse ho e etsa condemn. Ntho ha e le mpe Bahlomphehi ba ka, e mpe ho sa tsotelehe hore na e etsoa ke mang boemo bo fe. 

Hosane, ba bang ba lona, ebile ho na le ea tloaetseng ho otla metsi ka mpa ka Mohokare ka mona, re etsa joalo [Liatla]. Re sebelisa bana ba batho ho etsa lintho tsena. Mohlomphehi Speaker, taba ena u se ke be ua e nka ka bosesanyane bona boo u ntseng u e nka ka bona. Re tsoa mono … [Lerata] 

Mosebetsi oa rona re le Maparamente a Ntlo ena ke hore rona le uena re sebetse ‘moho re thusane ka taba ea tsamaiso ea Ntlo le seriti sa Ntlo ena se se senngoe ke liketso tsa batho ba bang bao ho bonahalang ba ikhethetse hore ba sebetse litaba ka tsela e seng eona. 

Mona moo re leng teng re shebiloe ke sechaba se lebeletseng hore mona moo re leng teng, re tšoara lintho ka boholo joalo ka ha re bitsoa Honourable Members. Joale ke re ho lona, taba ena hosane e tle e se ke eare ha e etsoa ho ba bang la be le re le ea hlorisoa. Re se ke be ra iphumana re oetse molekong Mohlomphehi Speaker hore litaba tse mpe ebe re ntse re li etsa condone hobane re re tsatsing lena re ka kamoreng ba bang ba ka mok’huk’hung. Hosane ha e fetoha e tla be e le bana ba batho ba nkang

boikarabello ba liketso tse ntseng li etsoa ke bo-ralipolotiki ka mona [Liatla]. Kea leboha, Mohlomphehi. 

RT. HON. MR. SPEAKER: Order, Litho tse Khabane, order Litho tse Khabane. Order. Mohlomphehi Masoetsa, re mametse, u beile maikutlo a hau ka mokhoa o hlakileng haholo. Le ha ho le joalo, ha ke bone eka ke ntho eo ho ka etsoang ruling ka eona.  U elelitse, u beile kamoo u beile kateng. 

Ke ne ke utloa eka ekare Letona le itse le ne le se le thethile. Ka hona ke ne ke sa lebella hore ho se ho tla ba le ntho e kang debate. Ke bolela tjena hobane, taba ea Setho se Khabane sa Matlakeng, ke eona taba e tla tlisa debate. Ena eona re ne re mpa re koetse Ntlo hakhutšoane hore re eo fumana hore na boemo bona bo joang. Joale ke ne ke re Litho tse Khabane tsa Paramente li amohele re tlalehe joale re supe tsela. 

Joalo ka ha ke boletse, ke ile ka qetella ke fumane e mong oa Baetapele ba neng ba le hona mono Sepoleseng. Ke buile le eena, ka bua le eena haholo-holo taba ea pele e le hore na maikutlo a hae ke hore ka mokhoa oo a bonang kateng ha a le moo Setho se Khabane se tšoeroe na. Se ile sa re; “ka mokhoa oo ‘na ke bonang kateng re bolelloa hore re eme hanyenyane o sa ntsane a le ka Ofising ea the Commissioner of Police”. 

Joale, hoa utloahala hore motho ea ka har’a ofisi re ke ke ra sebelisa language ea ho tšoaroa. Joale ke ile ka bua le eena a re ba tšepisitsoe hore kamor’a nakoana o tla tsoa ba mo bone. 

Ke hobane ke ne ke batla hore a mpolelle hore na ka mokhoa oo a bonang kateng, na ekaba bophelo ba Setho seo se Khabane na bo bolokehile na. Joale o ile a re ba tšepisitsoe e le Baetapele hore ba eme hanyenyane o tla tsoa a tlil’o bua le bona. Eleng hore o ne a hlile a mpolella hore nke ke ka tseba ho cho hore na bophelo ba hae bo bolokehile kapa che. Re tla bona ha re se re kopana le eena in a few minutes ka mokhoa oo a neng a bolela kateng. 

Ke kopile Mohlomphehi Letona hore taba ena e kholo le hle le e cheke haholo re tle re fumane hantle metso ea eona e le hore re tle re tsebe hore re itlele Paramenteng mona freely ‘me re tsamaise litaba tsa rona ka mokhoa o lokelang. 

Ke ne ke ile ka tšepisa Setho se Khabane sa Matlakeng hore se tla tla se thetha re bone hore e fele. Le ha ho le joalo, mona moo ke leng teng ha ke sheba, litaba tsena

Page

li current, ke hore li ntse li tsoela-pele. Le ‘na ke ntse ke batla. Ka nqena ha ke batle ha le tloha mona e se e le bosiu ha boemo bo le tjena [Liatla]. 

Eleng hore Litho tse Khabane ha ke etsa tjena ke ha ke koala. Setho se Khabane sa Matlakeng se tla fuoa sebaka hosane [Liatla]. Fela re tle re mpe re utloane, re lekile haholo, re lekile haholo hore taba e tsoelepele, empa e ntse e fihla e etsoa overtake by other events. Kajeno re ne re fane ka 45 minutes, hosane re tla tlemeha ho e khaokhaola e le hore lipotso tsa Litho li se khangoe ke taba ena eo ’nete re se ntseng re le tseleng ea eona. 

Ka lebaka lena Litho tse Khabane, we have come to the end of today’s Business and the House will meet again tomorrow at 2:30 p.m.     

ADJOURMENT 

Thereupon The Rt. Hon. Mr. Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16(4). 

The House accordingly adjourned at 4:27 p.m. 

Page