Hansard 12th May, 2023

KINGDOM OF LESOTHO

ELEVENTH PARLIAMENT  NATIONAL ASSEMBLY

Daily Hansard (Official Report)

FIRST SESSION

SECOND MEETING

   Friday, 12th May, 2023 

(Unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Friday, 12th May, 2023

[The House assembled at 9:00 a.m.]

[RT. HON. MR. SPEAKER in the Chair]

PRAYER

[The Chaplain Led the House in Prayer]

RT. HON. MR. SPEAKER: Point of order, Hon. Mafomobe. 

HON. M. G. MOFOMOBE (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke ema ka ntlha ea tsamaiso ea hore ke na le motion o qetang beke joale ke o kentse. Ke batla ho utloa ho uena, Mohlomphehi hore na ebe motion ono o tšoareletsoe ke eng? Ke na le letsoalo la hore Mohlomphehi Letona le leng maobane o itse o o tšoere hobane a batla re koale re tle re khutle September. O ne a lutse mona, ke ile ka mo utloa ka litsebe tsaka, u ne u le sieo, Mohlomphehi. Ebe tsebong ea hau o tšoareletsoe ke eng motion oo? If it is not in order ke ne ke lebella hore o tla cho hore the motion is not in order. Empa ke hlokometse hore it is in order hobane o tšoana le ena e tlileng pele.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ke hloka ho utloisisa hantle. Taba ena u ile oa e botsa Letona, eaba Letona lea arabela ka karabelo eo u e supang?

HON. M. G. MOFOMOBE: Ke ile ka botsa Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, eaba le araba le lutse mona le re u tla e bona ka September. Joale ke batla ebe on record hore ha ho ka etsahala joalo, e tla be e hlakile hore Letona leno le ne se ntse le tseba hore na ho tla etsahala joang. Ke ka hona ke botsang, Mohlomphehi.

RT. HON. MR. SPEAKER: Hon. Member, ke utloa hantle. Ke hlakise taba eo hore ho ne ho sa buisanoe officially, empa e ne e le litaba tse buuoang ke Litho ka Paramenteng e se hore Letona le ne le araba in his/her official capacity which would be strange hobane joale li-motion ha li tsamaisoe le ho laoloa ke Matona, empa li laoloa hona mona Paramenteng. On the substantive matter ha ho joalo. Ha hona bothata ba mofuta ono oa hore motion o tla khangoa ho fihlela neng-neng. Empa e le hore li-motion li kene li le ngata, li mefuta-futa. Tse ling li se li amohetsoe, li tseleng ea hore li tlò fihla ka mona ka Ntlong. Tse ling li na le mathata, `me ke tla mema beng ba tsona hore re utloane hantle. Haeba ba batla ho etsa liphetoho, ba etse liphetoho ebe motion o tla kena. Kapa ekaba ba ka supa hore joalokaha o se o le tjena, e re ke o hule. Empa ho tla ba joalo. Ke ntse ke li sebetsa kaofela, all of them are on the process. Ha hona e tla khangoa ho fihlela neng-neng. 

Ntlha ea tsamaiso, Hon. Mapesela. 

HON. T. F. MAPESELA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ke hlokometse hore maoba ka Laboraro Business ea Ntlo e ne e le Thapelo. Letsatsing lena ke hlokometse hore Order Paper, e leng eona e bontšang Litho tšebetso e tlò etsoa ka Ntlong hore e ntse e le thapelo. Mohlomphehi, ho ka etsoa joang hore nakong eo ho tsebahalang hore Ntlo ena e Khabane ha ena mosebetsi ho se ke ha tluoa thapelong. 

Ha re ka hlokomela, Mohlomphehi le Litho tse Khabane hore haeba matsatsi a mabeli feela ho tl`o etsoa thapelo ka koano, ka beke ena feela li-M150.00 tseo Maparamente ha ke tlosa Mohlomphehi Tona-Kholo le Matona a 13, ke tlohela ba Senate ba bararo, re tla hlokomela hore re senyehetsoe ke M32,000.00 ea lunch feela. Ho ka etsoa eng hore nakong eo ho tsebahalang hore ho tluoa thapelong ha hona mosebetsi, ebe Litho tse Khabane ha li tle ka koano, bonyane re phete mabaka a mang hae? Ke bona taba eo e hlokela naha ena toka, Mohlomphehi. Ke bona hore `Muso le ona o se ntse o imetsoe ha o na chelete, le bahlanka ba lieha ho khola, ba ba bang ha ba so khole hona tjena.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ke lumela hore taba ena ke taba e ngongorehisang bohle. Karabo e substantive kea hore everything possible is being done ho bona hore tšebetso e nelehetsanoe hantle e le hore ho se ke ha eba le matsatsi a senang business. Empa litaba tsa Paramente ho na le nako eo li tla `ne li tsamae ka tsela eo ho qetellang ho le joalo. Taba ea hore na Ntlo e lula matsatsing a feng ka nako e feng eona ke molao. Ke baetsi ba molao ba ka fetolang molao ono. E leng hore Setho se Khabane se buang taba ena se bile se ea tseba hore se na le matla a hore haeba ho hlokahala joalo, se nke likhato ho fetola molao, haeba eba ke ntho eo Setho se Khabane se bona e le ntho e lokelang ho etsoa, hobane ke sona se etsang molao. 

Honourable Members, I have notice of the Honourable Minister of Transport and Public Works about the statement that he wishes to make before this Honourable House in terms of Standing Order No. 28 (2).

Ntlha ea tsamaso, Hon. Lemphane-Letsie.

HON. M. LEMPHANE-LETSIE (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke taba e etsahetseng maobane ka mona ka Ntlong ka nako ea lipotso le likarabo. Ke ne ke botsitse potso ke botsitse Mohlomphehi Letona le Khabane. Empa e ile ea chechisetsoa morao. Taba e ileng ea ntšoenya, Mohlomphehi, ke ea hore ho bile le Setho se ileng sa ema ka ntlha ea tsamaiso holimà potso eo ke neng ke e botsitse. Setho se Khabane se ne se bontša hore ha ke na tokelo ea ho botsa potso e joalo hobane ke ’melaelloa litabeng tsena. Ke utloa ho sa nepahalala, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, hore ka mona ka Ntlong Litho li ka bitsana babelaelloa ebile e se litaba tsa ‘nete e le litaba tsa liallegation. Ka mona ka Ntlong, Mohlomphehi, ho na le Litho tse nang le linyeoe ka makhotleng, ho na le Litho tse bileng le linyeoe ka makhotleng. E ke ke ea re ha Setho se kileng sa ba le nyeoe ea peto ka lekhotleng, joale ebe ka mona ka hare ho Ntlo, ho buua ka litaba tsa peto, eaba Litho tse ling li re Setho seo ha se na tokelo ea ho bua litaba tsa peto hobane ke ‘melaelloa oa peto. Ke se etsahetseng ka mona maobane, Mohlomphehi.

Ke re, Mohlomphehi, ha taba ena e ka ea tsoela pele joale eaba re bitsana ka linyeoe tsa makhotla ka mona ka Ntlong ha re tlameha ho bua litaba tsa sechaba, ‘me ebe re re ba nang le li-civil casenumbers ba se ke ba bua litaba tse amang li-civil case tseo, ke lumela hore ha se taba e nepahetseng, Mohlomphehi. Ka ueng, Mohlomphehi Motsamaisi, ke tla kopa Setho se Khabane se ileng sa bua taba ena on record maobane, se tle se e hule, Mohlomphehi, pele ho ka hoa etsahala hore re bitsane ka tsela eno e etsahetseng ka eona maobane. 

Ke makala hore ke re, Mohlomphehi, ho na le ho bitsoang heckling hoo re ho rutuoeng ha re fihla mona Paramenteng rona ba bacha. Empa hoo eseng e le harassment. Ha re ka itumella hore re etsetsane likhoboso tseno, li tla qeteletse li se monate, ‘me li ka tlisa bolutu ka mona ka hare ho Ntlo. Ka lebaka leo, ka uena, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke tla kopa Setho se Khabane se buileng taba ena maobane eo ekannang eaba sepolesa seo ke neng ke se botsitse ka Letona la Sepolesa, eba se ntse se etsa lipatlisiso feela sona on record se tlisa li-allegation ka mona ho khelosa Ntlo ekasitana le ho khelosa sechaba se mametseng le se shebelletseng. Ka uena Motsamaisi oa Lipuisano, se tle se hule taba eo. Kea leboha, Mohlomphehi.

RT. HON. MR. SPEAKER:  U tle u nthuse Setho se Khabane hore ke hlakeloe hantle. Setho seo se Khabane se buileng taba eo, ke seo u tsebang lebitso la sona ka lebatooa kapa ka boemo kapa ka lebitso? Kea pele.

Taba ea bobeli ke hore ha taba e etsahetse ka Ntlong eona eo, ho u ka ba ua nka khato ke eng ka nako eona eo? Ke mpa feela ke batla ho hlakeloa hore na ho etsahala joang e le hore ke tle ke tsebe hore ha ke bea litaba, ke be ke hlakile hantle hore u ile ua sitisoa ke eng kapa ho ne ho se ho le joang.

HON. M. LEMPHANE-LETSIE:  Kannete taba ena e buue ke Setho se Khabane sa Makhaleng. Ka nako e ‘ngoe, Mohlomphehi Motsamaisi, hoa etsahala hore ha taba e buua o liehe ho utloisisa se boleloang le li-implication tsa eona. Taba eno e etsahetse maobane potso eno e se e le ea ho qetela, ‘me taba eo ke emang ka ntlha ea tsamaiso ho uena, Mohlomphehi ke hore ha hoa nepahala, ke taba e fosahetseng, e khelosang hore Setho se seng se re se seng ha sena tokelo ea ho botsa hobane e le ‘melaeloa ebile e se taba ea ‘nete. Taba ena ke setse ke e nahana maobane ho tloha ha ke tloha Paramenteng mona, Mohlomphehi, hore na, na ke taba eo motho o ka e tholelang kapa hoa nepahala hore o ke o bue ka eona. Ke ka lebaka lena kajeno ho fihleng hoa ka mona ke bua ka eona, Mohlomphehi, hore ke taba e sa nkhotsofatsang e etsahetseng ka mona ka Ntlong maobane e etsoa ke Setho se Khabane sa Makhaleng. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. M. G. MOFOMOBE:  Ntlha ea tsamaiso!

RT. HON. MR. SPEAKER:  Kea u bona Mohlomphehi M. Mofomobe. Empa ke u hopotse taba eane ea rona ea hore ha Setho se seng se eme ka ntlha ea tsamaiso, e kaba hantle hore e sebetsoe e fele joale le uena u tle u kene ka ntlha ea tsamaiso.

Ke mametse litaba tsa hau Setho se Khabane, ‘me ke utloile, u nkarabile. Ke na le maikutlo a hore kapa ha se le maikutlo. Ke bona ha ke ntse ke qamaka ke sa bone Setho se Khabane sa Makhaleng. Ke bona se le sieo. Ka lebaka lena, ke batla ho etsa ruling e tjena, taba eo, eo ue boletseng haeba ke ‘nete e beuoe ka tsela eo ue boletseng ka eona, ha ea nepahala hohang. Ke kopa Litho tse Khabane hore li thibe hohang litabeng tsa mofuta ono. U nepa haholo ha u re there is what we call normal heckling, ke tradition e amohelehileng ea Paramente. Empa ka nako e ‘ngoe Honourable Members can go overboard, ‘me ena eo ue bolelang, it is actually going overboard. Ha ea nepahala hohang. 

Ke kopa ka tlhompho e kholo hore Litho tse Khabane, ruri ea ‘maruri, li qobe ho etsa lipolelo tsa mofuta ono. Oa nepa ha u re haeba ho ka ha tloheloa feela, e mong le e mong a bua lintho tsa mofuta oo, ke maoba feela mona ha re ne re thiba ka matla a maholo taba ea hore le ha re ntse re kanna ra hoelehetsana (a bit of heckling) empa re ‘ne re shebe hore ba bang mona ke Baetapele ba political parties. Re hateng hantle ho be le tlhomphano. 

Kea kopa Litho tse Khabane, kea e bona taba eno ea hore ka nako e ‘ngoe motho o ka utloa o hloka ho bua ntho e itseng. Empa u ke ue shebe haholo ha e kaba ntho e kabang le negative effects u ke ue hlahlobe pele ue bua. Empa tabeng ea ho hula Setho se Khabane, ke na le maikutlo a hore u be pelo e mongobo. U lumele hore ke se ke ka re a hule mantsoe for two reasons.

  • Ha’eo. Eleng hore practically ho ke ke hoa etsahala hore a hule mantsoe. 
  • We have been more elegant hoja kopo eo ea hore a huloe e entsoe hona maobane. 

For that reason ke re, Setho se Khabane u be pelo e mongobo hore ke amohetse seboko sa hau, ‘me ke khalemetse. Honourable Minister.

HON. ADV. L. RAKUOANE (PR):  Ntlha ea tsamaiso, Honourable Speaker!

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane L. Rakuoane.

HON. ADV. L. RAKUOANE:  Ke lebohile, Mohlomphehi Motsamaisi oa

Lipuisano. Ke re, Ntate, u entse ruling holima seo Setho se se buileng feela ha u nka…

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ak’u u phete hape. U ne u re ke entse eng?

HON. ADV. L. RAKUOANE:  U ntse ruling. U entse qeto feela mohlomong motho o ka khothalletsa hore ho ke ho imamelloe eona kapa sona Setho seno hore liallegation tsena ka mokhoa oo a li behang ka teng ebile e le lintho tseo li leng ethical tseo re nang le komiti…

RT. HON. MR. SPEAKER:  Setho se Khabane, u bua ka pele haholo. Akú qale hape u itse ke ne ke entse ruring joale?

HON. ADV. L. RAKUOANE:  Joale ke re empa li-sentiment kapa lintlha tseo a buang ka tsona li bonahala li etsa lintho tseo re reng ke li-ethics. Ke hore they are almost bordering there hore na lintho li tlameha ho etsa  joang, Litho are being harassed . Joale ke re ke utloa e le lintho tse ke keng tsa etsoa mohlomong just as a ruling as a botsitse. Ehlile ekare a ka re li etsoe refer to the committee eaba ho etsoa investigate tsona litaba tsena tseo a li beile tseo ‘na ke utloang li le matla ho feta ha ho thoe Speaker a etse ruling ka tsela eno. 

Empa ha ’nka e le taba e tšesanyane ha e na taba fela ke hlile ke re that is an avenue. Ho lintho tseo a buileng ka tsona tse buima ka tsela eo a buileng ka tsona hore na mang ha ile a etsa tjena ho tla thoe tjena, mang a etsa tjena. Ebile ntho ena ke harassment ha se heckling. Ua utloa, Mohlomphehi, hore na li boima ha kae. Ke utloa e le lintho tse boima tseo ke reng che u tla imamella tsona. Mohlomong ha e le kibilitla e ne e tlanne e ee komiti. Ke lebohile, Mohlomphehi.

RT. HON. MR. SPEAKER: Kea utloa, Setho se Khabane. It was up to me hore na ‘na ha ke e mametse ke utloa ho lokela hore ho feteloe pele ho nkuoe likhato. Ke mametse Setho se Khabane. Ke mo utloile hore o ne a ka khotsofala haholo hoja Setho se Khabane se ka hula mantsoe ano. In the absence ea Setho se Khabane le taba ena ea hore joale ntho e e etsahetse maobane in the House ke bona ‘na Setho se Khabane se amohetse hore ha Motsamaisi oa Lipuisano a khalemetse ka matla ho lekane. Joale e se e le hore, ua bona hore ha boitŝoaro bona boo bo ipheta hape, joale ehlile re tlameha hore re thekeselle tabeng ea ho nka likhato tse ka tsoela pele ho feta mona. Empa for now I feel like we have dealt adequately with this matter. Honourable Minister.

HON. T. F. MAPESELA (PR):  Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi!

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane T. Mapesela.

HON. T. F. MAPESELA:  Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke re kannete taba ena e buueng ke Mohlomphehi Lemphane-Letsie, kannete o etsa mislead Ntlo hobane taba ena maobane o ile a ema a bontŝa ngongoreho ea hae ka taba ena maobane. 

RT. HON. MR. SPEAKER:  Honourable Member, taba ena re e fitile ho entsoeng ruling holima eona. Honourable Minister. 

HON. T. F. MAPESELA:  E entsoe maobane, Mohlomphehi. 

HON. M. MAQELEPO (PR):  Ntlha ea tsamiso!

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane M. Maqelepo.

HON. M. MAQELEPO:  Mohlomphehi, kea leboha. Hoseng hona ke shebile Letona la Lichelete ka qenehelo e kholo. Rea hlokomela hore ka ntle ka mona ho tatuoe haholo ho bonahala batho ba tatetse ho kenya matsoho ka mokotleng oa ‘Muso. Lintho li ngata tse etsahalang, Mohlomphehi, rea utloa hore ba bang ba tla ho kena ho lifemeng, ba bang mabolokong. Joale ke mo shebile ka qenehelo e kholo ke hopola incident eane e ileng ea tuma haholo e neng e re ‘uena ke uena ea khamang mokotla, uena u khamme mokotla’ [litŝeho]. Joale ke re kannete re kopa hore Mohlomphehi Letona la Lichelete lekhetlong lena a be seli a khame mokotla bakeng sa Paramente ena.

RT. HON. MR. SPEAKER:  Setho se Khabane, the Honourable Minister is here ‘me o utloile litaba tseo u li buang le qenehelo eo u nang le eona ho eena. Eleng hore o lehlohonolo eena in this Parliament o na le batho ba baholo ba mo qenehelang ba tla mo tŝehetsa may be throughout the five years. Empa ntlha ea tsamaiso eona ha e eo mono [litŝeho]. Honourable Minister.

STATEMENTS BY MINISTERS

HON. N. M. MOTEANE (Minister of Public Works and Transport):  Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano Ntlong ena le Litho tse Khabane, ke kopa ho etsa polelo e khutšoanyane. Ka litšebeletso tsa transport tseo matsatsing ana li kikitlelang. Ke hlalosa ka hore e se ekaba nako e isang selemong Lekala la Lipalangoang le ntse le sa be le thepa e lekaneng ho fana ka litšebeletso sechabeng. Ka ho khetholoha litokomane tse fanoang lekaleng leo tse kang tse bitsoang Traffic Commissioners Documents kapa ka bokhutšoanyane re li bitsa TC Documents.  

Sena se bakiloe ke eona taba ena ea hore libuka tsena li ea hlokahala.  Libuka tse felileng hona joale ke tseo esaleng li sokolisa ke li-A Permit, D-Permit, Short-term le tse bitsoang li-F Permit.  Le tse tsamaeang le tsona tse beoang koloing tse bitsoang li-TC Disk le litokomane tse kang Learners Licenses, Roadworthy and Certificate of Fitness.

Tlhokohalo ena esale e le ntho e teng nakong e ka isang selemong, ke bothata ba ho fumana thepa.  Bothata ba ho fumana thepa ena e etsoang ke Lekala le leng la ‘Muso le bitsoang Government Printing….

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi Phiri.

HON. M. PHIRI (PR):  Kea leboha, Mohlomphehi Speaker.  Ka boikokobetso ke kopa Ntate a be sebakeng seo a ka tseba hore re mo utloe hobane ke hlokomela hore ekaka mike oo a nepaneng le ona ha o sebetse joale ha re mo utloe empa a bua litaba tse hantle hakana. Kea leboha. A bue ka tsela eo re tlang ho utloa molaetsa oo ‘me re tle re tsebe ho kena ka lipotso.

RT. HON. MR. SPEAKER:  U e behile, Setho se Khabane.  Honourable Minister, ak’u fumane hore na u ka fumana sethusa-lentsoe se matlanyana kae, mohlomong le lentsoe le lona le tiee-tiee [Litšeho].

HON. N. M. MOTEANE:  Ke kopa ho tsoelapele, Mohlomphehi. Joalokaha ke ne ke hlalosa, tšitiso ena ea ho fumana thepa e bakiloe haholo ke likoloto tseo Lekala la haeso le nang le tsona le setsi sena se fanang ka li-permit.  Hona joale tjena, Mohlomphehi, mokitlane oa rona o se o fihla ho M250,000.00.  Pele re lefa mokitlane ona re hlola ho fumana litšebeletso.

Kahona, Mohlomphehi, ke kopa ho tsebisa Ntlo ena hore ka ho hlokomela hore tšitiso ena ea litšebeletso e siteloa Basotho haholo, Lefapha la heso le se le entse litokiso tse latelang.  Ea pele ke;

Ho kena lipuisanong le bona bao ba Government Printing. Kajeno lena re tla ba romella bopaki ba hore lichelete tseo re ba kolotang tsona re se re fetiselitse litokomane tsa tsona Lekaleng la Finance.

Hape-hape Lekala le haeso le la Finance le ile la kopana ‘me la ba la lumellana hore mokoloto ona o tle o fetisoe ka mokhoa o potlakileng.  Leha ho le joalo ho tla re nka mohlomong nako e etsang libeke tse peli re ntse re lokisa e le ho kutlisetsa litaba setloaeling.  Re entse moralo oa moshoelella oa hore litaba tsena li tle li se ke tsa ipheta ka ho etsa tjena;

Ka ho kopa Government Printing hore e tle e re fe tumello ea hore re fumane thepa ka tumello ea eona litsing tse ling tse fanang ka litšebeletso ‘me re emetse karabo ea litaba tsena.

Hape re entse litumello le Lekala la Finance hore re fane ‘me re se re entse joalo ka procurement plans tse hlakileng, tse tla re thusa hore re se ke ra ba hlaha tsome nakong eo re batlang lichelete. Re lumela hore litaba tsena ha re ka ra li etsa li tla re fumanela pheko.

Ke qetella Puo ena eaka e khutšoanyane, Mohlomphehi, ka ho ikopela tšoarelo ho Ntlo ena e Khabane le sechaba sa Basotho.  Le ho hlokomelisa Bahlomphehi hore form e bitsoang TC2 e lokelang hore eabe e hoketsoe kahar’a likoloi tsa bona e le hore ba tle ba tsebe ho tsamaea ba se na tšitiso ka li-protocol number tsena tseo ba li fuoeng le eona e anngoe ke tšebetso ena. Kea leboha, Mohlomphehi [Liatla].

RT. HON. MR. SPEAKER:  Honourable Members, ho latela Standing Order No.28(2) re boemong boo ho ka botsoang Letona le Khabane lipotso tse khutšoanyane tse reretsoeng ho hlakisa.  Taba eo kaofela e ke keng ea nka nako e fetang metsotso e mashome a mabeli, taba ena ea lipotso. Setho se Khabane Mohlomphehi Professor Mahao. 

HON. PROF. N. MAHAO (PR):  Kea leboha, Mohlompehhi Motsamaisi oa

Lipuisano.  Ke lebohe Puo ea Mohlomphehi Letona.  Hona le ntlha eo kannete e sa kholiseheng Puong eo ea hae. Ea pele, Mohlomphehi,…

RT. HON.  MR. SPEAKER:  Ho na le ntlha e sa kholiseng?

HON. PROF. N. MAHAO:  Ho joalo, Ntate. Mohlomphehi o re ba kolota

Government, ha qeta ba kopile Lekala la Finance hore ba il’o kopa ho etsetsoa mosebetsi kae-kae in the open market. Joale ho open market mane ho ea lefshoa ebile ho litjeo li holimo. Ke hobaneng ba sa sebetse taba ea hore ba lefe Government Printing joale ba tsebe hore Government Printing e ba fe litšebeletso, mohlomphehi le hona ho qhoba mokoloto oa bona.

Ntlha eaka ea bobeli, Mohlomphehi Speaker, ke ena, taba ke hore moo Nketjoane a shoetseng teng, re e buile taba ena re leka ho eletsa lekala ka komiting kea kholoa le ka har’a Ntlo ena re ile ra e bua. Bothata ke hore ka molao all accountable documents tse kenyeletsang tsena tseo Mohlomphehi a ntseng a bua ka tsona, li tšoanetse hore

li etsoe print feela ke Government Printing. Joale mane Government Printing re ile ra bolela hore mechini e teng mono e tsofetse. The latest machines ke tsa bo-1974, hore li etsa print litokomane li se li tšehetsoa ka menyeta.  Re ile ra ba ra kopa komiting mane hore Government Printing e ke e fane ka….

RT. HON. MR. SPEAKER:  Honourable Member, ak’u re “na?”.

HON. PROF. N. MAHAO:  E tla tla “na”, Mohlomphehi [Litšeho].

RT. HON. MR. SPEAKER:  Ehlile u’a bona hore ke se ke hloko-hlokolohile joale hobane ke utloile kaletsa ehlile u e behile hantle empa ke batla u potlake kaha Litho li ngata.

HON. PROF. N. MAHAO:  Ntho eo ke neng ke leka ho e bolela, Mohlomphehi, ke hore na Mohlomphehi o hlokometse hore bothata ba hore Government Printer e hlahise accountable documents ke taba ea ho tsofala ea mechini e Government Printing ‘me ntle le hore ebe ho etsoa invest e le ho ntlafatsa mechini eno re tla be sale re ntse re na le bothata ba ho hlahisa accountable documents.  Na Mohlomphehi o hlokometse taba eno, na o tla eletsana le mphato oa hae oa Lekala la ikarabellang Printing esitana le Finance hore ba ntlafatse mechini eno e tsebe ho etsa mosebetsi na? [Liatla].

RT. HON. MR. SPEAKER:  Honourable Minsiter.

HON. N. M. MOTEANE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Karabo ke “ee” [Liatla le Litšeho].

RT. HON. MR. SPEAKER:  Setho se Khabane sa Mohale’s Hoek.

HON. E. C. MDLOKOVANA (Mohale’s Hoek):  Kea leboha, Motsamaisi oa Lipuisano. ‘Na ke ne ke hlaha ka boeletsi feela haholo-holo ha ke bile mona ho transport nako e telele.  Ho hlokomelehile hore disk eona hangata e ea fumaneha.  Joale ha e le mo disk e fumaneha ha re nke chelete ela ea A kapa B Permit re li kopanye, e re ha u se u lefile disk ra be re se ntse re tseba hore ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe o se o e lefelletse.  Ke nahan hore hono ho tla be ho fokotsa litjeo tsena tse tla beng li etsahala [Liatla le Litšeho].

RT. HON. MR. SPEAKER:  Potso e hlakile hantle.  Honourable Minister.

HON. N. M. MOTEANE:  Kea leboha, Mohlomphehi. Ho araba potso ena ea Setho sa Mohale’s Hoek ka botlalo, ke hore Lekala la haeso le shebile litšitiso tsohle tse bakoang ke mokhoa oo re ntseng re sebetsa litaba ka ona. Lekala le tla tlisa haufinyane kopo ea hore melao e meng eo re e sebelisang e feto-fetoloe e le hore tlhokahalo ea litokomane tsena tse ngata e ke e fokotsehe. Le hore na li etsoa issue how regularly le eona e tle e lokisoe e le hore hlokomelisa Ntlo ena e Khabane, mohlala litokomaneng le lisebelisuoeng tse kang bo-number plate li felloa ke nako kamor’a nako e khutšoanyane ‘me li imetsa lekala.

Lekala every 5 years le tlameha ho fana ka li-license, le fane ka li-number plate.  Kahona litaba tsena li molaong, pheko ke hore re tle re shebe the legislative framework ’me re sisinye re tlise ka mona ka Ntlong e Khabane liphetoho tsa molao oo. Ke taba eo Lekala le se ntseng le sebetsa. Haufinyene molao o tla tla.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka, Mohlomphehi Masoetsa.

HON. M. MASOETSA (PR): Letona ha ke utloe a araba lipotso tse specific tseo Professor Mahao a li botsitseng. Ea pele, ke hore na o hlokometse hore authentic documents of the government should be only be printed by the Government Printing. Ea bobeli ke hore is he aware of the machines tse seng li fitiloe ke nako. Ke bona

Mohlomphehi Letona a ema fela a re ‘E’ joale o re ‘E’, so what. Meralo ea hore litaba tseo li arabelehe li sebetsoe ke ofeng. Mohlomphehi, ha e ba re naha e  itlhomphang, re ke ke ra lumela hore litokomane tsa ’muso li etsoe print ke private sector moo li tlang ho etsoa print ke e mong le e mong joale ba khone ho iketsetsa li-duplicate tsa bona tse tla tla li etsa contradict the authentic administration of the Government. Ka hona ke utloa ekare potso ena, karabo ea Letona ea phoqa. Kea leboha, Mohlomphehi.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ea e ba thata taba. Kea utloa Setho se Khabane. U re, Mohlomphehi Professor Mahao  u re na Letona na le hlokometse hore ha ho ka moo litokomane tsa ’muso li ka sebetsoang ka ntle ho ’muso. Li tlamehile ho sebetsoa ka ha re ho Government Printing. Na Letona o hlokometse hore mechini e se e tsofetse. Ke lipotso tse peli tseo u reng Professor o li botsitse. Joale Letona le re ‘E’ ka mantsoe a mang o re ke hlokometse litaba tseo li le peli. Eleng hore, mohlomong re ka lakatsa hore Letona a thantšise empa ’nete ke hore potso oe arabile. Ke hore Mohlomphehi Letona a ka thantšise Litho tse Khabane li utloe.

HON. N. M. MOTEANE: Litsebe li na le ho eba. Ke itse polelong ea ka re tla etsa kopo ho Letona le ikarabellang ho fumana tumello ha re sa sebelise Government Printing. Kopo oe etsa ho ea utloisisang hore o na le tokelo ea ho etsa joalo. Ha ke ne ke re eea Mohlomphehi, ke ne ke re eea hobane ke utloisisa potso ka Professor hore na ho joalo. 

Ea bobeli ea hore maemo a Government Printer a hokae, ke boetse ke arabetse hape ka re eea ke hlokometse. Litaba tseo tse peli joalokaha o fane ka tharollo Mohlomphehi, ehlile li fihlile tlhokomelong ea rona. Litaba tsa bokhoni ba Government Printer hore na bo bakoa ke eng le hore na thepa ea teng kea khale hakae, che, e no nekeso e tsebe. Kea leboha ha Professor ae hlalositse ’me ke lumela hore Letona la heso le Khabane eleng, Mohlomphehi DPM, o tla tla a re thuse bohle ba sebelisang thepa ea Government Printing hore a bone hore e behoa maemong. 

RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka, Mohlomphehi Jane.

HON. J. LEKUNYA (Mechachane): Ntlha ea tsamaiso eo emang ka eona ke hore, Mohlomphehi Mahao o botsitse potso engoe eo Letona le sa e arabelang ea hore na bothata ke hore ba kolota Government Printing M250 000. Oa khutla o re ba kopile ho Letona le ikarabellang ba lo etsa litšebeletso tsa ho etsa print ka ntle. Na bothata ha e le ho patala M250 000, tharollo e ka ba holo etsoa print ka ntle? Ke potso ea Professor e sa arabeloang.

RT. HON. MR. SPEAKER: Hon. Minister.

HON. N. M. MOTEANE: Ne ke nahana hore ho hlakile karabong ea ka ea bobeli hore ke se ke amohetse hore ha se taba fela ea hore na reo kolota bokae empa le engoe taba ke hore ka nqena ke capacity fela taba ea hore na re kolota bokae ke taba hobane ha Government printing e sa fumane hore Makala a ’muso a ba kolotang, likhaello tseo ho buang ka tsona…

RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka, Mohlomphehi  Maimane.

HON. M. MAPHATHE (Matelile): Ha rene re kena ka hare ho Ntlo ena re ile ra nka nako mona ho thoe re tle re tlo rupeloa hore na re tšoanela ho itšoara joang re apare joang. Mohlomphehi, hona le batho ba tlolang thupelo ena. Setho se Khabane sa Peka ha apara ho latela hore tebello ea Ntlo hore na e re re apare joang. Ha ke a eme a shebe hore na o apere joang. Ha apara joalo ka Litho tse ntse li le pela hae mono.

Sekupa seo a se apereng se entse mohatlana. Ke kopa a ke a eme u etse ruling holima taba eo. [Litšeho]

RT. HON. MR. SPEAKER: Ka lehlohonolo ke mobone Setho sa Peka, there is nothing wrong at all. [Litšeho le Liatla]

Setho se Khabane, Mohlomphehi Rakuoane.

HON. ADV. L. RAKUOANE (PR): Ke kopa ho botsa Letona le Khabane hore na ha bone ho le molemo hore a etse li-regulation tse kenyeletsang ho bitsoang ka hore ke grace period. Hobane ha litokomane li felletse variety ea litokomane tse ngata tsa transport joale tse ling li le siko joalo ka ha lil e siko tjena, ka lebaka la ho hloka that concept ka hara li-regulation in transport. Basotho kaofela ba tšoaroa ba ba tsietsing ea seponesa le batho ba traffic. Ha o betere hore re hle re ente ka molao hore re etse increase grace period. Taba ena e ipheta hangata haholo ho se nang le guarantee ea hore selemong se tlang ho tla ba le chelete e teng. Le bana ba private mohlang ba ngoloang ba bana ho tšoara lintho tseno, na, e le hore a inamolele a namolele sechaba sena, na.

RT. HON. MR. SPEAKER: Hon. Minister.

HON. N. M. MOTEANE: Tse ling tsa li-permit tsena tseo re fanang ka tsona re li kopanetse le bahaisane le karolo ea region kaofela. Taba ea grace period within the SADC frame work ke ntho e teng. Eea hoa hlokahala hore re shebe re etse alignment in the region eo e tlang hore namolela. E ke ke ea re namolela moo e bang bao re eang ho bona eleng li-service providers ba ahloloa ho fana ka li-service tseo re li hlokang. Ke taba eo mona hona joale, Mohlomphehi, eleng eona eo re tlamehang ho sebetsana le eona ka tieo. Kea leboha.

RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang ka, Mohlomphehi Mapesela.

HON. T. F. MAPESELA: Ke kopa potsong ea Mohlomphehi Rakuane ke tle ke nyanyeletse ka hore na Mohlomphehi Letona a ka reng ka likoloi tsa bahoebi  mohlomong ka likoloi tse tlohang Maseru ho ea Quthing kapa ho tla maseru hoea Mokhotlong joale tse felletsoeng ke mangolo li tlameha hore e be li tseleng, kea kholoa ha Adv Rakuane a bua ka grace period, o re na mona moo a nang le taolo Lesotho e seng cross border, na teng e be a ka ba pelo tlhomohi hore a tle a bue le maponesa le batho ba ikarabellang Lekaleng la hae le o ho thoeng ke la Commissioner nakong ena eo ‘muso o ontsona le mathata a hore ofe Basotho bano litokomane tsa transport na e be hona le mohau oo a ka ba kopelang oona, Mohlomphehi hore ba ’ne ba etse khoebo le khoebisano ea bona ka bolokolohi, na. RT. HON. MR. SPEAKER: Hon. Minister.

HON. N. M. MOTEANE: Ke tsebisa Ntlo ena e Khabane e se ntse e le mokhoa o re e re sebetse ka ona ho bona hore haeba tieso e etsoa ke rona re bone hore re kopana le ba ikarabellang ho hlalosa mathata ao li-motorists li nang le ona. Hore e nepahale e tlare re na le bothata ho tloha kajeno lena ho fihlela kajeno lena. Mohlang bothata bona boo bo felileng re boele re khutlele ho bao re sebetsanang le bona re re bothata ba hona joale re bo qetile. Ho shebahalang ho etsahala ha ngata ke hore le ha bothata bo se bo felile e be basebelise ba tsela ba ntse ba tsamaea ka litokomane tse sa nchafatsoang e be ba ntse ba re ha ngata utloile hore Traffic Commissioner o itse ha na 1,2,3. Re tla e lokisa taba eo. 

Ke mpa ke u hlalosetsa hore na bothata bo bong beo re kopananng le bona ke bofeng ha re etsa litukiso tseo tsa meloana e meng re tla bona hore re sebetsana le litaba tsena. E ngoe eo ke lumelang hore re tla be re fihle hore re thuse sechaba hore se tloaele, ke hore re fetole tloaelo e reng o tlameha hore permit e be e fele pele o enchafatsa. Ho ka ’na hoa thusa hore re hle re itumelle hore permit le pele e fela e nchafatsoe.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka, Mohlomphehi  Rakuoane.

HON. ADV. L. RAKUOANE: Letona le Khabane ha le ne le lumetse hore hona le provision ea molao ea grace period e le a cassette ea grace period. Ha e felile haona motho ea ntse a cho. Taba e bakang bothata bo bongata ke ea hore ore oe kopa ka molomo, ke mokhoa ona a tlanne a kope le ka nqane until the whole substance ea potso ea ka a neng ae amohetse ke ea hore ha o na le grace period ke hore you cassette grace period. Ha e e felile there will be a cassette ea hore e felile. Ke mpa ke fana ntlha hore grace period eo ae lumetseng ke ea molao which is cassette  period not ea motho a buang ka molomo. You issue the Government directive which is cassette e le a period of grace. Ke eona eo re buang ka eona. A se ke a tloha a hanyetsa empa a itlamme ka pel’a Ntlo.

RT. HON. MR. SPEAKER: Ke lumela hantle hore e utloahetse hantle. Nako ea lipotso e felile. Honourable Members, this brings us to the end of today’s Business and the Chair wishes the Rt. Honourable the Prime Minister, Honourable Deputy Prime Minister and Leader of the House, Honourable Leader of the Opposition, Honourable Ministers, Honourable Leaders of Political Parties, Honourable Members, the Clerk and Parliamentary Staff, the Media and Civil Society Organizations a pleasant weekend. 

HON. MEMBERS: Same to you!

RT. HON. MR SPEAKER: The House is adjourned until Monday at 2:30 p.m. 

ADJOURNMENT

There being no further Business upon the Order Paper, The Rt. Hon. Mr. Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16(2). 

The House accordingly adjourned at 10:03 a.m.