Hansard 4th May, 2023

KINGDOM OF LESOTHO
ELEVENTH PARLIAMENT NATIONAL ASSEMBLY

Daily Hansard

(Official Report)
FIRST SESSION

SECOND MEETING

Thursday, 4th May, 2023

(Unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Thursday, 4th May, 2023
[The House assembled at 2:30 p.m.]
[RT. HON. MR. SPEAKER in the Chair]
PRAYER
[The Chaplain Led the House in Prayer]
HON. M. KHAHLOE (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Khahloe.
HON. M. KHAHLOE: Mohlomphehi ha se hore ke re Ntlo e tsoile tseleng, ke ne ke re ka mona kamoo re kenang re le bang (toilets) ho ne ho batla ho se hotle hohang maobane, ho ne hosena perfume e mona eo re e tloaetseng kapa ebe ke taba ea ho lieha ho fumana meputso ebe ho ka etsoa joang, re tloaetse ho nkha hamonate kamora rona le mahlakoreng mona. Ke mpa ke sitoa ho e bea hantle joang ke re ka ha re liehile ho fumana meputso ke re e se ke ea batla le uena staff sa hau se liehile ho fumana tse hlokahalang tse sebelisoang joale ke re na re le Litho tse Khabane re keke ra kopanya matsoho re eo reka perfume hore re tlilo nkhisa hamonate e le hore re tsebe ho lula re phutholohile Mohlomphehi, haholo re rutiloe ho sebelisa metsi haholo. Joale metsi ke setlhare ho bonahala re ena le likhaello. Oa bona re na le baeti, ehlile ho tletse kajeno.
Mohlomphehi, ntlha ea ka ea tsamaiso e ne e utloahala e kopa-kopane joale empa
Litho tse Khabane ke utloa li se ntse li e… HON. MEMBERS: Se k’a araba ba fatše.
HON. M. KHAHLOE: Ntlha ea ka ea tsamaiso ke e beile leha ho le lerata. Kea leboha.
T. HON. MR. SPEAKER: Haele taba ea Litho hore li kopanye matsoho ho leka ho fumana lintho tse nkhisang hamonate, e ka sebetsoa hantle empa eseng ka mona ka Ntlong. Eleng hore ha ho na ntlha ea tsamaiso litabeng tsa hau.
Hon. Members, ke na le litsebiso tse peli. Ea pele ke ea hore bakeng sa Litho tse Khabane tse fihlileng morao ka Paramenteng ka mona, e ntse e le e lokela hore ho phethoe mosebetsi oane oa hore ho nkoe lifoto li tsebe ho hlaha moo ho lokelang. ‘Me ka lebaka leo ka Mantaha kamora lunch tjena ba tla ba teng ba ikarabellang ho nka lifoto, ke kopa re tle re ikutsoe re eo nka lifoto rona ba esong ho li nke ka Mantaha in the afternoon.
Ea bobeli ke hore Komiti of Ethics, Code of Conduct, Immunities and Privileges e ile ea kopana ‘me ea khetha Mohlomphehi Mamello Phooko hore ebe eena MolulaSetulo oa eona [Liatla].
Kea hlokomela hore re na le baeti ba bangata empa ha kea fumana hantle hore ka tsebiso e hlakileng hore na ke baeti ba rona ba hlahang hokae, empa ke ntse ke lumela hore ba lokela ho amoheloa hobane kea bona ke baeti ba bangata, ke bana ba likolo kapa ba sekolo. Hoja ke tsebile ke ne ke tla kopa Mokhethoa oa bona a eme a ba amohele. Empa ha kea fuoa tsebiso ea hore na ke baeti ba tsoang hokae.
Hothoe haeba ha ba na mong’a bona, Sethose se Khabane sa Makhaleng se re phiri e jeoa moreneng. E tlaba ke ba Makhaleng hee [Ltšeho]. Rea le amohela baeti ba rona [Liatla].
HON. M. S . LEHATA (Makhaleng): Point of order!
RT. HON. MR. SPEAKER: Point of order, Hon. Member for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Point of order eaka ha se e thata hohang, ke hopola ka nako ea orientation ho ile ha boleloa hore ka mona ba ka letsohong le letona ke ‘Muso, ka ho le letšehali ke Bohanyetsi, ba pela maze ke Cross Bench joale ke thotse kamehla ke bona ha u re lumelisa u isa hlooho ka ‘Musong le bona ba lumela e le Cross Bench. Joale nakong eo u tlang ho bona ba entse tjena feela. Ke ne ke re ba tsebe hore lehaeba ba lumellana le ‘Muso ha ba tle ka ‘Musong ha u ba lumelisa.
Empa e le ntlha ea ka ea tsamaiso.
Since kannete ke ile ka ba sieo Paramenteng mona lilemo tse hlano bosebeletsi ba rona ba Sepolesa ke fumana e ntse e le bona bo sa fetoha, ha ke bone le a le mong feela ea etsoang promote, ba ntse ba le joalo, kapa joale ba sebetsa moo ba hole le baokameli? Kea ba kopela, esale ba le mona ha ke bone ba fumane batch hore ho na le phetoho e leng hore ho tla Paramenteng mona hoa mapolesa ebe ba ba hole le baokameli ha ba etsoe promote. Ke kopa taba eo e ke e sebetsoe, kea leboha [Liatla].
RT. HON. MR. SPEAKER: Re lokela ho leboha, tsela ea ho matlafatsa tataiso ke ntho e bohloko ahaholo. Re ‘ne re tsoeleng pele ho e phethahatsa.
Ena ea taba ea linyollo tsa Mapolesa a Motlotlehi, eona ho na le moo e ikarabellang teng. E leng hore ha ho na ntlha ea tsamaiso moo.
HON. H. LETŠABA (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Letšaba!
HON. H. LETŠABA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke hore libeke tse peli, tse fetileng ke hopola hobane re ne re ile ra ba le baeti ba Manyesemane koano eaba baetapele ba Bohanyetsi ba ea hlahlojoa (search) ke masole taba eo ea bonahala e bakile tsitsipano ka hare ho Ntlo ena haholo ka lehlakoreng la Bohanyetsi. Eaba ea fihla Tafoleng ea Mohlomphehi Speaker.
Mohlomphehi, u ile ua hlalosa ka hore ho bonahetse mohlomong ekare ha lea utloana tabeng ea lipuisano ‘me la se ke la fumaneha ha bane ba hloka hore ho tlo otlolloa taba eo hore na ehlile se etsahetseng ke sefeng.
Re bua haholo ka moetapele oa BNP le moetapele oa DPP le moetapele oa ABC ba ile ba angoa ke ketsahalo eo. Ha re ne re le ka Ntlong ena, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, u ile ua tšepisa hore u tla khutla u tlo fana ka tlaleho hore na se fumanehileng le se neng se etsahala ka lestatsi leo na ke sefeng. Mohlomphehi, ke beha taba ena hobane re bona matsatsi le libeke li ntse li feta ho se nko ho tsoa lemina. Kea leboha Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Mohlomphehi, hona le moo u seng u fositse haholo. Ha hona nako eo ke ileng ka tšepisa hore ke tla fana ka tlaleho ka mona. Taba eo ke neng ke e bolele ke hore ke lekile ho hlopha phutheho lipakeng tsa ka le bona baetapele bao ba ileng ba ameha hore ba tle. Ka nako eo hoa fumaneha hore ha ba fumanehe. Ka ile ka siea ke behile nkho selibeng hore ba tle ke tlo utloisisa hore na bothata bo hlahileng ke ba mofuta ofeng. Ke ha ke tseba hore na bothata ke bofeng nka tsebang ho nka khato e nepahetseng. Le kajeno bantse ba e-s’o tle.
HON. T. F. MAPESELA (PR): Point of order!
RT. HON. MR. SPEAKER: Point of order, Hon. Mapesela.
HON. T. F. MAPESELA: Kea leboha, Mohlomphehi motsamaisi oa Lipuisano. Is it parliamentary clothing hore Mohlomphehi Setho se Khabane sa Makhaleng a tle ka liteki le masisa ka koano ka Ntlong? Re kopa ho hlakeloa hantle hore na hore re apare hantle re tlameha ho etsa joang Mohlomphehi. Ke ne ke khutlisoe moo ke apere kobo eaka, ka tlameha ho khutlela hae. Mohlomphehi ke enoa eo e leng khale a le Paramenteng mona, empa o ikaparetse masisa le liteki, ntle ho moo hona le ba sa roalang likausi Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane, mona moo ke lutseng teng, Setho se Khabane seo u buuang ka sona se mphuraletse. Ke bona feela hore se apere baki e ntle haholo e parliamentary. Maotong a hae le borikhoe boo a bo apereng ha ke li bone. Likhato li tla nkoa tsona haeba o fela a roetse lieta tsa mofuta oo u buuang ka tsona le bo u buuang ka bona.
HON. M. MPOBOLE (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi Mpobole.
HON. M. MPOBOLE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore, hona ka Ntlong ka mona, bekeng eona ena, Mohlomphehi Letona le Khabane la Public Service, Labour and Employment, o ile a bua ka Ntlong ka mona hore Bahlanka batlo khola. Ho fihlela kajeno ho na le Bahlanka Makaleng a mang ba so kang ba khola. Mohlala, Lekala la Bophelo lena leo re tsebang hore Basotho ba bangata, bophelo ba bona bo jeroe hona moo. lefu kapa bophelo li ka hlaha matsohong a batho bao. Ba se ba bile ba ngotse love letter. Rea e bona ha e ntse e feta marang-rang mona hore ehlile li tla ema ka lekoa.
Re kopa hore Letona le Khabane la Public Service, Labour and Employment, taba eo ea e buileng hona ka Ntlong ka mona a kholisa Basotho hore Makala oohle ao
Bahlanka bohle ba sa lefshoang ba leshoe lichelete tsa bona. Ba hirile. Ba na le mekoloto. Ba hirile le batho malapeng a bona. Baa palama ho ea mesebetsing ea bona. li loan tseo re tsebang hore ha motho a lieha ho e patala e ba mathata feela a tsoala ka mora tsoala.
Re kopa hore mahlabisa lihlong ana a ntseng a etsahala a ke a shejoe ka leihlo le leng. Re kopa Mohlomphehi Letona le Khabane, taba eo e phethahale joalo ka ha a ile a e tšepisa. Ha re hloke ho bona Basotho ba e shoa ka bongata lipetlele hobane ba sebeletsoa ke batho ba kulang ho ba feta. Ha u tsoere moputso oa motho, o mositisa mokhoa oa hae oa ho phela, o re a re sebeletse joang? O kula ho feta motho eane ea isitseng high blood le tsoekere. Kea leboha, Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane, kea amohela bohlokoa le bohlokolosi ba taba eo u e hlahisang. Tabeng tsa hau ha ho na ntlha ea tsamaiso.
HON. K. MABELENG (Hlahloeng): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Hloahloeng.
HON. K. MABELENG: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore Hon. Masiu o apara hantle haholo, ‘me le ‘na nka rata ho apara joalo ka eena tjena e be mokhoa oo a aparang ka ona o fumaneha kae hore le rona re tsebe hore re ilo seha hona teng re tsebe ho tšoaneloa joalo ka eena. Mohlomong u ka re a eme, Mohlomphehi, u tsebe ho ‘mona le ho bona sena seo ke se bolelang. Kea leboha.
RT. HON. MR. SPEAKER: Che, ke lumela hore eena ha a na ho ema a ipolela, hobane Sesotho se re motho o motle a boleloa ke batho. Ke thoriso e ntle ‘me ke tšepa haholo hore ha u mo phoqe. E leng hore u hlile u re a tšoare hona moo.
HON. L. HLAELE (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane, Hon. Hlaele.
HON. L. HLAELE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Taba ena eo e neng e buua ke Setho se Khabane ea Letona le Khabane ka phatlalatso ea hore Bahlanka batla khola, joale e be ho thoe ha se ntlha ea tsamaiso feela e buue ka mona, ke utloa ke sa utloe hore na ho thoeng. Ha ho na le phatlalatso e ileng ea etsoa. Mohlomphehi, ha u sebetsa, ha se ho etsetsoa monyetla hore u pataloe hobane u sebelitse, empa ke right. Hoa nepahala hore Letona le Khabane le hlalose hore na hobaneng. e kanna eaba ho ile hoa e ba le mafika tseleng. Re lokela hore re a tsebe.
RT. HON. MR. SPEAKER: Ke lokela ke phete hore ke ile ka amohela bohlokoa le bohlokolosi ba taba eo. Bothata ba ntlha ea tsamaiso ke hore ha kea utloa hantle moo ho thoeng Letona le itse ka la bokana. Ha ho chuo joalo, ke hona e leng ntlha ea tsamaiso. Letona le itse ka laboraro bahlanka bohle ba tla be ba lefuoe. Haeba le chulo joalo. Ha re ntse re bua tjena ha hona motho ea chulong joalo.
HON. M. MPOBOLE: Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Mpobole.
HON. M. MPOBOLE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Mohlomphehi Letona le Khabane ha a ne a bua hona ka hare ho Ntlo ena, o ile a re hona joale tjena. Phones tsa lona moo, le joetsoa ke ‘na ke ne ke moshebile. E ne e le ka la bobeli ha a ne a fana ka puo ea mofuta o joalo hona ka hare ho Ntlo eona ena, bekeng eona ena. E leng hore ha re bue ka tsomo ea Tselane le Limo, re bua seo a ileng a se bua ka hare ho Ntlo ena Bahlomphehi. Ke thatiseletsa ka hore Mohlomphehi Letona le Khabane, ha ho buua ka meputso o ne a bile a bua ka li system tse sitoang ho buisana hobane Makala a kopantsoe.
Re ile ra re na Health e kopantsoe le Ministry o feng, a bua ho fapaneng, hoa hlaha potso hape hona ka hare ho Ntlo ena hore na Mohlomphehi Letona le Khabane, hore na Ministry of Home Affairs le ba Police ha ‘moho le ba Local Government bona system e ile ea hlatsa mapolesa joang ka hare ho bao ba bang eaba mapolesa a a khola ba bang ba sa khola. Mohlomphehi Letona le Khabane o ile a araba ka hore system li ile tsa hana ho buisana. Re kopa hoo e leng ‘nete ea taba. Mona re bua ka meputso ea batho eo ba e sebelelitseng. Re bua ka meputso ea batho ba ileng ba tlohelisoa mosebetsi eaba ba eo phuthisoa lipampiri seterateng ba ha tšoanetse ho khola. Re kopa meputso ea bona e lokolloe ba khole. Ba na le tokelo ea ho fumana meputso ea bona.
RT. HON. MR. SPEAKER: Bahlomphehi ke se ke eme ka maoto. Ke eme ho arabela taba ea Setho se Khabane. Ke hantle le haeba ho na le tse ling tse tla latela, li ntse li nepahetse. By the way, le ha re ne re se re fetile, ke bolelloa hore baeti ba rona ke Likoeneng High School, Mohale’s Hoek. Eleng hore ke batho ba lokelang hore ka maoto, refu! Mohlomphehi Mdlokovana a eme a ba amohele. [Liatla] Tabeng ea hao, Setho se Khabane, teng ke tlameha ho lula ke ntse ke pheta hore eona e bohlokoa haholo feela ha u bua ke u mametse u re Letona le itse litaba li tla loka bekeng ena [Lerata] O, tsatsing lee? Ak’u eme, Setho se Khabane u bolele hantle hore na o itse neng.
HON. M. MPOBOLE: Kea leboha, the Right Honourable Mr. Speaker.
Mohlomphehi Letona le Khabane la Bosebeletsi ba Sechaba, ha a ne a bua a le hona ka hare ho Ntlo ka mona o ne a bile a re tsatsing lona lena e leng ka Labobeli ha a ne a ntse a bua.
RT. HON. MR. SPEAKER: Ke ntse ke lumela hore lea hopola hore re ntse re na le baeti ba ntse ba le likolong ba ntse ba ithuta. Setho se Khabane Mohlomphehi
Mpobole, ke utloa ho na le khanyetsano ’me ka lebaka leo lehlohonolo le teng ke hore ha re ntse re bua hoa pitloa ’me hee ’nete ea teng e tla hlahella hantle. Re tla batla Hansard re shebe hore na Letona na le itseng, litaba li tla be li lokile neng ’me re tla etsa mosebetsi hee ka nako eo.
HON. M. G. MOFOMOBE (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane Mohlomphehi Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, Mohlomphehi Speaker ke hore taba e teng ke hore re ea bona bohle hore ma-nurse hothoe a etsa strike hosane ’me ke ne ke nahana, Setho se Khabane taba eo se e behang ke taba e bohlokoa haholo eo ke neng ke nahana hore leha, Letona le Khabane le se le le teng mohlomong le ka etsa assure the House hore na ebe boemo bono ba ma-nurse a etsang strike hosane ho latela lengolo le ba le ngotseng na ebe e ka rarolloa joang hobane haeba ho na le batho ba tla ema ha ho thoe batho ha ba pataloa ebe ba thoholetsa taba eo.
Tsatsi le leng le leng joale ho ntse ho hlaka hore na ke bo mang ba emeng le sechaba. Ke ne ke nahana hore re tlameha ho ema le sechaba kaofela and agree hore Letona le Khabane la Bosebeletsi ba Sechaba a ke a rarollele Ntlo taba ena hore na ma-nurse a khola hosane kapa neng. Otherwise ea hlaka hore ho na le ba emeng le sechaba, eona e joalo. Ho na le ba etsang hore sechaba se ee moo se eang, e joalo [Liatla].
RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane, e ea utloahala taba eo ea hore ho ka ’na ba le lintho tse malimabe tse ka etsahalang mohlomong ho latela mabaka ka moo a emeng ka teng empa ka mona tabeng eno ehlile ha ho na tsamaiso e robiloeng tabeng eno. Ke ne ke se ke bitsitse Madam Leader of the House.
HON. R. RAMAISA (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane Mohlomphehi Ramaisa.
HON. R. RAMAISA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Joaloka ha u tseba hore ha ke ema khafetsa-khafetsa ke re re tlile ka mona re le bacha. Re ntse re ithuta ha u ntse u beha litaba le Paramente e ntse e beha litaba re tsebe ho fumana litaba hantle. Maobane maobanyana, Setho se Khabane Mohlomphehi Makhaleng o behile taba ka mona ea chelete eo e amang sechaba eaba ka nako eo a behang litaba tseo kapa ha u ka ba li utloa hantle ha ke tsebe, Mohlomphehi. che oa bontša eka ho na le moo a sihileng teng. Setho se Khabane Mohlomphehi Mothejoa
Metsing a ema ka taba e tšoanang a re ntho ena e ama sechaba eaba oa e utloa. Ntlha ea tsamaiso ena eo, Mohlomphehi Mpobole a emeng ka eona e ama sechaba, Mohlomphehi.
Thapeli ke ea hore haeba ha, Mohlomphehi Mothejoa Metsing a beha taba hore e ama sechaba oa e utloa le ena ea, Mohlomphehi Minister eo re reng ka hara Ntlo o itse ho tloha hona joale, Bahlomphehi bahlanka bohle ba tlo pataloa le lona Litho tse Khabane. Joale re re ho uena kapa ho Ntlo, ntšoarele, Mohlomphehi ho Ntlo, sechaba ka ntle ka mola se tsietsing. Paramente ena ha e ke e se utloele bohloko u ke u utloe ntlha ea tsamaiso eno e joalo hobane e ama sechaba.
RT. HON. MR. SPEAKER: E tla ba hee ke se ke sa utloa hantle hore na ho thoe Letona na le itseng. Ea emeng ka ntlha ea tsamaiso o itse le itse bekeng ena kajeno. Joale hona joale, Setho se Khabane se re se itse ho tloha hona joale. Joale haeba ke ho tloha hona joale ’na ke utloa eka ho ea fella neng neng. Ha se hore ha hothoe ho tloha hona joale leeto lea qala ke hore le fella hona joale. Ae, ha ho joalo. Ho tloha hona joale means starting from now. Eleng hore ’na ke bona ho ntse ho le molemo hore re emele Hansard. Hansard e tla bua litaba tse buueng ’me ke hore Hansard e tle e tle e tlo tla e re thusa. Setho se Khabane sa Thaba-Tseka…
HON. P. KELANE (’Maletsunyane): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane sa Maletsunyane.
HON. P. KELANE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke utloa ke soabile le ho makala. Re le mona kaofela re ronngoe ke sechaba seo re tlo tla re se sebeletsa koano. Haeba sechaba se tla re roma ha re tlile moo ho na le batho ba tšereletsang hore ebe sechaba ha se pataloe, ke utloa ke soabile. Ke utloa ho na le batho ba tšereletsang taba ea hore Minister o ile a re o tlo patala batho ka letsatsi lona leo a ba a re le shebe lifonong tsa lona mono, Bahlomphehi e se ntse e kena. Empa ’na ke le oa Maletsunyane haeba ho thoe re lebelle ho tloha hona joale tjee ho fihlela 2036 basebetsi ke hona ba tla pataloa ha re lebelleng.
RT. HON. MR. SPEAKER: Che, ke hlokometse hore o matlafatsa taba ka mokhoa oo e leng ka teng ha se hore u supa ntlha e lobiloeng ea tsamaiso. Setho se Khabane sa Thaba-Tseka, potso ea hao.
HON. M. MAQELEPO (PR): Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane Mohlomphehi Maqelepo.
HON. M. MAQELEPO: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Tabeng ena e ntseng e buua, Mohlomphehi rea utloa hore na u leka ho e etsa address joang empa Mohlomphehi, kannete re ikokobelelitse boemo bona nako e telele re na le tumelo ea hore ho na le ntho e nyanenyana e ntseng e lokisoa empa ho fihlela hona joale tjena re se re na le pelaelo ea hore joale ka hara Molao-theo oa naha ena hantle joale ke ea ntlheng ea tsamaiso. Ka hara Molao-theo oa naha ena hantle re bona eka taba ena e se e siteloa ba bang e se e hatikela Molao-theo. Ka hara ona ho na le likarolo tsa bohlokoa hantle tsa fundamental human rights and freedom. Batho bana ba sa kholeng ba bang ba khotse re se re ea joale tabeng ea freedom joale from discrimination. Ba bang ba khola ba bang ha ba khole.
Re na le taba ea bohlokoa, protection of workers’ rights and interest. Haeba joale lithahasello tsa basebeli li se li sa fihleloe joale e leba boemong bo bobe boo re utloang hore ba Lekala la Bophelo ba tla etsa strike. Joale e ea ho protection of health. Mohlomphehi, re re litaba tsena ke tsa bohlokoa joale tse seng li ile ho hatikela litokelo tsa mantlha tsa botho ’me ha hona motho e mong a ka buang ntle le Litho tsena tsa Paramente ntle le Paramente ena ha boemo bo isa mono. Ke ntho eo

ka boikokobetse re neng re kopa hore re shebile hore joale ho hatikeloa litokelo tsa mantlha tsa botho u mpe u be mohau hore Letona la Bosebeletsi ba Sechaba le mpe le hlalose hore na taba ena o e rarolla kapele hakae. [Liatla]
RT. HON. MR. SPEAKER: Ke kopa e hlakileng hantle haholo ho ’na e se taba ea hore na Letona le itse neng. E reng hona joale Letona ha le ke le re thuse le thantsise taba ena hore e ile ea qoqoa a etsa tšepiso joale metsotso e ntse e ja babeli ha ho bonahale eka hoa loka haeba, Mohlomphehi Letona a ba mohau hore on the floor of the House a ke a e thantsise leha eba ho ne ho sa hlopshoa joalo hobane feela ke re ke taba e kholo haholo.
HON. R. RAMOELETSI (Minister of Public Service, Labour and Employment):
Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke bontše hore ho ne ho setse Makala a mabeli ao eleng Communications le Health. Ha re bua tjena chelete tsa bona se li kene mane Central Bank hore ba etse distribute chelete tseo ho ea libankeng tsa bona. Ke bontše hore tiehiso eo ea Makala ao a mabeli e bakuoe ke hore joale among lintho tseo ke ileng ka bua ka tsona earlier ha ke ne ke ntse ke hlalosa ke hore bahlanka bano ba Health le Communications ha ba ka ba iponahatsa Finance mane ha ho ne ho itsoe ba tle ba tlo thusoa ka weekend. Ke eona taba e liehisitseng hore makala ano a mabeli ebe bothata bo liehile ho rarolloa. Joale ea bobeli taba ke hore bahlanka ba DMA le bona ha ba so pataloe bona ba tla pataloa hosane ’me taba eo e ea utloahala hobane lebaka la DMA ke lena la hore Chief Accounting Officer e ne e le hona a fumanehang kajeno ka mabaka a mangata a ileng a sitisa hore re fumane Chief Accounting Officer ka nako. Kea leboha.
RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang, Mohlomphehi Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Thank you very much, Mohlomphehi Speaker ka ’nete ke lakatsa hore ba bang re ananele bonyane tlhaloso ea Letona hobane e batla e hlakisa se etsahalang. Ke re na bahlanka ba sebeletsang lekala la tsa lehae, tl’asa National Identity and Civil Registry le Livestock Marking and Information Systems, na bona ba se ba khotse na? kea leboha.
HON. R. RAMOELETSI: Kea leboha, Mohlomphehi, ba Home Affairs ba matemporary litaba tsa bona ke hona re ntseng re li sebetsa le PS ea bona ’me batla fumana lichelete tsa bona haufinyane.
RT. HON. MR. SPEAKER: Point of Order, Setho se Khabane sa Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Honourable Speaker, my point of order ke hore ke bona eka ho ntse ho lojoa tsamaiso, ho bile le point of order e le concern ea Litho hore Letona le ke le hlalose boemo ba litaba tse kannang tsa beha sechaba tsietsing, an explanation through a point of order, of which e etsahetse ke bona tlhaloso ea Minister e se e fihla joalokaha eka he was making a statement, ’na ke ne ke re feela Mr. Speaker a nepe tsamaiso. Ke bona e etsoa treat joaloka a statement. Thank you.
RT. HON. MR. SPEAKER: Kea leboha, Setho se Khabane, ke ne ke ile ka bolela hore ’na ke bona bohlokoahali ba taba ena le molemo oa eona ’me haeba mokhoa o le teng oa hore e hlalosisoe hantle ke batho ba nang le tsebo e lekaneng ha ke bone phoso ha ba hlalosa, ha ke bone phoso leha e mong a ka ema a re empa o siile ba itseng ke ntse ke utloa eka le bona ha baso fumane. Ha ke bone phoso tabeng eno, ’me ke bona ’na re e fetile hantle. Setho se Khabane sa Thaba-Tseka, tsoela-pele.
HON. K. MABELENG: Ntlha ea tsamaiso!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Hloahloeng.
HON. K. MABELENG: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ema ka ntlha ea tsamaiso e mabapi le hore Mohlomphehi Letona le Khabane la Trade le ile la fana ka statement ka koano hong le Mohlomphehi Letona le Khabane la Public Service ea sa tsoa bua hona joalo. Motsamaisi oa Lipuisano ka nako eno o ile a kopa hore Bahlomphehi Matona ba fane ka li-statement tsa bona joalokaha ele tradition ea Ntlo ena.
Letona le Khabane la Trade le ile la fela la etsa joalo, ho fihlela kajeno litaba tsena tseo Mohlomphehi Letona le Khabane la Public Service a ntseng a li bua leha a ne a thoma ho li bua re ntse re e-soka re eba le statement sa tsona ho hang hore re fe bane balli kantle ka koana litaba tsena tseo ehlileng li ba amang ka kotloloho, ka ’nete le tsela eo a neng a bua ka eona o ne a bua a eme feela mono Mohlomphehi Letona le Khabane la Public Service a kentse matsoho lipokothong a sa bale letho ’me ka lebaka lena ke ne ke re ke utloe hore na ebe ho ntse ho amoheleha na hore Letona leka fana ka statement only if a ikutloa hore aka etsa joalo che ha a sa lakatse ho etsa joalo a ka emella ka thoko eaba ha a fane ka statement joalokaha Mohlomphehi Letona le Khabane a sa etsa joalo na? kea leboha.
RT. HON. MR. SPEAKER: Ho joalo, Mohlomphehi, Letona le fana ka statement ha lona le entse qeto ea hore ho hlokahala hore le fane ka statement. Ehlile ke mosebetsi oa hae ho hlahloba hore na boemo bo teng na bo mo qosang ho etsa polelo ka Paramenteng na. Ho hlile ho joalo. Setho se Khabane sa Thaba-Tseka, tsoelapele.
HON. K. MABELENG: Honourable Speaker, Ntlha ea tsamiso.
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Hloahloeng.
HON. K. MABELENG: Oele! Rt. Honourable Speaker, ke ema ka boitlhompho bohle ho botsa potso ena e le hobane ke lakatsa hore ke tle ke ruoe tsebo. Ke belaela hore Honourable Speaker, ha ua nkutloa, ha oa utloisisa seo ke neng ke leka ho se bolela ntle le haeba le nna ke sitiloeng ho itlhalosa ka tsela e etsang hore u fele u nkutloe. Ke bua ka copy ea polelo ea Mohlomphehi Letona. Ke sona seo ke neng ke leka ho se bolela hore Bahlomphehi Matona ha ba qeta ho fana ka lipolelo ba ee ba ntše copy e tlang ho Litho e etsa circulate hore ba be le statement seno in a written form. Ke sona seo ke se botsang, Mohlomphehi. Kea leboha.
RT. HON. MR. SPEAKER: Kamor’a ho bua nakoana e teletsana u ile ua qetella u botsa potso, ua botsa potso e reng na ke boikhethelong ba Letona hore leka etsa polelo ha le rata kapa ha le sa rate eaba kea e araba potso eno. E ne e le eona potso e hlakileng e tlileng ho ’na empa hee ha e le kopo eo eona le eona ke utloa e re thusa hore joalokaha u supile ekanna eaba hore u ’ne u re heli hau ntse u bua le batho either ke pitsong kapa kae haeba Mohlomphehi Letona u ka tseba ho thusetsa u tle u thusetse.
HON. R. RAMOELETSI: Kea leboha, Mohlomphehi, statement seo ke ile ka se etsa se tla tla ka mongolo ofising ea hau hore Bahlomphehi ba tsebe ho se fumana. Kea leboha.
Next item Madam Deputy Clerk!
ORAL ANSWERS TO WRITTEN QUESTIONS
***23.PROVISION OF ESSENTIAL SERVICES TO AREAS CLOSE TO TOWNS.
Hon. M. Holomo (Thaba-Tseka): Asked the Minister of Natural Resources;
If he is aware of the unfairness practiced in the provision of services, whereby some villages which are in close proximity to towns are disregarded when the town areas are being modernised; an example being the villages of Motšoloane, Moqekela, Khomo-ea-Leburu and parts of Mohlakeng which were not provided with electricity despite electricity lines passing close to them; and if so, how soon the Minister will intervene and ensure that these places are provided with essential services including water and electricity.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, potsong ena ea Mohlomphehi Holomo kapa ke qale ka hore pele ke fana ka karabo lebaka leo lipotso tsena tse tharo tse seng li e na le li-star tse tharo, ’me e le tsa Letona la Natural Resources…
RT. HON. SPEAKER: Point of Order, Setho se Khabane sa Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: My point of order ke hore ha ho na Mohlomphehi Holomo empa ho na le Setho se Khabane sa sa Thaba-Tseka hobane o na le Lebatooa.
RT. HON. MR. SPEAKER: Honourable Leader of the House, ke tataiso feela. E re Setho se Khabane sa Thaba-Tseka.
HON. N. J. MAJARA: Ke leboha, tataiso eo ea Mohlomphehi Makhaleng. [Litšeho] Ke ne ke le boemong boo ke hlalosang hore lipotso tsena tseo ke seng ke li araba kajeno tse sakang tsa arajoa makhetlo a mararo a fetileng ke mpe ke hlalose hore an attempt was made, …
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane Mohlomphehi Hlaele.
HON. L. HLAELE (PR): Ke motho eo ke mo ratang haholo enoa joale ke utloa a re Mokhethoa oa Makhaleng ke Mokhethoa oa Matlakeng, kea tseba leleme le thelletse. HON. N. J. MAJARA: Thupa shapa fatše, Mohlomphehi. Hee ha se feela ho boima. [Litšeho le Liatla] Kea leboha, Mohlomphehi ka tlhokomeliso eo ka ’nete lelemo le thelletse ke ntse ke re ke re, Mohlomphehi Makhaleng eaba ke re Mohlomphehi Matlakeng. U kae? Joale ke ne ke re le pele ke kena karabong ea potso ena hammoho le tse peli tse hlahlamang…
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Khafung.
HON. M. KHAHLOE (PR): Mohlomphehi, ke ne ke re joalokaha e le tloaelo bana ba sekolo ke bana, tse ling tsa lintho ke ho tla ithuta, Setho se Khabane sa Makhaleng ha tlama thae hantle le haeba u ne u sa ’mone tlaase kannete molemong oa bana bana ba teng mona Setho se Khabane sa Makhaleng se khalemeloe ha se ea apara hantle at all.
RT. HON. MR. SPEAKER: Taba ena ea moaparo o lokelang Paramentr ruri e utloahetse ke ne ke re le eona eke e ee moriting ke lona ba ntseng ba bolela hore le baithuti ba teng ke bona eka le haeba bane ba sa tsebe ntho eo ho thoeng ke point of order joale eona ba e tseba joale tjena, mohlomong ke hore re hatele pele ba ithute le tse ling hape.
HON. M. G. MOFOMOBE: Mohlomphehi Speaker, ke mpe ke be oa ho qetela.
Mohlomphehi Liepeepe, lekonopo lena le mona… RT. HON. MR. SPEAKER: Order!
HON. M. G. MOFOMOBE: Ok! Mohlomphehi Khahloe, lekonopo lena le mona ehlile le ea hana. O kile a ka re o re, ke bona eka joale Paramente e mo lumetse o nonne lekonopo lena le ea hana ho qhoaela.
R. HON. MR. SPEAKER: Ekare Mohlomphehi Mofomobe o re leha e le mona u le mafolo-folo ho ntša tlhasenyana eka leihlong la ngoaneno ho thoe uena ka mono la hau ke seqaka se sekana! Tsoele-pele, Leader of the House.
HON. N. J. MAJARA: Lekala le leboha, Mohlomphehi ka tlhokomeliso ena ea bohlokoa. Tlhaloso ke hore libaka tse ka thoko kapa haufi le literopo tseo Mohlomphehi a buang ka tsona, li bonahala li hola ka sekhahla se seholo hoo lichelete tse abeloang lekala li haellang. Leha ho le joalo, lekala le ikemiselitse ho tla ithukhubetsa ka matla ho bokella litlhoko tse joalo naha ka bophara selemong sona sena sa 2023/2024. E le hore meralo e nepahetseng e etsoe, ’me hona selemong sena sa lichelete mosebetsi oa ho hokela motlakase libakeng tseno tse boletsoeng o tla qala ho fihlela moo ebang chelete eka fihla e haella teng, ’me metse eo ebang e setse e tla boela e kopeloa chelete selemong se tlang sa lichelete.
RT. HON. SPEAKER: Honourable Leader of the House, ke hlokometse linaleli tse tharo, ’me ke hlahisa hore o e tsamaise tjena, potso e ’ngoe le e ’ngoe u ke u hlalose tieho ea eona mohlomong e tlaba tieho e tšoanang Joale ebe u se u re tlhaloso ea tieho ke eona eane eo ke e beileng potsong e fetileng haeba ho le joalo. Empa haeba ho se joalo ha u fihla potsong eo, u tle ho hlalose tieho kapa tiehiso e ileng eaba teng. Tsoelapele, Mohlomphehi.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Tiehiso ea karabo ena ke hore Mohlomphehi eena o ile a tla ka karabo, sena se bolela hore an attempt was made hore e arabe potso ena empa ho ile ha fumaneha hore Mohlomphehi ea botsitseng potso ha kaba a khotsofatsoa ke karabo e ileng ea fanoa. Ka hona Letona le Khabane le ile la khutlela morao hore le ke le il’o etsa boithuto bo feletseng le tle le tsebe ho tla ka karabo e nepahetseng. Empa an attempt was made in the past hore potso ena e arajoe hon aka Ntlong e Khabane ka mona, Mohlomphehi. Kea leboha.

 1. NEED FOR POTABLE WATER.
  HON. K. MABELENG (Hloahloeng): Asked the Minister of Natural Resources;
  If he is aware that the following villages under Ha- Bati electoral division are without clean water and latrines, and the residents fetch water from an uncovered and unprotected well where dogs and other animals also drink:
  (i) Ha-Ntsuku
  (ii) Phocha
  (iii) Raseboto
  (iv) Ha-Korone
  (v) Ha-Mohlehli
  (vi) Ha-Bati and
  (vii) Ha-Morenamang.
  HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ka tsela e tšoanang, karabo ea tiehiso e tšoana le eo ke qetang ho fana ka rona potsong ea No: 23. Teko e ile ea etsoa ka Ntlong e Khabane ka mona empa karabo e ile ea khutlisoa ka le reng ruri ha se karabo e khotsofatsang e arabileng potso ka botebo bo hlokahalang.
  Ka hona karabo ke hore lekala la heso le fumane tlaleho ka bothata ba metsi metseng e boletsoeng potsong. Ofisi ea Phepelo ea Metsi Metseng seterekeng sa Mohales’Hoek e se e ntse e le ka har’a boithuto ba ho lekola boemo ba mehloli (feasibility study) ea metse ena. Ofisi e ile ea emisa boithuto mafelong a selemo sa 2021/2022 ha e lokela ho ea qetela boithuto ka lebaka la liqholotsa tsa likhaello tsa lichelete. Mosebetsi ona oa boithuto o tla tsoelapele selemong sona sena sa 2023/2024 sa lichelete. Ka morao ho mona kopo ea chelete e tla etsoa hore mosebetsi o tle o qale selemong sa lichelete sa 2024/2025.
  RT. HON. MR. SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Hloahloeng.
  HON. K. MABELENG: Ke ema ka ntlha ea tsamaiso ho lokisa Mohlomphehi the Leader of the House hore potso ena ha ho kaba haeba le haese e le attempt feela ea ho e araba. Letona le Khabane le neng le bile le lokela ho e araba ea neng a fuoe kaloso holim’a eona hobane Letona le Khabane la Natural Resources le ne le le sieo ke Letona la Trade. Ka hona le ile la checha ha bonolo feela hore ha le na karabo. Ruri ha ho kaba haeba le teko ea ho e araba. Ke ne ke re feela re lokise taba eno ho se ke ha thoe e ile ea lekoa ho arabeloa eaba mohlomong Mokhethoa oa Lebatoa la Hloahloeng ha ka khotsofalla karaba. Kea leboha.
  RT. HON. MR. SPEAKER: Ke utloa e le litaba tsa tšebetso. U beile litaba hantle Setho se Khabane hore u e otlolle. Ho nepahetseng ebe hona ho salang re ho tseba hore e ile ea checha haekaba ea arabeloa.
 2. MAINTENANCE OF WATER SUPPLY PIPES.
  HON. T. C. NKOEFOSHE (Tsoelike): Asked the Minister of Natural Resources;
  to say when maintenance of water pipes to the villages below will be carried out for the continued supply of clean piped water:
  (i) Ha-Thaha
  (ii) Mosaqane
  (iii) Ha-Mosuoe
  (iv) Ha-Matlali
  (v) Paneng
  (vi) Ha-Makoae
  (vii) Masuoaneng
  (viii) Ha-Chabana
  (ix) Thamathu (x) Mosiuoa and
  (xi) Soloja.
  HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ka tsela e tšoanang le karabo ea pele, tlhalosetso eo ke e fumana ke hore karabo ea potso ena le eona an attempt was made in the past ho e araba ka Ntlong e Khabane ka mona. Empa le eona ka tšela e tšoanang ho ile ha fumaneha e sa khotsofatsa Mohlomphehi ea neng a tekile potso ena. That is the explanation I got.
  Lehahole joalo, karabo ke hore lekala le bokelletse metse eohle ka hare ho Lebatooa la Tsoelike ho tloha selemong se fetileng sa lichelete, eo lipompo tsa teng li lokelang ho lokisoa. Kabong ea selemo sena sa lichelete, lekala le tla qalella ho lokisa lipompo metseng e meng ho latela budget eo lekala le e abetsoeng. Kea leboha, Mohlomphehi.
  RT. HON. MR. SPEAKER: Point of order, Honourable Member for Makhaleng.
  HON. M. S. LEHATA: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ho latela Standing Order No. 26 (7), ka mor’a hore hore Setho se Khabane Honourable Member for Hloahloeng a etse correct Leader of the House hore ha ho na an attempt, ha ho na explanation hore na hobaneng the question was not answered, it is still hanging. Ho latela point of order ea Honourable Member for Hloahloeng e le mong’a potso, ea hore potso ha e sa arabeloa makhetlo a mararo. Honourable Leader of the House o tlameha hore a e arabe abe a hlalose hore na hobaneng e sa ka ea arabeloa. Joale ha tlhaloso ho thoe ha se eona, it means the explanation is still hanging per Standing Order, hobane karabelo ena eo a faneng ka eona ha se eona. Ka hona Standing Order se mot lama hore a fane ka the right explanation eo re sa e tsebeng joale.
  RT. HON. MR. SPEAKER: That should be the right spirit ntle le haeba Honourable Leader of the House incise hore ke eona. I which case then we will have to go back to the Hansard, re il’o bona hore na hoo e leng hona ke ho fe. Ho na le taba moo Honourable Leader of the House, u lumellana le Setho se Khabane sa Hloahloeng hore ekanna eaba ho etsahetse joalo hore potso ee hantle there was no attempt to answer it, e ile ea huloa kapa ehlile ho bile le teko ea hore e arabeloe eaba Setho se Khabane se bontša ho se khotsofalle karabao na?
  HON. N. J. MAJARA: Mohlomphehi, ke explanation eo ke neng ke e fumane. Haele mona Setho se Khabane sa Hloahloeng se re ha ho joalo, khopolo ea ka ke hore mohlomong Hansard e ka re thusa, re tle re tsebe hore re fumane hoo e leng hona. In which event ke tla lokela hore ke tle ke tle karabo eo e leng eona, haeba ho ka fumaneha hore ehlile ho joalokaha se bolela seo ke se bolelang ha sea nepahala. Kea leboha.
  RT. HON. MR. SPEAKER: E se e le hona hore e tle e sebetsoe ka mokhoa oa Hansard, re tle re fane ka toka tabeng ena. Ntlha ea tsamaiso, sa Tsoelike.
  HON.T. C. NKOEFOSHE(Tsoelike): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke khahluoe ke karabo eo ke e fumaneng ka the Leader of the House feela joale ho eona ho na le metse eo ho thoeng e bokantšoe e leng eona e senang litšebeletso tseo tse re neng re li kopile…
  RT. HON. MR. SPEAKER: Uk’u re nke ke lokise taba ke ena. Eleng hore hantle u eme ka potso e nyanyeletsang?
  HON.T. C. NKOEFOSHE: Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi.
  RT. HON. MR. SPEAKER: Ok, tsoelapele, Mohlomphehi.
  HON. T. C. NKOEFOSHE: Joale thahasello ea litabeng tseno tsa Leader of the House ke hore na metse ena eo e’a kenella ho eo ke neng ke kopile litaba tsa maintenance ea lipompo ho eona? Kea leboha, Mohlomphehi.
  RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane ke ne ke bona eka u batla ho botsa potso e u thusang ho hlakisa karabo ea Honourable Leader of the House, ehlile ke potso e nyanyeletsang. Ka hona ke kopa u e botse hape feela u e botse e le potso e nyanyeletsang.
  HON. T. C. NKOEFOSHE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Potso e nyanyeletsang eo ke emang ka eona ke ena ea hore na metseng ena eo Mohlomphehi a seng a buile ka eona hore selemong sa lichelete se fetileng lekala le ne le se le bokantse metseng e bonahalang ena le khahello ea metsi kapa maintenance, ekaba ee eo ke e thathamisitseng potsong ea ka ke karolo ea metse eo e bokelletsoeng na?
  HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Karabo ena ehlile e kenyelelitse metse ena eo Setho se Khabane se e thathamisitseng, Mohlomphehi, e leng ena e latelang:-
  • Ha Thaha
  • Mosaqane
  • Ha-Mosuoe
  • Ha-Matlali
  • Paneng
  • Ha-Makoae
  • Masuoaneng
  • Ha-Chabana
  • Thamathu • Mosiuoa and
  • Soloja.

Kea leboha, Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Eleng hore metse eno e meng ke bo-Masuoane, le Mosakane, le bo-Soloja. Potso e nyanyeletsang, Setho se Khabane sa Hloahloeng.
HON. K. MABELENG: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke lakatsa hore ke botse Mohlomphehi Letona ka potso e ntseng e tšoana ea Setho se Khabane sa Tsoelike hore na hangata litaba tsena tsa metsi li tsamaea le tsa matloana. Ke net eke hlokometse hore Mohlomphehi Setho se Khabane o ne a botsitse ka metsi a hloekileng feela a sa botsa ka matloana. Potso ea ka ke hore na re ka lebella lekala joalokaha e le mosebetsi oa lona ebile le tseba mosebetsi oa lona ho feta ka tsela eo re ka ra botsang lipotso ka eona, ebe re ka bona lekala ehlile le kena ho fana ka metsi a hloekileng ka nako eo lekala le e boletseng ho kenyelletsa le oona matloana a ntlafalitsoeng (VIP toilets).
HON.JUSTICE N. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Empa ke utloa e ka potso ena e se e le e ncha eo buang ka taba e neng e sa kenella potsong ena. Ka hona ke kopa hore, Setho se Khabane se hle se e ngole se tla se thathamise le eona metse eno e amehang e tle e tsebe ho tla arajoa hantle. Hobane mona e ne e bua ka maintenance ea lipompo tsa metsi ea metse eno e hlalositseng, e ne e sa re letho ka taba ea matloana. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. T. C. NKOFOSHE: Potso e nyanyeletsang Mohlomphehi!
RT. HON. MR. SPEAKER: U itse ke potso e etsang Setho se Khabane sa Tsoelike?
HON.T. C. NKOFOSHE: Ke itse potso e nyanyeletsang, Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Tsoelapele Mohlomphehi.
HON. T. C. NKOFOSHE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ne ke re ho Mohlomphehi Leader of the House ha u etsa litaba tsa phepelo ea metsi a hloekileng metseng, li tsamaea ‘moho le khaho ea matloana a ntlafalitsoeng, e leng ntho e bitsoang water and sanitation. Ka hona ho ea nepahala hore li se ke tsa sieana. Ha u haha matloana a ntlafalitsoeng, kapa ho ho fanoe ka phepelo ea metsi joale ho se na matloana a ntlafalitsoeng, ho na le kotsi mono. That is why lekala leno le ile la tsamaisoa ‘moho la latuoa mane Health ha etsoa ntho e le ‘ngoe ha bitsoa Ministry of Water. Lebaka e ne e le lona leno. Ho ea nepahala hore li tsamaee ‘moho. Le haeba potso eona e ne e sa ka ea re phepelo ea metsi, empa taba ea provision ea matloana a ntlafalitsoeng li tsamaea ‘moho le metsi. Kea leboha, Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane sa Tsoelike ha re ke re shebe potso ena ea hao. To us the Minister of Natural Resources, to say when maintenance of water, ho na taba eno e re taba ena ha se ntho e ncha ena. Mainatance of water, ho na e re ha se ntho e ncha ena. To the villages the law will …out for the continue supply. E leng hore potso ena e re metsi a se a ntse a le teng, feela joale bothata ke maintenance. Eleng hore haeba metsi a teng joale uene u re metsi always a tsamaea le matloana. Kelello ea ka e re matloana a se a ntse a le teng. Joale empa thahasello ea hao ke hore metsi a be teng ho thusoe sechaba. Haeba le matloana phoso e teng, ke hore u hle u botse Letona le hle le imamelle ho ea research a fumane hantle a tle a tsebe ho araba.
**31. VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY
HON. M. PHIRI (PR): Asked the Minister of Natural Resources,
If he is aware that the village of Sebala-bala in Khafung Constituency still has no electricity despite lying in the middle of two (2) villages which have been provided with electricity; and if so, how soon electricity will be provided to the village.
HON. M. MOLEKO (Minister of Natural Resources): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala le hlokometse boemo bona ba khokelo ea motlakase e beeletseng metseng e meng kathoko naha ka bophara. Lekala le tlil’o etsa moralo oa ho arabela boemo bona. Moralo o se o phethetsoe, lekala le tla etsa kopo ea lichelete e le hore metse ena hokeloe motlakase selemong sa 2024/2025.
HON. M. KHAHLOE: Potso e nyanyeletsang Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Tsoela-pele Mohlomphehi Khahloe.
HON. M. PHIRI: Potso e nyanyeletsang, Mohlomphehi!
RT. HON. MR. SPEAKER: Ntšoarele Mohlomphehi Khahloe. Ke utloa eka potso e nyanyeletsang e teng ho mon’ga potso. Potso e nyanyelesang Honourable Phiri. Tsoela-pele Honourable Phiri.
HON. M. PHIRI: Kea leboha Mohlomphehi. Ke utloa Letona le Khabane eka karabo ena ha e re qi ka hore le bua ka metse e mengata. Joale ‘na ke bua feela ka motse oa sebalabala. Motse oo o teng ka hare ho moralo. Ha o hloke hore ho eo qaloa moralo o mocha. Ntlo eona ena e fane ka lichelete hore meralo e neng e se e entsoe e eo phethoa. Joale Sebalabala e hlaha hona mono moo e tlamehang hore e bokelloe. E se ntse e le teng moralong o fetileng. Letona ha le re moralo o tlang, ke utloa eka le bua ka kabo e ngoe e tla ba teng ea lichelete. Ha oona ona o se o ntse o le teng ka hara kabo eo.
Ke ne ke rata ho hlokomelisa Letona hore ho ne ho na le scheme sebakeng seo, seo oona motse oo oa Sebalabala o neng o hlaha ka hare ho scheme seo se hoketseng metse eo kaofela, empa ka bomalimabe hona moo ho scheme seo, bona ba ile ba sala morao. Ka hona ha ho hlokahale hore ebe hona motse ono o eo kengoa meralong. U se u ntse o le teng moralong. Ke hore feela bophethahatsi bo be teng Letona la heso le Khabane.
RT. HON. MR. SPEAKER: Setho se Khabane Mohlomphehi Phiri, u ne u ile oa nkopa hore o batla ho etsa potso e nyanyeletsang. Ka hona ha ke ea e utloa hantle. Ke utloile eka u fana ka maikutlo kapa oa eletsa. Feela ehlile potso eona ha ke ea e utloa hantle. Ke kopa hore u re thuse Letona le tle le arabe.
HON. M. PHIRI: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, u mpa u ile oa nkutloa ketellong ha ke se ke botsa. Ke botsa Letona le Khabane hore na ha e le mona motse oona o hlaha moralong o fetileng joale a e khutlisetsa morao, le ke hona le rala, empa e se e ile ea raloa. Joale ke re na Letona le reng. Motse o teng ka hare ho moralo. Joale ke hore na bophethahatsi bo ba teng neng. Eseng hore ho eo raloa hape.
RT. HON. MR. SPEAKER: U botsitse potso hantle Setho se Khabane.
HON. M. MOLEKO: Kea leboha, Mohlomphehi. Kea kholoa potso eno ke ea bohlokoa ebile e nepahetse. Meralong e fetileng, budget e ne e le M150,000,000 ka selemo. Joale budget ea selemong sena ke M50, 000. Motse oona oo ho buuang ka oona ha se oona feela oo motlakase o potileng kathoko. Moralo oo re tlil’o o etsa ke hore selemong sena metse eno e ile ea sekisetsoa kaofela ha eona, re etse lethathamo la eona ebe re e kopela chelete selemong se tlang.
HON. M. KHAHLOE: Potso e nyanyeletsang hle Mohlomphehi!
RT. HON. MR. SPEAKER: Tsoela-pele Honourable Khahloe.
HON. M KHAHLOE: Mohlomphehi ke mpa ke ema mona hobane ho na le ntho eo ke e tsebang ka sebaka seno seo ho ntseng ho buua ka sona. Khalenyana koana ke ile ka ba mokhethoa oa mono. Potso eo ke e botsang Mohlomphehi Letona ke ea hore sebaka seno sa Sebalabala le seo ho thoeng ke Liphiring, bafani ba ne ba se ba ile ba ka ba se tšehetsa. Joale ke ne ke botsa hore na le sona se sa ntsane se khutlela lethathamong mane empa ho kile haeba le nako eo bafani ba fanang. Ho ile ha ba ha etsoa survey mono libakeng tseno. Joale ke re na le libaka tse joalo li sa ntse li khutlela mane empa ho ne ho se ho ile ha etsoa survey, bafani ba fane ka hore libaka tseo tse peli li ne li siiloe li le ka hara tse ling. Kea leboha, Mohlomphehi. HON. M. KHAHLOE: Mokhethoa o teng ke thusa eena re sebeletsa sechaba ka mona. RT. HON. MR. SPEAKER: Kea utloa joale u se u kene nyeoeng. U se u kene nyeoeng athe Honourable Minster o ne a utloile hantle hore na u reng. Nyeoe eno ha ke tsebe hore na e ne e le ea eng. HON. M. MOLEKO: Kea leboha, Mohlomphehi. Ntho eo ke neng ke leka ho e hlalosa ke hore re ea elelloa hore ho na le metse e mengata haholo e nang le bothata bono. Joale ke hloka hore ke etse lethathamo la metse eno kaofela ke tsebe hore na e neng e na le funding ke e fe le e se nang eona, e sebetsoe. **37. NEED FOR A FOOTBRIDGE HON. L. HLAPISI (’Maliepetsane): Asked the Minister of Public Works and Transport; If he is aware of the need for a footbridge across the 3 *** the question has been deferred three times ** the question has been deferred twice *the question has been deferred once ’Mamaebana River which is mostly needed by the community of Ha – Ramochele; and if so, how soon the Minister will intervene. HON. L. TAU (Minister in the Prime Minister’s Office): Lekala la heso le ne le es’o hlokomele tlhokahalo ea borokho ba maoto holima noka ea Mamaebana. Ka hona ha le ea kenella lethathamong la marokho a maoto a tlil’o ahoa selemong sena sa lichelete. Le ha ho le joalo, ke se ke laetse bahlanka ho ea hlahloba sebaka sena ba ntano etsa likhakanyo tsa khaho ea borokho bona e le hore le tle le kenyeletsoe lethathamong la marokho a maoto a kopeloang lichelete tsa khaho ho tloha selemong se tlang sa lichelete. Kea leboha, Mohlomphehi. **41. VANDALISM ON GUARDRAILS HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): Asked the Minister of Public Works and Transport; If he is aware of the bad practice of people stealing bolts and nuts holding the guardrails together on the main road from Ha Majone to Tšakholo thereby rendering the guardrails useless; and if so, how soon the Minister will intervene. RT. HON. MR. SPEAKER: Ekare ha kea bona hantle Setho se Khabane. U lilao li ngata. Ekare u botha mona, u botha mane. Joale le nako eo ke neng ke…leha ho le joalo ke ea hlokomela hore na mohlomong mathata a hao ke a mofuta o fe. Tsoela pele Mohlomphehi. HON. L. TAU (Minister in the Prime Minister’s Office): Kea leboha, Mohlomphehi. Bahlanka ba lekala ba se ba ile ba ea sebakeng sena ho ea hlahloba tšenyo ena. Lekala le tla kenyeletsa tokiso ea thepa ea Ha ‘Majane hea Tšakholo tlasa morero o tsebahalang ka lebitso la Mokoari selemong sena sa lichelete. Bahlanka ba tla boela ba kopana le marena a libaka tsena ho beea boemo bona leihlo e le hore baetsi ba liketso tsena ba tle ba nkeloe likhato tsa molao tse lokelang. Kea leboha, Mohlomphehi.
**44. VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY
HON. T. J. MARETLANE (Thaba-Phatšoa): Asked the Minister of Natural Resources;
To say how soon the following villages, which are surrounded on all sides by electrified villages, will be provided with electricity to improve the lives of the residents:
(i) Ha – Libe
(ii) (ii) Ha – Ntholi
(iii) (iii) Lenyakoane
(iv) (iv) Ha – Morolong
(v) (v) Tšaba – lira and (vi) (vi) Ha – Sekoto.

HON. M. MOLEKO (Minister of Natural Resources): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Maobane ha ke fuoa lipotso ka Ntlong ka mona tseo ke tlil’o li araba, e ne e le sieo potso ena. Ke ne ke tseba hore Mohlomphehi o ile a e hula. Ka mokhoa o tšoanang re ntse re etsa boithuto metseng eno. Taba tsa bona li tla sebetsoa ka 2024/2025.
HON. M. MPOBOLE: Potso e nyanyeletsang, Mohlomphehi!
RT. HON. MR. SPEAKER: U itse potso e etsa’ng Mohlomphehi?
HON. M. MPOBOLE: Ke itse potso e nyanyeletsang Mohlomphehi.
RT. HON. MR. SPEAKER: Tsoelapele Setho se Khabane.
HON. M. MPOBOLE: Potso ea ka e nyanyeletsang Mohlomphehi ke hore na Mohlomphehi Letona le Khabane le fana ka karabo e fapaneng le seo Mohlomphehi Maliehe a reng… Setho se Khabane sa Thaba-Phatsoa se itse a se bo tsetse potso. Feela Mohlomphehi ka nq’ane a re che, o ile a re oa e hula. Joale eleng eona ke e feng na?
RT. HON. MR. SPEAKER: Moleng oa progress potso e botsitsoe, potso e arabiloe.
*60. NEED FOR WATER AND ELECTRICITY: KOLO DIAMOND MINE

Withdrawn

*63. NEED FOR A ROAD.
HON. M. RAMAKALIMA (Malingoaneng): Asked the Minister of Public Works and Transport;
If he is aware that between Hloohaneng tsa Matebele and Phepheng, Matsoku there are six (6) villages in which there are no roads and the villages are currently serviced by just a cart track; and if so, how soon a road will be built.
HON. L. TAU (Minister in the Prime Ministers Office): Kea leboha, Mohlomphehi. Lekala le hlokometse hore ha hona litsela metsaneng e lipakeng tsa Hloohaneng tsa Matebele le Phepheng, esita le Matsoku. Tsela ena e ne e keneletse lethathamong la mathomo la tsela tsa Polihali tsa Morero oa Metsi a Lihlahaba. Empa ha ho khethoa litsela tsa moshoelella, li ile tsa sala ka thoko ka mabaka a utloahalang a khetho (selection criteria). Lekala la heso le rerile ho li kenya meralong e tlang ea khaho ea litsela. Kea leboha. RT. HON. MR .SPEAKER: Potso e nyanyeletsang, Honourable Khahloe. HON. M. KHAHLOE: Mohlomphehi, ke utloetse hore litsela tsena tsa lehlohlojaneMuso o tlo li khorohela. Litsela tsena ha li tsamaee ho hang. Ke botsa Mohlomphehi Letona hore na a ka akanya neng hantle? Ekaba Mohlomphehi Letona ba hlophile joang, re fuoe khakanyo fela? HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Ehlile Setho se Khabane sea bolela ha se re litsela ha li tsamaee. Ke morero oa lekala, joalokaha Letona la Lichelete le ile la bolela la ba la hlalosa hantle hore tse ling tsa litsela tse tla khoroheloa joalokaha a bolela, li tla lokisoa. Ha ha joale bohlanka bo ntse bo etsa boithuto ba ho bona hore na tšebetso eo e ka atameloa ka pele ha kae, ho kenyeletsa le tsela eaMamathe le Mahlatsa le eona e tla sebetsoa. Kea leboha, Mohlomphehi.
*69. PROVISION OF POTABLE WATER.
HON. M. SEATILE (PR): Asked the Minister of Natural Resources;
If he is aware of the need for potable water in the village of Ha Moeletsi, Mpharane where the community draws water from a dam which they share with animals; and also in the village of Masita where repairs need to be made to the water pump that pumps water to the taps in the village; and if the Minister is aware, how soon he will intervene.
HON. M. MOLEKO (Minister of Natural Resources): Kea leboha, Mohlompehi. Ha Moeletsi Mpharane e na le phepelo ea metsi a hloekileng empa bothata ba eona ke hore lipeipi tse tsamaisang metsi har`a motse li se li khathetse hoo metse a seng a sa fihle libakeng tse ling ka hare ho motse. Morero ke hore re lokise bothata bona selemong sona sena.
Masita e na le bothata ba machine o pompang metsi ho tloha mehloling. Morero oa rona ke ho kenya machine o mocha hang ha lichelete (warrants) tsa selemo sena li fanoa.
RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang, Honourable Seatile.
HON. M. SEATILE (PR): Mohlomphehi Minister, lipompo tseno li entsoe khale ka

 1. Ha ho sana lipompo ho hang motseng ono oo ke buang ka ona. Batho ba teng ba noa selibeng moo ba noang le liphoofolo. Ha ho sana pompo ho hang. Ebe ke ka pele ha kae ba tla fumana metsi a hloekileng. Ke ile ka hlakise le nakong e fetileng hore ha hona lipompo ho hang motseng oo. Ea Ha Masita ke ile ka amohela hore e nepahetse ha ho bontšoa hore ho tla ba le tokiso ea machine, empa le teng potso ke hore na ke ka pele ha kae?
  HON. M. MOLEKO: Ke itse mosebetsi ona o tlo etsoa selemong sena. Lipeipi tsa sebaka seno ke tsa khale, me li tlo sebetsoa selemong sena.
  *76. PROVISION OF CAR LICENCES/RENEWALS AT POST OFFICES.
  HON. M. MASOETSA (PR): Asked the Minister of Public Works and Transport;
  To say how soon he will work with relevant ministries to facilitate the provision and issuing of car licences and their renewals, in post offices throughout the country, to facilitate easy access of services to Basotho.
  HON. L .TAU (Minister in the Prime Ministers Office): Kea leboha, Mohlomphehi. Litokiso li se ntse li tsoelapele ho hokahanya Makala a amehang ho fana ka litšebeletso tsa lipalangoang li sephethe-phethe liposong tsa Lesotho ka tšebeliso ea marang-rang. Marang-rang a ngoliso ea makoloi (e-natives) a lokela ho hlophuoa bocha hore a tle a tsebe ho lumela mokhoa o mocha oa phano ea litšebeletso le litefiso (online services and payments). Khakanyo ke hore ka Tšitoe selemong sena, litokiso tsena tsa be li phethetsoe. Litšebeletso tsena li tla etsoa ka thuso ea morero oa lekala la Likhokahanyo, Mahlale le Tšebeliso ea ona e leng e-government project. Kea leboha. *81. RECONSTRUCTION OF COLLAPSED FOOTBRIDGES. HON. M. S. LEHATA (Makhaleng): Asked the Minister in the Prime Minister’s Office; To say how soon the footbridges which were destroyed by floods at the following places will be rebuilt: (i). Ha Ramabanta (ii). Ha Koenyane (iii). Kubake (iv). Liseleng HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Potso ena ke ile ka checha ka eona bekeng e fetileng kaha Litho li ne li sa khotsofala hore e arabuoe ka botlala. Lekala la Mesebetsi ea Sechaba le ile la etsa tlhatlhobo ea marokho ana a maoto ka morao hore DMA e shebane le ona joale ka ha ke ile ka bolela bekeng e fetileng. Le ile la etsa tlhatlhobo ea morokho ana a boletsoeng potsong esita le ohle a sentsoeng ke likhohola tsa lilemo tse fetileng naha ka bophara. Le ile la etsa likhakanyo tsa lichelete tse tsa tla hlokahala sebakeng sa khaho bocha le tokiso ea ona. Marokho ana ho latela lethathamo le teng lekaleng, ke marokho a kopanyang metse ea Thusong, Leapi,me ho hakanyoa M1, 6 million. Borokho bo kopanyang Ramabanta le Mphafolane, bona bo hakanyoa M1,5 million, bo kopanyang Sekoati le Koenyama bo hakanyoa M900,000.00, ebe bo kopanyang Makhaleng le Khanyetsi bo hakanyoa M700,000.00, bo kopanyang Matholeng le Simione bo hakanyoa M800,000.00.
  Moralo ka marokho ana ke hore Lekala la Mesebetsi e Meholo le tla e hapella marokhong a tla lokisoa le ho ahoa ka lichelete tseo Muso le banka ea lefatše li ntseng li buisano ka tsona ho tla lokisa marokhoohle a sentsoeng ke likhohola ka lebaka la phetho-phetoho ea leholimo. Kea leboha.
  *97. UPGRADING OF ROAD.
  HON. M. MASOETSA (PR): Asked the Minister of Public Works and Transport;
  To say how soon he will upgrade to tarmac the road from Van Rooyens gate to Litšoeneng, Ha Seeiso which runs in both Qalabane and Thaba-Phechela Constituencies to join the tarred road at Tšakholo, leading to Mafeteng town, as this road was in the 2002 plan, but the money was diverted to the Korokoro to Mahlabatheng road.
  HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Tsela ea Van Rooyen’s Gate ho ea Litšoeneng e keneletse meralong ea Lekala ea Mesebetsi ea Sechaba le lipalangoang tse tla nyolleloa boemong ba sekontiri. Tsela ena e ne e kene lethathamong la litsela tse neng li kopetsoe chelete ea tokiso hore e aloe lehlohlojane bocha selemong sena sa lichelete. Empa ka lebaka la lichelete tse fokolang tse abetsoeng lekala, ha e ea atlheha ho fumana kabo ea chelete. Kea leboha.
  *101. REQUEST FOR ELECTRICITY- HLOAHLOENG CONSTITUENCY.

HON. K. MABELENG (Hloahloeng) Asked the Minister of Natural Resources;
If he is aware that Hloahloeng Constituency is probably the only constituency country-wide that does not have a single electricity pylon or pole even though it is a very large constituency which extends from the Ketane region to the Qalabane region; if so, how soon the situation will be redressed.
HON. M. MOLEKO (Minister of Natural Resources): Kea leboha, Mohlomphehi. Taba eno re e hlokometse. Ke bomalimabe bo boholo hore lebatooa la Hloahloeng
ha le so be le litšebeletso ho fihlela hona tjena. Leha ho le joalo, ho latela project ea Lesotho Renewable Energy and Excess Project (LREEP), e tšehelitsoeng ka lichelete ke World Banka leMuso oa Lesotho, mosebetsi o tla etsoa. Re tlo qala ka metse ea tikoloho ea Ha Nkau moreneng, Pitsaneng, Seberetlana le Ha Phafoli. Ho latela meralo, tšebetso ena e tla qala ka selemo sa 2024. Ha ha joale re mothating oo re ntseng re qetela ho etsa boithuto. *102. INFORMATION REGARDING SMALL-SCALE MINING. HON. DR. T. LIPHOLO (PR): Asked the Minister of Natural Resources; To say how soon small-scale miners (bacheki ba peke le kharafu) will be allocated prospection sites to advance the previous Governments’ initiative of alleviating poverty. HON. M. MOLEKO: Kea leboha, Mohlomphehi. Taba ea peke le kharafu (smallscale mining) e tlo hlahlojoa ka botebo khoeling ena ea May ke bookameli ba Lekala la li-Mine ho fumana hore na liqholotso tsa eona li ka rarolloa joang. Mohlala, peke le kharafu e ka ama thekiso ea litaemane tsa Lesothomarakeng ea lefatše haeba e ka fosahala, me e hlokoa e hlahlojoe ka hloko. *108. PROVISION OF ROWING BOAT. HON. M. A. ’MUSO (Phamong): Asked the Minister of Public Works and Transport; If he is aware that there is need for a boat at Potomane, Lekhalong in Phamong Constituency as the boat that was used before was swept away by water in the year 2021; and if he is aware, how soon he will intervene. HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Lekala le hlokometse ka tlhokahalo ea sekeiti Ha Potomane. Likepe li tseng tse tlo fetisetsoa libakeng tsohle moo tlhokahalo e leng teng. Ho bile le mathata a lichelete ha li lokeloa ho fetisetsoa malibohong selemong se fetileng. Litlhophiso li se li hatetse pele hore likepe tse joalo li isoe malibohong ho isa ka la 9 Motšeanong, 2023. Kea leboha.
RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang, Honourable Member for Phamong.
HON. M. A. MUSO: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ebe Mohlomphehi Letona le Khabane le hlokometse hore motho ea tšelisang lelibohong la Ha Beka ha a theohele, o re o fuoe sick-leave ea lilemo tse peli. Na o hlokometse taba eo na? HON. L. TAU: Kea leboha Mohlomphehi Setho se Khabane sa Phamong ha se etsa setlhare sa hole. Empa ke kopa a eo ngola potso eo ke tsebe ho e arabela.
*109. DAMAGED ROAD IN SEMONKONG.
HON. P. KELANE (’Maletsunyane): Asked the Minister of Local Government,
Chieftainship, Home Affairs and Police;
Whether it has come to his attention that the road from Semonkong to Haseng needs urgent repairs as currently vehicles have to trespass through crop fields; and if so, how soon the road will be repaired.
HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Nkeke ka khathalla lipotsong. Mohlomphehi, ke qale ka hore hantle ka ho nepahala ke ea Local Government. Empa ke tla tsoelapele ke e arabe.
Potso e kopanyang Semonkong le Ha Seng…
RT. HON. MR. SPEAKER: Honourable Minister, ke ne ke bona eka ehlile e bolela joalo?
HON. L. TAU: Ho joalo, Mohlomphehi ke 101. Hona ke mahabanyana letsatsing lena.
Tsela e kopanyang Semonkong le Ha-Seng e moralong oa nako e telele oa lekala la haeso o qetoang ho phetheloa (National Transport Master Plan). Lekala le hlokometse boemo ba tšenyeho ea tsela ena. Leha hole joalo, selemong sena sa lichelete tokiso ea tsela ena ha ea kenella lethathamong la litsela tsa lehlohlojane tse abetsoeng lichelete tsa tokiso ka lebaka la likhaello tsa chelete, ‘me moralo ke hore o tla kennella selemong sa lichelete se tlang sa 2024/2025. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. P. KELANE (‘Maletsunyane): Potso e nyanyeletsang!
RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang ka Setho se Khabane sa ‘Maletsunyane.
HON. P. KELANE: Potso e nyenyeletsang, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea hore tsela ena e tlohang Semonkong ho ea Ha-Seng, leha e le mona ho thoe kea moralong oa nako e telele, potsong mona ho hlakisitsoe hore e se e sa tsamaeee hohang hoo batho ba seng ba bile ba tsamaea kahar’a masimo a batho. Taba eno e tla baka kotsi. Na ebe lekala le ikarabellang le tla etsa neng kapele hore le tle le thibele kotsi eo ke e bonang hore e tla baka ntoa pakeng tsa beng ba masimo le beng ba thepa ea likoloi na?
HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Ruri Setho se Khabane sa
‘Maletsunyane tlokotsi eo re etse hloko empa leha ho le joalo, joalo kaha ke boletse ka lebaka la khaello ea lichelete, ho ke ke hoa ba bonolo hore tharollo e fumanehe empa commitment kapa boikemisetso ke hore selemong se tlang sa lichelete teng e tle e sebetsoe hang ha re se qala. Kea leboha, Mohlomphehi.
*118. NEED FOR WATER AT LIVESTOCK OFFICES BEREA.
HON. M. MAEEA (PR): Asked the Minister of Local Government, Chieftainship,
Home Affairs and Police;
If he is aware that the toilets at the Department of Livestock, Ty Resource Center, in Berea district are not working due to lack of water in that area; and if so, how soon water will be made available?
HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Ofisi ea haeso e leseling ka taba ea ho se sebetse hoa matloana a boithuso ofising ea ho ngolisa le ho tŝoaea liphoofolo e Teya-Teyaneng. Taba ea ho se sebetse hona hoa matloana a boithuso e bakiloe ke ho koaloa hoa metsi ke company ea metsi le likhoerekhoere (WASCO) ka lebaka la mokoloto oa metsi. Leha hole joalo, liqholotso tseo re neng re na le tsona le mong’a mohaho, re bile le litumellano malebana le ntlafatso ea sebaka sa tšebetso.
Re se re ntse re buisana le company ea likhoerekhoere ho etsa bonnete ba hore phepelo ea metsi ea khutlisoa hang-hang. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. M. MAEEA (PR): Potso e nyanyeletsang!
RT. HON. MR. SPEAKER: U itse potso e etsang joang?
HON. M. MAEEA: Potso e nyanyeletsang!
RT. HON. MR. SPEAKER: Potso e nyanyeletsang ka Setho se Khabane Maeea.
HON. M. MAEEA: Potso e nyanyeletsang eo ke emang ka eona, Honourable Speaker ke hore na, Mohlomphehi Letona le amehang, kaha ebile ke Mokhethoa oa Teya-Teyaneng moo, a ka se be mohau oa ho beha tanker ea hae moo ea nna ea fa bahlanka metsi moo ho latela tlokotsi eo ba phelang ka hare ho eona na?
HON. L. TAU: Kea leboha, Mohlomphehi. Ho ne ho ile ha thoe re se ke ra sebelisa lithepa tsa rona joalo ka Bakhethoa. Empa ha e le mona Setho se Khabane se lumela hore re sebelise lithepa, taba eno re tla e sheba re le Bakhethoa ba Teya-Teyaneng. ‘Na ke 24(b) a mong ke 24(a), Mohlomphehi. Re tla e sheba taba eno.
RT. HON. MR. SPEAKER: Kea u lebohela, Letona le Khabane la Ntate Motlotlehi ha u sa khathalla lipotsong.
Honourable Members, we have come to the end of today’s Business and the House is adjourned until tomorrow morning at 9:00 a.m.

ADJOURNMENT

There being no further Business upon the Order Paper, Rt. Hon. Mr. Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16(2).
The House accordingly adjourned at 4 20 p.m.