Hansard 3rd May, 2023

KINGDOM OF LESOTHO
ELEVENTH PARLIAMENT NATIONAL ASSEMBLY

Daily Hansard (Official Report)
FIRST SESSION

SECOND MEETING

Wednesday, 3rd May, 2023

(Unrevised)
NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Wednesday, 3rd May, 2023
[The House assembled at 2:30 p.m.]
[HON. MADAM DEPUTY SPEAKER in the Chair]
PRAYER
[The Chaplain Led the House in Prayer]
HON. T. F. MAPESELA (PR): Ntlha ea tsamaiso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: U bua u le hokae. Eseng u lule moo u lokelang ho lula teng pele, Setho se Khabane? Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA (Makhaleng): Kea leboha, Motsamaisi. Ke ne ke re kea kholoa maoba kapa on Thursday ho ile hoa etsahala hore nako e otle ea ho chaisa ua ba oa e eketsa re ntse re le ka hare ho nako ea lipotso, eaba hore lipotso tse sa botsoang will be circulated. Ha kea bona taba eno maobane e etsahala even today.
Maobane ke eme ka the point of order ka li statement from the Ministers hore ha ba qeta ho li etsa should be circulated too and they were never circulated. Kaofela ha tsona ha li eo, ha re na information ea li statement tseno tse entsoeng maobane.
Ea boraro, ha ke tsebe le haeba kea fosa, in most cases, ke ee ke bone haeba ho ena le li-invitation kapa mangolo a ngoloang The Speaker, a baloa ka mona. Invitations tsa likomiti kapa tsa eng, tsebiso ke ee ke bone li baloa ka mona, ebe re tla tseba hore komiti e itseng ea rona e na le workshop kae kae e mengoe ke batho ba itseng, empa ha ke bone taba eno e etsahala. Kea ipotsa hore na acording to the Standing Order, batho ba ileng moo ba ileng teng are they not representing the Parliament? They do not have to report back to the Parliament after that occasssion. Ke bona e sa etsahale, ke ne ke re na le tla ntataisa haeba ke fositse but I think that’s how things were done.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane sa Makhaleng. O hlahisitse lintlha tse tharo tse bohlokoa. Ea pele u buile ka taba ea li statement. Ke batla ke e hokahanye le ena ea lipotso tseo ho bileng le tsepiso ea hore li tla ba teng for circulation ho lona le le Litho ka marang-rang. Ha u bua tjena, Mohlomphehi, ke ithuta hore taba eo ha ea phethahala. Ebile taelo e otlolohileng hore mosebetsi o joalo o phethahale. Ke ’nete ke ile ka fumana ho Tafole hore ba fetisa melaetsa kapa li-statement kapa likarabo tsa lipotso hang ha ba li fumana ba li fetisetsa ho lona. Seo ke lokelang hore ke tlil’o tla se fumana ’me ke tla etsa joalo hang ha ke lula fatse ha re ntse re tsoelapele, ke hore na ebe re etsang hore ebe ha le e-so ho fumane li statement tseo kapa likarabo tsa lipotso tseo, ka mabaka a feng. Ke karolo ea pele, Mohlomphehi.
Taba ea bobeli, eo u buang ka eona u re u bone hore ka koano ha ho ena le li memo tsa Litho tse Khabane, eba ho tla baloa taba e joalo mona Setulong. Empa joale ekaka oa makala hobane u ithutile ho hong joale, u hlokomela hore ha u na tsebo ea taba ekabang e ea etsahala. Nnete e sale taba ena e mahlakore a mabeli. Hangata, Mohlomphehi, taba e baloang ka koano ke e amang Litho tsa Ntlo kaofela. Empa ha likomiti ka ho fapana kapa Litho tsa maemo a tsona ho fapana li mengoa mesebetsing e fapaneng, ehlile ha se hangata taba e joalo e tekoang ka mona, Mohlomphehi. Empa tebello, joalokaha u hlalositse, ke hore Litho ha li tsamaile re tsebe ho be le tlaleho e fetelang ho lona le le Ntlo joale le tsebe hore na ba ne ba il’o tšoelloa eng kapa bona ba ne ba il’o fana ka eng moo ebang ba ne ba ile teng, Mohlomphehi.
Kahona ena ea ho qetela it wouldn’t be a point of order empa e le tloaelo kapa mekhoa e fapaneng ea ho sebetsana le litaba tse tlang ho Litho tsa Komiti, Mohlomphehi.
Bahlomphehi Litho tse Khabane, maobane ha re ntse re etsa mosebetsi ka koano ho ile ha eba le ntlha ea tsamaiso ka Mohlomphehi Tefo Mapesela. Re tla hopola, Bahlomphehi, hore o ne a bua kapa a bontša a na le ngongoreho ka bosebeletsi ba Tafole. Ka kotloloho o ne a supa The Clerk of the National Assembly. Ke ile ka fetisa ruling hore na re sebetseng litaba tse amanang le staff ka tsela efeng.
Ke ithutile hape hore ha re tsoa arohana, Bahlomphehi, joale mosebetsi o phetheloa oa maobane, ho bile le taba e isang hona moo empa eseng ka Mohlomphehi Mapesela. E mong oa lona kapa oa rona Bahlomphehi a ileng a ea ofising ea liofisiri tsa rona ’me a bontša ana le ngongoreho kapa tletlebo ka tse ling tsa litaba tse le amang. Empa joale ho bonahala sebopeho, Bahlomphehi, kapa mokhoa oo re sebetsang taba ena e se o amohelehang hobane joale o beha staff tlasa khatelo e bohloko ha ba le sebeletsa. Ho ea nepahala hore moo ba leng teng ba lokelang hore ba le fe bosebeletsi ba etse joalo. Empa ha ho nepahale hore ba etse bosebeletsi boo ba ikutloa ba le tlasa khatello, ba tsohile ka tsela eo lona le ba atamelang ka eona liofising tsa bona. Kea kopa hle, Bahlomphehi, hore re tšoareng litaba hantle. Moo ebang ha le ea khotsofala ka bosebeletsi ba staff sa koano Paramenteng, Ofisi ea Speaker e bulehile hore le fane ka litletlebo tsa lona. Eseng ofisi e tlil’o tla fumana litletlebo ka lona. Ke ne ke re feela taba ena ke kopa le e ele hloko re se ke ra etsa ruta ntsi eaba re nka monyetla ka hore ba lokela ho re fa bosebeletsi joale ra ba beha tlas`a khatello hobane joale re ena le mokhoa oa ho etsa joalo ebile e le moo ba sitoang ho inamolela kapa ba bile ba le hlompha ba ke keng ba le hlompholla etsoe ba lokela hore ba le sebelletse, Bahlomphehi. Kea leboha.
Next item, Madam Deputy Clerk!
PROCEEDINGS ON SUBTANTIVE MOTIONS AND BILLS MOTION 32. AMENDMENT OF INTERNAL SECURITY ARMS AND AMMUNITION ACT, 1966
Resumption of adjourned debate on Question (Tuesday, 2nd May, 2023)
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele ka point of order, Mohlomphehi Setho se Khabane sa Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Ke ne ke re feela joalokaha o re re llelle ho uena, ke ne ke re ke o hlalosetse hore The Minister of Public Service, tseo a neng a li bua maobane ha se tsona. Kaha o re re llelle ho uena The Minister of Public Service seo a neng a se bua maobane ha se tsona ha li ea etsahala joale Assurance Committee ehlile e ea hlokahala. O itse re llelle ho uena ehlile re ea lla, ’M’e.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Setho se Khabane. Ke belaela hore ha nka ba ka itlhakisa hantle. Taba eo ke qetang ho e bua, ke itse ke tokelo ea lona hore le sebeletsoe ka hohle-hohle empa seo ke neng ke se toboketsa ke mokhoa oa ho batla litsebeletso ha kea thibela mang kapa mang hore a ee ofising e lokelang hore e mofe bosebeletsi empa ke lebelletse ha lona le bona le qholotso ke staff ka tsela eo ba le fang litšebeletso kateng. Mono le tsebise Speaker. Kea leboha.
HON. M. S. LEHATA: Sorry, Deputy Speaker, kannete ha ua nkutloisisa. Ke ne ke re ke qale ho lla ka hore seo Minister of Public Service a se buileng ka Ntlong maobane ka statement sa hae, taba eo ha e eo ha se eona hobane ha rea fumana meputso ea rona maobane ea bosebeletsi ea Bahlanka ke kahona ke buang ka assurance committee hore eea hlokahala na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane. Ke hobane joale u ne u etsa papiso le taba eo ke qetang ho e bea eka joale mohlomong ke ne ke le thibela ho etsa joalo. Ena ea hau, rea tseba mekhoa ea ho teka litletlebo tsa rona na re lokela ho etsa joang. Ke kopa u etse joalo.
Bahlomphehi, maobane re ile ra tlameha ho emisa tšebetso ea Ntlo e le hobane re se re feletsoe ke nako ea letsatsi ea tšebetso empa Mohlomphehi Setho se Khabane sa Maliepetsane se ne se ntse se teka sisinyo ea sona. Ke fana ka monyetla ho eena hore a qetele ho teka tsisinyo eo ea hae (motion). U ka tsoelapele, Honourable member.
HON. L. HLAPISI (Maliepetsane): Ke lebohile haholo, Mohlomphehi. Joalokaha u ile ua re ke kobelle. E ne e se e le hore ke thethe. Ke hlokomelise Litho tse Khabane tsa Ntlo ena seo ekabang ba se lebetse. Ha u kena ka hare ho naha ena ea Lesotho, u kena ka leliboho lena la Motse moholo Maseru, ho na le board e kholo e ngotsoeng
“kena ka khotso Lesotho”. Ona ke molaetsa o moholo o matla ho rona re le Litho tsa Ntlo ena. Hore re sebeletse hore re nolofaletse mabotho hore kena ka Khotso eo e ngotsoeng moo ebe eona ka sebele, naheng ena ea Lesotho. Ka hore ebe Mosotho e mong le e mong o sireletsehile ha ho na motho ea kenang ka Khotso empa a fumana ho se na Khotso.
Re bone lintho tse ngata haholo tseo ehlileng e leng liqholotso tse tšabehang ena e re re lule re rapela hore re be ntsoe leng, ho tsoe bo rona ho sale Lesotho le Mosotho. Re boemong moo beng ba liketso tsena ba seng ba sena lihlong hoo le mabenkeng a maholo ana ba nolofalloang ke ho kena ba fihle ba ripitle le hona ho rinya batho ba ba amoha batho bophelo. Kahona, Madam Deputy Speaker, kea sisinya.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: May I have a seconder!
HON. ADV. L. RAKUOANE (PR): Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa
Lipuisano. Ke ema ke tlatsa ka matla ohle ao ke nang le ona Tsitsinyo ena ea Setho se Khabane sa maliepetsane eo boleng ba eona kapa ‘moko e leng ho tla kenyeletsa likahlolo tsena tseo hothoeng ke tse ka tlase-tlase (minimum sentence) litabeng tsa lithunya tseo batho ba fumanoang ka tsona li sebelisitsoe ka thoko ho molao. Kapa ho nkuoe lithunya tse ka thoko ho molao.
Ke eona pelo (khubu) ea taba eno, e le mokhoa o tlisang khalemelo hobane tsitsinyo ena e ea tlama le ho amana ka kotloloho le eo Ntlo e seng e ile ea mpha eona ea ho loantša bosholu empa re tseba hantle hore boholo ba bosholu boo ba liphoofolo bo etsoa ka lithunya joale sisinyo ena e fihla e thusa eno ebile e matlafatsa ka hore sebetsa se sebelisoang bosholung ebile se isa lipolaong eleng sethunya, joale motho ea ntseng a bapala ka sona a tsebe hore o tla tjameloa ke minimum sentence. Eleng hore ke eona kopo eo ka bokhutšoanyane ea hore ebile rea tseba hore minimum sentence kapa likotlo tse nang le likotlo tse nang le lipehelo tse ka tlase-tlase e leng hore ho ea holimo koana ebe the sky is the limit.
Li ile tsa ba le likhang ka hare ho naha ena. Re ile ra hlalosa hore re fumane hore ha u fane ka mokhelo, le hona mona re ntse re lokela ho fana ka mokhelo ha Setšoantšo se tla…mohlomong ke etsa mohlala ha u ka fumanoa ka sethunya se seng molaong mohlomong u kile ua eba lehlatsipa ua nkeloa thepa. Moriana ono kapa kotlo eno e tle e u pote ka thoko hobane u tlabe u le lehlatsipa la ho etsoa hampe empa batho ba nkang lintho tsa batho ka bohoanka ba bolaea batho ba entse lequloana a bolaeang le ba bang, ba fumane sephali sena, kotlo ena, le tse ling tseo ekabang li bolela ho otla motho kapa ho mo ahlola ea sebetsang ka bokhopo. Rea tseba hore sethunya ke se seng sa libetsa tse tlang ka bokhopo ‘me se tšositse batho, batho ba koatile ke lipolao, bosholu ka lebaka la sethunya.
Hoa utloahala hore nako e fihlile. Ba bang re ka nka e le tlotla e kholo hore ebe Paramente ena ea leshome le motso o mong e hlape pontšeng hore ha hona moo e tla mamella tšebeliso ea sethunya polaong tsa batho, bosholung le litlekefetsong tsa mofuta ofe kapa ofe tse etsoang ka sethunya ka hore sebetsa seno se tle se toneloe mahlo. Joalokaha ke boletse hore tsitsinyo ena pelo ea eona ke hore re lome bebebe ho na le Setho se ileng sa bua ka ho loma bebebe mona maobane ka mokhoa o tšosang ntle le bao ho latela Molao oa Motheo oa naha ena e le ho rapela hore ebe mekhelo ha ho se ho longoe bebebe haholo.
Empa ba bang kaofela ha leru lena le theoha, sefako sena ha se theoha se fihle ho bona, phafa ena kapa katse, ho ne ho na le phafa eo ho neng ho thoe ke katse eo ho neng ho shapuoa batho ka nako eane ea bo ralik… joale e fihle ho bona. Ka nnete

ehlile eona ntho eo e leng boleng ba sisinyo ena ke nahana hore litho tse Khabane li ke ke tsa hlola li fumana bothata haese hore ba tla re rea ba kolota hore e tle ke nahana hore ha e le mona re se re le babeli.
Re tla tseba hore le Akhente re e kopanele. Hela ho etsa draft li Bill tse private liakhente li theko e boima haholo. Li tla be li se li ea mane bosholung ba liphoofolo, mona li nka melao ea lithunya joale ho kenngoa ntho e bitsoang minimum ke hore le
Ntlo ena ha e fihla mohlomong ha li fihla li tekoa mona li be li se li matha ‘moho hore ena re e tšoantša joang le e ‘ngoe. E le hore ke lehlohonolo hore ebe ke tlilo e buella hore ke tlatse Setho se Khabane hore re hloka hore re tlilo tiisa letsoho ka matla a maholo.
Kannete motho u mpe u lebohe, Letona le Khabane la Toka ke bone batho bat habile ha Judge Hlaele a bataola ba bang ba batho ba bolaeang batho ba basali lilemo tse isang mashome a mararo. Ha ea tloaeleha taba eo. O thabisitse sechaba haholo. Eleng hore minimum sentence se tlisa eona taba eno ea hore sechaba se be le tšepo, le hore bane ba etsang botoutu ba tšoasa batho ba ikentse liphoho tsa khothu ka lithunya ba tsebe hore ha thaba ena e helehela ho bona ho tlaba thata ho tloha ka tlasa majoe ano ao re tlabe re a lokisa hore a thetehele holima bona. Eleng seo Bill ena e tlabe e se etsa.
Mohlomphehi, ke ne ke re ka ha hoa ka ke ho tlatsa, le ho fana ka tšehetso le ho supa moo taba e leng hona teng le hore na ntho ehlile e tla be e le teng ka hara Bill eo e tlang e lomang, mamonanyetsa (minimum sentence) ntlo ena e se e tlaba eona e tlang e bolela hore na e batla ha li le holimo hakae likahlolo tseo. E kenyeletsa le bail. Ke ‘nete maobane ho ile hoa botsoa Setho se Khabane hore na ehlile bail e teng e le motho ea neng a shebile hore ekanna ea ba bail condition ha lieo, ke nahana hore Ntlo ena ha e khethile ebile e ka fa Setho se Khabane hore se eo lokisa taba eo, hoa utloahala hore tabeng ea lithunya e tlabe e lumela hore le li-bail conditions li eo kena. Ke kutloisiso ea ka eo. Hore le re ke kopa u eo kenya minimum sentence tsa ho ahlola batho ke be ke tle le litaba tsa hore na bail e amanang le polao tsena tsa batho ka lithunya ebe ea mofuta ofeng. Ea motho eo etlare ha u mo lokolotse a ebe a eo nka se seng a bolaea ba bang. Re lokela ho sheba hore na ha se nako ea hore a fumane ntho e bitsoang minimum condition tsa bail. Ke utloisisa hore Ntlo ena e tlabe e se bile e tempela e tiisa hakere ho eo khoathatsoa litaba tseno tsa hore melao ena e amanang le lithunya re ke re tlohe mane moo esale re ema teng re tloheng tabeng ea liqha, eo mosisinyi oa tlhahiso a neng a bokolla ka hore hona le ntja e kholo mona ea mandlebe e ntseng e tsoa lithenthe e sa lome e se e bile e sena meno, u fumane e tšoetse motho ka mathe feela e sa etsa mosebetsi oa hore e mo lome ho utloahale hore ho bile le lebele dog le fihlileng holima motho ea ntseng a etsa ntho e sa nepahalang kahare ho naha ena.
Kannete kea tšehetsa. Ha kena le litaba tse ngata. Ke tšehetsa Setho se Khabane. Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane.
Question Proposed
That this Honourable House gives leave to bring a Private Member’s Bill in terms of Standing Order No. 52 (1) with the long title of the Bill to be “Internal Security Arms and Ammunition (Amendment) Bill, 2023: A Bill for an Act to amend Section 43 (1) – (6) of the Principal Act of 1966 with a view to revisit the terms and conditions of minimum sentence and minimum bail in respect of rampant armed crimes in robbery cases and assassinations.”
HON. M. S. LEHATA: Kea leboha, Mohlomphehi Deputy Speaker. Ha ke ntse ke sheba motion ona ke tebisa maikutlo hape ha u o bala ke u mametse. Ke nahana litlolo tsa molao tse kantle ka mane. Ke ile ka etsa thapelo ka pelong, hore oele ‘Muso mamelang rea le rapella sechaba sea shoa, ha re ke re lumellaneng hanngoe hore re ke re pholoseng maphelo a bana ba rona, bahaisane, baamani ba rona, bakhethi ba rona hobane letsatsi le leng le le leng e ba mokhosi oa bosholu ba liphoofolo ka lithunya, mokhosi oa batho ba thuntsoeng.
Eleng hore tsela ena e nkoang ke Mohlomphehi Setho se Khabane sa Maliepetsane le Honourable Rakuoane ke e potlakisang kapele hobane a Member’s Private Bill e ka nako e khutšoanyane ho feta ea ‘Muso [Liatla]. Ke hore ‘Muso ha o batla ho tla mona Avani ka Molao, o tloha mona, o eo pota Qoatsaneng ha Mokola o theohele NTTC, o khutle ebe e le hore o tlo theohela Avani empa batho ba ntse ba shoa, as for us, re theoha feela re fihla Avani. Re tlabe re le thusitse le ba babusi ba batle ba pholositseng sechaba, Rothe mane Matlapaneng kapa ke Leralleng, eba litlolo tsa molao ha li sa ba teng tse tummeng haholo Lebatooeng la rona. Ka hona taba ena e bohlokoa, ha ho hlokahale hore re e ntše mali, batho ba ea shoa, ba ea bolaoa re fasitse makhotla matsoho ka melao ea khale, ba sitoa ho khalema ka matla. Babolai ba lokela ho ba le letsoalo.
Rona batho ba phelang kantle ho Maseru, mona moo ho nang le batho ba ipitsang ka likobo tsa bona, oa u joetsa hore kea u bolaea, ke patala bail ea sekete ebe kea tsoa.
Kahoo lefu ha se letho ho bona. Rea mo sheba hore ebile o amana le Mootsi o bolaea e mong o lefa bail hape o tsoela kantle. Kannete re re re lokela ho busoa ke litlokotsebe ho fihlela neng, re lokela ho nka khato, ke re re beng pelo hlomohi lehlakoreng le letona la Ntate Molimo, rapelehang, kea tseba le Bakreste. Kea tlatsa [Liatla].
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Hon. Member for thaba-Phechela.
HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke tlatsa hore motion ona oa Mohlomphehi mokhethoa oa ‘Maliepetsane o bonoe ka tsela eo nako e leng eona ea hore o amoheloe ho latela tlokotsi eo re le sechaba re leng ka hare ho eona. Rona mabatooeng a kantle, haholo mahaeng moo ho pheloang ka liphoofolo, sechaba se tsietsing haholo. Ha ke re mona teropong ha ho na tsietsi. Re lipaki tsa hore hohle sethunya sea lla.
Lesotho mona ho fumana sethunya ho bonahala e le ntho e bonolo haholo. Rea belaela hore e ka ‘na ea ba li tsoa kantle ho naha. ‘Na ke phela holim`a noka, hoo ke eeng ke utloe ha u na le lekopo-kopo la matekoane feela u na le sona. Taba ena e re sethunya se seng le se seng se kenang ka hare ho naha ka mona, morero oa sona ke ho tla thunya se bolaea motho. Ho re behileng bothateng ke hore kaofela ha re tsebe hore na ke mang motho eo se ilo mo bolaea. Rea tseba hore re hloka bophelo ba motho e mong le e mong. Ha se ntho e hantle hore bophelo ba rona bo fele feela ka lebaka la batho bao re reng ke li tlokotsebe.
Ha hona motho ea tla batla sethunya a tlo bolaea motho, ka nako e ‘ngoe o mo bolaea joalo motho eo a se na molato empa a na le liphoofolo kapa a na le khoebo ea hae a sa etsetsa mang kapa mang molato, feela a tlameha ho shoa. Kannete ke boahloli bo bohloko haholo boo ho ahloleloang motho lefu a sa etsa letho. Taba ena e utloisa bohloko haholo. Re tšehetsa hore litaba tsena tse buueng mona tse sisinyoang ke Mohlomphehi Setho se Khabane sa ‘Maliepetsane, li re tsoele molemo. E be tsona tse ka tsoallang naha ena molemo. Heaba hona joale tjena motho, joalo ka ha ke ntse ke re motho o bolaoa a sa etsa letho, ha motho a betoa, hantle phoso ea e etselitseng sebiti seo ke e feng? Ha a mo etsetsa phoso ea letho feela motho enoa oa mo beta. Ha sebiti se ka tseba feela hore motho eo o se tsebile sea mo thunya sea mo bolaea. Taba ena ke taba e bohloko haholo ea ho bolaea motho ea senang molato. Kea ipotsa ka mehla hore na e be motho ha a bolaea motho ea sa mo etsetsang khopiso ea letho, u utloa a entse eng?

Litlolo tsa molao tse etsoang ka sethunya naheng ena, e ka ba tsena tsa li koloi moo ho utsuoang koloi ea motho a theoloa kahare ho eona e be oa bolaoa a bolaeloa eona koloi eo ea hae. Sechaba kantle ka mona se re makaletse hore re naha ea mohlolo haeba Ntlo ena le li Paramente tse fetileng ho fihlela hona joale, re ke ke ra bona bohlokoa ba ho tiisa letsoho tabeng ea likahlolo malebana le litaba tsena. Batho ba bangata ba re na hantle le Maparamente a ho etsa eng. Ha le ba bone batho baa kapa le thabela eona ntho eo? ‘Na ke le monna feela oa Mosotho ea ke keng a utloisisa mokhoa oo moahloli ka khotla a ahlolang ka ona, ke makala feela ha moahloli ka khotla a fa motho ea bolaileng batho ba bahlano bail. Ho ‘na ha ke utloe hore na moahloli eo o ntse a re o ntse a etsa eng. Na eena o phela lefatšeng lee, leo re phelang ho lona? Ha a bone lintho tsee tse etsahalang? Haeba ke lebaka la molao, kannete ho ea bonahala hore ehlile Molao ona oa 1966 o tlameha o fetohe e le ho itšireletsa le rona re le tjena.
Re chaise bosiu haholo mona Paramaneteng. Maobane ha ke qamaka ke ile ka tšaba ho ea Tšakholo hobane e ne le bosiu haholo. Ke ne ke tšaba hobane ke re ka nako ena ha motho a ka u sala morao…ka nako ena ha ke tsamaea e le bosiu tjena ke tlo ba le mathata tseleng. Haeba ho na le motho ea ntseng a batla ho ntšala morao ka lefifi, letsatsing lena o mphumane.
Mohlomphehi, ke tlatsa hore motion ona oa mokhethoa oa ‘Maliepetsane re o nke e le oa bohlokoa o kileng oa kena ka hare ho Paramente ena. Re etse ka mokhoa oo sechaba se ka reng, ra tla ra pholoha, likahlolo tsa ka tsa tšabisa batho ho etsa lintho tse mpe. Re belaela hore likahlolo makhotleng, sepheeo sa tsona ke ho tšabisa batho. As it stands now, ha hona batho ba ka tšabang ho etsa litlolo tsa molao.
HON. T. MOKHOSI (PR): Potso! Potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso, Setho se Khabane Honourable Mokhosi.
HON. T. MOKHOSI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Potso eo ke e botsang Setho se Khabane se buuang taba e kholo, e ntle, ke hore na ha e le mona kajeno re lumellana hore sethunya se qeta batho Lesotho, na ehlile hoa nepahala hore e be re bua ka ho nyolla likahlolo kapa re tšoanetse re ke qale ka hore na ehlile re hloka hore sethunya se be teng ka hare ho naha ena na. Hobaneng re ke keng ra re motho e mong le e mong eo e leng Mosotho ha feela a se ho institutions tsa security, a se ke a ba le sethunya, na re ke keng ra fumana re phekotse bothata boo na?
HON. M. HLALELE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ho ea hlokahala hore kahare ho naha ena ea rona, haeba hona joale ha re e-so fetole molao ona, haeba hona joale re ke ke ra fetola molao ona, motho e mong le e mong o tlameha a be le sethunya e le hore a shoe a ntse a loana. Ke ha re fetotse litaba tsena re tla bona ho sa hlokahale hobane le litlolo tseo tsa molao li tla theoha. Kea leboha, kea tlatsa, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Khahloe.
HON. M. KHAHLOE (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ha ke kena ka hare ho Ntlo e Khabane ke ne ke ntse ke tsamaea le mokhethoa oa ‘Maliepetsane ka litaba tsena tsa hae re li seba. Ba qala ho bona ‘Muso o nang le tsebe joalo ka ona, Mohlomphehi.[Liatla] Ke beha ho Ntlo ena e Khabane hore Setho se Khabane mokhethoa oa ‘Maliepaetsane se behile taba e kholo eo re loketseng ho e nka kapa re e ele hloko. Ke beha ho Ntlo ena hore taba ena ea lithunya, Bahlomphehi, lithunya tsena li lutla haholo hona litsing tsa rona tsa tšireletso Lesotho mona.[Lerata]
Kea le joetsa, ha ke le botse Bahlomphehi, hore Mapoteng, hona le lepolesa leo ho ileng hoa thoe le nyameletsoe ke sethunya. Sethunya seo a ilo fumanoa ho bao ho tloaelehileng ka hore ke ‘Makhomosha’. U ka ipotsa hore na ha lepolesa le nyamelloa ke sethunya, ha u so batlisisa u le ‘na u le tjena u sa tsebe letho ka lipatlisiso, u fumana hore sethunya sena ha sea nyamela.
Rea tlatsa, Bahlomphehi, feela seo re lokelang ho se etsa ke ho bona hore litsi tsena tsa rona tsa tšireletso…ho tsoa nyamela lithunya Mafeteng moo, ha re e-so fuoe tlaleho ea hore na lithunya tseo li feletse kae. E se be lithunya tsena tse ntseng li rinya bana ba Basotho ke tsona tse ntseng li nyamela ho batho ba rona ba tšireletso. Litho tse Khabane, Mapoteng hona le litho tseo e leng batho feela tsa mahokela tse ileng tsa nkeloa lithunya tse peli. Ke bua ka ntho eo ke e tsebang. Nka tla le nomoro ea nyeoe eo ha ho thoe ke tle le eona. Mapolesa a nkileng lithunya ho mahokela, ha a loketse ho ea itlaleha ho Mookameli oa sepolesa setsing, ha ba li ise moo, ba fihla ba li rekisetsa batho ba nang le chelete.
Batho ba nang le linku ba Thaba-Tseka le Mokhotlong, le bona ba rekisetsoa lithunya tseo ke Mapolesa. Ke re ke bue taba eo, haholo-holo hobane Litho tse Khabane, ha li ea e bua hobane litaba Ntlong ena ha lule li ntse li phetoa.
Mohlomphehi mokhethoa oa ‘Maliepetsane, taba ena ea hae kea bohlokoa haholo rea e tlatsa, Mohlomphehi. Kea leboha.
HON. M. PHIRI (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata ho leboha ka ho khetholoha mokhethoa oa ‘Maliepetsane ka tlhahiso e molemo hakana molemong oa rona re le sechaba sa Basotho. Ha re le tjena kaofela bophelo ba rona bo lutse bo le tsietsing ka lebaka lena le bohloko ka ho fetisisa la hore ha motho a qeta ho thunya motho a ‘molaea, a tšoaroa hona motseng moo, o fihla a… HON. M. G. MOFOMOBE (PR): Potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso, Mohlomphehi Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Kea leboha, Mohlopmhehi Motsamaisi oa Lipuisano. Mohlomphehi ea ntseng a bua hantle, potso eo ke u botsang eona ke hore na taba ee ea mokhethoa oa ‘Maliepetsane, ha e ka e re hulanya feela tje re tlatsa re se re ntse re lla, u ka re’ng ka eona.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke leboha ka potso eo e matla, e ntle hakaalo. Re tla bona hore na ha re e hulanye re etsa eng ka eona. Ke karabo ea hau eo.
Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, tsela eo bail e fanoang ka eona, ke tsela e mali-mabe ka ho fetisisa. Le pele lekoko le oma, ‘molai o se a ntse a tsamaea le rona hona mona a bile a ithorisa. Le pele mofu a patoa o se a le teng a tsamaea le rona kahare ho motse, a bile a bontša hore o tlo re qeta kaofela.
Hona le taba ena ea bail eo ke kopang hore Mohlomphehi mokhethoa oa
‘Maliepetsane ha a khutlela morao ho ea lokisa litaba tsa hae, a mpe a e kenyeletse, ke taba ena ea phano ea bail. Bail e ke e lekanngoe le seo motho a se entseng. Motho o tsoa nyametsa chelete e M50 million ea ‘Muso, eaba o fuoa bail e makatsang. Taba eo ka bo eona…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ke re ha u ntse u tsoelapele joalo, kea utloa mona u eletsa Setho se Khabane hore se tle se hapelle seo ebang sea se kenyeletsa. Hakare rea bona hore moo ke hona re ntseng re kopa hore a tlo kenya tšisinyo, ‘me ea tlo e kenya e tlo ikamahanya feela le se tla ananeloa ka koano. Tsoelapele.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Keletso ke lebone. Tsela eo sethunya se jang Mosotho ka eona, ke tsela e mali-mabe ka ho fetisisa. Ha u bula khoebo, u bulela lefu la hau. Letsatsi le leng le le leng u cheka hore na u tlo bolaoa neng ka sethunya. Ha u reka koloi u tseba hantle hore u reka lefu la hau ka sethunya. Ha u qala khoebo ea liphoofolo, u reka lefu la hau. Ha u re u mosali ea itsamaelang a itlamme ka tjale, o u otla ka sethunya a u amoha liapole tseo u tsoang ho li rekisa. Tlhekefetso le eona e boetse ha u ka hlokomela hore ke ngoana oa motseng kapa ke ntate oa motseng oa motseba, sethunya hona moo se nka motho. Ruri taba ea lithunya le ho nka maphelo a batho ekare e ka shejoa ka tsela e khethehileng. Le li-case tsa lipolao li ke li fuoe baahloli ba nang le matla a ho li…ke batla ho bitsa lentsoe le thata, e ke e be batho ba sebete hobane le bona ekare ba ahlola ba beuoe sethunya molaleng ’me joale ba ahlole kahlolo tse malimabe. A fane ka bail ea M500 motho a shoele ebe oa ipotsa o le motho hore na ke moahloli oa ho etsa eng eo ea hlolang ho etsa liqeto tsa ho nepahala tse lekanang hantle le ketsahalo ee e tla thoba maikutlo a ba lahlehetsoeng na kapa o fana ka lerumo le ilo hlaba ba lahlehetsoeng hobane e mong o tla oa a bolaoa ke pelo ha a bona motho eo a le teng phupung eona ea phofu ee ea eona. Re bolaea lelapa leno kaofela. Ka boikokobetso bo boholo ’Muso oa heso o Khabane khetlong lena re ke re shebeng litaba hantle. Kajeno ke ’na hosane ke uena, kea tlatsa.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Honourable Leader of the House
HON. N. J. MAJARA (Deputy Prime Minister and Leader of the House): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Bahlomphehi Litho tsa Ntlo e Khabane, litaba kapa tšitsinyo ena e behiloeng ke Mohlomphehi Setho sa Maliepetsane, kopo ke ea bohlokoa e phuthetseng litaba tsa bohlokoa hobane e bua ka tšereletseho ea rona kaofela re le sechaba. Ke mpa ke lakatsa feela ho hlokomelisa Ntlo ena e Khabane hore ho se ntse ho na le Setšoantšo sa Molao seo ’Muso o seng o ntse o sebetsana le sona malebana le litaba tsena tsa bail se…
HON. M. PHIRI: Potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso ka Mohlomphehi Phiri, u’a mo fa,
Mohlomphehi. Tsoelapele Honourable Member
HON. M. PHIRI: Ke lebohe ka uena, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa
Lipuisano. Ke utloa ke tšoha ha Mohlomphehi Motlatsi oa Tona-Kholo a bua ka
Setšoantšo sa Molao ha ke sheba ka moo litaba li tsamaeang butle ka teng. Lefu lena la sethunya le leng matla ka teng le tatileng ka teng ebe na oa hlokomela hore taba eo re ne re lebeletse hore ebe e kene mona ka lebelo ebe ha a re bolelle hore ke hona na.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelape, Honourable Deputy Prime
Minister
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Che leha ke sa utloisisa potso hantle hore na e reng. Ke kopa u e hlalose, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Through me, through me
HON. N. J. MAJARA: Ke kopa a e hlalose, Mohlomphehi ha kea utloa hantle
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele, Mohlomphehi Phiri
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi Letona le Khabane. Potso ea ka ke hore ke tebello ea ka ke le motho hore ebe ha se hona u re bolellang hore ho na le Setšoantšo. Potso ea ka e re se sa emetse eng na ho latela boemo bona bo teng ka hare ho naha?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele, Honourable Leader of the House.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Setšoantšo seno se ke buang ka sona se se ntse se le boemong ba ho tla tlisoa ka pele ho Ntlo empa haholo-holo ke ne ke batla le pele ke kena litabeng tseo tsa Setšoantšo seo sa Molao seo ke bileng…Mohlomphehi, ke mpa feela ke batla ho hlokomelisa, Bahlomphehi hore Ntlo ena e Khabane joaloka ha e le rona ketsa melao ka nako e ’ngoe litaba ha re li bua e le rona ba entseng melao ea naha ena se ka tloha sa fana ka thuto e sa nepahalang ho sechaba. Ke batla ho kena haholo litabeng tsena tsa bail…
HON. M. MPOBOLE (PR): Potso!
HON. JUSTICE N. MAJARA: Ke kopa ho mo tima, Mohlomphehi. Ke utloa,
Bahlomphehi ba bua ka bohale ka litaba tsa baahloli ba fanang ka bail ho babelaelloa

joale ke kopa ke hlalose taba ena hore, Bahlomphehi ba tle ba e utloisise ba tle ba tsebe le ho e hlalosetsa sechaba hantle. Litaba tsa bail ke litaba tse phuthetsoeng ka hare ho molao oa motheo ele karolo ea the presumption of innocence ’me…
HON. M. S. LEHATA: Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order ka Honourable Setho se Khabane sa Makhaleng
HON. M. S. LEHATA: My point of order, Madam Deputy Speaker, kea hore ke kopa the Leader of the House a se ke a etsa mislead sechaba le Ntlo. The motion o re minimum sentence and minimum bail. Ha e re bail ke phoso like we are saying, look at the motion now e re o kopa hore le taba ea hore a ntse a e etsa consider hore e teng feela e fasalletsoe hore e se ke be e se e ba smooth. Ke hore e se ke be se e buleha feela that is what he is asking for so, ha u re taba ea bail re ho latela sechaba ehlile mong’a motion o hlakile ka taba eno eo u e buang joale u bua joaloka ha eka ha e eo ka hara seo Setulo e se phatlalalitseng e le sona motion ha a bala mona. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane sa Makhaleng
HON. N. J. MAJARA: Ke kopa ho hlalosa ke tsoelepele ho hlalosa taba eo ke ntseng ke e hlalosa hore…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Eea Bahlomphehi, thank you, Honourable Member for Makhaleng ho ema ka ntlha ea tsamaiso moo o neng o re Mohlomphehi Leader of the House is misleading the House ka tsela eo a arabelang litaba ka teng against how the motion is presented. Ke ’nete ke leka ho mamela hantle hobane ke ne ke utloa e ka o hlalosa kutloisiso e teng hona joale e ka ke hona a neng a ea tabeng joale eaba u se u etsa point of order joaele ha ke sure na o na tlo hanana le taba kapa o ne a tlo lumellana le eona empa uena joale u se u mo tšoaea phoso re ka mo lumella a tsoelepele, Mohlomphehi? Ke hlile ke hona mono, Mohlomphehi. Tsoelapele, Honourable Leader of the House.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ne ke re ke hlalose taba ena ea hore baahloli ha ba fana ka bail bothata bo mono. Bothata ha bo tabeng ea bail ke kopa ke e hlalose, Bahlomphehi. Ke kopa ho hlalosa hore taba ea bail ke karolo ea presumption of innocence. Lebaka le bail e le beuoeng ka hare ho li-contitution tsa naha ea lefatše kaofela ke hore hofihlela lekhotla le itse motho o molato a ke ke a ahloloa ka hore a bolokoe mane matlong a ba seng ho itsoe ba molato. Bothata, sechaba se tena se lla se hopola hore bothata bo ho bail hobane tiehiso e tabeng ea hore ha motho a ile a lokolloa ka bail ebe oa lula linyeoe li lieha ho kena hobane li le ngata.
Ke ne ke re ke hlalose taba eno, Mohlomphehi hore the problem is not with the bail per say kapa ho baahloli. Baahloli ba etsa apply melao e behiloeng ke eona Ntlo ena ea ketsa melao joale ha Ntlo…
HON. R. RAMAISA (PR): Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order, Mohlomphehi Ramaisa.
HON. R. RAMAISA: Kea leboha, Mohlomphehi. Kannete kea tseba tabeng tsena, Mohlomphehi u hlokolosi hampe, u hloahloa hampe ha u ka utloa hore Setho se Khabane ha se kene ho motion oa motho u Phakisa kapele u mo joetsa hore “e ea ho motion se ka fana ka statement e ea ho motion” Point of order eo ke emang ka eona ke ea hore, Mohlomphehi o re fa statement joale sa makhotleng ha a ee ho motion oane oa Maliepetsane. Kannete kea leboha, Mohlomphehi re thusetse Mohlomphehi oa ka. [Liatla]
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea utloa, Mohlomphehi Ramaisa empa hona joale re hopole hore Mohlomphehi ke privilege ea hae joale to debate as she sees fit and le taba ea bail e teng ka hara the motion itself. Ke utloa re sitoa ho mo lumella ho ree re utloe hore na o ea ho kae. Ke hore ke ntse ke mametse ka hloko ha ke utloe a le thoko le taba ea lokelang ho ea ho eona. Ke kopa le mo lumelle ntle leha ebe le tla ema ka ntlha tsa tsamiso tse ngata joale ebe o ntse a pheta ntho e tšoanang hobane re sitoa ho kena tabeng. Ke kopa le mo lumelle joaloka ha re ile ra fumana information e ngata ka litaba tse fapaneng. Ha mong’a motion a o teka hoa nepahala hore re mo hlompheleng boemo ba hae a arabele ka tsela eo a itokisitseng ka eona a sa ee hole ’me, Mohlomphehi, thank you. Tsoelapele, Honourable Leader of the House.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Joale ke ne ke le moo ke reng Ntlo e tle e hlokomele ha e ntse e tšohla kapa e shebisana le tšisinyo ena ea Mohlomphehi Maliepetsane hore hangata ha motho a lokolloa ka bail li-condition tse behoang ke tse etsetsoang hore a tle a tle a tlo mamela nyeoe ea hae. Ha re fetisa Setšoantšo seno sa Molao re tle re be hlokolosi haholo ka litaba tse peli. Ho etsa minimum ke hore ho beha minimum amount tsa bail e tlamang baahloli matsoho e ba amoha the discretion ea hore ba etse consider mabaka a mang ao e ’ngoe ea bothata e leng hore le eona polokelo kapa mane litsing tsa batšoaruoa ha lia lekana hore motho e mong le e mong e leng ’melaeloa a ka ea bolokoa mona ha ntse a emetse nyeoe ea hae. Ke litaba tseo ke neng ke nahana ho ka ba molemo ho Ntlo ena e Khabane hore leha re tla tšohla litaba tseno re be hlokolosi ka tsona…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ho na le potso, Mohlomphehi HON. M. MPOBOLE: Potso!
HON. M. MAPHATHE (Matelile): Ke ’na khaitseli ea hau ea botsang.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ua ba fa, Mohlomphehi?
HON. N. J. MAJARA: Ke kopa ho mo tima, Mohlomphehi
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: O re oa le tima, Bahlomphehi. Ke kopa a tsoelepele.
HON. N. J. MAJARA: Mona empa e le tlhahiso leseling hore ha re etsa lintho re se ke ra li etsa ka li-emotion ebe ha re shebe the practical aspect ea tsona. Ha ho na motho a ka bang a thabela hore ebe lipolao tsa batho li phahame ka sekhahla se se kana-kana feela ke bua ka boemo bo teng ba ’nete hore ha se motho e mong le e mong eo ho ka fumanehang hore hobane o ile a fuoa bail ha a tla nyeoeng. Kea kholoa bothata…
HON. M. MPOBOLE: Point of order eo ke emang ka eona ke oa hore motion ona o tekiloeng ke, Mohlomphehi Maliepetsane ke le ngoan’a Mosotho ke le Mosotho ha ke koala mahlo ke bona motho a bolaeloa ka pel’a bana ba hae, ke bona ’m’e a amohuoa bophelo mahlong a bana ba hae, ke bona ’m’e…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, please do not take advantage and debate u kopile point of order. Ke kopa u ee to the point of order.
HON. M. MPOBOLE: Ke ea ho eona
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order, Mohlomphehi, order. Tsoelapele, Mohlomphehi Mpobole
HON. M. MPOBOLE: Ke bona mosali oa Mosotho a bolaetsoe molekani a le leetong la ho sebetsa litaba tsa lepato la molekani oa hae a fihla a khaoleloa litšiu tsa bophelo eba mafu a mabeli. Na ebe taba ee ha e le tjee e re ho nepahetse re fuoe thuto ka taba ea bail kapa se lokelang hore se etsahale ke hore na motion na o reng
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ae, Mohlomphehi ehlile ha kea e utloa ntlha ea tsamaiso mono ntle le hore joale u ne u kenya debate ka fesetere. Monyetla o ntse o tla, Mohlomphehi. Tsoelapele, Honourable Leader of the House.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Joaloka ha ke ne ke cho ke mpa ke etsa tlhokomeliso hore leha re tla re tlo tla etsa debate litaba tsee re se ke be ra li etsa ka li-emotion re shebe the reality ea hore na molao o re tlang ho o fetisa o tla ba practical ha kae. Joale ke tle ntlheng ea bobeli eo ke qalileng ka eona hore Setšoantšo sa Molao se se ntse se le teng ofising ea Parlimentary Councel ’me se ea tla ka Ntlong ka mona. Joale ke araba taba e ileng ea hlahisoa ke Mohlomphehi Advocate Rakuoane hore ha se se se ntse se le teng ofising ea Parliamentary Counsel, ’me se ea tla ka Ntlong ka mona. Joale ke araba taba e ileng ea hlahisoa ke Mohlomphehi Advocate Rakuoane hore hangata ha e tla e le a Private Member’s Bill ho batla ho eba boima ka litjeo ho eena. Ke re na re ke keng ra shebisanang hore seo se tle joale re tle re tl’o se bopellang ka litaba tsa rona ka mona ka Ntlong. Ha se eona tsela e ka bang bobebe, re ntse re lebile tseleng e le ’ngoe ea ho araba bothata bona bo bonahalang bo le teng ka hare ho naha…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order, Honourable Phiri.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi. Ka boikokobetso bo boholo ke kopa Mohlomphehi Letona la Toka a ke a re thuse ka hore a kene ka hare ho motion a seke a tšosa Ntlo ena eaba re kena re se re thothomela re sitoa hore re behe kamoo re bonang litaba kateng, motion o buang kateng. A kene ka hare ho taba a seke a re tšosa.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi, ke kopa re lumellaneng tjena; re lumellaneng hore motho ea ntseng a bua hona joalo ha re ntse re liehisa taba eo a lokelang ho kena ho eona, ha a tl’o felloa ke nako, ’me re mo fe monyetla oa hore a buee a fane ka taba. Ke kopa e seke eaba Bahlomphehi ba bangata ba ntseng ba khutlela nthong e tšoanang ea hore Mohlomphehi o oa thala a bile a qeta hore o kena ntlheng ea bobeli. Joale ha a fana ka litaba tsa hae le sa batle le ho mamela empa Bahlomphehi ba le hlomphile hakana la teka maikutlo a lona ke utloa taba ena e sa nepahale joale e re sitisa to advance le tsebe ho tl’o etsa debate on what she has said. Hona joale re sitoa le hore re ee khubung ea seo a batlang ho se bua hobane re ntse re kena litabeng tseo a kenang ho tsona le pele a ka fihla moo a lokelang teng. Ke kopa u tsoele-pele, Honourable Leader of the House ka taba ea hau on the Motion re tsebe hofa Litho monyetla oa ho kena maikutlong ana ao u ntseng u a beha.
HON. N. M. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order, Honourable Member for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Kea leboha, Deputy Speaker. Ke ne ke re che ekanna eaba leleme le ile la thella hau re Leader of the House ha a felloe ke nako. Ea mo fella joale u tloha u mo tlohela ehlile ea fela ebile ekanna eaba 20 minutes ea hae e felile.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ke ne ke batla ho le bontša feela hore nako ea hae e ngata haholo ho feta ea lona ke eona tsela eo ke neng ke e beha. Ke kopa a tšoele-pele a buee.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi, ke ne ke le moo ke reng ha Mohlomphehi Maliepetsane a tekile litaba tsa bohlokoa hakana-kana joale ke sheba le ntlha e beiloeng ke Advocate Rakuoane hore litaba tsena ke utloa eka ha hona motho ea li hanang empa taba ea rona ke hore kaha ho se ho ntse ho ena le taba e joalo e ntseng e sebetsoa ke lehlakore la ’Muso hone ho se molemo hore e tle joale re tl’o tla re e kopanelang re e haeletsa re fetola moo re fetolang e tle e tsebe le hoba fokoletsa tsona litjeo tseno tseo ba reng hangata Private Member’s Bill e kena ka pokotlong.
HON. M. BUSA (Qacha’s Nek): Potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Honourable Leader of the House, u fana ka potso kapa joang? Hona le Setho se nang le potso. Tsoela-pele, Mohlomphehi.
HON. M. BUSA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke botsa Mohlommphehi hore na taba ena e beiloe ka mona maobane ’me rea e qetela kajeno, joale ha re ea qetellong ke hona a buang ka sena seo a se buang, ke botsa hore na ha ka re hlokomelisa esale maobane keng hore ebe ha ekaba ea qetella e beiloe taba ena na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke kopa a seke a e araba hobane maobane e ne e le hona mong’a tšisinyo a ntseng a e teka eena o ne a so fumane monyetla oa o etsa debate on it, so u mo botsa taba eo a neng a tla sitoa ho e etsa implement hona maobane, Mohlomphehi.
HON. M. PHIRI: Ntlha ea tsamaiso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea hau ea tsamaiso, Mohlomphehi
Phiri.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi, ehlile ke ema mona ka masoabi a maholo hobane Leader of the House ke eena Chair ea Business Committee u e bone a ba a e lumella hore e tle ka Ntlong ebe o ile a thatafalloa ke eng hore boemong ba hae ebe o ile a hla a e thiba hona moo ba lula fatše le monga tlhahiso?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Phiri, o re tšoenyeho ea hae ke hore Leader of the House taba ena e fetile komiting eo uena u leng molula-setulo ho eona joale na ha u kaba ua sisinya ka nako eo hore e kopaneloe joalokaha u etsa tlhahiso kapa kopo ho Litho hona joale hobaneng?
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, ka potso eo ea Setho se Khabane. Ha e le hantle joalokaha ke hlalositse ke hobane ha re hane litaba tsa Mohlomphehi Maliepetsane, ke ne ke etsa tlhahiso ea tšebelisano ’moho e ka etsoang ka lebaka la hore ho se ho ntse ho e-na le Setšoantšo sa Molao se teng se ntseng se sebetsoa ke ba lehlakore la ’Muso. Ea bobeli, mosebetsi oa Business Committee, che koetlisong eo ke e fuoeng ha ke fihla ke hore ha se ho hana…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi.
HON. M. SEATILE (PR): Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke ea hore Mohlomphehi a ntseng a bua hantle ka ’nete e le Moeta-Pele oa Ntlo e se e le lekhetlo la boraro a re; ha ba nke Motion ona oa Mohlomphehi Maliepetsane hobane bona e le ’Muso ba na le Setšoantšo sa Molao seo ba seng ba ntse ba sebetsana le sona. Ke mo mametse joale o bontša hore bana le Setšoantšo sa Molao seo ba seng ba ntse ba sebetsana le sona joale ba hlokomela ho le molemo hore …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Lokisa ntlha ea hau ea tsamaiso mona moo u reng Mohlomphehi o re ba hanana le…
HON. M. SEATILE: Ke kopa ho e lokisa, Mohlomphehi. Kea e hula ke tla mona moo a reng e le ’Muso ba se ba ntse ba sebetsana le Setšoantšo sa Molao seo ba lebeletseng hore se tlatla ka har’a Ntlo ka mona joale Motion ona na ho ke keng haeba molemo hore ba emele nako eo bona e le ’Muso ba ntseng ba sebetsana le sona Setšoantšo sena sa Molao, joale moo ke leng teng ke hore na joaloka motho ea mocha molao oa naha ee e etsoa ke ’Muso kapa o etsoa ke Ntlo ee ha e le moo Motion oo ba re ha ba o nke hobane ba re bona e le ’Muso ba se ba ntse ba sebetsana le setšoantšo?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke potso kapa ke ntlha ea tsamaiso? Ke utloa Mohlomphehi eka o etsa potso leha a eme ka Ntlha ea Tsamaiso. Tsoela-pele, Honourable Leader of the House, ’me u be u hlokomele hore nako eo u nang le eona e ntse e fokotseha hobane kakaretso ea nako ea hau e keke ea feta hora.
HON. N. J MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke lumela Setho se Khabane se sa utloisisa hantle na ke itseng, ha kea re ha re nke, ke itse na re ke keng ra etsang tšebelisano ’moho joalokaha setšoantšo seno se se se ntse se le teng re se tlise joale ebe re tl’o tla re se tšohlang re kopane ’moho. Ha ho moo ke reng re loantšana le litaba tsa Mohlomphehi ’Maliepetsane.
HON. M. MPOBOLE: Potso!
HON. N. J. MAJARA: Ke kopa ke seke ka mofa, Mohlomphehi, ha hona moo ke loantšanang le litaba tsa…
HON. M. G. MOFOMOBE: Potso eaka ke hore na…
HON. DEPUTY SPEAKER: Honourable Mofomobe ke kopa u eme hanyane. Honourable Leader of the House, u fa mang potso?
HON. N. J. MAJARA: Ke fa, Honourable Mpobole.
HON. M. MPOBOLE: Potso ea ka ke hore na ho tlo nka nako e kae ho ’Muso ho seka-seka Setšoantšo sena seo Mohlomphehi Letona le Khabane le ntseng le bua hantle le bua ka sona le hore na setšoantšo seno na e fela se araba litaba tsa Mohlomphehi ’Maliepetsane na kapa ke setšoantšo se hlahang feela ho sitisa hore Motion ona o tšehetsoe ka hare ho Ntlo ena na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Member. Tsoelapele, Honourable Leader of the House.
HON. JUSTICE N. MAJARA: Ho ne ho le leratanyana, Mohlomphehi ha kea utloa potso ea Setho se Khabane hantle ke kopa a mpe a phete.
HON. DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi o batla ho tseba na Setšoantšo sena sa Molao seo u reng se tlaba teng na e tloba nako e kae pele seka tla koano le hore na ha se ea rereloa feela hau se hlahisa hona joale ho hanyetsana le tšisinyo ena ea Mohlomphehi ’Maliepetsane ekabe e feta hoja oa seke oa bua ka sona na? tsoelapele, Mohlomphehi.
HON. N. J. MAJARA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ha ho joalo, Setho se Khabane, morero oa rona ha se ho senya nako ebile at the latest seka kena bekeng e tlang empa I am not insisting ho position eo ke leng ho eona. Ke ne ke etsa tlhokomeliso ho Ntlo e Khabane, empa le teng haba sa e nke ha kena le bothata nke keng ka etsa insist eka tla ka tsela eo ba batlang e tle ka eona. Ke ne ke re kaha se se sentse se le teng, re ka tla se tekang ra se shebisanang, ra haellang moo re haellang, ra se tšohla ke eona feela taba ea ka.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Mpobole.
HON. M. MPOBOLE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke ea hore Mohlomphehi Letona le Khabane le ntseng le bua hantle le elelloe hore lipolao tsa batho ha li ea emela bekeng e tlang ka sethunya e leng hore taba ena e potlakile haholo ha e hloke hore ebe re ntse re re bekeng e tlang ho tlaba tjena re bile re sena le bonnete ba hore ho tla fela hobe joalo.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Honourable Leader of the House, tsoelapele. Ha hona ntlha ea tsamaiso mono ke maikutlo a Setho se Khabane.
HON. M. MOFOMOBE: Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order, Honourable Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Point of order eo ke emang ka eona, Mohlomphehi, ke hore hoja maobane taba eane ea government assurance committee ha ekaba ea nkoa ka pelo e mosito, e ne e tlaba hona joale tjena re re the Leader of the House o entse assure the House hore Bill e tlatla so that ha a sa tle joale the committee e tle e mo late hore she took an undertaking in the House hore u tla tlisa Bill [lialta] eaba ba e tjebela koana ka mosito joale ho thoe rona re amohele undertaking eo re seng sure hore na ha a sa tle o tla latoa joang. Ha ena ho etsahala joalo.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order Mohlomphehi Mofomobe! Taba eo u e buang o re ekare taba ena e tjebetsoe matjoing koana, athe ha ho joalo, ke hopola eka e moo e eang lipuisanong ’me ha e sokaba e felloa ke bophelo hoo u ka reng e tjebetsoe matjoing kona. Honourable Leader of the House ke kopa u tsoele-pele ’me u mathele ho thetha nako ea hau e se e fokola.
HON. N. J. MAJARA: Ke ne ke se ke bile ke thethile, Mohlomphehi.
HON. R. RAMAISA: Potso, Mohlomphehi.
HON. N. J. MAJARA: Ke kopa ho mo tima, Mohlomphehi, feela ke arabe potso ea Mohlomphehi eo a re’ng na
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke kopa u tsoelepele u be u mathele ho thetha, Mohlomphehi, nako ea hau e se e fokola.
HON. N. J. MAJARA: Ke ne ke se ke bile ke se ntse ke thethile, Mohlomphehi. Ke kopa hore ke arabe potso ea Mohlomphehi ea reng na lipolao tsa batho li tla be ntse li eme ho fihlela bekeng e tlang na? Ruri eno e tla nkimela empa ka tsela e tšoanang le ha se tl’o hlaha e le a Private Member’s Bill ha se hore se tl’o etsoa hona joale se be se fete. Ke ne ke mpa ke re re kopanyeng litheko molemong oa hore re tle re akofise tšebetso eo karolo ea eona e seng e ntse e entsoe ke ’Muso. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. M. G. MOFOMOBE: Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, re sa tsoa tloha boitlhophong ba likhetho ’me pejana ho mono e ne e le mosebetsi o moholo oa li-reform. Moo ho ileng ha potolohoa le Lesotho lena kaofela ho batloa maikutlo a sechaba. Maikutlo a sechaba eaba hore masholu a bolaea Basotho. Ntho ena eo ho thoeng ke moleko, ho ne ho bolela Basotho. Ka hona ba ile ba khothalletsa hore ho fetoloe molao. Ba tsoelapele ba hlalosa hore batho bana ha ba qeta ho ba bolaea ba ikotla sefa hore ba tla ba toronkela.
Ha ke supi uena Mohlomphehi Letona le Khabane la Matla, u ngoan’eso nke ke ka etsa joalo. ’Me ho fele ho be joalo motho a toronkele motho ebe bekeng e tlang o teng. O poronka ka har’a motse ka mono, o ikentse poho ea khothu. Joale Basotho ba re ba bona eka bail ke deterrence. Motho eno ha ke a lule mono joale a emele nyeoe ea hae. Boikarabello ba ’Muso ke ho bona hore batho bano ha re ba koalletse mono ho latela Sehlomathiso sena se Mohlomphehi a se kopang, linyeoe tsa bona li ea potlaka joale li buuoe ka pele.
Mohlomphehi, ke re Mohlomphehi ’Maliepetsane has initiated; the Government was quite all along. [liatla]. Ha ho na moo Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo ena e Khabane a kileng a tla mona a re ho hobe kantle, ka hona ba se ntse ba lokisa ntho ke ena eat la. Kapa Letona la Sepolesa le rongoe ke ’Muso le re ho ho be.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Mpeoa.
HON. M. MPEOA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke kopa ho botsa Setho se Khabane Mohlomphehi Machesetsa hore na se ka reng ka Motion ona oa Setho se Khabane sa ’Maliepetsane, hore na ’Muso ha o ne o le bohlale na o ne o ke ke oa nka taba ena oa e kenya tšebetsong. Hobane Basotho tlaase mane o ba shebile ebile ba o khethile ka tšepo eohle hore Paramente ena ea Leshome le motso o mong (11th Parliament) e ka fetola naha ea Lesotho.
Joale ke botsa Setho se Khabane hore na ha se bone eka ’Muso oo ha o ne o le bohlale o ne o ka nka litaba tsee oa ikhaha ka tsona hobane Sechaba sa Basotho se ne se tl’o litaba tsena li kene tšebesong ka nako ea puso ea bona na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Ha ke araba potso ea hau Setho se Khabane, ke hore ’Muso ha o ne o le bohlale ekabe e le khale o tlisitse taba ena. Hore ebe ha oa e tlisa ke ho bolela hore ha o bohlale. Ke re Basotho mane ba re shebelletse motseng mane hona tjena, ba shebile hore na ke mang ea reng masholu a fasoe a haneloe ka bail kapa ebe thata. Ba boetse ba shebile hore na ke mang ea ntseng a re re tla bona bekeng e tlang ha re ’ne re emeng. Ntho e hlokahalang hona tjena ke hore taba ena eo Setho se Khabane se e kopang, ke hore feela baikutloang matsoalo a bona khahlanong le crime a kututsa, ba etse vote ho taba ena, ba ikutloang hore re ’ne re emeng re tla bona beke e tlang masholu ona a ’ne a etse ka mokhoa oo a etsang, ba tla bonahala. I think ho na le nako eo joale Basotho ba lokelang hore re etseng qeto. It is either you are with Basotho or you are not with Basotho or you are with criminals. It is as simple as that. Ka hona ke re, Mohlomphehi, taba ena e bonolo, re e khobotlile ha ho kenoe sebaeng Basotho ba bone hore na ke bo mang ba reng chehe…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: U ntso supa mang Setho se Khabane Mofomobe?
HON. M. G. MOFOMOBE: Ke ntse ke supa holimo, Mohlomphehi. Kea leboha, Mohlomphehi. Ka hona ke re, Mohlomphehi, taba ena e bonolo, re e khobotlile ha ho kenoe sebaeng Basotho ba bone hore na ke bo mang ba reng chehe…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: U ntso supa mang Setho se Khabane Mofomobe?
HON. M. G. MOFOMOBE: Ke ntse ke supa holimo, Mohlomphehi. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane sa Mafeteng.
HON. M. MOTŠOANE (Mafeteng): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa
Lipuisano. Ke tlatsa ka ho khetholoha Motion ona oa Mohlomphehi ’Maliepetsane. Ka hona ke lumela ka tieo hore le ’Muso oa heso o tlatsa taba e joalo. Lebaka la ka la ho tlatsa motion ona ke hobane taba ena ea sethunya e baketse naha ea Lesotho bothata. Ke lakatsa hore ke re ho Baetsapele, Bahlomphehi Litho tsa Ntlo ena e Khabane, taba ena e kholo haholo hoo re loketseng ho baleha lipolotiki tsa rona empa re tsitse hantle holim’a eona. Ka hona ke kopa hore re se ke ra e nka ka mokhoa oo ke belaelang hore re batla ho isa hona teng.
Taba ena ea sethunya, Mohlomphehi, e bohloko hobane ha re bua tjena percentage tseo re ka li balang tsa Sechaba sa Basotho se bolailoeng ka sethunya se seng molaong li holimo haholo. Mohlomphehi, letsatsing lena feela eka nna eare ha le likela ra utloa sehou sa sethunya se seng molaong. Ke utloile, Mohlomphehi, ha u re litaba tse ho eletsa mohlomong re eletsa mong’a motion hore ekare akabe a kenyelletsa tse ling tsa lintho, empa ehlile ho ea lokelaha hore ’Muso ka Ntlo ena e Khabane ho ke ho hlomellanoe ka malebala a moshoelella, a tla etsa hore ebe taba ena ha re re sethunya se seng molaong ha se sa batlahala ka hare ho naha ena ebe re bua ’nete.
Mohlomphehi, ho boetse ho ea lokeleha hore ha re bua tjena re be re re taba ena ea li-bail eo ke utloileng hore Motion o re e ke e shebisisoe hantle, esitana le hore moetapele oa Ntlo ena e Khabane o buile taba ena ea baile, a e beha ka tsela eo e leng kateng, mohlomong ekanna eaba ke tsela eo melao ea naha ena e sebetsang ka teng hoo a bileng a hapella hore ke melao ea lefatše ea litaba tsa bail. Empa taba ena e re haeka ea sebetsoa ka mokhoa oa possession ea sethunya moo se fumanehang hona teng, ha re bone eka re hloka taba tsa bail mono hobane re se ntse re re motho enoa o molato ka taba ea possession. Hona ho bolela hore ha re hloke le hore re etse discuss taba ea bail mono, ho teng ke hore motho a ahloloe ka likahlolo tse hlakileng tseo etlare ha ho ntse ho etsoa lipatlisiso tsa hore na ho ile ha etsahala joang, possession feela eona ebe se ntse e fane ka kahlolo ho motho ea joalo.
Mohlomphehi, taba eno e tla etsa hore ruri ha re hlaha, e re ha ho bonahala mohloli ona o teng mohlomong oo re ka ra reng ka oa naha ena ea bohaelani ea lithunya tse seng molaong, e re motho ha tšela terata mane haeso Mafeteng Lebatooeng la Qalabane moo ho thoeng ke Van Rooney’s Gate hobane teng ha ho na le noka mono, e re ha tšela mono a ithapella hore haeba a se nkile ka letsohong la hae a se behe fatše a se siee mono hobane a tseba hore naha ena e ke ke ea mo lumella hore ebe o tšoere thepa ea mofuta o joalo. Mohlomphehi, taba ena e boetse e re ha re ka koala mohloli oa sethunya se seng molaong re tlabe re koetse mohloli oa lipolaeano tsa sethunya ka hare ho naha ena ea Lesotho.
Mohlomphehi, empa ka lehlakoreng le leng ke mpe ke re ho na le taba mona moo e leng ea lithunya mohlomong le tsona tsena tseo e leng lithunya tsa molao. U tla utloa hore motho ea tšoereng sethunya se seng molaong ha na le tokelo feela ea ho reka kulo, ha tsebe hore na a ka li reka kae. E leng hore taba ena u tla fumana hore ba bolaile motho ka likulo tse ngata-ngata feela tseo u sa tsebeng hore na ba li nka kae, ba li nka ho rona batho ba nang le tokelo lithunyeng. Ke eona taba eo re ka qetelletseng re ka ra boetse ra e sheba hape hape. Ka hona ke kopa hore moo u ka hlokomelang, Mohlomphehi hore re fuoe lithunya ka bongata haholo Lesotho mona, motho e mong le e mong ea tsamaeang ka hare ho tsela..
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Qalo.
HON. JOOMA. D. (Qalo): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa
Lipuisano. Mohlomphehi litaba tse seng li builoe ka koano ke li mametse hantle
’me potso ea ka ho Setho se Khabane sa Mafeteng e eme ka tsela ena, ke mametse ka hloko ha Mohlomphehi Machesetsa Mofomobe a bontša hore maikutlo a sechaba

a bileng teng a hapelloe, ’me hore a hapelloe kea kholoa ke ka eona Bill eo ho buuang ka eona ke Mohlomphehi Leader of the House. Ka hona ke bona ese bohlale feela empa ekaba chebelopele ea hore ’Muso o ele hloko hore maikutlo ao a sechaba ha se Motion o kentsoeng empa ke maikutlo ano ao re tlabeng re a koalla kantle. Ka hona ke ne ke re ho Setho se Khabane sa Mafeteng na se etse hloko taba ea hore …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order, Honourable Member for Mafeteng.
HON. M. S. LEHATA: My point of order e ne e le ea hore u no re tataisi ha re botsa re botse re se ke ra etsa li-statement.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea lutloa, Mohlomphehi. U entse point of order ke ne ke hlile kea hona mono. Tsoelapele, Mohlomphehi Mafeteng.
HON. M. MOTŠOANE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke mpe ke re ha ke araba potso ea Setho se Khabane sa Qalo ke re ke hlokometse ka hona ke riatso ke re maikutlo ohle kaofela a ka kopaneloang ka hre ho Ntlo ena e Khabane a bohlokoa hobane ke re hantle re lokela hore re le Ntlo ena e Khabane re hlomellane tabeng ea mofuta ono hore re tle re tsebe ho etsa taba ea moshoelella. Re tle re tsebe ho etsa Setšoantšo seno sa Molao se fete e le sa moshoelella se tla etsa hore hosasa re se ke be ra iphumana re ntse re o khutlekhutlela kapa re ntse re etsa regret hore na liqeto tseo re li entseng na li fela li nepahetse. Ke kahona ke ileng ka re Ntlo ena e rapele hore re tlose lipolotiki tsa rona re le batho kapa tsa rona tsa mekha re bue litaba tsena tsa motion oona. Ka hona ke ne ke re Mohlomphehi ha ke kobella litaba tsa ka ke re ke etsa boipiletso ho Ntlo e Khabane hore li lumele hore bill ena e kene. Ha e qeta ho kena re boele re lumele hore Mohlomphehi…
HON. M. A. TJABANE (Stadium Area) Ke kopa ho etsa potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele Setho se Khabane sa Stadium
Area.
HON. M. A. TJABANE: Mohlomphehi oa ka oa Mafeteng, ka ‘nete ‘na ke le motho ke re litaba tseo re ntseng re li bua ka mona ke utloa eka re ea lumellana. Litaba tsena ke tseo eleng hore le sechaba se lebeletse hore ha re tlile ka mona re tlile ka mona re tlil’o thusana ka tsona. Mohlomphehi potso ea ka ke hore Letona la Sepolesa le kile la bua ka hara Ntlo ena hore ho na le mekuto eo le ntseng le e etsa ntlheng ea litaba tsa licence tsa lithunya . Na ke re na ho joalo hore le kile la tlisa ka hare ho Ntlo ee taba e joalo?
HON. M. MOTŠOANE: Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, unfortunately your time is up le ha u ne u qeta ho botsoa potso joalo.
HON. M. MASOETSA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi. Bahlomphehi re tahlomphehi re tšoanetse hore re inetefaletseng hore batho ba tšoereng lithunya tse seng molaong ba sebete ho feta ba tšoereng lithunya tse molaong. Kutloisiso ea motho ke hore ha a tsamaea ka hara batho e le motšeare a ke ke a hlaheloa ke kotsi ea letho ho sa tsotelehe hore na mang o nkile eng. Re hlokometse hore litaba ha li sa tšoana le maobane. Batho ba betefalang re bone ha ho bolaoa batho ba company ea naleli ba le ka ho restaurant letsatsi le chabile. Re bone ha motho a kena ka hara bese a fihla a thunya motho oa hae batho ba le teng. Re fumane ha motho a bolaea motho Morija tsatsi le chabile e mong a na le eena ka koloing. Litaba tsena beng ba ka li re ho rona re tšoanetse hore re ke re lumellaneng joalo ka ha Setho sa haeso sa Mafeteng se Khabane.
Re ke re bee litaba tsa lipolotiki tsa liphathi tsa rona kathoko. Feela taba ena e hannoeng ke lehlakore la ‘Muso, rona ba bang ha e ea re tšoara hantle. Re ile ra lla hore hore Letona la Toka le ke le teane le Letona la ‘Muso oa Afrika Boroa ka taba extra mission treaty. Mafeteng mono motho o bolaile motho ha a qeta o fihla a siea sethunya ha hae lapeng. Ea tšoereng ea neng a na le eno ha isa motho ea thuntseng o fumana mosali a se patile. Motho ea thuntseng o ile South Africa. Joale taba ea hore re ntse re bua litaba ka mona tse se nang pheletso tseo ereng ha re batla the implementation structure sa lintho tse buuang ka mona, ebe joale batho ba bang ba ema thabeng. Taba eo, ha re tšoare tšoare hantle ba bang. E re fa maikutlo a hore eka nna eaba motho enoa litaba tsena tsa lipolaeano tsa batho li ntse li feta hole le ba hahabo kapa le eena [Liatla].
Mohla e ka otlang ngoana oa hae joale a lule leteraseng re mo hopotsa hore eaba u ntseng soasoa ha re re litaba tsena ha li lelekisoe. Ka hona beng ba ka ke ne ke re litaba tsena tsa lithunya ke tšehetsa Setšoantšo sena sa Molao hore se potlake le ha ke ntse ke lumellana le maikutloa a hore Mohlomphehi Phiri ka hore… HON. MEMBER: Potso! Potso. Potso.
HON. M. MASOETSA: Kea mo tima Mohlomphehi [Liatla le Litšeho].Le ha ke lumellana le maikutlo a Mohlomphehi Phiri ka hore … HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, Mohlomphehi! [Litšeho]. Mohlomphehi Masoetsa!
HON. M. MASOETSA: Ke lumellana le Mohlomphehi Phiri Mohlomphehi hore… HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Masoetsa … Mohlomphehi!
HON. M. MASOETSA: Taba ena ‘Muso ha o bontše emergency ho eona.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order Mohlomphehi.
HON. M. MASOETSA: O lutse fatše.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, Mohlomphehi, Mohlomphehi Masoetsa, order Mohlomphehi. Mohlomphehi ke ea bona hore you are spirited ha u bua litaba tsena, but ke kopa hore u se ke oa bea Litho tlokotsing. Tsoela-pele Mohlomphehi.
HON. M. MASOETSA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ka ‘nete tsena tseo eleng hore Mohlomphehi Phiri a botsitseng ke hore motion o fetile ka pela Business Committee ‘me Moetapele oa Ntlo ke Molula-Setulo oa Komiti e joalo.
HON. I. RANTSHO: Ntlha ea tsamaiso!

HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane sa
Likotsi.
HON. M. MASOETSA: Che, kea mo tima [Litšeho].
HON. MEMBERS: Ntlha ea tsamaiso!
HON. M. MASOETSA: Kea mo tima [Litšeho]. Kahona Mohlomphehi, [Litšeho].
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order, order please. U’a bona
Mohlomphehi ha ke ne ke re ke ea bona hore u spirited haholo ha u bua litaba tsena, joale u se u tima le ‘na monyetla oa ho tsamaisa. Mohlomphehi o eme ka ntlha ea tsamaiso, ke kopa ho mo fa eona.
HON. I. RANTSHO : Kea leboha, Madam Speaker. Setho se Khabane se ntseng se bua hantle ke hlokomela hore Honourable Leader of the House o ile a bontša hore ehlile re ea lumellana hore litaba tsena re li sebetsa ‘moho molemong oa Basotho ka melaong e teng e tla ba teng. Le ha ho le joalo ebe Setho se Khabane se bontša hore ho na le taba ea bosoasi le ha re teka litaba tsa rona. Oa re ha re teka litaba tsa rona ka mona ka Ntlong, re tle re li bee ka mokhoa o nang le tlhompho hore re se k era bua ka taba ea bosoasi. Ha ho na motho ea ka tlohang lebatooeng ho tla sebeletsa sechaba ebe o tletse bosoasi. Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you Honourable Member. Ke utloa moo ntlha ea tsamaiso eleng hona teng. Mohlomphehi o be hlokolosi tšebelisong ea mantsoe. U sebelisitse lentsoe bosoasi ka hore Litho li tlisa tšebetso ea bosoasi. Tsoela-pele Mohlomphehi.
HON. M. MASOETSA: Ke hula lentsoe leno ‘bosoasi’ Mohlomphehi.
Mohlomphehi ke re litaba ha re li bua ka mona li potlakeloe ho sebetsoa hobane sechaba se tšepetsoe ho rona. Sechaba sena se tšepetsoe rona. Taba ea mebuso e tsamaeang ka snail pace, while the lions of the nations is in tartars, ha se taba e amohelehang. Ka hona re re Bahlomphehi, litaba tsena tsa lithunya tse seng moloang ha re potlakeleng hore joalo ka ha ho bontšoa hore moloa oona o se o ntseng o le teng, tebello ea rona e ne e le hore ha taba ena ea Mohlomphehi Setho se Khabane sa Maliepetsane, o ne a na le tokelo ea ‘mitsa e le Molula-Setulo oa Komiti eno. Ka hore a re taba ena eo hobonahalang o e tikile ekare Mohlomphehi Rakuoane o ne a se a ile a ee… joale na re ke ke ra li beha ‘moho ra li etsa consolidate hore li tle li qetelle li fihlile moo re eang teng.
HON. M. G. MOFOMOBE (PR): Potso!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele Mohlomphehi, ke bona eka oa u lumella.
HON. M. G. MOFOMOBE: Mohlomphehi potso ea ka ke hore na ho ka qetella ho etsahetse hore Litho tsa Bohanyetsi ho be le letho leo le tla li tlisa ka moo haeba nako eohle ha bo tlisa taba, ‘Muso o tla re e se e ntse e tla, kapa ha e cheche re tla e bona. Na u bona eka ho tla qetella ho ba le tšebetso e etsoang ke Lehlakore la Bohanyetsi na?
HON. M. MASOETSA: Ha re ke re bee eona ena tekong hobane Mohlomphehi o re tšepisitse hore taba ena eo re buang ka eona ka ha joale re nka e le hlokolosi hoo le bekeng e tlang e ka kena. Ho se kenye taba eno tšebetsong, re tla tla re sheba botšepehi ba hae. Ena ea rona Mohlomphehi ha re e lahle. Feela ha li etsoe consolidated. Khang ea rona ke hore o tsebile hore ‘Muso o se o ntse o na le taba e joalo ho Parliamentary Council, empa joale o tlohetse Setšoantšo sena e le MolulaSetulo oa Business Committee hore litaba tsena li tlile ka mona li se ntse li tšoana. Bohlokoa ba hore ebe o ile a bona taba ee e lokela ho tla e siile tse ling morao e tlil’o ho senyetsa Ntlo e ee nako athe e ne e ka tla e le consolidated ebe re feta le eona li le ‘moho ka lihlomathiso tseo ebang o ne a se a tla ka tsona ke e fe. Ka hona ke re Mohlomphehi, taba ena ea lithunya tse seng molaong, le Mohlomphehi ka ‘nete taba ena ea extradition treaty e tle …
HON. M. MOHATONYANE (PR): Potso Mohlomphehi.
HON. M. MASOETSA: Kea u tima [Litšeho]. Re ntse re lla hape ka taba ea hore litaba tseo ho bonahalang joale masholu kapa litloli tsa molao li etsa litlolo tsa molao ebe li balehela South Africa, South Africa le eona re na le extradition treaty le eona, empa holatela tsela eo re sebetsang litaba ka eona, ha e tšoane le ea ha Bester a ile Tanzania a khutla within a week. Rona mona Ntsiee o tsamaile lilemo a lutse ka mane ho ntse ho …ka ntho eo re lumellaneng ka eona extradition. Ka hona re re taba eno Mohlomphehi ha e moleng oa naha ena ea Basotho mohlomong le ma-South Africa. Ha e ke e shejoe bocha hore na e ke ke ea etsoa review ea atameloa ka tsela e ‘ngoe. Ntle le haeba e ka qetella e fana ka maikutlo a hore ho tlameha ho na le ba bang ba tsamang ‘moho le litlokotsebe ka mona. Kea leboha Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi, ke kopa hore ke mpe ke kene tabeng feela pele ke le fa hape le ntse le tsoela-pele hantle ho etsa debate. Reference e se e entsoe nako e telele hoo Leader of the House o re na hobaneng a sa ka a hanela tšitšinyo ena hore e tle ka koano a ntse a le koana ebile e le Molula-Setulo oa eona. Joale ke ne ke hlile ke batla hore Bahlomphehi re hopoleng hore matla a hore taba e kene e tlil’o tšetšethoa ka mon aka Ntlong, a lutse ho Speaker. O mpa feela a fetisseta matla a hore na taba e tšohloe neng ho Business Committee. Ha ho n aka tsela eo tšitšinyo ha e tekoa ka hare ho Business Committee ebe e ka etsoa modify ke Litho tsa Business Committee. Ke ne ke feela ha re ntse re tsoela-pele le ntse le bee maikutlo a lona hantle Bahlomphehi, le ele hloko taba eo, mohlomong le ho tloha ho eona hobane joale e etsa debate tse sitoang hore li ka etseha.
HON. T. F. MAPESELA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ntse ke mametse empa ke kopa hore ke hlake hantle hore mokhoeng oona oa Paramente oa West Minster ha ho na moo Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano a nang le matla a hlopha taba e fe kapa e fe e tlang ka Ntlong ka mona. E leng hore Mohlomphehi, it is wrong to say ke Honourable Speaker, ehlile business ea Ntlo ee e Khabane e hlophuoa ke Business Committee. Taba ea Honourable Speaker ke ho lula mono a tsamaisa.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order Mohlomphehi, order, ke utloa eka ha oa nkutloisisa. Ka hona ho ea nepahala hore ke e phete joale u tsebe ho utloa taba eo ke buang ka eona. Taba hore e tle e qetelle e kena ho business, joalo ka litšisinyo tsena tseo re ntseng re bua ka tsona hona joale, li ea Tafoleng ea the Speaker. Ke eena ea hlahlobang hore na taba eo e ea lokela hore e ka tla ka Ntlong kapa che. The bark stops with him. Empa ha e se e fetetse to the Business Committee, e se e le ho laola feela. Business Committee ha e na matla a ho tloha kapa to modify taba e beoang ke lona Litho ka mono ka ho Business Committee. Tsoelapele Honourable Kompi.
HON. M. MOHATONYANE: Kea leboha, Hon. Deputy Speaker. Ke ema ho tlatsa hore Mohlomphehi a fuoe monyetla oa hore a eo etsa private members bill ho etsa amend litemana tsena tseo a li kopileng 43 kaofela ha eona. Ka nete ha re kena kahara 43, re sheba likahlolo tse ka moo, har’a tse ling tse ka tlase-tlase tse beuoeng li tlase haholo, tseo e kannang eaba ka nako eo li ne li na le matla, empa kajeno ha li sana matla. Ha re sheba tse ling tsa likahlolo tse ka mono ho na le moo motho ho thoeng a se ke a ahloloa ka holimo ho M50.00. Haeba re ka bua ka batho ba tšoereng lithunya tse bolaeang batho letsatsi le letsatsi, eba har’a likahlolo tse ling tsa teng ke hore motho ha a ahloloe ka holimo ho M50.00, matsatsing ana a hona joale ha se letho, ke chelete eo u ka e fang le ngoana fela hore a eo reka hlatsoane [Litšeho]. Ke boikarabello ba Ntlo ena e Khabane hore re se ke ra imetsa makhotla hore ebe hara likahlolo tse ka tlase-tlaase tse teng ke hore motho …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon Member for
Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Ke re re tle re hlake. Ke shebile Standing Order No. 33, moo se buang ka notice of motions and amendments. Ke boikarabello ba ofisi ea hau ho notice of motions and amendments hore you have to… who shall… joale hoa hlalosoa, che u ka o khutlisetsa ho monga motion haeba o le out of order. That is the business eo u neng u ka re, le teng u ba le matla ha u bona e le out of order. There is no other Standing Order pending the business of the House e u fang matla a hore u ka hana business, it is only motion and amendments. Ke ne ke re you have been generous ha u bua, ha re etseng balance eno feela, ntle le haeba ho na le se seng seo hape se etsang compensate Standing Order No.33 se ntseng se u fa matla a mang. Kea u tlatsa Mohlomphehi. HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kaha u eme ka point of order Mohlomphehi, kea utloa hore u ne u ntlatsa, empa leha ke fana ka tlhaloso mono ke hlile ke buile hore ke bua ka litšisinyo ntle le haeba ha oa utloa, Mohlomphehi. Ke utloa eka u ntlatsitse hantle. Tsoelapele, Setho se Khabane. HON. M. MOHATONYANE: Kea leboha, Mohlomphehi. Re tobane le kholumolumo e kholo ka hare ho naha ena ea Lesotho ea lithunya tse seng molaong le tse molaong tse sebelisoang moo li sa lokelang ho sebetsa teng. Likahlolo tse ka hare ho molao ona oa 1966 ke oa khale haholo,me re tlamehile hore mohlomong boitšoaro ba Basotho ka nako eo le tšebeliso ea lithunya, le boteng ba tsona e ne e se ka sekhahla seo re nang le tsona hona joale. Eba bohlale le boikeletso bo botle hore melao ea khale hakana e likahlolo li tlaase tjena, e chakeloe me e ntlafatsoe. Ha re mametse re hlokometse horeMuso o ne o se ntse o na le khato e ntle haholo ea hore le bona tlokotsi ena e teng ka ntle ka mona ba e bone. E ka na eabaMuso o tla tla ka lihlomathiso tse ngata ho feta ka mokhoa oo Mohlomphehi a li boneng. Fela sena se re, ke boikarabello ba rona hore molao o ka fihlang pele ka mona re shebane le oona. Haeba …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso, Hon. Lemphane-Letsie.
HON. M. LEMPHANE-LETSIE (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Potso eaka ho Setho se Khabane ke hore na ka nete ha a hlokometse hantle hore likahlolo tsena li tlaaseme li tlaase haholo, e se e le likotlo. Na Mohlomphehi o lumela hore ka likotlo tsena tse tlase na ho ka kenyeletsoa le taba ea bail e le e ngoe e kenyeletsoang kahar’a molao oo na? HON. M. MOHATONYANE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke hlokometse motion oa Mohlomphehi hore har’a lintho tseo a ka khahloang ho tla a li kentse ke taba ea bail. Hara likahlolo tse teng tlas’a 43 mono ha ho na moo ho nang le bail hohang, empa ke likahlolo tse senang bail. Empa kutloisiso e kholo ke hore re lumella Mohlomphehi hore a tsamaee a ilo etsa amend molao. Ha a tla a entse amend the bill, re tla fihla re shaba hore na litemaneng li feng o li lokisa ka sebopeho se feng, joale re li lokise kapa re hane. Empa hona joale ho ho holo ke hore likahlolo tseno li tlase haholo, ha ho na moo li buang ka bill. Re mo fa tumello ea hore a ee a eo nyakurela molao, me a tle a re tšoaretse kapa a re lokiselitse litemana tseno. Re tla fihla re qoqa ka molao ono ka nako eno. Empa kholumo-lumo ena ea sethunya eona e teng e ja Basotho letsatsi le letsatsai. Ke boikarabello ba rona ho bona hore re thuse makhotla ka litemana tseno tse teng ka hare ho molao ono. Ho na le Mohlomphehi a ileng a bua ka hore Basotho ka ntle ka mona ba llile ka bail haholo, ba llile ka likahlolo tse tlase. Ke boikarabello ba Ntlo ena, bona ha ba na matla a ho tla itukisetsa melao, empa ba tšepetse Bahlomphehi hore ba etse joalo, ka Ntlo ena e Khabane. HaMuso o re tšepisa hore molao o tla kena bekeng e tlang, ho hlakile hore ha o ka kena pele ho oa Mohlomphehi, re tla shebana le oona. Empa ho ho holo ke hore kaofela re bona tlokotsi eo re tobaneng le eona. Ke taba-tabelo ea rona hore tšebeliso ea lithunya le likahlolo tse fanoang ke makhotla tse tlaase, re lopolle makhotla ho tsona, me ke ha re lumela hore Mohlomphehi a fuoe monyetla oa hore a eo shebana le litemana tsena. Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Hon. Member. Tsoelapele, Hon. Member for Makhoroana. HON. T. J. CHEBA (Makhoroana): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano ka monyetla o mphang oona. Ke bontše hore ha ke rate ho lla hangata. Le hona joale ha ke lle, empa ke batla ho bopa maikutlo a hore mohlomong ke bue fela ka ntlha ea tsamaiso e be hona moo ke tšoaelang, empa u ntlositse tabeng eno hore ke tsebe hore ke ntse ke na le sebaka, ke se ke be ka nka litaba ka tšobotsi e sele. Ka hona, kea leboha, Madam Speaker.
Taba ea pele ke hore sechaba sa Basotho ka mabatooa a ha bo rona, ka liconstituency tsohle tseo re li emetseng se tšepetse ho Litho tsena tse Khabane hore li tlo etsa mosebetsi molemong oa sona. Ha e ne eba ke ntho e lumellehang, sechaba se ka be se itlisa koano, e re ha ho thoe sebaka sena ke National Assembly, ebe ehlile ruri sechaba ka bo sona se bokana koano se tlile pitsong ea sona e le sechaba se tlo iketsetsa mosebetsi. Empa ka lebaka la hobane sebaka se senyane re ke ke ra khobokana, melao e re sechaba seo se etse mosebetsi ona ka boemeli ba sona. E mong le e mong ha a beha litaba ka mona a hopole hore o li bua lebitsong la sechaba sa habo seo molao o sa se lumelleng hore se tlo ipuella le ho inamolela se ka namoleloa ke rona hobane se ke ke sa tseba hore se tle se tlo iketsetsa. Ha re etsa joalo re etse ka pelo-tlhomohi le kutloelo bohloko ho sechaba seno se re rommeng. Batho ba bangata ba timetse kahara naha ena e le banna le basali, bo-me le bontate ba bolokang molao kahara naha ea Lesotho. Feela ho na le batho ba ikhethetseng ho se boloke molao,me ba fetohang bo ramatla holim’a ba bolokang molao. Re lokela hore kopo ena ea Setho se Khabane sa Maliepetsane re e utloisise hore morero oa kopo ena hore a lumelloe a eo hlahloba lipehelo tsena tse behiloeng mona ho 43, le likahlolo tsa bo M400.00, M450.00, M250.00, joalo-joalo, ruri ha li tšabisi litloli tsa molao ho etsa tlolo ea molao.
Ntho e kholo eo Setho se Khabane se kopang ho e etsa mona, ke hore ho matlafatsoe molao, o tšabise motho ho tšoara sethunya se seng molaong hobane joale sethunya se molalong se na le lipehelo tse boima. Lipehelo tse reng ha u arohane le sona. Ha se ka fumanoa ho na le mapaki a hore se kentse letsoho tlolong ea molao, oa se amuoa ebile ho na le likotlo tse u tobileng. Empa joale bane ba tšoereng lithunya tse seng molaong bona le ha likhaketlana li ka fumanoa, ha ho tsejoe hore na sethunya seno se hokae hobane ha sea ngolisoa ka lebitso la motho.
Ntlha ea bobeli, Madam Speaker le Litho tse Khabane, ke hore re beha sechaba sena sa Basotho tekong e tšabehang ea hore ha moahloli a qeta ho fana ka bail habobebe fela ketsong e mpe e nkileng bophelo ba motho, ebe lelapa kapa batho ba utloileng bohloko ke tahlehelo ba nka mochochisi, moahloli a jele tjotjo le motho enoa eo e leng melaelloa. Ba qetella ba oela molekong oa hore na haele mona batho bana ba lokolotse motho enoa na bona ba etsa joang ho iphetetsa ho bana ba faneng ka bail, pele re bua ka motho enoa a ilo tsamaea hara motse. Ntho eno e beha bophelo ba baahloli tlokotsing, e beha bophelo ba maponesa tlokotsing, e beha bophelo ba bachochisi tlokotsing hobane lelapa lena le utloileng bohloko ha le bona motho a lokolloa fela joalo, o bopa ntho ka hloohong ea hae. Ebile o etsa liqeto ka ntho eo a e bopileng ka hloohong. Ntlha ea boraro ke hore sechaba sena se tla inkela molao matsohong, Madam Speaker, ha Litho tsa Paramente ena li ka tsa se keng tsa utloa Setho se Khabane sa Mafeteng ha se re ntho ena e se ke eaba ntho ea lipolotiki tsa mekha e itseng joalojoalo, empa haebe ntho ea rona re le baemeli ba sechaba. Batho bana ba Molimo ba tla qetella ba inkela molao matsohong, e re ha motho a qeta ho lokolloa ka bail, ebe ba re haele mona naha ea heso e sa nkabele toka ke se ke lahlehetsoe ke ngoaneso, ke hore ke mpe ke lekanye lintlha. Haeba ke koruoe one (1), oa heso o se a oele fatše, kanete kea futuha ha shoalane e tšoara le na ke ilo lekanya lintlha le bane re ba kore 1. E se ba that vicious circle ho fihlela joale malapa a fieloa. Nketjoane o shoetse mohloling. Molao ke ona o sitoang ho sireletsa law abiding citizens kahara naha ena ea Lesotho.
Ka hona, rea kopa, rea rapela. Kopo ena ea Setho se Khabane ha e sitise hore nako eo `Muso ebang o itlhophile ho tla ka Omnibus Bill, ho tla le ka li-bill tse ling, litšoantšo tse ling tsa molao…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso, Hon. Mpeoa.
HON. M. MPEOA: Kea leboha, Mohlomphehi Madam Speaker. Ke botsa Setho se Khababe se ntseng se bua hantle hore na o hlokometse hore ho na le matlo a seng a koetsoe a se nang batho ba phelang ka lebaka la sethunya? Na o hlokometse hore ho na le masaka a seng a sena liphoofolo ka lebaka la sethunya? Na o hlokometse hore ho na le batho ba koetseng likhoebo tsa bona hobane li hapuoe ka lebaka la sethunya? Na o hlokometse hore bofutsana bo bong bo teng ka hare ho naha ee bo bakuoe ke sethunya? Na o hlokometse letsoalo leo bahoebi ba phelang ka lona matsatsing aa a kotsi na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke bona eka Mohlomphehi o li ngotse. Ke ne ke se ke re mo tšireletse, o tloha a lahleheloa ke lethathamo lena la lipotso. Empa, Bahlomphehi, nako e re lumella hore re khefutse ha nakoana ‘mee kopa ho be joalo,
Bahlomphehi, re phomole metsotso e leshome le metso e mehlano (15 minutes)
Tea Break at 4:30 p.m.- 4:49 p.m
HON. M. S. LEHATA: Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Point of order ka Mohlomphehi Setho se Khabane sa Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Honourable Deputy Speaker, ha ke tsebe, che kea kholoa ke setla-bocha taba ena e etsahetseng ka mona ka Ntlong. Ho etsoa light limicrophone tsena joale ho letsoa mphatlalatsane naleli ea meso. Ka ‘nqa ena ho buua speech sa Moetapele oa Revolution For Prosperity (RFP) ha sa ntsane a iketa koana hore o tŝepisitse li-maternity tse tharo (3) joale ho entsoe lerata ka mona Litho li sitoa ho ikhutsa. Kannete ke bone e le misuse of thepa ea Paramente. Ke thepa ea sechaba ena, it is not political. Honestly ka mona e ne e le lerata le tŝabehang. Ebile ho hailoa. U nahane feela hore na ka Ntlong ena boemo e ne e le bo joang. Na break was meant hore joale re mamele lipina tsa lipolotiki le li-speech tsa lipolotiki ka moo?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea utloa Mohlomphehi Setho se Khabane ka ntlha ea hau ea tsamaiso. ‘Nete e sale u bea taba ea se etsahetseng joale Ntlo e sa kena, e se tŝebetsong [liatla]. Kea e utloa taba ena. Ke utloa eka oa ipiletsa, Mohlomphehi, ho Bahlomphehi, hore nako eo e se ke ea sebelisoa ho hanya ba bang boikhutsong ba bona kapa ho phomoleng hoa bona. Kannete feela ke tla sitoa hore ke re ho na le tsamaiso e lobuoeng.
Mohlomphehi Setho se Khabane sa ‘Makhoroana, o ntse a tsoela pele. Ke kopa hore a tsoele pele a qetele.
HON. M. LEMPHANE-LETSIE: Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Pele ho ntlha ea hau tsamaiso,
Mohlomphehi ‘Machabana, ke hlokomela eka Mohlomphehi Setho se Khabane sa
‘Makhorona eo Ntlo e ileng ea ea khefutsong a ntse a le on the floor, ha’ eo, ‘me ke tla nka hore o thithile Business ea hae. Tsoela pele ka ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi.
HON. M. LEMPHANE-LETSIE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona,
Mohlomphehi, ke tla kopa tŝoarelo haeba ekanna eaba ha kea utloa hantle hore ehlile e arabetsoe kapa mohlomong ke ema ka ntlha ea tsamaiso hobane ke sa hlokomela. Ke kopa tataiso ea hore na ho nepahetse kapa ho fosahetse hore re ka sebelisa limicrophone tsee as we wish ka nako ea phomolo kapa ea khefutso?
HON. M. G. MOFOMOBE: Point of order, ‘M’e Deputy Speaker! You have made a ruling. The Speaker’s ruling is not challenged on the floor.
HON. M. LEMPHANE-LETSIE: Joale ke ne ke botsa, Mohlomphehi, hore na ke batla tlhakisetso…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Mofomobe, ke kopa
Mohlomphehi a tsoele pele.
HON. M. LEMPHANE – LETSIE: Ke mpa ke batla tlhalosetso ho ea pele hore na ebe ho nepahetse hore re ka sebelisa li-microphone tsena tse ka Ntlong ka tsela eo re thabelang ka eona re le Litho na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ke fane ka ruling holima taba ena moo ke bontŝitseng hore ehlile hahona ntlha ea tsamaiso empa feela Mohlomphehi, le nke, Bahlomphehi hore o mpa a etsa kopo kapa thapeli hore ho se ke oa hanngoa Bahlomphehi ba bang boikhutsong ba bona ka nako ena. E se e le taba ea tŝebelisano-‘moho. Ha hona letho, Mohlomphehi, leo re ka ra reng le lobuoa mona.
HON. M. PHIRI: Ntlha ea tsamaiso!
HON. M. S. LEHATA: Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke kopa hore ke qale pele ka Mohlomphehi
Phiri ka Ntlha ea hae ea tsamaiso.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano.
Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, ke ho hlokomelisa hore ekare Leader of the House o bitsitse Business Committee. Ke kopela Setho se Khabane sa ‘Makhoroana hore o ile ho Business Committee ha se ka boikhethelo ba hae hore ebe ha’ eo ka hare ho Ntlo ena. Ke mo kopela hore monyetla oa hae ao bolokeloe. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea utloa, Mohlomphehi, ka ntlha ea hau ea tsamaiso le ha ue beha ke se ke fitisitse taba. Empa ke batla ho lumela hore, Mohlomphehi Setho se Khabane nakong eo a neng a bitsoa, a tseba hore o tekile taba ka mona eo a lokelang ho tla tsoela pele ka eona, o lokela hore ebe taba eno ba e shebisane ebe ha’ ba sieo, Mohlomphehi. Joale o hlokele Bahlomphehi ba bang mokhoa oa hore ba tsoele pele ka mosebetsi oa bona.
Mohlomphehi Setho se Khabane sa Makhaleng, u ka tsoela pele ka point of order ea hau.
HON. M. S. LEHATA: Kea leboha. Honourable Deputy Speaker. Kannete ho latela mood oo ke o bonang oa debate tsena ke ne ke sisinya 4(2). Re buile taba ena, ra e khabutla ra isi koana le koana. Ke sisinya 4(2).
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane sa Makhaleng. ‘Nete e sale le ‘na ke ikholisitse, Mohlomphehi hore mahlakore kaofela a ntseng a tŝetŝetha taba ena ehlile ha le thoko haholo ka taba. Ke bona eka e se e le ho phetha-pheta lifela. Ka hona, Bahlomphehi, I oblige to your request, Mohlomphehi, ea 4(2), ‘me ke beha taba, Bahlomphehi.
Question put and agreed to.
Resolved
That this Honourable House gives leave to bring a Private Member’s Bill in terms of Standing Order No. 52 (1) with the long title of the Bill to be “Internal Security Arms and Ammunition (Amendment) Bill, 2023: A Bill for an Act to amend Section 43 (1) – (6) of the Principal Act of 1966 with a view to revisit the terms and conditions of minimum sentence and minimum bail in respect of rampant armed crimes in robbery cases and assassinations.” HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Next item, Madam Deputy Clerk!
HON. H. LETŠABA: Point of order!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Mohlomphehi
Letŝaba.
HON. H. LETŜABA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ha ke kena ka mona ke kopane le bana ba sekolo bao ho neng ho bonahala mohlomong eka ba batla ho tla ka koano, mohlomong ho tla bona tŝebeletso ea Paramente le Maparamente.
Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, Mohlomphehi, ke hore hangata re ee re bone bana bana ba sekolo ha ba le teng ka mona ka nako e ‘ngoe ba fumana Maparamente ka mona a hlile a betsana ka thata. Ke hore ho sena order e ntle. Ntho eno ke ee ke bone e sa hlahe hantle baneng ba sechaba. Mohlala, bana ba sekolo ba tsoang Lebatooeng la Mohlomphehi Malimong ba ne ba le teng ka mona. Eena e ne ebile e le e mong ea fokang ka letsoho haholo joale ho thoe a ba lumelise e le khale ba lutse mane ba mo shebile. Joale a ba lumelisa a sa ba bona le ho ba bona hore ba teng.
Joale nakong eo ho thoeng a ba lumelise, bana ba ne ba nyahame ha ba bona
Mokhethoa hore ke e mong a fokang sabole haholo ka Ntlong ka mona. Ke ne ke se ke re, Mohlomphehi, bana bana ha ba tla e mpe e be ha re qala tŝebeletso kapa ha ho qetoa ho rapeloa ka mona ba tle ho ntse ho na le order ka Ntlong ka mona e le hore bana ba se ke ba nyahama le ho bona Ntlo ena ea Paramente eka ke Ntlo e senang tsamaiso. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ha hona ntlha ea tsamaiso mono. Tsoelapele, Mohlomphehi ka ntlha ea tsamaiso kapa ha e eo? Ke ne ke se ke bitsitse ‘M’e Deputy Clerk.
MOTION 31. AMENDMENT TO STANDING ORDER NO. 27
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Honourable Maqelepo, you have the floor to table your Motion.
HON. M. MAQELEPO (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. I humbly rise to move;
That this Honourable House resolve to amend Standing Order No. 27 as follows;
Delete the words “without notice from the typo”
i. In Standing Order No. 27(1), delete the whole clause and substitute it with “there shall be questions to the Prime Minister every first of Tuesday of the month”. ii. In Standing Order No. 27(2), delete the words “25 minutes and substitute them with 1 hour.
iii. In Standing Order 27(3), delete the whole clause and substitute it with
“3 political parties shall in writing and under signatures of the leader of that party in the National Assembly shall need the questions and the names of Members who will submit questions to the Clerk not later than 5 clear days before the day of the motion.
Mohlomphehi, kea tseba hore motion ona ho ka etsahala hore ebe ha o utloahale hantle, ke kopa hore ke qale ka ho hlalosa sepheo sa ona. Sepheo sa ona ke hore Ntlo ena e Khabane e mpe ebe pelo mongobo hore e fetise taba ea hore hobe le letsatsi le khethehileng leo Hlooho ea ‘Muso e botsoang liputso ka Ntlong ena e
Khabane hobane e le eena motsoka-sephali eo qetellong ea letsatsi lipotso tse ling li ntseng li tlameha hore li ee ho eena. Ka hona taba ena e mpa e matlafatsa mosebetsi oa Ntlo ena, oa bolisa. Taba ena e etsa kopo ea hore taba e neng e ntse e le teng ea hore Mohlomphehi Tona-Kholo hore a botsoe ho tlameha hore ho etsoe kopo ho Business Committee ‘me Business Committee e tle e fane ka letsatsi le khethehileng hore a tle a botsoe.
Ka ‘nete ke hlahisa kopo ena hobane ke re lilemo tse tšeletseng (6 years) tseo esale ke le Paramenteng mona ho bonahala taba ena e sa sebetsa hantle ea hore Hloho ea
‘Muso a botsoe lipotso kahar’a Ntlo ena. Ke lumela hore Bahlomphehi le bona ka likhoeli tse tšeletseng beo ebang ba bacha, ba seng ba le mona ba ka lumellana le ‘na hore ena e ntseng e le teng ha e sebetse hantle hobane haeba ka likhoeli tse tšeletseng ho fihlela hona joale Mohlomphehi Tona-Kholo ha e-s’o ka ba a botsoa lipotso, e bolela hore ena e tloaelehileng ea hore ho il’o koptjoa Business Committee ekanna ea ba ha e sebetse hantle. Ebile ke etsa mohlala oo ke lumelang hore ba ee ba ‘ne ba bone, Tona-Kholo ea United Kingdom eena e ne e re a na le beke feela ea ba o se a ntse a botsoa lipotso ka Ntlong eno. Ka hona kannete re tlameha hore mosebetsing ona oa rona oa bolisa re ke re leke ho matlafatsa melao ena hore e re thuse molemong oa sechaba hore o tle o tsamaee hantle.
Ke rata ho kena ho ntlha ka ntlha ea hore na tšisinyo ena na e bolela eng. Ka hona kannete ke kopa ho mema Bahlomphehi Litho tse Khabane hore ba nke li-Standing Order tsa bona re shebe Standing Order No.27 sena seo ke hlileng ke kopang hore se tle se hlahlojoe. Ho sona mona re na le sehlooho se reng;
“Questions to the Prime Minister Without Notice”
Ka ‘nete joalokaha ke bolela, ha ke tsebe hore na sepheo seo ho neng hot hoe “without notice” hore na ebe ke sefeng. Empa ho fihlela mona ke tiisa taba eane ea hore ha ke bone moelelo oa eona hobane ha ke s’o ka ke bona e sebetsa. Without notice mohlomong motho u ka re ke ha tsometsoa, ‘me joalokaha ke cho ke le Setho se Khabane ha ke bone lebaka la hore a tsometsoe leha re leka hore re tlil’o tla re matlafatsa taba ena. E leng hore ka bokhutšoanyane ke re ke kopa hore re be le question to the Prime Minister ho sehloho mono “without notice” e tle e tlohe.
Ntlheng ea bobeli eo ke kopileng hore ho be le phetoho, eona e amana le Standing Order No. 27(1). Ke mane moo ke itseng ho hlakoloe, delete the clause and substitute. Ho hlakoloe clause ena e reng ke Business Committee e ka etsang determine hore na ke letsatsi lefeng, e hle e hlake e totobale e re;
There shall be a questions to the Prime Minister every first Tuesday of the month.
Ke hore e hle e be taba eo Ntlo ena e tsebang, eo e leng culture ea eona hore Labobeli ba pele la khoeli Mohlomphehi Tona-Kholo a ba tseba hore kahar’a Ntlo ena o tla tla a botsoa lipotso.
E hlahlamang eleng No.2, e ne e ntse e ngolehile ka hore ho fanoe feela ka metsotso e mashome a mahlano. Joale tlhahiso eaka ke hore ho hlakoloe taba ena ea metsotso e mahome a mabeli a metso e mehlano, e tlosoe ka hora. Ke hore re tsebe hore letsatsing leo la lipotso hona le 1 hour ea hore Mohlomphehi Tona-Kholo a tle a botsoe lipotso. E leng hore 1 hour is the maximum. Haeba lipotso li khutšoanyane ke tsa 30 minutes haeba ke tsa 20 minutes li botsoe li arajoe li fete. Feela ke ne ke re Ntlo ena e tle e fuoe monyetla oa hore letsatsi leno la ha ‘ngoe ka khoeli a tle a botsoe lipotso ka nako e sa feteng hora. Ka ‘nete ka bokhutšoanyane ke mpe ke re 25 minutes ke e bona e le nako e nyenyane haholo…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso ka Honourable Moshoeshoe.
HON. N. MOSHOESHOE (PR): Kea leboha, Honourable Deputy Speaker. Ke ne ke botsa Setho se Khabane se ntseng se bua hantle hore na letsatsi lee leo u le bonang, u lakatsang hore re le etse ka hore re etse amend li-Standing Order, e tla be eba hore Prime Minsiter o tla Paramenteng ke hore kahar’a nako ea hora mang kapa mang ea lakatsang ho mo botsa a tlil’o araba kahar’a nako ea hora? Kapa e tla be eba hore the certain question ea e arabelang o e araba to the maximum of 1 hour? Ke mpa feela ke batla ke utloisise hore na….[Lerata]…ke tla le botsa nako e tlang.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: hON. Maqelepo.
HON. M. MAQELEPO: Kea leboha, Mohlomphehi. Mane moo ke neng ke etsa tlhahiso ea hore taba ea “without notice” e tlohe, ke hobane karolo e hlahlamang e leng 27(3) ke eona e tataisang hore na a tle a botsoe ka tsela e joang. Ka bokhutšoanyane ke se ke bile ke fetela ho eona, e re lipotso li tle li fetisetsoe Ofising ea Clerk pele matsatsi a mahlano a setseng a feta haeba kea nepa. Lipotso li tle li fihle Ofising ea Clerk ‘me lipotso tseno li tla fetela ho eena, a tsebe hore na ho tl’o botsoa lipotso lifeng. Joale le taba ea political parties e ntse e hlahile hobane e tla thusa hore mohlomong ‘na ha ke hlaha ho Basotho Action Party, lipotso tseo a tlil’o li araba e se ke ea ba tsa Basotho Action Party feela. Ke taba ea hore feela li-political party ka li-whip kapa moetapele oa party eno a tekenele hore setho se itseng sa Paramente se hlahang ho party ea haeso ehlile o lakatsa ho botsa Mohlomphehi Tona-Kholo potso eno.
Joale li tla ea mane ofising ea Clerk, Mohlomphehi Tona-Kholo o tla t seba ka matsatsi ano a mahlano hore na ke lipotso lifeng tseo a tlil’o li botsoa. Ka bokhutšoanyane e ntse e batla e tšoana le eona ena eo lethathamo la lipotso li tla hlaha ebe Bahlomphehi Matona ba hlokomela hore na ba tlil’o tla ba botsa mofuta ofeng oa lipotso. Kea kholoa, Mohlomphehi, ke lekile ho hlalosa motion ona hore Litho tse Khabane li utloisise hantle hore na kopo eo ke e behang kea hore na o tlil’o tla o tsamaea ka tsela efeng. Clause 4 eona ke ne ke sa e kenya hobane tlhahiso eaka ke hore re tlohele e ntse e le joalo hore lipotso tse ileng tsa botsoa tlas’a Standing Order sena li botsoe Mohlomphehi Tona-Kholo, ho se ke hoa ba hoa boela li ntse li il’o hlaha kae-kae hape li botsoa Bahlomphehi Matona.
Ka ‘nete, Mohlomphehi, ha ke tsoelapele litabeng tsaka ke lumela hore motion ona o se o batla o utloahala ho Litho tse Khabane hore na o tsamaea joang. Ka ‘nete ke susumelitsoe haholo ho etsa tlhahiso ena ka hore Mohlomphehi Tona-Kholo ke eena moikarabelli e moholo oa ‘Muso. Ka hona Mohlomphehi Tona-Kholo o tlameha ho etsoa hold accountable ke Ntlo ena e Khabane. Hape Mohlomphehi Tona-Kholo boikarabello ba hae ba boholo ke hore e ntse e re fa monyetla oa hore kannete re le Litho tse Khabane leha re bona hore hona le lekala leo li jang mabele, re ntse re ka ra mo botsa kahar’a Ntlo ena hore “Mohlomphehi Tona-Kholo, u’a bona hore lekala le itseng li ja mabele, u ka etsang ska boemo boo bo joalo”.
Ka ‘nete taba e entseng hore ke susumetse taba ena hore e tlil’o tla e kena ka Ntlong e Khabane ka mona, ke hobane motho ha u ntse u ithuta tsamaiso ea Liparamente tse ling lefatšeng kaofela, ke rata ho bua ka tse peli feela, Mohlomphehi Machesetsa o oa tseba…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso ka Honourable Reverend Masiu.
HON. REV. P. MASIU (PR): Kea leboha, ‘M’e Motlatsi oa Speaker. Ke mametse Mohlomphehi Maqelepo h’a ntse a beha litaba tsa hae ka makhethe. Potso eaka e ne e le hore na ha lipotso tsena li ntse li botsoa Mohlomphehi Tona-Kholo o botsoa specifically sebakeng sa Makala a ikarabellang ho ona kapa o botsoa holim’a ntho e
‘ngoe le e ‘ngoe e amanang le putso na? Haeba ho joalo, taba ee ea boikarabello ba kopanelo ba putso kaofela, ee ea boikarabello eona o e lihela kae boemong boo matona a ntseng a tla ka mo a botsoa?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Pele u arabela, Mohlomphehi Maqelepo…
HON. REV. P. MASIU: Ke ne ke botsa motho a le mong ke ne ke sa botse uena [Lerata le Litšeho]….
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Order, Mohlomphehi [Lerata].
Mohlomphehi Masiu, Order, Bahlomphehi. Order! Mohlomphehi, re ‘ne re tšoare litaba hantle re se ke ra li fetisa joalo ho Bahlomphehi. U ne u qeta ho botsa taba hantle empa joale ke bona eka u fihla u e senya qetellong mona moo u e felehetsang teng. Empa taba eo ke neng ke tla ho eona ke ena, Bahlomphehi, ke hlokometse hore ha re etsa lipotso, eba joale mohlomong re se re etsa lethala la lipotso kapa re aha potso holim’a potso. Ho’a nepahala hore ha u ema u fuoa monyetla oa potso, u botse potso e le ‘ngoe re se ke ra nka monyetla ea ba re nka lipotso tse ngata re hanya Bahlomphehi ba bang hore le bona ba tsoelepele ka lipotso tsa bona. Tsoelapele, Honourable Maqelepo. Ntlha ea tsamaiso, Mohlomphehi Ramaisa.
HON. R. RAMAISA: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, Mohlomphehi, kea hore ke ne ke kopa ka uena, Mohlomphehi, u ke u re thuse hore na ho latela tsela eo ho eeng ho luloe ka eona ka mon aka Ntlong ho bua ka moaparo, na oo oo
Mohlomphehi Masiu a o apereng o’a amoheleha kahar’a Ntlo ee, ho latela oo re neng re o fuoe ke Ntlo ee? [Liatla le Litšeho].
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ke ile ka etsa ruling ka taba ena. Ntle le haeba u re u apere ka tsela e fapaneng [Lerata]. Re tle re hlokomele,
Bahlomphehi, re tle re se ke ra qetella re fetola moaparo oa Litho khoboso ho bona [Litšeho]. Mohlomphehi, ke kopa ho bona tsela eo u apereng ka eona, Mohlomphehi [Lerata]. Ae, Bahlomphehi, ha ke mo sheba he is proper, o apere jacket, o kentse tie, o kentse hempe [Liatla le Litšeho]. Mohlomphehi Maqelepo, tsoelapele.
HON. M. MAQELEPO: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ka ‘nete ho araba Setho se Khabane ka bokhutšoane ke hore Mohlomphehi Tona-Kholo o mong feela ebile ‘nete ke hore ke eena moikarabelli e moholo litabeng tsa putso. Ka hona ke bona ho le proper hore ho n’o be le nako eo a botsoang hore na mohlomong taba ea strategic direction policy joalokaha u buile, na o shebile joang e le, Mohlomphehi Tona-Kholo. Ebile hona le li-issue tse ling tse ke thutileng hore li etsa come across Makaleng a fapaneng, ke li potso tse ka eang ho ena hore na chebelo pele ea hae ke efeng. Mohlala, Mohlomphehi Maliepetsana, ke le motho taba ena ea e behileng ka bokhabane ke bona qholotso e kholo e le hore na the entire justice e kenyeletsa le taba ena ea hae na e etsoa review joang, ’me ke litaba tseo e leng hore, Mohlomphehi Tona Kholo, joalokaha e le e na ea moholo-holo, ke eena a ka re supisang hantle hore na o leba hokae.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Setho se Khabane sa Ha-
Matala o re o na le potso.
HON. M. MAQELEPO: Ba ntahlisa morethetho, ke kopa a tle ka potso ha ‘mamorao.
Mohlomphehi re ile ra mamela bo-mphato ba rona ba manyesemane ha ba le teng mona ’me re e re bone tšebetso ea bona. Kannete re ithutile ‘me re ntse re tlameha hore re ithute lintlha tse ling hore na ba sebetsa joang. Naheng ea UK eo e hlileng re kopilitseng mokhoa ona oa rona oa Paramente ho eona, taba ena e etsuoa nako le nako. Eleng hore re mpa re matlafatsa fela hore ha bo rona naheng ea Lesotho e etsahale. Naheng ea South Africa re bona nako le nako President ea teng a ea Paramenteng a il’o araba lipotso. Kannete ka bo khutšoanyane ke kopa hore taba ena eo ke e behang ke nka e le taba ea Paramente, Litho tse Khabane tsa Ntlo ena tse 105 re beha platform ea hore e mong le e mong ea batlang hore a ka botsa, Mohlomphehi Tona-Kholo, a tle a be le monyetla ono oa hore a botse lipotso.
Kannete ke batla ho hlaka, Mohlomphehi, hore ka tsela ea mofuta o feng kapa o feng, motion ona ha se thahasello ea ka hoo fetisisa. Mohlomong ke shebile TonaKholo e teng hona joale tjena. Ke mpa ke re ho Litho tse khabane re fetise taba ena ka leihlo la hore ha re le siko ka mona ka Paramenteng re tle re shebelle li Paramente tse ling tse tlang, Mohlomphehi, Tona-Kholo a botsoe lipotso ka litaba tsa lipotso tsa sechaba.
Ka lehlohonolo, Mohlomphehi Tona-Kholo Matekane, ke mamela lipuo tsa hae tse ngata, haholo-holo mohlang a nkang lesokoana. Taba ena ke lumela a ka re makalla ha re ka sitoa ho nka monyetla oa hore re e fetise hobane ke lumela hore oa e rata.
Puong ea hae ho paragraph ea pele fela ke kopa ho mo etsa quote; “For me, this address represent the social contract in which I promise to make Lesotho great again”. O tsoela pele; quote, “my remarks this morning, form the basis for holding accountable the Government of Lesotho under my Leadership. Oa re mema o re “’na ke batla ‘Muso o accountable.
Ka bokhutšoanyane, Mohlomphehi, ke hlahisa taba eo ka puo ea, Mohlomphehi Tona Kholo, ea bohlokoa ea mohlang a nkang lesokoana a hlileng a re memang re le Maparamente hore hold me accountable and hold the Government accountable. Mohlomphehi, kannete ha ke se ntse ke ea qetellong ke mpe kere, ke etsa boipiletso bo khethehileng hore re amohele taba ena ea Paramente ea 11. Ebileng kannete ke leng motho, ke e hlomphahng haholo ke bonang e le Paramente ea sebopeho se khethehileng kannete. Ka hare ho Paramente ena, Mohlomphehi, re na le batho ba bohlokoa beo e neng e le bo Chief Justice, Governor, Vise Chancellor of the university, rena le batho ba bohlokoa beo e leng li Professor, CEO-LCA. Maoba mona o satsoa ho hore koala litsebe ka sekhooa. Ka bokhutšoanyane ke mpa ke re re na le Paramente e khethehileng eo kannete ke kopang hore e nke monyetla e etse liphetoho tse utloahalang, e tle e siee legacy molemong oa li Paramente tse tlang.
Ke qolotsa e mong le e mong ka hare ho Ntlo ena hore turnover e ka hare ho Ntlo ena ke e tšosang. Ho ka etsahala hore nako e tlang re fumane boholo ba rona re se re le siko ka mona kaofela. E ka ba motlotlo haholo ha re etsa tse ling tsa lintho tseo eleng hore kamoso ha re hetla morao e be re re re etselitse Paramente ena ea Lesotho mosebetsi o molemo.
Ke ipiletsa hape ebile e le ka ho leboha hore litaba tse ka reng tsena ke litaba tse ileng tsa etsahala. Ka nako eno motho o ne o le ka ‘Musong ebile re na le lefufa feela ka lebaka la matla a ka ‘Musong. Ke hopola, Mohlomphehi Rakuoane, a fetisa Molao oa bohlokoa oa 105 (b) Reinstatement of Business. Ka nako eno re ne re sa utloe hantle hore na o ne o reng. Re le lefufa la hore re ka ‘Musong re ba tla ho hana hore na ntho ena e hlaha ka motho oa opposition, empa neng-neng ra re ache, e ka re ha e kotsi ho rona. Ha ree tlohelleng e fete. Ke bua ka eona tjena, Bahlomphehi, Standing Order seo ke sa bohlokoa haesale. Melao e mengata ena eo Paramente e fetileng e fetisitseng e ka be e oelelletse matjoing koana e be e lo qaloa fatše empa ka lebaka la Standing Order seno sa bohlokoa ‘Muso o so ntso oe hula fela oe akhela. Taba ea ka ke hore ke kopa hore taba ha e utloahala re se ke ra sheba hore ke taba e hlahang hokae re mpe re etse mosebetsi oo ka moso o tla siea a good legarcy for this Parliament. Mohlomphehi, taba ea ka ke behile ke mpa ke etsa kopo fela hore Ntlo ena e Khabane e amohele. Kea sesinya.
MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you. Who seconds, Honourable Memember for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Kea leboha, Madam Deputy Speaker. Ke shebile the Amendment ea ba ke sheba the Standing Order 27. Ka bokheleke ba mosisinyi Honourable Maqelepo ea ba ke batla ho mobitsa Mosamaria ea molemo. Motho ea mohau, hobane ke batla ho hlalosa Standing Order No.27. Question to the Prime Minister without Notice – Se ne se re, you will come here, a fuoe lebitso empa ebe ha tsebe o arabela potso e feng. Honourable Maqelepo o re, Tona-Kholo a se ke a nanyetsoa a fuoe potso a tse tsebe hore in 5 days ke tlo araba lipotso from specified people. Mona o lokolla Tona-Kholo hore a tle ka mona a le well equipped a tseba hore na o ikemiselitse lipotso li feng. Ka hona ke re Honourable Maqelepo, o Mosamaria ea molemo. Business Committee ho latela Standing Order.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Setho se Khabane sa Makhoroana.
HON. T. J. CHEBA: Kannete kea leboha, Madam Speaker. Lintho tse ling ha e le tlhekefetso re tlameha re li thibe li sa ntsane li le qalong. Tsela eo Honourable Rantšo mane a pitlile Honourable Moshoeshoe ka eona joale a motšoere borikhoeng mona joale o ne a re oa ema a se a bile a laetile mic… Taba ena ke utloile e nyarosa haholo.
‘Mele oa ka e sale o honyela kaofela, joale ke kopa u re namolele, Honourable Madam Speaker. Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Che, Mohlomphehi, taba ena eo u buang ka eona ha kea e hlokomela. Ke tlahle ke tone mahlo next time.
Tsoelapele Honourable Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: Kea leboha, Madam Deputy Speaker. The Business Committee mokhoa ona a kopang letsatsi la pele ke hobane business committee till today ha e soka a etsa determine the day. Le ha re ka ngola mona letsatsing lona lena hore ke batla ho botsa Tona-Kholo ea lula mona Business Committee e tlamehile e lo lula e be my notice ha e sa nka 5 days e se e ba more than 5 days. A fixed day e re e mong le e mong o kena neng. Ha re beng le e fixed day eo re hlokang ho bona Tona-Kholo ka lipotso ka eona. 5 days e fana ka notice to know hore ho tlo botsoa kae. Ke bua Mosamaria ea molemo to the Government and to the Prime Minister. Other prime Ministers have been grilled without notice and they were answering.
Hona tjena o re a che, lets remove without notice re mpe re re with notice stand. Eleng hore e re etsetsa bophelo bo bobebe ba Tona-Kholo to account to the nation and the House. Ho lona ho hana Mosamaria ea molemo o le file penalty. Kea tlatsa. HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Moshoeshoe o na le potso.
HON. N. MOSHOESHOE: Kea leboha, Mohlomphehi Madam Speaker Potso ea ka ho Setho se Khabane sa Makhaleng se ntseng se bua hantle se tlatsa Setho se Khabane Honourable Maqelepo. Ke hore na u lumellana le Mohlomphehi Maqelepo ha re o bile Paramenteng mona lilemo tse tšeletseng taba ena ea hore ho be le a question without notice ha e so etsahale. U lumellana le ena tabeng eo. Ke botsa tjena hobane ne ke utloa u re Prime Ministers tse ling li tlile Paramenteng mona ho tla move a question without Notice.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele Honourable member for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA: This Standing Order, the former Prime Minister called Dr Pakalitha Mosisili o ne a arabela a eme mono. In 2012 there have been Former Prime Minister Dr. Thabane, o ne a arabela a le mono. Ke tla moo ke reng ka my experience I have seen the Prime Ministers. I was not here in 2017, so I don’t know what happened in 2017. This Standing Order, se sebelisitsoe. Sa sebetsa ho li Prime Ministers even though se ne se se matla haholo, ka lebaka la oona mokhoa o se ngotsoeng ka oona. Mokhoa oo se ngotseng ka oona se tlo ba le e fixed date eo e tla bang ho Litho, ho hana memo eo Mohlomphehi Tona-Kholo a e entseng ha nka lesokoana. O re memme a re ke batla ‘Muso oa ka o tloba accountable to the people. Re nka memo eno re tla moketeng. E se ke ea etsoa cancel joaloka Matlakeng kapa Thaba-Phatšoa. Le se ke la hula memo hobane mongoa eona oe entse. Ke kopa ho mo fa potso engoe pele ke qetela, Madam Speaker.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele ka potso Honourable
Moshoeshoe.
HON. N. MOSHOESHOE: Kea leboha, Honourable Deputy Speaker. Mohlomphehi Makhaleng, ke botsa potso ena hobane ke tseba e le motho ea hlokolosi haholo hore na lintho tseo re li buang li nolofalloa ha kae hore li be tšebetsong. Mokhoa oo Standing Order se na kamora Amendment, se tlabe se ngolehile ka oona, ha se tlo tla se re bakela li hiccup na. Ha se fetoha Standing Order se etsoa fix letsatsi every month. Ho na ke ho bolela hore e se e le tlolo ea Molao o re tsamaisang ka mona if the Prime Minister can not make to the Parliament. Ha re na mokhoa oa hore re ka sengola ka tsela eo re tla beng re itlamme hore ho na le mohlang ho tla be ho na le tlolo ea Molao, na.
HON. M. S. LEHATA: Honourable Speaker, am very surprised to be answering the question to the Honourbale member.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele u se ke ua ntšupa Mohlomphehi Lehata.
HON. M. LEHATA: I’m very surprised because if the Prime Minister is outside the country, there is an acting Prime Minister. There is no vacuum. Fixed the date,there will be a Prime Minister every day. Prime Minister is not only by the name. It goes with office and the responsibilities of the day. Kea tlatsa, Mohlomphehi.
Question proposed
That this Honourable House resolve to amend Standing Order No. 27 as follows;
Delete the words “without notice from the typo” iv. In Standing Order No. 27(1), delete the whole clause and substitute it with “there shall be questions to the Prime Minister every first of Tuesday of the month”.
v. In Standing Order No. 27(2), delete the words “25 minutes and substitute them with 1 hour.
vi. In Standing Order 27(3), delete the whole clause and substitute it
with “3 political parties shall in writing and under signatures of the leader of that party in the National Assembly shall need the questions and the names of Members who will submit questions to the Clerk not later than 5 clear days before the day of the motion.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Honourable, Minister of Education.
HON. PROF. N. RAPAPA (Minister of Education and Training): Kea leboha, Motsmaisi oa Lipuisano. Ke hlomphe litaba tsena tseo li ntseng li buuoa ke Mohlomphehi ea Khabane ka makhethe a maholo.
Ea pele ke hore boeletsi bona ha hone ho thoe questions to the Prime Minister without notice. Prime Minister ke motho e moholo eo neng kapa neng ha hona le tlokotsi kapa tsietsi a tlamehang ho tla Paramaneteng a tlo araba. E leng hore ha u se u re u tlosa without notice e tla re le ha taba e le teng e potlakileng e be ho ntse ho thoe o fuoa notice. E leng hore ka hona ha u re u mo fa notice e le motho e moholo hakalo re ka ba tlokotsing.
Ha ke feta taba eno ke tla ho ena e reng every first tuesday of the month. Haeba Bahlomphehi ba kile ba botsa lipotso ho tloha khoeling ea November ho fihlela hona joale ke utloa eka ha ho so be joalo. Ha ke bone e ka hona le clause e neng e thibela Bahlomphehi ho botsa Mohlomphehi Tona Kholo potso.
Ka hona ho bontšitsoe mona hore na ho tla sebetsoa joang hore na ka khoeli monyetla o teng oa hore a tle a botsoe potso ‘me taba eo e tla sebetsoa. Ea hore labobeli la pele la khoeli le se le ngoloa leboteng mono ke ho bolela hore leha ho ka hoaba le tlokotsi ka har’a naha ena ea Lesotho a ke ke a ea ho eona o tlameha ho tla Paramaenteng fela e le motho ea tlamehang hore a sebetsane le sechaba sa Basotho.
Ha ke e sheba ‘na ke bona ka mokhoa Standing Order No. 27, ha hona motho eo e mo hanelang ho etsa mosebetsi o joalo, ebile ha ho sobe motho e haneloang ho botsa potso. Tona Kholo ha a so hane ho araba potso. Kannete ho chencha Standing Orders based on assumptions rona re sa etsa mosebetsi, e batla e le taba e bolutu.
E ‘ngoe e kholo haholo ke hore ka Ntlong ka mona re Bakhethoa ba Khabane haholo. Ba bang bana le litsebo tse kholo tsa molao, ebile ke Baetapele. E leng hore bohlokoa ba tšisinyo ena ha ba le teng boramolao ba baholo ebile e le Baetapele, ho ne ho tla bonahala hore tšisinyo ena ehlile e na le matla a maholo. Ka hona ke utloa ke sitoa ho e tšehetsa. Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Setho se Khabane sa Phamong
HON. M. A. ‘MUSO (Phamong): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa
Lipuisano, le rona ba Phamong ha e le mona leihlo la hao le re bone, ‘M’e. Re tlatsa tšisinyo ea hore Mohlomphehi Tonakholo a fuoe matsatsi a mahlono. Taba eno e tla mo thusa haholo hore a tle a tsebe ho araba lipotso tsa rona ka ‘nete eohle a entse liphuputso tsohle tse hlokahalang ho fapana le ha a ne a botsoa a se a bile araba hang hang a so ka a araba litaba tseno ka botebo.
Ke tle tabeng ea ha ke utloa Letona le Khabane a re Mohlomphehi Tona Kholo o tla ba sieo. Empa Office ha hona mohla e koaloang hoba le batho ba tšoarang molepo ka linako tsohle. Kutloisiso ea rona ke hore le eena eno ea tla beng a setse a tšoere molepo o tla be a tsebile lipotso tseno ka nako a re tlele le likarabo tsa ‘nete e seng tsa mafofisa. Ka ho rialo, Mohlomphehi, kea tlatsa.
HON MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Setho se Khabane sa Matala.
HON. DR. T. MOROKE (Matala): Kea leboha, Mohlomphehi. Ha ke sheba litaba tsena tsa Mohlomphehi Maqelepo ke sheba item no.2 e reng;
(ii) In Standing Order No. 27 (1), delete the whole Clause and substitute with:
“There shall be questions to the Prime Minister every first Tuesday of the month”.
Haa e komela o itse ho ka nepahala hore e be litaba tseo ha li etsoe determine ke the Business Committee. Motho ha u ntse u sheba Standing Orders u ea Standing Order No. 97, sub-section ea Business Committee, line 7 e re;
“The Committee shall draw the programme of the National assembly and if it so decides, determine the length of time to be allotted to any stage of a bill or to any Government motion”.
Ke kopa ho emisa mono. Ke bontše hore that first sentence I read e reng; The Committee shall draw the programme of the National assembly e ba khahlanong le le tšisinyo ea hae hobaneng o re Business Committee e tle e se ke ea laola litaba tsena tse tla tla li kena ka har’a Ntlo ka mona. O chulo joalo.
O tsoelapele o re e se ke ea ba Business Committee e nkang boikarabello boo ha ho tlo botsoa Tona Kholo lipotso ka mona, Ntlo ka boeona e tle e nke boikarabellpo bo joalo. Ke toboketsa taba ena hobane ke bontša hore re tla be re se re fositse tsamaiso ka ho etsa joalo ho tsekisa Business Committee matla a eona a ho laola Business e tlo etsuoa ka har’a Ntlo ka mona.
HON MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele ka point of order, Mohlomphehi.
HON. M. S. LEHATA: My point of order ke hore, Honourable Dr. Matala o fosa
Standing Orders tsena. A shebe hore questions ha li pote through the Business

Committee. Statements from the Ministers, does not go through the Business Committee, but still the business of the House. A shebe hore na ke Business e feng eo a buang ka eona ke efeng e ikemetseng. Ke utloa a li kopanya. Mona ho buuoa ka the questions to the Prime Minister. Lipotso tsa Paramenteng mona ha li potso through the Business Committee. Eleng hore u kopanya lintho tse arohaneng ‘me u etsa mislead the House. Thank you.
HON MADAM DEPUTY SPEAKER: Setho se Khabane, tsitsa ho Standing Orders tseo u etsang refer to. Ke utloile ha u ne u etsa underline ena ea Business Committee hore o ile oa khutlela tabeng ea hore u hlile u bua ka taba ea hore na who draws the programme of the National Assembly. Tsitsa mono, Mohlomphehi.
HHON. DR. T. MOROKE: Kea leboha, Mohlomphehi Deputy Speaker. Ke tsetsitse holima Standing Order No.97 ha re khutlela ho Standing Order No. 27 hore ke tle ke etse refer mona, sea totobala se re;
“The business Committee shall determine on Tuesday of the months for questions to the Prime Minister without Prior notice.”
Ha u sheba that sentence ha e tlala e tloha fela, ke mokhoa ona ke reng re tlo tsekisa Business Committee matla a eona. E re; The business Committee shall determine. Rona joale rea tla re re Business etlo etsahala ka Ntlong ka mona ena e hlalosang ke Standing Order No.97 ha e re; The Committee shall draw the programme of the National assembly. Ke hona moo ntlha e aka e leng hona teng. ka ho cho joalo, Mohlomphehi, ke re ha ke tlatse.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi Senauoane.
HON. M. SENAUOANE (PR): Kea leboha, Madam Speaker. Mona re bua ka
tšebetso e tsoileng matsoho ea Ntlo ena, le ho tlisa liphetoho nakong eona ena ea puso ena. Haeba bohle re amohela liphetoho, re tšoanetse hore re lukise moo re boneng hore ho fosahetse, re se ke ra khomarela lintho tseo re ntseng re li bona hore hona hona ho ne ho sa nepahala. Ha re fetoheng.
Mohlomphehi Tona Kholo ho feta tsohle ke Mokhethoa. O na le lebatooa leo a bitsoang ka lona, leo le batho ba lebatooa leno ba mo khethileng ba ka thabelang ho mo utloa a bua ka hara Ntlo ena joaloka bakhethoa ba mabatooa a mang. Tšisinyo ena e fa batho ba Mantšonyane monyetla oa hore le bona ba ke ba ikotle sefuba ba bone hore Mokhethoa oa bona o na le lentsoe ka hara Paramente, ebile e le Tonakholo. Bohle ba batlang ho mo pata ba siteloa batho ba Mantšonyane. Ke bua ka Mokhethoa hona joale.
Ba ba siteloa ba batla ho mo khoaela ho hale bona. Motion ona o re hanngoe ka khoeli ak’u hlahe, Moparamente oa Mantšonyane o le Tonakholo ea ‘Muso ona o ke u bue.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Tsoelapele, Honourable Member for
Matala, ka point of order.
HON. DR. T. MOROKE: Ke utloa eka Setho se ntseng se bua hantle se etsa mislead Ntlo ena, hobane mona re ne re bua ka litaba tse hlakileng tsa Prime Minister e seng tsa Mokhethoa oa Mantšonyane. Ha re bue ka hore Mokhethoa oa Mantšonyane a tle ka hara Ntlo ka mona a tlo araba lipotso, re bua ka Prime Minister ‘me o etsa mislead Ntlo ena.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Eea kannete, Mohlomphehi Senauoane, ehlile monga motion o ntse a bua ka Prime Minister. Ke utloile hantle le ha ho botsoa litaba mona ho thoe ho tlo arabela overall policy ea puso. E leng hore ha ho nepahale, Mohlomphehi, hore e be re beha taba ena re e tsitsisa holima Mohlomphehi Tona Kholo joale re mo beha a tlo botsoa lipotso tsa Mantšonyane. Ha ke mametse monga Motion.
HON. M. SENAUOANE: Kea leboha, Madam Deputy Speaker. Ha ke hule
Mantšonyane ke bue…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Mohlomphehi Phiri.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona, Mohlomphehi, ke kopa hore u re sireletse hore re le Litho re se ke ra arabisana ho latela hore na re ntse re sebetsa joang kahara Ntlo. Re kopa tšireletso ea hao.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ke utloa ntlha ea hao ea tsamaiso,
Mohlomphehi, leha joale… kea leboha, Mohlomphehi, e hlakise.
HON. M. PHIRI: Kea leboha, Mohlomphehi. Setho se Khabane Mohlomphehi Senauoane o ntse a bua litaba tsa hae kamoo eena a ikutloang kateng. Setho se
Khabane sa Matala se ema se arabela seo a ntseng a se bua. Ka hona re kopa hore u re tšireletse e be uena ea re tšireletsang hore a se ke a araba seo Setho se seng se ntseng se se bua.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Phiri. Hoa nepahala, Mohlomphehi, hore Litho li ka etsa lintlha tsa tsamaiso ho tataisa Setulo joale rea tseba hore time and again re ntse re na le Bahlomphehi ba ntseng ba bontša hore ba ntseng ba bua on the floor they are misleading the House and taba eno ha ke hopole e o qholotsa, Mohlomphehi, le eona ena ka tsela e tšoanang hoa nepahala hore Setulo se iketse pronounce on taba eo Bahlomphehi ba e behang. Thank you, Mohlomphehi. Honourable Senauoane.
HON. M. SENAUOANE: Kea leboha, Madam Speaker. Ke se ke na le nako ke le ka koano, ‘M’e, khale ke tlola. Ke kopa hore ke re ke ne ke etsa mohlala ka TonaKholo eo re nang le eona hajoale. Tsohle Litona-Kholo li tla tla li sebetsoa ka Standing Order sena. Ho hlakile hore hona joale ha re bua ka Tona-Kholo ha re bue ka Tona-Kholo Senauoane. Hoa tsejoa hore na Tona-Kholo ke mang le haeba nke ke ka mobitsa ka lebitso. Taba ena e re Tona-Kholo o fuoa monyetla oa hore … Tona-Kholo e fe kapa e fe, o tla fuoa monyetla oa hore a ke a tle kapele ho Paramente ‘me Maparamente ho sa khathaletsehe hore na ke ea ka bohanyetsing kapa ke ea ka pusong hobane a ronngoe le ‘ona ano a ka pusong a ke a be le monyetla oa hore ba ke ba hlahise maikutlo a bona kapele ho Mohlomphehi Tona-Kholo.
Ha se hore Standing Order ha se le teng se etselitsoe hore se sebelisoe ke bohanyetsi feela. Rea tseba hore bohle ba ronngoe ke Basotho ka mona. Ba na le tokelo ea hore ba hlahise litaba tsa batho ba ba romileng. Ka bomali-mabe ha ba ka re bona ha ba batle ho hlahisa litaba ka mona hobane mohlomong ba baballa seriti sa Tona-kholo eo ba tle ba e baballe ka nako eona eo. Ke se ke tšaba ho etsa mohlala joale ‘me ke ne ke o etsa ke tseba hore e teng hona joale ke ea haeso.
‘Na ke ne ke re hore Tona-Kholo ha ho bolele eena e le motho. Ke etsa mohlala o phelang. Ke se ke ile ka e botsa potso ke botsa Tona-Kholo straight ka kotloloho hona kahare ho Ntlo eona ena. Ha e ka ea arabuoa ke eena. Taba eno ha e ka ea ntletlebisa hobane karabo eno ene e tsoa ofising ea Tona-Kholo. Ha ke sa utloa hore na qeba lena le opa hakana le opela bo mang ka Tona-Kholo ea Basotho. Le e tlang e tla tla. Le mohlomong e mong oa rona ka mona e kaba Tona-Kholo. Joale re lokisa bolulo ‘me ha ke cho tjena ke re baheso hlokomelang ka moso e tla ba uena. Kea leboha, Madam Speaker.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Senauoane. Mohlomphehi Napo Moshoeshoe.
HON. N. MOSHOESHOE: Kea leboha, Honourable Deputy Speaker. Ke khahliloe haholo ke tšitsinyo ena ea Mohlomphehi Maqelepo. Pele motho o ka ea litabeng tse ngata tseo o ka eang ho tsona malebana le taba ena, nthoa pele eo ke lakatsang hore ke e bue ke hore litabeng tse amanang le boeta-pele. Lintho tse amanang le ho tiisa meqheleba kapa manokoletso a amanang le governance, ha e le feela ho na le a room for improvement e lokela hore etsoe hore linthong tse amanang le hore na re busana joang re etellana pele joang ha e le fela ho na le sebaka sa hore re ka ntlafatsa, ntlafalo eno e lokela hore etsoe.
Ke ne ke re ke rata hore ke mo phaphathe lehetla haholo ke shebile the spirit se mo khannetseng hore a tlo tla a etsa tšitsinyo ena kapele ho Ntlo. Ke leronya la hore ha ho lumeleha re lokela hore re tiise mokhoa oa rona oa governance re le naha. Ntho e n’goe le e ‘ngoe e amanang le governance e na le boima ba eona bo itseng. Mechanism o mong le o mong oa governance o na le a certain cost kapa a certain weight eo o tlisang. E leng hore le ha e le mona lintho tse amanang le governance ha e le feela li etsoa improve re lokela hore re lumele hore re ee sebakeng seno re boetse hape re lokela re shebe hore na weight e tlisoang ke ho etsa practice ntho eno na ke ea mofuta o feng.
Re be re shebe le hore na benefit e tlisoang ke a new mechanism re e etsa access joang feela re balehile boima bo bongata ba mechanism ono. E ka nna eaba ke ntse ke bua ntho e fenekelitsoeng haholo Molimo o tla nthusa ke e hlapolla joang. Ke shebile motion ona oa Honourable Maqelepo. E be ke re ha e ba indeed re hloka hore Prime Minister ka nako e ‘ngoe a re arabele. Ha se ‘nete hakalo-kaalo hore re mo tlame hore Labobeli la khoeli e ‘ngoe le e ‘ngoe bekeng e qalang re kopane le eena. Re lokela hore re fihlele taba ea hore mohlang re hlokang hore a re arabe a re arabe.
Ha re mo tlama ka letsatsi leno we exact the certain weight holim’a tsamaiso haholo e amanang le taba tsa ofisi ea hae.
HON. R. RAMAISA: Potso Mokoena!
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso ka, Mohlomphehi Ramaisa. Oa u fa, Mohlomphehi, tsoela pele.
HON. R. RAMAISA: Kea leboha, Mohlomphehi. Kannete potso eaka eo ke ne ke e botsa Mohlomphehi Moshoeshoe e ne e le ea hore …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mobotse, Mohlomphehi.
HON. R. RAMAISA: Na motion oo ha a sheba o etsetsoa Paramente ee kapa ‘Muso oo oa kajeno feela kapa o etsetsoa le ‘Muso o tlang le ha re se re tsofetse re le mahaeeng koana, na?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Potso, Mohlomphehi Moshoeshoe.
HON. N. MOSHOESHOE: Potso ea Mohlomphehi Ramaisa e ntle haholo. Ke ne ke re ha re sebetsana le litaba tsa governance letsatsing lena. Re li sebeletsa rona letsatsing lena le hosane. Re li sebeletsa Paramente ena ea hona joale le ea nako e tlang. Empa ka holimo-limo ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe e amanang le governance ho ‘na ha ke e nke e le taba ea Paramente ke e nka ehlile e le taba ea Basotho ea naha. Haeba letsatsing lena re ka tsoa ka mona re ntlafalitse ntho e amanang le governance the ultimate beneficiary of ntho eno ke Mosotho ea tlase mane.
Ha se ho bolela hore ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe eo re e bonang e amanang le governance ha re nka re lokela hore re e shebe hore na benefit ea eona ke e feng. Re lokela re ilo sheba na e tlisa boima ba mofuta o feng. Ke ne ke tiile ha ke hlaha ka potso, Mohlomphehi, hore taba ena ea ho tlama Prime Minister hore e tle ha ‘ngoe ka beke. Ha re ka ra itumella hore re etse e tla tla e re sokolisa. Ha ho molemong oa naha ena hore e be mesebetsi ea ofisi eno e le mekalo-kaalo e be rea mo tlama. E tla etsa hore ka nako e ‘ngoe ha re sena lipotso re tlamehe ho ipotsa hore na e be re ka re a arabele eng Labobeli lena le tlang hobane joale re se re mo tlamme hore a be teng. Ha re ne re lokisitse hore re fihlele the same objectives ea hore lintho tse ka hlokoang hore li arabeloe ke eena a tle a li arabele feela re sa mo tlame e ne e tlabe e re thusitse haholo.
Ke ne ke re le ha ho le hotle hakaalo hore sehlohlolo sa puso e leng the Prime Minister himself se tlo tla se re araba ka Paramenteng ka mona kapa kahare ho Ntlo ka mona. Le ha hole bohlokoa hakaalo hore a re arabele empa ena ea hore re qhoaelle taba ea hore re mo tlama hore joang kapa joang a tlo tla a ba teng ke belaela hore e tla sokolisa tabeng ea hore na re kena tšebetsong ka tsela ea mofuta o feng.
Taba e ‘ngoe ke ea hore potso e lokelang hore e ee ho Prime Minister ha ea lokela hore e fihle ho eena hobane mong’a potso a utloa e ka e selila pelo ha e arabetsoe ke

Prime Minister. Ha o na le potso eo e lokelang hore e be e arabeloa ke Minister Energy kapa Home Affairs or any other Minister for mohlala. Ho nepahetse hore potso eno e ee ho Minister a tšoanelang. Potso e tla ea ho the Prime Minister hobane potso eno e na le mabaka a hore na hobaneng e tlameha hore e fihle ho the Prime Minister. Mechanism tse teng tse tloaelehileng tsa Paramente hona tjena ke hore ha Setho sa Ntlo se botsitse potso kahare ho Ntlo ka mona e eang Letoneng le itseng ha Letona leno le ke ke la araba lekhetlo la pele e tla botsoa lekhetlo la bobeli e nyolohe joalo ka mecha eno ho fihleletse e tlameha hore e il’o tobana le Prime Minister. Ke mechanism o etselitsoeng ho sesefa hore motho e mong le e mong ha utloa hore a otlolohe a botse Prime Minister…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Correction, Mohlomphehi Moshoeshoe. U itse potso e fihla ho Prime Minister. Ke kopa u e lokise e ea ho Leader of the House. Tsoela pele, Mohlomphehi.
HON. N. MOSHOESHOE: Kea leboha, Honourable Deputy Speaker. Re lokela hore ha re …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: E lokise, Mohlomphehi.
HON. N. MOSHOESHOE: Kea e lokisa. Potso e tla nyoloha ha entse e sa fumane karabo sehlohlolo sa eona ke hore etlabe e il’o fihla ho Leader of the House.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you.
HON. N. MOSHOESHOE: Ke ne ke re mechanism ono ka bo oona ke o sesefa hore e se ke eaba any other question e reng ha e tloha e be e ea ho helm mane. Ke ne ke re taba ea ho etsa eliminate Business Committee etsa hore ho se ke hoa ba le letho le sesefang. E leng hore e qetella e entse hore e be any other question e ka etsoa direct to the Prime Minister. Athe ho lokela hore ho be le a mechanism le haeba e se Business Committee e etselitsoeng hore e etse assess hore na is that question worthy to be entertain by the Prime Minister.
Ha ke lumele re le naha re ka batla hore re itumelle hore … ‘me tsietsi eo re se ntse re na le eona re le naha ke hore le lintho tse ling kahare ho Ntlo ka mona ha re li etsa o tla bona hore re khanna tekete ea campaign. Ha se hore re sebeletsa naha hakalokaalo. Ha re lumella Standing Order sena se setle seo u se etsang ka moea o motle Honourable Maqelepo ruri chee. Ha re se lumella hore se fete hosane hoseng se tsoha se sebelisoa just to drive the political mileage e be se fetoha tlhaka ntsutsu ea hore na ke mang ea lakatsa hore a ikotlolle letsatsing leno. E leng hore ho lokeleha hore there should be a mechanism o etsang assess hore na is that particular question worthy to be entertained by the office of the Prime Minister.
Tabeng ena ea hore ho ka etsahala hore the Prime Minister a be sieo e be re re ha a le sieo ho tla arabela Deputy Prime Minister. There is no point re ngole Standing Order se reng Tona-Kholo e tlameha ho arabela, feela e be re boetse re re ha tlameha ho araba ho ka araba Deputy Prime Minister. There is actually no point. ‘Na ke ne re re il’o e ngolang re li tlame hore ke tsa Prime Minister a li arabele re se ke ra mo tlama hore a tle mona ka letsatsi le rona… e leng hore ka mantsoe ano ke tla tšehetsa Setho sena sa haeso se Khabane se thehileng motion ona ka moea o motle nakong etlang ha a o lokisetse motion ona hore na o be joang. Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Moshoeshoe. Mohlomphehi Mofomobe.
HON. M. G. MOFOMOBE: Kea leboha, Madam Deputy Speaker. E ‘ngoe ea lintho tseo Paramenteng mona re nang le ho li sheba ke lintho tse ho thoeng ke Hansards. Re ee re khutlele morao re shebe batho ba baholo ba ileng ba tla pele ho rona. Ba teka melao eaba liparamente tseno tsa nako eno li ea li hana. E re ha nako e ntse e ea e be batho ba hlaphoheloa.
Ka selemo sa 2006 Mohlomphehi Seabata Thabisi o ile a kenya tšisinyo ka mona ea hore ho etsoe amend section 41 ea Constitution ea Lesotho ho tle ho tsebe hore ho be le ntho eo ho thoeng ke dual citizenship. A shebile hore Basotho ba phela ka thata ba bang ba na le li-ID tsa Afrika Boroa feela ha batla ka mona ho se ho thoe ba lahlile bosotho ba bona ha ba sana le tokelo ea ho batla mobu. Eaba Paramente ea nako eno e lahla tšitsinyo ea nako eno.
Taba e tšoanang ra fihla ra e kenya mona ea dual citizenship eaba Paramente ea 2017 ea leshome e re halala ea amohela taba eno ea feta. Mohlomphehi Maqelepo taba ena ka letšoalo le khutsitseng o il’o robala, hobane history will be on your side mohlang letsatsi la kahlolo.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: U ntse u bua le ‘na, Mohlomphehi.
HON. M. MOFOMOBE: Mohlomphehi Maqelepo. Mohlang history e o ahlolang mona e tla u ahlola hantle hore u ile oa etsa tšisinyo…
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi e lokise ha u bue le eena.
Tsoela pele.
HON. M. G. MOFOMOBE: Hore o ile oa etsa tšisinyo ea bohlokoa ea ho holder the Prime Minister accountable. Mokhoa ona o re seileng thebe ho ona oa Westminster. In the House of Commons the Minister every Wednesday ebile uena u re once a month, every Wednesday the Prime Minister o araba lipotso in the House of Commons. Ha ho ke ho thoe oa nanyetsoa because he understands governance.
Which is what is expected from a Prime Minister. They want to shield the Prime Minister from responsibility ea hore “re arabe Ntate Tona-Kholo.”
Hona tjena company ea hau ka Letšeng ka mane ho na le documentary ea hore e etsa pollution linoka. Joale ke re they can shield the Prime Minister. Taba eno ha e na ho etsa hore le nepe lona, le ipitse li Tona-Kholo le se tsona, whether you are defecto or not, the De jury Prime Minister ea Lesotho ke Samuel Ntsokoane Matekane, he must come to Parliament and answer. Leha le ka ba la mo pata, you are only doing this to shield the Prime Minister hore a tlo arabela litaba tseo a lokelang ho li arabela kahar’a Paramente.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Matala.
HON. DR. T. P. MOROKE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ha ke tsebe le haeba moetapele oa ka o qhojoa ke maikutlo feela o se a ile a re supa ka monoana kaofela ha rona, ’me ea ntšoara ka mokhoa o nyarosang empa ea ho qetela eo ke hlileng ke reng ke ntlha ea tsamaiso, ke hore o se a hlile a bua le rona ka kotloloho, a re “leha le ka ba la mo pata.” Kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Member.
Honourable Member, please proceed feela u sebelise…
HON. M. G. MOFOMOBE: Thank you, very much. Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne ke re everywhere moo re nang le li-jurisdiction Liparamenteng, Li-Tona-Kholo, li-President, li botsoa lipotso li arabe.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntla ea tsamaiso, Honourable Member for Matala.
HON. DR. T. P. MOROKE: Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona kea hore Setho se Khabane se ntseng se bua hantle, ho na le moo se etsang mislead Ntlo ena teng joalokaha eka rona Lehlakore le ka koano la ’Muso re thibela Prime Minister hore a tle kahar’a Ntlo ka mona a tl’o arabela lipotso, ’me ha e joalo taba eno hobane Standing Order No. 27 Questions to the Prime Minister Without Notice se hlakile hore Prime Minister o tla tla ka Ntlong ka mona a tl’o arabela lipotso. Mona moo se reng;
“Business Committee shall determine one Tuesday of the month for questions to the Prime Minister without prior notice”.
E hlakile hore Prime Minister will come in this House joale hobaneng a re oa thibeletsoa?
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Thank you, Honourable Member. Ntlha ea hao ea tsamaiso e moo u reng, Mohlomphehi o re Ntlo e hanela Mohlomphehi TonaKholo ho tla ka Ntlong, u cho joalo?
Honourable Member, as you proceed with your debate, be cautious hore u se ke oa etsa implicate ba seng ba buile hore ba hanne. Tsoela pele ka Debate ea hau, Mohlomphehi.
HON. M. G. MOFOMOBE: Madam Deputy Speaker, ka ’nete I am taking offense because I did not say that. Ha ho na moo ke itseng Ntlo e hanela the Prime Minister to come to the House. I have not said that.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea kholoa Mohlomphehi nakong eo u neng u bua ke hoane ha u ne u le spirited, u ile oa ba oa etsa gesture, oa re, “leha le ka la hana.”
HON. M. G. MOFOMOBE: I have not said the House e hanela the Prime Minister. I have never said that. But if the shoe fits, wear it.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: That is why ha ke fana ka ruling ke reng, be cautious, u tsebe hore mantsoe ao u a sebelisang …tsoelapele Mohlomphehi.
HON. M. G. MOFOMOBE: Maoba ke ne ke itse e be uena feela ea lulang mono, ke nahana ho fetola joale, ke nahana ho hlakola joale. Kea hlakola. Anyways ke ntse ke khotsofetse ke ka mokhoa oo u tšoereng litaba kateng.
Ke re hohle lefatšeng mona, babusi ha ba khethiloe ba araba. Ha ba na li-shadow. Ha ba arabelloe ke li-shadow feela seo re se bonang and it is an honest truth eo le bona ba e tsebang hore le pata bofokoli, those who are opposing taba ena, ’me ha ho na phoso, le pata bofokoli. Ba pata bofokoli ba ea lokelang ho tla ka Ntlong ena …
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: No, no. Mohlomphehi, kea pheta, hona joale u qeta hore le pata bofokoli. Kea kopa. Re leka ka tsela tsohle hore ha re bua ka koano re sebelise Setulo, ntle le haeba u ntse u re le ho ’na, Mohlomphehi. Tsoela pele.
HON. M. G. MOFOMOBE: Tona-Kholo ha e tle… Standing Order sena seo, Mohlomphehi Maqelepo a reng se hlomathisoe se re Mohlomphehi Tona-Kholo a tle a tl’o botsoa lipotso ke Litho tsa Ntlo ena kaofela. Ke re, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable member for Matlakeng.
HON. DR. M. PHAMOTSE: Mohlomphehi, ka ’nete ke ema ka ntlha ea tsamaiso, ke re ke potela ka mono ke re ke ea ka teng, ha ho na metsi ha u qala u hlaha monyako ono o mono hohang ha kea khona le hore ke ee kae kapa kae. E leng hore ke ne ke re Ntlo e ke e mpe e eme re bone hore na re potela hokae. He! Ho boima, Mohlomphehi. Ke eona point of order, ha ho sa na metsi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Mohlomphehi, ke utloa hantle ntlha ea hau ea tsamaiso, ke hlokomelisoa hore ehlile ke tlokotsi e lulang eba teng. E le hore le maoba le maobane ha re ntse re tsoela pele ka tšebetso mohlomong boemo bo ne bo ntse bo tšoana. Leha ho sa nepahala hore ebe Bahlomphehi ha le hloka hore le ikhutse ebe ho ba le bothata. Ke kopa hore ke re taba eo re tla e shebisana le Tafole.
Ntlha ea tsamaiso Hon. Member for Matelile
HON. DR. M. MAPHATHE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ke re hona joale re sa tsoa tsoa tlhahisong e neng e bua ka taba ea tšebeliso ea lithunya le taba e amang li-bail tsa basebelisi ba lithunya. Joale hona joale ha re bua tjena, ho na le ’m’e eo e leng mohoebi ea qetang ho fenethoa ke bashanyana bana ka lithunya, 20 minutes ago.
Taba ena ke ne ke re, ’m’e Leader of the House a tle a re thuse hore molao ona oo a ntseng a bua ka oona ka mona bonyane o potlakele ho tla ka mona hobane…sebaka sena seo motho enoa a thunyelitsoeng ho sona, ke threat ea naha, o mong oa mehloli eo ’Muso o kenyang chelete ka eona ke tourism. Sebaka seno ke sebaka sa tourism Lesotho mona. Ke eona ntho eo ke neng ke ema ka eona, kea leboha.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Setho se Khabane ha u ema ka ntlha ea tsamaiso, ’me nete u bua ka litaba tse hlokolosi haholo. Ke mpa feela ke tla sitoa hore ke kene kahar’a taba ena. Ke se ke bile ke etsa kopo ho Bahlomphehi Litho tse Khabane hore ka kopo taba tseo re li buang ka mona ho ke ke ha ananeleha hore e ’ngoe le e ’ngoe, li le bohlokoa li le matla, re lokela ho li hlompha feela re tla sitoa hore re tsamaise Ntlo haeba e etsahalang re tla e tlaleha ka Ntlo re tsebe hore re sebetsane le eona. Empa taba ea hau e bohlokoa, Mohlomphehi. Ke kopa re sebeliseng ntlha ea tsamaiso hantle. Kea leboha.
Ntlha ea tsamaiso, Honourable Letšaba.
HON. H. LETŠABA: Kea leboha, Mohlomphehi. Motho leha u sheba ka mahlo feela ke hore taba ena ruri e batla re se re e khobotlile haholo, ka hona ke ema mona ke sisinya Standing Order No. 42. Kea sisinya, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Bashlomphehi. Kea utloa Mohlomphehi u sisinya Standing Order No. 42, Mohlomphehi Mofomobe a ntse a le on the floor. Rea tseba hore Standing Order No. 42 re sitoa …Ke sebetsane le taba ena ea Standing Order No. 42 e qetang ho sisinngoa.
Kea hlokomela hore le sisinya Standing Order No.42 ebile boikeletso ekaba hore taba ena e se e khobotluoe ka makhetlo. Empa ke ile ka fumana kopo mona, mong’a tšisinyo a kopa hore a phethele tšebetso ena. Ha le lumela, Bahlomphehi, ke mpe ke mo fe monyetla a e phethele joale le ntan’o e koala. Ke laoloa ke lona, Bahlomphehi.
Ntlha ea tsamaiso, Honourable Mapesela.
HON. T. F. MAPESELA: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, kea kholoa ke ne ke re taba eno ea Standing Order No. 42, re tle re se bale hantle ka ’nete. Member cannot stand on a point of order ebe o sisinya Standing Order No. 42. Empa a Member who is speaking at the time can move Standing Order No. 42. Eleng hore o tlameha hore u e hlokomele e le hore ba se ke ba u qhekella eaba ke re point of order, ha ke qeta ka sisinya Standing Order no. 42. It does not work like that.

HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane. Ehlile ha re se shebe hantle Standing Order seno. Standing Order No. 41 ke utloa eka ke eona eo u ntseng u etsa reference ho eona, athe 42 e lumella boemo bona boo ehlileng bo kopiloeng, joale ebile le sona Standing Order No. 42 e ntumella hore ke etse taba ena eo ke qetang ho e etsa ea ho kopela Mohlomphehi Setho se Khabane, mong’a tšisinyo hore a thethe, joale re thetheng, Bahlomphehi.
Ntlha ea tsamaiso, Honourable Mpobole.
HON. M. MPOBOLE: Kea leboha, Madam Deputy Speaker. Oe! Ka ’nete mona moo re lutseng ho nkha hona hoo. Monyako ona o mona o kenya monko o bohloko hona hoo ka ’nete.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi, ke se ke ile ka bua ka taba ena, joale re ntse re khutlela ho eona. Ke ananetse boemo, ka ba ka etsa kopo holim’a eona hore re ’ne re tsoeleng pele joalokaha re ntse re tsoela pele.
Mohlomphehi Maqelepo, taking note of taba ena, ke kopa u tsoelepele. Tsoelapele Setho se Khabane, ka ntlha ea tsamaiso.
HON. T. F. MAPESELA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, re tle re nepeng tsamaiso ea Ntlo. Ho thoe Setho se ka ema sa sisinya Standing Order no. 42, empa when a Member a ema on the point of order, that means o na le ntlha ea tsamaiso eo a emang ka eona. Joale you cannot stand up on a point of order hore na Setulo se lobile tsamaiso hokae, ebe ha u qeta o hlahisa Standing order no. 42, hobane ha u re ntlha ea tsamaiso, that means ho na le ntlha eo u reng ehlile it is out of order, empa a Member can stand up and move that motion, not on a point of order, Mohlomphehi.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Mohlomphehi Setho se
Khabane. Kea utloa hore na taba ena u e shebile joang, ‘me re mpe e hlokomele hore ha ho na boemo bo bong boo Setho se ka atlehang hore re sisinye 42 ntle le hore se etse bring the attention of the Speaker to their attention, eleng tsela eo e sa leng re ntse re e sebelisa, ebile re ntse re e sebelisa le hona joale. Thank you.
HON. M. MAQELEPO: Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano kea leboha ka monyetla ona oo mphang oona. Ke qetella ka hore ke ntse ke ema tabeng eo ke e sisintseng, empa ka lebaka la hore kea utloa hore na moea o fokela hokae, ke lakatsa hore ba opposition ba haeso bao ke utloileng hantle hore taba ena ba e utloa, haeba ho ka etsahala hore re hloloe re tle re e amohele. Taba ena ke ne ke e fetisa ka moea o motle ke bona bureaucracy e teng e etsang hore Mohlomphehi Tonakholo a sitoe ho tla araba lipotso ka mona. ‘
Ke qetella ka thabo e kholo, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ua tseba ho na le litaba tse ling tseo e ka ‘na ea ba ha re ke be re li elelloe hantle. Debate ena e ka mona e entse hore ke elelloe taba e ‘ngoe ka mona ea bohlokoa. Ke leboha, Honourable Member for Makhaleng haholo, he made this issue more interesting, hore haele hantle ke thibela Mohlomphehi Tonakholo, sehlohlolo sa puso moo Litho tsa Paramente li tlamehang hore li mo tsometse.
Haele hantle re nka boeletsi bona ba hore re lokela hore re mo tsometse. Ka ‘nete Standing Order joalokaha se bolela se re Business Committee “shall” ha ‘ngoe ka khoeli e etse taba eno ea hore Tonakholo a tl’o botsoa lipotso ka mona a tsometsoa. Ka lehlohonolo ke Setho sa Business Committee, the opposition site. This issue ea hore Prime Minister, shall be asked questions ka mona, ke batla ho betsetsa challenge ho lona hore every month ha re tliseng lipotso tsa tsometso and the Honourable Prime Minister o tla li araba ka mona, ka mokhoa ona oa hore Business Committee “shall”, I will follow up every month ho bona hore Tona-Kholo oa botsoa ka mona. Ka ‘nete kea leboha [Liatla].
Question put and negatived
[Honourable Members from the Opposition Side rose from their seats]
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Kea leboha, Bahlomphehi. Division is called.
HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): Ho na le phoso e kholo e etsahetseng. ‘M’e Deputy Speaker, re ile ra ema re nahana hore ke chaile, re ne re sa emele division hohang [Litšeho]. Re kopa u re nke re ne re ema hobane u eme, re nahana hore u koala lipuisano. Kea leboha, Mohlomphehi.
HON. M. MAQELEPO: Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano, ke tlatsa hore ho joalo, re ne re ema re nahana ua koala. Re itse le re file molamu, why re tlameha ho tseka le re file molamu.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi…
HON. M. S. LEHATA: Madam Deputy Speaker, ke bona joale u re beha tsietsing ea hore we have called the division, that’s why the bell is ringing, that’s the procedure. Once the bells ring, that means there is a division. You have made a ruling.
HON. DR. M. PHAMOTSE: Mohlomphehi Deputy Speaker had called for division joalokaha u bolela. Division e hutsoe ke Setho se Khabane sa Thaba-Phechela ea tla huloa hape ke Setho se Khabane Mohlomphehi Maqelepo. Joale uena Mohlomphehi u kena joang.
Mohlomphehi Deputy Speaker, e hule, Mohlomphehi.
HON. DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi, re tsoela pele ka taba ena eo re nang le division ho eona. Ke moo tšisinyo ea Mohlomphehi Maqelepo ho nang le ba lumellanang le eona, ho nang le ba hanyetsanang le eona. Ke tla fa ‘Me Deputy Clerk ho tsoelapele to call your names, joale ebe le araba accordingly.
Madam Deputy Clerk, please proceed.
Question put and division called
[Hon. Madam Deputy Speaker ordered that the bell be rung for two minutes to invite Honourable Members].
[House Divided on Motion No. 31]
Division List No. 3
AYES: 30 NOES: 39 ABSTENTIONS

Hon. M. Busa Hon. J. M. Abinyane
Hon. T. J. Cheba Hon. S. Hakane
Hon. M. Hlalele Hon. D. Jooma
Hon. L. Hlapisi Hon. B. khesa
Hon. P. J. Kelane Hon. C. Lekholoane
Hon. T. Kibane Hon. S. M. Lempe
Hon. M. S. Lehata Hon. M. Lemphane-Letsie
Hon.T. Lekitla Hon. L. L Lethole .
Hon. J. Lekunya Hon. L. Mafethe
Hon. S. M. Lempe Hon. (Justice) N. J. Majara
Hon. H. Letšaba Hon. L. Makara
Hon. K. Mabeleng Hon. S. M. Makotoko
Hon. M. Maeea Hon. T. Malataliana
Hon. T. Mapesela Hon. M. Maliehe
Hon. M. Maphathe Hon. Rev. P. Masiu
Hon. M. Maqelepo Hon. Dr. R. A. Matlanyane
Hon. M. E. Matsie Hon. E. C. Mdlokovana
Hon. M. A. ‘Muso Hon. M. Mohatonyane
Hon. M. Mofomobe Hon. T. Mofosi
Hon. L. P. Moloi Hon. N. S. Mohlalisi
Hon. L. Mosoang Hon. M. Moleko
Hon. M. Mosouenyane Hon. I. M. Monokoane
Hon. M. Mpobole Hon. N. E. Moorosi
Hon. T. C. Nkoefoshe Hon. Dr. T. P. Moroke
Hon. M. Phiri Hon. S. Mosebetsane
Hon. R. Ramaisa Hon. N. Moshoeshoe
Hon. M. Seatile Hon. K. P. Motseki
Hon. M. Senauoane Hon. M. Motšoane
Hon. M. Taole Hon. T. Notši
Hon. A. Tšoanamatsie Hon. Dr. M. Phamotse
Hon. L. S. Phohleli
Hon. K. D. Pholosa
Hon. L. Puseletso
Hon. I. Rantšo
Hon. Prof. N. P. Rapapa
Hon. N. Seetsa
Hon. M. Shelile
Hon. N. Tjabane
Hon. V. Tsheka

HON. MADAM DEPUTY SPEAKER : Litho tse Khabane, lenane la Bahlomphehi ba bileng karolo ea ho kenya li-vote ke 69. Ha ho oa ba le Bahlomphehi ba entseng abstein from voting. Bahlomphehi ba lumellanang le tšisinyo palo ke 30 ‘me Bahlomphehi ba hananang le tšisinyo palo ke 39 [Liatla].
Motion No. 31 accordingly negatived
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Makhaleng.
HON. M. S. LEHATA : Kea leboha, Deputy Speaker, based on Standing Orders, re koala ka 6:30 p.m. Ha ua eketsa nako, therefore the results are illegal hobane e se e le kamor’a 6:30 p.m.
HON. MADAM DEPUTY SPEAKER : Bahlomphehi ha re sheba Standing Order
No 47 se buang ka eona division, se re lumella hore re koale mamati e le hobane joale re lokela hore re baloe ka nako ena eo ho koetsoeng mamati, eleng hore ha ho na Mohlomphehi ea ka tsoang le ea ka kenang. Re sheba hape hore ka nako ea division ho ea ka Standing Order No. 16 (6), se a re hlalosetsa hore if division is in progress at an hour at which the Speaker required under this Standing Order to suspend the sitting or adjourn the House. The Sitting will not be suspended. Eleng hore Mohlomphehi Standing Order sena se lumela hore nako eo re e sebelisitseng e ile ea sitisa Mohlomphehi kapa Setulo ho etsa kopo eno e specific feela mosebetsi o tsoela pele.
Bahlomphehi, kaha ke se ke fane ka li-result, this says the Honourable House has negatived the Motion oa Honourable Maqelepo that requests the amendment to Standing Order, No. 27.
Re fihlile pheletsong ea Mosebetsi oa rona oa kajeno ’me Ntlo e tla phomotsoa ho fihlela hosane ka 2:30 p.m.
ADJOURNEMENT
There being no further Business upon the Order Paper, Hon. Madam Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order No. 16(2).
The House accordingly adjourned at 6 :45 p.m.