Hansard 13th October, 2016

KINGDOM OF LESOTHO
NINTH PARLIAMENT
NATIONAL ASSEMBLY
Daily Hansard
(Official Report)

FOURTH MEETING
FIRST SESSION

Thursday
13th October, 2016

(Unrevised)
NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Thursday, 13th October, 2016
The House assembled at 2:30pm
(RT. HON. MADAM SPEAKER in the Chair)

PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer

RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of order, Honourable Makoa.
HON. K. MAKOA (PR): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke ea hore ke bona lipotso li sa hlahe ho Order Paper empa e le letsatsi la lipotso hobane ke Labone bekeng kajeno.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ke ile ka bona eka ke bohlale hore ho etsoe notice of questions e le hore Matona a Khabane a lokelang ho araba lipotso a tle a tsebe ho itlhopha. Ehlile notice ea lipotso e se e tsoile, Litho tse Khabane.
Next item, Madam Clerk.

TABLING OF REPORT
Report of the Portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries and Departments Cluster on the Local Government (Amendment) Bill, 2016, tabled by Hon. R. Litjobo (Chairperson)

Report to lie upon the Table and to be published
PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

 1. SUSPENSION OF STANDING ORDER No. 91 (5)
  Question put and agreed to
  Resolved
  That Report of the Portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries and Developments Cluster be moved without Notice under Standing Order No.32 (3)

RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of order, Honourable Member for Butha-Buthe.
HON. M. MALIEHE (Butha-Buthe): Kea leboha, Madam Speaker. Point of order eo ke emang ka eona, ha se le hore ke khahlanong le Bill ka bo eona kapa Report, ke botsa hore na procedure ea ho kenya mosebetsi ka Paramenteng ka mona ha e fanoe ke Business Committee na? Taba ena ea Local Government (Amendment) Bill, 2016 ha ea tekoa ka pele ho Business Committee hoseng hoa kajeno. Ke bua ke le Setho sa Business Committee? Hantle e kene ka tsela e joang? Mosebetsi o mong le o mong ho latela Standing Order No. 97 (1) o lokela ho kena ka ho Business Committee. Ke kopa ho tseba hore na mosebetsi oo o kene joang ka Ntlong e Khabane ka moo?

RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ke kopa hore le uena u tle u shebe procedure hantle. Ke rata ho tseba hore na u ne u le teng phuthehong ea Business Committee ea hoseng na?
HON. M. MALIEHE: Kea leboha, Madam Speaker. Ha ho na bothata ba hore na ke ne ke le teng kapa ke ne ke le sieo. Li-colleague tsa ka li ne li le teng ho Business Committee ’me Local Government (Amendment) Bill, 2016 ha ea tekoa ka pele ho Business Committee kajeno. Ho buisanoe ka Motion; Short Adjournment: (Break to afford Portfolio Committees time to undertake oversight work and consider Bills and Subordinate Laws) oona oa ho qetela on the Order Paper ea kajeno. Business Committee e ne e lutse hoseng ha letsatsi la kajeno. Ha ho na lebaka leo ke utloisisang hore na Local Government (Amendment) Bill, 2016 oona ha o kaba oa kena keng. Hoja o ne o kene I had no problem, joale problem ke hore na procedure e reng ea ho kenya mosebetsi ka mona ka Ntlong e Khabane?

RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ak’u shebe Standing Order No. 91 (5) e leng eona e qetang ho etsetsoa qeto ke Ntlo. Hon. Leader of the House, u ka tsoelapele.
HON. M. METSING: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke lebohe monyetla oona oo u mphang oona. Ke kopa hore u ntumelle hore ke eme mona ke kopele hore,
That this Honourable House resolves to suspend Standing Order No. 91 (5) in respect of the Report of the Portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries and Departments Cluster on the Local Government (Amendment) Bill, 2016.

Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea kholoa joalokaha Setho se Khabane sa Butha-Buthe le sona se supa, re bile ho Business Committee hoseng ha letsatsi la kajeno. Joalo ka ha se supa, kea kholoa ke mpe ke leke ho araba taba eno. Le Litho tsa ha eso re tla hopotsana litaba tsena hore ke ’nete re buile ka Motion; Short Adjournment: (Break to afford Portfolio Committees time to undertake oversight work and consider Bills and Subordinate Laws) oane oa ho qetela empa eaba kea supa ka pele ho Litho tsa Komiti tse bileng teng hore re bua ka Motion ona hobane takatso ea rona ke hore re tle re qete mosebetsi ’ohle letsatsing lena la kajeno e le hore re tle re lumelle hore Ntlo e tle e phomole e le hore e tle e tsebe ho tla etsa mosebetsi. Ka mabaka ana, taba e kholo, Mohlomphehi, mona rea tseba hore re kopa tjena hore Ntlo e hle e tsoelepele ho etsa adopt the report ka mor’a tabling ho sa fanoe ka notice hobane kannete mosebetsi oo re o etsang hona joale tjena ehlile ke taba e mona e tloaelehileng ka hore ke regularization. Ka ’nete ehlile re tlil’o etsa regularize boemo bo teng ba hore Ntlo ena e Khabane bohlaleng ba eona e ile ea fetisa molao mona oo re hopolang hantle hore o ne o supa hore na ke mang ea nang le tokelo ea seng a tla ba le matla a ho bitsa likhetho.

Empa re le makhotla a lipolotiki le Independent Electoral Commission (IEC) re boetse ra lumellana hore ka lebaka la mosebetsihali o neng o le teng o moholo e leng oona oa Boipuso khoeling ena ea Mphalane, re lumellanang hore re se ke ra tsoela pele ka likhetho tsa Puso ea Libaka. Joale taba eno ea ho se tsoele pele ke likhetho tsa Puso ea Libaka, likhetho tsona li ne li loketse ho tšoaroa ka khoeli ena ea leshome. Re ke ke ra lumella hore ho be le vacuum ka hare ho puso, bakhethoa ba ntseng ba le teng hona joale ba Puso ea Libaka ba lokela hore ba ’ne ba tsoele pele. Ka ’nete mona ke ho tla kopa feela ho etsa regularize taba eno eo understanding eona e neng e se e ntse e le teng ho boetapele ba mekha ena eohle e teng ka mona, hore teng re ananela hore likhetho li se ke tsa ba ka khoeli ena, joale mona ho tlil’o etsoa regularize taba eno.

Ka hona, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Report ena e tle e feele e etsoe adopt, re tsebe ho sebetsa litaba tseno ka hore re tlil’o li etsa regularize. Ke eona kopo e khutšoanyane eo ke reng ruri litumellano tsona li ne li ile tsa etsoa. Kea tseba ba bang ba bile ba re na taba ena ha re ka ra e etsa ka eona nako eana ha re fetisa Setšoantšo sane sa Molao se neng se bua ka taba tsa likhetho hobane maikutlo e ne e se ntse e le hore taba eno e ekanna ea eba subsumed ka hare ho molao ono o ileng oa feta ka hare ho Ntlo ena e Khabane. Empa re re for elegance, re nahana hore e ke ke ea eba bohlale hore re re ebe molao ono o ne o le subsumed ka hare ho oona. Ke ka hona re neng re bile re utloisisa hore ka ha re bua ka taba eo Ntlo ena ka bo eona e neng e se ntse e o utloisisa ebile e o ananetse in principle re utloisisa hore kannete Ntlo ena e tla ba pele mongobo hore re fele re sebetse ka tsela ena eo re kopang ho sebetsa ka eona.

Joalokaha ke supa ke bontse hore ke ile ka bontša hape le ha re le ka ho Business Committee hore e ngoe ea litaba tse kholo tseo re e tsebang, ke hore Paramente e ile ea lieha ho koala haholo ’me taba eno ka morao ho mono eaba le ha re se re phomotse eaba Likomiti ha li fumane nako ea hore li il’o etsa mosebetsi. Ke ile ka hlalosetsa Business Committee hore taba e kholo e ne e le ena feela, re ne re ntse re shebile taba eno ea hore Likomiti li tlil’o tsoela pele ka mosebetsi oa tsona empa kopo e kholo e ne e le eona taba eno ea hore ho tlil’o hlohonolofatsoa boteng ba Bakhethoa bano ba rona ka Liofising tsa Puso ea Libaka. E le understanding e neng e se ntse e le teng in principle ho rona bohle. Joale ke ka hona ke reng ka sebopeho sa mofuta o joalo ho tšoana feela ha re etsa taba e mona eo ho thoeng to regularize taba e seng e ntse e le teng.

Ke ka hona re lokelang hore re utloe eka Ntlo e Khabane e tla ba pelo-mongobo ho ananela litaba tsena.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Malingoaneng.
HON. S. QOO (Malingoaneng): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke kopa ho botsa hore na u bolela hore letsatsing lena u batla Paramente ena e kholo e tlo hlohonolofatsa Paramente ela e hae ea ma-councilor hore re lule re ntse re tsamaea ka mokhoa o ts’oanang? U bolela hore batho bale ba hae ha ba ntse ba etsa mosebetsi le rona re ntse re etsa oa rona ka mona re fumane re ntse re tsamaea ka pattern e ts’oanang ka Molao?

HON. M. METSING (Deputy Prime Minister): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke rata mona moo Setho se Khabane sa Malingoaneng se liellang teng ha se re ka Molao. Rona bohle ka mona ebile maikutlo a rona a hore bakhoethoa bao ba rona ba Puso ea Libaka ba ‘ne ba tsoele pele. Haeba e se bohle ba reng ba tsoele pele, ke rata ho supa taba e kholo eo ka eona ke reng e kanna eaba ehlile ha se bohle. Hoo ke batlang ho bua ka hona ke boetapele ba makhotla a teng ka mona. Ke bona ba entseng qeto kopanong le Independed Electoral Commission (IEC), ‘me haeba boetapele ha bo ka ba ba fetisetsa litaba ho bolateli, e ka ba taba e ‘ngoe.

Kutloisiso eo ke e tsebang ea boetapele ba lipolotiki ka hare ho naha ka mona ke hore re lumellane hore likhetho ha li na ho ba teng ka khoeli ena ea leshome. Ke soabile haeba ke buile taba ena feela eba Bahlomphehi taba ena ha ea ka ea fetisetsoa ho bona. ‘Nete ke hore ke eona kutloisiso ea boetapele hobane e lumellanoe le IEC koana ka taba eno. Rona mona re re, re bone hore ho eona taba ena e buuang ke Setho se Khabane sa Malingoaneng hoa nepahala hore re e phethele hore re se ke ra re kaha re lumellane ebe Molao ona re o siea o le joalo. Neng-neng o kanna oa tsohela batho ba bang ba tlang kamora’o ho rona matla kapa ba re tsohela matla. Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ke fana ka potso.


Rt. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Thupa-Kubu.
HON. M. A. S. MAKAKANE (Thupa-Kubu): Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Potso ea ka ke hore na ebe tumellano ee e na le clear time frame ea hore na likhetho tsee tsa Puso ea Libaka li tla ba kamorao ho nako e kae. Ke kopa hore re behoe leseling ntlheng eno, kea leboha.

HON. M. METSING: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. The indicative time table eo ho ileng hoa buuoa ka eona ha re kopane ebile March next year (2017). Taba eno le eona joaloka eona ena eo re reng re e hlohonolofatse ka Molao, e ntse e tla tlameha hore e etsetsoe Molao. Likhetho ka botsona li bitsoa ka Molao, joale ke eona taba e tla…

Rt. HON. MADAM SPEKER: Potso ka Setho se Khabane sa Teya-Teyaneng.
HON. M. P. MALIEHE (Teya-Teyaneng): Ke rata ho botsa Mohlomphehi Moeta-Pele oa Ntlo hore na, li tlisitsoe khoeling ea Mphalane baetapele ba lipolotiki ba lumellane ka selemo se tlang ka March feela Molao ona kapa Report e tla tla e tekoa ka hara Paramente e bua ka a period of 12 months? Joale ha re fihla tabeng ea a period of 12 months re tloha ho October to March, ke six months. Hobaneng empa qalehong moo ho buuoa ka a period of 12 months?


HON. M. METSING: Batho ba fats’e ha ba utloisisa taba ba se ba bile ba e phamola. Mona ho supuoa feela hore a period not exceeding six months joaloka bophelo ba Paramente. Sena se bolela hore leha eba ho se ho thoe Molao o beile moeli hore teng leha ho thoe lipakeng mona re ke ke ra re qi! hantle ka March, le teng e ke ke ea eba kamorao ho twelve months. Ke eona feela taba ea seo e se bolelang. We are here regularising that situation.
Litho tse Khabane li amohetse, ‘me lia e tseba taba ena. Hoja ho ne ho sa lumellanoa, likhetho li tlameha hore ebe li ka October tjee, re ka be re se re entse lerata. Rea tseba bohle hore ho lumellanoe. Ka mabaka ana, ke eona kopo eo re neng re re, Report e ananeloe, ‘me re fetise Molao oo kapele o hlohonolofatsang kutloisiso ena le tumellano ena eo baetapele le IEC ba seng ba entse. Hangata litaba ha re li entse IEC, ha li fihla ka mona eabe e se e le taba ea formality. Ke ka hona kutloisiso eleng hore mona re tlisa mosebetsi oa lona kaofela bahlomphehi. Ka mantsoe ana, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, kea sisinya.
Rt. HON. MADAM SPEAKER: May I have a Seconder, please. Honourable Minister of Home Affairs.


HON. L. RAKUOANE (Minister of Home Affairs): ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ke lebohile. Ke ema ka bokhuts’oanyane ho tlatsa Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo hore Ntlo ena e Khabane e lumele hore ho fanyeoe Standing Order No.91(5) malebana le Report ena ea Molao oa Local Government o otlollang nako ea ma-councilor.
Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, taba ena e bohlokoa hobane Molao ona o tlameha hore o etsoe kapele hore liketso tsohle tse tla etsoa ke ma-councilor li ‘ne li be molaong. Patala eohle e tla etsetsoa ma-councilor leha khoeli ena e fela ebe molaong. Ka hona Litho tse Khabane li tlameha ho bona hore ka tsela eohle Molao ona o fetisoa kapele e le hore litaba tseo li ‘ne li tsamae ka thello ho latela Molao. Ke ‘nete re tlanne re omangoe ka nepo mona le mane hore na re tsamaile joang. Leha hole joalo taba ea Molao e kholo haholo hore ts’ebetso eo ea litaba tsa mobu oa sechaba li be molaong. Ke eona taba eo ke emang ka eona mona, Mohlomphehi hore sello…


Rt. HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Hlotse.
HON. K. U. SELLO (Hlotse): Kea leboha, Madam Speaker. Ke botsa Letona le Khababe le ntseng le bua hantle hore na, Honourable Minister hana o na le ma-councilor eena? Haeba ho joalo, na o ne a le teng phuthehong eo, haeba o ne a le teng moo na o ne a na le kobo ea bohali?
HON. L. RAKUOANE: ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano ke lebohile. Ke le motho ha ke na ma-councilor. Kea utloa hore potso eona e re na lekhotla la haeso kapa mokha oa haeso o na le ma-councilor. A hlile a teng, ‘me ke batla ho etsa mohlala ebile ke rata ha potso e etsoa ho Kobo-Taata joale ke fane ka history mona.
Lebatooeng la Malibamats’o le bitsoang Matsoku…(Lerata). Mona joale ke tla shapa ke nts’e thupa ea history. LCD e ne e fumane ma-councilor a kabang eleven (11), PFD e na le four (4), Kobo-Taata e na le three (3), BNP ha ke sa tseba hore na e ne e na le bokae. Ha re kopana le batho ba ikemetseng ra beha Kobo-Taata. Ha ke re le ntse le tseka coalition ke balile lipampiri moo. Ke itse le thitsitse moo ho leng thata, ke hlile ke tla bua tse thata lea ntseba (Lerata) (Lets’eho). Le ntse le tima bahaeso bo-Prime Minister ka mona. Re ile ra beha Kobo-taata e na le three, Khoetsa ea Sechaba sa Basotho e na le four. Lebatooeng leno la Malibamats’o Molula-Setulo hoa etsoa oa Kobo-taata, Ha-Lejone mono. Joale ho botsoa ke Ma-Kobo ao ileng ea re ke a feta ka lipalo…(Liatla) (Lits’eho). Kannete ke ile ka ba ts’elisa molatsoana joaloka khekhethane ha e se e bolleloa lintho tse ngata ka Ntlong ka mona. Le se ke be la raha leri. Leri eo re hloang ka eona re se ke be ra e raha hobane re tla e hopola ka letsatsi le leng. Potso eno eo le lekang ho nts’eha leho mphoqa ka eona e ea tseba hore ke moholoane oa Kobo-Taata leha e na le batho ba bangata. Monga eona o ile a re e batlile e hola bo-potlo-potlo. Ke araba potso eno, kea liela, kea leboha (Lerata) (Lits’eho).

Rt. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Member for Butha-Buthe.
HON. M. MALIEHE (Butha-Buthe): Kea leboha, Madam Speaker. Potso eo ke e botsang, ha u nka the Bill itself, joale u bala ka tsela eo e neng e ngotsoe kateng, joale u nka Report, u bona ho se ho na marena a entsoeng nominate. Ebe taba ee e bolela hore ha ho thoe feela ma-councilor, marena ao a entsoeng nominate a included hobane ma-councilor ona a khethiloe na?

HON. L. RAKUOANE: Theoha, Setho se Khabane sa Butha-Buthe, lula fats’e. karabo ea ka mona e lintlha li peli, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Taba eno e tla buuoa ha ho fihloa Molaong ho bonoe hore na marena a khutla e le haeba ho ka belaeloa hore morena ha se mo-councilor. Ha Ntlo ena e ka khotsofala hore morena a entsoeng nominate ha se mo-councilor ke hona re tla mo kenya re ntse re re ke morena. Empa taba eo e tlare ha ho fihloa ho Molao e tla phahama e le taba hore na re boetse re khutlisa marena kapa re nka hore marena ao ke ma-councilor na. Ke karabo ea ka eno. Ka hona, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano, ke ne re ke Ntlo ebe pelo e mongobo ho amohela le eona metsoalle ea rona ka letsohong le lets’ehali la hau e na le ma-councilor ebile ho ntse ho ajoa mobu. Ke utloa ba ntse ba itukisetsa ho ba ‘Muso ke nahana hore ba ke ke ba rata ho ja lefa litaba tse ka thoko ho Molao. Ka hona ba tlameha ho tla re tlatsa hore taba ena e fete (Liatla). Ka mabaka ao, kea ts’ehetsa, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano.
Question put and agreed to
Resolved
That this Honourable House resolves to suspend Standing Order No.91(5) in respect of the Report of the portfolio Committee on the Prime Minister’s Ministries and Department Cluster on the Local Government (Amendment) Bill, 2016.

Rt. HON. MADAM SPEAKER: Next item, Madam Clerk.

MOTION

 1. Adoption of the Report of the Portfolio Committee
  HON. R. LITJOBO (PR): Madam Speaker, Kea leboha. I rise to request the Honourable House resolves to adopt the Report of the Portfolio Committee of the Prime Minister’s Ministry and Department Cluster on the Local Government (Amendment) Bill, 2016.
  ‘M’e Speaker, ke ts’oanetse ho qala ka ho leboha Lekala la Local Government le ileng la tlisa mosebetsi ona o bohlokoa kannete naheng ea Lesotho ho rona re le Komiti ea Prime Minister’s Ministries. Lekala le tlisitse mosebetsi ona, ‘me ke tla kena lintlheng tsa ona kapa mosebetsing ka bophara ba ona. Empa pele ho moo ke mpe ke tsoele pele ka ho leboha uena, ‘M’e Speaker, ka ho re fa monyetla ona hore re sebetse Report ena re e qete kajeno. Le lona Ntlo e Khabane ke le lebohe.
  Ke tsoele pele ka ha leboha hape Committee Clerk ea rona Ntate Melao ea ileng a sebetsa ka matla a maholo hore ebe re qeteletse re na le mosebetsi ona o teng ka matsohong a rona re le Ntlo kajeno.
  Ke tsoele pele hape ho leboha Komiti ea Prime Minister’s, eo ho eona ha e ne e kopane o neng o ke ke oa lumela hore ho na le mahlakore a mabeli a ka ‘Musong le a ka ho Opposition (Liatla). Re sebelitse ka kutloisisano e kholo tabeng ena. Re sebelitse re utloisisa hore ha re etse molemo ona ho rona re le Paramente empa ke molemo ho ma-councillor ao lekhotla le leng le le leng la lipolotiki le nang le ona tlaase mane sechabeng. Kutloisiso ea rona e kholo ke hore lekhotla le leng le le leng la lipolotiki le teng ka mona le na le ma-councillor. Ha re ke keng ra fetisa molao ona re tla utloeloa bohloko ke sechaba se sengata haholo. Re tla be re hatile ma-councillor a khethiloeng ke sechaba joalo ka rona ka mona ka Ntlong. Eleng hore ha re ka ra etsa joalo re tla iqabanya le sechaba se sengata haholo-holo ka mokhoa oo mahlo a rona a ke keng a bona le ho bona hore na ha re sheba na ebe ke batho ba bakae. Ka hona re ile ra lula ra sheba litaba ka tsela e latelang….
  RT.HON. MADAM SPEAKER: Hon. Chief-Whip.
  HON. N. NDLOMOSE: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke re ka uena, ‘M’e, ke botse Setho se Khabane hore na ke mo utloa hantle hore o re ba sebelitse ka thata hobane molemo o moholo o tla fumanoa ke ma-councillor ao molao ona o tla sebetsoa ho ona, empa molemo o moholo-holo….akere ke itse pele o itse molemo o moholo. Joale ke re na ke mo utloile hantle hore o re molemo o moholo-holo o il’o fumanoa ke sechaba sa Basotho se sebeletsoang ke ma-councillor aa ka molao na?
  HON. R. LITJOBO: Setho se Khabane se nepile hore molemo o moholo-holo ke o eang sechabeng sa Basotho se lulang se lebeletse ho fumana litŝebeletso hobane se ile sa khetha ka tŝepahalo, sa ntŝa ma-councillor ekaba a khekhathane, e ka ba ma-councillor a emeng ho li-ward, e ka ba ane a marena, kaofela ke ma-councillor. Re ne re re ehlile ke sona sechaba se unang molemo o moholo hobane ha se khethile se lebeletse litŝebeletso…
  RT.HON. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Butha-Buthe.
  HON. M. MALIEHE: Ka batla ke re “La chaba!” ‘M’e Motsamaisi, potso eo ke e botsang Setho se Khabane se ntseng se bua hantle, ke hore na molemo ona o moholo-holo oo le ‘na ke utloisisang hore sechaba se loketse ho o fumana ho ma-councillor, ebe se tla o fumana joang ha ma-councillor ao a se na chelete ea ho isa litŝebeletso tseo sechabeng na? [Liatla].
  HON. R. LITJOBO: Ma-councillor, Setho se Khabane, a ntse a sebetsa hona joale. Ba ntse ba sebetsa ba isa litŝebeletso sechabeng haeno mane Butha-Buthe. Moo ba nang le bothata ba chelete u teng ho ba thusa, Stho se Khabane sa Butha-Buthe. Ntle le haeba le uena u re ehlile ha u etse mosebetsi ua hau, Setho se Khabane [Liatla]. Ke ne ke re ha ho le joalo ke mpe ke fete. Ntlo ena e ile ea aba lichelete, ‘me rea tseba hore li-council tsa litereke li fumane chelete ea tsona. Haeba ho na le taba e ‘ngoe eo u e tsebang, ke lumela hore u atamele Letona le ikarabellang u le hlabe malotsana hore ehlile li sothile ka mane ka haeso ka Butha-Buthe. Empa hape-hape taba eno e se ke ea emisa hore joale re bue ka bohlokoa ba bona ma-councillor hobane le uena re tla bua ka bohlokoa ba hau ha nako e fihlile.
  Ke ne ke re ke mpe ke fete tabeng ena, ke fetele ho seo lekala ka bo-lona joale ba re….
  RT. MADAM SPEAKER: Potso ka Setho se Khabane sa Hlotse.
  HON. K. SELLO (Hlotse): Kea leboha, Madam Speaker, ka Setho se Khabane se ntseng se bua hantle. Potso ea ka ho Setho seno sa haeso ke hore na eseng ehlile ma-councillor u mpe u ‘a qhale hobane joale le literaka tsane tseo esale ba li lebella…ba ngola li-minute mane, joale li-minute tseno li ea bontŝa hore literaka li tla ba teng li sebeletse batho bano ba ba khethileng mono, joale hoa bona ke ho kokomala ka liofising ka mono, literaka tsane le mechini li le sieo. Joale ka ba ka hopola Hon. Minister mane ha a ntse a bala a re li se li tsamaea ka linomoro, ka bona a bala 11 le 12, a fihla a feta 13 a se a re 14. Joale ke re kea kholoa e ntse e le hantle, Setho se Khabane, u tle u hlalose hore na lipalo-palo tsa Local Government li tsamaea joang, na li ea tlola na? Na 12 e tlola 13 e be e fetele ho 14 na?
  HON. R. LITJOBO: Setho se Khabane, ke kopa hore re lumellaneng mona hore ma-counselor a khethiloe ke sechaba. Batho ba khethiloeng ke sechaba ba ea hlomphuoa. Tlhompho ha e ea lokela rona feela re le Maparamente. Eleng hore batho bohle ba filoeng boikarabello, bao sechaba se ba fileng boikarabello ba lokeloa ke tlhompho le bona. U ke keng ua re feela u’a ba qhala hobane u bona ekare ha ba etse mosebetsi. Ke hore na ho na le motho ea ka reng u’a u qhala hobane u ee u ngale ka Paramenteng ka mona na? [Liatla]. Eleng hore ke lumela hore tlhompho ke ntho e kholo haholo eo re tŝoanelang hore kamehla ha rea re
  lebane le batho ba filoeng tlhompho ke sechaba re lule kamehla re ba abela eona tlhompho eno.
  Ke ne ke re ka Setŝoantŝo sena sa Molao, lekala le re bolella hore se koala sekheo. Li-lawyer li bua ka ntho e bitsoang lacuna in the law. Ehlile ke sona sekheo se bakiloeng ke molao oo re ileng ra o fetisa kahare ho Ntlo ena. Re ile ra fetisa molao o neng o fa Ntate Tona-Kholo ea Lesotho matla a hore a bitse likhetho ka bo-eena. Le eona taba eno e ne e ntse e na le ntho e bitsoang “lacuna” hobane ho ne ho ntse ho sa tsebahale hore na ho etsahala joang ka taba eno ea molao ea hore na ke mang ea bitsang likhetho tsa Local Government. Ka hona ke kopa hore ka mor’a hore ebe Ntlo ena e ile ea fetisa molao ono o fang Ntate Tona-Kholo matla a ho bitsa likhetho, le hore a ka li bitsa ka nako e ekelitsoeng empa e sa feteng kapa e seng ka holimo ho likhoeli tse 12, taba ena e re ho rona…
  RT. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Member for Kolonyama.
  HON. H.J. SETŜABI (Kolonyama): Ke ne ke mpa ke ema hle, ‘M’e, ke re Setho sena sa haeso se Khabane se ntseng se bua hantle ke utloa a emella ho bua ka likhetho, likhetho. U bua ka tsa mokha, tsa naha, tsa eng. U k’u hle u hlakise, Ntate, hore na ha u re likhetho u bua ka likhetho lifeng…[Lerata].
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Order! Setho se Khabane! Order! U itse u ema ka ntlha ea tsamaiso empa joale u se a etsa potso. Tsoelapele ka litaba tsa hau, Mohlomphehi Molula-Setulo.
  HON. T. LITJOBO: Joale re lokisitse molao oo oa hore na likhetho tsa puso ea Libaka li bitsoe ke mang, ka nako efeng. Empa ma-councillor ho tloha ka 1 October, 2016 nako ea bona e ne e le ha e fela, Litho tse Khabane, e leng ea bona ea ho ba ka ofising. Re tŝoanela hore re fe motho e mong kahare ho ‘Muso matla a hore a be le matla a hore a hore a tle a eketse ka tsela e tŝoanang le ha Ntate Tona-Kholo a na le matla a ka bitsa likhetho ka nako e ekelitsoeng fela e sa feteng likhoeli tse 12. Ka tsela e tŝoanang ho fuoe motho e mong, ‘me lekhetlong lena motho eo it happens to be the Minister of Local Government hore re mo fe matla a molao hore joale a ekeletse ma-councillor nako. Feela le eona nako eo e se ke be ea feta likhoeli tse 12….
  ke eona ntho e boleloang ke molao ona. Ke sona se hlokoang ke molao ona hore joale Makhanselara taba eno ea hore e be ba ntse ba le ka hare ho ofisi ho fihlela February, kapa ho fihlela nako e tlang ho boleloa, kapa e seng e boletsoe. Joale e be ba ka ofising ka molao. HON. L. LITŠOANE (Bela-Bela): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Setho se Khabane ebile e le Molula-Setulo oa Komiti ena a ntse a bua hantle kanete, e leng hore Mohlomphehi, na o bolela hore haeba Bakhethoa bana ba Puso ea Libaka ba feletsoe ke nako ka la 1st October, kajeno lena re ho la 13 October. E leng hore ba ntse ba sebetsa ka thoko ho molao na?
  HON. R. LITJOBO (PR): Ke eona ntho eo re e lokisang mona Setho se Khabane hobane re sa tsoa bula Paramente ka la 7th October, 2016. E leng hore pele ho la 7, ho se ho sena moo molao ona o neng o ka tekoa teng me oa amoheloa e le Setšoantšo sa Molao kapa oa amoheloa e le Molao. Sehlomathiso sena seo re se etsang re se etsa ho lokisa taba eona eno. Ke ne ke kopa hore ke mpe ke tsoele-pele kapelenyana feela hobane hantle-ntle sehlomathiso sena se senyenyane haholo Litho tse Khabane. Ke tšoanetse hore ke qete ke le bolokele nako. Ha Setšoantšo sa Molao se se se le kapele ho Komiti, Komiti e ile ea ithuta hape hore ho tšoaneloa hore ho etsoe litukiso molaong ono. Re ile ra fela ra lokisa hore sehlooho se balehe ka tsela e latelang; “An Act to extend the term of office of the councilors by a period not exciding 12 months” Eaba e ema hona mono. Haeba le ile la bona Setšoantšo nakong eo se neng se kena se ne se sa balehe joalo. empa re se lokisitse hore se be sekhutšoanyane se felle mona, feela moelelo ona o sa fetoha. Ha re feta, ntlha ea bobeli eo re sebetsaneng le eona ke hore, e be re ile ra lokisa taba ea nako hore na nako molao ha o se o kena tšebetsong o kena neng na. Hobane lea tseba Litho tse Khabane hore gazette ha etsoa e tla be e re “it will be effective on the date of the publication of the gazette”. Empa mona re lokisa hore e be effective from the 1st of October, 2016 e le ho lokisa hore ebe litaba tsa ho tloha li-1 ho fihlela li entsoe ka molao. Re sireletsa ona Makhanselara ao a rona le Sechaba sa rona sa Basotho ka kakaretso.
  Ntlha ea boraro eo re sebetsaneng le eona Setšoantšong sena sa Molao ke hore e be re tlositse mantsoe a mangata a neng a batla ho beha Makhanselara ka mekhahlelo ea hore enoa ke Morena ea entsoeng nominate, enoa ke Mokhanselara ea khethiloeng. lea utloa Bahlomphehi hore re ne re ka na ra qetella re e sarolla haholo hore enoa ke Mokhekhethane. Empa ha ho itsoe feela “The Councilors” lentsoe leno lea ba akaretsa kaofela. Ke ka moo Komiti e ileng ea eletsa lekalame ea lokisa Setšoantšo sena sa molao ntlheng eno ka tsela eo. Re lokisitse ka tsela ena eo joale le bonang Bill e se e baleha ka tsela eo re e bonang annex1 moo. Madam Speaker ka ho rialo.
  I so move that This Honourable House resolve to adopt the Report of the Portfolio Committee on the Prime Ministers Ministries and Department Cluster on the Local Government amendment Bill, 2016. Kea leboha. RT. HON. MADAM SPEAKER: May I have a Seconder please. HON. T. LEHLOENYA (Kolo): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lena ke ema mona ke tlatsa Molula-Setulo oa Komiti ena hore, Ntlo ena e Khabane e amohele Tlaleho ea Komiti ena eo a e etelletseng pele. Mohlomphehi, litaba li se li buuoe. Ho ipheta e tlaba ho li ntša mali, safe to say, ehlile Setšoantšo sena sa Molao se lokisetse hore litaba tsohle tse etsoang boemong ba council, Lesotho ka bophara li be molaong. Molao ono o kheme moho le lithahasello le litakatso tsa Basotho. Ka lona lebaka leno ke hlile ke leboha ka kotloloho Lekala le Komiti ho sebetsa litaba tsena ka bokheleke, boqhetseke le nako ena eo li e sebelitseng ka eona. Ke boetse ke lebohaMuso oa Lesotho o ileng oa re kopa me le li-party tsa lumellaneng le IEC hore nako ena ea khoeli ea Boipuso ho ke ho behelloe litaba tse ling tsa sechaba ka thoko ho shebanoe le mokete oo oa Boipuso. Makhanselara ka ho otloloha ba ile ba ameha ka lona lebaka lena ka sebopeho sena seo molao ona o lekang hore o se phekole. Ka lona lebaka leno ke boetse ke leboha hape Ntlo hore e bone bohlokoa ba ho boela bo potlakela taba ena ka hore e se ke ea lieha re e kopele me ba amohetse hore e sebetsoe kajeno, e be e fele. Ke tla lakatsa hore le ha re se re fihla pejana re tle re otla-otleng kapelenyana taba ena e fete hobane ha se taba e kholo, ke nako feela e kholo haholo ka lebaka la bohlokoa ba eona. Ha ke se ke buile joalo, Mohlomphehi, ke hlile ke ema ho tlatsa hore this Honourable House resolve to adopt the Report of Port- folio Committee on on the Prime Ministers Ministries and Department Cluster on the Local Government amendment Bill, 2016. Kea tlatsa Mohlomphehi.
  Question Proposed
  HON. T. S. RAPAPA (Mosalemane): Kea leboha mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Taba eo ke emang ka eona ke hore sheba taba ena haholo mane moo ke bonang Tlaleho ena e bontša Litho tsa Komiti ena tse bileng teng. Kea kholoa ke makhetlo ba bang ba rona re re na ho ke se be molemo hore ho bontšoe batho ba tlileng phuthehong hona le ha ho nkoa lenane la batho bohle bao e leng Litho. Ho ke tsebang hantle hore ba bararo ba bona ba hlahang number 20, 21, 23, ke na le bonnete ba hore ha e ea ka ea eba karolo ea lipuisano tsa Molao ona. Na ho ke se be molemo hore ka nete kamoso re bontše batho ba bileng teng phuthehong eo hobane joale ho na le bothata boo ke bo bonang ha re se ntse re ea pele. Na ho ka se be molemo hore taba eo re e lokise re le Ntlo ho latela likomiti ka litlaleho tsa tsona ka ho fapana? Kea leboha Mohlomphehi. RT. HON. MADAM SPEAKER: Kea kholoa ke hore le e shebisane komiting Setho se Khabane. Question put and agreed to Resolved That this Honourable House resolves to adopt the Report of the Portfolio Committee on the Prime Ministers and Department Cluster on the Local Government amendment Bill, 2016”
  Next item Madam Clerk.
  LOCAL GOVERNMENT (AMENDMENT) BILL, 2016
  Local Government (Amendment) Bill, 2016
  (Second Reading)
  HON. DR. M.P. SEKATLE (Local Governmnt and Chieftainship Affairs): Madam Speaker, I rise to move that Local Government (Amendment) Bill 2016 with proposed amendments be now read the Second Time.
  Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke lokela ho qala ka ho leboha ka tsela e khethehileng Litho tsa Komiti ea Prime Minister’s Ministries and Departments Cluster e sebelitseng Sehlomathiso sena sa bohlokoa feela se sekhuts’oanyane. Komiti eno e sebelitse ka matla haholo, ka moea o motle le ka kopano. Kea ba leboha ruri.
  Ke supe hore Sehlomathiso sena ke sa bohlokoa haholo hobane se lokela ho ba teng. Joalokaha ho se ho supiloe, ho ile ha hlomathisoa Molao oa Likhetho tsa Puso ea Libaka oa 1998 ka la 14/06/2016 ka hore o supe ka tsela e sa thekeseleng ka hore na ke mang ea bitsang likhetho tsa puso ea libaka. Re hopotse Ntlo ena e Khabane hape hore ho latela mosebetsi oa selemo sena oa ho ketekela lilemo tse 50 Lesotho le ipusa, baetapele ba makhotla a lipolotiki le li-party ba ile ba lumellana hore likhetho tsa puso ea libaka li chechisetsoe morao li se ke tsa ts’oaroa khoeling e fetileng kapa khoeling ena. Rea ba leboha ka ho etsa joalo.
  Ha ho se ho lumellanoe joalo, re ile ra hlokomela mane Lekaleng la Puso ea Libaka le Borena hore taba ena e ea amana, ha ho hlomathisoa Molao oa Likhetho tsa Puso ea Libaka ho lokela hore ho hlomathisoe le Molao oa Puso ea Libaka hobane bophelo ba ma-councillor e leng nako ea bona ea ho ba teng ka hare ho liofisi ba khethiloe ke sechaba ke nako e sa feteng lilemo tse 5 ho tloha mohla letsatsi la likhetho. Ka lebaka leo hore ho se ke ha ba le khoao, ho ne ho lokela hore ha e le mona ho se ho chechisitsoe likhetho tsa puso ea libaka ke hore le nako ea ma-counsellor ea ho ba teng ka hare ho liofisi e eketsoe.
  HON. K.U. SELLO (Hlotse): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke mpa ke botsa Letona le Khabane le ntseng le bua hantle hore kannete ke thabetse taba eno ea hore ebe baetapele ba ile ba lumellana le Independent Electoral Commission (IEC), ebe ka March 2017 eo e Letona le Khabane le buang ka eona ha re tl’o tla qakana hape ka Paramenteng ka moo joale le ntse le supa koa le koa hape? E se ke ea tloha eaba re palame pere joale eaba e ea ho sele na?
  HON. DR. M.P. SEKATLE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane se botsa litaba tse ka pelong ea sona e se litaba tse beiloeng ka mona ka Ntlong ena ke Molula Setulo oa Komiti ekasitana le ke Lekala la heso.
  Ke supe hore Sets’oants’o sena sa Molao oa Puso ea Libaka se batla se fapana le Constitution moo e khethang Litho tse Khabane tsa Ntlo ena hobane bophelo ba Litho tse Khabane tsa Ntlo ena ho thoe ha bo fete lilemo tse hlano. Joale empa nako ea Paramente e baloa ho tloha mohla letsatsi la pele la tulo ea bona. Joale Molao ona oa Puso ea Libaka oa 1997 ona o re nako ea bophelo ba ma-councillor ke lilemo tse 5 ho tloha mohla letsatsi la likhetho. Ka lebaka lena ho ne ho lokela hore ebe likhetho li ts’oeroe pele ho la 1 Mphalane, 2016.
  Ka lebaka lena kea leboha. Ha e le mona Sets’oants’o sena sa Molao se kene ka Ntlong ena e Khabane, kea ts’epa hore o tla fela o kene ts’ebetsong e le hore litho tsena tsa Makhotla a puso ea libaka e leng ma-councillor a habo rona eo e mong le e mong ka mona ka Ntlong ena e Khabane ho na le ma-councillor a party ea habo mane makhotleng a mathomo le a litereke le a literopo a leng teng, ba tle ba tsebe ho sebetsa ba sirelelitsoe ke molao. Ha Setsóantsó sena sa Molao se kekeng sa feta ka hará Ntlo ena e tla be e le ho bolela hore ehlile makhotla a puso ea libaka ha eo ka molao. Ha ke buile hakana ke re kea sisinya.
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: May I have a seconder please.
  HON. J. MOLAPO (PR) Point of order, Madam Speaker.
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Letona le Khabane le se le qetile ho bua, Setho se Khabane.
  HON. J. MOLAPO: Ke kopa tlhakisetso, Mohlomphehi. May I continue?
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ke u file sebaka, Setho se Khabane.
  HON. J. MOLAPO: Kea leboha, Mohlomphehi. Mohlomong ke entse phoso but I was hoping that the Honourable Minister u tla kena ka botebo hanyane feela into the intention of the law. Ha ke bala litaba tsena tse ngotsoeng mona ho Sets’oantsó sena sa Molao in terms of the specifics of proposed amendment, ke kopa ho bolela hore puo ena ea Mofumahali (English) e thata. It is important hore re e nepe ha re e sebelisa hobane e ka ‘na ea re fa bothata when going forward.
  Ke hlokomela hore ho Clause 2(3) in line 2,
  ….notice published in the Gazette, extend, for the period not exceeding twelve (12) months…..
  Mohlomphehi kannete it is grammatically incorrect ho cho joalo. It cannot be for the period. Madam Speaker, to go to the intention of the Minister, what exactly is the business before this House? Letona le batla mandate oa hore a be le flexibility kapa le batla hore le faseletsoe to a specific time?
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ua bona joale le uena, Setho se Khabane, ha u ema u itse ntlha ea tsamaiso, joale qetellong u se u re u botsa potso. Le ha ho le joalo, ke kopa Letona le Khabane le ke le u hlalosetse taba eo u kopang tlhaloso holim’a eona.
  HON. DR. M.P. SEKATLE: Madam Speaker, ke ne ke re ekaba hothoe ke arabe litaba tsane tseo ke neng ke se ke qetile ho li bua, ke kopa ts’oarelo. I rise to move…
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ae, ho na le ntlha e beiloeng ke Setho se Khabane Ntate Joang. Ak’u e phethe hape, Setho se Khabane.
  HON. J. MOLAPO: Kea leboha, Mohlomphehi. Ntlha eo ke e etsang ke hore the Honourable Minister ka Sehlomathiso sena u kopa hore a fuoe discretion ea hore a tle a bolele hore na li-term tsa ofisi ea Litho tsa Puso ea Libaka e tla eketsoa ka bokae. Therefore it should read; [to extend for eight months (8) period] e le hore Letona le tle le tsebe ho khetha eight months period ka har’a li period tse ngata. E se that period, the period e bolela a specific amount of time Madam Speaker, e tle e re; not exceeding twelve (12) months period hobane term ea bona e ‘ngoe ha li ngata. Ke eona ntlha eo ke neng ke e fetisa. Ka tsela eo e ngotsoeng kateng it does not convey the intention eo Mohlomphehi Letona a re hlaloselitseng eona hore it is the intention of the amendment.
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Taba ena e hlalositsoe, Setho se Khabane, ha re qala mosebetsi holim’a Sets’oants’o sena sa Molao. Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Kolo.
  HON. T.P. LEHLOENYA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore Setho se Khabane Ntate Joang Molapo se re Komiti ea Makhotla a Puso ea Libaka, athe mona ha re bue ka Komiti re bua ka Lekhotla la Puso ea Libaka eane ea National Party koana qalong, ena ke makhotla.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Order! May I have a seconder!
  HON. N. NDLOMOSE (Tele) ’M’e Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ke ema ho tlatsa hore ka tsela eo Letona le Khabane le hlalositseng ka eona, kea tlatsa hore litaba tseno ke tsa bohlokoa, ke tsa Ntlo ena, kea leboha.
  Question put and agreed to
  Bill read the Second Time
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Minister of Local Government, the next motion please.
  HON. DR. P.M. SEKATLE: Madam Speaker, I rise to move that the House resolve itself into Committee on the Bill Forthwith.
  Question put and agreed to
  (House resolved itself into Committee)
  LOCAL GOVERNMENT (AMENDMENT) BILL, 2016
  (Considered in Committee)
  (In the Committee)
  HON. CHAIRPERSON: Honourable Members, we are now in Committee.
  Clause 1
  HON. DR. P.M. SEKATLE: Mohlomphehi Molula Setulo oa Komiti, kea leboha. Ke ema mona ho sisinya hore temana ea pele e eme e le karolo ea Setšoantšo sena sa Molao. Eona sehlooho sa teng Short title and commencement eleng hore ke sehlooho sa sehlomathiso sena le hore na se tla kena tšebetsong neng. Eona e baleha ka tsela ena ea hore “The Act may be cited as the Local Government (Amendment) Act, 2016 and shall come into operation on the 1st October 2016.
  Ke rata ho leboha Komiti ka hore e leboha kateng ke hobane e bile seli hore taba ena ea hore na molao ona o kena tšebetsong neng, e hle e be teng ka molaong ka mona, e fetisoe ke Ntlo ena hobane ehlile sehlomathiso sena se lokela ho kena tšebetsong ka la 1 khoeling ena ea Mphalane, 2016 ka mabaka ao a seng a hlalositsoe ke Litho tsa Ntlo ena e Khabane tse ileng tsa bua pele ho ’na. Ha ke buile hakaalo, kea sisinya.
  Question proposed
  HON. M.P. MALIEHE (Teyateyaneng): Kea leboha, Mohlomphehi Molula Setulo. Taba ea ka ke hore ke tle mpe ke bee litaba tsa ka ka hore ehlile bothata ba ho busetsoa morao hoa likhetho tsena tsa Puso ea Libaka ha se bothata bo boholo. Taba e re tšoenyang re le lehlakore le ka ho opposition ke ea hore joale matla a se a fuoe Mohlomphehi Tona Kholo a ho bitsoa ha likhetho. Re ne re re mong’a khomo a tle a se ke a tloha a re koenehetsa.
  Mohlomphehi Motsamaisi oa Ntlo ka ’nete o se a tšepisitse hore a period of 12 months e etsetsoa feela hore ebe nako e lipakeng. Haeba Mohlomphehi Motsamaisi oa Ntlo o bua taba eo, ke se ke bile ke ntse ke mo tlama hore ke eena custodian ea tumellano eo ea Baetapele ba Lipolotiki. Ha ke mo etsa custodian…
  HON. CHAIRPERSON: Point of order, Honourable Minister of Law and Constitutional Affairs.
  HON. M. LETSOSA (Minister of Law and Constitutional Affairs and Human Rights): Kea leboha, ’M’e Mohlomphehi Molula Setulo. Ruri re ntse re loketse hore re hopotsane, e ka ’na eaba kamor’a phomolo ena ea mariha re khutla re se re lebetse le tsamaiso feela. Ha re se re le ka Komiting, joale Letona le Khabane le beile temana eo ho itsoeng re bue ka eona, re se re lula mono feela. Mona ha se mane moo re thalang. Joale Setho se Khabane se khutlele taolong se bue ka temana ea pele e tekiloeng ka koano.
  HON. M.P. MALIEHE: Kea leboha, ’M’e Molula Setulo. Ke sa re Paramenteng mona ke term ea ka ea boraro. Ha ke tsebe ba bang hore na term ke ea bo kae, ’me ho term ea ka ea boraro ke batla ke na le tsebo e pharaletseng ea tsamaiso ea Paramente. Ke ne ke mpa feela hona mono ke rata ho supa. Ke se ke fane ka maikutlo ao ke faneng ka oona. Kea leboha.
  HON. T.S. RAPAPA (Mosalemane): Kea leboha, Mohlomphehi Molula Setulo. Ke ne ke mpa ke re feela na ebe title ena na ha e na re ferekanya le eane e sa tsoa etsoa e fang Mohlomphehi Tona Kholo matla a hore a ka eketsa ka selemo? Na ebe ha li tšoane mona moo ho thoeng Local Government (Amendment) Act na?
  HON. L. RAKUOANE (Minister of Home Affairs): Ke lebohile, ’M’e Molula Setulo. Ka ’nete ke se ke re ke phake, ke phakele mona moo Setho se Khabane sa Mosalemane se leng hona teng. Ehlile re na le melao e ’meli e amanang. Ho na le molao oa Local Government Elections. Eleng hore mane moo ho neng ho thoe Letona le Khabane le eletse Mohlomphehi Tona Kholo ka letsatsi la likhetho-pheto feela, taba ena ke ntse ke re re ’ne re hopotsane hore it is much broader. O eletsa le ka letsatsi la likhetho pheto feela le tsa ’Mak’hanselara. Ka mantsoe a mang ke molao oa likhetho. Mona ho etsoa hore melao eno e nyalane joale hore molao oane ha ho se ho etsahetse hore ho etsoe extend period leha mona re e entse pele e le rona ka tumellano le IEC, joale e tla fumana setempe sena se Gazette, joale ebe ntho eo ho thoeng ke term, eleng nako ea bona hobane joale term e le nako, e hlalosoang molaong oa Local Government o ikemetseng o bitsoang Local Government Law eleng hona hoo re ho hlomathisang mona hona joale.
  Eleng hore properly speaking and for elegance, ntho eo ho thoeng ke term e hlaha molaong oa Local Government. Ha mane ho buua ka ho ea likhethong tse ka eketsoang, ho etsa hore lintho tseno tse peli li tsebe ho nyallana. Ka lehlohonolo ebile Mohlomphehi Letona le tla be le eletsa Tona Kholo. Eleng hore ho na le ofisi eo ehlileng e leng tšiea eo e leng center ea litaba tsena. Seo a tla se etsa ha a etsa extend term, hoa utloahala o tla be a se a bile a entse bona boeletsi bona bane, ’me a ke be a etsa lintho tse loantšanang. Ke ka hona u ka bonang hore center of control e ofising ea Letona la Puso ea Libaka le Borena moo a beang litaba hore a eletse Mohlomphehi Tona Kholo, moo a tla bea ho sarolla nako ea ’Mak’hanselara. Ha ho na moo li loantšanang ka taba eno.
  Litaba tsa Setho se Khabane sa Teyateyaneng se bolela hore taba eno ha u ntse u e utloa u ’ne u itsoelle pele empa molao e ntse e le molao le oona. Eleng hore ha ho na le khang hore mono moo supiloeng…hobane e ntse e le nakong eona eane. Mona moo re lumellaneng le IEC re le bo-Ralipolotiki, Tona Kholo a ka ’na a ea hona mono ha a eletsoa ke Letona. Litaba tsena ha ho na moo li loantšanang, ha re e-so fihle ho tsona. Ha ho na ea tla hlapanyetsa hoba molao ke molao feela re bule ka nako e tšoanang.
  HON. M.P. MALIEHE: Ke ne ke botsa, Mohlomphehi Letona le Khabane hore na Paramenteng ea Bosupa ’na le eena re ne re le hona teng, Likhetho tsa Puso ea Libaka li ile tsa busetsoa morao, na Mohlomphehi re re ke precedency e nepahetseng ea hore mehla ena ha likhetho tsa Puso ea Libaka li tlameha ho tšoaroa li ’ne li busetsoe morao na?
  HON. L. RAKUOANE: ‘M’e Molula-Setulo, hase ntho e ntle haholo, feela ho ea be ho ena le mabaka. Ntho eo e leng tloaelo, eo re ka e loants’ang rona le eena, hoja kamora likhetho tse ling le tse ling ho ke ho etsoe tlaleho ho buue ka litaba tseo, u ne u tla fumana litaba tse ngata tse belaetsang hore ebe, li tla etsoa ka nako. Re bile le likhetho tsa selemo sa 2012, u tla fumana hore litlaleho tsa teng ha re e-so li qoqe le ho li qoqa. Ntho eo ke nahanang hore re tla lemalla ho oona, ke hore ha ho qeta ho etsoa mosebetsi, le tsona li IEC nakong e fetileng, li ne li ntse li batla li lieha, kapa li be li otloe ke nako ea ho tlisa litlaleho tseno. Eleng hore lintho tse sisintsoeng, kapa lintlafatso tse tlamehang ho tsoa likhethong li buue ka nako kamora likhetho. U tla fumana lintho tse ngata re li bona ha re se re ea hape likhethong hore taba ke ena le ena. Selemong sena ho ea utloahala hore li ile tsa thulana le taba ea 50 years jubilee ea boipuso. Le ha e ile ea oeloa ke kilibitla ea taba, ‘me ke re re amoheleng.
  Taba ea Local Government haeba ho lumellanoa hore li ‘ne li cheche, ha feela molao o se o le teng ha se le phoso. Tsa Local Government na li bitsoa pele mehlaena. Ha ke lielle hore ma-councillor rea ba ekelletsa ka mona empa ka mona ka likhethong tse akaretsang teng ho fokotsoa nako ea ho ea likhethong. Litaba tsa Lesotho e ka re ke lilotho, hona le ba ekeletsoang ka mona, ho na le ba khaoleloang nako ka mona ba be ba bake lits’enyehelo.
  Clause 1 put and agreed to and ordered to stand part of the Bill.
  Clause 2
  HON. DR. P. M. SEKATLE: Kea leboha, ‘M’e Molula-Setulo. Ke ema mona ke sisinya hore Clause 2 e eme e le karolo ea Sets’oants’o sena sa Molao. Clause 2 e hlomathisa section 10 ea Local Government Act of 1997 e seng e ile ea hlomathisoa hangata. Section 10 e hlomathisoa ka hore ho hlakoloe sub-section (3) ebe ho ba le sub-section (3) e ncha e reng:
  “Notwithstanding the section, the Minister may, by notice
  published in the Gazette, extend, for a period not exceeding twelve
  (12) months, a term of office of a Councillor…”
  Ke be se bile ke nka monyetla… oh! Ha a eo motho eo ke neng ke batla ho mo arabela, ha ke sa tla moaraba, ea neng a bua ka sekhooa. Re bolelletsoe hore drafting ha se Sekhooa (Hon. J. Molapo). Taba ena ke hopola Letona le Khabane la mehleng, ‘M’e Mpeo Mahase o ne a hlola a re thiba Cabinet ha ho etsoa molao re ikeme re re re lokisa mona le mane, a re drafting ha se senyesemane, ha se English Language ha se grammar e na le molao oa oona. Ke se ke arabetse Setho se Khabane Ntate Joang ea ileng a mpotsa potso ke se bile ke lutse fats’e hore ehlile rona ka bo rona re ‘nile ra leka ho e lokisa empa batho ba etsang molao ba itse re thole, re ba tlohelle, ke drafting, ke sekhooa sa drafting sena. Kea sisinya kea leboha.
  Clause 2 put and agreed and ordered to stand part of the Bill.
  (House Resumed)
  BILL REPORTED FROM THE COMMITTEE WITHOUT AMENDMENTS
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Next Motion, Honourable Minister.
  HON. DR. P. M. SEKATLE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, I rise to move that the House proceeds to the Third Reading forthwith.
  Question put and agreed to
  LOCAL GOVERNMENT (AMENDMENT) BILL, 2016
  (Third Reading)
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Next Motion, Honourable Minister
  HON. DR. P. M. SEKATLE: Madam Speaker, I rise move that this Bill be read the Third Time and do pass. Ha kena mantsoe a mangata ha e se teboho ea hore Sehlomathiso sena sa bohlokoa, haholo hobane se ama batho ba bangata haholo, ebe Ntlo ena e Khabane e bile mohau le pelo e nang le kutloelo bohloko hore re se fetise e ele hore ma-Coucillor a tsebe ho sebetsa ka tlasa molao.
  Kea u leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke leboha Business Committee le Komiti ea haeso ena eo re ikarabellang ho eona ea Prime Minister’s Ministries and Departments Cluster. ke leboha le Litho tse Khabane tsa Ntlo ena le li-Committee Clerk tse ileng tsa etsa mosebetsi, le bahlanka ba haeso lekaleng ekasitana le ba Attorney General. Ke bona e le mosebetsi o sebelitsoeng ka makhethe empa ka kutloisiso ea hore ruri ke mosebetsi o potlakileng haholo o lokelang hore o fete o tsebe hore bohle ba khethiloeng ke sechaba eleng ma-Councillor ba tsebe hore ba lule ba sebetsa, ba tseba hore ba khurumelitsoe ke molao ka Sehlomathiso sena. Ha ke buile hakaalo, kea sisinya.
  HON. M. LETS’OSA (Minister of Law and Constitutional Affairs): Kea leboha, ‘Me’ Motsamaisi oa Lipuisano. Ke tlatsa hore Sets’oants’o sena sa Molao se baloe Lekhetlo la Boraro ‘m’e se fete.
  Bohlokoa ba sona ke ba hore Litho tsa Makhotla a Puso ea Libaka li ngata haholo feela metseng mane, ‘me ke bona ba phelang kahare-hare ho metse eane eo re tlohang ho eona. Ba lutse mono ba bona mathata a etsahalang letsatsi le letsatsi, ba etsa mosebetsi oa bona le sechaba ka kotloloho. Ho etsa tjena ke hore re sireletse mosebetsi ono oo ba il’o o etsa mono e se ke e aka o entsoe mahala, o entsoe motho ea neng a sena matla kapa ea iphileng matla. Ha re etsa tjena re fela re ba fa matla a hore ba etse mosebetsi oa bona ba sa ts’ohe bobe le ha bo le bong e le hobane molao ona o hlile o ba sirelelitse hantle haholo.
  Taba tse ling li ama lichelete, khoeli ena ea fela hona joale, ba se ntse ba tlil’o fumana chelete ea khoeli. eleng hore ha eba re ke ke ra etsa mosebetsi on aka boitelo bohle, litaba tsa hore batlo fumana chelete, kapa ba ka qetella ba sa e fumane, le teng e ntse e le molato hore ha ba e fumane ha e molaong, ha bas a e fumane taba eno ha ea hlophelo ahantle ka molao. Ha re etsa tjena re tsoela sechaba se sengata haholo molemo, sona sena se sebeletsoang le oona ma-councillor ka bo ona.
  Kea lemoha hore Ntlo ena e Khabane e lemohile taba ena hore ho bohlokoa hore re lokisetse ma-councillor a sebetse ka matsoalo a khutsitseng. Ha ke rialo, kea sisinya, kea tlatsa hore Sets’oants’o sena sa Molao se baloe Lekhetlo la Boraro ‘me fete.
  Question proposed
  HON. M. P. MALIEHE (Teyateyaneng): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi. ke ne ke re ke lahlele molangoana oa ka ke bokhut’soanyane, Mohlomphehi Letona la Puso ea Libaka ka ho fetisa molao ona, bonnete ke hore lichelete tsa sechaba li tlameha li ts’ireletsoe, li sebetsoe ka molao. Ke ne ke rata hore molaong oa Puso ea Libaka likhaello li ngata haholo hobane kahare li-urban council molao ono oa tsamaiso o sa ba feng matla ha lichelete moo lichelete li fihlelang ka hare ho district council. Kahar’a litoropo mono re lieha ho bona ts’ebelletso kapa re lieha ho bona ts’ebetso ea mak’hanselara. Joale chelete ena e laoloa boemong ba setereke ’me seterekeng mono ho na le …
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso ka Hon. K. Letsatsi Letona le Khabane la Likhoele.
  HON. K. LETSATSI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke ea hore Setho se Khabane se ke se re bonts’e monna oa habo eo se buang ka eena kapa se hule mantsoe ano ka mona. [Lits’eho]
  HON. M. P. MALIEHE: Ke hula mantsoe Mohlomphehi. Ke ne ke rata hore re ke re re ho Mohlomphehi Letona le Khabane kannete ho sebetsoe ka matla a maholo hore likhaello tsohle tse teng kahar’a Bakhethoa bao ba Puso ea Libaka le council tseo tsa litoropo ba tle ba tsebe ho fuoa matla a mosebetsi oa bona hobane mosebetsing oa bona mono re se re tseka lifato-fato le bona. Eleng hore na mosebetsi ono e se e le oa Letona Ntate Mafura re o tseka le mak’hanselara ’me ho tlameha hore ho hlake hore na ba sebetsa ts’ebetso efeng e se ke eaka ts’ebetso feela ke ea ho hira batho ba tla lipampiri seterateng hobane le taba ena ea kabo le kamoho ea mobu ha o fihla mono ba tla o joetsa hore ha ba eso ho fuoe matla a ho aba mobu.
  Ke ne ke mpa ke ipiletsa ho Mohlomphehi Letona le Khabane la Puso ea Libaka hore melao eno e tle e fihle ele hore makhotla a literopo hobane joale ’na ke bua ka makhotla a literopo hobane lebatooa laka le kahara’ teropo e le hore batle ba tsebe ho etsa mosebetsi, kea leboha.
  HON. L. RAKUOANE (Minister of Home Affairs): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke kopa ho botsa Setho se Khabane sa Teyateyaneng se buang hantle hore na taba ena ea tsekisano ea matla na Setho se Khabane se kile sa etsa potso ho Letona le Khabane hore le chorise taba ee kapa taba ena na Setho se kile sa e isa komiting eaba komiti e ikarabellang e ea tsoa e il’o etsa liphuphutso tsona tsa litaba tsena tsa litsekisano tsa matla na.
  HON. M. P. MALIEHE: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke mpa feela ke rata hore ke tle ke behe litaba tsena hobane letsatsing lena ho buoa ka Sehlomathiso sa Molao oa Puso ea Libaka ’me Letona le tle le be le tokelo ea ho tseba hore na liqholotso ke tsa mofuta ofeng moo re phelang hona teng. Ka lehlohonolo Letona Ntate Rakuoane, Mohlomphehi Letona le Khabane la Puso ea Libaka le se le tsebile qholotso ea rona ’me le tla phethahatsa, kea leboha.
  HON. L. RAKUOANE: Point of Order, Setho se Khabane ha se bue taba ena ea Letona Rakuoane, he is out of order. Ke se ke hutse mantsoe.
  Question put and agreed to
  Bill read the Third Time and Passed
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Next item, Madam Clerk. Motion No. 88. Pele u tsoelapele Hon. Leader of the House I have to put this to the House. Is it the wish of the House that the motion be moved without notice under Standing Order No. 32 (3)?
  MOTION
 2. Short Adjournment: (Break to afford Portfolio Committees Time to undertake oversight work and consider Bills and Subordinate Laws)
  HON. M. METSING (Deputy Prime Minister and the Leader of the House): Mohlomphehi Motlatsi oa Motsamaisi oa Lipuisano. Ha ke lebohe monyetla ona oo u mphang ona ’M’e. I stand here to move that;
  When this Honourable House rises today Thursday 13th October, 2016 it do adjourn until Friday 11th November, 2016 at 9. A.m. to avoid Portfolio committees time to sit between the hours of 9 a.m and 6.30 a.m to undertake the oversight work and consider Bills and the Subordinate Laws refer to them and finalized the reports for tabling in the House.
  Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kannete mona ke elelletsoe Setho se Khabane sa Butha-Buthe se ileng sa qala ho ema mona se ile sa hla sa supa hore ona ha e le ona kaha ebile ho lumellanoe kahare ho Business Committee ona o se a ntse a lumellana le ona le pele re fihla ho ona [Lits’eho]. Kannete ke lebohile taba eo haholo hobane ehlile u ne a opile khomo lenaka re ile ra o tsohella hoseng ka komiti eno ea Business Committee ra fihla ra lumellana hore joale kaha ke supile sethathong hore Paramente e ne ehlile ea hla ea lieha ho koala, ha e ea koala ka nako ea eona e tloaelehileng ha re ea phomolong ea mariha, ’me kamorao ho mono eaba ho fumaneha hore mosebetsi o teng o mongata oa likomiti o tlamehang ho phethoa empa leha ho le joalo ka lebaka la Molao ona oo re qetang ho o fetisa eaba kannete Botsamaisi ba Paramente bo ikeletsa hore …hobane ka nako eo ho ne ho se ho ntse ho ena le timetable ’me eo Litho tse Khabane li neng li le teng ho Business Committee kajeno li e hlaloselitsoeng ho ne ho se ho ntse ho ena le timetable. Tebello e ne e le hore ebe Paramente re e butse ka November hobane timetable ena ea likomiti e ne e hlile e tlilo tla fella ka La 31st October.
  Empa eaba ka lebaka la molao ona oo re qetang ho o fetisa hona joale ho kopuoa hore Paramente e mpe e bitsoe kapele le likomiti li ntse li eso ho etse mosebetsi oo oa tsona. Haele mona re phethetse ts’ebetso ena re bona kannete nako e lumela ea hore re boele re khutlele tabeng eane ea hore joale likomiti li tlo etsa mosebetsi ’me kamoo re neng re fuoe lethathamo la mesebetsi ea likomiti kateng, kea kholoa ke lipakeng tsa La 9th le La 10th moo ho bonahetseng hore komiti ea ho qetela ka mosebetsi oa eona ho latela ka li programme tse teng likomiting e tla be e le komiti ea ho qetela e qetelang mosebetsi ka nako eno.
  Empa ho ne ho ntse ho bile ho ena le pelaelo ea hore mohlomong tse ling li tla be li eso ho qetoe re eketse nako li ee mahareng, mohlomong a khoeli eno ea la 11th . Kannete qetellong moo re ileng ra tsitsa teng re le komiti ea ts’ebetso ea Paramente e ile ea eba hore ache, ha re felleng feela mona ho La 11th hore ka La 11th Ntlo e boele e khutle. Ntlo e tla boela e ikeletsa hape haeba e bona ho na le mosebetsi o ntseng o tlameha hore o fetisetsoe likomiting ’me kannete joalokaha ke supile Mohlomphehi Motsamaisi, ena taba re e lumellane kahare ho Business Committee ’me kannete ke lebohile Setho seno se Khabane ha se ntlatsitse le pele ke qeta Motion ona ka mantsoe ana, kea sisinya Mohlomphehi Motsamaisi.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: May I have a seconder please.
  HON. M. MALIEHE (Butha-Buthe): Mohlomphehi Motsamaisi…
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Na oa mo tlatsa kapa oa mo tlatsolla?
  HON. M. MALIEHE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano hore ke mo tlatsolle empa hee hantle-ntle it is a procedural motion eo e se nang le litaba ke hore feela likomiti li sebetse kathata ka la 11th November Paramente e buloe re tlo etsa mosebetsi ono ’me ha ke chulo joalo kea tlatsa, Mohlomphehi [Liatla].
  Question put and agreed to
  Resolved:
  That when this Honourable House rises today Thursday 13th October, 2016 it do adjourn until Friday 11th November, 2016 at 9.a.m. to affort Portfolio Committees time to sit between the hours of 9.a.m and 6.30 a.m to undertake the oversight work and consider Bills and the Subordinate Laws referred to them and finalized the reports for tabling in the House.

RT. HON. MADAM SPEAKER: The House is adjourned until Friday 11th November, 2016 at 9.00 a.m. O’clock in the morning.

ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Rt. Hon. Madam Speaker adjourned the House without question put pursuant to the Standing Order No. 16 (2)
The House accordingly adjourned at 4.00 p. m.