Hansard 11th October, 2016

KINGDOM OF LESOTHO
NINTH PARLIAMENT
NATIONAL ASSEMBLY
Daily Hansard
(Official Report)

FOURTH MEETING
FIRST SESSION

Tuesday
11th October, 2016

(Unrevised)
NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Tuesday, 11th October, 2016
The House assembled at 2.30pm
(HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer
HON. L. MOHLAJOA(Malimong): Kea leboha, Ntate Motsamaisi…ka uena Ntate..
HON. S. QOO (Malingoaneng): Ntlha ea tsamaiso!
HON. DEPUTY SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. Member for Malingoaneng.
HON. S. QOO: Ntate Motsamaisi oa Lipuisano, ke mametse hantle ha Ntate Moruti a ntse a rapela, ka lerato leo re ratanang ka lona, kopano eo re kopaneng ka eona. Aku shebe lerato le ka mona, joale u utloa mantsoe a Thapelo eno, ha ke eso bone ntho e tjena. Ha u sheba lerato le ka mona ke lena leo u lakatsang hore le lule le le joalo nako ena eohle. Ke lerato le hlollang, le otlang pelong mona. Ha u bona ngoaneno le utloana, ke bona lerato, ho monate [Litšeho].

HON. DEPUTY SPEAKER: Bahlomphehi Litho tse Khabane, le ‘na kannete ke nke monyetla ho le lumelisa kamora phomolo ena eo re bileng le eona. Ke utloile hantle point of order eno ea Setho se Khabane sa Malingoaneng. Hantle-ntle ehlile lefatšeng mona hore ebe rea phela, re ke ke ra phela re sa ratane [Liatla]. Re tlameha ho ratana, re utloane, re phelisaneng ‘moho.
Bahlomphehi ba ka, ke hlokometse hore likomiti li tšoere ka thata haholo, ka hona ha ho na lebaka la hore ha mosebetsi o le sieo ebe re tla re rea lulang ka mona, ha re tsoeleng pele re fe likomiti hore li eo tsoelapele ka mosebetsi.
Therefore being no business to transect today, the House is adjourned until tomorrow at 2.30pm.

ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Hon. Deputy Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order No. 16(2)
House accordingly adjourned at 2.35pm