LESOTHO NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER
Thursday, 5th November, 2015
The House assembled at 2.30 p.m.
(RT. HON. MADAM SPEAKER in the Chair)
PRAYER

The Clerk led the House in Prayer

OBITUARY
Order! Honourable Members, it is with deep sorrow that I announce the sad passing of the former Member of this Honourable House for Qalo Constituency ’M’e Makhaketla Leipa, May we all rise and observe a minute of silence in honor of the Leader of the people and the daughter of Lesotho.
The House rose to observe a moment of silence in honour of the late ’Makhaketla Leipa
May her soul rest in peace.
Honourable Leipa passed on, on Friday 23rd October, 2015 and she will be laid to rest this coming Saturday on the 7th November 2015. Honourable Members will be afforded an opportunity tomorrow to make short obituary speeches.

Honourable Members, this year Amnesty Day will be commemorated on Sunday the 8th November, 2015 in Maseru at Makoanyane Square starting from 10 o’clock in the morning. His Majesty King Letsie III and the Rt. Hon. Prime Minister will led the dignitaries including Heads of Diplomatic Missions in laying rites in memory of Basotho Soldiers who lost their lives in the World Wars.
Litho tse Khabane le tsebisoa hore Lekala la Likhokahanyo, bahlanka ba tlil’o tla tsoelapele ka ho le nka lifoto bakeng sa pampiri e mona eo re beoang mmoho.

Tšebetso eno e tla etsetsoa hona mona just outside the Chamber. Le kopuoa hore le tle le ee ka bo mong moo e le ho qoba ho etsa mela e melelele. Chief Whip e kopuoa hore e tle e thuse ho bona hore mosebetsi oo o oa phethahala. Re tla be re ntse re le mosebetsing ha re ntse re etsa joalo. Kea le kopa hore re nkeng lifoto tseno le tle le be le tsona malapeng, Litho tse Khabane. Ke thepa ea bohlokoa haholo e tla thabeloa haholo le ke litlo-tloholoana tsa lona. Hase ba bangata ba tla ba le lehlohonolo la ho khethoa hangata joaloka Setho sena se Khabane sa Butha-Butha Paramenteng mona, joale ke lintho tse ling tseo o tla fumana hore ruri ha re le mona…mo opeleng hle, Litho tse Khabane [Liatla].
Kea kholoa, bohle re ka re we are in a different political landscape. Moo ha motho a le lehlohonolo a tla fumana term e le ‘ngoe feela Paramenteng. Lintho tse kang lifoto tseno ke lintho tseo re li nkang hanyane ha re le mona Paramenteng, empa ruri ke history ea bohlokoa. Ke kopa le tle le be teng, Bahlomphehi.
Mabapi le litaba tsa maobane, Litho tse Khabane, ke kopa ruri re mpe re mameleng ka hloko. Lula fatše, Motimposo…


RULING NO.1

Ruling by the Rt. Hon. Speaker on the Letter from Hon. S.T. Rapapa, Member for Mosalemane Constituency, No.19
Ke kopa re tle re mameleng ka hloko, Bahlomphehi ba ka. Hon. Members, as I mentioned yesterday, on Wednesday, 4th November, 2015, around 10 o’clock in the morning, I received a letter from Hon. S.T. Rapapa. The preambular paragraph of that letter had clearly signified that it has been signed by the Members of Opposition as it had stated, “we the undersigned Members of the Opposition” but to my surprise, at the end of the end I found the only one signature of Hon. T.S. Rapapa. Around 12 o’clock noon, I received a list signed by 37 Members of the Opposition and I was informed that it was an annexure to the letter that I had received earlier.

Since the letter was signed by Hon. Rapapa alone followed by the attached list of names of 37 members of the Opposition, the first thing that I did at the beginning of yesterday’s sitting was to request a meeting with the leadership of the opposition in my chambers after adjournment of the House to clarify some issues relating to the letter.
Following the adjournment of the House at 2.46pm, another list of 11 more names of Members of the Opposition was sent to my office, at 3.15p.m, which increased the signatories to the total of 48 Members of the Opposition.
Hon. Members, I wish to inform the House that indeed later in the afternoon, I met the leadership of the Opposition and they clarified issues which I raised with them.
Subsequently, I studied the contents of the letter and my findings are as follows:

 1. The first paragraph, first line, of the letters, cites Standing Order No.29, which deals with Motions for Adjournment – Definite Matter of Urgent Public
  Importance. However, the very same paragraph and sentence in the second line, is notifying the office of the Speaker of the serious concerns that “the undersigned Members of the Opposition” have that “may” affect their attendance in the National Assembly.
 2. Hon. Members, from these first three lines, which in my view form the basis of the message being conveyed to my office, as the rest of the contents of the letter are a list of “serious concerns”. I was therefore unable to establish whether the Member is asking for a leave to move the adjournment of the business before the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance as he had cited Standing Order No.29 or whether the Member was just notifying me of their serious conscience which might affect their attendance at the National Assembly.
 3. It is pertinent though to note that reasons are advanced for not attending the sittings of the House or meetings of Committees should have been raised under Standing Order No.4.
 4. Putting the letter aside, during yesterday’s proceedings, Hon. Member for Mosalemane, rose on a point of order, and amongst the points that he raised, he said:

“’M’e Motsamaisi oa Lipuisano, re kopa hore taba ena ka ha
ke taba e potlakileng”

In another point he said:
“Kea leboha, Mohlomphehi Motsamamaisi oa Lipuisano,
ka ho mpha monyetla oa hore ke bee taba ea ka. Mohlomphehi,
ho latela Standing Order No.29, se re Setho se ka bea taba eo
ke buang ka eona ‘me re atlehile ho etsa joalo le Litho tse mashome
a mane (40). Ke le Setho se ileng sa bontša hore re na le taba mona
ho latela Standing Order No.29, ke mona moo ke reng taba ena e
ne e ka sebetsoa hona joale kajeno hobane Litho tse fetang mashome
a mane a metso e tšeletseng li ngotse lenane le bontšang taba ea bona”.

 1. Hon. Members, I understood from these points that the Hon. Member is actually contemplating to move the adjournment of the business before the House for the purpose of discussing a definite matter of public importance in terms of Standing Order No.29, but his letter only makes reference to Standing Order No.29 and talks about other things other than the issues related to that Standing Order. In short, there is nowhere in the letter where the Member has claimed to move the adjournment of the business before the House.
 2. I am therefore unable to apply my mind to a situation that has not arisen or claimed.
 3. Ka hona Litho tse Khabane, ke kopa Setho se Khabane sa Mosalemane se nthuse ka hore se ngole lengolo le hlakileng hantle hore na maikemisetso a sona ke ho etsa joang, na ke ho tsebisa Motsamaisi oa Lipuisano mabaka a ho ba sieo ha Litho tsa Bohanyetsi ka Ntlong kapa ke ho sisinya hore Lipuisano tse kapele ho Ntlo li emisoe na?
 4. Litho tse Khabane, ke rata ho nka monyetla ona ho le tataisa ka tšebeliso ea Standing Order No.4 se buang ka ka Absence of Members. Sub-section 1 e hlakile
  hore Litho li lokela ho ba teng tulong tsohle tsa Ntlo, liphuthehong tsohle tsa Likomiti le Lithupelo tsohle tse hlomphisitsoeng ke ofisi ea Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ha feela Setho se fumane tumello ea Motsamaisi oa Lipuisano se ka bang sieo liphuthehong tse boletsoeng. Sub-section 4 e ea bontša hore Setho se sa
  eeng tulong tsa Ntlo ntle le tumello ea Motsamaisi oa Lipuisano le liphuthehong tsa Likomiti ntle le tumello ea Molula-Setulo se ka nkeloa bohato. Ka hona ruri kea ipiletsa Litho tse Khabane hore re ‘ne re ikamahanye le melaoana ea rona ea tsamaiso ka matsatsi ‘ohle.
 • Ho utloisisa melao ea tsamaiso ho tla re thusa haholo ho etsa informed choices and decisions.
 • Ho ngala lipuisano teng ka nako e itseng, kapa ka nako e ‘ngoe, Litho li ka nkoa li etsa a strong political statement, eaba ruri kea iphapanya, empa le eona taba eno ha ea lokela ho ba kamehla.

-Haele taba ea ho ba sieo mosebetsing eona, ho feta nako ea letsatsi ntle le tumello ea Motsamaisi oa Lipuisano, ehlile eona is in contravention of our Standing Orders and in particular Standing Order No.4.

Ka hona ke kopa ruri-ruri hore Hon. Whip, Hon. Member for Butha-Buthe, u bue le Litho tse Khabane ena eona taba Ntate, le mpe le e shebe for what it is, hobane ehlile e joalo. Ke kopa hore le lule re sebetseng Bahlomphehi, business e ngata haholo, mohlomong ha lea hlokomela hobane ha re bua mona ke e phatlalatsa le ne le e sieo ‘me re jere boikarabello bo boholo ba thomo ea sechaba.

Hantle-ntle haeba re sa potlake ho etsa mosebetsi ona ka mokhoa oo o leng mong’ata kateng, ke bona eka re ka ’na ra hloloa ho ea Keresemese, ebang rea teng, re tla tlameha ho khutla kapele haholo e le ho hlekela budget ’me ke kopa ruri hore re itlhahaneleng. Nka mpa ka re mohlomong ke e siela Ntlo e Khabane ho etsa qeto hore na le lieha ho ea Keresemeseng kapa le tla khutla hang-hang kamora Keresemese? Feela eona e joalo. Ha hona mokhoa o mong ntle leha e ne eba ke taba e sa tsotelleheng hore mosebetsi o tekiloeng o ka etsoa khale haholo kamor’a budget. Empa ha ke lumele joalo.
Point of order, Honourable Member for Thaba-Phatšoa.
HON. M. MOLAPO (Thaba-Phatšoa): Mohlomphehi, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona kajeno ke hore lengolo la rona leo re le ngotseng re le Litho tsa Bohanyetsi la litletlebo tse bonahalang (see Annex I), ke mpa ke batla ho fumana tlhakiso hore na ha e le mona Ntlo ena e Khabane e na le Litho tse Khabane tse khethiloeng ka menoana….
RT. HON. MADAM SPEAKER: U ntse u eme, Setho se Khabane, se ka ’na pheta-pheta, se ka ba mamela. Tsoela-pele.
HON. M. MOLAPO: Litho tse Khabane tsa Ntlo ena tse sa fellang, tse sieo ka har’a Ntlo ena tsa Bohanyetsi, haholo-holo baeta-pele ba lehlakore lena la Bohanyetsi, na Ntlo e Khabane e re thusa joang hore ebe beng ba rona ba sieo, rona ba Bohanyetsi re tla sebetsa joang ba le sieo? Hantle e kholo ke hore re tsoile kahar’a Ntlo ena re ntse re sebetsa re etsa mosebetsi. Mabaka a teng a tsebahalang hore na hobaneng re ile ra lahla lipuisano ka har’a Ntlo eaba re ikhethela ho ema ka thoko e le hobane re sa khotsofatsoa ke lintlha tse itseng.
Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, re nka u le mong’a rona kaofela ha rona. Ha u mong’a lehlakore le le leng, u mong’a rona Ntlo ena kaofela. Re Litho tse Khabane tse lekholo le mashome a mabeli (120) tsa Ntlo ena. Hona le Litho tse sieo tsa Ntlo ena tse tlohang mona hobane li balehile, tse tšabang ho tla Paramenteng, tse tšabang ho tla ka har’a naha ka mona. Taba ee ho thoeng ka eona?
Taba e kholo ke hore, Mohlomphehi, le tseba boikitlaetso ba rona re le Bohanyetsi ho leka ho sebetsa le ’Muso. Re entse joalo nakong ea budget re kentse letsoho litabeng tsa eona, ’me ha rea ka ra bontša re sa batle ho sebetsa feela re bona ’Muso o re hlokela toka ka hore ebe baeta-pele ba rona ha ba eo ka har’a Ntlo ena. Taba eno re bona e nkoa feela e le tabanyana e nyane feela mabaka a le teng a tsebahalang. Karolo ea lengolo leno ke karolo e buang ka tsona litaba tsena. Ha ke rate ho bua ka tse ling tse ngata-ngata feela ba re ba tšosoa ke bahlanka ba bang ba ’Muso bao e leng bona ba lokelang ho ba fa tšireletso. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. P. MAISA (Motimposo): Follow-up, Mohlomphehi.
HON. K. MAKOA (PR): Ntlha ea tsamaiso.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ruri u bua ’nete ha u re ke mong’a lona kaofela. Ehlile ke hlola ke bolela hore ’na lebatooa la ka ke Paramente. Hona joale ke ne ke tšohile hona hoo hobane ke ne ke tseba ba ena le mabaka batho bana. Joale ke ipotsa hore na kajeno ke tl’o sala le mang ha lona le sa tle. Feela ke ne ke tšepile hore haeba ho le joang ehlile ke tla sala le lona feela joale bothata ba ka ke bona ba hore ka nako tse ling ha le tle ke bile ke sa tsebe hore na le ile kae. Ehlile ke tokelo ea ka ho bona hore Litho tsa Ntlo ena lia lula li etsa mosebetsi, li phethahatsa boitlamo boo li bo nkileng kapel’a sechaba. Kaofela ha rona, re le Ma-Paramente, re lokela ho tebisa maikutlo. Ka nako e ’ngoe u fumana joale re se re le lipakeng mona, ka nq’ena beng ba rona ke sechaba se re rommeng Paramenteng, ebe ka lehlakoreng le leng beng ba rona ke baeta-pele ba makhotla le ba mekha ea rona ea lipolotiki. Ke sechaba se re file thomo, ke party ka nq’ena e o tlama hore o etse tow the party line.


Ehlile hangata re le Bakhethoa ba sechaba e ea etsahala taba eno ea hore ebe re iphumana re le in a dilemma ea hore na joale re mamela mang. Beng ba rona mabatooeng kapa lekhotla la lipolotiki kapa mokha oa lipolotiki? Ehlile ke taba taba eno, Setho se Khabane, ha e nyane. Paramente ke sebaka sa lipuisano. Re lokela ho buisana eseng ho furalla thomo ea sechaba hobane joale boahloli ba sechaba bona ehlile bo ea hlokofatsa. Ke ee ke utloe ka nako e ’ngoe ruri re etsetsoa lerata ke batho ba kantle ba sa jarang boikarabello bo tšoanang le bona boo re bo jereng mona. Joale ’na ntho eo ke e boneng ke hore hang-hang ha re tsoela kantle ka mane ba e tlola holimo ho tla bona ka mona.
Ha ke ne ke re; ha re nkeng litšoantšo tseno re eo li boloka hobane ke thepa ea bohlokoa malapeng mane ke ne ke bua ’nete. Motho u ipotsa hore na haeba u tla tlohela monyetla ona o na le o mong ofe, ona le bo-’nete bofe? Haeba re tlohela monyetla oa ho sebeletsa sechaba hona joale ha se re file oona rena re monyetla o mong ofe; Re na le bo-’nete bofe ba hore le rona re tla fumana monyetla hape oa ho sebeletsa sechaba ebe re hetla morao ka thabo ha re sheba tema eo re e khathileng nakong eo re neng re filoe thomo? Ke rata ho tiisa hore, Setho se Khabane, taba e nyane, ha re buisaneng. Empa mosebetsing teng ha re tleng re etseng mosebetsi molemong oa sechaba sena sa Basotho le naha ena.U hlile u tiile ka nako ea kabo ea lichelete le sebelitse le buile ka matla ebile ’na ke ile ka hla ka etsa ka boomo uena le Setho se Khabane Mohlomphehi Litšoane ka lefa sebaka nakong eo re neng re bua Kabong ea Lichelete re abela Lekala la Temo hobane ke ne ke tseba joale hore ehlile hona le taba eo le ka e buang e ka thusang Ntlo ena hobane both of you are talking from experience.
RT. HON. MADAM SPEAKER: … ho joalo ke lumellana le uena. Setho se Khabane sa Motimposo se ne se ile sa kopa hore litaba tsa sona ke tse tlatsetsang tsa Setho se Khabane sa Thaba-Phatšoa.
HON. P. MAISA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea leboha. Ntho eo ke neng ke mpa ke lakatsa ho tlatselletsa ka eona e ‘ngoe feela litabeng tse builoeng ke Mokhethoa oa Thaba-Phatšoa. E ne e le tsona litaba tseo ke neng ke re ke tlatselletse ho tsona tseo a ntseng a li bua hore ka ‘nete ea Molimo o phelang, ‘M’e, re iphumana re na le mathata, re bile re tšoana le linku tse lahlehileng, tseo joale boemong bona… [Lerata]


Bothata ba hau ke hore u atetse ka hanong haholo. Ke bona bothata boo u nang le bona feela.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. K. Makoa.
HON. K. MAKOA: Madam Speaker, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore Setho se Khabane sa Motimposo se hule mantsoe ana ao se a buang a hore Chief Whip o atetse ka hanong. Mantsoe ano ha se mantsoe a Paramente, aa hule, Mohlomphehi.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ache, ke ne ke ntse ke mo mametse ha a bua ka lebitso la motho [Litšeo].
HON. P. MAISA (Motimposo): Hakere joale u bona tsietsi e re tjametseng ea hore o ntse a batla hore a ke a fetisetse mantsoe koana, ha ‘na ke ne ke ipuela ka eena, joale o a isa ho motho e mong.
Ke ne ke mpa ke re, ‘M’e, ke ne ke le moo ke neng ke re ka ‘nete taba ena ha e ea re tšoara hantle hohang. Re le Litho tsa Bohanyetsi (Opposition) re na le taba ena ea hore re ntse re re, oele! Haeba puso e teng Lesotho ea sechaba ka sechaba, ‘me e khethiloeng ka molao, ha ho ea lekana ebile ha ho ea nepahala hore lilemong tsena tseo re phelang ho tsona ebe re ka qetelletse re na le lintho tse bitsoang baphaphathehi. Bane ba ile ba eba teng ka linako tsane tsa bo- Lesotho Liberation Army (LLA), le tsa bo-eng, batho bano ba lekane. Re ne re se re sa tšoanela hore ebe re ntse re le mona ho fihlelletse kajeno. Ke litaba tseo Paramente ena ea Borobong eo re leng ho eona e tšoanelang hore ka ‘nete e tiileng, ka ‘nete ea Molimo, ntle le ho ikaketsa, ebe ke litaba tse seng li sa tšoanela hore ebe re ntse re re ho hong ke history e iphetang. Ha ho ea tšoaneleha ebile ha ho hlokahale.
Litaba tsena li fetoha chefo maphelong a bana ba holang, ba tla ‘ne ba re, “le rona bo-ntat’a rona ho ile ha ‘na ha eba joalo”, ‘me ba khutle le bona ba ‘ne ba tl’o tla etsa litaba tse tšoanang. Hona ho bolela hore naha ea Lesotho e tla phela ka hare ho ntho ena bophelo ba nako eohle.

Ka lebaka lena ke ne ke re, ‘M’e, haeba Ntlo ena e na le matla e le Paramente e le ‘ngoe feela, hona tjena ho ne ho iloe ka khotla ka mono ho buua ka ntho e bonolo-nolo hore batho bane ba masole ba tšoeroeng ka mono ba tsamaee ba ee mahabona ba tle ‘ne ba khutle ba tl’o tla itlaleha joaloka mang le mang ea eeng a etsoe joalo. Empa ho fihlela letsatsing lena ha ho e-s’o fumanoe le ha ese e kaba karabo e tšoarehang. [Lerata]
HON. P.T. LEHLOENYA (Kolo): Potso ho statement sa Mohlomphehi Setho se Khabane sa Motimposo.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ak’u khutsufatse ntlha ea hau ea tsamaiso.
HON. P. MAISA: Ke tla etsa joalo, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ke re litaba tsena ka ‘nete ea Molimo o phelang ha li ea nepahala ebile ha ho na mohla li tla nepahala. Re tla lula re iphetetsa nako eohle. Tsatsing lena lebili la koloi le hatile mona, hosane le hata hona mane moo le hatileng teng maobane, hona ho bolela hore ntšetso pele ha e eo mona haeba feela re ke ke ra ema ka maoto lekhetlong lena. Kea leboha, ‘M’e.


RT. HON. MADAM SPEAKER: Litho tse Khabane, ruri ‘na ke bone hore Bahlomphehi Litho tse Khabane tsa Ntlo ena ha ba rata ho buisana ba ea buisana. ‘Na Paramenteng ena e fetileng ea Borobeli (2012-2015) ke ne ke le a backbencher, ke ne ke ee ke bone mona Chief Whip a ikemela feela ha ho koaloa mona a re, ‘ha re saleng’, ebe rea sala, le ‘na ke ne ke sala. Joale ke bone hore ehlile ke ntho e ka etsahalang hore Litho tse Khabane tsa Ntlo ena li lule fatše li buisane. Ha re etseng joalo [Liatla]. Honourable Member for Mosalemane.
HON. S.T. RAPAPA (Mosalemane): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ka ho fumana monyetla ona. Ke boela ke leboha hape hore kajeno u re file monyetla oa hore u hlalose maikutlo a hau, ‘M’e, ka litaba tsa lengolo lena. Ehlile ho joalo, ‘M’e, le na le lintlha tse peli moo re reng litaba tsena ho latela bohlokolosi ba tsona kapa urgency ea tsona hobane e le litaba tse amanang le security eo ho bonahalang ho ntse ho senyeha ho ea pele, ekare li ka buua. Ke hona re ileng ra sebelisa sona Standing Order No. 29 seo se bolelang hore tšebetso ea Paramente kajeno e ke e khefutse ho buue litaba tsena pele ho ka ha tsoeloa pele ka litaba tse ling [Lerata]. E ne ehlile e le oona morero oo re chong joalo ka ona.

Ke lumela hantle hore polelo e boletsoeng mono e ne e hlile e ipapisa le tsona litaba tseno. However, taba ena, ‘M’e, ehlile ke eona concern eo eleng oona mabaka a etsang hore Litho tsa Paramente tsa Bohanyetsi ebe ha li tle Paramenteng ka ona mabaka ano a hlalositsoeng mono.
Ka lona lebaka leo, nka kopa tataiso ho uena, Mohlomphehi, haeba taelo ke hore re ngole mangolo a mabeli a ntseng a tšoana ao etlare paragraph e qalang ebe a fapane, le leng le re tšebetso ea Paramente e khefutse ho tsejoe ho buua litaba tsena, ebe re boela re ngola le leng hape leo re reng ke oona mabaka ao re ke keng ra tla tšebetsong ea Paramente. Empa leha ho le joalo, Mohlomphehi, ‘na ke ne ke re litaba li behiloe, ho ne ho ka ba molemong oa hore Ntlo ena e utloe litaba tseno tse teng lengolong haholo ha re se re bile re bone hore re le Litho tse Khabane, mangolo ao rea filoe (see Annex I), kea leboha, Mohlomphehi.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, joalokaha ke bontšitse ho paragraph eno e kenyellelitse li-Standing Order tse peli tse sebetsoang ka litsela tse fapaneng, ke ka hoo ke itseng u mpe u e’o li hlopha hantle. U hle u li arole hobane joale li sebetsoa ka litsela tse peli tse fapaneng. E ‘ngoe e hlalosa mabaka a bosieo ba lona, e leng Standing Order No.4, ha e le Standing Order No. 29 sona se batla hore Ntlo e emise lipuisano ebe ho sebetsoa litaba tseo u rerileng hore li sebetsoe.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Member for Mosalemane.
HON. S.T. RAPAPA: Kea leboha, Mohlomphehi. Kutloisiso ea ka ke hore in terms of Standing Order No. 29 ke ne ke utloa ekare ha ho na moo ho nang le a flaw teng ha re bua ka requirement ea Standing Order No. 29. Potso ea ka, Mohlomphehi, ekaba hore na ebe re ka se sebetse eo which is done in terms of Standing Order No. 29 ebe eo ea Standing Order No. 4 re tle re tl’o e bona hamorao?
RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, let us not make the argument just for the sake of it. Ruling ea ka e itlhalositse hantle haholo. Uena ak’u etse feela hore [Lerata] Order please! Ruling ea ka e hlakile hantle haholo hore na bothata bo hokae. Haeba ha u’a utloisisa ke tla re ba u romelle kopi u tl’o tla u ipalla eona, quietly. U ka ‘na ua ea ka library ua e bala, ha e telele especially for you, u tsebe ho khutla joale u se u utloisisa, u tle u tsebe ho etsa joalokaha ke u kopa. Lebaka ke hore haeba u batla hore ho sebetsoe ho latela Standing Order No. 29, ehlile joale sona se hloka hore Motsamaisi oa Lipuisano a tle a shebisise litaba tseno hantle. Hona tjena ha kea li shebisisa hakaalo-kalo. Ha ke qala ke tloha feela ke bone mathata a mangata lengolong leo la hau ao ke neng ke lokela ho u hlalosetsa oona; mohlomong le Ntlo e tsebe hore na joale ho etsahala joang.
Empa ka bokhutšoanyane feela litaba tse ling hona joale tseo u reng li urgent, ke litaba tse etsahetseng ka 2014 e le uena ea pusong.

HON. MADAM SPEAKER: Ke hore ke sa kene le ka botebo litabeng tsa hau, joale ke hore na tsatsing lee ka mora hore ebe u bile sieo nako e telele, all of a sudden li se li le urgent hakaalo-kaalo? Ke tla u fa copy eno u ke u il’o e bala quietly, u e etse internalise. Honourable Member for Motimposo.
HON. P. MAISA (Motimposo): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, kea utloa ebile kea leboha. Ke batla ho hapella mantsoe a Setho se Khabane sa Thaba Phatšoa, moo se neng se bontša hore ehlile kannete ha re le ka Ntlong e Khabane ka mona, re lumela ka tšepo e tiileng hore u ’m’a rona kaofela ha rona ka mona, ’me haeba e ka ea re nako eo re fihlang re lla ka seo re llang ka sona. Ebe ekaba taba ea hore taba ena eo re llang ka eona ho ka thoe ha re ea lla hantle, hoja ebe re llile re iname, joale hona joale tjena re llile re phahamisitse lihloho, ha re utloe eka e tlabe e nepahetse. Mohlomphehi, ke ne ke utloisisa hore taba e nepahetseng kea hore ebe ho itsoe taba ea lona ke ena kea e bea, feela ha ke qeta ho bea taba ea lona, le tsebe hore ka moso ho tšoanela hore ho etsahale ka sebopheho se itseng. Joale bothata bo teng e tlabe e le bona ba hore re tlabe re re rea bua, ha u re u ntse u bua u utloe ho se ho na le lerata ka lehlakoreng la ’Muso. Joale u ipotse hore na ho araba mang, ea tsoang kae, ha ho etsahalang.
Ka hona, Mohlomphehi, ke ne ke mpa ke re feela ha ho hlokahale hore nakong eo motho a buang a ena le mathata, e be motho ea senang mathata ka nako eno, ea utloang e ka eena o phela hamonate, ha ba bang bona ba phela ka thata, e be o utloa eka o tšoanela hore a itlatsetse lerata feela. Athe ’nete ke hore tsatsing lena ke ’na, hosasa ke uena, eona e lutse e le joalo.

HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, ruri mona moo ke teng ke hlile ke jere boikarabello bo boholo. E ’ngoe ea ntho tse ntlamang, ke hore ha se taba ea boikhethelo ea hore na ke batla’ng ha ke batle eng. Ke ho etsa bonnete ba hore Ntlo e Khabane e sebetsa ho latela melao ea tsamaiso ea Ntlo ena. Ke ka hoo ke hlalosang litaba tsena hore le tle ’mpe le li utloisise le be ’ne le iphe nako ea hore le il’o li kopanela joalokaha ke se ke li hlalositse tjena hore le li shebe hore na li joalo.
Uena Setho se Khabane sa Motimposo, joaloka Setho se Khabane sa khale, u lokela ho tataisa Litho tse Khabane mono ho caucus ka litaba tsa tsamaiso. U bile u na le bolokolohi ba hore u ka tla neng kapa neng ofising hore haeba taba e sa utloahale hantle hore ke hle ke e hlalose. Ke lumela le ho caucus ha nka bitsoa nka ea. Feela ke ee ke bone batho ba teng ba sa rate a foreigner empa nka thaba haholo ha nka bitsoa. Honourable Matšumunyane.
Setho se Khabane, kannete ke u makalletse, ke re na Women’s Caucus e teng ka moo ha u tlohella bo-Ntate baa ba nketsetsa mofere-fere o mo kana.

HON. M. MATŠUMUNYANE (PR): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke utloile karabo ea hau. ’Nete e sale, ke utloa e ka ha ke na hore ua hana, ha ke na hore u’a lumela, ke tla re u’a re tataisa hore na re loketse hore hosasa re etse joang [liatla]. Ke ne ke batla hore re etse joalo hobane re tsietsing ea hore re iphumane re le ka har’a Ntlo ena le baeta-pele ba rona re sebetsa ’Moho. Ke ne ke kopa hore ka mor’a hore re etse mosebetsi oo u re tataisitseng ka oona, u tle u be pelo tlhomohi ’M’e hore u tle u re sebeletse, hammoho le Ntlo ena e Khabane. Re ne re tšoere Bibele mono, re beile matsoho, re bontša hore re tlil’o sebetsa hand in hand [lerata]. Joale re kopa hore ho be joalo, hobane hona le li puo tseo e tla re ha u mametse le ha hothoe re se ke ra arabela ba fatše, u utloe hore li thabela hore ebe baeta-pele ba rona ba baleile, e ntse e le hore ba baleile liriti. Ba bang ba ea utloisisa. Ntho eno ho rona e batla e re tšoara habohloko hoo ka nako e ngoe re ka ra qetelletse re utloa eka ke uena ea re tšoarang ha bohloko, athe ke Litho tse Khabane. Ka hona re kopa hore taba ena, ka boikokobetso bohle, u tlo mpo re sebeletse ’M’e, re tla khotsofala. Kea leboha.
HON. MADAM SPEAKER: Ke mametse Setho se Khabane. Next item, Mr. Clerk.
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

 1. NEED FOR CELL-PHONE TOWERS.
  Hon. M. J. Maime (Maama) asked the Minister of Communications, Science and Technology,
  if he is aware of the need for cell-phone transmission towers to
  serve the villages of Mokhokhong, Ha-Filipi, Ha-’Mabathoana,
  Ha-Motebele and othe nearby villages; and if the Minister is aware,
  how soon he will intervene.

HON. K. LETSATSI (Minister of Communincations, Science and Technology): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ka khoeli ea Tšitoe, 2013, Lekala ka Ofisi ea Taolo ea Likhokahanyo e leng Lesotho Communication Authority le ne le kope liofiso tsa Puso ea Libaka, e leng District Administrations; le liofisi tsa Puso ea Libaka, e leng District Offices; seterekeng ka seng, hore li fane ka mathathamo a metse e hlokang likhokahanyo tsa mehala ea letsoho. Setereke sa Maseru moo Lebatooa lena la Maama le oelang hona teng, ha sea ka sa fana ka mathathamo a metse eo. Ka hoo, Lekala la heso ha le kaba la tseba litaba tseno. Ka hona morerong oa hona joale libaka tsena ha li ea ka tsa kenella. Empa ka ha Lekala hona joale tjena le tsebile, libaka li tla kenyeletsoa meralong ea nako e tlang ea boithuto.
Boithuto bo phethoa molemong oa ho utloisisa sebaka ka seng le ho tseba hore na sebaka seo bo rakhoebo ba litšebeletso tsa mehala ba ka fanang ka litšebeletso ke tse kae hore ho tle ho tsebe ho etsoa meralo e nepahetseng. Ha ho fumaneha hore sebaka se hloka ho sebetsoa tlas’a letlole, se kengoe lenaneng la libaka tse tla thusoa e leng Universal Service Fund ha lichelete li le teng. Ho mpe ho tsebehale hore litereke tse ling tse kang sona sena le litereke tse ling tse kang Quthing le Leribe, le tsona ha li ka ba tsa fana ka mathathamo ano. Leha ho le joalo, Lekala joale le tsebile, ’me litšebeletso li tla fanoa ha lichelete li le teng. Kea leboha.
HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Honourable Minister. Letona le Khabane, Litho tse Khabane li ntse li nketsetsa melaetsa li batla ho tseba hore na batho bane ba hau ba lifoto ba kae. Ha ba bonahele mono moo ho neng ho lokela hore ba ka ba teng.
Ntlha ea tsamaiso, Setho se Khabane sa Motimposo.
HON. P. MAISA: Mohlomphehi Motsamaisi, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke ena, ke ntse ke mametse Mohlomphehi Letona le Khabane le ntse le araba hantle. Feela ke ne ke re lipotso tsena ke tse tataisang Bahlomphehi Matona a Khabane. Hobaneng feela ho ke ke ha fetoloa hobane potso qetellong mane e re how soon. Joale Mohlomphehi Letona le Khabane le re mohla chelete e leng teng after 20 years [Lerata]. Kannete kea utloisisa hore ke tsela eo re e fumaneng e seng e ntse e tsamauoa ena. Haeba tsela ena ea ho araba lipotso re e fumana e se ntse e tsamauoa, le rona ra ba ra e tsamaea, ha re se ke ra e tsamaisang ba tlang ho tla. Ha hona lebaka le ha e se e le le le leng la hore, batho ba re, u re kenyetsa tora neng? Karabo e hlaha e le bonolo e re, mohlang chelete e leng teng. Ha chelete e ka fihla after 20 years, e leng hore ke hona batho bao ba tla fumana ntho eo ba e hlokang? Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. RT. HON. MADAM SPEAKER: U araba hore na batho ba hau ba lifoto ba kae, Letona le Khabane? HON. MEMBER: Ke batla ho nka lifoto nna! HON. K. LETSATSI (Minister of Communication, Science and Technology): Ke tla e sheba, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. RT. HON. MADAMA SPEAKER: Thank you, Hon. Minister. Litho tse Khabane, lipotso tsena li ngata hoo, ha re potlakeng. HON. K. LETSATSI: Ntumelle, Mohlompehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke khobe Setho se Khabane matšoafo. Selemong sena sa lichelete joalo kaha re tlo qetella ntho ena ea Digital Migration, re tla be re na le access network ka hara naha ka ntho e ka etsang 87% ea naha ka kakaretso [Liatla]. Muso ona oa Khokanyana Phiri, re bala hore re nka lilemo tse ka bang peli feela, naha ena e tla be e le 100% ka taba tsa likhokahanyo. Ha selemo sena sa lichelete se fela, re tl`o kenya litora tse 15 [Liatla].

 1. NEED FOR CLINICS IN THE HIGHLANDS
  HON. M. LEOMA (Matlakeng): Asked the Minister of Health,
  if he aware of of the need to build clinics in rural areas where due to the paucity of roads, travel by the public is very difficult as in the case of Matlakeng, Tlhakuli, Ha-Mashili, Liphofung, Mojapela, Makoabeng, Kotope, Phohloatsana and Mosaleng; and if so, how soon the Minister will intervene.
  HON. L. KOMPI (Deputy Minister of Health): Mohlomphehi ea Khabane, libaka tse boletsoeng potsong ena li sebeletsoa ke clinic ea Emmanuel Levis` nek. Re utloisisa bothata ba metse eo, e leng sechaba se sengata (26,260) setsing. Ho latela phano ea litšebeletso tsa bophelo palo ena e bolela hore ho lokela hoba le setsi tikolohong eo. Lekala le tla itukisetsa ho khahlametsa sechaba ka ho etsa matsapa a hore na ba kena joang meralong ea lekala.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Lebakeng.
  HON. S. SEKATLE (Lebakeng): Ke soabile haholo ho bona Setho se Khabane sa Motimposo se tsamaea se fihla se otla Setho se seng ka tlelapa. Ntho eno ha e ka ipheta e tla ba kotsi Ntlong ena.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Helang, Sergant-at-Aarms, u mo shebe hantle. Honourable Minister, tsoela-pele.
  HON. L. KOMPI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Re le Lekala la Bophelo re hlokometse tlhokahalo e kholo haholo sebakeng seno sa tlhokahalo ea setsi sa bophelo. Seo re se tšepisang re le Lekala la Bophelo ke hore re ntse re itukisa kaha selemong sena re ne re sena chelete likhakanyong tsa lichelete e ka hahang litsi tsa bophelo. Re ntse re itukisetsa hore hang ha re na le monyetla re tle re arabele tlhoko ena kaha re se re bone hore ruri setsi sea hlokahala sebakeng seo.
 2. VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY
  HON. M. LEOMA (Matlakeng): Asked the Minister of Energy and Meteorology,
  if he is aware that some villages were excluded in the countrywide drive to connect electricity to households despite having satisfied the government standards of forming schemes; and if so, how soon will the villages will be provided with electricity, in particular the villages of Matlakeng, Tlhakuli, Liphofung, Mojapela, Phohloatsana, Makoabeng, Thoteng (Ha-Shepeseli), Nkoeng, Taung, Thaba-li-Mahoho and Ha-Mapape (Mokhotlong).
  HON. L. THOTANYANA (Minister of Mining): Ke lakatsa ho tsebisa Setho se Khabane sa Lebatooa la Matlakeng hore ho fihlile tlhlokomelong ea ka hore ho na le metse e hlokang litšebeletso tsa motlakase ho kenyeletsoa le e hlahang potsong ka hara Matlakeng. Leha hole joalo, taba ena ha e bolele hore metse ena e beheletsoe ka thoko kanetsong ea motlakase ka har a naha. Lekala la haeso le kene kahara morero o tšehelitsoeng ka lichelete keMuso oa Lesotho le Banka ea Ma-Arab ea Ntlafatso ea Moruo, Africa.
  Ka hara Lebatooa la Matlakeng, metse ea Matlakeng, Tlhakoli le Liphofung e ka hara metse e hloaetsoeng ho sebeletsoa kahara morero ona. Boemo ba morero ha hajoale ke hore meralo ea marang-rang e se e phethetsoe. Re se ntse re itlhophela ho mema mekonteraka ho iketa ho aha marang-rang a phepelo libakeng tse tšoaetsoeng morero. Kea leboha, Mohlompehi. RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Kolo. HON. P. T. LEHLOENYA (Kolo): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke lemoha hape hore lipotso tsena tsa Matlakeng kakaretso ea tsona line ka phoso. Ke number 18, 19, 45 le 46. Ha ema hape Matlakeng a tle a hlokomele hore engoe e tle sale ka thoko a tle a khethe hore na o botsa e fe. Kea leboha.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Li ea be li se li ile tsa chechisoa haeba u li shebile hantle, Setho se Khabane. Next question, Honourable Member for Qeme.
 3. ELECTRICITY FOR HA-JIMISI, MAZENOD
  HON. N. E. KABI (Qeme): Asked the Minister of Energy and Meteorology,
  if he is aware of the need to provide electricity to the village of Ha-Jimisi, Mazenod, which is a very big and long established village; and if so, how soon will he intervene.
  HON. L. THOTANYANA (Minister of Mining): Ke lakatsa ho le tsebisa hore ho fihlile tlhokomelong ea ka hore ho na le tlhokahalo ea litšebeletso tsa motlakase motseng oa Ha-Jimisi ka tlasa boikopanyo bo bitsoang Senakangoeli Ha-Jimisi.
  Ke boetse ke etse hloko hore sechaba sa metse eo se entse boiteko bo boholo ka ho bokella chelete e ka holimo ho M57, 000.00.
  Lekala la haeso le qeta ho teka leano ka pele ho komiti ea Matona le tla thusa ho akofisa metse e kang Ha-Jimisi hore e fumane litšebeletso kapele. Taba ena e tla sebetsoa ka mokhoa oa hore ho etsoe moralo o tla lateloa hore metse eohle ea Basotho e fumana litšebeletso. Ke ka tlasa moralo ona metse e kang bo Ha-Jimisi re tla tseba ho e sebeletsa. Kea leboha.
 4. INFORMATION REGARDING ELECTRICITY PROVISIONS
  HON. M. MATŠUMUNYANE (PR): Asked Minister of Energy and Meteorology, to shed some light on the following:
  How soon electricity will be provided to the villages of Ha-Letjama, whose community has contributed money towards the purpose;
  How soon works will resume towards extending electricity to the village of Kanana, Ha-Ramoruti and to the school in the area, and
  How soon electricity will reach the villages of Motsitseng, Lebopo and Sekoko as they are only 4 kms outside the town of Mokhotlong.

HON. L. THOTANYANA(Minister of Mining): Ke lakatsa ho tsebisa Setho se Khabane ka khaho ea marang-rang ea phepelo ea motlakase e se e ntse e tsoela-pele kahara metse e hlahang potsong. Tšebetso e qalile ka La 24 Loetse, 2014, me e lebeletsoe ho phetheloa ka Pherekhong, 2016. Ka ho totobala, morero o tlo sebeletsa metse e latelang, Popa, Ha-Ramoruti, Ha-Koatake, Kanana, Ha-Lepae, le Seqokong, e leng metse e hlahileng potsong. Sekolo sa Sekonyela High School se tla sebeletsoa e le mokhoa ho buseletsa molemo sechaba ka lehlakore la mokonteraka. RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for Malingoaneng. HON. S. QOO (Malingoaneng):MeMohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ha ke tsebe hore na ke e bitsa ntlha ea tsamaiso kapa joang. Setho se KhabaneMe` Makoae o re o tla ntoea, joale ha ke tsebe na ha ke itholetse ho tla etsahala joang.
HON. MEMBER: Ke uena a itseng u tlo mo loea, lula fatše.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Tsa hlahella. Next question, Honourable Member for Maliepetsane.

 1. AID FOR ORPHANS AND THE DESTITUTE
  HON. L. HLAPISI (Maliepetsane): Asked the Minister of Social Development,
  If he is aware that in ‘Maliepetsane Constituency there are orphans and destitute persons who require urgent assistance; and if so, how soon the Minister will intervene.
  HON. P. MONARE (Deputy Minister of Home Affairs for Minister of Social Development): Mokhoa oa ho tseba ka boteng ba likhutsana le batho ba hlokang ke hore ba tlise tlhokomelong ea lekala ka Morena, Mokhethoa oa puso ea libaka le mang kapa mang, ebe ba fetisetsa mabitso a joalo ofising tsa makhotla a puso ea libaka kapa le ofising ea setereke ea Lekala la Nts’etso pele ea Sechaba.
  Lekala la heso le na le liofisiri ka hare ho makhotla a mathomo, bao e reng ha mabitso a joalo a fihla, e be batla tsoa ho ea hlohloba boemo ba batho ba joalo moo ba phelang teng.
  Ha ho ikhotsofalitsoe hore batho ba joalo ba fela ba oela mokhahlelong oa batho ba hlokang, likopo tsa hore ba thusoe li tla fetisetsoa ofising ea setereke moo joale ba tla kenngoa ka hara lenane la bat la thusoa.
  Ha ho ka etsahala hore ka lebaka la libopeho tsa batho e be ho khetholloa batho ke ba lokelang ho ba tlaleha ho fihlela ba sa thusoa, ‘me bopaki bo le teng hore boits’oaro bo joalo bo teng, bo behoe ka ho otloloha liofising tsa setereke, empa le moo ha ho bonahala hore ha ho sebeletsoe batho hantle, mapaki a hlokahalang a tlisoe Ntlo-Kholo ea Lekala kapa ofising ea Letona.
 2. NEED TO PLANT GRASS IN PASTURES
  HON. E. N. KAYA (Mechechane): Asked the Minister of Forestry, Range and Soil Conservation,
  If he is aware of the need to plant and grow grass in the Khatibe area in Mechechane Constituency, where pastures are so bare that there is barely any food for livestock; and if the Minister is aware, how soon he will intervene.
  HON. T. MOKERETLA (Minister of Works for Minister of Forestry, Range and Soil Conservation): Ke leboha ho elelloa hore Setho se Khabane sa Mechechane se hlometse ka mehato eo Lekala la heso le e nkileng ea kapeso ea naha ea temo ea majoang mahkulong le masimong a anngoeng ke khoholeho ea mobu. Lekala le tlatsetsa boikarabelong bona ba sechaba ba paballo ea makhulo ka ho fana ka peo ho lihoai, ho etsa mats’olo ka hara likhakeletsi e le ho ntlafatsa libaka tse matsoatlare li boele li fane ka tlhahiso ea boleng . Khatibe ke se seng tsa libaka tse tlang ho sejetsoa tlasa leano la Lekala; la ts’ebetso ea likhakeletsi…
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Point of order, H onourable Member for Peka.
  HON. T. KHASU (Peka): Ka uena ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano ka Sesotho ha ho na ntho e bitsoang matsoatlare, ho na le matsoatlara eseng matsoatlare.
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: U mametse Letona le Khabane?
  HON. T. MOKERETLA: Kea amohela tokiso eno Mohlomphehi. Ke ne ke leka hore matsoatlara. Ke ne ke le moo ke reng Khatibe ke seng sa libaka tse tlang ho sejetsoa tlasa leano la Lekala la ts’ebetso ea likhakeletsing moo moralo o kopaneloang ke Makhotla a Mathomo.
 3. PROVISION OF ELECTRICITY
  HON. M. J. SELLO (BOBATSI): Asked the Minister of Energy and Meteorology,
  If he is aware of the need to provide the villages of Sakeng, Tseko and Libibing with electricity, and if so, how soon the Minister will intervene as these villages are close to villages which already have electricity.
  HON. L. THOTANYANE (Minister of Mining for Minister of Energy and Meteorolory): Ke lakatsa ho tsebisa Setho se Khabane hore ho fihlile tlhokomelong ea ka hore ho na le tlhokahalo ea motlakase metseng e boletsoeng potsong. Leha ho le joalo ke rata ho tlisa tlhokomelong ea Setho se Khabane hore tsela eo ‘Muso o sebetsang ka eona litabeng tsa motlakase ke hore sechaba sa moo se ikopanye. Ke ka boikapanyo bona ‘Muso o tsebang ho kena le ho etsa litlhopho tsa hore sechaba seo se thusoe ka lits’ebeletso. Ho latela li-records tsa rona metse e hlahang potsong ha ea ngolisa boikopanyo ba eona le ofisi ea heso. Bahlanka ba Lekala ba tla nka leeto la boithuto sebakeng sena ho ea hlahloba maemo e sebaka seo. Kamorao ho moo ho tla hlopchoa meralo ea hore na metse e hlahang potsong e tla sebeletsoa neng. Kea leboha.
 4. LACK OF POTABLE WATER
  HON. M. MAPHATHE (Matelile): Asked the Minister of Water,
  If he is aware of the lack of potable water in the village of Ha-Seeiso in Matelile Constituency resulting from a non-functioning water pump mechanism; and that villagers and public servants including the police, health workers, court employees, etc, are forced to draw water from natural springs in conducive places; and if so, how soon the Minister will intervene and introduce electricity powered water pumps.
  HON. K. LETSATSI (Minister of Communications for the Minister of Water): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ofisi ea heso ea phepelo ea metsi metseng Mafeteng, e hlokometse ka bothata bona ba metsi Matelile Ha- Seeiso. Matelile Ha-Seeiso e pompeloa ka mochini os diesel, ‘me batho ba moo ba ile ba qhaqholla engine ka sepheo sa hore ba e lokisa hobane joale ba ne ba re ofisi e lieha ho ba thusa, athe joalo ba tla senya. Ofisi e rera ho fetolela mokhoa ona oa phepelo oa diesel nang le mathata ho mokhoa oa phepelo ka motlakase.
  Le ha ho le joalo Mokonteraka o tla ea motseng hosane ka La bohlano ho ea lata mochini oa engine ho tla likisoa. Ho na joale o emetse thepa e batliloeng e neng e senyehile. Hang ha ho fumanehile mochini o tla khutlisetsoa moo motseng.
  Ofisi ka ts’ebelisano le Komiti ea metse, ba tla sebetsa ‘moho ho etsa kopo ho lefapha la motlakase eleng LEC hore na litjeo tsa motlakase ke bokae e le ho bebofaletsa sechaba chelete ea diesel ea engine. Kea leboha.
 5. INFORMATION REGARDING MINING OPERATION
  HON. K. MAKOA (PR): Asked the Minister of Mining,
  if he is aware that there is a mining company operating at Ha-Seleitara in Sebapala Constituency; and if so, can he Minister shed some light on the following:
  The name of the company,
  Names of the directors of the company,
  Date on which the mining license was granted,
  Outcome of the environment assessment report, and
  How the mining operation will impact on citizens in the neighboring villages and the benefits they stand to gain.
  HON. L. THOTANYANE (Honourable Minister of Mining): Hona le ts’ebetso ea boithuto e ntseng e tsoela pele ho sheba hore na ho na le litaemane Ha-Selaitara Lebatooeng le Sebapala. Mosebetsi ona o ntse o etsoa ke Mohokare Mining. Morafo ha o so buloe empa ho etsoa boithuto ba sebaka (prospecting) pele e le ho netetsa hore litaemane li teng, ‘me ka boleng bo ka rafuoang.
  Lebitso la Company e etsang Mosebetsi mono e bitsoa Mohokare Mining (PTY) Ltd.
  Mabitso a li-director tsa company ena ke;
  MONG. Glenn Teboho Serobanyane
  MONG. Mosoeunyane Razachariah Elliot Sehapi
  MONG. Ntjelo Hlalele
  MONG. Sekara Jerry Monethi
  Lengolo la tumello ea boithuto le fanoe kala 04/06/2014.
  Ntlha e kholo hore company e tle e fuoe lengolo la tumello ea boithuto e ts’oanela ho fana ka Environmental clearance botong ea lekala la lirafshoa,’me company engoe le engoe e etsang boithuto bo joalo ka hara naha ea Lesotho e fana ka Environmental Clearance ho board eo ea heso e ipapisitse le Molao oa tikoloho oa 2008 (Environmental Act, 2008). Mohokare joalo ka company tse ling e entse boithuto ba tikoloho bo hlapants’itsoeng ke Lekala la Tikoloho pele e tsa tsoela pele ka boithuto boo entseng e bo etsa. Mohokare e itlamme ho hlokomela tikolo e ipapisitse le melao le melaoana ea tlhokomelo ea tikoloho.
  Boithuto bona bo ntseng bo etsoa ke Mohokare bo tla ba le khahlamelo sechabeng sa tikoloho ena, joalokaha masimo a mang a le holima sebaka sena sa boithuto. Sena se re masimo ana a tla ameha ka litsela tse fapaneng ho latela ts’ebetso ea company. Beng ba masimo le company ba lokela ho tekenela tumellano ea mats’eliso pele ho ts’ebeliso ea sebaka se tlo ameha.
  Ha boithuto bo joalo bo phethetsoe ‘me bo atlahile, naha, haholo-holo metse e haufi e tla una melemo boithutong bona. Boholo ba melemo ea boithuto bona e tla ba e kang ntlafatso ea lit’sebeletso joalo ka litsela, mesebetsi, motlakase le tse ling. Taba ena etla fenya le tlhokahalo ea mosebetsi. Kea leboha.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: HON. Member for Motimposo.
  HON. P. MAISA: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, ke kopa ho nyanyeletsa potsong ena ea ka. Ke re na Letona le Khabane le re tiisetsa re le Ntlo ee le sechaba se tla mamela kamorao hore re tsoe ka moo, hore ehlile o fela a re tiisetsa hore bat la sebeletsa hore sechaba seo sa moo ho tle ho lokisetsoe hore batle ba fumane litsiane tsa bona. Batho ba ha Mohale mono moo ho entsoeng letamo, le letsatsing lena ba ntse ba lla feela u hopole hore na letamo le entsoe neneng. Ba ntse ba lla, ke re le letsatsing lena ba ntse ba lla ka hore litaba tsa bona ha esale li siuoa mokhahlelong o itseng empa o itseng ona ha o e-s’o ka ba ho feteloa ho ona hohang. Joale na lekhetlong lee ha ho fihloa ho nkoa masimo ao a batho bao na o re tiisetsa hore ha re na utloa motho ea tla lla kamorao na? [Lerata].
  HON. L. THOTANYANA: Ke leboha tlatsetso eno ea Setho se Khabane. E le karolo ea boitlhopho ba rona ba karabo ea potso ena, re ile ra ea sebakeng se joalo ho ea etsa boithuto ba hore na boemo e fela e le ba mofuta ofeng on the ground. ‘Nete ea taba ke hore ehlile joalokaha ke arabile ke re mosebetsi ona oa lipatlisiso o ke keng oa tsoelapele ntle le hore matšeliso a etsoe pele. Mona ha re bue ka matšeliso a tla etsoa kamorao empa re bua ka hore matšeliso a tla etsoa pele mosebetsi o ka oa etsoa ono oa liphuputso. Ka hona ha ho na ba le boemo bo tšoanang le bono ba Ha Mohale ba matšeliso ano a ke keng a tla. Kea leboha.
 6. PROVISION OF ELECTRICITY
  HON. K. MAKOA (PR): Asked the Minister of Energy and Meteorology,
  if he is aware that the villages of Ha-Koali, Maralleng
  and Lefikeng, Ha-Khatoane have formed schemed towards
  provision of electricity in their villages, but to-date electricity
  has not been provided; and if so, how soon the Minister will intervene.

HON. L. THOTANYANA (Minister of Mining for Minister of Energy and Meteorology): Ke lakatsa ho tsebisa Setho se Khabane hore ho fihlile tlhokomelong ea ka hore metse e boletsoeng potsong e thehile boikopanyo ka sepheo sa hore se fumane litšebeletso tsa motlakase. E le ho arabela boemo bona, Lekala la heso le kene ka har’a tšebetso ea ho hlophisa kopo ea litaba tsa phepelo ea motlakase motseng. Taba ena e etsoa ho ipapisitsoe le leano le sa tsoa fetisoa la phepelo ea motlakase le reng “e raloe ka litikoloho”. Nakong ena….
HON. T. KHASU: Potso! Potso eaka, Mohlomphehi Letona le Khabane, ke hore na….
RT. HON. MADAM, SPEAKER: Ha ke so u fe sebaka, Setho se Khabane, hobane Letona le Khabane le ntse le araba. Ke tla u fa sebaka u tle u e botse e le a supplementary question.
HON. L. THOTANYANA: Kea leboha, Madam Speaker. E le ho arabela boemo bona, Lekala la heso le kene kahar’a tšebetso ea ho hlophisa kopo ea litaba tsa phepelo ea motlakase metseng. Taba ena e etsoa ho ipapisitsoe le leano le sa tsoa fetisoa la phepelo ea motlakase le reng e raloe ka litikoloho. Kopo ena e tla tekoa kapele ho Lekala la Lichelete ho thusa ka lichelete tse tla phetha mosebetsi ona ho kenyeletsoa le metse e hlahang potsong. Kea leboha.
HON. T. KHASU: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke ne ke botsa feela hore na ebe esale Letona le Khabane le qala ho arabela lipotso mono, ha a qala nako ena kaofela o re o oa lakatsa. Ke ne ke mpa ke botsa feela hore na ehlile ke ona mokhoa o nepahetseng na? Ha arabe potso empa o re o lakatsa ho etsa joalo [Litšeho].

RT. HON. MADAM SPEAKER: Letona le Khabane.
HON. L. THOTANYANA: Kea leboha, Madam Speaker. Ke ho bontša feela hore taba-tabelo e teng ea ho araba potso eno le ho fana ka karabo. Ke ona mokhoa oa ho araba ono o nepahetseng.
RT. MADAM SPEAKER: Joale e beha Setho se Khabane tsietsing ka hore ha ho na tiisetso. Ekare its only a wish feela ehlile ha u’a ikemisetsa, it’s a wish. Kea kholoa ke hona moo concern ea hae e leng hona teng.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of order, Hon. Member for Makhaleng.
HON. M.S. LEHATA: Kea leboha, Madam Speaker. Ha se le hore ho na le tsamaiso e robiloeng empa ke ha ke lutse mona ke ntse ke nahana taba ena hore na ebe re ka e sebetsa joang. Ha re bula mona u arabetse litaba tsa Hon. Member for Mosalemane hantle. Lengolo leno le bua ka litaba tsa lona ebile ha ke ee ho lona. Ke ne ke tla moo ke neng ke reng joale ho botsoa lipotso, ba bang ba Litho beng ba lipotso ha ba eo. Ho latela karabo ea hau e ne e bontša tletlebo ea bona hore ba ke ke ba tla ka mabaka a itseng. Joale radio eona e il’o re, “Setho se itseng sa botsa potso e itseng”, ha se tlalehela sechaba koana. Joale sechaba se tsebe hore Setho seno se itse ha se tle Paramenteng, se hae. Taba ena ke utloa e tlo baka mathata ho sechaba ba ipotse hore na ho etsahalang keng, ke ne ke batla hore re tle re e lokise e le hore tlaleho ea Paramente e hlahe e le tlaleho e nepahetseng. Standing Order
kea tseba ha motho a le sieo e mong a ka mo botsetsa feela li hlahe ho latela litaba tsa lengolo la pele le karabo ea hau le tse ling joalokaha eka joale ba ne ba le teng feela ba le sieo…[Lerata]….
HON. P. MAISA: Point of order holim’a point of order!


RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane, se ke ua nkoa ke pelo hle, ke tla mo araba.
HON. P. MAISA: Ha e ea nkuka le ho nkuka, ke ne ke mpa ke mo soaea mohlare.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Feela e ‘ne e u nke?
HON. P. MAISA: Ke ne ke mpa ke re feela…
RT. HON. MADAM SPEAKER: Ke tla mo araba.
HON. M. LEHATA: Ke ne ke le ta beng ea tlaleho feela hore na ebe re ka etsa joang hore ebe, “Setho se itseng sa botsetsa seno”, ho feta hore, “ea botsoa ke Setho seno”. Ho latela maemo a teng, ha a le normal teng ha ho na bothata.
RT. MADAM SPEAKER: Order! Setho se Khabane sa Makhaleng, ehlile o ntse a hlalosa hantle hore ho latela tsamaiso ho nepahetse hantle haholo. Taba ena eo eena a e batlang ke taba e ka fetohang ha feela ho fetotsoe melao ea tsamaiso, e leng ntho e so etsahale hona joale mona moo re teng. Joale mesebetsing mona ka nako e ‘ngoe ho na le……ke hore ke ntse ke touta u tsebe le ‘na ha ke ntse ke sheba Litho tse Khabane ka lehlakoreng la Opposition. Ke ntse ke re e le hore mona ho siuoe skeleton. Akere ua tseba hore mesebetsing mo ho na le ntho ea hore ho thoe ho siuoa skeleton. Ke hore ke ntse ke ba nyemotsa ke re, hmmk! E le hore mo ho siuoe skeleton, ke ntse ke touta ehlile [Lerata]. Empa leha ho le joalo, kannete ke ntse ke qeka Litho tse Khabane hore ba khutle re tlil’o sebetsang, joale ke tla tiisetsa. Empa kannete ke batla le khutle, Litho tse Khabane tsa bohanyetsi, re tlil’o tla sebetsang.

 1. PLIGHT OF INFORMAL SETTLEMENT DWELLERS
  HON. K.U. SELLO (Hlotse): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship;
  mangopeng) who have been resident in the same place for many years and also appear on the Lisemeng voters roll and yet are denied certain essential services under the claim that their area of residence is not mapped in the district cartography; and if the Minister is aware, how soon will she intervene.
  HON S. QOO: Ntlha ea tsamaiso, kannete taba ena ehlile…ke rata ho sala taba ena ea Ntate Makhaleng morao hobane…
  RT. HON. SPEAKER: Order! Lula fatse.
  HON S. QOO: Ebang butle, ke hobane,… mamelang.
  RT. HON. SPEAKER: Tsoelapele Letona le Khabane.
  HON. K. DIHOLO: Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Karabo ea potso ena ke e latelang…
  RT. HON. SPEAKER: Order! Ua bona Serjeant-at-Arms o haufi le uena ke tla re a u lahlele kantle.
  HON S. QOO: Ke hobane batho bana bao ho ntseng ho thoe ba teng ka mona ba ntse ba bua ka uena ho radio hona joale. Bona bao ho ntseng ho thoe ba botsa lipotso ka mona. Ntlha ea tsamaiso. Batho bana bao ho ntseng ho thoe ba ntse ba botsa lipotso ka mona ba sea-le-moeeng ba ntse ba re ,“re ke ke ra ea Paramenteng mono” hona joale, feela ho ntse hothoe ba ntse ba botsa lipotso ka mona.
  RT. HON. SPEAKER: Order! Setho se Khabane uena u mametse sea-le-moea o le hokae?
  RT. HON. SPEAKER: Tsoelapele Letona le Khabane.
  HON. K. DIHOLO: Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano…
  RT. HON. SPEAKER: Order! Bana ba ka mona ha batsoa ba i`lo ba phoqa hampe.

HON. K. LIHOLO: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, le Litho tse Khabane. Lekala la heso le hlokometse hore ho na le batho ba lulang moo Liteneng, ba hlokang litsebeletso. Lekala la heso ka komiti ea mobu ea teropo ea Hlotse, Mongoli oa teropo le liofisiri tsa merao (Assistant Physical Planners) ba kile ba ba bitsa ho tsohla litaba tse ba amang le ho bona hore na litsa tseo ba ka li aroleloa joang.
Ba hlalositse hore sebaka seo ba lulang ho sona ba ne ba se alimiloe ke Morena Chepeseli khale lilemong tsa bo 1980s ho etsa litene e seng ho lula. Le ha ho le joalo ba ile ba hlokomelisoa hore lekhotla la teropo le ntse le le tsebetsong ea ho rala sebaka seo molemong oa hore ba tle ba tsebe hore ba fumantsoe litsebeletso tse hlokahalang le bolulo bo tsitsitseng moo. Kea leboha Mohlomphehi.

No. 41 defferred

 1. MARKET FOR INFORMAL BUSINESS IN HLOTSE.
  HON. K. U. SELLO (Hlotse): asked the Minister of Small Business Development, Co-operatives and Marketing to say,
  How soon a market area will be formally built fort the informal sector business people (street vendors and hawkers) in Hlotse town, preferably close to the bus/taxi station to enable them to ply their trade without fear of persecution.
  HON. K. LETSATSI (Minister of Communications): The Ministry of Small Business Development, Co-operatives and Marketing is aware of the pressing need for the market places for informal sector business people in Hlotse. Indeed this is a nationwide need. The ministry is working on the problem in collaboration with Ministry of Local Government and Chieftainship affairs. Unfortunately in some areas such as Hlotse there are also land ownership issues that have to be resolved before anything can be done. Thank you.
 2. CONSTRUCTION OF ROADS.
  HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): asked the Minister of Public Works and Transport,
  If he is aware of the need for a road from the villages of Ha- Lenonyane, Kolo, Through Sekameng, Ha-Maine and on to Mapotu; and another from Matlakeng to Ha- Khoro, and if the Minister is aware, how soon he will intervene.
  HON. M. MOLETSANE (Minister of Public Works and Transport) Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la heso le hlokometse tsenyeho tseleng e kopanyang metse ea Ha-Lenonyane, Kolo ho ea Sekameng, Ha-Maine le ho ea Mapotu. Le e tlohang Matlatseng ho ea Ha-Khoro. Ka hoo le tla kenyeletsa tukiso ea tsela ena lethathamong la litsela tse tla kopeloa lichelete tsa tokiso selemong se tlang sa lichelete sa 2016/2017.
 3. NEED FOR FOOTBRIDGES.
  HON. M. HLALELE (Thaba-Phechela): asked the Minister of Public Works and Transport,
  If he is aware of the need for a footbridges, one across Tsoaing river between the villages of Likhetleng and Ha-Mosunkuthu and another across Likhetla river between the villages of Likhetleng and Ha-Chele and if the Minister is aware, how soon he will intervene.
  HON. M. MOLETSANE (Minister of Public Works and Transport) Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la heso le entse lipatlisiso me le fumane hore ho na le tlhokahalo ea borokho ba maoto nokeng ea Tsoaing lipakeng tsa metse ea Likhetleng le metse ea Ha-Mosunkuthu. Lekala la heso le tla tsamaisa kopo ena ea Setho se Khabane ka methati e lokelang. HON. M. PHOHLELI (Rothe): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ke batla ke ameha Lebatooeng la 44 mona, joale ke ne ke botsa Mohlomphehi Letona hore na eleng hore ha a re ba tla e kenyelletsa ke hobane ba fumana taba ee e le sieo ka hare ho lekala kamoo empa e le khale e le sello sa rona sa taba ee ea hore ba batho baa ba ka moo ba hloka boroko boo? HON. M. MOLETSANE: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, Setho se Khabane ke ne ke utloa eka ebile o re o ea ameha lebatooeng la 44, athe lebatooeng la 44 mona ke ne ke arabela taba ea borokho ba maoto nokeng ea Tsoaing, boo ke boletseng hantle hore methati e teng eo re tlang ho e sebelisa eo re eeng re bue le litereke,me ba hloae ka hare ho tsona hore na ho tla sebetsoa marokho afeng. Hangata o ka fumana hore ho sebetsoa a ka etsang leshome le metso e mehlano. Ke ne ke re ho Setho se Khabane haeba ehlile ke utloile hantle a utloisise hore ke bua ka borokho boo ba maoto nokeng ea Tsoaing boo ke reng bo tla kenyeletsoa marokhong a tlang ho sebetsoa, me re tla sebetsa le Lekala la Puso ea Libaka le makhanselara joaloka ha re ntse re etsa. Kea leboha.
 4. BRIDGES IN RUINS
  Hon. L. Leoma (Matlakeng): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  if she is aware that the Ha Mojapela bridge on the boundary
  of Constituencies No. 5 and No. 11 has been declared unusable
  for several years, which has greatly inconvenienced the community
  of Mojapela as vehicles can no longer reach the area; and that
  the Khapung bridge near Baroeng is also in ruins, preventing
  vehicles from crossing the river in times of rain and thereby
  denying citizens expected services; and if he is aware, how soon she will intervene.
  HON. K.DIHOLO ( Deputy Minister of Local Government and Chieftainship): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane. Lekala la heso le hlokometse hore borokho ba Ha Mojapela bo arolang Lekhotla la Mathomo la Puso ea Libaka la Maisaphoka C07 le Lekhotla la Teropo la Butha-Buthe bo hloka ho lokisoa hammoho le borokho ba Khapung haufi le Baroeng.
  Lekhotla la Setereke la Leribe le la Mathomo la Maisaphoka C07 le Lekhotla la Seterekela Butha-Buthe hammoho le Lekhotla la Teropo la Butha-Buthe ba bile le kopano moo ba neng ba memme Roads Directorate Butha-Buthe ho bona hore na ho ka kopaneloa koluoa ena ea borokho joang ho thusa sechaba. Roads Directorate e bont’sitse hore borokho ke ba eona empa ha bo ea kenyeletsoa meralong ea selemo sena sa lichelete sa 2015/16. Bo se bo tla kenyeletsoa likhakanyong tsa lichelete tsa 2016/17. Kea leboha.
 5. NON-OPERATIONAL OF CLASSROOM
  Was deferred
 6. DYSFUNCTIONAL STREET LAMPS
  HON.L. MORAMOTSE (Lithoteng): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  if she is aware that a large number of lamp posts along the roads
  have been knocked down by motorists and that those which
  remain standing do not work; and if so, can the Minister say how
  soon damaged lamp posts will be replaced and the high-mast flood
  lights, erected in several villages, be operational.

HON. K. DIHOLO ( Deputy Minister of Local Government and Chiefatinship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane,Lekala la heso le hlokometse hore boholo ba mabone a litseleng le a ka hará metse ha a sebetse. Tsényo le ho utsuoa ha lithapo tse isang motlakase maobeng e phahame haholo. Lithapo tsena li entsoe ka koporo ea boleng bo holimo haholo, ‘me ea utsuoa le ho rekisoa ke lisinyi. Ke sona sesosa sa mabone a sa khantséng.
Re le Lekala re ntse re sebetsa ka thata ho etsa litokiso kapele-pele le ho hlokomelisa sechaba ka boikarabello ba sona ba ho hlokomela thepa ea sona.
Ho boetse ho fihlile tlhokomelong ea rona re le Lekala hore boramakoloi ba thula mabone a ka thoko ho tsela ka sekhahla se phahameng haholo. Ketso ena e senya thepa ea motlakase e kentsoeng lipalong mono ebe tsébetso ea sitiseha. Le ha ho le joalo, Lekala le ntse le sebetsa ka matla ho lokisa tsényo e teng le ho kenya lipalo tse ncha tsa mabone. Phephetso ea rona ke ea khaello ea lichelete ho khahlametsa sekhahla sa tsényo. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. P. MAISA (Motimposo): Mohlomphehi, ke rata ho etsa potso e nyanyeletsang ho Mohlomphehi Motlatsi oa Letona la Puso ea Libaka. Lekala le ithutile bothata bo teng ba hore lipalo tsena tse khantsáng seterateng masoba a tsona a moo ho kenngoang letsoho teng a tlase. Ebe ke ho baneng ba ke keng ba a isa holimo moo e reng ha li sebetsoa ebe motho o hloa ka leri e le hore lisinyi li tle li fumane mosebetsi oa hoa batla leri hore li hloelle holimo li tle li tsebe ho hula lithapo tseo joale e be sechaba se tseba ho mo bona. Ha lesoba leno le le fatsé nakong eo lisinyi li senyang re nahana hore motho oa be a phomotse pela palo eno ea motlakase joale be rea feta ha re re letho ho eena. Ebe ke hobaneng ho ke keng ha phunngoa masoba a lipalo tsa motlakase holimo e le hore lisinyi li tle li sitisehe ho senya lithapo habobebe ho fapana leha li le tlase?
HON.K. DIHOLO: Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, leha potso ena e ka e nkha bocha tjena, ’nete ke hore re thusoa ke litsibi ho etsa tsebetso e joale. Ha ke bone eka li tla ba le bothata ba hore eletsa ho etsa sena seo Mohlomphehi Setho se Khabane se buang ka sona.

 1. REHABILITATION OFDAMAGED ROADS
  Was deferred
 2. CONSTRUCTION OFA BRIDGE ON THETSOAINGRIVER
  HON. L. HLAPISI (Maliepetsane): Asked the Minister of Public Works and Transport,
  if he is aware of the need to build a heavy traffic bridge on
  the Tsoaing River between the villages of Ramatséliso and
  Ha Lesaoana; and if so, how soon he will intervene.
  HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Public Works and Transport): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Noka ea Tsoaing e pharalletse haholo ha e feta pelá metse ea Ha Ramatséliso le Ha Lesaoana, ‘me hoa bonahala hore nakong ea lipula e tlala haholo ‘me ho hlokahala borokho sebakeng seno. Leha ho le joalo, Lekala la heso le tla etsa liphuputso tse pharalletseng le ho potiela sebaka sena e le hore le fumane boleng ba borokho bo hlokahalang sebakeng sena hore bo tle bo kopeloe lichelete ‘me bo kenngoe meralong. Kea leboha.
 3. NEED TO BUILD FOOTBRIDGES
  HON. L. HLAPISI (‘Maliepetsane): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  if she is aware of the need for footbridges between the
  villages of Leseoana and Koki and between the villages of
  Ha Sekhaila and Ha Salae; and if so, how soon the footbridges
  will be built.
  HON. K. DIHOLO (Deputy Minister of Local Government and Chieftainship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, Lekala la heso le hlokometse hore ho na le tlhokahalo ea borokho ba maoto lipakeng tsa Ha Lesaoana le Koki le lipakeng tsa Ha Sekhaila le Ha Salae. Lekala le mothating oa hoe a hlahloba libaka tsena hore li tle li tsebe ho kenyeletsoa meralong ea selemo se tlang sa lichelete sa 2016/17.
  Lekhotla la setereke Mafeteng le kenyellelitse borokho bona likhakanyong tsa lichelete tsa selemo sa 2016/17. Haeba lichelete li ka tsa fumaneha borokho bona bo tla ahoa. Kea leboha, Mohlomphehi.
 4. CONSTRUCTION OF A FOOTBRIDGE
  HON. T. RAMAROU (Leribe): Asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  if she is aware of the need for a footbridges to serve several
  villages including Mohobollo, Ha-Mopapa and Livis’Nek in
  Leribe Constituency where travel is difficult in times of rain;
  and if so, how soon she will intervene.
  Rt. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Honourable Member for …….
  HON. ……… Mohlomphehi, ntlha ea tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore ke utloa Setho se Khabane sa Mosalemane hangata se bolela linomoro tsa lipotso ha se botsa feela se sa bontsé hore se kopiloe ho botsa potso ea nomoro e itseng ke mongá potso. Kea leboha, Mohlomphehi.
  HON. MADAM SPEAKER: I accept your point of order, Honourable Member. Setho se Khabane sa Mosalemane, lipotso tsena ha se tsa hau, u lokela ho bolella Ntlo ena e Khabane hore Bahlomphehi Litho tse Khabane beng ba lipotso tseno ba u kopile ho ba botsetsa tsona. Tsoela pele, Letona le Khabane.
  HON.K.DIHOLO (Deputy Minister of Local Government and Chieftainship): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano le Litho tse Khabane, Lekala la heso le hlokometse hore hon a le tlhokahalo ea borokho ba maoto bo kopanyang metse ea Mohobollo, Ha Mopapa le Levis’Nek Lebatooeng la Leribe. Borokho ba maoto boo ho buuang ka bona bo meralong ea Lekhotla la Mathomo la Sephokong C06 ea selemo se tlang sa lichelete sa 2016/17. Morero ke hore ho tla etsoa borokho bona nokeng ea Mohobollo, ‘me bo tla thusa sekolo sa mathomo le se Phahameng se fumanehang sebakeng seno. Kea leboha.
 5. NEED TO REPAIR CONSTRUCTION PLANT
  HON. T. RAMARUO (Leribe): asked the Minister of Local Government and Chieftainship,
  if she is aware that the construction machinery (plant) which
  was engaged in the reconstruction of roads in Qoqolosing
  stand idle at Ha Lehlaha in Qoqolosing without having finished
  the work it was contracted for; and if so, can the Minister say how
  soon the machinery will be repaired in order to finish the work.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Nthla ea tsamaiso, Honourable Member for Motimposo.
HON. P. MAISA: Ke mpa feela ke re Mohlomphehi, ke mpe ke lokise taba ena ea Mohlomphehi Setho se Khabane…
RT. HON. MADAM SPEAKER: Setho se Khabane ak’u bitse Setho se Khabane hantle.
HON. P. MAISA: Ke kopa ho hula mantsoe. Ntšoarele Ntate ka, Mohlomphehi Setho se Khabane sa Qhalasi. Feela u ke u thole le uena. Ke ne ke mpa ke re ke mpe ke thusetse, kutloisiso e ntse e le hore che, thuto e tla lieha ho kena. Ehlile ho nepahetse ha Setho se re, “Setho se Khabane sa Lebatooa la Motimposo se itse ke se botsetse.” Re ntse re tseba hore ha hona motho oa Machache a ka ba a kopana le oa Motimposo, feela empa ho nepahetse ha ho buua joalo. Ke ne ke mpa ke re ke lokise taba eno hore Setho se Khabane sa Mosalemane se se ke sa ’na sa etsa phoso eo se ntseng se e thibela ha se le maemong a hore se arabe potso a re, “Setho se Khabane sa Khubetsoana se nkupile ho botsa potso ena ea number mang-mang. Kea kholoa ho tla be ho nepahetse, ehlile se hlokahalang ke sona seno ke phetho.
RT. HON. MADAM SPEAKER: Thank you, Honourable Member.
HON. K. DIHOLO: Kea leboha, ‘M’e Motsamaisi oa Lipuisano. Ntumelle ke hlalose hore re bile le bothata ba mechini ea litsela e robehileng ka bongata makhotleng ’ohle a litereke. Mechini e mengata e ile ea ema nako e telele e hloka tukiso, empa bothata e le bosieo ba chelete. Ho tloha ka khoeli ea Phuptjane selemong se holimo mosebetsi oa ho lokisa mechini ena o ile oa simolla. Le eona ena e emeng Ha Lehlaha e tla lokisoa, e kene tšebetsong. Lekhotla la setereke la Leribe le hlile le tšoarahane le taba ena ea tokiso ea mechini ka matla. Kea leboha, Mohlomphehi.

 1. REHABILITATION OF THABA-TSEKA – MOKHOTLONG ROAD
  HON. M.J. SELLO (Bobatsi): Asked the Minister of Public Works and Transport,
  to say whether the 2015/2016 financial year development plans
  include the rehabilitation of the road between Thaba-Tseka and
  Mokhotlong which is badly damaged, and if so, whether the road
  Will be upgraded to tarmac and how soon work will begin.

HON. M. MOLETSANE: Nchafatso ea tsela e kopanyang litereke tsa Mokhotlong le Thaba-Tseka e se e qalile. Tšebetso ena e arotsoe ka mekhahlelo e ’meli. Mokhahlelo oa pele ke nchafatso ea tsela e lipakeng tsa metse ea Taung, Ha Makunyapane ho ea Linakeng. Mokhahlelo ona o abetsoe mokonteraka oa TRHM Group ea seng a qalile tšebetso. Mokhahlelo oa bobeli o abetsoe mokonteraka oa Moramo Civils, ea tla qala nchafatso ea tsela ena ho tloha Linakeng ho ea Ha Mojakisane.

RT. HON. MADAM SPEAKER: U eme kae, Mohlomphehi.

HON. L. MOLISE-MABUSELA: Hakere joale ke sitoa ho fetela moo ke lulang, Setho se Khabane se hana ha ke feta.

RT. HON. MADAM SPEAKER: Minister, tsoelapele ka karabo.

HON. M. MOLETSANE: Morero oa nako e telele oa lekala ke hore tsela e kopanyang litereke tsena tse peli e nyolleloe boemong ba letšoana. Lekala la heso le se le entse boithuto ba tsela ena. Ka thoko ho mona, kopo ea lichelete sebakeng sa khaho ea tsela ena e se e isitsoe ho bafani ka ha tsela ena e le ea bohlokoa haholo, e kopanyang litereke tsena tse peli tsa loti.

54. ELECTRICITY PROVISION TO LIQHOBONG.

HON. T. LERAFA (Motete): Asked the Minister of Energy and Meteorology,

if he is aware that the electricity sub-station intended to
serve the area between Ha Lejone and Liqhobong mine is
situated barely 500 meters from the village of Liqhobong;
and if the Minister is aware, can he say whether electricity will

be provided to the village of Liqhobong and its environs (from
Ha Tlholo to Motete) as a corporate social responsibility measure.

HON. L. THOTANYANE: Ke tsebisa Setho se Khabane sa Motete hore ho fihlile tlhokomelong ea ka hore leifo la motlakase le reretsoeng ho fepela Ha Lejone…

RT. HON. MADAM SPEAKER: Ntlha ea tsamaiso, Hon. L. Molise-Mabusela.

HON. L. MOLISE-MABUSELA: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ne ke re re thuse Mohlomphehi Letona, “ho fihlile tlhokomelong ea Lekala e seng ea ka.”

HON. L. THOTANYANA: Kea leboha, leha potso e sa botsoa lekala e botsitsoe ’na. Ho fihlile tlhokomelong ea Lekala la heso hore leifo la motlakase le reretsoeng ho fepela Ha Lejone le morafo oa Liqhobong le haufinyane haholo le motse oa Liqhobong.

Ke morero oa lekala la heso hore metse e haufi le leifo lena e imone menoana ka boteng ba lona moo. Leifo le raliloe ka tsela eo le tla fana ka monyetla oa hore metse e haufi e hokeloe motlakase. Taba ea ho busetsa molemo sechabeng, e hloka ho buisanoa le mokonteraka ea etsang tšebetso pele ho ka etsoa qeto ea hore na e tla phethahala kapa che. Ho boetse ho na le lipuisano tse teng pakeng tsa company ea motlakase ea LEC le morafo ho sheba hore na ebe ho ke keng ha kenngoa motlakase mono ke morafo. Ha lipuisano tseno li se li tsoeleletse, Setho se Khabane se tla tseba.

55. PROVISION OF ELECTRICITY.

HON. S.T. RAPAPA (Mosalemane): Asked the Minister of Energy and Meteorology,

  if he is aware that not even a single village in Mosalemane
  has electricity; and if the Minister is aware, can he say how
  soon electricity where schemes have collected funds from 
  households towards the provision of electricity.

HON. L. THOTANYANE: Ke tsebisa Setho se Khabane sa Mosalemane hore ho fihlile tlhokomelong ea lekala la heso hore litšebeletso kapa phepelo ea motlakase ha eeo ka har’a Lebatooa la Mosalemane.
Ho bohlokoa ho hlokomelisa Setho se Khabane hore Lekala la heso le kene ka har’a tšebetso ea ho lokisa boemo bona ka ho etsa kopa e kenyang litlhoko tsohle tsa phepelo ea motlakase naha ka bophara. Kopo ena e tla tekoa ka pele ho Lekala la Lichelete ho tšehetsa morero o joalo e le hore ho lokisoe boemo bona. Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. S.T. RAPAPA: Potso ena e bontša hore ho na le metse e ’meli e seng e entse li-scheme, joale na ebe lekala na ho tlile tlhokomelong ea lona hore li-scheme tse joalo li teng na?

HON. L. THOTANYANA: Ho fihlile tlhokomelong ea lekala hore ho na le li-scheme tse joalo, ’me ka hona ke ka hona re reng re tla atamela Lekala la Lichelete ho bona hore na li ke ke tsa kenyeletsoa ha ho etsoa meralo ea lichelete ea selemo se tlang. Kea leboha.

56. SUPPLY OF ELECTRICITY IN MANTŠONYANE. 

HON. M.A. TAOLE (Mantšonyane): Asked the Minister of Energy and Meteorology,

to say how soon electricity will be provided to the villages
of Ha ’Nyane, Mahlong, Rankoma, Lihloaeleng, Ha Ntsokoane
and Ha Naha as the people of these villages have already formed
schemes.

HON. L. THOTANYANE: Ke tsebisa Setho se Khabane hore lekala la heso le sebetsa ka thata ho phethahatsa litšepiso tseo le li etselitseng sechaba tsa ho anetsa phepelo ea motlakase ho Basotho ka moka ho kenyeletsa metse ea Mantšonyane e hlahang potsong.

Ha hajoale re ntse re sebetsana le likhakanyo tsa ho isa phepelo ea motlakase libakeng tsena. Litaba tsena li tla re thusa hore re tsebe ho abela lichelete libaka tsena re ipapisitse le chelete e teng e le ho anetsa litšebeletso ka mokhoa o lekanang naha ka bophara. Ha re phethetse mosebetsi ona, re tla tseba ho bontša hore na re tla phethahatsa tšepiso ea rona neng. Kea leboha, Mohlomphehi.

 1. SCARICITY OF PORTABLE WATER
  HON. A. MAKAKANE (Thupa-Kubu): Asked the Minister of Energy and Meteorology,
  to say how soon electricity will be provided to the villages of
  Ha-‘Nyane, Mahlong, Rankoma, Lihloaeleng, Ha-Ntsokoane and
  Ha Naha as the people of these villages have already formed schemes.
  Ha-Fusi
  Thaba-Taaso
  Ha-Ts’itso
  Tsitsa
  Motolo
  ‘Malei, etc
  HON. K. LETSATSI (Minister of Communications): Kea leboha Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Karabo ea potso ena ea Setho se Khabane ke ena e latelang; ke tla bala karabo ena ho latela metse ena e lokolisitsoeng mona.
  Motse oa Ha-Fusi o fepeloa metsi ka lipompo tsa letsoho (hand pumps). Ho fihlile tlhokomelong ea lekala la haeso la setereke sa Berea hore lipompo tsena ha li nts’e metsi a lekaneng. Ka hona ho ntse ho hlophisoa hore ha lichelete li ba teng ho chekoe mekoti e ka tsebang hore ho hokeloe mechine e tla fehla metsi ho isa tankeng moo teng marang-rang a li-pipe a tlang ho anetsoa ka hare ho motse (reticulation of pipes)
  Thaba-taaso feela mona metseng eo re e tsebang ke oa Ha-Taaso. Motse oo ofisi ea haeso joalokaha ke bontsitse ho e tsebang ke Ha-Taaso o fepeloang metsi ka pompo tsa letsoho (hand pumps) ‘me ha ha joale mokhatlo oa World Vision Lesotho o ntse o thusa ka lipompo tsa metsi ho etsa tlatsetso holima tseo li sentseng li le hona teng hona joale.
  Motse oa Ha-Tsitso o fepela metsi ka lipompo tsa letsoho le ona. Ofisi ea haeso hona mane Berea e se ntse e hlokometse bothata ba ho se sebetse ba boholo ba lipompo ‘me li se ntse li lokisoa hona joale.
  Motse ona oa ha Tsitsa o fepeloa metsi ‘me o fepeloa ka mokhoa oa letsatsi (Solar Pumping) e ntse e sebetsa hantle le ha ho ena le bothata bo hlahileng morao tjena. Ofisi e tla etsa ts’alo-morao ho fumana hore na bothata bo hokae.
  Motolo ha re ea fumana letho empa haeba ho entsoe phoso ea hore hothoe ha motolo eona ho ntse ho etsoa litlhophiso tsa hore ho thusoe ke lekala la Puso ea libaka, mokontereka…
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Point of Order!
  HON. A. MAKAKANE: The Honourable Minister is mis-pronouncing the name of the village. The name of the village is Motolo not Ha Matala.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Ee ho joalo. I accept your point of order, Honourable Member. O tsebe ke ntse ke ipotsa na ebe lebitso lena leo a ntseng a le bala lona le ngotsoe kae.
  HON. K. LETSATSI: Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ha a nkutloa ke ile ka re mona ho ngotsoe Ha Matala empa ka re haeba ke fositse mona hothoe Ha Motolo.
  Ho ntse ho etsoa litlhophiso tsa hore ho thusoe ke Lekala la Puso ea Libaka. Mokonteraka o tla cheka mekoti (boreholes) moo ho tla kengoa mechine e pompang metsi ho fepela metseng eno.
  Motse oa ho qetela, Ha ‘Malei. Motse oa Ha Malehi o joaloka ka motse oa Tsitsa ho fepeloa ka metsi a fehloang ka matla a letsatsi (Solar Pumping). O ntse o sebetsa hantle empa e le hore fela o fehla metsi a manyane. Ofisi e ntse e sheba hore na ho ka fumanoa pompo ea bobeli joang ho ekeletsa e teng e le hore metsi a tle a fumanehe ka bongata. Hono ho bolela hore ho tla hlokahala hore ho chekoe mekoti ea bobeli kapa ho shejoe seliba se seng ho tlatseletsa tseno tseo li se ntse li le teng. Kea leboha.
  HON. A. MAKAKANE: Seemingly the wording of the question is not correct. Basically, potso ena ha ea ngoloa hantle Madam Speaker. Ha e le hantle e qoolla kapa e beella tikoloho ea Lekokoaneng ka thoko, athe potso e ne e re tikoloho ea Lekokoaneng, e leng metse eohle e Lekokoaneng. Joale metse eona e ka thoko ho Lekokoaneng, joale karabo e qetella e sa kenyelletsa tikoloho ea Lekokoaneng, e entse exclude ho latela tsela eo potso ena wording ea eona e leng ka eona. Lekokoaneng ke tikoloho e kholo haholo, e tlokotsing e kholo ea metsi.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Member, sepheeo eo Notice Paper e ntšuoang ka sona ke hona hore re le beng ba lipotso re hlahlobe hore na li ngotsoe hantle. Le ha ho le joalo u ka etsa potso e ‘ngoe ka thoko e buang ka Lekokoaneng.
 2. TERMINATION OF PAYMENT OF WAR VETERAN’S ALLOWANCE
  HON. T. LERAFA (Motete): Asked the Minister of Finance:
  if she is aware that one ‘Mats’oana Shasha has been receiving
  war veteran’s allowance since the death of her spouse in 2003
  until March, 2012 the allowance was unceremoniously
  halted, being informed that her name has been replaced by
  the name of her husband Mr. Morokolo Shasha and she was,
  therefore, not entitled to receive it, and if so, how soon
  she will intervene.
  HON. DR. M. KHAKETLA (Minister of Finance): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ha ke rate ho fosa lebitso la Ntate Shasha (Morokolo). Karabo ke hore mohatsa Ntate Shasha, ‘Matšoana Shasha o ile a qalella ho fumana chelete ea mekaubere ea lintoa tsa lefatše kamora lefu la molekane oa hae ka 2003 ho fihlela ka 2012. Ka ha molekane oa hae o ne a le lilemong penchene ea maqheku, ‘me joale ea ba u se a a nka le eena ea maqheku empa eena a sena tokelo ea ho amohela chelete ea maqheku. Ha Lekala la haeso le hlokomela boemo bono ka 2012 le ile la emisa ho mo fa chelete eno ea e fumaneng ka bomenemene. Le ntse le e nts’a ka ho e hula ka ho se molefe eo a neng a lokela ho e fumana ea molekane oa hae ho fihlela a e qetile. Ha re etsa lipalo tsa rona re bona e ka ka 2017 a tla tseba ho qalella ho fumana chelete ena hape. Kea leboha.
  HON. P. MAISA (Motimposo): Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano, na ka ‘nete ea Molimo, hothoe ho ka etsahala hore motho ea lilemo li 35 a amohele penchene a se na tokelo, mohlang oane e be e le hona ho tlil’o tla fumana hore motho ena o amohetse penchene a le lilemo li 35, a se na tokelo, joale tsane tseo a neng a tšoanela hore a li fumane e le lipenchene tsa hae ke tsona tse tlil’o lefa. Hobaneng Lekala le sa ka la hlokomela hore motho eo ha a na tokelo ea ho fumana penchene. Ke hobaneng motho ho ile ha qetella ho etsahetse hore ho lumeloe hore o tšoanela a khole penchene ea maqheku, joale e re ha a se ntse a e khola qetellong ha a ts’oanela ho fumana lichelete tse itseng ebe e se e huloa ho tsona, hobaneng ho qetelletse ho etsahetse joalo?
  HON. DR. M. KHAKETLA: Mohlomphehi, Motsamaisi oa Lipuisano. Chelete ea ‘Muso ke chelete ea ‘Muso, ha u e nkile ka bolotsana, le ha u ka e nka ka bolotsana ka Paramenteng ka mona, ho na le moo ke tla u ts’oara teng hore u e khutlise. Eleng hore le eena ha a ne a ntse a e nka ka bolotsana a nahana hore ha a na ho bonoa o bonoe, hore na o bonoe neng ha se lebaka, taba ke hore o bonoe, ‘me e tla huloa.
 3. NEED FOR A FOOTBRIDGE AND A ROAD
  HON. T. MAPESELA (Mokhotlong) Asked the Minister of Public Works and Transport,
  if he is aware of the following:
  the need for a footbridge on the Mokhotlong river between
  Boelang and Malapane villages where students from
  the villages of Manganeng and Boelang are prevented
  from going to school at Malapane Primary School
  when the river is flooded;

the need for a road from ‘Malefiloane to Senqebethu
to serve the communities of the villages of Manganeng,
Nazareth, Liqhobong, Trihoek, Lets’eng, Kueneng,
Nts’irele, Selomeng and Mokh’oekho’e;
and if the Minister is aware, how soon he will intervene.
HON. M. MOLETSANE (Deputy Minister of Public Works and Transport): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Lekala la haeso le se le potietse sebaka seo borokho bona bo tla ahoa ho sona nokeng ea Mokhotlong lipakeng tsa metse ea Boelang le Malapane. Khaho ea borokho bona e kenelletse lethathamong la marokho a tla kopeloa lichelete tsa khaho.
Ntlha ea bobeli ke hore Lekala la haeso le hlokometse tlhokahalo ea tsela e kopanyang metse ea Manganeng, Nazareth, Liqhobong, Trihoek, Letšeng, Kueneng, Selomeng le Mokh’oekh’oe. Kahoo le tla kenyelletsa tokiso ea tsela ena lethathamong la litsela tse tla kopeloa lichelete tsa tokiso selemong se tlang sa lichelete, 2016/2017.

 1. PLIGHT OF SCHOOLS WITHOUT CLASSROOMS
  Was deferred.
 2. NEED FOR POTABLE WATER.
  HON. L . HLAPISI (‘Maliepetsane): Asked the Minister of Water,
  to say how soon potable water will be provided at Bots’oele,
  in the village of Thoteng where the only available
  water sources are unhealthy.
  HON. P. MONARE: (Deputy Minister of Water): Kea leboha, Mohlomphehi Motsamaisi oa Lipuisano. Ho fihlile tlhokomelong ea ofisi ea heso ea phepelo ea metsi metseng seterekeng sa Mafeteng hore motse oa Thoteng Botšoela ha u na phepelo ea metsi le matloana a ntlafalitsoeng. Le ha ho le joalo, ofisi ea heso e se e kentse motse o joalo lenaneng la ho ithuta mehloli ho tloha selemong sa lichelete sa 2016/2017. Kea leboha.
 3. STATUS OF LESOTHO FLOUR MILLS
  Was deferred.
 4. CLOSURE OF PNT GARMENT FACTORY.
  HON. T. P. TŠOLO (Mafeteng): Asked the Minister of Trade and Industry,
  if he is aware that the PNT Garment Factory in Mafeteng
  has been closed and this has adversely affected Mafeteng
  district economy; if so, can the Minister shed some light
  on the following:
  the Ministry’s plan to resuscitate the factory, and

whether the plus/minus 3,000 people who lost their jobs will be reemployed.
HON. L. THOTANYANA (Minister of Mining): Madam Speaker, PNT Textiles based in Mafeteng closed its operations on the 16th April, 2015. It should be noted that PNT Textiles is a sister company to Lesotho Precious Garments PTY Ltd, which is based at the Maseru Industrial Estate, and was established in 1998.
The company started its operations in Mafeteng in October, 2001. Towards the end of February, 2010, PNT closed its operations and at the time, 2,400 permanent employees lost their jobs. This was due to high cost of doing business in that area. This includes high cost of transportation of its goods, largely due to the fact that the Van Rooyen Border Post is not a commercial boarder, and cannot accommodate passage of commercial vehicles such as trucks and containers.
In 2012, Government of Lesotho signed a Memorandum of Understanding (MOU) with a set company to form a new joint company to reopen and run the plant. Government was to hold 49% while PNT Textiles was to hold 51%. The shareholding held by Government of Lesotho through its agency, the LNDC was agreed to escalate over the period of three years to 100% by the third year. Unfortunately PNT Textiles was unable to generate enough business. This ultimately led to its closure on the 16th April 2015.
As a result the remaining 400 jobs were lost. However the sister company, Lesotho Precious Garments, PTY LTD has promised to absorb all workers. Government is going all out to attract investors to that area and there are positive signs that the factory will be resuscitated soon in its existing form or in a different one.
The recruitment of workers will remain the responsibility of the investor and business owner. I am certain that workers with previous experience will stand a better chance of getting hired first. Thank you Madam Speaker.

 1. INFORMATION OF SECURITY MATTERS.
  Was deferred.
  RT. HON. MADAM SPEAKER: Honourable Members, this concludes all the Business for today and the House is adjourned until tomorrow morning at 9.00 o’clock.
  ADJOURNMENT
  There being no further Business upon the Order Paper, Hon. Madam Speaker adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order No. 16.(2).
  The House accordingly adjourned at 4.38 p.m.